FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

Komiteen for livsløp og kultur

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

onsdag 4.februar 2009

kl. 13.00

 

 

Melding til gruppemøte: Videre arbeid med skolebygg/flerbrukshall.

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 1/09

Meldinger

 

PS 2/09

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2009 - 2011

Odd Kåre Dalen

PS 3/09

Forslag til reviderte vedtekter for SFO og endring i SFO-tilbudet fra august 2009

Sondre Kosmo Paulsen

PS 4/09

Endring av vedtekter i barnehagene

Wenche Låg Breivik

PS 5/09

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler- revidering.

Eirik Bakke Fosen

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

22.01.2009

Arkiv               

033

Saksmappe     

2009/69

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger 4.2.09

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

04.02.2009

1/09

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

a, b

Saksopplysninger:

a)    Bjarne Bratås er utnevnt som Buskeruds kulturminneildsjel 2009 og inviteres som æresgjest til åpningen av Kulturminneåret 2009 3 og 4.februar i Trondheim.

b)    Informasjon om Kulturminneåret 2009 fra Norges Kulturvernforbund og sekretariatet for Kulturminneåret 2009.

c)    Dåsetsesongen starter søndag 28.juni og varer til og med søndag 2.august.

d)    Middelalderuka i Numedal 2009 arrangeres fra søndag 26.juli til og med lørdag 1.august.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

06.01.2009

Arkiv                

F30

Saksmappe     

2008/917

Avd                 

Sosial- og barneverntjenesten

Saksbehandler

Widar Stoltz

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2009 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

04.02.2009

2/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

1.    Flesberg kommune følger anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og bosetter 30 personer i perioden 2009 – 2011. Målsettingen er å bosette 10 personer pr. år i perioden. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.

2.    Det opprettes en engasjementsstilling som flyktningkonsulent i 2009, som har som hovedoppgave å planlegge bosettingen, slik det fremgår av saksutredningen. Utgifter knyttet til bosettingen (stilling m.v.) dekkes av inntektene ved bosetting, og det fremmes budsjettregulering for dette området ved fremleggelse av tertialrapport nr. 1 – 2009.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Flesberg kommune har mottatt en anmodning om mottak av flyktninger i 2009 fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Anmodningen går på et flerårig mottak 2009 til 2011 på 30 personer. Familiegjenforente kommer i tillegg.

Det har vært gjennomført et informasjonsmøte mellom Flesberg kommune og IMDI.

 

Bistand til bosetting av flyktninger ytes av kommune og stat i et samarbeid nedfelt i en egen samarbeidsavtale mellom KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. I anmodningen fra IMDI påpekes det et behov for en ny nasjonal dugnad for å løse bosettingsbehovet. Antall personer hver kommune anmodes å motta er fordelt etter samme fordelingsnøkkel som tidligere. Fordelingen skjer i samarbeid med KS og IMDI i tråd med samarbeidsavtalen. Grunnet økt behov forespørres noen flere kommuner i år enn tidligere..

 

Flesberg kommune har ikke hatt bosetting av flyktninger på flere år. Ved forrige bosetting ble det vedtatt en plan for mottak av flyktninger, vedtatt av kommunestyret i møte 01.11.01, sak 0069/01.

Denne planen tar for seg mål for flyktningmottak, introduksjonsordningen, konkret mottaksplan med mer.  Det har ved tidligere anmodninger til Flesberg kommune vært signalisert viktigheten av å fokusere på etablerte samarbeid, mulig interkommunalt prosjekt, m.m. Bosetting av flyktninger er noe som forutsetter godt samarbeid mellom flere kommunale tjenester, lag og organisasjoner og ikke minst innbyggere i kommunen.

 

Når en kommune får slik anmodning fra IMDIR skal kommunen konkret ta stilling om det skal være et kommunalt mottak, antall flyktninger, skal det i tillegg være familiegjenforente, tidsperspektiv. Det er også viktig at en organiserer mottaket i flere faser og lager en plan utfra lokal forutsetning.

 

Anmodningen fra IMDIR tilsier 30 flyktninger over perioden 2009 til 2011. I tillegg kommer familiegjenforeninger. Familiegjenforeninger er vanskelig å tallfeste. Flesberg kommune må ta stilling til om en ønsker i hovedvekt familier og/ eller enslige. Det er også mulig å forespørre om opprinnelse land. Ved slike vurderinger er det viktig at kommunen vektlegger begreper som integrering, kommunalt tjenestetilbud, lag og organisasjoner, erfaringer fra småkommuner med mottak, m.m. Bakgrunn må selvsagt være hvordan Flesberg kommune på best mulig måte kan ivareta de flyktninger som kommer.

 

Lov om Introduksjonsordning skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet. Deltakelse i kommunale introduksjonsprogram er obligatorisk for flyktningene.

De kommunale introduksjonsprogrammene tar sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk samt innsikt i norsk samfunnsliv. Det er også viktig å forberede deltakerne på et aktivt arbeidsliv eller motivere til utdanning. Personer som deltar i programmet har krav på en introduksjonsstønad. Det er lagt opp til et nært samarbeid mellom kommune og NAV i arbeidet med programmet.

 

Vurdering:

Hva må kartlegges før mottak av flyktninger?

Det er viktig å se et mottak av flyktninger i Flesberg i en modell over flere år. Skal vi bygge opp en kompetanse og ha en viss systematisk tilnærming, bør vi kunne dra nytte av erfaringer vi gjør i første runde av et flerårig mottak. Konkret menes å høste av erfaringer i 2009 på en slik måte at kommunen har etablert en organisasjon som bedre kan ivareta et mottak i 2010 og 2011

Hvis de andre Numedalskommuner i løpet av 2009 vedtar mottak av flyktninger kan dette åpne for et mulig interkommunalt prosjekt. Flesberg kommune sin plan for mottak av flyktninger er et godt utgangspunkt for videre arbeid.

