FLESBERG KOMMUNE

 

 

 

Utvalg:

fast utvalg for plansaker

 

Møtested:

Formannskapssalen

 

Møtedato:

29.01.2008

kl. 13:00

 

BEFARING:

Kl. 12.00 Fremmøte kommunehuset.

Kl. 12.15 Befaring hos Lars Ingebrigtsen, Flesberg.

Kl. 13.00 Møte

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 1/08

Meldinger

 

PS 2/08

Gnr 12/2 F64 Klage på delegert vedtak 395/07

Gunnar Grette

PS 3/08

Kommunedelplan for Vatnebrynvatnet etter offentlig ettersyn.

Brynjulf Hansen

PS 4/08

Kommunedelplan Blefjell. Planendringer på bakgrunn av Miljøverndepartementets behandling av innsigelse i 2006. Vedtak om nytt offentlig ettersyn.

Brynjulf Hansen

PS 5/08

Gnr 39/2 Søknad om dispensasjon, pbl § 7

Helga Bratås

PS 6/08

Gnr 129/7 Søknad om  dispensasjon; pbl § 7

Anne-Liz Lande

PS 7/08

Mindre vesentlig reguleringsendring av reguleringsplan for prestegårdsgrenda III

Arne Sørensen

PS 8/08

Gnr 39/53 Søknad om dispensasjon - Pbl § 7

Knut Klev

PS 9/08

Gnr 142/2,141/1,140/9 M.fl Reguleringsplan for  Nipeto - Gampeflå

Brynjulf Hansen

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.01.2008

Arkiv               

033

Saksmappe     

2008/45

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

29.01.2008

1/08

 

Rådmannens anbefaling:

 

Saksopplysninger:

a)      Delegerte saker TPR:

 

POSITIVT BEHANDLEDE DISPENSASJONER 2007 – DELEGERTE VEDTAK

 

Vedtak nr.

Dato

Saksbehandler

Søker

Sakstype

Del. fra

508/07

17.12.07

Jon Kåre

Sten Roar Kalstad, Porsgrunn

Bygging av vei

Reguleringsbestemmelsene

531/07

18.12.07

Jon Kåre

Beret Hjortesæter, Borgheim

Bygging av vei

Kplan Ble - arealbestemmelsene

 

INNVILGEDE DISPENSASJONER 2008 – DELEGERTE VEDTAK

 

Vedtak nr.

Dato

Saksbehandler

Søker

Sakstype

Dispensasjon fra

1/08

01.01.08

Ørn

Bjørn Schei

Tilbygg

Arealdelen av kommuneplanen

4/08

02.01.08

Ørn

Arnfinn Embergsrud

Hytte

Arealdelen av kommuneplanen

7/08

07.01.08

Ørn

Marit Olsen

Stikkveg

Arealdelen av k.del.pl. Blefjell

9/08

07.01.08

Ørn

Erland Rustad

Deling

Arealdelen av kommuneplanen

11/08

08.01.08

Ørn

Ål Hyttebygg AS

Hytte

Arealdelen av k.del.pl. Blefjell

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

14.01.2008

Arkiv               

12/2/64/0

Saksmappe     

2007/1076

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 12/2 F64 Klage på delegert vedtak 395/07

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

29.01.2008

2/08

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker tar ikke til følge Berit- og Børre Nilsens klage på delegert vedtak 395/07, og opprettholder vedtaket. Klagen er datert 22.10.07.

Grunnen for at klagen ikke tas til følge er at den inneholder ikke momenter som tilsier at kommunen skal omgjøre sitt delegasjonsvedtak 395/07.

Saksopplysninger:

Nilsens hytte er innenfor reguleringsplanen for Sjuvasslia Feriesenter, del av GNR 12/2 – på søre Ble. Nilsen har søkt kommunen om oppføring av ”Grillhytte” ved hytten deres og kommunen har i denne forbindelse mottatt følgende protest fra varslet nabo:

”Ang.: Gnr.: 12, bnr.: 2 fnr. : 64 Sjuvasslia - nabovarsel

Vi har mottatt nabovarsel for oppsetting av grillhytte.

For ordens skyld opplyser vi om at hjemmelshaver for vår hytte med gårdsnummer 12, bruksnummer 2 og festenummer 65 er Almar Almar-Næss, Hans Heyerdals vei 9, 3179 Åsgårdstrand.

Nabovarslet inneholder ikke situasjonsplan som viser nøyaktig hvor grillhytta er tenkt plassert, vi er også usikre på bruken av en grillhytte. Vi viser også til vårt tidligere brev som svar på mottatt orientering om oppsetting av grillhytte, se vedlegg.

Vi har snakket med hjemmelshaver igjen og holder fast ved tidligere uttalelse om at vi ikke ønsker noen grillhytte plassert mellom våre hytter. Vi mener en bedre plassering er på motsatt side, på østsiden.”

Bygningssjefen finnert tiltaket bryte med reguleringsbestemmelsene og utfyllende bestemmelser til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell, og avslo Nilsens søknad ved følgende skriv:

”Gnr 12/2 F64 Søknad om tillatelse til tiltak, pbl § 93 - Oppføring av grillhytte

Med referanse til din søknad, mottatt 24.09.07, kommunens skriv av 26.09.07 og ditt tillegg mottatt 02.10.07. Det fremkom av kommunens skriv at søknaden var mangelfull, og at tiltaket ikke kan igangsettes før skriftlig tillatelse er gitt. Relevant tillatelse gis ikke fordi kommunen avslår søknaden.

Begrunnelsen for avslaget er at ”grillhytten” er ikke i samsvarer med områdets byggeskikk og bryter dermed reguleringsbestemmelsene og § 1.2 i «Utfyllende bestemmelser til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell».

All ny bebyggelse skal gis en arkitektonisk sett god utforming, tilpasset tradisjon og/eller eksisterende bebyggelse mht. material- og fargebruk, stilutrykk, vindussetting, byggehøyder med mer, samt tilpasses det landskap den inngår i.

Etter plan- og bygningslovenes § 15 og kap. VI i forvaltningsloven kan vedtaket påklages. Klagefristen er 3 uker + postgang fra dags dato. Klage vil medføre ny behandling her og i tilfelle klagen ikke tas til følge oversendes saken fylkesmannen som avgjør saken endelig.

Ellers. I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan Kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon. I motsatt fall er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon.

I tillegg til det mottatte består dispensasjonssøknad av:

§         Skriv hvor det fremkommer hva søkes dispensasjon fra og søkers særlige grunner.

§         ”Gjenpart av nabovarsel”* hvor det fremkommer at samtlige naboer, inklusivt grunneiere, er varslet om innholdet i dispensasjonssøknaden.

*Skjemaer – nabovarsel (NBR 5154) og gjenpart av nabovarsel (NBR 5155) finnes på www.be.no

Nilsen klaget avslaget ved følgende skriv:

”Gnr 12/2 F64 Søknad om tillatelse til tiltak, pbl § 93 - Oppføring av grillhytte

Vi viser til Deres brev datert 17.10.07 hvor Flesberg kommune avslår vår søknad om å sette opp en liten grillhytte på 9 m². Delegert vedtak nr 395/07. 

Etter plan- og bygningslovens § 15 og kap. VI i forvaltningsloven ønsker vi å påklage vedtaket.

På Flesberg kommunes hjemmeside fant vi Kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell 2004 - 2025:

·         Blefjell i dag - muligheter og utfordringer. Området preges av mye eldre bebyggelse med lav standard og behov for oppgradering. Blefjell framstår ut fra dette som et område med gode muligheter for modernisering og videre utvikling samtidig som områdets inntrykk som flott norsk fjellnatur ivaretas. Hovedoppgaven i plan- og utviklingsarbeidet er å vurdere muligheter og legge til rette for dette. Standardheving, gode tilbud til besøkende og økt bruk av eksisterende hytter i kombinasjon med replanlegging.

·         Overordnede utviklingsmål – fjellets identitet og profil. Beviset er bl.a. forutsigbare og enkle retningslinjer for bygging, påbygging / ombygging.

Vi har oppservert at Grillhytte / Grillstue allerede finnes oppsatt på Blefjell, men dette er ikke årsaken alene til at vi påklager vedtaket.

Grillhytten / Grillstuen som vi ønsker oppsatt vil ikke være synlig fra veien eller til sjenanse for nærliggende hytter. Grillhytten / Grillstuens høyde overstiger ikke eksisterende hytte og vinduene har samme utforming. Den naturlige vegetasjon bevares. Vi ser dette som en standardheving av vår eksisterende hytte som ble bygget i 1987 etter datidens standard.

Vi håper Komiteen for næring og ressurs / fast utvalg for plansaker kan vurdere vår søknad på nytt da vi mener at oppføring av Grillhytte / Grillstue ikke bryter med § 1.2 i "Utfyllende bestemmelser til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell".

Vurdering:

Grillhytten bryter med områdets byggskikk og i følge mottatt protest vil den sjenere nabohytten. I følge klagen har Nilsen observert grillhytter på fjellet. Kommunen har ved tidligere anledning avslått søknader om oppføring av grillhytter på fjellet med samme begrunnelse, og jobber aktivt med å få fjernet ulovlig oppførte grillhytter i lag med andre ulovligheter.

Etter rådmannens vurdering er klagen ikke anført momenter som tilsier at den skal tas til følge. Nilsens klage er derfor å avvise.


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

08.11.2007

Arkiv               

143

Saksmappe      

2005/64

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ellen Korvald

Kommunedelplan for Vatnebrynvatnet. Behandling etter offentlig ettersyn.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

29.01.2008

3/08

formannskapet

30.01.2008

6/08

 

Rådmannens anbefaling:

Formannskapet vedtar å legge kommunedelplan for Vatnebrynvatnet ut til nytt offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 20-5. Planforslaget består av revidert planbeskrivelse og konsekvensutredning, planbestemmelser og plankart, (datert 29.11.07.)

