FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

komiteen for næring og ressurs

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

tirsdag 25. november 2008

kl. 13.00

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 12/08

Etableringstilskudd Latrans A/S - fornyet søknad

Arne Sørensen

PS 13/08

Gnr 129 Bnr 1 - Søknad om konsesjon

Knut Klev

PS 14/08

Gnr 129 Bnr 6 - Søknad om deling av grunneiendom

Knut Klev

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

12.11.2008

Arkiv               

223

Saksmappe     

2007/66

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Etableringstilskudd Latrans A/S - fornyet søknad

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

25.11.2008

12/08

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Sak om etableringstilskudd fra Latrans A/S, k.sak 69/07, gis en ny behandling.

Latrans A/S v/Jan Grønboengen innvilges støtte med kr. 75.000,- til etableringen av uttak av grus på Haugen gård. Støtten gis som tilskudd og bevilges med dekning fra næringsfondet.

Vedlegg:

Utskrift av møtebok kommunestyret 13.12.07, sak 69/07

Saksopplysninger:

Kommunestyret behandlet i møte den 13.12.07 søknad om etableringstilskudd fra Latrans A/S. Kommunestyret fattet i saken følgende vedtak:

”Tilskudd innvilges ikke, pga her er det tale om en allerede eksisterende bedrift som utvider, og det faktum at virksomheten er i konkurranse med allerede eksisterende bedrifter, skulle tilsi at søknaden avslås.”

Vedlagt saken følger utskrift av møtebok der saksopplysning, vurdering og anbefaling fra rådmann og komite fremgår. P.g.a. en feil fra rådmannens side ble ikke underrettet søker på et tidlig tidspunkt, og først høsten 2008 har en fra søkers side tatt kontakt for å få en klargjøring av grunnlaget for avslag. Rådmannen har i møte med søker gitt åpning for fornyet behandling dersom det forelå nye opplysninger som kunne påvirke grunnlaget for avslag.

I brev av 06.10.08 søkes det om en fornyet behandling av saken, og fra brevet gjengis følgende:

”Det ser ut til at hovedgrunnen til avslaget var at det er en eksisterende bedrift som søker, og sett fra Deres ståsted kan vi forstå dette. Saken er imidlertid at Latrans A/S var et rent transportfirma som ikke har vært i drift på veldig mange år. Det er jo forbundet med store etableringskostnader å starte et nytt selskap, så dette fant vi helt unødvendig.

I vår søknad av 11/1-07 redegjorde vi for våre planer om leveranser, og vi kan ikke forstå at dette konkurrerer med noen eksisterende bedrift i Flesberg. Svene Pukkverk A/S har jo helt andre produkter enn oss. Det har for øvrig i det siste dukket opp nye analyser av grusen på Haugen som gjør at vi ser enda større potensiale for anlegget. Dette krever imidlertid ytterligere investeringer som gjør at vi muligens må alliere oss med utenbygds investor.

Vår nevnte søknad inneholder også en oppstilling over nødvendig driftsmateriell, og et eventuelt tilskudd fra Dem er jo i dette tilfelle et svært lite beløp. Vi ser imidlertid slik på det at Flesberg kommune ser positivt på planene, og at det gir oss en oppmuntring til å fortsette driftsutviklingen.

Vi ber ifølge dette om at vår søknad blir tatt opp til ny behandling.”

Politisk nivå må på bakgrunn av det foranstående ta stilling til om nye opplysninger gir grunnlag for fornyet behandling.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at saken gis en ny behandling. Rådmannen vil fastholde utredning og anbefaling i k.sak 69/07 (vedlagt).

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

11.11.2008

Arkiv               

129/1/0/0

Saksmappe     

2008/1056

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

Gnr 129 Bnr 1 - Søknad om konsesjon

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

25.11.2008

13/08

 

Rådmannens anbefaling:

  1. I samsvar med Konsesjonsloven av 28.11.03 gis Christian Ringnes, Jegerveien 15, 0777 Oslo, konsesjon på erverv av Aslaksrud, Gnr 129 Bnr 1 i Flesberg kommune.
  2. Christian Ringnes gis i hht til samme lov frist i ett år med å tilflytte eiendommen, eller å søke om fritak i fra boplikten.

Vedlegg:

Søknad om konsesjon, underskrevet 22.08.08.                                                                  Kartutsnitt.