 

Før mottak bør en kartlegge mulighet for boliger. Kommunen disponerer i liten grad kommunale boliger. Her må det kartlegges i forhold til det private utleiemarkedet. Det bør også vurderes om det er mulighet for et samarbeid i forhold til utbyggere, Husbanken m.m. Dette kan også gi andre positive effekter til for eks. næringslivet. M.h.t boliger bør en tenke sentrale løsninger, og ikke spredt, da det kan gi bedre integrering og mer effektiv tjenesteoppfølging.

 

Det kommunale tjenestetilbudet med helsetjenester, grunnskole, voksenopplæring, barnehagetilbud er en viktig faktor. Her har kommunen gode erfaringer med kjøp av tjenester i Kongsberg på voksenopplæring. Avhengig av antall flyktninger må det vurderes behov for tilsetting av lærere eller inngås avtaler om kjøp av undervisningstjenester. Dersom det blir mange elever, kan det være aktuelt for kommunen å stå for undervisningen selv i grunnskolen.

 

Sysselsetting og mulighet for arbeid og aktivitet må også vektlegges. Muligheter for arbeids–/ praksisplasser i Numedal er begrenset. Her er også aktivitetsbegrepet viktig i forhold til å engasjere lag og organisasjoner m.v..

 

Hvordan organisere mottak Flesberg?

Flesberg kommune bør tenke interkommunalt der det er formålstjenelig. Flesberg kommune er kjent med at Rollag kommune har fått henvendelse fra IMDI, men ikke konkret anmodning. Slik anmodning skal foreligge i Nore og Uvdal kommune. Likeså er det i Kongsberg kommune et større kommunalt apparat m.m. som kan være viktig, særlig i forhold til skole – opplæring.

Ved et eventuelt interkommunalt prosjekt må det være formålstjenlig ut fra både bruker- og tjenesteyterhensyn. Videre at det ikke legges opp til en statisk modell hvor lokale forutsetninger ikke ivaretas. Dette må det jobbes videre med.

NAV Numedal har fått tillagt ansvar for flyktningarbeid (som en del av tidligere interkommunal sosial og barneverntjeneneste). Her er ikke tildelt noe ressurs i NAV Numedal til dette området.

Når flere kommunale tjenester blir berørt, er det viktig med klare ansvarslinjer og forpliktelser. Herunder vil det også bli en utfordring for en liten kommune der det er få funksjoner å spille på.

Kompetanse innen flyktningarbeid kan en nok ikke si at Flesberg kommune har i sin organisasjon. Det bør engasjeres en flyktningkonsulent som kan arbeide med mulige organisatoriske løsninger.

 

 

Når det gjelder økonomi, så gis det et integreringstilskudd i en 5 årsperiode som pr. juli 2008 er kr. 515.000,- pr. voksen person (barn kr. 495.000,-). I tillegg gis det norskopplæringstilskudd på kr. 98.430,- i samme periode.

 

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at Flesberg kommune følger anmodningen om bosetting av flyktninger fra IMDI på 30 flyktninger i perioden 2009 til 2011. Dette fordelt med et antall på 10 pr. år. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Det er ønskelig med familier, og personer av samme nasjonalitet.

 

Det bør legges opp til at første mottak skjer fra 01.08.09, og at mottak de kommende år (2010 og 2011),skjer i samme periode på året.

 

Sentralt i rådmannens vurdering er det at også Flesberg kommune må bidra i forhold til oppfyllelse av den samarbeidsavtalen som kommunesektoren (KS) og staten har inngått. Forutsetningene for å kunne bosette flyktninger bør ikke være verken spesielt dårligere eller bedre enn en god del andre kommuner som mottar flyktninger. Boliger er naturlig nok et sentralt tema, og her kreves det et grundig forarbeid før mottak.

 

Rådmannen vil anbefale at det engasjeres en flyktningkonsulent på prosjektbasis i 2009, som kan utarbeide et prosjekt i forhold til mottak av flyktninger. Herunder organisering av kommunale tjenester, praktiske avklaringer i forhold til boliger, skoletilbud, og muligheter for interkommunalt samarbeid. Dette planleggingsarbeidet må være ferdigstilt til 01.05.09.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.01.2009

Arkiv               

A22

Saksmappe     

2008/581

Avd                 

Oppvekst- og kulturetaten

Saksbehandler

Anneline Mjøseng

Forslag til reviderte vedtekter for SFO og endring i SFO-tilbudet fra august 2009

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

04.02.2009

3/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunestyret vedtar:

1. Forslag til endring av de kommunale SFO-vedtektene.

2. I tillegg vedtas forslag til endring i SFO-tilbudet ved å fjerne tilbudet om kvart plass.

 

Begge justeringene gjelder fra 1. august 2009.

Vedlegg:

1)         Forslag til reviderte SFO-vedtekter i Flesberg kommune

2)         Oversikt over SFO-tilbudet i Flesberg kommune 2008-2009

Saksopplysninger:

Vedtaket om ny skolestruktur i Flesberg kommune fastsetter at alle elever fra 1. til 4. trinn skal gå på Lampeland skole fra august 2009. Fra det samme tidspunktet vil derfor Flesberg kommune bare ha skolefritidsordning ved Lampeland skole.