Vedlegg:

 • Formannskapssak 16/07 med vedtak om offentlig ettersyn.
 • Revidert plankart, reviderte planbestemmelser og revidert planbeskrivelse med konsekvensvurdering, datert 29.11.07.

Saksopplysninger:

Formannskapet vedtok å legge kommunedelplan for Vatnebrynvatnet ut til offentlig ettersyn i junimøtet. Planen var til høring fram til 10. september. Høringen ble kunngjort i Laagendalsposten og har ligget ute på kommunens nettsider. Berørte regionale etater, nabokommuner, organisasjoner, samt berørte grunneiere og hytteeiere ble tilskrevet om høringen.

Mottatte uttalelser oppsummeres og vurderes/kommenteres nedenfor:

Høringsinstansenes innspill:

Rådmannens vurdering:

Fylkesmannens beredskaps- justis- og kommunalavdeling ber om en nærmere redegjørelse i konsekvensvurderingen for risiko for flom, erosjon og ras, - og har innsigelse dersom dette ikke blir gjort.

Påpeker at det i LNF-områdene ikke kan gis bestemmelser om byggetiltak på eksisterende bygg, og mener bestemmelsene er noe uklart utformet.

Landbruksavdelingen påpeker verdien av jord- og skogbruksressursene. Videre peker de spesielt på de store kulturlandskapskvalitetene i Ligrenda og forutsetter at spredt boligbygging her skal skje uten at dette forringes. Ber kommunen legge til rette for næringsvirksomhet i tilknytning til landbruket.

Miljøvernavdelingen påpeker generelt at kommunen her tar viktige grep for å styre fritidsbebyggelsen, men sier også at

·         konsekvensutredningen burde vært grundigere, bl.a. om landskap og miljø

·         anbefaler at alle nye byggeområder bør ligge minst 100 meter fra vassdraget

Miljøvernavdelingen fremmer innsigelse til flg. forhold:

1.      mangelfull konsekvensutredning av fuglelivet

2.      utvidelser av fritidsbebyggelse i byggeforbudssonene langs vassdrag. Forutsetter også at byggeforbudet skal omfatte enkelte landbrukstiltak som driftsbygninger, landbruksveger og massetak.

3.      stiller spørsmål ved at hele odden ved Mjøssund er merket LNF-spredt (F3), og mener ei hytte til her vil være i konflikt med landskaps-, natur- og friluftsinteresser.

4.      LNF-spredt bolig i SB2 fordi bestemmelsene ikke i tilstrekkelig grad ivaretar kulturlandskapshensyn.

Ber kommunen nøye vurdere om 2 nye tomter skal tillates i SF1 (Hornodden). Anbefaler også å flytte grensen til F5 noe.

Miljøvernavdelingen fraråder generelt ny boligbygging i området, men ser også at det foreslåtte omfanget er meget beskjedent.

Etterlyser noe mer utredning av konsekvenser knyttet til foreslåtte boliger, ut fra en samordnet areal- og transportplanlegging.

 

 

Flom, erosjon og ras er noe nærmere utredet og innarbeidet i konsekvensvurderingen. Rådmannen anbefaler å redusere aktuelt byggeareal SB1 i dets vestlige ende pga. bratt skrent ved Smørkrona. Ved dette økes avstanden ytterligere til det forsvaret i sitt snøskredkart har definert som ”faresone”.

LNF-bestemmelsene er tydeliggjort og dessuten endret noe i henhold til andre innspill (jfr. miljøvernavdelingen nedenfor).

Landbruksavdelingens synspunkter tas til etterretning.

Merknader til Miljøvernavdelingens innspill:

Det er riktig at konsekvensutredningen er kort og overordnet. Den er nå supplert på enkelte punkt. Men rådmannen har valgt å ikke legge mye ressurser i denne både fordi den er en konsekvens av nye forskrifter som ble innført etter oppstart av dette planarbeidet og fordi dette planforslaget er svært begrenset. Landskapshensyn er tillagt stor vekt ved lokalisering av fritidsbebyggelse.

Vedr. innsigelsespunktene:

1.      Konsekvensutredningen er supplert noe om rødlistede fugler, især fiskeørn og storlom. Rådmannen mener denne viser at anbefalt forslag er innenfor akseptable rammer for disse artene. Storlommen omtales som mest sårbar, men alle nye tomter blir liggende lenger unna rugeområdet enn alt etablerte hytter.

2.      Rådmannen anbefaler å endre bestemmelsene knyttet til vassdragsnære areal slik
--i 50meterssonen kan etablerte hytter kun utvides med inntil 15m² BRA knyttet til vann og avløpsbehov.
--utenfor 50meterssonen kan etablerte hytter vist på kartet i LNF spredt utvides inntil 100m² BRA
--opprettholde lokalisering av enkelte nye hytter i 50-100 meters beltet da annen god lokalisering her er vanskelig og omfanget er meget begrenset (SF1 og F5).
--i 100meters sonen tillates heller ikke driftsbygninger, landbruksveger og massetak

3.      Forslaget om ei hytte til på odden ved Mjøssund opprettholdes. Men for å samle inngrepene anbefales den lokalisert nær allerede etablert hytte, og minst 50 meter fra vannet.

4.      Det foreslås en presisering i bestemmelsene som sikrer at regionale kulturvernmyndigheter trekkes inn i disse byggesakene. I tillegg forslås grensen for område SB2 noe justert for å unngå et område med botaniske kvaliteter (forekomst av solblom).

Rådmannen er enig i at tomtene i SF1 er nær vannet. Men dette handler om fortetting og realisering av gamle godkjente tomter. Forutsatt at de lokaliseres minst 50 meter fra vannkanten anbefales disse opprettholdt.

Yttergrensen for felt F5 anbefales opprettholdt 75 meter fra vassdraget, for å muliggjøre gode tomter.

Synspunkter knyttet til boliger tas til etterretning.

NVE ser positivt på byggeforbud i 100 meters beltet.

Generelt anbefaler NVE at det skal legges opp til sikkerhet i forhold til 200 års flom ved utbygging.

Ber om at alle vannveier merkes på plankartet.

Planen tillater svært lite i 100 meters sonen, men gir åpning for enkelte tiltak. Se merknader ovenfor. Mulighetene er skjerpet noe pga. fylkesmannes innsigelse.

Vi kjenner ikke til noen kartlegging fra NVE som viser 200-årsflommen. Det er derfor vanskelig å vite hva dette innebærer i praksis. Vi antar imidlertid at begrensningene i sonen mot vannet i stor grad fanger opp denne utfordringen.

Alle vannveier som er vist på økonomisk kartverk er vist som basisinformasjon på kartet.

Statens vegvesen påpeker generelt at de ønsker en del forhold avklart gjennom kommuneplanarbeidet. I forhold til denne planen ønsker de forhold knyttet til trafikksikkerhet ved avkjørsler og kryssinger ved fylkesvegene (100 og 134) ivaretatt.

Dersom nye private veger skal bygges, må hensynet til trafikksikkerhet ivaretas.

Påpeker viktigheten av god atkomst og nok parkering ved boligbygging.

Denne planen innebærer meget begrenset trafikkøkning. All ny bebyggelse som er skissert i planen vil kunne benytte etablerte avkjørsler.

 

Bergvesenet mener planen bør vise hvor det kan hentes masser. Mener det erfaringsmessig går med en del masser ved etablering/utvidelse av hyttefelt.

I prinsippet er det fornuftig å avklare dette i forkant. Men dette er små felt, med tilsvarende begrensende behov for masser. Rådmannen har per i dag ikke oversikt over hvor i området det eventuelt er aktuelt å ta masser. Anbefaler at det tas stilling til dette dersom problemstillingen blir aktuell. Disse vil evt. måtte reguleres.

Mattilsynet bemerker at det bør legges til rette for fellesløsninger ved oppgradering av gamle, og planlegging av nye, hytteområder. Påpeker at ved anlegg for mer enn 20 hytter eller 50 personer skal anlegget godkjennes av Mattilsynet.

Dette hensynet anbefales tydeliggjort i bestemmelsene, men innebærer ingen realitetsendring.

Øvre Eiker har ingen merknader.

Tas til etterretning.

Naturvernforbundet i Buskerud påpeker at de savner fokus på kulturlandskapet og verdien av dette, og etterlyser fokus på å stoppe gjengroing som konsekvens av nedlegging i landbruket.

Rådmannen er enig i at Flesberg har mye verdifullt kulturlandskap, som bør skjøttes. Det er riktig at denne planen ikke setter fokus på landbruksrettede tiltak, da det ligger utenfor denne planens rammer. Men planens bestemmelser søker å ta vare på kulturlandskapskvalitetene. Dette skjerpes ytterligere på bakgrunn av innspill fra fylkesmannen.

Prosjekt Fiskeørn i Buskerud mener planen innebærer en betydelig økning i antall hytter, og er bekymret for de sårbare fugleartene fiskeørn og storlom. Fråråder bygging i område SF2. Etterspør en grundigere kartlegging og konsekvensvurdering av forhold knyttet til fuglelivet.

Med bakgrunn i dette innspillet og fylkesmannens innspill er det foretatt en nærmere vurdering av planforslagets konsekvenser for fuglelivet. Dette er innarbeidet i plandokumentene.

Vurderingene gir ikke grunnlag for å stryke SF2 eller andre tomter.

Gullik Vatnebryn påpeker at den gamle sagtomten er definert som LNF-område, og mener dette burde vært næringsareal.

Rådmannen er enig, og anbefaler at dette defineres som byggeareal – erverv.

Harald Vatnebryn er fornøyd med at hans to ubebygde tomer er tatt inn i planen. Men han har målt opp, og mener den ene tomta er 40 meter fra vannet, og den andre 50 meter. Mener de ligger godt inne på platået og ikke hindrer fri ferdsel.