Saksopplysninger:

Flesberg kommune har fra Invida v/Dag Åsmund Bilstad mottatt søknad på vegne av Christian Ringnes om erverv av ovennevnte eiendom.  Bilstad anfører følgende:

 

”Formålet med kjøpet er å kunne drifte og utvikle eiendommen Aslaksrud med omsøkt tilleggsjord. Søker har over lengre tid brukt mye tid og ressurser på oppbygging av hyttetunet som er beliggende på fraskilt tomt fra Bråta gård. Kjøpet her vil gjøre det ennå mer attraktivt å investere tid og ressurser i området, for både søker selv og hans familie.

Hyttetunet ligger i umiddelbar nærhet til omsøkte eiendom og i tilknytning til et planlagt nytt gårdstun med bolighus, nye driftsbygninger og ny stall for gården Aslaksrud, nord-vest for hyttetunet. Dagens gårdstun på Aslaksrud vil fungere som kårbolig til eiendommen og bebos av selgerne ut deres levetid.

Driftsbygningene på Aslaksrud er viktige for kulturlandskapet og historien, men av liten nytte for dagens landbruk eller aktuelle tilleggsnæringer. Fylkesvegen går for øvrig også tvers gjennom gårdstunet, med de ulemper dette medfører.

De to parseller som søkes tilføyd Aslaksrud etter fradeling fra naboeiendommen, Bjørvasskogen samt makeskifte med Bråta gård, jf. egen jordskiftesak, vil bidra til en god arrondering på gården Aslaksrud, samt også for de to naboeiendommene. Omforent kjøpesum vil oppveie tap av areal og ressursgrunnlag for framtiden.  Grunnlaget for omforent kjøpesum fremgår av vedlagte takster fra Øverby.

Kjøpet av tilleggsjorda er en nødvendighet for å oppfylle søkers ønske om å gjenoppbygge gårdstun for Aslaksrud, nær der det opprinnelige tunet for den gamle Bråta gård lå. Der tunet en gang lå, ligger i dag kun to små hytter. Disse ble for flere år siden kjøpt av søker. Dette som ledd i å sikre en framtidig mulighet for utvikling av området og eiendommen. Tunet på dagens Bråta gård ligger for øvrig der tunet for den nå ikke lengre bestående gården Myra en gang lå.

Kjøpet av tilleggsjorda innebærer en tilnærming mot historiske og opprinnelige eiendomsforhold, helt tilbake til 17-1800-tallet, når hele Bjørvasskogen faktisk hørte til nettopp Aslaksrud.

Søker har over mange år hatt et samarbeid med May og Magne Madsen og deres familie på Bråta gård. Trenings- og opplæringstilbudet, de fysiske fasilitetene med oppstallingsmuligheter, ridestier, baneanlegg og kompetansen deres på Islandshest har blitt benyttet av familien Ringnes i hele perioden. Nå gir kjøpet en mulighet for en ytterligere videreutvikling av ridetilbudet i området på de to landbrukseiendommene, sett i sammenheng. Kjøpet av tilleggsjorda vil gi grunnlag for et utvidet tilbud av ridestier i området, og det kan være aktuelt med ytterligere utvikling av bygg og fasiliteter for dette i området. 

Dette gir et viktig grunnlag for fortsatt utvikling av næring i området, nødvendig vedlikehold og videreutvikling av gårdene og kulturlandskapet i området. Sist, men ikke minst vil det gi grunnlag for å sikre eller helst kunne øke innbyggertallet på Ulland. Dette er et mål for kommunen, og et mål for innbyggerne i grenda. Kjøpet av eiendommen Aslaksrud og de to naboparsellene skjer etter en omforent interesse og avtale mellom alle involverte i saken.

I henhold til kjøpekontrakt har selger og selgers hustru rett til, så lenge begge eller en av dem lever, å disponere våningshus, kårbolig og samtlige øvrige bygninger på eiendommen Aslaksrud, gnr 129 bnr 1. Salget til Ringnes skjer etter et sterkt ønske fra selgerne, men de er samtidig opptatt av fortsatt å kunne bo på eiendommen ut sin levetid. Kjøpers intensjon er å bosette seg på eiendommen når det er bygd nytt tun for Aslaksrud, på det opprinnelige tunet for Bråta gård. Avtalen mellom partene sikrer likevel kontinuerlig bosetning på eiendommen siden selgerne blir boende der. Kjøper vil allerede fra overtakelsen drive eiendommen gjennom egen innsats og leie av egnet utstyr og personell, eventuelt gjennom langtids leiekontrakt til nabobruk. ”

Forstkandidat Hans Otto Øverby har utført en verdivurdering av eiendommen.

