FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

komiteen for livsløp og kultur

 

Møtested:

Formannskapssalen

 

Møtedato:

04.06.2008

kl. 13:00

 

 

NB! Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til å delta i behandlingen av sak 12/08 – Kulturprisen 2008.

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 11/08

Meldinger 4.juni 2008

 

PS 12/08

Kulturprisen 2008

Bjørg Homelien

PS 13/08

Plan for kompetanseutvikling 2008

Sondre Kosmo Paulsen

PS 14/08

Justering av vedtekter for SFO 2008

Eirik Bakke Fosen

PS 15/08

Revisjon av stillingsstørrelse kommunelege 1 og tilsynslege sykehjem.

Adm.utv. har saksordføreren.

PS 16/08

Søknader om kulturmidler 2008 NB! Saken ettersendes/legges fram på gruppemøte

Odd Kåre Dalen

 

NB! sak 15/08 legges fram for komiteen for livsløp og kultur til uttalelse før behandling i adm.utvalget.

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

21.05.2008

Arkiv                

 

Saksmappe     

2008/257

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger 4.juni 2008

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

04.06.2008

11/08

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

a)      Oppsummeringsdokument etter Fylkesmannens tilsynsbesøk i grunnskolen 29- og 30.april 2008.

 

Saksopplysninger:

a)      Oppsummering etter Fylkesmannens tilsynsbesøk i grunnskolen 29- og 30.april 2008.

Oppvekst- og kultursjefen orienterer.

 

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

20.05.2008

Arkiv               

076

Saksmappe     

2008/381

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Kulturprisen 2008

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

04.06.2008

12/08

Rådmannens anbefaling:

 

Saksopplysninger:

Kulturprisprisen deles ut av Flesberg kommune sammen med ny partner Nes Prestegjelds Sparebank fra år 2007. Tidligere partner var DnBNOR, Kongsberg. Prisen er på kr. 20.000 + diplom. (i henhold til retningslinjene ble beløpet oppjustert fra kr. 15.000 i 2002)

Fristen for å sende inn skriftlig begrunnede forslag til kandidater var 9.mai. Ordningen ble kunngjort gjennom annonse i Laagendalsposten, plakater og nettnyhet på kommunens hjemmeside.

Saken er delegert til komiteen for livsløp og kultur fra kommunestyret i henhold til vedtak i sak 70/95 av 20.6.95. Jfr. revidering av retningslinjene i desember 1996, skal navnet på prisvinneren offentliggjøres med begrunnelse etter et vedtak er fattet.

Ved fristens utløp var det kommet inn 6 forslag innen fristen. (2006: 6 forslag).

Vedlegg:

Retningslinjer for kulturprisen (sist revidert av kommunestyret 29.mars 2007).

Vurdering:

I henhold til praksis legges saken fram uten anbefaling fra rådmannen.


OVERSIKT OVER KANDIDATER:

FORSLAGSSTILLER

KANDIDAT

BEGRUNNELSE FRA FORSLAGSSTILLER

Eldrerådet

Flesberg pensjonistforening

Laget er 30 år i år og er en sosial og kulturell arena for bygdas pensjonister. Det sier jo en del at 66 % av alle pensjonistene i Flesberg kommune er medlemmer.

Flesberg pensjonistforening

Bygdearkivet

Bygdearkivet, som har lokaler i kommunehuset på Lampeland, driver et meget viktig kulturhistorisk arbeid. De samler inn og digitaliserer gamle bilder, tar vare på gamle dokumenter og protokoller. Mye av dette blir lagt inn på nettet, slik at det blir tilgjengelig for alle interesserte.

Åtte til ti personer samles i lokalene til Bygdearkivet hver tirsdag, der de jobber uten noen form for godtgjørelse. Med dette arbeidet bidrar de til at mye kulturhistorisk stoff blir tatt vare på, som ellers kunne gått tapt.

