FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

komiteen for næring og ressurs

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

22.04.2008

kl. 13:00

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 2/08

Søknad om etableringstilskudd - Svene Regnskapskontor

Anne-Liz Lande

PS 3/08

Søknad om etableringstilskudd - Rørlegger Strand og Teksle AS

Helga Bratås

PS 4/08

Søknad om etableringstilskudd – Stenbek Rep. og Vedlikehold

Gunnar Grette

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

04.04.2008

Arkiv               

223

Saksmappe     

2007/592

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om etableringstilskudd - Svene Regnskapskontor

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

22.04.2008

2/08

kommunestyret

08.05.2008

 

 

Rådmannens anbefaling:

Søknaden fra Svene Regnskapskontor om etableringstilskudd på kr. 135.000,- avslås.

Vedlegg:

Flesberg kommunes regelverk for nærings- og utviklingsfond.

Saksopplysninger:

Svene Regnskapskontor søker i brev av 10.05.07 om etableringstilskudd på kr. 135.000,-.

Søknaden om støtte gjelder etablering av regnskapskontor på Flesberg Veksthus. Svene Regnskapskontor har vært i drift siden 01.10.06, og målsettingen er å kunne tilby regnskapstjenester og rådgivning av høy kvalitet til næringsdrivende og andre som har et behov for det.  Virksomheten tilbyr regnskap, lønn, fakturering, samt økonomisk rådgivning. Målsetting for 2007 var å utvide fra en til to ansatte.

Etableringsbudsjett:
Firmaet har budsjettert med oppstartskostnader på kr. 271.000 eks. mva. fordelt på følgende poster:

Investering i inventar

Kr.  30.000,-

Investering i tekniske hjelpemidler (pc og utstyr)

Kr.  65.000,-

Programvare

Kr.  90.500,-

Deltakelse på kurs/opplæring for nyansatt

Kr.  65.500,-

Bruk av ekstern bistand – profilering, internett m.v.

Kr.  20.000,-

Totalt

Kr. 271.000,-

Det søkes om etableringstilskudd på 50 % av budsjetterte etableringskostnader.

Søker fyller alle formkrav til etableringsstøtte, så vurderingstema i saken vil være om støtteformålet er innenfor kommunens regelverk på dette området.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil med henvisning til kommunens regelverk for etableringssøknader måtte anbefale at søknaden avslås.

Rådmannen er svært positiv til at det skjer nyetableringer i kommunen, og at disse også knyttes til de gode miljøene på Flesberg Veksthus og Nye Blehytter. Dette gjelder også denne søknaden.

Søknaden kommer imidlertid i konflikt med regelverkets forbud om støtte til virksomheter som kommer i konkurranse med allerede etablerte virksomheter, og må derfor avslås.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

04.04.2008

Arkiv               

223

Saksmappe     

2007/351

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om etableringstilskudd - Rørlegger Strand og Teksle AS

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

22.04.2008

3/08

kommunestyret

08.05.2008

 

 

Rådmannens anbefaling:

Søknaden fra Rørlegger Strand og Teksle AS om tilskudd på kr. 100.000,-, avslås.

Vedlegg:

Flesberg kommunes regelverk for nærings- og utviklingsfond

Saksopplysninger:

Rørlegger Strand og Teksle AS har søkt om etableringstilskudd på kr. 100.000,-. Saksbehandling på alle næringssaker ble i 2007 forskjøvet og utsatt i påvente av kommunestyrets endelige behandling av nytt regelverk. Beklageligvis er ikke kapasiteten til å behandle denne typen saker den største etter de nedbemanningene som er gjort administrativt.

Om selskapet
Selskapet ble etablert sommeren 2006, og foreløpig etableringsfase har vist gode muligheter for positiv utvikling i følge søknaden. Virksomheten drives fra Blehytter Eiendoms lokaler i Svene der man sammen med andre virksomheter utgjør et bredt faglig nettverk. Firmaet ble formelt stiftet 1. juni 2006 med en aksjekapital på kr. 300.000,-. På søknadstidspunktet i 2007 utgjorde virksomheten 3 årsverk. Målsettingen var i løpet av 2007 å få virksomheten til å utgjøre 4 – 6 årsverk. Med lokalisering i Svene har man et sentralt utgangspunkt, og en god møteplass overfor virksomhetens hovedmarked blant hus- og hytteeiere. Det oppleves positivt å ha lokalisering og kontorfellesskap med 5 andre virksomheter med til sammen 25 personer. Dette er et viktig faglig nettverk som gir mulighet for en effektiv gjennomføring av bygge- og renoveringsprosjekter. Primært jobbes det mot områdene Numedal, Kongsberg, Sigdal og Eggedal. Hovedoppgaven er salg av varer og tjenester knyttet til vann, varme og sanitær. Eierne av virksomheten er Bjørn Teksle og Trygve Strand, som begge har erfaring og utdanning innenfor feltet.

