FLESBERG KOMMUNE

 

Møteinnkalling

Utvalg:

komiteen for livsløp og kultur

Møtested:

Lyngdal skole

Møtedato:

30.01.2008

kl. 13:00

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 1/08

Etablering av felles barnebolig i Rollag og Flesberg kommuner. UNNTATT OFF: deles ut i møtet

Nils Molia

PS 2/08

Partnerskapsavtale med Buskerud Fylkeskommune og opprettelse av en folkehelse koordinator

Bjørg Homelien

PS 3/08

Lokal norm for legetjenester i sykehjem

Wenche Låg Breivik

PS 4/08

Søknad om bevilling for salg av øl- Svene Mat

Anni Løvlid

PS 5/08

Søknader om utvidet bevilling for salg av øl

Eirik Bakke Fosen

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.01.2008

Arkiv               

 

Saksmappe     

2008/18

Avd                 

Helse- og omsorgsetaten

Saksbehandler

Helen Catherine Cuenoud

Partnerskapsavtale med Buskerud Fylkeskommune og opprettelse av en folkehelse koordinator

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

30.01.2008

2/08

 

Rådmannens anbefaling:

Det inngås en partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune og det opprettes en folkehelsekoordinator.

Vedlegg:

Forslag til partnerskaps avtale.

Saksopplysninger:

 

Stortingsmelding nr. 16 ble gitt ut i (2002-2003).  Den retter søkelyset mot folkehelsearbeidet i Norge. Den omhandler forhold som bidrar til å skape helseproblemer, og forhold som bidrar til å motvirke sykdom.

Folkehelsearbeid innebærer å forholde seg til faktorer som påvirker helsen.

En faktor er helsetjenestenes reparerende, rehabiliterende og pleiende virksomhet. Denne delen av helsetjenesten får mye oppmerksomhet, men er likevel ikke det mest avgjørende for helse- og sykdomsutviklingen.

Våre egne valg og hvordan vi sammen innretter samfunnet innenfor en rekke ulike områder spiller en langt viktigere rolle.

Ved å forebygge mer kan vi reparere mindre.

Oppmerksomheten fanges ofte av det akutte og av de umiddelbare behovene for hjelp.

Prioritering av forebygging kan være vanskelig fordi det ikke på samme måte handler om enkeltindividers lidelser her og nå, men om statistisk risiko og framtidige lidelser – om det som kan skje, - langt fram i tid. Folkehelsearbeid er i denne forstand mer «usynlig».

Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse.

 

De negative påvirkningsfaktorene virker helsenedbrytende, enten det er ting vi spiser og drikker, eller de befinner seg i det sosiale eller fysiske miljøet rundt oss.

Positive faktorer handler om styrkende faktorer i miljøet rundt oss, om vårt forhold til våre nærmeste og de nettverk vi inngår i, og i hvilken grad livet oppleves å ha mening og å være forutsigbart og håndterbart.

 

Mål med folkehelsearbeidet:

Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet.

 

Noen generelle utviklingstrekk i samfunnet som har betydning for den framtidige utviklingen av folkehelsen.

 • Kosthold og fysisk inaktivitet kan forklare mye av forekomsten av bl.a. hjerte- og karsykdommer og kreft.
 • Røyking er vår tids viktigste enkeltårsak til sykdom og tidlig død.
 • Fysisk inaktivitet kan være i ferd med å bli framtidens store helseproblem.
 • Sosiale ulikheter viser seg I ulike helseproblemer.

Mye positivt folkehelsearbeid har blitt gjort og gjøres lokalt I kommunen. Det er blitt gjort av ildsjeler som har gjort en formidabel innsats.  Men det har ikke vært en del av en overordnet og felles plan. Det er behov for bedre kontinuitet, forankring og integrering i den ordinære kommuneplanleggingen.

 

Målet for folkehelsearbeidet er:

a)    Fremme en helhetstenkning der folkehelseperspektivet er med i all planlegging.

b)     Samarbeid på tvers av sektorer, nivåer og profesjoner.

c)    Utvikle praktiske metoder i folkehelsearbeidet.

d)    Lage praktiske mål som er gjennomførbare.

e)    Mobilisere nærmiljøene til innsats.

f)     Bygge opp kunnskap.

g)    Dokumentere effekten av innsatsen.