Flesberg pensjonistforening mener at de som driver dette arbeidet burde påskjønnes med en kulturpris.

Flesberg sanitetsforening

Flesberg Historielag

Vi vil gjerne foreslå Flesberg Historielag. Er det noen som driver med kulturvern, må det etter vår mening, være dem. De samler inn og registrerer gamle bilder av folk og folkeliv, og gårdsbruk. De tar også vare på gamle filmopptak. De tar vare på gamle protokoller og historiske skrifter fra lag og foreninger. De har utstillinger av bilder, gamle gjenstander, redskaper osv. både på Lampelandmarken og Dåset-tunet hvert år. De har fortellerkveld på Dåset en gang i året. De arrangerer hvert år en tur i juni en vandretur/på /til historiske steder i kommunen vår. De driver merking av gamle stier og boplasser. De har en egen arkivgruppe som møtes hver tirsdag 8ahr vært aktiv i ca. 2 år) som blant annet registrerer, bearbeider og legger ut på nettet gamle flyfotos av alle kommunens gårdsbruk og tettsteder, helt fra både 1950- og 1960-tallet, slik at de er tilgjengelige for oss alle.

Stuvstad sanitetsforening

Flesberg Historielag

Se samme begrunnelse som ovenfor.

Flesberg menighetsråd

Marta og Trond Trondsen

Begge er positive og hjelpsomme. Marta har en ørliten jobb for menighetshuset. Både hun og Trond steller i og utenfor m.huset, ordner med utleie, fyrer og holder huset i orden. Deres innsats er mangedobbel i forhold til den lille godtgjørelsen Marta har. I tillegg tar de seg av og besøker eldre i nærmiljøet. Trond er en ”tusenkunstner” som kan det meste. Han er lett å be på når en trenger hjelp, særlig på det ”sløydfaglige” området.

Tor Ivar Svendsrud

Arne Thorberg

For sitt arbeid med å holde badeplassen på Lampeland i orden.

Tidligere kulturprisvinnere:

1983: Jan Fekjan

1984: Jan Lislien

1985: Flesberg Skolekorps

1986: Guri Sandelien Eriksen og Birger Paulsen

1987: Tor Einar Evju

1988: Tormod Flåtrud og Jan Dokken

1989: Bjarne Brattås

1990: Henny Tveitstulen og Anne Marie Paulsen

1991: Jarl Hammervold og Arne Gulbrandsen

1992: Siri Christensen og Marius Fjellvik

1993: Ikke tildelt

1994: Steinar Lie

1995: Borghild og Olaf Bakken

1996: Liv Heyerdahl Blydenstein og Wenche Neset

1997: Kristoffer Bråta og Kåre Deildok

1998: Arne Olsen

1999: Olaf Garås Hvamb

2000: Kjell Thorberg

2001: Grendegruppa

2002: Solvoll og Høgheim Teaterlag

2003: Astri Rindem og Hjørdis Homelien

2004: Kjell Landerud

2005: Berit Ulland

2006: Lilly og Eivind Hvila

2007: Flesberg Malerklubb

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

20.05.2008

Arkiv               

233

Saksmappe     

2005/531

Avd                 

Oppvekst- og kulturetaten

Saksbehandler

Ragnhild Vihovde Kaldestad

Plan for kompetanseutvikling 2008

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

04.06.2008

13/08

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Kompetanse for utvikling i grunnskolen, Plan for grunnskolene i Flesberg kommune 2008, vedtas som lokal kompetanseutviklingsplan.

Vedlegg:

Saksopplysninger:

Den nye skolereformen ”Kunnskapsløftet” ble iverksatt 01.08.06.  For å gjøre skolene best mulig i stand til å gjennomføre reformen, ble det våren 2005 utarbeidet en langsiktig kommunal plan ”Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008”. 

Stortinget bevilger øremerkede midler til kompetanseutvikling i hver kommune.  Kravet som stilles for utbetaling av midlene er at skoleeier har utarbeidet en plan for kompetanseutvikling.  Denne planen må være basert på sentrale føringer og lokale behov.