I tillegg legger Oppvekst- og kulturetaten opp til en mer enhetlig administrasjon av barnehagen og skolene. Dette skjer blant annet ved at alle søknader til barnehage og SFO må sendes elektronisk fra og med hovedopptaket 09/10. Oppvekst- og kulturetaten har tatt i bruk det barnehage- og skolefaglige administrative systemet Oppad, som knytter sammen opptak, administrasjon og fakturering for de to fagområdene.

Dette medfører behov for å endre gjeldende SFO-vedtekter, i tillegg har en har under arbeidet også foreslått noen språklige forbedringer i vedtektene.

Vurdering:

Forslagene til endringer i SFO-vedtektene er i korte trekk:

 • Flesberg kommune eier følgende skolefritidsordning: Lampeland SFO (§ 2)
 • Strykes: ”Dersom det er ledige plasser kan barn over 4. klasse gis ordinær plass” (§ 4.2)
 • Alle søknader må leveres elektronisk (§ 4.3, 4.4 og 4.6)
 • Det er bare mulig å endre tildelt plass 1 gang hvert skoleår (§ 4.5)
 • Gebyr for henting etter fastsatt tid: kr 200 (§ 5.1)
 • SFO-tilbudet til enhver tid forutsetter at minst 7 barn har behov for plass (§ 8.1 og 8.2)

Vi foreslår også en endring i SFO-tilbudet ved å fjerne tilbudet om kvart plass fra august 2009. Bakgrunnen for dette er et stadig økende antall barn med SFO-plass. Behovet for ressurser til administrasjon og drift av SFO-tilbudet øker i takt med pågangen. Muligheten for å kjøpe tilfeldige plasser morgener, ettermiddager og skolefridager dekker langt på vei behovet for kvart plass. Vi viser til blant andre Kongsberg kommune som kun tilbyr halv og hel plass ved sine skolefritidsordninger.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.01.2009

Arkiv               

A10

Saksmappe     

2009/33

Avd                 

Oppvekst- og kulturetaten

Saksbehandler

Sofie Skjold Skrudland

Endring av vedtekter i barnehagene.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

04.02.2009

4/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Vedlagt forslag til endringer  vedtekter for Flesberg barnehage godkjennes.

Vedlegg:

Forslag til nye vedtekter.

Saksopplysninger:

Stortinget har vedtatt endringer i Barnehageloven. Endring om rett til plass trådte i kraft fra 1. januar 2009. Endring i formålsparagrafen er vedtatt, og trår i kraft når Kongen bestemmer. Dette gjør at vedtektene for Flesberg barnehage må endres. Når forskriftene først tas opp til revisjon, forelås det flere endringer. Forskriftene har vært til høring i Samarbeidsutvalgene (SAU) i de tre barnehageavdelingene. Noen av innspilla er bakt inn i det foreliggende forslag til vedtekter. Andre er av mer prinsipiell karakter, og tas med i vurderingene under den enkelte §. Eksisterende tekst står i vanlig skrift, det som foreslås strøket er gjennomstreket, ny tekst står i kursiv. 

 

Vurdering:

 

§ 1  Formål,  endres i tråd med endringen i formålsparagrafen i Barnehageloven. Siden loven er vedtatt, foreslås endring i våre vedtekter nå, så en slipper ny endring senere i år, når loven trer i kraft.

 

§ 2 Lovverk,  foreslås endret i tråd med at ny Rammeplan er definert som forskrift.

 

§ 3 Eierforhold, planer. I kvalitetssystemet for barnehagene er det fastsatt at årsplanen skal behandles i SAU innen 15. september. I vedtektene § 3 står det at SAU fastsetter frist. Det foreslås frist 30. september. Med frist for behandling i SAU 15. sept må forslag til årsplan være ferdig første uka i september. Det er for kort frist til å bli kjent med gruppa, kartlegge forutsetninger og skrive årsplan etter det. Ofte begynner de siste barna ved skolestart.

 

§ 4  Arealfastsetting For å legge grunnlag for mer stabil personalsituasjon,  har vi vurdert tidspunktet barn som blir tre år teller slutter å for telle for to, men ser at gevinsten blir liten og lar § foreløpig stå som nå.

 

§ 5  Bemanning. Det foreslås endring i denne § i tråd med endringer i stillingsbeskrivelsene for pedagogisk personale i barnehage, vedtatt i administrasjonsutvalget i november 08. Alle førskolelærere får tittel pedagogisk leder, i tråd med Barnehagelovens stillingsbetegnelse.

 

§6. Foreldreråd og samarbeidsutvalg.  Styrer er endret til avdelingsstyrer i tråd med barnehagens organisering.  Ansvar for innkalling til møter endres ifht praksis, at avdelingsstyrer kaller inn til møtene i samarbeid med leder i samarbeidsutvalget. SAU i Svene ønsker vedtekstfestet at det skal arrangeres et foreldremøte i halvåret. Dette tas inn i § 6. 

 

§ 7  Opptak. Ny lovtekst om rett til plass settes inn i Vedtektene som ny § 7.1. I siste avsnitt i punkt 7.1 er det tatt inn setninger som presiserer rett til plass fra Kunnskapsdepartementets brev til kommune med informasjon om retten til barnehageplass.

            De siste årene har vi kunnet tilby barn plass i barnehage i kommunen etter hvert som det søkes, også i løpet av året, men ikke alltid i ønsket barnehage. Vi ser stadig oftere at det søkes barnehageplass for barn fra de fyller et år, men har enda noen ledige plasser noen dager i uka å tilby. Med dagens barnehager ser det ut til at vi kan gi alle plass. Imidlertid ser vi at de fleste ønsker plass i Lampeland / Svene-regionen. Her er det nå ikke ledige plasser å tilby.

