FLESBERG KOMMUNE

 

Møteinnkalling

Utvalg:

Komiteen for livsløp og kultur

Møtested:

Krokmogen i Flesberg

Møtedato:

onsdag 22. oktober 2008

kl. 13.00

 

 

NB! Det blir befaring/møte hos Ole Jonny Krokmogen i Flesberg, for å få informasjon om hans undervisningsvirksomhet.

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 21/08

Meldinger 22.10.08

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

08.10.2008

Arkiv               

 

Saksmappe     

2008/257

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger 22.10.08

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

22.10.2008

21/08

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

a), d)

Saksopplysninger:

a)      Vedr. endring av vedtekter i barnehager.

b)      Det har tidligere i L/K blitt tatt opp behovet for å vurdere dagens retningslinjer for tildeling av Kulturmidler. De er gjeldende fra 1996. Det forelås at det opprettes en arbeidsgruppe for å vurdere dagens vedtekter. Med sikte på politisk behandling av reviderte retningslinjer i L/K 26.11 og kommunestyret 13.12.08. Forslag til medlemmer i arbeidsgruppen: 1 representant fra L/K, kulturkonsulenten og en av lederne for frivillighetssentralen.

c)      Frist for å søke om spillemidler inn til kommunen: 27.oktober 2008, med politisk behandling i L/K og kommunestyret i nov/des. Videresending til Buskerud fylkeskommune innen15.1.09. Nytt av året er at alle søkere må sende inn digital søknad. Se mer info på kulturdepartements nettside www.idrettsanlegg.no.

d)     Oversikt over skolenes lokale DKS-plan for skoleåret 2008/09 inkl. budsjett. Kommunen har fått kr. 51.480 i statlige midler til DKS i skolen 2008/09. (DKS-den kulturelle skolesekken). Kommunen er pålagt å lage egen plan for skoleverket, samt rapport for fjorårets aktiviteter, da de tildelte midlene skal gå til skolene.

Vurdering:

Endring av vedtekter i barnehager.

Det har kommet henvendelse fra eierne i Lampeland familiebarnehage og Ramvik familiebarnehage om endring av vedtektene for barnehagene i Flesberg kommune. De ønsker at barn som har plass i familiebarnehagene skal være sikret plass i den kommunale barnehagen når de er for gamle til familiebarnehage (det året de fyller tre år). Dette ville medføre at vedtektene i kommunens barnehage måtte endres. Vedtektene i Lampeland og Ramvik familiebarnehager endres også. Eier skal i henhold til § 7 i barnehageloven fastsette barnehagens vedtekter.

Stortinget har rett før ferien vedtatt endringer i barnehageloven. Etter det departementet tidligere har skrevet skal den iverksettes i 2009. Dette innebærer:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

Lov 8/8.08 nr 73, Lov om endringer i barnehageloven § 12a.                 

Å forandre på vedtektenes bestemmelser om opptak nå, når vi vet at det snart vil bli større endringer som følge av ny lov, oppleves tungvint og unødvendig.

Dersom den nye loven ikke blir iverksatt før hovedopptaket til barnehagene i februar 2009, vil vi under opptaksprosessen, som før, sikre at barna fra familiebarnehagene får plass i Flesberg barnehages avdelinger, på lik linje med barn det søkes endringer for innen avdelingene.

Endringssøknadene tildeles plass i første runde, med svarfrist for aksept av ny plass, før nye barn tildeles plass i andre runde av opptaket.

Dette gir barna med plass i familiebarnehagene, etter endringssøknad, samme rett til plass i Flesberg barnehages avdelinger som de barna som allerede går der.

Aktivitetsplan for Den kulturelle skolesekken skoleåret 2008/2009 Flesberg kommune

Aktivitet

Årstrinn

Forankret i 4-årig DKS-plan pkt.

Budsjettert totalkostnad kr

Kommunal egenandel kr

Transport utgifter

Spille-midler

Litteratur: Mellom 2 permer-Markus og Diana. La. Skole 22.9.08 kl. 9.30 (gratis)

5-7

s.14

Litteratur: Njåls Saga, Fl. Skole,  9.10.08 kl. 9.30

8

s.14

200

200

Musikk: La Belle Dance 28.10.08. Sted: Fl. Samf.hus:

Flesberg + Ly skole: kl. 9.30

Lampeland skole: Lampeland kl. 12.30

1-7

15

3500

2500

1000

Rikskonsertene: Indisk mestermøte, Flesberg samf.hus kl. 9.30 12.11

8-10

s.15

1000

1000

Scenekunst: Hun derre Jenny.

Fl. Samf.hus 24.11 kl. 12.15

8-10

s.18

2500

2500

Rikskonsertene 2. halvår 2009

1-7

s.15

9500

7000

2500

Visuell kunst, Pilotgalleriet. Abbonnement

1-10

s.18

3500

2500

1000

Scenekunst, abb. fylkes-kommunens turnetilbud, 1. halvår 2009 (1-7)

1-7

s.18

11300

6300

5000

Freia, Munchsalen, Vigelandsparken, vår

7

s.18

8000

7000

1000

Gruvetur, Vinoren, vår

5-6

s.8

2000

2000

Teatertur, Oslo, vår 2009

9

s.18

13000

5000

8000

Kunstnerdalen, Blaafarveværket, mai

3-4

s.

15300

10000

5300

Rjukan , industri – og krigshistorie, høst

9

s.8

8000

5000

3000

Litteraturuke, uke 47. Div. aktiviteter.

Litteraturtilbud, arr. på hovedbibl.

1-7

s.17

14000

4000

10000

Kunst: ”Fra utsmykningserfaring – ferdige elevproduksjoner” v/ kunstner Berit Myrvold. Vinteren 2009.

5-7

s.18

17180

Kunstners reisekostnader 1500

15680

Teknologi & design, uke 12

Aktivitetsdag på Kongsberg

1-4

6000

4000

2000

Teknologi  & design-uke 12. Devotek lab (teknologi & design), uke 12

5-7

10000

6000

4000

Teknologi & design-uke 12. Kurs i re-design v/ Solfrid Tormodsgard

5-7

s.13

8500

Kunstners reisekostnader 1500

7000

Påskesangfest i Flesberg stavkirke, 3.april

1-7

S.7

8000

8000

Sum:

141480

19000

68000

51480

Totalsum

141480