I tillegg til den langsiktige planen, skal det utarbeides en plan for det enkelte budsjettår som redegjør for konkrete tiltak og skoleeiers egenfinansiering.  Midlene utbetales når Fylkesmannen har fått melding om at planen er vedtatt

Utarbeiding av planen

Planen for 2008 er utarbeidet i samarbeid med skoleledere og hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet.   ”Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008” som ble vedtatt i kommunestyret våren 2005 danner grunnlaget for den årlige handlingsplanen.

Vesentlige behov ved den enkelte skole som ikke er tatt hensyn til i planen, har hver skole laget en egen tilleggsplan for.  Denne planen skal ikke oversendes Fylkesmannen.

Budsjett

Tiltakene under hvert delmål er ikke kostnadsberegnet, men samlet budsjett er på 240.000,- kroner, hvorav 80.000,- er kommunal egenfinansiering gjennom skolenes kursbudsjett.  I Strategisk plan 2005-2008 forutsettes at det bevilges tilsvarende beløp i hele perioden.

Vurdering:

Planen synes å tilfredsstille sentrale føringer og lokale behov. 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

20.05.2008

Arkiv               

A22

Saksmappe     

2008/581

Avd                 

Oppvekst- og kulturetaten

Saksbehandler

Ragnhild Vihovde Kaldestad

Justering av vedtekter for SFO 2008

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

04.06.2008

14/08

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunestyret vedtar forslag til endring av kommunale SFO-vedtekter.  De justerte vedtektene gjelder fra 1. august 2008.

Vedlegg:

1)      Gjeldende vedtekter for skolefritidsordningen i Flesberg

2)      Forslag til endringer i SFO-vedtektene

Saksopplysninger:

Ny organisering av skoledagen og dårlig søkning til SFO ved Flesberg skole for kommende skoleår har reist nye spørsmål og problemstillinger knyttet til SFO-tilbudet og dermed SFO-vedtektene i kommunen. 

SFO-vedtektene angir pr i dag ikke noe minstetall elever for å opprettholde et SFO-tilbud.

En ser det vanskelig å opprettholde SFO-tilbudet ved en skole når det som følge av dårlig elevoppslutning medfører store utgifter for kommunen. Som eksempel kan nevnes at det til høsten søkes om totalt 2 og ¼ plass på Flesberg SFO.  Dersom tilbudet skulle bli opprettholdt, ville det kostet kommunen ca. kr. 210.000,-. 

Samtaler med skoleledere og ansatte i SFO har resultert i at en nå ser behov for å gjøre noen endringer og nødvendige presiseringer i gjeldende SFO-vedtekter. 

Forslag til justeringer er utarbeidet i samarbeid med rektorer og SFO-ledere ved skolene.

Endringsforslagene er skissert i vedlegg 2, der forslag til ny tekst står med kursiv skrift.

Vurdering:

Rådmannen ser det nødvendig å gjøre de presiseringer og endringer som ligger i forslaget til vedtaksendringer.

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

20.05.2008

Arkiv               

034

Saksmappe     

2008/559

Avd                 

Helse- og omsorgsetaten

Saksbehandler

Helen Catherine Cuenoud

Revisjon av stillingsstørrelse kommunelege 1 og tilsynslege sykehjem.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

04.06.2008

15/08

administrasjonsutvalget

05.06.2008

9/08

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Det inngås en ny avtale med Morten Bøhn innenfor dagens antall legetimer med et større antall timer i tilsynslegefunksjonen, fast avtale om tilstedetid og ubundet tid, jfr. alternativ 1 i saksutredningen.

2.      Stillingsbeskrivelse for stillingen som kommunelege 1, vedtas.

Vedlegg:

Lokal norm for tilsynslege i sykehjem, Flesberg kommune. Sak 08/03

Forslag til stillingsbeskrivelse for Kommunelege 1.

