FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

fast utvalg for plansaker

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

22.04.2008

kl. 13:00

 

 

BEFARINGER:

 

Kl. 12.00:        Frammøte kommunehuset

Kl. 12.15:        Befaring Hatland i Svene

Kl. 13.00:        Møte

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 21/08

Meldinger

 

PS 22/08

Gnr 117/7 Reguleringsplan for Holtefjell Hyttegrend - sluttbehandling etter pbl § 27-2, nr 1

Brynjulf Hansen

PS 23/08

Gnr 121/19 Søknad om dispensasjon, pbl § 7

Anne-Liz Lande

PS 24/08

Gnr 139/1 Søknad om dispensasjon, pbl § 7

Arne Sørensen

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

02.04.2008

Arkiv               

033

Saksmappe     

2008/45

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

22.04.2008

21/08

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

 

a)       

 

INNVILGEDE DISPENSASJONER 2008 – DELEGERTE VEDTAK

 

Fra og med februar 2008

 

Vedtak nr.

Dato

Saksbehandler

Søker

Sakstype

Dispensasjon fra

Særlig Grunn

50/08

25.02.08

Jon Kåre

Arild Jølstad m/flere

Kjøresti til 3 hytter m/vann/avløps-ledning

Arealdelen av k.del pl. Blefjell

Miljøforhold – legging va-ledn

78/08

18.03.08

Ørn

Den norske kirke

Servicehus/

kirkestue

Arealdelen av kommuneplanen

Pålegg fra Arbeidstilsynet

80/08

27.03.08

Ørn

LO

Tilbygg til hytte

Reguleringsplanen

Fravik lite synlig Stor nytte.

Ikke protest

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

01.04.2008

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2006/1174

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 117/7 Reguleringsplan for Holtefjell Hyttegrend – sluttbehandling etter pbl § 27-2, nr 1

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

22.04.2008

22/08

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunestyret i Flesberg vedtar – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2, nr.1 – Reguleringsplan for Holtefjell Hyttegrend - del av eiendommen GNR 117/7.

Planmaterialet; kart og bestemmelser, er sist revidert kart 23.01.07 bestemmelser 01.04.08.

Vedlegg:

-          Reguleringskartet, datert 23.10.07 (forminsket fra A3 til A4)

-          FUP-sak 73/07

Saksopplysninger og vurderinger:

Planforslaget er utarbeidet av landskaps­arkitekt Anne Ribberud, Fjellrens AS v/Odd Roar Sæther og Ing. Marit Kleivedalen på opp­drag fra grunneieren Sigurd Lia.

Planen tilrettelegger for 5 nye tomter for fritids­bebyggelse, samt nye atkomstveger i området. I forhold til arealdelen av kommuneplanen er hoveddelen av planområdet avsatt til fritidsbebyggelse, resten er avsatt til LNF-områder. Planområdet inn­går ikke i tidligere godkjent regulerings­plan.

Planområdet ligger på østsida av Numedal, opp mot Holtefjell, med atkomst fra Svene langs privat veg og fra Lampeland (Fønset) langs fylkesveg/ privat veg. Det er bompengeavgift på begge atkomster. Planområdet har videre atkomst fra Rustandsetra via eksisterende vei som opprustes. Avstand til Svene er ca 10 km.

Det er ingen eksisterende hytter innenfor planområdet. Fritidsboligene vil i stor grad ligge for seg selv. Planområdet er mellom 430 og 460 meter over havet, og omfatter ca 120 daa. Området består i øvre deler av glissen furuskog i småkupert terreng med mindre myrdrag mellom bergrabber i dagen. Nedre del av området et består av flatere områder med spredte furuer som avgrenses av strandlinjen til Krokvannet.

Kommunens faste utvalg for plansaker behandlet reguleringsforslaget sist i møte den 23.10.07, som FUP-sak 73/07. Utvalgets vedtak:

”Kommunens faste utvalg for plansaker – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 nr 2 – legger forslag til reguleringsplan for ”Holtefjell Hyttegrend, del av GNR 117/7, ut til offentlig ettersyn.

Etter at regulanten har gjort følgende endringer:

1.       Relevant koordinatrutenett påføres kartet.

2.       Feil i tegnforklaring rettes.

3.       I reguleringsbestemmelsene endres ”T-BRA” til ”BRA (m²) - unntatt parkeringsareal”. Dette i tråd med reviderte tekniske forskrifter.”

Offentlig ettersyn ble kunngjort i Lp og på kommunens nettsider. Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune, samt berørte rettighetshavere ble tilskrevet om offentlig ettersyn. Frist for uttalelse ble satt til 21.02.08.

Det er kommet inn 2 uttalelser til reguleringsforslaget. Henholdsvis fra fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune.

Fylkesmannen:

”Flesberg kommune – Holtefjell hyttegrend – del av gbnr 117/7 – uttalelse til forslag til reguleringsplan

Vi viser til brev av 10. januar 2008.