Eiendommen Aslaksrud, gnr. 129, brn. 1 i Flesberg kommune eies av Alf E. Jensrud. Eiendommen har adresse Ramberg LP. 3614 Kongsberg. Den er beliggende ved fylkesveg ca. 15 km nord for Kongsberg sentrum. Eiendommen består av 1 teig, som deles av fylkesvegen.  Det er odel på eiendommen, samt bo- og driveplikt.

 

Arealets størrelse er på 331,5 daa, hvorav 32,5 daa er dyrket jord, 204 daa produktiv skog og 95 daa annet areal.

I skogbruksplanen er det oppgitt følgende: Hogstklasse I; 3 %, hogstklasse II; 42 %, hogstklasse III; 18 %, hogstklasse IV; 17 %, hogstklasse V; 20 %.  43 % høy bonitet (17 og høyere), 57 % middels bonitet (11 og 14).

På gården finnes følgende:                                                                                                                         Våningshus i 1. etg, grunnflate 110 m².                                                                               Kårbolig i 1. etg., grunnflate 100 m².                                                                                   Låve fra 1799 med grunnflate på 186 m².                                                                        Stabbur på 26 m².                                                                                                                      Grillhytte, bilgarasje, traktorgarasje og vognskjul.

Salgssummen er satt til kr. 2.100.000,-. 

Vurdering:

I konsesjonslovens § 9 står det følgende:

§ 9 (særlige forhold om landbrukseiendommer)

Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal knyttes til landbruksformål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på:

1.      om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling

2.      om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området

3.      om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, og

4.      om erververen anses skikket til å drive eiendommen.

Rådmannen anser at salgssummen på eiendommen er forsvarlig etter pkt 1 og finner heller ingen grunn til å stille spørsmål med søkers formål og skikkethet til å drive eiendommen på en forsvarlig måte.

I konsesjonslovens § 1 står det følgende

§ 1 (lovens formål)

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsettingen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:

1.      fremtidige generasjoners behov

2.      landbruksnæringen

3.      behovet for utbyggingsgrunn

4.      hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftinteresser

5.      hensynet til bosettingen

Søker må rette seg etter de krav som stilles til bo- og driveplikt av eiendommen.  Rådmannen mener at dette er det sentrale spørsmålet i vurderingen av saken.  Rådmannen ser ingen problemer med at Christian Ringnes vil drifte eiendommen på en meget forsvarlig måte dersom konsesjon gis, men boplikten må i hht gjeldene lovverk avklares innen ett år.

Rådmannen ser også positivt på den utviklingen som Christian Ringnes har bidratt med ved å være med å utvikle hestesenteret hos May og Magne Madsen på Bråta gård.  Dersom Ringnes gjør alvor av sine planer på Ulland, vil dette være med på å styrke lokalsamfunnet på Ulland og hele Flesberg kommune.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

11.11.2008

Arkiv               

129/6/0/0

Saksmappe     

2008/1059

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

Gnr 129 Bnr 6 - Søknad om deling av grunneiendom

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

25.11.2008

14/08

 

Rådmannens anbefaling:

1.                  I medhold av Jordlovens § 12 gir med dette Flesberg kommunestyre delingssamtykke for fradeling av skogeiendom på ca. 251 daa fra Gnr 129 Bnr 6 i Flesberg kommune.

2.                  Alle utgifter i forbindelse med fradelingen skal bæres av kjøper.

3.                  I samsvar med Konsesjonsloven av 28.11.03 gis Christian Ringnes, Jegerveien 15, 0777 Oslo, konsesjon på erverv av ca. 251 daa fra Gnr 129 Bnr 6.

4.                   Christian Ringnes gis i hht samme lov frist i ett år med å tilflytte eiendommen, eller å søke om fritak i fra boplikten.

Vedlegg:

            Søknad om deling av grunneiendom.                                                                                  Søknad om konsesjon.                                                                                                        Kartusnitt.

Saksopplysninger:

Flesberg kommune har fra Invida v/Dag Åsmund mottatt søknad, på vegne av  Christian Ringnes, om fradeling og konsesjon for ett skogsparti på ca. 251 daa tilhørende eiendommen Bjørvasskogen.  Skogspartiet ligger mellom Aslaksrud og Bråta gård.  For at kommunestyret kan behandle søknaden må Christian Ringnes få innvilget konsesjon for kjøp av Aslaksrud, Gnr 129 Bnr 1.