 

( Fra stortingsmelingen: Resept for et sunnere Norge):

Bygge allianser for folkehelse.

Målet fra sentrale myndigheter er å bygge opp et systematisk, forpliktende og helhetlig folkehelsearbeid gjennom å stimulere utvikling av lokale og regionale partnerskap for folkehelse.

I alle fylker er det ansatt folkehelse koordinatorer.  Disse skal hjelpe kommunene med å komme I gang med arbeidet og gi råd. 

Dette skal gjøres ved

a)      Økonomiske insentiver

Kommunen kan inngå et partnerskap med fylkeskommunen. 

Kommunen må ha en plan for sitt folkehelse arbeid.

Planen må inneholde en forpliktende samarbeid på tvers av etater og fag – og med frivillige.

Ved å inngå et partnerskap vil man kunne utløse et økonomisk tilskudd på kr. 75 000,-.  Dette tilskuddet kan brukes til å ansette en folkehelse koordinator lokalt. 

b)      Koordinatorsamlinger for å utveksle kunnskap og erfaringer.

c)      Kurs for folkehelsearbeidere.

d)      Nettverksbygging

 

Vurdering:

I dag har alle kommuner I Buskerud en partnerskaps avtale med Fylket utenom Flesberg kommune.  Dette har ikke blitt prioritert av helse og omsorgsetaten ut fra en vurdering om at andre temaer har vært mer akutte og har måttet bli tatt hånd om først.  I tillegg til at det frivillige arbeidet står sterkt I kommunen, og at folkehelse perspektivet har blitt tatt hånd om av ildsjeler.

Det er også det faktum at kommunen må bidra med midler selv, og det har vært ansett som svært vanskelig i og med kommunens status som Robek kommune. Nå er det på tide å sette dette viktige tema i fokus, slik at folkehelse blir en del av den overordnede planlegging i kommunen. Man ser også at ved å disponere midlene noe annerledes, så vil man kunne finne rom for det kommunale bidraget.

I en presset situasjon, der mye handler om å levere lovpålagte tjenester innenfor stramme økonomiske betingelser, viser erfaringene at det må avsettes spesielle ressurser for å gi mulighet for et tverrsektorielt folkehelsearbeid.

En koordinator for folkehelse kan bidra til å utløse lokalt engasjement, gi drahjelp til lokale aktiviteter og tverrsektorielt arbeid, og koordinere ulike aktørers innsats. En folkehelsekoordinator fungerer som «lim» i det lokale folkehelsearbeidet

Dette er svært viktig for kommende generasjoners helse. 

Praktisk løsning og finansiering

Endel kommuner har gjort det slik at de har ansatt en fysioterapeut I stillingene som folkehelse koordinator.  Reglene er slik at om du ansetter en fysioterapeut I en kommunal fysioterapeut stilling så får du refusjon fra staten på kr 130 000,- i 100% stilling.  Om man kombinerer fysioterapi stilling og folkehelse koordinator i 50% stilling kunne man få:

Kr.  75 000,- i tilskudd for folkehelse partnerskap fra Buskerud fylkeskommune.

Kr.  65 000,- I fastlønnstilskudd for fysioterapeut fra staten.

Kr  140 000,- totalt I tilskudd

Kr.   75 000,- kommunens eget bidrag til stillingen.

Kr  215 000,- total kostnad for fysioterapeut i 50% stilling.

 

Man ser for seg at man her kan “slå to fluer I en smekk”.

 

Spesialisthelsetjenesten opplever på lik linje med kommunene at det er stadige økonomiske nedskjæringer.  Det medfører at for at sykehusene skal få sine budsjetter I balanse så må de stadig yte flere tjenester på kortere tid.  Pasienter som krever langtidsbehandling blir overført til kommunene til behandling.  Kommunene opplever at de ikke lenger bare skal ta hand om ferdig behandlede pasienter, men at kommunene også må yte behandling til sine pasienter I den hensikt å få rehabilitert dem slik at de kan komme hjem til sine boliger. 