 

De andre underpunkta blir punkt 7.2 – 7.6. Opptakskriteriene i ny § 7.3 må justeres til å passe til rett til plass. I og med at alle barn over et år gjennom lov er sikret plass i barnehage, kan en stryke punktene 4, 5 og 6 under kriterier, og 2. kulepunkt under andre hensyn. Punkt 5 er sikret gjennom at eldre barn prioriteres foran yngre i nåværende kulepunkt 4 under andre hensyn.

Barn i familiebarnehagene sikres plass i kommunens barnehage når de blir for gamle for familiebarnehagen i nytt siste kulepunkt under andre hensyn i § 7.3. Dette er i tråd med melding til komiteen for livsløp og kultur i møte i oktober.

 

Det innføres i år elektronisk søknad. Ny § 7.4.er endret i samsvar med dette.

 

Ny § 7.6 er endret i tråd med praksis som utøves. Ved hovedopptaket får barnet tildelt plass selv om oppstart er i nov – des. Søknader etter frist for hovedopptak tildeles først to måneder før oppstart.

Vi har i høst fått inn søknader hele tiden, 10 med ønske om endring / oppstart fra januar. Det foreslås at vi setter inn i ny § 7.6 at det foretas vedtak på søknader om plass fra januar ca 1. november året før, slik at alle har lik sjanse til å få evt. ledig plass fra da.

            SAU i Svene foreslår å sløyfe denne tilføyelsen, men vi velger å la den stå, for å gi alle søkerne på plass fra januar lik sjanse til å være med i opptaket. 

 

§ 8, Åpningstid.

SAU i Furuflata ønsker å stryke at barnehage og SFO skal samarbeide om å ha åpent i romjula og påskeuka i § 8. Aldersforskjellen er for stor. Samarbeid avdelingene mellom skal stå. De ønsker også at det presiseres gebyr for sen henting på kr. 50 pr. barn pr. påbegynt 10 min. Disse forslagene anbefales tatt inn.

 

SAU i Lampeland varsler at de vil ta opp ordningen med 4 uker feriestenging i juli og en ukes sommerbarnehage.


 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

14.01.2009

Arkiv               

223

Saksmappe     

2008/1331

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler- revidering.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

04.02.2009

5/09

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Flesberg kommunestyre vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av kulturmidler.

Vedlegg:

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler (høringsforslaget).

Saksopplysninger:

Komiteen for livsløp og kultur vedtok i møte 22.oktober 2008, sak 9 meldinger b) å opprette en arbeidsgruppe for å vurdere dagens retningslinjer for kulturmidler. Gjeldende retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret 29.2.1996. Arbeidsgruppa skulle bestå av leder Nils Molia og Eirik Bakke Fosen fra l/k, Gudveig Førle fra Flesberg Frivillig Sentral og kulturkonsulent Kristin Hammershaug.

Arbeidsgruppa har hatt 3 møter og kom fram til et forslag til nye retningslinjer som ble sendt ut til høring til lagene 10.12.08. Gruppa  har under arbeidet blant annet sett på andre kommuners retningslinjer for kulturmidler. Fristen for uttalelse ble satt til 12.januar 2009, for å få saken ferdig til denne behandlingen.

Det har kommet inn 1 uttalelse fra Flesberg idrettsråd som i møte 7.1.09 enstemmig vedtok følgende uttalelse:

Til pkt. 1: Idrettsrådet slutter seg enstemmig til pkt. 1 i forslaget.

Til pkt. 2: Idrettsrådet anbefaler enstemmig at kulturmidler til idretten i sin helhet tildeles idretten ved hovedtildelingen slik at ikke noe holdes tilbake for en senere tildeling (prosjekttilskudd).

Bakgrunn

Utgangspunktet for gjennomgangen var at det er lenge siden 1996 og samfunnet har endret seg, blant annet var det ikke interkommunale lag den gangen som søkte om tilskudd.

Struktur

Forslag til reviderte regningslinjer er to-delt:

 1. Tilskudd til lag, foreninger og organisasjoner: Allmen kultur eller idrettsarbeid -1 hovedtildeling pr. år.
 2. Tilskudd til prosjekter.

Arbeidsgruppa har kommet med et forslag som ikke skiller seg vesentlig fra dagens ordning med noen unntak. Vil her kommentere hva som er forslag til endringer i forhold til gjeldende retningslinjer.

Ad. pkt. 1. Hovedtildeling kulturmidler.

 • Det er formelt tatt høyde for at interkommunale lag kan søke om tilskudd, når det ikke finnes tilsvarende organisert aktivitet i Flesberg kommune.
 • ”Organisasjoner som har dyr som interessefelt er ikke berettiget til å søke”. Dette mener arbeidsgruppen faller utenfor kulturdefinisjonen.
 • ”Formål: Tilskuddet skal bidra til den daglige driften med vekt på aktivitet. Kommunen ønsker via kulturmidlene til å bidra til et bredt kulturliv for alle aldre, men der aktiviteter for barn og unge blir vektlagt.” Dette betyr at flere voksenforeninger enn i dag kan søke om tilskudd.
 • Forslag: ”Jubileer må framkomme i søknad/budsjett”. På en enkel måte synliggjøres det om laget/organisasjonen har et jubileum som det kan bli tatt positivt hensyn til. Arbeidsgruppa så det som naturlig at det var en del av denne søknaden. De som ikke søker på hovedtildelingen, kan søke om tilskudd til jubileer under pkt. 2.

Ad. Pkt. 2.Prosjektilskudd.