Disse lokaliseringene utfordrer fylkesmannens strenge rammer for bygging nær vannet. Rådmannen befaler at de to tomtene opprettholdes, men forutsetter at lokalisering skjer minst 50 meter fra vannet.

Turid Heiberg er positiv til forslaget om tomter i SF4, men ville gjerne hatt noen flere muligheter på eiendommen.

Rådmannen anbefaler at planforslaget utvides med ei tomt i SF4, da høringen indikerer at dette området er lite konfliktfylt. Arealavgrensningen opprettholdes, men bestemmelsen endres tilsvarende.

Torbjørn Bringe er sterkt kritisk til all videre utbygging i området, og ber om at området bevares slik det er. Ber om at 100 metersbeltet overholdes og innskjerpes. Er bekymret for vann og avløp knyttet til hyttene, og spør hvordan man stiller seg til strøm. Mener også hytter bør fordeles i henhold til størrelsen på skogeiendommene.

Planens intensjon er å ivareta kvalitetene i området og samtidig legge til rette for en forsiktig utbygging. Etter høringen skjerpes mulighetene for bygging i nær vannet ytterligere.

Enhver tillatelse knyttet til vann og avløp forutsettes å skje forskriftsmessig for å unngå forurensning. Strøm er ikke vurdert i denne planen.

Forslaget til fordeling av tomter er gjort ut fra arealenes egnethet, men har også tatt hensyn til eldre planer og fordelingen mellom eiendommene.

Mai Oxaal er hytteeier i området og bemerker følgende:

·         Synes ikke renovasjonsordningen fungerer tilfredsstillende. Ønsker flere containere, et alternativ til Moens tilbud i helger, og kildesortering.

·         Etterlyser strøm, da dette vil fjerne behovet for støyende aggregater og gi bedre avløp- og sanitærløsninger.

·         Ønsker avklaring i hva ”tinglyst båtfeste” innebærer. Ønsker også felles brygge på nordøstsiden av Vengestadodden.

·         Påpeker at det skjer noe ”lystkjøring” med terrenggående motorsykler. Spør om dette kan reguleres.

Dette er mange viktig innspill, men forhold knyttet til renovasjon, strøm og motorferdsel reguleres normalt utenfor kommuneplanleggingen, dels også utenfor kommunen. Spørsmål om strøm må tas opp med e-verket. Renovasjon må sees i sammenheng med kommunens renovasjonsordning.

Rådmannen er enig i at det er fornuftig å samle båtfestene. Dette er regulert inn i reguleringsplanen for Vengestadodden. Rådmannen anbefaler en retningslinje i bestemmelsene som presiserer dette.

Lystkjøring i utmark er kort og godt ikke lov, og kan evt. meldes til lensmannen.

Nenna Halvorsen bemerker følgende:

1.      Foreslår at generell bestemmelse om eksisterende boliger i §3.2 også står i §3.1.

2.      Forslår bestemmelse om at fritidsbebyggelse skal knyttes til eksisterende veier og avkjørsler. Viser til at det er tilsvarende som for boliger.

3.      Ønsker at områdene nord for Setervilen, mellom vannet og fylkesvegen, også skal sikres som friluftsområder for fremtiden.

4.      Påpeker behov for felles brygge og båtplass, og informasjonstavler.

5.      Påpeker natur- og kulturlandskapsverdiene i området og håper dette blir i varetatt og sikret for fremtiden. Håper det etter denne planen blir satt en stopper for videre utbygging.

6.      Dessuten enkelte merknader av redaksjonell art

 

 

1.      Rådmann er enig i forslaget, og anbefaler dette endret.

2.      Parallell bestemmelse for boliger er kun knyttet til avkjørsler. Rådmann er enig i at parallell bestemmelse bør stå for hytter også. Men det bør være mulig å regulere nye lokale atkomstveger innen de enkelte felt.

3.      En slik endring vil gi økonomiske konsekvenser mht. innløsning for kommunen, og kan vanskelig anbefales. Almenheten har gjennom allemannsretten rett til å ferdes i dette området, og så lenge dette er definert som et Lnf-område, vil det heller ikke skje utbygginger her. Kommunen har dessuten allerede sikret betydelige og verdifulle friområder ved Setervilen.

4.      Om brygge, se merknad til Oxholms uttalelse. Informasjonstavler har tidligere vært drøftet, men ikke realisert. Kan skje uavhengig av dette planarbeidet.

5.      Tas til etterretning

6.      Noen redaksjonelle forbedringer etter innspill fra Nenna Halvorsen er foretatt.

Annet:

Erfaring fra Blefjellplanen viser at terrassebegrensning på 20m² er i minste laget. Dette anbefales økt til 20m², samt at det åpnes for et visst skjønn.

Oppsummering:

Planen, dvs. bestemmelser, plankart og planutredning med konsekvensvurdering, er endret i samsvar med vurderingene ovenfor. Det viktigste er oppsummert nedenfor.

Kartmessige endringer:

·         Arealet SB1 er noe redusert.

·         Arealet SF3 er betydelig redusert.

·         SF4 er økt med ei tomt.

·         Alle eksisterende spredte hytter og bolig er lagt inn i LNF-område med bestemmelser om spredt utbygging

·         Retningslinje om båtfester og om skjøtsel av skog i 100 meters beltet er innarbeidet i §3.3.

·         Sagtomt ved skytebanen er definert som byggeareal - erverv.

Endringer i bestemmelsene:

·         Bestemmelsene for LNF-områdene er noe endret og skjerpet en del i 100 metersbeltet langs vann og vassdrag.

·         Supplert bestemmelsene om kulturvernhensyn i SF2.

Endringene er så vidt omfattende at rådmannen anbefaler planen lagt ut til ny høring.


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

26.11.2007

Arkiv                

143

Saksmappe     

2005/68

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ellen Korvald

Kommunedelplan Blefjell. Planendringer på bakgrunn av Miljøverndepartementets behandling av innsigelse i 2006. Vedtak om nytt offentlig ettersyn.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

29.01.2008

4/08

formannskapet

30.01.2008

5/08

 

Rådmannens anbefaling:

Formannskapet vedtar å legge revidert kartutsnitt for nordre Ble og reviderte bestemmelser ut til høring etter plan- og bygningslovens § 20-5.

Vedlegg:

Brev fra Flesbergkommune med oversendelse i Miljøverndepartementet, datert 06.12.05

Brev fra Miljøverndepartementet om innsigelsen, datert 14.07.06

Brev fra Miljøverndepartementet om bestemmelsene, datert 16.02.07

Reviderte planbestemmelser, revidert 28.11.07

Revidert kartutsnitt for nordre Ble, datert 28.11.07

Saksopplysninger:

Flesberg kommunestyre sluttbehandlet kommunedelplan for Blefjell 27. juni 2005, men planen hadde fortsatt uløste innsigelser fra Fylkesmannen i Buskerud. Fylkesmannen knyttet seg til følgende forhold:

 1. Del av områdesenter ved Blestua
 2. Byggeområde nord i planområdet (Hånavatn – Rollag grense)
 3. Bestemmelse om byggetiltak på setervoller (LNF sone 2)
 4. Felt SH3 for ny spredt fritidsbebyggelse ved Fagerfjell (LNF sone 4)

5.      Generell innsigelse på grunn av villrein.

Brev fra kommunen om planprosessen, om innsigelsespunktene og kommunens vurdering av disse ble oversendt Miljøverndepartementet i brev til fylkesmannen 06.12.05 (se vedlegg).

Miljøverndepartementet avgjorde i sitt brev datert 14. juli 2006 (se vedlegg) innsigelsene til kommunedelplan Blefjell. Kort oppsummert konkluderte departementet med at kommunen fikk medhold i spørsmålet knyttet til Blestua (pkt. 1), og delvis medhold knyttet spørsmålene om byggetiltak på setervoller (pkt. 3). Fylkesmannen fikk medhold i konflikten knyttet til de nordlige byggeområdene mot Rollag grense (pkt. 2) og i at SH3 ved Fagerfjell skulle strykes (pkt. 4).

Som konsekvens av dette ble plankartet administrativt oppdatert slik at SH3 ble strøket og hele det nordre byggeområdet ble definert som LNF område med mulighet for spredt utbygging (jfr. kartversjon datert 29.08.06). Planen har etter dette vært praktisert med unntak av på setervollene hvor bestemmelsene skulle endres noe i samsvar med innspill fra departementet, og med unntak av de nordlige områdene mot Rollag hvor det har vært forutsatt at omfanget av utbygging skulle avklares med fylkesmannen.

Før endelig avslutning av planen må derfor følgende avklares:

 1. Bestemmelser i §3.2.LNF sone 2 – Setervoller.
 2. Kart og bestemmelser i ”byggeområdet” på nordre Ble mot Rollags grense
 3. Diverse andre justeringer.
  I ettertid har det også oppstått behov for endring knyttet til angivelse av utnyttingsgrad, og for presisering av bestemmelser i §2.1. Dette omtales nærmere nedenfor.

Det vurderes som fornuftig å gjennomføre en høring til berørte parter av de konkretiseringer av planen som nå anbefales på bakgrunn av departementets avgjørelse og prosessen etterpå.

A.        Endrede bestemmelser i §3.2.LNF sone 2 – Setervoller.

Departementet forutsetter at disse endres slik at hensyn til villrein skal tas, men at også noe utbygging skal kunne tillates. Det forutsettes at omfang og lokalisering, og bruksformål tydeliggjøres, og at eventuell utbygging skal knyttes til reiseliv og ikke til fritidsbebyggelse.

