FLESBERG KOMMUNE

 

Møteinnkalling

Utvalg:

komiteen for livsløp og kultur

Møtested:

Lampeland skole

Møtedato:

23.04.2008

kl. 13:00

 

 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 20 00. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven.

 

Flesberg kommune, 9. april 2008

 

 

Thomas Fosen

ordfører

                                                                           ________________________

 

 

 

NB! Merk møtested Lampeland skole.

  • Omvisning og informasjon fra skolens ledelse.

 

 

Informasjon fra oppvekst- og kulturetaten:

  • Rom-situasjonen på Lampeland skole
  • Nasjonale prøver/læringsresultat
  • Kompetanseutviklingsplan
  • Status sommersesongen Dåsettunet
  • Status Middelalderuka
  • Status DKS-arbeid.
  • Utlysning av kulturprisen 2008

 

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 9/08

Meldinger

 

PS 10/08

Lågen teaterverksted - oppnevning av representanter til styret fra Flesberg kommune

Wenche Låg Breivik

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

01.04.2008

Arkiv               

 

Saksmappe     

2008/257

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

23.04.2008

9/08

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

a, b,

Saksopplysninger:

a)      Oppsummering av barnehageopptaket 2008-2009 og sammenstilling av antall fødte og barn med barnehageplass.

b)      Gjeldende retningslinjer for kommunens tildeling av kulturmidler.

c)      Økt tilskudd på kr. 72.000 til lag og foreninger i 2008. Hvordan tildele/vurdere disse midlene?

Vurdering:

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

31.03.2008

Arkiv               

033

Saksmappe     

2008/359

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Lågen teaterverksted - oppnevning av representanter til styret fra Flesberg kommune

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

23.04.2008

10/08

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

  1. Kulturkonsulent Kristin Hammershaug velges som Flesberg kommunes representant til nytt styre i Stiftelsen Lågen Teaterverksted for 4 år fra det tidspunkt styret konstituerer seg. (2008-2011).
  2. Som politisk vararepresentant for 4 år fra det tidspunkt styret konstituerer seg. (2008-2011), velges:

Vedlegg:

Vedlegg for Stiftelsen Lågen Teaterverksted (vedtatt etter uttalelser fra berørte kommuner i 2007)

Saksopplysninger:

Det har pågått arbeid en tid for å omdanne nåværende stiftelsen Numedal Teaterverksted til å bli stiftelsen Lågen Teaterverksted, (SLT) som også skal omfatte Kongsberg. Det vises blant annet til vedtak i kommunestyret i Flesberg, sak 33/07, av 28.6.07, der kommunestyret enstemmig gikk inn for teaterverkstedets forslag til nye” Vedtekter til Stiftelsen Lågen Teaterverksted”.

Kongsberg kommune gjorde gjennom et kommunestyrevedtak i januar 20008, positivt vedtak om å delta i teaterverkstedmodellen Stiftelsen Lågen Teaterverksted.

For å komme videre i prosessen for å konstituere et nytt styre for SLT, er kommunene gjennom et styremøte 27.3.08 bedt om å oppnevne følgende styrerepresentanter: En representant med vararepresentant velges av kommunen

Vedtektenes, pkt. 4 Stiftelsens styre- lyder i sin helhet slik:

”Stiftelsens styre består styret i sin helhet av 8 personer, sammensatt av 2 personer med personlig varamann fra hver av kommunene. En representant med vararepresentant velges av kommunen og en representant med vara velges blant amatørteatergruppene i kommunen. Styrerepresentantene velges for 4 år, med mulighet for gjenvalg. Styrt velger selv leder og nestleder for 1 år ad gangen. Stiftelsens styre skal på se kjønnsrepresentasjon  etter likestillingsloven overholdes.”

Kulturkonsulenten har i denne omgang vært representant siden 2005, og tidligere i perioder på 1990-tallet.Jon Olav Berget, har vært politisk vararepresentant siden februar 2004.

Høgheim og Solvoll Teaterlag valgte sin repr. med vara høsten 2007- som da fortsatt er gjeldende.

Pr. i dag er det ansatt 1 teaterkonsulent i 50 % stilling, som faglig og administrativt pt. er tilknyttet Nedre Buskerud Teaterverksted i Drammen, i påvente av opprettelsen av SLT. NUT kjøper tjenester derfra, inkl.kontorplass med mer. 

Vurdering:

Siden det nå dreier seg om et nytt teaterverksted som vil stå på helt egne ben, er det naturlig å starte med nye oppnevnelser av styrerepresentanter for de neste 4 år, dvs. 2008-2011, slik at de følger den vanlige kommunestyreperioden.

Rådmannen foreslår at kulturkonsulenten fortsatt blir kommunens representant i styret, med 1 politisk oppnevnt representant som vararepresentant. Dette på bakgrunn av faglighet og  kontuinitet i styret.

I kommunens nylig vedtatte DKO-plan er det regionale teaterverkstedet viet oppmerksomhet som en viktig faglig ressurs og samarbeidspart for blant annet skolens DKS-satsning. Dette er det fokus på fra kulturkontoret. I forbindelse med utarbeidelse av konkrete årsplaner for DKS, (skolenes tiltaksplan for Den Kulturelle Skolesekken) er det allerede avsatt arbeidsmøte med teaterkonsulenten i vår, med sikte på et konkret samarbeid.