 • Tilskudd til andre typer tiltak utenom hovedfordelingen (enkeltarrangementer, prosjekter , andre tiltak) har kommunen hatt som ordning i langt over 20 år, men på nåværende retningslinjer kommer dette ikke fram, men har blitt bekjentgjort på andre måter, blant annet via kommunens infoavis. Ordningen kom tydeligere fram i de tidligere retningslinjene fra 1988-1996 som ble avløst i 1996. Dette er foreslått tatt inn igjen helt formelt ved et nytt punkt 2. Ordlyden på pkt. 2 er revidert i forhold til tidligere. Trivselstiltak og nyskapende er nye begrep.
 • ”Forslag om avsetning av inntil 15 % årlig av lag og foreningers andel av kulturbudsjettet”. Med unntak av 2008 – (da alt ble fordelt ved hovedtildelingen) har det alltid blitt avsatt midler til prosjekter, uformelt ca 10 %. Det nye er en formell skriftlig avsetning konkret i retningslinjene.
 • Forslag: ”Dersom det gjenstår ubrukte midler pr. september/oktober, orienteres komiteen for livsløp og kultur.” Dette er et nytt punkt. Da har komiteen mulighet for å komme med innspill på ubrukte midler og disse kan evt. lyses ut på nytt.

Vurdering:

Rådmannen foreslår at følgende kulepunkt under pkt. 1 i høringsforslaget tas ut:

Lagene skal registrere seg i Frivillighetsregistret…..

Dette fordi det kan oppleves urimelig for et mindre lag å måtte registrere seg. Om enkelte lag ser seg tjent med registrering på frivillig basis er en annen sak. I Buskerud vil det i 2009 bli fordelt over 20 millioner kroner til registrerte lag. Bakgrunnen for forslaget var at kommunen har behov for en oppdatert oversikt over lag og foreninger, men dette kan ordnes på andre måter, for eksempel via et samarbeid med Flesberg Frivillig Sentral.

Rådmannen vurderer at forslag til revidering av retningslinjene vil gi en klarere ordlyd og oversikt over kommunens formål med Kulturmidler og hvilke ordninger det dreier seg om. Når kommunestyret i tillegg har en formålsplan om å øke posten til lag og foreninger med kr. 72.000 pr. år i 4 år, vi er nå midt inne i perioden – 2 års økning er foretatt ( +144.000), er det viktig med tydelige retningslinjer for hvordan midlene skal brukes. Med konkret årlig avsetning til prosjekter blir det også en forutsigbar linje som både søkere og administrasjon/politikere kan forholde seg til. Hovedformålet med kulturmidlene er et blomstrende kulturliv til glede for alle i Flesberg. Det kan også bidra til at Kulturloven lettere oppfylles, ved at kommunen skal legge til rette for kulturtilbud for ALLE i kommunen.

 

 

VEDLEGG:

Forslag til reviderte vedtekter for SFO i Flesberg kommune

Bakgrunnen for å revidere vedtektene for SFO igjen, er at vi ønsker å gjøre regler og rutiner så likt som mulig for barnehage og SFO. Dette gjør det enklere for foreldre og foresatte, i tillegg til at administrativt arbeid innad i Oppvekst- og kulturetaten også blir mer enhetlig. Nye rutiner med elektroniske søknader gjør det også nødvendig å oppdatere informasjonen vi gir til søkerne.

De opprinnelige vedtektene er gjengitt i full lengde. Forslag til strykninger er gjennomstreket,  og endringer og tillegg er uthevet i kursiv.

 § 1   LOVVERK

Skolefritidsordningen blir drevet etter  lov § 13-7 og forskrift §§ 23-1 til 23-6 i  opplæringsloven.

§ 2  EIERFORHOLD

Flesberg kommune er eier av følgende skolefritidsordningerFlesberg, Lampeland SFO og Lyngdal.

Skolefritidsordningen er hører administrativt tillagt til etaten for oppvekst og kultur Oppvekst- og kulturetaten.

§ 3  MÅLSETTING

Skolefritidsordningen i Flesberg kommune skal gi tilbud om trygt tilsyn, omsorg, leik og samvær for barn på småskoletrinnet. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med foreldrene. Hver SFO skal utarbeide ha en egen årsplan.

§ 4. OPPTAK

§ 4.1 Opptaksmyndighet

Opptaksmyndighet er delegert til etatssjefen som foretar gjør opptaket etter innstilling fra SFO -leder og rektor.  Klageinstansen er kommunens klagenemnd.

§ 4.2 Opptakskriterier

·       Som hovedregel blir det gitt gis det plass til barn på småskoletrinnet, (1.-4. trinn) i Flesberg kommune.

·       Hver plass knyttes til 1 barn og kan dermed ikke deles av søsken.

·       Funksjonshemmede barn har fortrinn etter sakkyndig vurdering.

·       Dersom det er ledige plasser kan barn over 4. klasse gis ordinær plass.

·       Dersom Hvis søkerne må prioriteres, legges følgende til grunn:

1.   De yngste barna.

2.   Barn fra hjem med sykdom eller spesielle sosiale vansker.

3.   Barn med aleneforeldre.

4.   Bosted.

§ 4.3 Opptaksperiode: Årlig hovedpptak

Hovedopptaket gjennomføres samtidig med kommunens barnehageopptak etter søknad på fastsatt skjema og innen utlyst frist.  Nye søkere må levere elektronisk søknad til Oppvekst- og kulturetaten. Søknadsskjema og informasjon om SFO-tilbudet  finnes på kommunens nettsider: www.flesberg.kommune.no. Søknadsfristen kunngjøres i Laagendalsposten og på kommunens nettsider. Plassen kan ha ulikt omfangDe ulike tilbudene går fram av utlysingen.  Den tildelte plassen gjelder fra 1. - 4. årstrinn, dersom ikke søknad om endring eller oppsigelse foreligger.  Ved vesentlige endringer i vil det være nødvendig for alle som har, eller ønsker SFO-plass, å søke ved hovedopptaket. Dette til i så fall bli vil bli annonsert i god tid før søknadsfristen. De som ønsker å endre plass påfølgende skoleår, må søke om dette ved hovedopptaket. Endring av plass må søkes om ved hovedopptaket.  Endringer kan  også søkes om  i løpet av året, men oppsigelsestiden gjelder.  Utvidelse av plassen gjelder kun  dersom det er ledig kapasitet i forhold til eksisterende bemanning.