 

Spesielt rehabiliteringsdelen av behandlingen er nå skjøvet mer og mer over til kommunene.  Denne delen av behandlingen tar lang tid, og den kan ofte med hell utføres I pasientenes nærmiljø.  Det letter for rehabiliteringsteamet å ha et tett samspill med pasientenes familier og kunne tilrettelegge hjemmet og kommunens hjelpe tilbud I nært samarbeid.  På den måten får man ofte til gode løsninger for den enkelte – og for kommunen.

 

Fra dette synspunktet har helse og omsorgsetaten et ønske om å styrke fysioterapitjenesten på sykehjemmet.  Ved å gå inn for en løsning som den som er skissert ovenfor, vil man kunne få en styrking av fysioterapitjenesten samtidig som man vil kunne få styrket folkehelsearbeidet.

 

En folkehelse koordinator vil kunne være en

a)      pådriver I planarbeidet I kommunen.  

b)      Koordinator I samarbeid med de frivillige organisasjonene

c)      Koordinator I samarbeid mellom de forskjellige etater

d)      Koordinator  I samarbeid mellom kommunene

e)      Koordinator I samarbeid mellom kommuner og fylke/stat.

f)       Som setter folkehelse på kommunekartet.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland           

15.01.2008

Arkiv               

G21

Saksmappe     

2008/33

Avd                 

Helse- og omsorgsetaten

Saksbehandler

Helen Catherine Cuenoud

Lokal norm for legetjenester i sykehjem

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

30.01.2008

3/08

 

Rådmannens anbefaling:

Flesberg kommune vedtar en lokal norm for tilsynslege i sykehjem på 7,5 timer pr uke.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

I 2007 sendte Sosial og helse direktoratet ut en veileder: Helsetjenester i sykehjem.

Bakgrunnen for veilederen er en oppfattning om at det er nødvendig å styrke legetjenesten i sykehjem.  Veilederen er et planleggingsverktøy og er endel av departementets intensjon om å øke kvalitetsarbeidet innen pleie og omsorgstjenestene. 

I denne veilederen presiseres krav til kommunen om å fastsette en lokal norm for legetjenester i sykehjem med bakgrunn i dagens regelverk.  Legetjenestene må vurderes lokalt i lys av lokale faktorer som pleie tyngde og organisatoriske forhold.

Det er forutsatt at kommunen fatter et konkret vedtak om legedekning i kommunens sykehjem og kan dokumentere  hvordan planleggingsprosessen for legetjenesten er gjennomført.

 

Veilederen ble etterfulgt av Rundskriv 1 – 4/2007 Nasjonal standard for legetjenester i sykehjem,  med et skjema som skal fylles ut og returneres til fylkesmannen innen 31. Desember 2007.  Saken har blitt forsinket i Flesberg kommune på grunn av sykdom og vakanser i helse og omsorg.

 

Flesberg kommune har i dag 5 legetimer pr uke pr Beboer i sykehjem.  Det tilsvarer 20 minutter pr pasient pr uke. 

 

Helse og omsorgsetaten har ønsket å gjøre arbeidet med å lage en lokal norm skikkelig.  En tverrfaglig gruppe bestående av sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut, vernepleier og ledere har drøftet problemstillingene tverrfaglig og ut fra sitt ståsted. 

Forskriften påla kommunen å utføre en risiko og behovsvurdering av legetjenesten i sykehjem. Dette ble gjort i en tverrfaglig gruppe av mennesker som samarbeider med tilsynslegen. Disse drøftingene har i etterkant blitt presentert for og drøftet med kommunelege/ tilsynslege Morten Bøhn.

 

I vurderingene skulle følgende elementer tas med:

1.  Beskrive utvikling og status for legetjenester i kommunen.

      a)  Sykehjemmet er helt nytt (ferdig i 2003) og består av 24 enkelt rom.