Rådmannen har også gjort en vurdering av ordlyden i bestemmelsene knyttet til setervollene, og anbefaler at bestemmelsene endres til (nye formuleringer i kursiv):

På setervoller i Sone 2 tillates restaurering og gjenreising av eldre bygninger. Restaurering skal ta hensyn til eksisterende bygningsmiljø og kulturlandskap mht arkitektur, farge- og materialbruk. Det forutsettes at restaurering og gjenreising skjer som ledd i gårdstilknyttet reiselivsrettet næringsvirksomhet med inntil 15 senger per seter. Det kan tillates mindre påbygg og tilpasninger for å utøve virksomheten. Tiltakene må ikke medføre nye veier eller andre varige terrenginngrep.

På Gunnulfsbuene kreves det bebyggelsesplan før tiltak kan gjennomføres.

B.        Endret kart og endrede bestemmelser i ”byggeområdet” på nordre Ble mot Rollag.

Miljøverndepartementet trakk konklusjonen at det skal være en restriktiv holdning til videre utbyggingen ved Hånavatnet pga. villrein, og tok innsigelsen fra fylkesmannen på dette punktet til følge.

Etter dette har kommunen og fylkesmannen drøftet hva dette skulle bety i praksis. Fylkesmannen har vært tydelige på at området må innskrenkes, at det må være grønne korridorer som bryter opp området, og at omfanget skal være beskjedent. Kommunen ble oppfordret til å gi et forslag.

Rådmannen har drøftet denne konkretisering med både grunneiere og med fylkesmannens miljøvernavdeling, og har også fått faglig bistand fra Asplanviak.

Rådmannen presenterte på bakgrunn av dette, i møte med miljøvernavdelingen i oktober 2007, et forslag som innebar 46 nye tomter fordelt på alle berørte grunneiere. De var fordelt og lokalisert ut fra hensyn til hvem som har bygd ut lite tidligere, til gamle disposisjonsplaner, til arealmessig egnethet og til gode grønne korridorer.

Miljøvernavdelingens respons på dette var følgende:

 • Antall tomter må halveres. De foreslår konkrete områder for lokalisering, i praksis innsnevring av rådmannens forslag. Alternativt foreslås en bindende bestemmelse om at ny fritidsbebyggelse skal lokaliseres maks 100 meter fra veg. Men forutsetter uansett gjennomgående grønn korridor på eiendom 6/2.
 • Ber om at lokalisering ivaretar stier, løyper, landskap og biologisk mangfold.
 • Anbefaler at planbestemmelsene endres slik at alle påbygg på eksiterende hytter i 75 meters beltet ved vann må behandles som dispensasjonssaker.
 • Fraråder tilslutt kommunens forespørsel om eventuell veg mot Tinnhovd. Spørsmålet ble reist pga. bakgrunn av innspill og ønske fra grunneier og hytteeire i området. Fylkesmannen er kritisk til dette og sier de vil vurdere en klage på dette dersom dette fremmes.

Rådmannen mener det forslaget som ble drøftet med grunneiere og som ble presentert og drøftet med fylkesmannen i oktober er et godt forslag som området miljømessig sett burde kunne tåle. Rådmannen anbefaler imidlertid nå å søke en avslutning på dette planarbeidet, og anbefaler derfor rammer som tilnærmet er innenfor det miljøvernavdelingen har respondert av rammer.

Rådmannens foreslår derfor en øvre ramme på 25 tomter lokalisert i samsvar med vedlagte kartutsnitt. Anbefalingen holder seg i det vesentlige innenfor miljøvernavdelingens forutsetninger. Men noen mindre avvik er gjort ut fra en helhetsvurdering med at alle grunneierne skal få tomter, og dessuten at det skal være arealer som muliggjør gode tomter.

Bestemmelsene anbefales endret ved at det legges inn en ny §3.4B. Viktige momenter i §3.4B er:

·         I disse områdene skal det gjennomføres en mer spredt og tradisjonell utbyggingsstruktur. Dette innebærer hytter med relativt enkel standard, god avstand mellom hyttene, samt lavere andel med veg helt fram til hyttene. Det skal legges meget stor vekt på terrengtilpasning og minimalisering av terrenginngrep.

·         Eksisterende fritidsbebyggelse kan påbygges og rehabiliteres i samsvar med bestemmelsene i §§ 1.2 og 1.3.

·         Ny utbygging tillates i henhold til følgende:

SH6:               4 nye tomter på gnr/bnr 6/4 og 3 tomter på 7/1:

SH7                2 tomter på 4/1

SH8                2 tomter på 6/2

SH9:               2 tomter på 6/2 og 2 tomter på 6/1.

SH10:             10 tomter på 2/1.

Plankravet i §2.1 forutsettes å gjelde for områdene SH6 og SH8.

De øvrige tillates bebygd direkte etter kommuneplanens bestemmelser §§1.2 og 1.3. I byggesøknaden knyttet til den første hytta skal det redegjøres for plasseringen av alle tomtene.

Rådmannen anbefaler ikke nå å gå inn i drøfting av en generell endring av kommunedelplanens bestemmelser knyttet til 75 meters beltet ved vann og vassdrag.

C.        Annet:

Benevnelsen for arealutnyttelse som ble benyttet ved behandling av kommunedelplanen var m²BYA. Det viste seg etter hvert at dette var en ugyldig benevnelse, til tross for at den ble akseptert i planbehandlingen både hos fylkesmannen og i Miljøverndepartementet.

Etter henvendelse til departementet om dette fikk kommunen brev om at maksimal hyttestørrelse skal angis i m² T-BRA (jfr. brev datert 16.02.07). Dette er riktignok stadig gjenstand for endring, men ut fra det tidspunkt denne planen ble vedtatt anbefaler rådmannen at dette innarbeides og praktiseres i planens bestemmelser.

Saksbehandling knyttet opp til planens bestemmelser viser at formuleringen knyttet til plankrav og stikkveger i §2.1 er noe uklar. Disse anbefales korrigert og presisert slik at de blir mer i samsvar med gjeldende kommuneplan.

Foreslås endret til: Unntatt fra plankravert er….Etablering av ……-stikkveger (inntil 40 meters lengde) fra regulert vei eller fra hovedvegsystemet fram til enkelthytter.

Saksbehandling viser også at terrassestørrelse på inntil 20m² ofte blir noe knapt. Rådmannen anbefaler at dette mykes opp noe ved at bestemmelsenes §1.3 endres til inntil 30m² eller noe større hvis vurdering på stedet viser at det er dette gir best terrengtilpassing.

Listen over godkjente reguleringsplaner i §6 anbefales oppdatert.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.01.2008

Arkiv               

39/2/12/0

Saksmappe     

2007/662

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 39/2 F12 Søknad om dispensasjon, pbl § 7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

29.01.2008

5/08

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 – dispenserer fra arealdelen av kommuneplanen i hht. Johansen /Kristiansens’ søknads første del (utvidelse av bolig).

Kommunens faste utvalg for plansaker avslår Johansen / Kristiansen’ søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen. Søknadens siste del (garasje/verksted).

Dispensasjonssøknaden er datert 23.10.07, og gjengitt i sakens avsnitt ”Saksopplysninger”.

Avslaget begrunnes med at søknaden inneholder ikke tilstrekkelige grunner for relevant dispensasjon (pbl § 7) for garasjen/verkstedet. Loven krever særlige grunner. Grunngivingen er generell.

Se for øvrig sakens avsnitt ”Vurderinger”.

Saksopplysninger:

Fra eiere av GNR 39/2 F12 Mona Johansen og Jan Erik Kristiansen er mottatt søknad om utvidelse av bolig og oppføring av en større garasje. GNR 39/2 F12 er bebygd boligtomt i Flesberg tettsted langs riksvegen (RV 40) vis a vis matvarebutikken i Flesberg. Kommunen skrev følgende til Johansen / Kristiansen:

”Gnr 39/2 F12 Vedr. søknad om tillatelse til tiltak pbl § 93 - tilbygg til bolig og oppføring av garasje/verksted

Med referanse til deres søknad, mottatt 04.06.07. Boligens avstand i luftlinje til senterlinje riksveg 40 er ca 12 meter. Planlagt garasje/verksted vil være i luftlinje ca 34 meter fra senterlinje riksveg 40. Veglovens byggegrense til senterlinje riksveg er 50 meter. Begge tiltakene krever derfor dispensasjon fra vegloven byggegrense. Vedlagt skjema fylles ut og sendes: Statens vegvesen, Region sør, serviceboks 723, 4808 ARENDAL – med vedlagte kartutsnitt, søknadstegninger, situasjonskart med tilbygg og nybygg inntegnet, og gjerne vedlagt kopi av dette skriv.

Boligen (GNR 39/2 F12) er i ikke regulert område. I forhold til arealdelden av kommuneplanen for Flesberg er området avsatt til «Byggeområder», hvor følgende bestemmelse (§ 3) gjelder:

I områder avsatt til Byggeområder kan arbeid og tiltak som nevnt i Pbl §§  86b og 93 ikke finne sted før området inngår i gjeldende reguleringsplan. Unntatt fra plankravet er: Mindre tiltak i samsvar med § 86a innenfor eksisterende byggeområder, forutsatt at tiltaket er i samsvar med kommuneplanens bestemmelser (§§ 2 og 3).

Som mindre tiltak etter pbl § 86a regnes: Oppføring av enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m². Tilbygg kan være underbygget med kjeller. Med forbehold om at mottatte tegninger ikke er i standard målestokk 1:100 eller 1:50 – er planlagt tilbyggs samlet bruksareal ca 66 m². Planlagt garasje/verksted har bebygd areal 180 m² og bruksareal > 180 m². Dvs. begge tiltakene krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan Kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan.

Kommunens faste utvalg for plansaker’ første møte etter ferien er i september. I sitt siste møte før ferien (26.06.07) delegerte utvalget nødvendig myndighet til bygningssjefen for behandling av en eventuell dispensasjonssøknad fra dere.