Saksopplysninger:

Flesberg kommune har individuell avtale med Morten Bøhn fra 2001 om 10 timer pr. uke som kommunelege 1 og tilsynslege for Flesbergtunet bo- og servicesenter.

Forut for denne avtalen hadde Morten Bøhn stilling som kommunelege 1 i 10 timer pr. uke.  På grunn av problemer med å rekruttere ny tilsynslege ble Morten Bøhn spurt om han kunne tenke seg å påta seg tilsynslegefunksjonen.  Dette svarte han ja på, som en midlertidig ordning.

Siden 2001 har Morten Bøhn hatt stilling som kommunelege 1 og tilsynslege for Flesbergtunet bo- og servicesenter med 10 timer pr uke.

I kommunestyremøte 14.02.08, sak 3/08, har kommunestyret i Flesberg kommune gått inn for en lokal norm for tilsynslege i sykehjem på 7,5 timer.

I denne sammenheng ønsker Morten Bøhn å reforhandle sin stillingsstørrelse som kommunelege 1 og tilsynslege i Flesberg kommune.

Morten Bøhn ønsket i utgangspunktet å beholde sin stilling som kommunelege 1 i 10 timer pr. uke, og med mulighet til å utøve en stor del av denne stillingen fra sitt hjemmekontor. I tillegg kunne han tenke seg å påta seg tilsynslegestilling ved Flesbergtunet bo- og service senter med 7,5 timer pr. uke i henhold til den vedtatte lokale norm. 

Som et kompromiss tilbyr han å redusere kommunelegestillingen til 7,5 t pr. uke – slik at totalt antall legetimer blir 15 timer pr. uke. 

I praksis er det ønske om å ha 7,5 timer pr. uke tilstedevakt og 7,5 t pr. uke i hjemmekontor.

Helse og omsorgsetaten har utarbeidet forslag til stillingsbeskrivelse for kommunelege 1 i Flesberg kommune.

Flesberg kommune har vedtatt en lokal norm for legetjenester i sykehjem på 7,5 timer pr. uke. Jfr. k.sak om lokal norm 08/03

Videre er det tradisjon for, og en allment akseptert ordning, at tilsynslegen har en andel tilstedetid og en andel ubundet tid. Altså en tid der han er tilgjengelig på telefon ved behov.  Legeforeningen anbefaler en 60/40 deling.

Det er etatens oppfatning at man har behov for at kommunelegen også har noe mer tilstedetid i kommunen. I tillegg må det være tid og rom for kommunelegen til å delta på fagkurs og samarbeidsmøter i regi av fylkeslegen og helseforetakene, i tillegg til møter arrangert i kommunen. 

Helse- og omsorgsetaten har ikke budsjettert med en øking av kommunelege og tilsynslegestilling. 

Om man vedtar en øking av stillingsandel fra 10 til 15 timer pr. uke vil det medføre en økt kostnad på ca. kr. 90.000,- pr. år.  En økning i 2008 – i et halvt år vil kostnaden være på ca. kr. 45.000,-.

Om man økte med 2 timer pr. uke ville det innebære en økt kostnad på ca. kr 36.000,- pr år.  I 2008 – i et halvt år vil kostnaden være på kr. 18.000,-.

Det kan synes vanskelig å øke antall legetimer når man er i ferd med å måtte stramme inn budsjettet på andre felt.

Vurdering:

Flesberg kommune har behov for å øke legetjenesten i sykehjemmet. Det kan synes vanskelig på det nåværende tidspunkt å øke ressursene til kommunelege og tilsynslege totalt sett. Lege Morten Bøhn vil forhandle frem en ny avtale.

 

Vurderingen tilsier at det finnes 3 reelle alternativer:

 

Det gjøres en avtale med lege Morten Bøhn:

1.      innenfor dagens antall timer, med fokus på tilsynslegefunksjonen og fastsetting av tilstedetid og ubundet tid. Ny vurdering av avtalen om ett år – med forutsetning om at økonomien tillater en økning av antall legetimer.