           Beboerne er mennesker som har behov for heldøgns pleie og omsorg – der det                   

           teknisk umulig å gi tjenester i brukerens hjem, eller det er uforsvarlig for

           brukeren å fortsette å bo hjemme.  

      b)  Sykehjemmet har beboere som bor permanent på 20 av plassene

      c)  15 – 20% av plassen brukes til korttidsplasser for pasienter som

·         Er ferdigbehandlet på sykehuset og trenger vurdering og tilrettelegging før hjemreise

·         Trenger Rehabilitering og opptrening etter fall eller ulykker eller for eksempel hjerneslag

·         Trenger ernæring, og støtte og hjelp og trening for å kunne bo hjemme en stund til.

·         Ferie og avlastning for familien

·         Terminal pleie og behandling(pasienter som kommer inn på sykehjem for behandling, smertebehandlig og pleie i livets siste fase.)

 

 

2.  vurdere utvikling og status i forhold til lovkravet om faglig forsvarlighet, i tillegg    

     til egne krav til kvalitet (vurdere behovet for legetjenester)

a)      En av fastlegene har i dag 5 timer pr uke tilpliktet tjeneste som tilsynslege på sykehjemmet.  Det tilsvarer 20 minutter legetime pr pasient pr uke.

Landsgjennomsnittet var 28 minutter legetimer pr pasient pr uke.

Gjennomsnittet i Buskerud var 36 minutter legetimer pr pasient pr uke.

b)   Legeforeningens anbefaling er en time pr 3 langtidspasienter og 1,5 time pr   

korttidspasient pr uke.  For Flesbergtunets vedkommende skulle det tilsi 15 timer pr uke.

c)      Det har tidligere vist seg å være vanskelig å få lege til å ta tjeneste som tilsynslege på sykehjemmet.  Kommunelegen i Kommunen har derfor vært velvillig og sagt seg villig til å være tilsynslege på sykehjemmet. Han har i dag 5 timer pr uke som kommunelege og 5 timer pr uke som tilsynslege.

3.  Analysere forbedringsbehovet og forbedringspunkter for legedekningen.

4.  Vedta lokalt nivå for bemanning av leger i sykehjem (innhold og mengde)

5.  Etablere systemer for evaluering og revidering.

 

Hva er tilsynslegens oppgaver?

Hva kan man forvente av tilsynslegen i forhold til pasientene?

 1. Innkomst samtale med alle nye pasienter
 2. Innkomst undersøkelser etter behov. 

Behovet kan variere fordi endel pasienter kommer rett fra sykehuset der de har blitt undersøkt, utredet og behandlet for en eller annen lidelse.

Når pasientene kommer rett fra hjemmet skal det tas medisinsk status etter fastsatte rutiner

 1. Samtaler med pårørende
 2. Dokumentasjon
 3. Delta i tverrfaglige møter.
  • Planlegge fremtid for brukere med korttidsvedtak
  • Bestemme videre behandling
  • Ved terminal omsorg – god og realistisk informasjon til pasient og pårørende. Vurdere smertebehandling.
 4. Årlige medisinske undersøkelser av langtidsbeboere.
 5. Månedlig gjennomgang av pasientenes medikamenter
 6. Ved utskriving – skrive epikrise
 7. Utvikle kvalitetsindikatorer
 8. Utvikle gode og funksjonelle rutiner for sykehjemslegens funksjon


Institusjonsrettede oppgaver:

 1. Utvikle medisinsk faglige rettningslinjer og prosedyrer
 2. Utvikle rutiner for legetjenesten
 3. Etiske og juridiske problemstillinger

For eksempel ved smertebehandling:  hva er for mye smertestillende???   Eller Antibiotikabehandling av døende??

 1. Legemiddelrutiner
 2. Journalrutiner
 3. Infeksjonskontroll program
 4. Program for internundervisning.

 

Samhandling med eksterne aktører:

 1. Delta aktivt i prosesser med samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten
 2. Bidra til å utforme retningslinjer ved innleggelse av pasienter.
 3. Bidra til å utforme retningslinjer ved utskriving av pasienter til kommunen.