Dispensasjonssøknad består av:

§         Skriv hvor det fremkommer hva søkes dispensasjon fra og søkers særlige grunner.

§         ”Gjenpart av nabovarsel” hvor det fremkommer at samtlige naboer/gjenboere er varslet om innholdet i dispensasjonssøknaden.

§         Tegninger (planer, snitt og fasader) i eksakt målestokk 1:100, eller 1:50. Situasjonsplan – alt mottatt.

Før bygningssjefen tar stilling til eventuell dispensasjonssøknad, må foreligge her utfall av vegvesenets behandling av relevant dispensasjonssøknad fra veglovens byggegrense.”

Statens vegvesen har gitt relevant dispensasjon fra veglovens byggegrense, og fra Johansen / Kristiansen er mottatt følgende dispensasjonssøknad, datert 23.10.07:

”Søknad om samtykke til å bygge på eksiterende hus fra kommuneplan med Matrikkelnummer: Gnr. 39/2 F.12.

Vi vil med dette søke om å få bygge på vårt eksisterende hus som nevnt over, begrunnelsen for dette er at vi pr. i dag har et for lite soverom til våre barn. Vi har kun 2 soverom og 3 barn slik at 2 av barna må dele et soverom. Dette er lite gunstig da barna nå begynner å bli så store at dem krever hvert sitt soverom slik at dem kan trekke seg tilbake å være for seg selv når dem ønsker dette, samt at dem vil få det roligere med hensyn til skolearbeide. Barna våre er 9, 10 og 11 år.

Vi ønsker også å bygge på huset nå slik at vi slipper å gjøre dette når vi blir eldre, da det da vil være bedre å bo/bruke huset mest mulig på et plan. Vi ønsker å gjøre dette mens vi er så pass unge, da vi har tenkt å legge ned en masse egeninnsats i dette.

Når det gjelder byggingen av garasjen så trenger vi dette til våre biler og traktor samt til lagring av andre redskaper som ellers måtte stå ute. Vi må i dag dekke over dette med presenninger og med et lager skur som er satt opp av tidligere eiere. Dette skuret er i dag lite funksjonelt og ikke noe pent. Så av hensyn til våre naboer så vil det være en stor fordel med en egnet garasje til dette. Samt at garasjen blir satt så langt til bake på tomten slik at tomten foran blir mest mulig bevart og garasjen mest mulig gjemt i terrenget.

Vi håper at Dere kan se på dette på en konstruktiv og fornuftig måte slik at vi og ungene våre kan få et mer funksjonelt hus som alle kan trives i, og at vi kan få en garasje som kan være så funksjonell at den kan romme 2 biler pluss en traktor samt noe annen redskap slik at dette slipper å bli stående ute til ergrelse for alle naboene og forringes i verdi.”

Vurdering:

Rådmannen anbefaler utvalget å gi nødvendig dispensasjon for omsøkt utvidelse av boligen, men ikke å gi nødvendig dispensasjon for oppføring av garasjen/verkstedet. I følge mottatte tegninger, og situasjonsplan, blir garasjens bebygde areal (BYA) ca 180 m² og mønehøyde ca 8,3 meter. Til sammenligning blir boligens BYA etter omsøkt utvidelse ca 130 m² og mønehøyde ca 8 meter. Dvs. garasje/verkstedet blir større enn boligen.

Når en velger å bo i ett boligfelt må en rette seg etter de begrensninger det medfører. En kan ikke regne med å kunne føre opp garasje/verksted av denne dimensjon her er snakk om. Slike konstruksjoner hører hjemme på gårder eller i ett industrifelt – ikke i boligfelt.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon. I motsatt fall er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon.

Særlige grunner vil etter praksis foreligge dersom de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta ikke blir skadelidende om dispensasjon gis, eller en overvekt av interesser taler for det omsøkte tiltak. I lovens formulering ligger det at dispensasjon ikke skal være en kurant sak, og at ingen har rettskrav på å få dispensasjon. Hvorvidt det foreligger særlige grunner, beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering basert på forholdene i den konkrete sak. Utvalget skal bl.a. vurdere regelverket det er satt til å forvalte, og konsekvensene eventuell dispensasjon har på forvaltningen.

Etter rådmannens vurdering er det ikke anført særlige grunner i Johansen / Kristiansen’ søknad som kan gi grunnlag for å gi dispensasjon fra arealdelen av gjeldende kommuneplan for Flesberg. En dispensasjonsvurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den enkelte tiltakshaver. De anførte forhold er mer allmenne grunner som ikke anses som en særlig grunn i hht. plan- og bygningsloven § 7.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.01.2008

Arkiv               

129/7/0/0

Saksmappe     

2005/1657

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

Gnr 129/7 Søknad om dispensasjon, pbl § 7

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

29.01.2008

6/08

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker avslår Geir Marsteins dispensasjonssøknad, datert 02.10.07. Søknaden er gjengitt i sakens avsnitt ”Saksopplysninger”.

Avslaget begrunnes med at søknaden inneholder ikke særlige grunner, men generelle grunner, og gir derfor ikke rettslig grunnlag for dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. Se for øvrig sakens avsnitt ”Vurderinger”.

I tillegg vil dispensasjon i hht. søknaden danne presedens og i gitte tilfeller likestille ”Landbruks-, Natur- og Friluftsområder” med ”Byggeområder” i kommuneplanen. Det vil gjøre handheving av kommuneplanen inkonsekvent.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

GNR 129/7 er landtunge som stikker ut i Bjørvatnet sør for Holtefjell øst i kommunen. Fra eieren av GNR 129/7, Geir Marstein, er mottatt følgende dispensasjonssøknad, datert 02.10.07:

”Gnr 129/7 Vedr. utvidelse av fritidsbolig ved Bjørvannet

Tiltakshaver; Geir Marstein

Med referanse til brev av 10.09.07 søkes det dispensasjon fra kommuneplanens § 2.2 og § 4.1 vedr. utvidelse av eksisterende fritidsbolig.

Bakgrunn

Bygningene på eiendommen ble satt opp tidlig på 50 tallet og ble i sin tid brukt i forbindelse med skogsdrift.
Ca 1970 ble det bygd veg frem til vannet og eiendommen ble leid ut til fritidsformål. Nåværende eier overtok eiendommen i 2007.
Etter søknad ble utslippstillatelse innvilget i mai 2007 (delegert vedtak ill. 164/07).

Eiendommen ligger på en landtunge som stikker ut i Bjørvannet. Begge bygningene (fritidsbolig med tilhørende uthus) ligger innenfor 75-meterssonen (se vedlagt situasjonskart).

Det finnes ikke oppmerkede turløyper i området. Vinterstid blir det kjørt opp skiløype tvers over Bjørvannet, denne er i midlertidig ikke synlig fra eiendommen.

For turgåere er det naturlig å bevege seg på vestsiden av eiendommen da veier og stier ligger her, samt at området er tørrere (ønsket utvidelse er i nordøstlig retning).

Eiendommen er i kommunens GAB-register registrert som fritidsbygg.

Fremtidig bruk
Nåværende eier ønsker å kunne benytte eiendommen fortrinnsvis innen jakt/- og fiske som innebærer at bruken av eiendommen ikke antas vesentlig endret fra dagens.

Ønsket utvidelse
Tiltakshaver å legge opp til en utvidelse i nordøstlig retning (se vedlagt situasjonskart) Eksisterende bygninger er tenkt revet og erstatter med bygg i hht vedlagte tegninger. Byggene er forutsatt plassert på eksisterende murer med en utvidelse på 5 m² i nordøstlig retning samt overbygde inngangspartier, totalt 10,3m².

Nye bygg er forsøkt utformet i samsvar med lokal byggeskikk og kommuneplanens bestemmelser mht husform, materialer, takform, taktekking med mer.

Grunnen til en planlagt utvidelse er ønsket om å avvikle utedoen og legge til rette for en biologisk toalettløsning i tilknytning til hytta. Samtidig er det planlagt å legge til rette for innlagt vann samt bygging av renseanlegg for gråvann jfr utslippstillatelsen mai -07.

Særlige grunner
Av estetiske og miljømessige grunner mener tiltakshaver at det må kunne aksepteres en beskjeden utvidelse i forhold til eksisterende arealutnyttelse.

-          bygningene fremstår i dag som lite tiltalende og ikke i samsvar med estetiske bestemmelser for fritidsbygg i dagens kommuneplan.
Bygningene er i dårlig forfatning og trenger en vesentlig rehabilitering.

-          ved gjennomføring av tiltaket sikres vern mot forurensing og avfall i hht forurensingsloven. Dette er spesielt viktig i dette område som har stor verdi for allment friluftsliv og biologisk mangfold.

-          landbruks- og allmenne friluftsinteresser og blir ikke berørt av tiltaket.

Tiltakshaver er kjent med at det i 2006 ble søkt om dispensasjon vedr. utvidelse av eksisterende bygg på denne eiendommen, med håper at overstående grunner tillegges stor vekt.”

I forhold til kommuneplanens arealdel er området i ”Landbruks-, natur- og friluftsområde” hvor det verken tillates utvidelse av eksisterende eller oppføring av nye bygninger – unntatt landbruksbygg. I tilfelle det foreligger særlige grunner kan kommunens faste utvalg for plansaker, etter særskilt søknad, gi nødvendig dispensasjon. Før saken er forelagt kommunens faste utvalg for plansaker er innhentet uttalelse fra sektororganene i hht. plan- og bygningslovens § 7 siste ledd.

Kommentar til Marsteins dispensasjonssøknad.

Kommunens utslippstillatelse. Utslippstillatelsen er gitt i hht. Fjellrens AS søknad av 12.03.07, og gjelder gråvannsutslipp fra 1-en hytteenhet. Tillatelsen er passiv.

GAB registeret. GAB registerets treffsikkerhet når det gjelder bygningstyper er kun omtrentlig – dvs. ikke absolutt.