2.      med en øking på 2 timer pr. uke i 2008, med fastsetting av tilstedetid og ubundet tid, og med avtale om reforhandling i 2009 med en intensjon om å øke ytterligere.

3.      med en øking på 5 timer pr. uke i 2008 med fastsetting av tilstedetid og ubundet tid.

 

 

 

 

                                                                                                          

 

PERSONALREGLEMENT FLESBERG KOMMUNE

8. ORGANISASJONSUTVIKLING

Revidert:             18. mars 2008                                                                       Side 1 av 2

8.3 STILLINGSBESKRIVELSE                                                     Utskriftsdato: 29.05.08

Stilling

St.kode

st.størrelse %

KOMMUNELEGE

 

 

Stillingens formål

Medisinsk faglig rådgiver i henhold til kommunehelsetjenesteloven.

Faglig ansvar i forhold til miljørettet helsevern, smittevern og  beredskap.

Stillingens organisasjonsmessige plassering

Kommunelegen er direkte underlagt helse og omsorgssjefen

Stillingens ansvarsområder

Forebyggende og helsefremmende arbeid og helseopplysning. Etablere og utvikle overordnede strategier og metoder for å utikle tiltak for å fremme folkehelse (kommunehelseloven §1 – 2).

Helseovervåking (Kommunehelestjeneste loven §1 – 4, 1. ledd).

Planarbeid. Medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt i kommunal planlegging.  (kommunehelsetjeneste loven  §1 – 4, 2. ledd).            

 Ansvar for miljørettet helsevern. Saksarbeid og rådgiving innen miljørettet helsevern.  (kommunehelsetjeneste loven kap.4 § 1 – 3).

Ansvar for smittevern. Ivareta oppgaver som smittevernlege i kommunen (smittevernloven kap.4 §7 – 1 og 7 – 2).

Medisinsk faglig rådgiver vedrørende alle helserelaterte spørsmål og saker til administrative og politiske organer. Kommunehelsetjeneste loven §3 –5 og 1-4, 2. ledd)

Helsemessig beredskap (kommunehelsetjenesteloven §1 – 3. ledd - beredskapsloven).  Bidra i planarbeid og tiltak i forhold til beredskap, legevakt og nødmeldetjeneste.

Kvalitetssikring og tilsyn (tilsynsloven og kommunehelsetjenesteloven § 4a – 2, etter delegasjon). Medvirke til at Flesberg kommunes helsetjenester er faglig forsvarlige og i samsvar med gjeldende regler.

Samarbeid med andre kommuner, regionen og helseforetak. Bidra til å utvikle interkommunalt samarbeid og medvirke til helhetlige tiltakskjeder.

Andre oppgaver delegert fra rådmann eller helse og omsorgssjef.

Ideelle kvalifikasjonskrav

Medisinsk embetseksamen med videreutdanning innen samfunnsmedisin.

Erfaring fra allemenlegetjenesten.

Ledererfaring.

Kriterier for vurdering av jobboppfyllelse

Positiv holdning og serviceinnstilling i forhold til etatens oppgaver.

Kommunelegen oppfattes som serviceorientert.

Størst mulig grad av tilfredshet fra brukerne, kolleger og ledere

Kommunelegens tjenester er tilpasset Flesberg kommunes behov.

Godt samarbeid med overordnede, kolleger, medarbeidere, andre etater, andre kommuner og helseforetakene.

Kommunelegen respekteres og aksepteres som en faglig ressurs innen sitt fagområde.

 

Forslag til endring av vedtektene for SFO i Flesberg kommune, juni 2008

 

De utelatte paragrafene i gjeldende SFO-vedtekter har ingen foreslåtte endringer.