Bilstad anfører bla følgende:

 

”Formålet med kjøpet er å kunne drifte og utvikle eiendommen Aslaksrud med omsøkt tilleggsjord. Søker har over lengre tid brukt mye tid og ressurser på oppbygging av hyttetunet som er beliggende på fraskilt tomt fra Bråta gård. Kjøpet her vil gjøre det ennå mer attraktivt å investere tid og ressurser i området, for både søker selv og hans familie.

Hyttetunet ligger i umiddelbar nærhet til omsøkte eiendom og i tilknytning til et planlagt nytt gårdstun med bolighus, nye driftsbygninger og ny stall for gården Aslaksrud, nord-vest for hyttetunet. Dagens gårdstun på Aslaksrud vil fungere som kårbolig til eiendommen og bebos av selgerne ut deres levetid.

Driftsbygningene på Aslaksrud er viktige for kulturlandskapet og historien, men av liten nytte for dagens landbruk eller aktuelle tilleggsnæringer. Fylkesvegen går for øvrig også tvers gjennom gårdstunet, med de ulemper dette medfører.

De to parseller som søkes tilføyd Aslaksrud etter fradeling fra naboeiendommen, Bjørvasskogen samt makeskifte med Bråta gård, jf. egen jordskiftesak, vil bidra til en god arrondering på gården Aslaksrud, samt også for de to naboeiendommene. Omforent kjøpesum vil oppveie tap av areal og ressursgrunnlag for framtiden.  Grunnlaget for omforent kjøpesum fremgår av vedlagte takster fra Øverby.

Kjøpet av tilleggsjorda er en nødvendighet for å oppfylle søkers ønske om å gjenoppbygge gårdstun for Aslaksrud, nær der det opprinnelige tunet for den gamle Bråta gård lå. Der tunet en gang lå, ligger i dag kun to små hytter. Disse ble for flere år siden kjøpt av søker. Dette som ledd i å sikre en framtidig mulighet for utvikling av området og eiendommen. Tunet på dagens Bråta gård ligger for øvrig der tunet for den nå ikke lengre bestående gården Myra en gang lå.

Kjøpet av tilleggsjorda innebærer en tilnærming mot historiske og opprinnelige eiendomsforhold, helt tilbake til 17-1800-tallet, når hele Bjørvasskogen faktisk hørte til nettopp Aslaksrud.

Søker har over mange år hatt et samarbeid med May og Magne Madsen og deres familie på Bråta gård. Trenings- og opplæringstilbudet, de fysiske fasilitetene med oppstallingsmuligheter, ridestier, baneanlegg og kompetansen deres på Islandshest har blitt benyttet av familien Ringnes i hele perioden. Nå gir kjøpet en mulighet for en ytterligere videreutvikling av ridetilbudet i området på de to landbrukseiendommene, sett i sammenheng. Kjøpet av tilleggsjorda vil gi grunnlag for et utvidet tilbud av ridestier i området, og det kan være aktuelt med ytterligere utvikling av bygg og fasiliteter for dette i området. 

Dette gir et viktig grunnlag for fortsatt utvikling av næring i området, nødvendig vedlikehold og videreutvikling av gårdene og kulturlandskapet i området. Sist, men ikke minst vil det gi grunnlag for å sikre eller helst kunne øke innbyggertallet på Ulland. Dette er et mål for kommunen, og et mål for innbyggerne i grenda. Kjøpet av eiendommen Aslaksrud og de to naboparsellene skjer etter en omforent interesse og avtale mellom alle involverte i saken.”

Forstkandidat Hans Otto Øverby har utført en verdivurdering av skogsparsellen.

Eiendommen Bjørvasskogen G.nr. 129, bnr. 6 i Flesberg kommune eies av Laila Kristin Sand. Eiendommen har adresse Ulland, Ramberg LP. 3614 Kongsberg og er beliggende ca. 14 km nord for Kongsberg sentrum. Dette er en skogeiendom som strekker seg fra Aslaksrud nordøst til Bjørvannet.

Omsøkt skogteig består av skog og myrer beliggende under en bratt ås, kalt Brattåsen.  Det består av en bratt liside og flate skogsbestand omgitt av myrer og vann.  Anslått produktivt areal er ca. 185 daa av ett totalareal på ca. 251 daa.  Den har overvekt av gammel og hostmoden skog.  Skogen er lettdrevet og har korte driftsveglengder.  Naturlig atkomst er fra Bråta.

Verdien for eiendommen er satt til kr. 150.000,-.