Fylkesmannen i Buskerud:

”Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan for riving av eksisterende bebyggelse og oppføring hytte ved Bjørvatnet i Flesberg kommune


Flesberg kommune har oversendt en søknad om dispensasjon for oppføring av hytte ved Bjørvatnet sør for Holtefjell. Hytta skal erstatte eksisterende skogskoie. Fylkesmannen vil frarå at det gis dispensasjon ut fra sterke regionale friluftsinteresser, vassdrags­hensyn og faren for uheldig presedens. Vi vil vurdere å påklage en eventuell dispensa­sjon og ber om å bli holdt underrettet om videre vedtak i saken.


Fylkesmannen har i brev av 23. november 2007 mottatt en søknad om dispensasjon for oppføring hytte og uthus på eiendommen gnr. 129 bnr. 7 ved Bjørvatnet sør for Holtefjell. Kommunen opplyser at det i dag står en eldre skogskoie med uthus på stedet. Eksisterende bygninger skal rives. Den nye hytta og uthuset er tenkt plassert på eksisterende grunnmurer, men med en utvidelse av hytta på 5 m² samt overbygde inngangspartier, totalt 10,3 m².

Hytta ligger på en odde og avstanden mellom omsøkte hytte og vannet vil være under 20 meter på tre kanter. Tiltaket krever både dispensasjon fra LNF-formålet og fra byggeforbudet langs vassdrag. Kommunen må vurdere om omsøkte tiltak også vil kreve bruksendring.

Vi viser til at det i hovedsak ikke skal gis dispensasjon fra gjeldende kommuneplan. Kommunen er kjent med at dispensasjon bare kan gis dersom det foreligger særlige grunner som taler for dette. Slike særlige grunner skal primært knyttes opp mot de offentlige hensyn som overordnet plan er ment å ivareta, i første rekke hensyn tilknyttet areal- og ressurs­disponeringen. Det må i denne forbindelse legges avgjørende vekt på allmenne interesser tilknyttet landskap og friluftsliv. Vi ber om at det blir satt spesiell fokus på hensynet til vassdragsnære arealer.

Fylkesmannen viser til arealpolitiske målsetninger for forvaltning av vassdragsområder og for lokalisering av fritids bebyggelse. I Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) om Regjer­ingens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand er det en arealpolitisk målsetting å sikre vassdragene gjennom en helhetlig vassdrags politikk som ivaretar vassdragslandskap, vass­dragsbelter og vannressurser. Det er også fastsatt en målsetting om at utbygging av fri tids­boliger ikke skal skje i store sammenhengende områder uten større inngrep, i viktige frilufts­områder, regionalt viktige grøntdrag eller langs vann og vassdrag.

På denne bakgrunnen vil Fylkesmannen vise til at det er knyttet regionale friluftsinteresser til de sammenhengende skogområdene i østlige deler av Flesberg mot grensen til Øvre Eiker og Sigdal. Områdene er relativt lite utbygd og mindre tilrettelagt enn andre deler av kommunens friluftsområder. Fylkesmannen har tidligere i forbindelse med utarbeidelsen av gjeldende kommuneplan, signalisert en restriktiv holdning til hyttebygging i denne delen av kommunen. Det er ønskelig å ivareta friluftsområdene i randsonen mot Holtefjell uten ytterligere utbyg­ging, og vi ber om at det føres en restriktiv dispensasjonspraksis i disse områdene. Det er også viktig å forvalte de vassdragsområdene ut fra hensynet til natur, landskap og friluftsinteresser. Omsøkte tiltak ligger nær vannkanten på en odde og vil kunne få negative virkninger for vassdragsinteresser, blant annet med hensyn tillandskapsvirkninger og grad av privatisering.

Videre anser Fylkesmannen at det omsøkte tiltaket er i strid med overordnete hensyn i kommuneplanen, både ut fra det generelle forbudet mot ny fritidsbebyggelse og ut fra bygge­forbudet langs vassdrag. Dersom det skapes en presedens for riving av gamle bygninger til fordel for ny og utvidet bebyggelse nær vassdrag, vil dette få konsekvenser for de overordnete hensyn som kommuneplanen er ment å skulle ivareta. Flesberg kommune har også selv anført i sin oversendelse av saken at det i kommunen er utallige skogskoier og lignende og at et ukjent antall av disse vil være gjenstand for opprustning til hytter hvis det nå gis dispensasjon.

Fylkesmannen vil med dette frarå at det gis dispensasjon. Vi vil vurdere å påklage en eventuell dispensasjon og ber om å bli holdt orientert om videre vedtak i saken.”

Buskerud fylkeskommune

”Gnr. 129 bnr. 7 - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Det viser til kommunens brev av 23.11.2007. Vi har tidligere i brev av 07.04.2006 kommet med uttalelse til en lignende sak på denne tomta. Eier ønsker å rive eksisterende hytte og uthus og utvide arealet med ca. 10 m² i forhold til arealet på denne eksisterende hytta.

Endringen fra forrige sak var at søknaden den gangen også innbefattet vei. Det var også en del usikkerhet knyttet til utøvelse av stedbunden næring. Nå er hytta solgt, og dette aspektet kan ikke lenger trekkes inn i saken.

Den søknaden ble utvalgs behandlet og avslått. Dette var fordi den ikke ivaretok en rekke hensyn. Nå er det gitt utslippstillatelse for gråvann, og et av kriteriene utvalget fastsatte er dermed oppfylt. Når det gjelder de estetiske hensyn er det vanskelig å vurdere dette. Kommunen må forta en selvstendig vurdering om dette kravet er oppfylt.

Hyttas plassering ser ikke til å være endret i forhold til opprinnelig søknad. Uansett må kravet om særlige grunner vurderes. Presedensvirkningen må også vurderes, for som kommunen selv sier, det finnes en utallige skogskoier og lignende som kan være i samme situasjon.”

Vurdering:

Hytten og uhuset vil ligge på landtunge som stikker ut i Bjørvannet. Hyttens avstand til Bjørvatnet vil være under 20 meter – på tre kanter. På stedet er eldre skogkoie med tilhørende uthus. I følge Marsteins dispensasjonssøknad vil disse to bygg vike plass for planlagt hytte og uthus.

I gjeldene kommuneplan for Flesberg er dette et landbruks- natur- og friluftsområder hvor det verken tillates utvidelse av eksisterende eller oppføring av nye bygninger – unntatt landbruksbygg. Videre er i kommuneplanen generelt forbud mot nye fritidsbygg i en avstand av 75 meters langs vann og vassdrag – i ikke regulerte områder. Arealdelen av kommuneplanen har direkte rettsvirkning for arealbruken, slik at selve arealangivelsen vil være bindende for arealbruken, jf pbl § 20-6 andre ledd. Det er forbud mot endret arealbruk i strid med planen. Det innebærer at arbeid og tiltak som nevnt bl.a. i pbl § 93 (bygging, deling, etc.) ikke må være i strid med den arealbruk som er fastsatt i planen. Heller ikke andre tiltak som kan være til vesentlig ulempe for gjennomføring av planen er tillatt.

For at lovvilkåret særlige grunner skal være oppfylt, må det foreligge spesifiserte, klare og relevante grunner som etter en nærmere konkret vurdering er av en slik karakter og har en slik tyngde at de kan slå gjennom ovenfor de hensyn kommuneplanen og de tilhørende bestemmelser til kommuneplanens arealdel er ment å ivareta.”

Plan- og bygningsloven § 7 bestemmer at det kan dispenseres bl.a. fra kommuneplan. "Særlige grunner" vil etter praksis foreligge dersom de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta ikke blir skadelidende om dispensasjon gis, eller en overvekt av interesser taler for det omsøkte tiltak. I lovens formulering ligger det at dispensasjon ikke skal være en kurant sak, og at ingen har rettskrav på å få dispensasjon. Hvorvidt det foreligger «særlige grunner», beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering basert på forholdene i den konkrete sak.

Etter rådmannens vurdering er det ikke anført særlige grunner i saken som kan gi grunnlag for å dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for Flesberg kommune. En dispensasjons-vurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den enkelte tiltakshaver. De anførte forhold er mer allmenne grunner som ikke anses som en særlig grunn i hht. plan- og bygningsloven § 7.

Eventuell dispensasjon vil bli vurdert påklaget av fylkesmannen, jf. fylkesmannens uttalelse.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

14.01.2008

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2005/978

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSGRENDA III

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

29.01.2008

7/08

 

Rådmannens anbefaling:

Med hjemmel i Pbl § 28-1 nr. 2 vedtas følgende endring i reguleringsbestemmelsene i tilknytning til reguleringsplanen for Prestegårdsgrenda III.

 

§ 3 B 2 endres til følgende: «I området kan oppføres frittliggende eneboliger. Boligene kan oppføres i 2 etasjer, eller en etasje med sokkel der dette etter kommunens vurdering er naturlig. Utnyttingsgrad BYA = 20%. Parkeringsareal ikke medregnet.»

Vedlegg:

Mail fra kommunens advokat.

Saksopplysninger:

I vedtatte reguleringsbestemmelser fra 1987 står det følgende i Pkt. B 2:  ”I området kan oppføres frittliggende eneboliger.  Bygningene kan oppføres i 2 etasjer eller en etasje med sokkel der dette etter bygningsrådets vurdering er naturlig.  U maks = 20 %.

 

I sak 84/07, den 27.11.07, fattet Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker vedtak om at U skulle være det samme som BYA. Teknisk sjef, som rådmannens stedfortreder, ba om protokolltilførsel om at lovligheten av vedtaket måtte sjekkes fordi Byggeforskrift 1969, 1979 og 1985 definerer utnyttingsgrad (U-grad) som «forholdet mellom brutto golvareal i bebyggelse og brutto grunnareal inklusiv halvparten av tilstøttende veg, bane, plass, park vann eller elv, maksimalt 10 m».