Miljømessige forhold:

Fylkesmannen har tidligere i brev av 23. januar 2007 uttalt seg til varsel om oppstart av reguleringsplan for ny fritidsbebyggelse på eiendommen gnr. 117, bnr 7 ved Krokvatnet.

PIanområdet er i kommuneplanens arealdel i hovedsak avsatt til nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. I syd er deler av området avsatt til LNF-område med forbud mot hyttebygging.

Varselet om oppstart av planarbeidet omfattet inntil åtte nye tomter for fritidsbebyggelse. Foreliggende planforslag åpner for fem tomter. Tidligere foreslått brygge for småbåter er tatt ut av planforslaget.

Østlige deler av Flesberg kommune er preget av sammenhengende skogområder mot grensen til øvre Eiker og Sigdal. Det knytter seg store friluftsinteresser til disse områdene som er relativt lite utbygd og mindre tilrettelagt enn andre deler av kommunen. Ved rulleringen av siste kommuneplan for Flesberg fremmet miljøvernavdelingen innsigelse til nye hyttefelt syd for Krokvatnet ut fra et ønske om å ivareta de regionalt viktige friluftsområdene i randsonen mot Holtefjell. Fylkesmannen anbefalte også at det aktuelle hyttefeltet nord for Krokvatnet ble tatt ut av planen fordi det griper inn i de sammenhengende skogområdene og heller ikke var i tråd med kommuneplanens strategi om bærekraftig hyttebygging. Miljøvernavdelingen fremmet imidlertid ikke innsigelse, blant annet ut fra at feltets meget begrensete utstrekning.

På denne bakgrunnen vil Fylkesmannen sterkt anbefale at hytteområdet ikke utvides gjennom reguleringsplanen og at nye hytter lokaliseres i tråd med kommuneplanens avgrensning. Ved plassering av bebyggelsen på tomt 3 ber vi også om at byggeforbudssonen på 75 meter langs vassdraget blir overholdt.

Ut fra hensynet til vassdrag og friluftsliv finner Fylkesmannen det riktig at den tidligere foreslåtte brygga for småbåter ved Krokvatnet nå er tatt ut av planforslaget.

Fylkesmannens øvrige avdelinger har ikke merknader til planforslaget.”

Fylkeskommunen:

”Gnr 117 bnr 7 Holtefjell hyttegrend - Flesberg kommune - reguleringsplanforslag til offentlig ettersyn

Planfaglig uttalelse

Vi har kommet med uttalelse på varselsstadiet. Her ble det påpekt at vi var skeptiske til å anlegge småbåthavn ved vannet. Denne er nå tatt ut av planen. Planen viser nå kun mulighet for fortøyning i dette området. Våre tidligere merknader er derfor godt ivaretatt i det reviderte planforslaget. Når det gjelder energiforsyning, kommer det fram at det er tenkt bygd et minikraftverk i området, som kan forsyne hyttene med strøm. Det er positivt at vurderinger vedrørende energiforsyning blir tatt i forbindelse med utarbeidelse av planer.

Nyere tids kulturminner

Ved gjennomgang av våre arkiver, er det ikke funnet SEFRAK-registrerte kulturminner i planområdet. Vi har derfor ingen merknader til planforslaget.

Saksbehandler nyere tids kulturminner, Hilde Markussen dir. tlf. 32 80 86 38.

Det er foretatt arkeologiske undersøkelser og det er ikke funnet automatisk fredede kulturminner.”

Kommentarer til uttalelsene:

Fylkesmannens anmodning om at plassering av bebyggelse på tomt 3 overholder 75 meters byggeforbudssonen langs vassdrag ivaretas i reguleringsbestemmelsene.

Konklusjon: Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen vedtas.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

31.03.2008

Arkiv               

121/19/0/0

Saksmappe     

2007/909

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 121/19 Søknad om dispensasjon, pbl § 7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

22.04.2008

23/08

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker avslår Asplan Viaks dispensasjonssøknad datert 14.01.08 Søknaden er utarbeidet på oppdrag fra eier av GNR 121/19, Kjell Hatland, 2622 Svene. Søknaden er gjengitt under sakens avsnitt ”Saksopplysninger”.

Avslaget begrunnes med at søknaden inneholder ikke særlige grunner, men generelle grunner, og gir derfor ikke rettslig grunnlag for dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. Videre vil ønsket deling bryte med plan- og bygningslovens § 63.

Rådmannens anbefaling innebærer samtidig at naboprotest tas til følge.

Se for øvrig sakens avsnitt ”Vurderinger”.

Vedlegg:

-          Søknadens kartutsnitt, datert 14.01.08 (forminsket)

Saksopplysninger:

Fra Asplan Viak v/Åse Marit R. Flesseberg har kommunen mottatt dispensasjonssøknad, datert 14.01.08. Søknaden er utarbeidet for hjemmelhaver på GNR 121/19 Kjell Hatland. GNR 121/19 er bebygd boligtomt langs fylkesveg 88 i Svene tettsted.

