FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

formannskapet

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

24.04.2008

kl. 13:00

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 17/08

Rullering av kommuneplanen 2009-2025. Vedtak av planprogram.

Pia Øberg

PS 18/08

Årsregnskap og årsmelding Flesberg kommune 2007. NB! Ettersendes/legges fram på gruppemøte 21.4.

Oddvar Garås

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

31.03.2008

Arkiv               

143

Saksmappe     

2007/644

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jorunn Skram Trømborg

Rullering av kommuneplanen 2009-2025. Vedtak av planprogram.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

24.04.2008

17/08

 

Rådmannens anbefaling:

1. Kommunestyret vedtar vedlagte planprogram for rullering av kommuneplanen 2009 – 2025.

 

2. Kommunestyret vedtar å starte prosess med å inngå kommuneplanavtale mellom kommunen og de regionale planmyndighetene om at samarbeidet skal skje i henhold til kjørereglene i BuskerudPlan.

 Vedlegg:

Planprogram

Saksopplysninger:

Flesberg kommune gjennomførte vinteren og våren 2007 en planprosess knyttet til kommuneplanens langsiktige samfunnsdel. Første del av prosessen skjedde parallelt og i nært samarbeid med Rollag kommune. Som ledd i arbeidet ble det holdt åpne folkemøter i samarbeid med bygdas teaterlag. Dette var positive møter som åpnet for debatt og innspill om hvordan kommunen skal utvikle seg framover. Scenarier, visjoner og strategier har stått sentralt i dette arbeidet.

 

Kommunens arealdel skal også tas opp til revisjon, og det er derfor nå utarbeidet et planprogram med rammer for rullering av hele den langsiktige kommuneplanen.

 

Buskerudplan: På initiativ fra Rådmannsutvalget i Buskerud er det gjennomført et utviklingsprosjekt for å foreslå tiltak som kan styrke kvalitet og forutsigbarhet i arealplanleggingen i Buskerud. Arbeidet har resultert i et forslag til kjøreregler for samhandling og forenkling i arealplan- og byggesaksbehandlingen, kalt BuskerudPlan. Se kapittel 5 i planprogrammet. Det skal inngås samarbeidsavtaler (kommuneplanavtaler) mellom kommunene i Buskerud og de regionale planmyndighetene om at samarbeidet skal skje iht. BuskerudPlan.  

Vurdering:

Planprogrammet var på høring fra juli til september 2007. På bakgrunn av innspill og prosess med gammelt og nytt kommunestyre, finner rådmannen nå å fremme planprogrammet for formannskapet og kommunestyret.

 

Rådmannen anbefaler også at kommunen starter prosessen med å inngå kommuneplanavtale i henhold til kjørereglene i BuskerudPlan. En slik avtale vil kunne styrke kvalitet og forutsigbarhet i arealplanleggingen.