Etableringsfase
Søker oppgir i søknaden at det er investert både mye tid og kapital i etableringsfasen. Dette gjelder bl.a. å etablere nødvendig erfaring i startfasen, samt arbeide for å få til en effektiv organisering, markedsføring og en tilstrekkelig ordrereserve. Man har arbeidet med å få nye personer inn i virksomheten, få på plass formell utdanning, etablere utstilling og markedsføringsmateriell, innkjøp av IKT-verktøy, biler, innredning, delelager m.v. Man anslår at det i løpet av etableringsfasen er investert for mer enn 1 mill. kr.

Vedlagt søknaden fulgte firmaattest, og det har ikke vært behov for å innhente ytterligere dokumentasjon rundt firmaet.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og kan med utgangspunkt i kommunens regelverk på dette området, ikke anbefale at søknaden blir innvilget.

Det er hevet over tvil at selskapet er en svært positiv tilvekst til næringslivet i Flesberg kommune, og innenfor et område som det bør satses på. I lys av det burde også kommunen kunne støtte opp under denne type etableringer.

Den innskjerping som det nye regelverket for nærings- og utviklingsfondet har gitt gjør det imidlertid å umulig å innvilge støtte til selskapet. Dette begrunnes i regelverkets forbud mot å støtte virksomheter som kommer i konkurranse med allerede etablerte virksomheter i kommunen.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

04.04.2008

Arkiv               

223

Saksmappe     

2008/81

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om etableringstilskudd - Stenbek Rep. og Vedlikehold

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

22.04.2008

4/08

kommunestyret

08.05.2008

 

 

Rådmannens anbefaling:

Søknaden fra Stenbek Rep. og Vedlikehold om etableringstilskudd på til sammen kr. 190.000,-, avslås.

Vedlegg:

Flesberg kommunes regelverk for nærings- og utviklingsfondet

Saksopplysninger:

Stenbek Rep. og Vedlikehold, v/Kim Stenbek, søker i brev av 08.01.08 om tilskudd til etablering av virksomhet på h.h.v. kr. 120.000,- til maskiner og utstyr m.m. og kr. 70.000,- til driftskapital (bl.a. forskuttering materiallager m.v.).

Kim Stenbek er selvstendig næringsdrivende med firmaet Stenbek Rep. og Vedlikehold, og driver som sveiser og mekaniker. Søker ønsker å kjøpe seg inn i Ingeniør Baklids maskin-, plate- og sveiseverksted på Skartum Gård. Virksomheten har flere faste kunder både i og utenfor kommunen, og eier har 10 års erfaring fra denne type virksomhet. Søknaden gir en grei beskrivelse av den virksomheten det søkes for.

Det anslås i søknaden en etableringsfase på 1 – 2 år, og for å komme godt i gang med etableringen søkes det om tilskudd på kr. 120.000,- til maskiner og utstyr, samt andre investeringskostnader. Det søkes videre om kr. 70.000,- til driftskapital for bl.a. forskuttering av materiallager m.v.

Rådmannen har ikke sett grunn til å etterspørre mer opplysninger om selve virksomheten i denne omgang, da hovedspørsmålet vil være om formålet faller innenfor kommunens regelverk på dette området.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil med henvisning til kommunens regelverk for etableringssøknader måtte anbefale at søknaden avslås.

Rådmannen er positiv til nyetableringer i kommunen, og så gjelder også denne. Denne etableringen sikrer en videreføring av den virksomheten som Ingeniør Baklid har drevet på Skartum Gård.

Søknaden kommer imidlertid i konflikt med regelverkets forbud om støtte til ordinær utvidelse av eksisterende virksomhet, og må derfor avslås.