I forkant av dispensasjonssøknaden mottok kommunen fra Hatland følgende skriv:

”Søknad om tillatelse for å fradele tomt fra 121/29

Undertegnede søker med dette Flesberg kommune om tillatelse for å dele ca 7-800 m² fra tomt 121/29.

Planen er å oppføre en ”kårbolig” på ett plan med størrelse ca 100 m² grunnflate. Det gule skraverte området er tomteområdet som ønskes fradelt omtrentlig som tegnet på kartet.

Innkjøring fra Skillingsstigen kan skje fra høyeste nivå eller fra laveste nivå. Strømledningen går i lufta over tomta og kloakktilkopling er i nærhetten. Håper Flesberg kommune kan ta stilling til om dette lar seg gjøre. Jeg imøteser deres behandling og tilbakemelding om eventuell videre behandling.”

Kommunens svar til Hatland:

”Gnr 121/19 Vedr. opprettelse av boligtomt

Med referanse til søknad, mottatt 03.09.07. Tomten (121/19) inngår ikke i reguleringsplan. I arealdelen av kommuneplanen er området avsatt til «Byggeområder» hvor blant andre følgende bestemmelse gjelder:

I områder avsatt til Byggeområder kan arbeid og tiltak som nevnt i Pbl §§ 86b og 93 ikke finne sted før området inngår i gjeldende reguleringsplan.

Deling går inn under plan- og bygningslovens § 93.

Reguleringsforslag skal utarbeides av fagkyndige. Relevante konsulentforetak finnes for eksempel i Kongsberg.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon.

Dispensasjonssøknad består av:

·         Skriv hvor det fremkommer hva søkes dispensasjon fra og søkers særlige grunner.

·         ”Gjenpart av nabovarsel”* hvor det fremkommer at samtlige naboer, inklusivt grunneiere, er særskilt varslet om behov for dispensasjon.

·         Kartutsnitt – alt mottatt.

Etter at relevant gebyrregning er betalt** forelegges dispensasjonssøknad kommunens faste utvalg for plansaker til behandling.

*”Skjemaer for «Nabovarsel» og «Gjenpart av nabovarsel» finnes på www.be.no

**Sendes først når kommunen har mottatt komplett dispensasjonssøknad.

Vedlegg:

-          Bestemmelser til kommuneplanens arealdel”

Asplan Viaks dispensasjonssøknad, datert 14.01.08:

”SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV FOR DELING AV GNR 121 BNR 19, FLESBERG KOMMUNE

På vegne av grunneier Kjell Hatland søker vi herved om dispensasjon fra krav om reguleringsplan for deling av eiendommen gnr 121 bnr 19.

Eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål. Området er uregulert, og det generelle kravet om reguleringsplan i kommunedelplanen er bakgrunnen til at det kreves regulering her. Grensene i området er usikre, men etter skisserte grenser fra grunneier er eiendommen på ca 2,45 mål. Det er ønske om å fradele en tomt på ca 590 m².

Særlige grunner:

I kommuneplan oppfordres det til at ny bebyggelse kobles til eksisterende vann og avløpsnett. Ved en tomtefradeling her er det mulig å koble seg til det eksisterende ledningsnettet. Belastningen vil ikke bli nevneverdig større av en enebolig.

Grunneier tenker seg en enebolig med livsløpsstandard til sine svigerforeldre på den nye tomta. Det er snakk om en mindre fortetting av en uvanlig stor eiendom..

Avkjøring kan gjøres fra eksisterende gangvei, noen meter fra boliggate. Den økte trafikkbelastningen som følge av fortettingen er ubetydelig. Biler som tilhører boligen kan snu på egen eiendom.

Et hus på fradelt tomt her vil få gode solforhold, men vil ikke ta sollys fra naboene rundt. Solforholdene for de eksisterende boligene vil antagelig også kunne bli bedre, da tiltaket medfører nedhugging av en del store trær på eiendommen.”

Fra varslet nabo Kjell Nordseth (GNR 118/32) er mottatt følgende protest:

”Vedrørende merknad til søknad om dispensasjon fra plankrav for deling av Gnr 121 Bnr 19, Flesberg kommune

Jeg viser til brev fra Asplan Viak som på vegne av min nabo, Kjell Hatland, søker om dispensasjon fra krav om reguleringsplan for deling av ovennevnte eiendom, med vedlagt nabovarsel.

Finn i det påfølgende mine merknader til saken, slik den framlegges i det mottatte brevet:

Det foreslått fradelte område er uegnet som egen boligtomt, da det ikke finnes tilførselsvei. Bruk av gangveien til dette formål er etter mitt skjønn helt uakseptabelt, av åpenbare grunner. I en tid med stadig økende biltetthet og tilhørende behov for sikring av nærmiljøene, vil en omgjøring av en eksisterende gangvei til gate i seg selv være ganske oppsiktsvekkende.

Jeg kan heller ikke se at det forefinnes forsvarlige snuforhold.

