FLESBERG KOMMUNE

 

Møteinnkalling

Utvalg:

Formannskapet

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

torsdag 23.oktober 2008

kl. 13.00

 

 

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 42/08

Tertialrapport 2 - 2008 - budsjettjusteringer

Pia Lena öberg

PS 43/08

Oppnevning av dyrevernnemnd fra 2009

Oddvar Garås

PS 44/08

Ledige tomter i boligfeltene - avslutning av salg

Eilev Bekjorden

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

06.10.2008

Arkiv               

153

Saksmappe     

2008/605

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Tertialrapport 2 - 2008 - budsjettjusteringer

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

23.10.2008

42/08

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Rapport for 2. tertial 2008 tas til etterretning, og budsjettreguleringer vedtas slik de fremgår av saksutredningen.

Vedlegg:

Tertialrapport 2 - 2008

Saksopplysninger:


Driftsregnskap

Pr. 2. tertial har vi et positivt avvik i driftsregnskapet. Vurdert avvik for etatene pr. 31.12.2008 er likevel negativ med 0,6 millioner kroner. Dette gjelder ekstra utgifter innen barnevern, som kommunestyret er orientert om og bevilget. Det foreslås budsjettregulering for å dekke inn bevilgningen.

 

Det må poengteres bekymring over utviklingen i etaten for Teknikk, plan og ressurs som har negativt avvik på 1 million kroner pr. 1. september. Det må iverksettes tiltak resten av året for å holde tildelte rammer. Vi merker oss også at det er store utfordringer i utviklingen av økt behov innen barnevern.

 

Pr. 1. september er økningen i skatteinngang for landet 7 % og Flesberg kommune 8,6 %. Dersom økningen for landet og Flesberg kommune holder seg ut året, vil vi nå vårt budsjettanslag på skatt/rammetilskudd på 91,2 millioner kroner i 2008. Siden økningen har vært voksende gjennom året velger vi å opprettholde kommunens anslag på skatteinntekter for 2008. Økningen blir imidlertid ikke videreført i 2009, da er det anslaget i revidert nasjonalbudsjett som gjelder som grunnlag.

 

Det er utbetalt i overkant av 1 millioner kroner i aksjeutbytte fra Flesberg elektrisitetsverk i 2008. Beløpet var ikke budsjettert.

 

Lønnsoppgjøret har en ramme på 6,3 % eller 3,1 millioner kroner. Dette er 1,8 millioner mer enn hva som var avsatt i budsjettet. Differansen finansieres ved omdisponering av 1 million kroner som var avsatt til reguleringspremie KLP, og en tilleggsbevilgning på 850.000 kroner.

 

Følgende budsjettreguleringer foreslås:

Barnevern økes

625 000

Lønnsoppgjør 2008

850 000

Avkastning (aksjeutbytte)

-1 060 000

Momskompensasjon investeringer

-415 000

 

Investeringsregnskap

Kommunen har total investeringsramme på 15,3 millioner kroner i 2008. Pr. 2. tertial er det gjennomført prosjekter for til sammen 4,5 millioner kroner. Det vil si at vi har rest investeringsramme på 10,8 millioner kroner. De største gjenstående prosjektene er bl.a. Blink (bredbåndsutbygging i Numedal).

Vurdering:

Rådmannen er tilfreds med utviklingen i 1. tertial. Merforbruk på driften vurderes i skrivende stund som håndterlig, med de forbehold som er gjort i rapporten. Overveiende er budsjettkontroll- og disiplin god, men lønnsveksten skaper utfordringer fremover.

Det er også vært gledelig at sykefraværet for kommunen fortsatt har en nedadgående trend.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

03.10.2008

Arkiv               

033

Saksmappe     

2008/979

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Oppnevning av dyrevernnemnd fra 2009

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

23.10.2008

43/08

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Mattilsynet, distriktskontoret for Kongsberg ber i brev av 15.09.08 om forslag på medlemmer og varamedlemmer til dyrevernnemnda for Kongsberg, Flesberg, Sigdal, Øvre Eiker, Rollag og Nore og Uvdal kommuner.

Dyrevernnemnda er et statlig organ som oppnevnes av Mattilsynets regionkontor for fire år av gangen. Oppnevningen foretas på bakgrunn av forslag fra kommunene og uttalelse fra distriktskontoret. Oppnevningen må følge bestemmelsene i likestillingslovens § 21 om at begge kjønn skal være representert. Dette gjelder både medlemmer og varamedlemmer.