All den tid det søkes om fradeling av en del av en større eiendom, er det nødvendig med godkjenning i hht Jordlovens § 12.

I Jordlovens § 12 står følgende: ”Eigendom som er nytta eller kan nyttas til jordbruk eller skogbruk kan ikke delast utan samtykke fra departementet.  I dette tilfelle er slik myndighet delegert til kommunen.”

I rundskriv M-4/2003 står det bla følgende:

De lovbestemte vilkår for å gi delingssamtykke

Vilkårene for å gi delingssamtykke følger av § 12 annet ledd som lyder:

”Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut fra omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet.”

Det er bare adgang til å gi samtykke dersom ett av lovens to vilkår er oppfylt. Deling det ikke er gitt samtykke til, kan ikke lovlig gjennomføres. En har ikke krav på delingssamtykke selv om ett av vilkårene er oppfylt. Dette følger av ordet ”kan”. Bestemmelsen nevner en del hensyn som skal tillegges vekt i vurderingen. Oppramsingen er ikke uttømmende, jf. uttrykket ”mellom anna”.

(Departementet i dette tilfelle er kommunestyret, som har fått delegert slik fullmakt)

Omsøkt område er i kommuneplanen avsatt til LNF område.

Dersom kommunestyret går inn for deling av eiendommen er ervervet konsesjonspliktig og det vil hvile odel på eiendommen, samt bo- og driveplikt.

Det er sendt ut nabovarsel om delingen uten at det har kommet inn noen protester.

Rådmannen har valgt å behandle begge søknadene i en og samme sak.

Vurdering:

Mange av de samme argumentene vil gjelde i denne saken, som i konsesjonssaken for Aslaksrud. 

For å kunne innvilge delingssamtykke etter Jordlovens § 12 må minst ett at lovens to kriterier være oppfylte:

  • Dersom samfunnsinteresser taler for det.
  • Dersom deling er forsvarlig ut fra omsynet til den avkastning eiendommen kan gi (gjenværende eiendom).

Dersom man ser på den avkastningen, som omsøkt skogteig kan gi, er denne med sin beliggenhet vanskelig driftbar uten at man må gå over Aslaksrud eller Bråta gård sine eiendommer. Skogteigen vil derfor være av liten betydning for eiendommen, som fortsatt er av en betydelig størrelse, gjennom salget gis det også kompensasjon for det tap eier måtte ha.

For Ulland vil det være en samfunnsmessig styrke dersom Christian Ringnes gjør alvor av planene sine på Ulland.  Rådmannen mener derfor at begge lovens kriterier er oppfylte og vil derfor anbefale at kommunestyret gir delingssamtykke etter Jordloven § 12.

For behandling av konsesjonssøknaden gjelder følgende:

I konsesjonslovens § 9 står det følgende:

§ 9 (særlige forhold om landbrukseiendommer)

Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal knyttes til landbruksformål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på:

1.      om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling

2.      om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området

3.      om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, og

4.      om erververen anses skikket til å drive eiendommen.

Rådmannen anser at salgssummen på eiendommen er forsvarlig etter pkt 1 og finner heller ingen grunn til å stille spørsmål med søkers formål og skikkethet til å drive eiendommen på en forsvarlig måte.

I konsesjonslovens § 1 står det følgende

§ 1 (lovens formål)

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsettingen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:

1.      fremtidige generasjoners behov

2.      landbruksnæringen

3.      behovet for utbyggingsgrunn

4.      hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftinteresser

5.      hensynet til bosettingen

Søker må rette seg etter de krav som stilles til bo- og driveplikt av eiendommen.  Rådmannen mener at dette er det sentrale spørsmålet i vurderingen av saken.  Rådmannen ser ingen problemer med at Christian Ringnes vil drifte eiendommen på en meget forsvarlig måte dersom konsesjon gis, men boplikten må i hht gjeldene lovverk avklares innen ett år.

Rådmannen ser også positivt på den utviklingen som Christian Ringnes har bidratt med ved å være med å utvikle hestesenteret hos May og Magne Madsen på Bråta gård.  Dersom Ringnes gjør alvor av sine planer på Ulland, vil dette være med på å styrke lokalsamfunnet på Ulland og hele Flesberg kommune.

Under forutsetning av at deligsamtykke gis vil rådmannen vil derfor også anbefale at Christian Ringnes gis konsesjon for kjøp av skogteig på ca. 251 daa fra Gnr 129 Bnr 6

 

Saken legges med dette frem til politisk behandling