I tillegg til bilkjøring på eksisterende gangvei, innehar den foreslåtte tilkjørselsveien også en innfartsvei som på ingen måte innehar de nødvendige kvaliteter der gående kan ferdes trygt. Jeg har selv observert to alvorlige nestenulykker i dette område, og en ny boenhet med tilhørende trafikk vil utvilsomt øke risikoen for at en ulykke beklageligvis kan skje en dag. En bil dekker hele veiens bredde, med det faktum at gående må på utsiden av veien ved passering.

Det er også feil at beliggenheten til den tiltenkte boligen ikke er til sjenanse, da denne delvis er tegnet inn på et høydepunkt i terrenget og vil landskaps­messig virke forstyrrende. Dette vil også kunne påvirke solforholdene.

Jeg er av den formening at kommunen ikke burde åpne opp for en fortetting av byggmassen i boligfeltet i Svene, da en vesentlig bel av kvaliteten ved å bo her er nettopp de romslige tomteforholdene.

Videre kan jeg heller ikke se at klassifisering av boenheten som kårbolig på noen som helst måte er noe argument i denne sammenheng, - da dette som eiendom vil være en fraskilt enhet uten restriksjoner i så måte.

Som det framgår av Asplan Viaks brev så har Hatland en rimelig stor eiendom med tilhørende byggmasse, og jeg ville tro at det kunne finnes en annen løsning for husing av svigerforeldrene på egen tomt, - uten uheldige konsekvenser for naboer.

Ut fra de uheldige følger dette forslaget har for nærmiljøet, - samt at det ikke finnes løsning på forsvarlig tilførselsvei, vil jeg bli både skuffet og overrasket dersom kommuneadministrasjonen gir dispensasjon fra plankravet.

Jeg ber om å bli informert i det videre arbeid, slik at jeg løpende kan motvirke de uheldige konsekvenser en eventuell regulering av området vil ha på mitt bomiljø.

En ikke uvesentlig sluttkommentar er også at jeg mottok nabovarselet rekommandert forrige uke, og signerte ut brevet allerede dagen etter. Dette er lenge etter at den påskrevne tidsfristen for kommentarer til dokumentet, og følgelig er det teknisk sett ugyldig.”

Fra Asplan Viak har kommunen mottatt følgende skriv sendt AV av varslet nabo Aud Kari Sandbæk Olsen (GNR 121/26):

”Nabo til GNR 121 BNR 19, godtar bygging på fradelt tomt. Men gir ikke dispensasjon til ekstra kjøring over felles vei med GNR 121 BNR 26 under bygging eller oppføring av huset.”

Vurdering:

Svene tettsted, bestående i det vesentlige av eneboliger, er bygd i etapper. GNR 121/19 er del av etappe II, som er utbygd for god del år siden uten å ha vært regulert. I følge dispensasjonssøknaden er Hatlands tomt, GNR 121/19, ca 2,45 daa. I ”fugleperspektivet” utgjør takflaten på Hatlands bolig ca 490 m², jf. kommunens kartverk.

Fra plan- og bygningsloven

Pbl § 63. Deling av eiendom:

”Eiendom må ikke deles eller enheter opprettes for bortfeste som nevnt i § 93 bokstav h, på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles eller enhet som nevnt bortfestes slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre vel skikket til bebyggelse på grunn av sin størrelse eller form.”

Pbl § 66. pkt. 1. Atkomst og avløp

Eiendom kan bare deles eller bebygges dersom byggetomta(ene) enten er sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. vegloven av 21. juni 19631 §§ 40-43.

Hvor vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske eller utgift kan kommunen godta en annen ordning.

Hatlands bruk av begrepet ”kårbolig” egner seg ikke fordi kårbolig er et ekstra bolighus på en gård. Ved generasjonsskifte i landbruket er det tradisjon at avtroppende generasjon fikk kår hos overtakeren, som flyttet inn i hovedbygningen. Kåret var gjerne kontraktsfestet, og fri bolig var en vesentlig del. De eldre overtok kårboligen, alternativt en del av hovedbygningen. Man sa de levde på kår. [Hentet fra Wikipedia]. Dvs. kårbolig er en del av gårdstunet og følgelig ikke fradelt bruket.

Rådmannen anbefaler kommunens faste utvalg for plansaker å avslå dispensasjons-søknaden (datert 14.01.08), og han henviser bl.a. til innholdet i naboprotesten. Svene II, hvor Hatlands boligeiendom GNR 121/19 er, består av ca 50 eneboliger, og er ferdig utbygd. Ytterligere fortetting vil være å forringe bra etablert boligfelt. Videre vil Hatlands tenkte boligtomt ha atkomst via kommunal gangveg -.

Hatlands bolig GNR 121/19 har atkomst fra fylkesveg 88 felles med bolig GNR 121/26. Hvor GNR 121/26 er nærmest fylkesvegen. Eier av GNR 121/26, Aud Kari Sandbæk Olsen, har skriftlig opplyst at hun ikke vil akseptere utvidet kjøring på felles vegen (atkomsten) verken i forbindelse med oppføring eller bruk av det nye huset. Sandbæks skriv er gjengitt i sakens avsnitt ”Saksopplysninger” her over.