Regionkontoret har besluttet å redusere antall dyrevernnemnder fra fire til to:

Kommune

2005 – 2008

Ny struktur fra 01.01.09

K – Kongsberg, F – Flesberg,
S – Sigdal, ØE – Øvre Eiker

K, F, S og ØE
(5 medlemmer)

K, F, S, ØE, R og NU

R – Rollag, NU – Nore og Uvdal

R og NU (3 medlemmer)

N – Notodeen, S – Sauherad

N og S (3 medlemmer)

N, S og T

T – Tinn

T (3 medlemmer)

Hver nemnd skal bestå av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Varamedlemmene er ikke personlige varamedlemmer.

For å klare kjønnskabalen og for å få mulighet til å velge blant flere kvalifiserte kandidater, ber Mattilsynet om forslag på flere personer fra hver kommune både på medlemmer og varamedlemmer.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at kommunestyret følger Mattilsynets anmodning om å foreslå flere personer til dyrevernnemnda.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

07.10.2008

Arkiv               

611

Saksmappe     

2008/1053

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Knut Letmolie

Ledige tomter i boligfeltene - avslutning av salg

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

23.10.2008

44/08

kommunestyret

06.11.2008

 

 

Rådmannens anbefaling:

  1. Flesberg kommune avslutter salget av tomter fra Skartumlia boligfelt, samt Svene og Lyngdal boligfelt.
  2. De tre gjenværende tomter i Prestegårdsgrenda tilbys til kr. 1,- pr m2 i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 0047/99 10.06.1999. 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

I sak 98/42 i 1998 ble det av kommunestyret vedtatt at ledige tomter i de kommunale boligfeltene selges for kr. 1 pr. m2. Andre betingelser var som før i henhold til kommunens bestemmelser for overtagelse av byggetomt av kommunens boligfelt. Året etter ble ordningen evaluert av kommunestyret 10.06.1999 i sak 0047/99. Punkt 3 i bestemmelsene for overtakelse av byggetomt av kommunens boligfelt ser etter dette slik ut:

Kommunestyret har i møte 10.06.99, sak 47 vedtatt å tilby gjenværende tomter i boligfeltene med 10 dagers frist for å motta tilbud om tomt og 1 måneds betalingsfrist.

Huset må være fullført innen 2-to år fra skjøtets dato, idet tomtene ellers går tilbake til selgeren for den kjøpesum som er betalt. I tilfelle kjøperen har utført arbeide på tomten, blir verdien å fastsette etter takst. Kommunen forplikter seg ikke derved å overta byggverk. Formannskapet kan gi utsettelse med fristen hvis oversittelsen av denne skyldes forhold som kjøperne ikke har vært herre over.

Som tabellen under viser er det solgt totalt 30 tomter i kommunens boligfelt til kr. 1 pr. m2. Det er 4 gjenværende tomter for salg, 3 i Prestegårdsgrenda og 1 i Skartumlia. Det er i dag hus under oppføring på 5 av de solgte tomtene.

 

Boligfelt

Solgte tomter i perioden

Ledige oktober 2008

Lyngdal

1 ( til ordinær pris)

Ingen

Prestegårdsgrenda

3 (1 med hus under oppf.)

3

Skartumlia

18 (4 med hus under oppf.)

1

Svene

9

Ingen

Da ordningen med salg av tomter til kr. 1,- pr. m2 ble innført i 1998 var det kun Flesberg kommune som hadde byggeklare tomter å tilby. De siste år har flere private aktører kommet på banen. Det er nå byggeklare tomter til salgs fra private utbyggere på Lampeland og i Svene.

Vurdering:

I Lyngdal og i Svene er det ikke tomter igjen som er salgbare. Siste tomt i Lyngdal ble solgt i 1999, siste tomt i Svene ble solgt i 2004. Å avslutte salget på disse stedene endrer ikke dagens situasjon.

Når det gjelder Skartumlia er det pr. oktober 2008 ei ledig tomt. Rådmannen anbefaler at denne forblir usolgt, og i stedet brukes som ”friareal”. På Lampeland er det dessuten byggeklare tomter til salgs i felt opparbeidet av en privat utbygger.

I Flesberg er det er det ingen andre byggeklare tomter for salg en de tre som ligger igjen i Prestegårdsgrenda. Det vil da være naturlig å fremdeles framby disse for salg. Hva prisen på disse tomtene bør være er et spørsmål, men ut i fra et ønske om å stimulere til boligbygging i Flesberg tettsted har rådmannen valgt å foreslå at prisen på kr. 1,- pr. m2 fastholdes.