§ 4.4 Søknader utenom hovedopptaket

Det er mulig å søke om SFO-plass hele året.? Elektronisk søknad leveres til Oppvekst- og kulturetaten. Søknadsskjema og informasjon finnes på www.flesberg.kommune.no. Tildeling av ny plass forutsetter at det er ledig kapasitet i forhold til eksisterende bemanning.

§ 4.4 4.5 Oppsigelse og endring av SFO-plass

Tildelt plass kan sies opp hele året. Dette må skje Skriftlig oppsigelse leveres til Oppvekst- og kulturetaten. Oppsigelsesfristen er 1 måned, regnet fra den 1. i påkommende påfølgende måned.  Dersom ikke annet er oppgitt, regnes Oppsigelsestiden regnes fra den datoen Oppvekst- og kulturetaten har mottatt mottok søknaden oppsigelsen, hvis ikke noe annet er oppgitt.  Det må betales for plassen i oppsigelsestiden selv om den ikke benyttes. De samme retningslinjene gjelder for søknad om endring av plass.

§ 4.6 Endring av SFO-plass

Tildelt plass kan endres hele året, men det er bare mulig å endre plassen 1 gang hvert skoleår. Søknadsskjema og informasjon finnes på www.flesberg.kommune.no. Utvidelse av plass forutsetter at det er ledig kapasitet i forhold til eksisterende bemanning. Reduksjon av plass følger de samme fristene som oppsigelse av SFO-plass.

§ 5 FORELDREBETALING

§ 5.1 Betaling

Det betales for opphold og kost i henhold til betalingssatser vedtatt av kommunestyret.  Det gis søskenmoderasjon når familien har andre barn i barnehage eller SFO.  Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer 2, og 50 % for barne nummer 3, 4 (osv). Moderasjon gis ikke på kost.

Ved manglende betaling utover 1 måned etter betalingsfrist vil plassen bli oppsagt.

Gebyr for å hente etter fastsatt tid: kr. 200,-

§ 5.2 Skyss

Foresatte er selv ansvarlige for skyss til og fra SFO.

§ 6 LEIKE OG OPPHOLDSAREAL

Skolefritidsordningen skal ha en egen base. I tillegg må SFO ha adgang til skolens spesialrom. Dette avtales med rektor hvert halvår.

Uteområdet må stimulere barns leik / kreativitet og være variert. Uteområdet skal være variert og stimulere til barnas leik og kreativitet.

§ 7 BEMANNING OG LEDELSE

Skolefritidsordningen er administrativt underlagt Oppvekst- og kulturetaten.  Rektor på skolen har ansvar for at det blir gitt å gi et SFO-tilbud.

Når skolefritidsordningen er knyttet til skoler skolen, skal er rektor være administrativ og faglig leder. 

Rektor har ansvar for at det blir lagt å legge tilrette for samarbeid mellom tilsatte ansatte i SFO og resten av skolens personale.

Barns Barnas tid i SFO og skole må sees i sammenheng.

Skolefritidsordningen skal ha en daglig leder ved hver ordning.  Inntil 35 % av daglig leders stilling kan  regnes som tid til ledelse.  Ved tilsetting av daglig leder skal søkere med barnefaglig bakgrunn prioriteres.

Ansatte i SFO må legge frem tilfredsstillende politiattest. Alle ansatte har taushetsplikt.

Bemanning fastsettes etter følgende skala og fordeles ut fra antall barn som er på SFO morgen, ettermiddag og hele dager:

1 -  12  barn:

1 voksen

13 – 24  barn:

2 voksne

25 – 36  barn:

3 voksne

Videre økes det med

1 voksen pr. 15 barn.

I forhold til barn med spesielle behov tilsettes det ekstra hjelp etter behov og sakkyndig vurdering. Det ansettes ekstra hjelp for barn med spesielle behov etter sakkyndig vurdering.

Rektor utarbeider forslag til bemanningsplan snarest mulig etter hovedopptaket.

§ 8  DAGLIG OPPHOLDSTID OG ÅRLIG ÅPNINGSTID

§ 8.1 Daglig oppholdstid

Daglig oppholdstid fastsettes i forbindelse med årlig opptak til 9,5 timer innenfor tidsrommet kl. 7.00-17.00. Tilbudet om daglig oppholdstid er 9,5 timer mellom kl. 7.00-17.00. Rådmannen fastsetter daglig oppholdstid.

SFO-tilbudet ved den enkelte skole forutsetter at minst 5 7 barn har behov for plass. Hver økt (morgen og ettermiddag de enkelte ukedagene, i tillegg til timene etter kort skoledag og hele skolefridager) som har mindre enn 5 7 søkere ved hovedopptaket, vil ikke inngå i SFO-tilbudet for det påfølgende skoleåret. Hvis det er for få søkere, vil barna få tilbud ved en annen SFO i kommunen.