 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

31.03.2008

Arkiv               

139/1/0/0

Saksmappe     

2005/1600

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 139/1 Søknad om dispensasjon, pbl § 7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

22.04.2008

24/08

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker avslår Grete Sønstebys dispensasjonssøknad datert 29.12.07. Søknaden er gjengitt i sakens avsnitt ”Saksopplysninger”.

Avslaget begrunnes med at søknaden inneholder ikke særlige grunner. Søknadens grunngiving er av allmenn karakter, og gir ikke rettslig grunnlag for dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. Dispensasjon vil lett danne presedens.

Se for øvrig sakens avsnitt Vurdering”.

Saksopplysninger:

Kommunen har fra grunneier Grete Sønsteby mottatt følgende dispensasjonssøknad, datert 29.12.07:

”SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV FISKE BU VED LAGEN PÅ GNR 139 BNR 1 - STRAND GARD I SVENE

Jeg viser til min "Melding om tiltak" med følgeskriv mottatt i kommunen 27. september 2005, kommunens svarskriv av 12. oktober samme år, møte i kommunehuset med Ørn Antonsson og Ellen Korvald 22. oktober 2007, samt mottatt brev fra kommunen med retningslinjer vedr. utforming av dispensasjonssøknad datert 26. oktober 2007.

Bakgrunnen for denne søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel har med mitt ønske om å skape nytt næringsgrunnlag på Strand gård i Svene å gjøre. Tradisjonelt landbruk på Strand har tiltakende vanskelige kår gitt både klimatiske og politiske forhold. Det oppfordres til å gjøre noe annet enn klassisk landbruk. Jeg har til hensikt å gjøre det på Strand. Jeg har søkt om og fått innvilget konsesjon på hjorteoppdrett på gården, og det vil praktisk påbegynnes når mitt nåværende arbeid innen fornybar energi i Scatec er kommet til en naturlig nedtrapping. Gården trenger flere inntektskilder, og for en gård med strandlinje som Strand er det naturlig å forfølge inntektsmuligheter som nærhet til vann og fiske kan skape. Jeg ønsker å sette opp ei fiskebu ved Lågens bredd som jeg så kan leie ut til sportsfiskere, samt kombinere med bruk til gjester og arbeidsfolk i forbindelse med hjorteoppdrettet. Så vidt jeg kan forstå kan dette svares innenfor Landbruk Pluss ideologien. Jeg tror på kort-reist mat, og jeg tror rekreasjon ved norske elver og innland koplet til primær­ næringer og matkultur. Jeg tror dette som makrotrend forsterkes av klimaendringer. Det store bildet er truende - samtidig er det en forretningsmulighet for gårdsbruk som etter gammelt mønster pr. i dag ikke har livets rett. Slike som Strand. Etter mitt skjønn har det egenverdi å holde liv i gården selv om det ikke må forstås dit hen at det er den enkleste måten å tjene penger på.
Å sette tall på inntektspotensiale og kostnader gir ikke mening - investeringen kan ikke regnes hjem på tradisjonelt vis. Det er troen på at makrotrenden vil skape lønnsomhet som gjør dette til en posisjonering det er mulig å tro på for slike aktører i norsk landbruk som meg selv.

Stedet hvor jeg ønsker å sette opp fiskebua benyttes i dag flittig av tyv-fiskere. Den lille "odden" ligger nærmest i Svene tettsted - på motsatt elvebredd. Stedet har eksisterende avkjørsel fra vestsideveien, og det er en selvfølge av avløpsvann skal renses forskriftsmessig.

Øvrig dokumentasjon av planene ble oversendt kommunen i forbindelse med mitt brev høsten 2005. Om det er ytterligere spørsmål står jeg gjerne til tjeneste.

Jeg ser frem til positiv behandling av søknaden.”

Sønstebys brev høsten 2005 (25.09.05):

”AD OPPSETTING AV LAFTET NÆRINGSBYGG VED LAAGEN GNR 139 BNR 1

Vi bestreber oss på å finne måter å sette gårdens ressurser i arbeid på. Utmarksnæring syntes å være det mest nærliggende. Strand gård har relativt lang strandlinje mot Numedalslaagen. Det er grunt, det er starten på Grettefossen uten for sterke strømninger og det er fine gyteplasser på steingrunn.

Til sammen gir dette en god fiskebestand og attraktive muligheter for fiskere. I dag er det kun tyvfiske som foregår. Vi ønsker å få dette inn i som del av næringsgrunnlaget for gården, og det er i denne forbindelse vi planlegger å reise midlertidig en laftet fiskebu m/uthus i nærheten av et par av de beste fiskeplassene. Fiskebua vil leies ut til aktive fiskere.