 

Følgende paragrafer foreslås endret.  Endringer og tillegg står med uthevet kursiv tekst:

 

4 OPPTAK:

§ 4.2 Opptakskriterier:

 • Som hovedregel blir det gitt plass til barn på småskoletrinnet, 1-4. klasse i Flesberg kommune.
 • Hver plass knyttes til 1 barn og kan dermed ikke deles av søsken.
 • Funksjonshemmede barn har fortrinn etter sakkyndig vurdering.
 • Dersom det er ledige plasser kan barn over 4. klasse gis ordinær plass.
 • Dersom søkerne må prioriteres, legges følgende til grunn:
  1. De yngste barna.
  2. Barn fra hjem med sykdom eller spesielle sosiale vansker.
  3. Barn med aleneforeldre.
  4. Bosted. 

§ 4.3 Opptaksperiode:

Hovedopptaket gjennomføres samtidig med kommunens barnehageopptak etter søknad på fastsatt skjema og innen utlyst frist.  Plassen kan ha ulikt omfang.  De ulike tilbudene går fram av utlysingen.  Den tildelte plassen gjelder fra 1.-4. årstrinn, dersom ikke søknad om endring eller oppsigelse foreligger.  Ved vesentlige endringer i SFO-tilbudet vil det være nødvendig for alle som har eller ønsker SFO-plass, å søke ved hovedopptaket. Dette vil i så fall bli annonsert i god tid før søknadsfristen. Endring av plass må søkes om ved hovedopptaket. Endringer kan  også søkes om  i løpet av året, men oppsigelsestiden gjelder. Utvidelse av plassen gjelder kun  dersom det er ledig kapasitet i forhold til eksisterende bemanning.

§ 4.4 Oppsigelse og endring av SFO-plass:

Tildelt plass kan sies opp hele året. Dette må skje ved skriftlig oppsigelse til Oppvekst- og kulturetaten. Oppsigelsesfristen er 1 måned, regnet fra den 1. i påkommende måned.  Dersom ikke annet er oppgitt,  regnes oppsigelsestiden fra den dato Oppvekst- og kulturetaten har mottatt søknaden.  Det må betales for plassen i oppsigelsestiden selv om den ikke benyttes.  De samme retningslinjene gjelder for søknad om endring av plass.

§ 5 FORELDREBETALING:

§ 5.1 Betaling

Det betales for opphold og kost i henhold til betalingssatser vedtatt av kommunestyret.  Det gis søskenmoderasjon når familien har andre barn i barnehage eller SFODet gis 30% søskenmoderasjonen for barn nummer 2, og 50% for barn nummer 3, (osv). Moderasjon gis ikke på kost.

§ 5.2 Skyss

Foresatte er selv ansvarlige for skyss til og fra SFO.

§ 8  DAGLIG OPPHOLDSTID OG ÅRLIG ÅPNINGSTID

§ 8.1 Daglig oppholdstid:

Daglig oppholdstid fastsettes i forbindelse med årlig opptak til 9,5 timer innenfor tidsrommet kl.7.00-17.00. Rådmannen fastsetter daglig oppholdstid. 

SFO-tilbudet ved den enkelte skole forutsetter at minst 5 barn har behov for plass. Hver økt (morgen og ettermiddag de enkelte ukedagene, i tillegg til skolefridager) som har mindre enn 5 søkere ved hovedopptaket, vil ikke inngå i SFO-tilbudet for det påfølgende skoleåret. Hvis det er for få søkere, vil barna få tilbud ved en annen SFO i kommunen.

§ 8.2 Årlig åpningstid:

SFO er stengt  4 uker i juli, samt 5 planleggingsdager i løpet av året. 

SFO ved Lampeland skole holder åpent i romjula og påskeuka for elever i Flesberg kommune, dersom 7 barn eller flere har behov for et tilbud. Åpningstiden er kl. 07.15 - 16.45. Foreldrene må sende bindende påmelding for de dagene i romjula og påskeuka de ønsker å benytte seg av SFO-tilbudet.