Vurdering:

Pr i dag har Flesbergtunet tilsynslege 5 timer pr uke.  En del av denne tiden brukes til å gjøre undersøkelser på legekontoret og til at sykepleierne kan ringe legen ved behov.

Den faktiske tiden legen er tilstede er vesentlig mindre.

Vi ser at vi får stadig dårligere pasienter som skrives ut fra sykehuset. Sykehuset er i en økonomisk skvis og ønsker at behandlingstiden for pasienter er så kort som mulig.  Det fører til et press mot kommunene om ta imot pasienter mye tidligere enn før.  Det innebærer at sykehjemmene er nødt til å drive med mer aktiv behandling enn det man tradisjonelt har gjort.  Det i sin tur medfører et behov for mer faglært kompetanse og mer legetid.

Ut fra dagens situasjon, og med en lege som er godt kjent med pasientene, (de er ofte kjent fra tidligere som fastlegens pasienter) fungerer det ok med 5 timer pr uke.

Men sett ut fra a)  de oppgaver som det er forventet at en tilsynslege skal utføre,

                        b)  ut fra øket krav om aktiv behandling i sykehjemmene

                  c)  ut fra gjennomsnitt i Buskerud og gjennomsnitt i Landet

                  d)  ut fra legeforeningens anbefaling

Vil man fra helse og omsorgsetaten anbefale en lokal norm på 7,5 timer pr uke som tilsynslege på Flesbergtunet.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

14.01.2008

Arkiv                

U62

Saksmappe     

2007/1148

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om bevilling for salg av øl- Svene Mat

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

30.01.2008

4/08

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Anne Hatland gis bevilling for salg av øl/annen alkoholholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene Svene Mat for perioden 14.2.2008 til og med 31.12.2011.

a)      Kjell Hatland godkjennes som styrer

b)      Anne Hatland godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Styrer og stedfortreder gis frist til 1.4.08 til å avlegge godkjent kunnskapsprøve etter alkoholloven.

d)      Salgsbevillingen følger normaltidene for salg og utlevering av alkoholholdig drikk fra kl. 9.00 fram til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager. Salg og utlevering av drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17.mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

e)      Vedtaket skjer under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser inkl forskrifter blir overholdt.

f)       Bevillingsgebyr for salg av øl i år 2008 settes til minstegebyr kr. 1.000.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Svene Handel innstilte driften fra 1.desember 2007 og har derfor ikke søkt om fornyet bevilling. Det er de nye eiere/driftere Hatland som nå har søkt om ny ordinær bevilling. Den 19.11.07 fikk de delegert vedtak om å kunne drive på nåværende bevilling fram til 3.mars 2008.  Deres ordinære søknad vil bli fremmet som egen sak i komiteen for livsløp og kultur 31.1.08, med endelig behandling/vedtak i kommunestyret 14.2.08.

Søknadene er oversendt lensmannen og sosialsjefen til uttalelse. Lensmannen har ingen merknader til søknadene. Sosialsjefen har ingen merknad til selve søknaden, bortsett fra å presisere at sosialtjenesten forutsetter at gjeldende lover og forskrifter sentralt og kommunalt er oppfylt.

Alkohollovens bestemmelser:

I henholdt til alkohollovens bestemmelser kan salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4.7 volumprosent alkohol skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Kommunestyret kan generelt for kommunene eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av 1.ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17.mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

Bevillingshaver kan godkjennes som styrer, men en person kan bare være styrer på ett sted. Dersom det er veldig små virksomheter kan de gis unntak for stedfortrederfunksjonen.

Alkoholloven har bestemmelser på at styrer/stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven for å inneha en salgsbevilling.

Vurdering:

Rådmannen går inn for at søkere får bevilling for salg av øl innen normaltidene for salg og utlevering av alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent alkohol. Dette er i tråd med søknaden der det også vises til deres åpningstid, som er fra kl. 9.00-17.00 mandag-torsdag, fredag til kl. 18.00 og til kl. 13.00 på lørdager. Dvs. det er kun fredag de har salg og utlevering fram til siste utleveringstidspunkt, kl. 18.00, resten av uka og på lørdag har de utlevering og salg av alkoholholdig drikk fram til stengetid, som er tidligere enn maksimum salgstid.