Vi var usikre på om det var anledning til å sette opp et bygg - selv om det er transportabelt – innenfor 100 meters grensen fra elva, men etter å ha forhørt oss forsår vi det slik at det ikke er noe i veien for det når formålet er landbruksnæring og/eller fiske. Vi har lest igjennom det vi mener er relevante bestemmelser i plan og bygningsloven § 17-2, og mener selv vi faller innenfor disse unntaks­bestemmelsene.

Stedet hvor fiskebua planlegges reist ligger usjenert til. Den vil ikke synes verken fra veien eller fra vannet. Samtidig vil fiskebua kunne komme til nytte i forbindelse med en mulig satsning på hjorte­oppdrett på gården (konsesjonssøknad sendes Flesberg kommune i disse dager). Det er summen av utmarksnæringsinitiativ som vil avgjøre om vi klarer å rettferdiggjøre ett årsverk på gården slik målsettingen er.”

Brevet utløste følgende skriv fra kommunen:

”Gnr 139/1 Vedr. melding om tiltak - nybygg fiskebu

Din ”Melding om tiltak” etter plan- og bygningslovens (pbl) § 86a vedrørende fiskebu er 27.09.05 registrert hos kommunen. Tiltaket kan ikke behandles som melding etter pbl § 86a fordi meldingen er mangelfull. Tiltaket vil derfor bli behandlet som en søknad om tillatelse etter pbl §§ 93/94. Det innebærer bl.a. at tiltaket ikke kan igangsettes før det foreligger skriftlig igangsettingstillatelse.

I forhold til arealdelen av kommuneplanen er fiskebuen i LNF-områder (lanbruks-, natur- og friluftsområder). Hvor det kun tillates oppført bygg som er nødvendig for landbrukets drift etter de rammer landbrukslovgivingen og plan- og bygningsloven gir. Videre vil fiskebuen berøres av samme plans § 2.2 – 75 meters byggegrense til vassdrag (her Lågen).

Jakthytter, fiksebuer og lignende kan normalt ikke regnes som bygg tilknyttet stedbunden næring. For at begrepet (definisjon) «stedbunden næring» skal kunne være aktuelt, må det være tale om en reell og inntektsgivende næringsvirksomhet av noe omfang. En søknad om oppføring av bygning knyttet til stedbunden næring derfor må dokumenteres slik at det er klart at det er driftsmessig behov for bygningen på stedet, og at formålet med den aktuelle bruk vil gi grunnlag for en viss registrerbar næringsinntekt.

Aktiviteter i utmark som jakt, fiske, bærplukking, og lignende som har preg av frilufts- eller fritidsaktivitet, eller som for eksempel utgjør et naturaltilskudd til egen husholdning, vil falle utenfor begrepet stedbunden næring, selv om også den økonomiske verdien av å høste av naturens overskudd kan ha en viss betydning for den enkelte.

At byggverk er tjenlig i forbindelse med utnytting av jakt- og fiskeretter, er ikke nok til å regne byggverket som «driftsbygning» jf pbl § 81. Forutsetningen for at jakt- og fiskebuer og lignende kan bli å anse som driftsbygning, er at produktet av fisket og jakten selges og utgjør en nevneverdig del av brukets driftsinntekt.»

Dokumentasjon som beviser at du har klare driftsmessige behov for fiskebuen er forutsening for relevante tillatelser etter plan- og bygningsloven. Det må kunne dokumenteres overfor landbruksmyndighetene at formålet med den aktuelle bruk vil gi grunnlag for registrerbar næringsinntekt av tilstrekkelig grad.


Alternativt kan tiltaket eventuelt realiseres via relevant dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon. I motsatt fall er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon.

Dispensasjonssøknad består av:

§         Skriv hvor det fremkommer hva søkes dispensasjon fra og søkers særlige grunner.

§         ”Gjenpart av nabovarsel”* hvor det fremkommer at samtlige naboer, inklusivt grunneiere, er varslet om innholdet i dispensasjonssøknaden.

§         Situasjonsplan – alt mottatt.

Etter at relevant gebyrregning er betalt** og fylkeskommunen og statlige myndigheter*** er gitt høve til å uttale seg forelegges dispensasjonssøknad kommunens faste utvalg for plansaker til behandling.

*”Blanketter for ”Nabovarsel” og ”Gjenpart av nabovarsel” finnes på kommunens nettside.

**Sendes først når kommunen har mottatt komplett dispensasjonssøknad.

***Ved dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, bebyggelsesplan eller fra pbl lovs §§ 17-2 og 23 skal fylkeskommunen og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, være gitt høve til å uttale seg før dispensasjon gis.

Vedlegg:

-          Bestemmelser til kommuneplanens arealdel”

I samsvar med pbl § 7 siste ledd er dispensasjonssøknaden oversendt sektororganene til uttalelse. Sektororganene uttaler:

Statens vegvesen

Fv98 - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av fiskebu på Strand gård gnr. 139 bnr. 1 i Flesberg kommune

Viser til brev av 21.01.2008.