Prosent bebygd areal (%-BYA) på en tomt er summen av bebygd areal for alle bygninger, konstruksjoner, åpent overbygd areal, samt nødvendig parkeringsareal på tomten. Og angir hvor stor del av tomten skal være ubebygd.

Bruttoareal (BTA) er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside. Bruttoareal for en bygning er summen av bruttoarealene for bygningens etasjer, inklusive innskutte etasjer og gallerier, og loft og kjeller.

 

Spørsmålet er forelagt kommunes advokat, som svarer følgende:  ”Så langt jeg kan se har administrasjonen tolket regelverket korrekt.  Riktignok har kommunene hatt en noe forskjellig praktisering og tolking av begrepet ”u-grad.”  Begrepet må tolkes i lys av blant annet forskriften som gjaldt på vedtakelsestidspunktet for planen, planens ordlyd og forarbeider, litteratur og praksis.  Av uttalelser fra departementet fremgår at de med brutto gulvareal i et bolighus må regnes brutto areal i hver etasje, bortsett fra kjeller og loft som ikke er innredet til rom til varig opphold.  Hvis kommunen hele veien har fulgt en slik fortolking må som nevnt dette også ha stor betydning.

Riktignok opererer nyere reguleringsplaner normalt med prosent bebygd areal (%-BYA), som angir hvor stor prosent av tomtearealet som kan bebygges.  Det er vel dette politikerne har lagt til grunn.  Poenget er likevel at man må forholde seg til den gamle plan som foreligger.  For en slik plan som er vedtatt med utnyttelsesgrad gjelder altså de gamle bestemmelsene fortsatt”

 

Saken har også vært drøftet telefonisk med kommunal og jus avdelingen hos Fylkemannen, som er enig i kommuneadvokatens og administrasjonenes syn.

Vurdering:

Rådmannen anser det som hensiktsmessig at samordne utnyttingsgraden i reguleringsbestemmelsene for Prestegådsgrenda 3 med reguleringsbestemmelsene for boligområde A, Lampeland (Skartumlia). Dvs. Boligtomtene kan bygges ut med utnyttingsgrad BYA = 20%. Parkeringsareal ikke medregnet.

 

Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

14.01.2008

Arkiv               

39/53/0/0

Saksmappe     

2007/929

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

Gnr 39/53 Søknad om dispensasjon - Pbl § 7

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

29.01.2008

8/08

 

Rådmannens anbefaling:

I medhold av Pbl § 7 gis Lars Ingebritsen dispensasjon for oppføring av garasje nærmere kommunal vei (ca. 2,2 m.), en fastsatt byggegrense på 5,0 m. i reguleringsplanen for Prestegårdsgrenda 3.

Som vilkår for dispensasjonen settes følgende:

 1. Huseier må bekoste omlegging av eksisterende kommunal hovedledning for vann- og avløp på nevnte registreringsnummer, dersom en fremtidig rehabilitering ikke lar seg gjennomføre pga garasjens plassering.
 2. Pga plasseringen kan ikke huseeier påklage at garasjen kan bli utsatt for sprut i fra kommunal brøyting.

Vedlegg:

Utsnitt av reguleringsplankart.

Saksopplysninger:

Under forutsetning av at Fast utvalg for plansaker vedtar mindre vesentlig endring av reguleringsplanen for Prestegårdsgrenda 3, trenger ikke Lars Ingebritsen lenger dispensasjon fra utnyttelsesgraden, da samlet areal av bygningene på eiendommen ikke overskrider regelen med mer en ett par m².  Imidlertid har saksbehandler ved befaring, også sammen med utvalgets formann i romjula, blitt oppmerksom på ett annet forhold, nemlig at bygget bryter med vedtatt byggegrense på 5,0 m. i vedtatt plan.  Saksbehandler og utvalgsleder har målt avstanden fra vei til garasje til 2.2 m.  Det er også betenkelig at garasjen er under oppføring i umiddelbar nærhet av kommunal hovedledning for vann- og avløp.  Garasjen er i tillegg plassert så nærme veien at den hindrer sikt ved utkjøring i krysset og kan bli til hinder ved brøyting av kommunal vei.

I tillegg er garasjen oppført like under lavspentledning og bryter også i følge Flesberg Elverk krav til minsteavstand på 2,5 m., men dette er en sak mellom utbygger og Elverket og ikke ett kommunalt anliggende.

Saksbehandler er av den formening at hadde bygget vært snudd 90 grader så kunne problemene, som er nevnt, vært unngått.

Når det gjelder byggets plassering i forhold til kommunal hovedledning vil det trolig ikke være mulig for kommunen å grave opp denne uten at deler av garasjen må rives.  Derfor må det, om dispensasjon innvilges, settes som en forutsetning at huseier bekoster en omlegging av traseen dersom dette skulle bli aktuelt.

Vurdering:

Rådmannen mener at det er beklagelig at byggetiltak igangsettes uten at alle forhold rundt saken er avklart med kommunes bygningsmyndigheter.  Ved en henvendelse i nevnte sak kunne kommunen vært behjelpelig med plassering, slik at bygget ikke hadde kommet i konflikt med vedtatt byggegrense, kommunal hovedledning for vann- og avløp og kommunal brøyting.  Byggegrensen er bla satt for å overholde nevnte forhold. 

Rådmannen har imidlertid kommet til, etter å ha vurdert saken, å innstille på at dispensasjon innvilges med vilkår.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

12.01.2008

Arkiv               

L12

Saksmappe      

2006/1090

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Reguleringsplan for Gampeflå-Nipeto - GNR 140/1, 140/2, 140/7, 140/9, 142/1, 142/2. Behandling etter § 27-2, nr 1

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

29.01.2008

9/08

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunestyret i Flesberg vedtar – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2, nr.1 – Reguleringsplan for Gampeflå-Nipeto - GNR 140/1, 140/2, 140/7, 140/9, 142/1, 142/2.

Planmaterialet er sist revidert kart 24.10.07 og bestemmelser 13.01.08.

Reguleringsplanen kan først praktiseres etter at regulant har gjort følgende endringer:

 1. Byggeforbudssone rundt Nipetotjern inntegnes på plankartet.
 2. Plankartets byggeforbudssone må ta høyde for utvidelse av Nipetodammens vannspeile – minimum avstand mellom vassdrag og nye- bygge og anleggstiltak.

3.Ved Gampeflå sør for tomt GNR 142/2 F77 må vegen trekkes noe lenger mot nord.

4.Øst for tomt 142/2 F70 er vegen lagt helt i kanten av en dam. Denne delen av vegen tas ut av planen.

Vedlegg:

-          FUP-sak 70/07

Saksopplysninger:

Saken er sist behandlet av kommunens faste utvalg for plansaker i møte den 16.10.07, FUP-sak 70/07. Utvalgets vedtak:

1.           Det faste utvalg for plansaker vedtar å legge reguleringsplan for Gampeflå/Nipeto på Ble, del av GNR 140/1, 140/2, 140/7, 140/9, 142/1, 142/2, ut til nytt offentlig ettersyn etter pbl § 27 -1, pkt.2.

2.           Før offentlig ettersyn skal planen endres i samsvar med rådmannens/planutvalgets  anbefalinger i saksutredningen. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre disse endringene.

Plankartet:

-          Tomt 214 på GNR 140/1 opprettholdes som i kart datert 04.07.07. Intensjonen er at hytta skal liggelavere i terrenget og nærmere både vegen og f. 21 enn i opprinnelig planforslag (datert 04.12.06).

-          Tomt 230 på GNR 142/2 opprettholdes, men flyttes ca. 40 meter ned mot vegen og mot tomt 231.

-       Veg mot Kløvnatten videreføres med endepunkt og parkering på platået ved f. 88. Traseen skal forskyves mot nord og legges i skog, utenfor myrdraget og således nærmere f. 28. Parkeringen skal anlegges uten fylling.

Bestemmelser:

-          Nytt tilleggspunkt i § 4.2 strykes.

-          § 5.1, avsnitt om FC og 75 meters beltet fra vann endres til:

o        Område FC
Innenfor område FC (Gampeflå) tillates inntil 100m² bruksareal (T-­BRA) totalt for hver tomt. Arealet kan økes til 115m² når dette er påkrevd for å løse vann og avløp for hytta. Av dette kan det oppføres inntil 2 separate bygg (uthus/anneks/garasje) i tillegg til fritidsboligen, hver på maks. 25 m² T-BRA. Disse skal ligge med maksimalt 6 m avstand til fritidsboligen.

o        50-meters beltet ved vann (avmerket på plankartet)
I 50-metersbelte ved vann (avmerket på plankartet) tillates ikke utvidelse av eksisterende hytter med unntak av utvidelse på inntil 15m² for å kunne knytte seg til felles vann- og avløpsløsninger. Utvidelser ut over dette behandles som dispensasjonssaker.
Tilbygg skal plasseres slik at det tilpasses det omkringliggende landskapet på en best mulig måte. Utvidelsen skal ikke komme i konflikt med eksisterende ferdselsårer/stier, eller være til hinder eller ulempe for allmenn ferdselsrett.

-          I § 5.1 avsnitt om næringsbygg endres utnyttelsesgrad fra 300 m² til 24% BYA.

-          § 5.3 suppleres med bestemmelse om at hvite og lyse kontrastfarger på vinduer (men ikke lister rundt) er tillatt.”

I tillegg til uttalelser fra hytteeiere er mottatt følgende uttalelser fra hytteforening, Kongsberg kommune og fylkesmannen:

Fylkesmannen i Buskerud, datert 09.11.07:

”Tilbaketrekking av innsigelse til forslag til reguleringsplan for Nipeto ­Gampe!lå i Flesberg kommune

Flesberg kommune har i brev av 26. oktober 2007 oversendt et revidert planforslag for Nipeto-Gampeflå. Planforslaget er lagt ut til nytt offentlig ettersyn.