Hver plass har et fastsatt antall timer per uke. De ulike plassene er beskrevet på kommunens nettsider. Ubenyttede timer kan ikke overføres fra uke til uke. Fleksibilitet innen hver uke kan i enkelte/særskilte tilfeller avtales med SFO-leder.  ( Vi tok denne understrekede setningen med på møtet, men kanskje det er like greit å ta den bort? Så legger vi ikke opp til merarbeid for SFO-ansatte/leder i forhold til foreldre som helt sikkert gjerne vil tilrettelegge bruken av plassen mest mulig. SFO-leder kan jo allikevel vurdere enkeltsaker hvis noen ber om fleksibilitet?)

Det kan skje endringer i det daglige tilbudet ved nyttår, hvis antall barn som ønsker SFO-plass har endret seg vesentlig i løpet av det første skolehalvåret.

§ 8.2 Årlig åpningstid

SFO er stengt  4 uker i juli, samt 5 planleggingsdager i løpet av året. 

SFO ved Lampeland skole holder åpent i romjula og påskeuka for elever i Flesberg kommune dersom 7 hvis 10 barn eller flere har behov et tilbud trenger plass. Åpningstiden er kl. 07.15. - 16.45. Foreldrene må sende levere bindende påmelding til SFO-leder for de dagene i romjula og påskeuka de ønsker å benytte seg av SFO-tilbudet. Påmeldingsfristen opplyses i forkant av hver ferie. Påmeldinger som blir levert etter fristen, er ikke garantert å få plass i den aktuelle ferien.

 

 

VEDTEKTER FOR FLESBERG BARNEHAGE

 

§ 1       FORMÅL

I barnehageloven heter det: -   Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

 

På bakgrunn av dette er det for Flesberg barnehage uttrykt følgende visjon:

 

Dagliglivet i barnehagen skal være til barnas beste.

§ 2       LOVVERK.

Barnehagen blir drevet i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 og dens forskrifter, og inkludert Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

§ 3       EIERFORHOLD, PLANER.

Flesberg kommune  eier Flesberg barnehage med følgende avdelinger:

Svene, Lampeland og Furuflata.

Barnehagen er administrativt tillagt etaten for oppvekst og kultur.

Det er utarbeidet kommunedelplan for barnehagen. Hver avdeling utarbeider sin årsplan. Samarbeidsutvalget  avgjør når årsplanen skal være klar. Den skal være behandlet i SAU innen 30. september. Felles pedagogiske grunnlag for Flesberg barnehage utarbeides.

§ 4       AREALFASTSETTING

Barnehagene har som hovednorm en arealutnytting for oppholds- og lekeareal på 4 m2 for barn over 3 år, og 5.5 m2 for barn under 3 år

Uteområdet skal være minst 6 ganger samlet lekeareal inne.

Små barn bruker to plasser til og med juni det året den måneden de fyller 3 år.

§ 5       BEMANNING.

Grunnbemanningen er tre hele stillinger pr. avdeling med 18 plasser, der 11 eller flere plasser er i bruk, med en førskolelærer som pedagogisk leder. Grunnbemanning er 4 hele stillinger pr. avdeling med 24 plasser i bruk, da med to pedagogiske ledere. Førskolelærere, hvor den ene er pedagogisk leder.

Barnehageleder  er faglig og administrativ leder av virksomheten, og avdelingsstyrer  er daglig leder i egen avdeling,  i samsvar med barnehageloven § 17.

Personalet har taushetsplikt og ansatte må legge frem tilfredsstillende politiattest.

§ 6       FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG.  FORELDRESAMARBEID

Foreldrerådet består av foreldre / foresatte til alle barn i vedkommende barnehage. Avdelingsstyrer Styrer har ansvar for å kalle inn til det første foreldrerådsmøtet i et nytt barnehageår. På dette møtet velges representanter til samarbeidsutvalget.

Hver barnehageavdeling skal ha et samarbeidsutvalg med representanter valgt av foreldre, ansatte og eier. Samarbeidsutvalget skal konstituere seg selv.  En av foreldrerepresentantene bør være leder for samarbeidsutvalget og blir da automatisk leder av foreldrerådet.  Foreldrerådet og de ansatte velger hver det antallet representanter som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg. Det vanlige er at det sitter to representanter fra hver gruppe(foreldre/ansatte) og en representant fra eier. Avdelingsstyreren Styreren i barnehagen har ansvar for  å kalle inn til første møte i samarbeidsutvalget, sette opp saksliste og forberede sakene. Senere innkalles det til møte i samarbeid mellom avdelingsstyrer og leder i samarbeidsutvalget  Leder i samarbeidsutvalget har etter det første møtet ansvaret for å kalle inn til møter. Dette gjøres i samarbeid med avdelingsstyrer styrer, og etter behov, minimum 2 ganger i året.

Det skal arrangeres foreldremøte hvert halvår.

§ 7       OPPTAK

7.1. Rett til plass.

 Kommunens barnehage kan gi tilbud til barn fra endt rettmessig fødselspermisjon fram til skolepliktig alder. (Flytta fra ny 7.6)

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med barnehageloven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Barn som ikke får oppfylt første eller andre ønske om plass, har rett til å stå på søkerliste til ønsket tilbud, uavhengig av om en har akseptert tilbudt plass eller ikke. Tilbud om barnehageplass i kommunen regnes som oppfyllelse av rett til plass.  Takker en nei til plass har en ikke rett til å motta et nytt tilbud fra kommunen.

7.1 7.2 Opptaksmyndighet

Opptaksmyndighet er delegert til etatssjef som foretar opptak etter innstilling fra avdelingstyrer og barnehageleder.  Kommunen sørger for samordnet opptak ved privat barnehagedrift.