Vegvesenet er generelt tilbakeholdne med å anbefale at det dispenseres fra kommuneplanene. Vi mener dette er med på å undergrave de mål man søker å oppnå gjennom det arbeidet som er lagt ned i kommuneplanen.

Det er i denne saken søkt om oppføring av fiskebu som et ledd i å styrke næringsgrunnlaget på gården. Adkomst fra fylkesvegen er foreslått fra eksisterende driftsavkjørsel.

Vi vil i dette tilfellet ikke gå i mot om kommunen velger å gi dispensasjon fra kommuneplanen. Det vil kunne påregnes tillatelse til utvidet bruk av driftsavkjørsel til en fiskehytte. Dersom aktiviteten på sikt økes ytterligere kan det bli aktuelt å kreve en felles avkjørsel til eksisterende og ny virksomhet på eiendommen.

Dersom dispensasjon gis må det sendes søknad om utvidet bruk av avkjørselen.

Vi bes orientert om kommunens endelige vedtak i saken.”

NVE

”Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Oppføring av fiske bu ved Lågen - Gbnr 139/1 - Strand Gård i Svene

Vi viser til brev av 21.1.2008 med ønske om uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens areal del for oppføring av fiskebu ved Lågen. NVE er forvaltningsmyndighet for elektriske anlegg og for tiltak som berører vassdrag. Direktoratet er derfor høringspart i plansaker hvor energianlegg og vassdrag berøres.

Det søkes om å få føre opp en fiskebu 16 meter fra Numedalslågen. Det søkes om dispensasjon fra byggeforbudet på 75 meter langs med Lågen. Lågen er en nasjonal ressurs med meget store verdier for natur, kultur og friluftsliv. Ved å la arealene langs vassdraget forbli ubebygd vil dette ta hensyn til naturmiljøet og sikkerheten langs vassdraget.

Flom, erosjon og skred langs vassdrag er naturlige prosesser. Derfor må planlegging og utbygging langs vassdrag ta hensyn til faren for skader som følge av disse prosessene. Primært bør elvene få tilstrekkelig rom for sin naturlige utvikling ved at det ikke blir bygget i områder utsatt for vassdragsrelatert fare. NVE har utarbeidet nye retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (1/2007). Retningslinjene ligger på våre internettsider www.nve.no Ny bebyggelse skal ha en sikkerhet tilsvarende en 200 årsflom. Dispensasjonssøknaden inneholder ingen vurderinger av den vassdragsrelaterte faren.

NVE anbefaler at kommunen ikke godkjenner søknaden om dispensasjon med bakgrunn i at tiltaket vil ligge innenfor 75 metersbeltet langs Lågen og vi kan ikke se at det er særlige grunner til at bua må ligge så nær elva. Kommunen bør anbefale at søker flytter tiltaket ut av 75 metersbeltet. Dette vil samtidig bidra til at sikkerheten langs vassdraget ivaretas på en bedre måte. Hvis kommunen går inn for dispensasjonen må det gjøres en vurdering av flom og erosjonsfaren i området.

Vi ber om å bli holdt orientert om det videre arbeidet. Vi bistår gjerne med ytterligere informasjon eller veiledning ved behov.”

Fylkesmannen i Buskerud

”Uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av hytte/fiskebu ved Numedalslågen ved Strand gård i Flesberg kommune


Flesberg kommune har oversendt en søknad om dispensasjon for oppføring av hytte/ fiskebu ved Lågen ved Svene. Fylkesmannen fraråder kommunen å gi dispensasjon for tiltaket av hensyn til viktige friluftsinteresser knyttet til vassdragsnære arealer. Hytta vil øke graden av privatisering og redusere allmennhetens muligheter for ferdsel og opp­hold langs elva. Det er ikke redegjort for eventuelle alternative lokaliseringer i lengre avstand fra elva. Vi vil vurdere å påklage et eventuelt vedtak om dispensasjon og ber om å bli holdt orientert om videre vedtak i saken.


Fylkesmannen har i brev av 21. januar 2008 mottatt søknad om oppføring av fiskebu på eiendommen gnr. 139 bnr. 1 Strand gård i Svene. Søknaden omfatter hytte på 32 m² og uthus på 12 m². Hytta vil ligge 16 meter fra Numedalslågen.

Omsøkte tiltak ligger i LNF-område i kommuneplanens arealdel. Området ligger innenfor byggeforbudssonen langs vassdrag.

I LNF-områder er det kun tillatt med byggetiltak til stedbunden næring. Med stedbunden næring menes her tradisjonelt landbruk. Jakt- og fiskebuer kan bare anses som nødvendige for landbruksdrifta dersom salg av produkter fra jakt og fiske utgjør en vesentlig del aveiendom­mens inntektsgrunnlag. Hvis dette ikke er tilfelle, vil tiltaket kreve dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7.

Det er en målsetting i landbrukspolitikken å styrke eiendommenes ressurs grunnlag og gjennom dette sikre sysselsetting og inntekt til gårdsbrukene. Det framgår ikke at den aktuelle eiendommen i dag har vesentlige inntekter fra fisk/fisketurisme, men søker har ambisjoner om å bygge opp ressursgrunnlaget blant annet med utleie av bua i forbindelse med fiske.