Miljøvernavdelingen har tidligere fremmet innsigelse i saken ut fra mangelfull ivaretakelse av grøntstruktur, landskap og vassdragsinteresser i tråd med bestemmelsene i overordnet kom­munedelplan og nasjonale føringer. Gjennom etterfølgende kontakt og møter med kommunen har behovet for endringer i planen blitt diskutert.

I foreliggende planforslag som nå er lagt ut til offentlig ettersyn, er det blant annet lagt inn byggeforbudssoner langs vann. Fylkesmannen ber om at manglende byggeforbudssone rundt, Nipetotjern blir inntegnet på plankartet. Det er utarbeidet bestemmelser som begrenser mulighetene for utvidelse av eksisterende hytter langs vannene.

Etter en samlet vurdering av det reviderte høringsforslaget, finner miljøvernavdelingen å kunne trekke innsigelsen i saken.

Fylkesmannen anser imidlertid fortsatt at planforslaget legger opp til en for stor grad av fortetting i området. Hensynet til lokale rekreasjonsinteresser og intern grøntstruktur er ikke like godt ivaretatt alle steder i pIanområdet. Vi anbefaler derfor kommunen å bearbeide planforslaget ytterligere ut fra hensynet til lokale miljøverdier.”

Fylkesmannen i Buskerud, datert 23.11.07:

”Tillegg til uttalelse til forslag til reguleringsplan for Nipeto - Gampeflå i

Flesberg kommune har lagt forslag til reguleringsplan for Nipeto - Gampeflå ut til nytt offentlig ettersyn. Vi viser til vår uttalelse av 9. november 2007.

Vi har etter dette blitt gjort oppmerksom på at en eventuell istandsetting av demningen ved Nipetodammen vil kunne føre til at vannspeilet utvides. Enkelte nye hyttetomter vil i så fall kunne bli liggende nærmere vannet enn tidligere antatt.

Fylkesmannen viser til nasjonale føringer for forvaltningen av vassdragsnære arealer. Det er i denne forbindelse viktig å sikre at slike arealer ikke blir privatisert eller fremstår som mindre attraktive for rekreasjon på grunn av nærliggende hyttebebyggelse. Vi viser også til at sikring av tilstrekkelig avstand mellom vassdrag og nye inngrep har stått helt sentralt i miljøvern­avdelingens innsigelse og i den etterfølgende dialogen med kommunen.

Fylkesmannen ber derfor om at kommunen ser til at bestemmelsene om minimumsavstand mellom vassdrag og nye bygge- og anleggstiltak fortsatt blir ivaretatt i området rundt Nipetodammen. Dersom vannspeilet skal utvides, må byggeforbudssonen rundt eksisterende dam økes.”

e-post fra fylkesmannen, mottatt 10.01.08:

”Ad. Forslag til reguleringsplan for Nipeto - Gampeflå

Vi er j dag blitt gjort oppmerksomme på at planforslaget enkelte steder åpner for nye atkomstveier innenfor byggeforbudssonen langs vassdrag. Gjennom planprosessen har Fylkesmannen i stor grad rettet oppmerksomheten mot løsninger som skal ivareta vassdragsnære arealer uten nye bygge- og anleggstiltak. Ved Gampeflå sør for tomt 142/2 F77 anbefales veien trukket noe lenger mot nord. Øst for tomt 142/2 F70 er veien lagt helt i kanten av en dam, og vi anbefaler at denne delen av veien tas ut av planen.

Vi vil med dette sterkt anbefale kommunen å justere plankartet slik at inngrep i vassdragsnære arealer blir minst mulig.

Ved våre tidligere uttalelser har vi ikke vært oppmerksomme på at dette er en ny vei. Vi ber om at fremtidige reguleringsplan kart i større grad synliggjør forskjellen mellom eksisterende og nye veier.”

Kongsberg kommune plan- og næringstjenesten, datert 02.11.07:

”NYTT OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FOR GAMPEFLÅ-NIPETO PÅ BLE. KONGSBERG KOMMUNES INNSIGELSE

Kongsberg kommunes hovedanliggende i denne saken er å forsikre seg om at trafikken på Storliveien ikke blir større enn veien kan tåle før den eventuelt blir oppgradert, dernest at området får et godt, sammenhengende hovedstl- og løypenett..

Dette er søkt løst ved at veisystemet innen planen nå blir lagt om slik at det blir mulig å komme til hyttene i sør-­vestre del av planområdet via veinettet i Flesberg, og ved at det settes opp fjernstyrte bommer på Storliveiens forlengelse inn i Flesberg, slik at trafikken kan styres ved hjelp av dem. Endelig er det en rekkefølgebestem­melse i § 3 som ikke tillater ny hyttebebyggelse i sørvestre del av planområdet før berørte grunneiere på begge sider av kommunegrensa er blitt enige om etablering av bom og bruk av Storliveien.

Aller helst ville vi hatt en direkte henvisning til at en utbedring av Storliveien skal finne sted ved overskridelse av en målbar belastning av den, men vi innser vanskeligheten med å finne fram til en slik. Som et brukbart alternativ ser vi at bestemmelsen utvides ved at det kreves at legges inn krav om planlegging og finansiering av opprusting av veien, og at kommunene også skal godkjenne ordningen. Vi finner derfor å kunne trekke inn­sigelsen dersom rekkefølgebestemmelsen får en form som:

«All ny hyttebebyggelse på gnr 141/1 og 140/9 på Gampeflåsiden forutsettes å få. adkomst via Gampeflå. Det gis i dette området ikke tillatelse til ny fritidsbebyggelse før avtale mellom berørte grunneiere på begge sider av kommunegrensa om etablering av bom er inngått, og finansiert etappeplan for opprusting og bruk av Storliveien er laget og avklart grunneierne imellom, og godkjent av kommunene.»”

Rendli vel, datert 15.11.07:

”RENDLIVELS MERKNADER TIL FORELIGGENDE REGULERINGSPLAN FOR GAMPEFLÅ-NIPETO BLE, GNR. 140/1 M.FL

Rendli vel viser til Flesberg kommunes høring til foreliggende reguleringsplan for Gampeflå-Nipeto på Ble, gnr. 140/1 m.fl. Planens omfattende forslag til endringer er av vesentlig interesse for flere av vellets medlemmer, følgende merknader fremmes til høringen:

Det vises til Rendli vels kommentarer til reguleringsplanenes første høringsuttalelse, hvor vellet presiserte viktigheten av at det ble funnet gode løsninger på vei- og bomspørsmålet i området mellom parkeringsplassen på Gampeflå til grenseområdet til Kongsberg kommune ved Rendia. Rådmannens svar på vellets henvendelse var at dette må avklares med vegeiere. Rendli vel har over svært mange år prøvd denne fremgangsmåten uten å oppnå noen resultater. Derfor anbefales det at vei- og bom spørsmålet må sees i sammenheng med pågående arbeid med reguleringsplanen. Det er i tillegg viktig at hytteeiere har lett adkomst til de forretningsdrivende som er etablert i området uten at man måkjøre flere mil for å nå disse. De forretningsdrivende er jo også avhengig av hytteeierne for å sikre sitt eksistensgrunnlag.

Det er vel noen som skal finansiere utbyggingen av nye veier og parkeringsplasser. Det er ønskelig at Flesberg kommune bidrar til å avklare hvorledes nye vei- og parkeringsplasser forutsettes finansiert, inkludert hvilke økonomiske beløpsstørrelser det kan dreie seg om. Ikke bare for Rendli veis medlemmer, men også for de mange dagturistene, er det avgjørende at parkeringsplassen på Gampeflå videreføres. Flesberg kommune har også svært mange hytteeiere langs veien inn til Rendlidammen som har sine søppeldunker plassert på parkeringsplassen på Gampeflå. Det er av vesentlig betydning at hytteeierne har adgang til disse søppelkonteinere med bil. Plassering av eventuelle nye bommer på eksisterende veier kan ikke uten videre aksepteres. Veien fra Jondalen er en gammel vei frem til tidligere Rendlihytta (ved Blestølen), før veien ble åpnet fra Flesbergsiden i 1970 årene. Oppsetting av nye bommer bør fortrinnsvis avgrense til å settes opp på helt nye veier som skal etableres.

Rendli vel ønsker også å påpeke at området Gampeflå består av et åpent og sårbart landskap. Det må derfor utvises et spesielt hensyn til etablering av et felles vann- og avløpsnett slik at inngrepene i terrenget begrenses i størst mulig grad. Herunder vises til utbedret vei fra Gampeflå til Rendlikrysset som nå fremstår som svært synlig. Rendli vel antar at veiens sider og midtre del blir tilført masse slik at disse partiene blir tilgrodd. På nevnte utbedrete vei har det også blitt færre steder hvor møtende biler kan passere hverandre, ved at veien nå er hevet med ca en meter, med den følge av at veien nå har fått bratte sidekanter. Det gjenstår derfor et arbeid for at veien kan betegnes som ferdigstilt.”

Vurdering:

Innsigeleser er trukket. Rådmannen anbefaler kommunestyret at vedta reguleringsplanen med forbehold om praktisering av planen til etter at regulant har gjort følgende endringer:

-          Byggeforbudssone rundt Nipetotjern inntegnes på plankartet.

-          Plankartets byggeforbudssone må ta høyde for utvidelse av Nipetodammens vannspeile – minimum avstand mellom vassdrag og nye- bygge og anleggstiltak.

-      Ved Gampeflå sør for tomt GNR 142/2 F77 må vegen trekkes noe lenger mot nord.

-       Øst for tomt 142/2 F70 er vegen lagt helt i kanten av en dam. Denne delen av vegen tas ut av planen.