FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

21.04.2008

Arkiv               

210

Saksmappe     

2008/417

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Årsregnskap og årsmelding Flesberg kommune 2007

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

24.04.2008

18/08

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året 2007.

2.      Årsrapport for året 2007 tas til orientering.

3.      Udekket i investeringsregnskapet på 779.000 kroner dekkes inn gjennom budsjettbehandlingen for 2009.

Vedlegg:

  1. Regnskapsdokumentet for 2007
  2. Årsrapport 2007
  3. Kontrollutvalgets uttalelse

Saksopplysninger:

Årsregnskapet for 2007 for Flesberg kommune ble i følge Regnskapsforskriftene avlagt og sendt Statistisk Sentralbyrå (SSB) innen rapporteringsfristen 15. februar 2007. Rådmannens to dokumenter, “Årsregnskap 2007” og “Årsrapport 2007” ble overlevert Buskerud Kommunerevisjon IKS 31. mars 2008 (i henhold til kravet om overlevering innen utgangen av mars måned).

Med referanse til Regnskapsforskriften §10 “Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning” skal formannskapet avgi innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Fristen for kommunestyrets godkjenning av årsregnskapet er 1.juli. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Revisjonsberetning fra Buskerud Kommunerevisjon IKS er vedlagt.

Kontrollutvalget er i henhold til forskrift om Kontrollutvalg §7 “Uttalelse om årsregnskapet” tillagt følgende rolle:“Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.”

Kontrollutvalget behandler Flesberg kommunes regnskap 2007 i møte 24. april 2008. Uttalelse fra Kontrollutvalget ettersendes. Samtidig med at årsregnskapet behandles, skal årsrapporten foreligge til behandling i kommunestyret.


Fakta:

Driftsregnskapet

Netto driftsresultat er driften inkludert finanstransaksjoner, og ble i 2007 på 3,6 mill. kr. eller 2,54 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat betegnes ofte som et mål på kommunens økonomisk balanse. For å sikre kommunens handlefrihet er det anbefalt at netto driftsresultat bør være minimum 3 % av driftsinntektene.

Avvik fra budsjett

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk eller samlet avvik fra budsjett på 0 kroner etter at overføring til investeringsregnskapet er redusert med 225.000 i forhold til budsjettert. Dette er i tråd med strykningsbestemmelsene i kommuneloven.

Selv om driftsregnskapet går i balanse er det store avvik i rammene til etatene. Resultatet kan sammenfattes slik:

Merforbruk i etatene

-1.804.000 kroner

Premieavvik KLP

565.000 kroner

Skatteinntekter/rammetilskudd inkl ekstraordinært skjønn

774.000 kroner

Momskompensasjon investeringer

502.000 kroner

Netto finansutgifter -inntekter

559.000 kroner

Salg av konsesjonskraft, reduserte inntekter

-641.000 kroner

Økte avsetninger/tilskudd

-180.000 kroner

Redusert overføring til investeringsregnskapet

225.000 kroner

Resultat

0 kroner

Etatenes drift har samlet sett merforbruk på 1,8 millioner kroner og det varierer mye fra etat til etat. Det største avviket er innen Teknisk, plan og ressurs med merforbruk på 2,3 millioner kroner. Dette er en kombinasjon av svikt i gebyrinntekter og store ekstrautgifter i forbindelse med bl.a. flom og utgifter i forbindelse med renovasjonsordningen. Oppvekst- og kulturetaten har mindreforbruk på 1,5 millioner kroner. Viser for øvrig til etatenes kommentarer i rådmannens årsrapport.

Det er inntektsført premieavvik som ikke var budsjettert, merinntekten på skatteinntekter og rammetilskudd som i hovedsak er ekstraordinære skjønnsmidler. Momskompensasjon fra investeringsregnskapet overføres som inntekt i driftsregnskapet. Renteinntektene til kommunen er betraktelig høyere enn forventet. Kommunen salg av konsesjonskraft har ikke gitt den inntekten som var forventet pga lave strømpriser i 2007.

Flesberg kommune er en Robek kommune; underlagt Fylkesmannens betingede kontroll. Økonomistyring og budsjettoppfølging er ett viktig virkemiddel for å oppnå økonomisk handlefrihet. Rådmannen la stor vekt på økonomistyring og økonomirapportering i 2007 og vil intensivere dette arbeidet ennå mer i 2008.

Pr 1.1. 2007 hadde Flesberg kommune et opparbeidet merforbruk 8 millioner kroner. I 2007 er dette merforbruket redusert med 5,2 millioner kroner og er pr 31.12.2007 på 2,8 millioner kroner. Det er budsjettert inndekning på 1,8 millioner kroner i 2008.

Selvkostområdene:

Etterkalkyle på selvkostområdene viser at kommunen bidrar med finansiering av vann, avløp, renovasjon, feiing, oppmåling og byggesak med til sammen 1,1 millioner kroner i 2007. Dette er områder hvor man kan ha 100% dekning med gebyrinntekter. Renovasjon skal ha dekningsgrad på 100% med gebyrinntekter. Området slam har dekningsgrad over 100% og beløpet er avsatt til bundne driftsfond.

Investeringsregnskapet for 2007 er avsluttet med et udekket finansieringsbehov på 779.000,- kroner. Dette gjelder bl.a. egenkapitaltilskudd til KLP, merforbruk ved rehabilitering skolebygg og redusert overføring fra driftsregnskapet. Udekket finansieringsbehov må dekkes inn i løpet av 2 år.


Balanseregnskapet

Kommunens fondsreserve er 13,4 millioner kroner ved utgangen av 2007. Av dette er 12 millioner kroner allerede disponert gjennom tidligere vedtak eller øremerket spesielle formål.

Langsiktig gjeld er ved utgangen av året 61 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 0,7 millioner kroner fra året før. Det er foretatt 2,5 millioner kroner i låneopptak til investeringer og innbetalt 3,1 millioner kroner i avdrag i år.

Arbeidskapitalen er styrket med 2,6 millioner kroner. I forhold til kommunens driftsvolum anses arbeidskapitalen og være god. Likviditetsreserven er 1,4 millioner kroner og oppleves som tilfredsstillende.

Revisjonsberetningen inneholder ingen presiseringer eller forbehold.

Vurdering:

Rådmannen foreslår at udekket i investeringsregnskapet på 779.000 kroner dekkes inn gjennom budsjettbehandlingen for 2009.