Formannskapet er klageinstans for opptaket.

7.2 7.3.  Opptakskriterier.

Flesberg kommune gir primært plass til innbyggere i Flesberg kommune.  En tilstreber å tilby plass i egen skolekrets, men kommunen anser det som et akseptabelt tilbud dersom en tilbys plass i en nærliggende krets. 

Følgende opptaks kriterier gjelder i prioritert rekkefølge dersom det er flere søkere til en avdeling enn det er plass til:

1.    Barn med funksjonshemninger.

2.    Barn fra hjem med sykdom eller spesielle sosiale vansker.

3.    Barn med aleneforsørger som er yrkesaktiv eller er under utdanning.

4.    Barn er sikret barnehageplass siste året før skolestart.

5.    Barn fra språklige og kulturelle minoriteter prioriteres.  LA STÅ:

6.    Barn i familier der begge foresatte er yrkesaktive eller under utdanning prioriteres.

7.    Søkere ved hovedopptaket prioriteres fremfor nye søkere senere i barnehageåret. Blir nytt punkt 4.

Andre hensyn:

·         Flerfødsler (Eks. tvillinger)

·         Barn som bor grisgrendt må få mulighet til kontakt med andre barn.

·         Søsken har plass.

·         Eldre barn prioriteres fremfor yngre ved ellers like forhold.

·         Søknader om endring prioriteres fremfor nye søkere dersom de etter opptakskriteriene og andre hensyn står likt .

·         Barna fra familiebarnehagene får, etter endringssøknad, tilbud om plass i Flesberg barnehages avdelinger ved hovedopptak, på lik linje med barn det søkes endringer for innen avdelingene.

 

7.3 7.4.            Søknad om barnehageplass.

Søknad om barnehageplass skrives på elektronisk skjema, som finnes på kommunens hjemmeside, etter at søknadsfristen har vært kunngjort i dagspressen. Nødvendig dokumentasjon vedlegges, eller sendes kommunen i papirform. (Flesberg kommune, Postmottak, 3623 Lampeland.)

Ønskes endring av barnehagetilbudet må det søkes om på fastsatt skjema med samme måte og frist søknadsfrist som for hovedopptaket.

7.4 7.5.            Søknad om endring av barnehageplass.

Endringer kan søkes om i løpet av året, men maks en endring pr. år.  Oppsigelsestiden gjelder. Ved endringssøknad har en mulighet til å beholde eksisterende plass dersom det er ønske fremfor nytt tilbud.

7.5 7.6.   Opptaksperiode og oppsigelsesfrist.

Utenom hovedopptaket behandles søknader tidligst 2 mnd før en ønsker plass. Det foretas vedtak på søknader om plass fra januar ca 1. november året før.

Flesberg kommune har ordning med faste plasser.

Tildelt plass kan sies opp skriftlig til oppvekst- og kulturetaten med en måneds frist regnet fra den første i påkommende måned.  Det må betales for plassen i oppsigelsestiden selv om den ikke benyttes. Slutter barnet etter 1. mai må det likevel betales for plassen ut barnehageåret.

§ 8       ÅPNINGSTID MM.

Kommunestyret fastsetter åpningstiden. Barnehagen er stengt jule- og nyttårsaften, og 4 uker i juli samt 5 planleggingsdager i løpet av året. Det gis tilbud om sommeråpen barnehage en uke i juli i avdeling Lampeland dersom det er flere enn 10 søknader. Barnehagen holder åpent i romjula og påskeuka. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12. Dersom få har behov for plass prøver en  å samarbeide med SFO eller avdelingene imellom.  Oppvekst- og kulturetaten tilstreber samordning av planleggingsdagene innen skole/ SFO og barnehagen. Ved for sen henting ilegges kr. 50,- pr. barn i gebyr pr. 10. påbegynte minutt.

§ 9       FORELDREBETALING.

Flesberg kommune fastsetter foreldrebetalingen i samsvar med forskrift om foreldrebetaling

Ved manglende betaling utover 1 måned etter betalingsfrist, vil plassen bli oppsagt.

Det gis ikke tilbud om barnehageplass dersom foresatte skylder foreldrebetaling.

§ 10     INTERNKONTROLL, KVALITETSUTVIKLING.

Barnehagen i Flesberg følger internkontrollsystem etter gjeldende retningslinjer.

Barnehagen skal med målbevisst styring og evaluering faglig og organisatorisk være i kontinuerlig videreutvikling.

§ 11     SYKDOM OG FRAVÆR.

Barnas fravær skal meldes til avdelingen.

§12        PERMISJON

Det gis permisjon fra barnehageplass i inntil 2 måneder etter skriftlig søknad. Foresatte må dekke foreldrebetaling i permisjonstiden.

§ 13     SAMARBEID MELLOM AVDELINGENE.

Det skal være et tett samarbeid mellom avdelingene:

* Felles ”styrermøter” minst 8 ganger pr. år

* 4-6 møter pr. år for de pedagogiske lederne i kommunen.

* Årlig fagmøte for alle barnehagetilsatte.

* Felles planleggingsdag(er) for noen eller alle avdelinger.

* Årlig felles arrangement for barn fra alle avdelingene.

§ 14     EVALUERING AV VEDTEKTENE.

Disse vedtektene skal evalueres en gang i løpet av hver kommunestyreperiode eller ved behov.

§ 15     ANNET.

Når det ikke er til hinder for den daglige driften, kan barnehagens lokaler brukes til andre møte- og aktivitetsformål etter avtale med avdelingsstyrer.

Det er røykeforbud på barnehagens område.

 

Disse vedtektene ble vedtatt av kommunestyret