Kommunestyret har ikke tidligere bestemt at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager, og rådmannen foreslår ingen endringer her.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

11.01.2008

Arkiv               

U62

Saksmappe     

2007/1148

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknader om utvidet bevilling for salg av øl

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

30.01.2008

5/08

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Inger H. Landsverk gis utvidet rett til salg av øl/annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol i lokalene til Blestua Kolonial for perioden 1.1.08-31.12.2011.

a)      Salgstiden for utlevering av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol er fram til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligerdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfart. Salg og utlevering av drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1 og 17.mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

b)      For øvrig gjelder kst-vedtak av 13.12.07, sak 64/07.

c)      Vedtaket skjer under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser blir overholdt.

 

 1. May Garaas gis utvidet rett til salg av øl/annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol i lokalene til Blestølen Dagligvare for perioden 1.1.08-31.12.2011.

a)      Salgstiden for utlevering av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol er fram til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfart. Salg og utlevering av drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1 og 17.mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

b)      For øvrig gjelder kst-vedtak av 13.12.07, sak 64/07.

c)      Vedtaket skjer under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser blir overholdt.

 

 1. Alexander Frederik Adriansee gis utvidet rett til salg av øl/annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol i lokalene til Blåberg dagligvare for perioden 1.1.08-31.12.2011.

a)      Salgstiden for utlevering av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol er fram til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfart. Salg og utlevering av drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1 og 17.mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

b)      For øvrig gjelder kst-vedtak av 13.12.07, sak 64/07.

c)      Vedtaket skjer under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser blir overholdt.

 

 1. Ole Helge Sønåsen gis utvidet rett til salg av øl/annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol i lokalene til Lyngdal landhandel for perioden 1.1.08-31.12.2011.

a)      Salgstiden for utlevering av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol er fram til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfart. Salg og utlevering av drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1 og 17.mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

b)      For øvrig gjelder kst-vedtak av 13.12.07, sak 64/07.

c)      Vedtaket skjer under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser blir overholdt.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Følgende bevillingshavere for salg av øl (alkoholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol) har søkt om utvidet bevilling for å utvide salgstid for øl utover normaltidene:

1.      Blestua Kolonial v/ Inger H. Landsverk.

2.      Blestølen Dagligvare v/ May Garaas 

3.      Blåberg dagligvare v/ Alexander Frederik Adriansee

4.      Lyngdal Handel v/ Ole Helge Sønåsen

Jfr. vedtak i kst- sak 64/ 07, av 13.12.07, der alle som fikk salgsbevilling for øl, fikk skriftlig beskjed om muligheten for å søke om utvidet salgstid utover normaltidene.

Jfr. alkoholloven  - se sitat:

”Salg og utlevering av alkoholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager kan salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i henhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal inne sted til bestemte på dagen eller på bestemte ukedager

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1 og 17.mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og foleavstemning vedtatt ved lov.”

I Flesberg kommune har en brukt normaltidene som norm, dvs. salg og ulevering av alkoholholdig drikk fram til kl. 18.00 på hverdager og fram til kl. 15.00 før søn- og helligdager, med de tillegg/unntak som loven fastsetter mht til tidspunkter. De to største dagligvare butikkene har de siste årene søkt spesielt om å få utvidet salgstiden fram til 20 – og 18.00 og dette har blitt innvilget.

Søknadene har blitt oversendt til lensmannen og sosialsjefen til uttalelse. Sosialsjefen har ingen merknad til selve søknadene, men sosialtjenesten forutsetter at gjeldende lover og forskrifter sentralt og kommunalt er oppfylt.  Lensmannen har ingen merknader.

Vurdering:

Kommunestyret ga i kst-sak 64/07 signaler om at de øvrige bevillingshaverne for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan søke om utvidet salgstid- og at søknadene ville bli innvilget.

Rådmannen vil på bakgrunn av dette gi sin tilslutning til økt salgstid for de som har søkt om dette.