Eiendommen har tidligere også søkt om og fått konsesjon for å starte hjorteoppdrett for å utvikle eiendommens ressursgrunnlag. Det fremkommer av søknaden at bua også kan tenkes brukt i forbindelse med etablering og drift av hjorteoppdrettet. Fylkesmannen kan ikke se at en slik hytte/fiskebu akkurat her (16 m fra elva) kan ha en spesiell verdi for hjorteoppdrett. I en slik sammenheng bør det være mulig å finne en alternativ plassering som ikke er i strid med overordnet plan.

Kommunen er kjent med at en dispensasjon bare kan gis dersom det foreligger særlige grunner som taler for dette. Slike særlige grunner skal primært knyttes opp mot de offentlige hensyn som overordnet plan er ment å ivareta, i første rekke hensyn tilknyttet areal- og ressursdisponeringen. Kommunen må derfor foreta en konkret vurdering av om det foreligger særlige grunner i dette tilfellet. Videre må en eventuell dispensasjon nøye begrunnes ut fra konkrete forhold i denne aktuelle saken for å unngå at det skapes en uheldig presedens i forhold til tilsvarende saker i det samme området eller i andre områder.

Fylkesmannen vil vise til at vassdragsnære områder er attraktive for allment friluftsliv. Generelt vil nye inngrep langs vassdrag kunne redusere landskaps- og rekreasjonsverdien. I Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand er det en arealpolitisk føring at vassdragene skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser. Videre er det her fastsatt at utbygging av hytter bør unngås i områder langs vann og vassdrag.

Det fremkommer i søknaden at det er en mye benyttet fiskeplass der hytta søkes oppført. Fylkesmannen antar at en oppføring av en ny hytte kun 16 meter fra elva vil øke graden av privatisering av strandsonen i dette området. Hensynet til allmennhetens muligheter for friluftsliv og rekreasjon langs vassdraget må derfor nøye veies opp mot næringsmessige forhold tilknyttet gårdsbruket. Videre må tiltakets virkning for vassdragsnatur og landskap vurderes.

I denne saken kan Fylkesmannen ikke se at det er anført en tilstrekkelig tungtveiende begrun­nelse for lokaliseringen av tiltaket. Vi anser at hytta vil bli liggende for nær Lågen og at dette vil virke privatiserende på strandområdene og redusere allmennhetens muligheter for opphold og ferdsel langs elva. En dispensasjon i denne saken vil etter vår oppfatning ikke bygge opp under de offentlige hensyn som byggeforbudet i kommuneplanen skal ivareta. Fylkesmannen vil også legge vekt på at det ikke er redegjort for alternative lokaliseringer av hytta i større avstand fra elva.

Fylkesmannen frarår at det gis dispensasjon i tråd med søknaden. Vi vil vurdere å påklage et eventuelt vedtak om dispensasjon og ber om å bli holdt orientert om videre vedtak i saken.”

Buskerud fylkeskommune

”Gnr 139 bnr 1 – Strand Gård i Svene – søknad om dispensasjon – uttalelser

Det vises til brev av 21.01.08.

Nyere tids kulturminne
Ved søk i våre arkiver er det funnet tre SEFRAK-registrerte bygninger på ovenfor nevnte eiendom. Disse husene berøres ikke av tiltaket som er beskrevet i dispensasjonssøknaden. Det går ikke tydelig frem av sakspapirene om fiskebua det søkes dispensasjon for, skal flyttes fra tunet til gnr 139 bnr 1 eller om det skal settes opp et nytt bygg. Vi har ingen merknader til oppføring av fiskebu, men dersom et av tunets eksisterende hus skal flyttes, ber vi om at effekten for tunstrukturen nøye blir vurdert.

Saksbehandler nyere tids kulturminner Hilde Markussen, dir. tlf.: 32808638.

Planfaglige merknader
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplan ens areal del for oppføring av fiskebu ved Numedalslågen. I arealdelen er dette området disponert til LNF-område. Videre omfattes dette området av kommuneplanens bestemmelser om 75 meters byggegrense til vassdrag.

Begrunnelsen for denne søknaden er at søker ønsker et bredere næringsgrunnlag for gårdsdriften, slik det legges opp til i det som kalles Landbruk pluss. Det er nokså strenge kriterier for at en fiskebu skal komme inn under dette begrepet og regnes som en driftsbygning i landbrukssammenheng.
Rett saksbehandling i dette tilfellet er at denne saken behandles som en dispensasjonssak i forhold til plan-­ og bygningsloven slik det er gjort i dette tilfellet.

Vi kan ikke se at denne saken kommer innunder kriteriene i forholdet til særlige grunner slik plan- og bygningsloven definerer dette. Særlige grunner skal i slike tilfeller ta utgangspunkt i en vurdering i forhold til arealbruk. Vi har forståelse for at denne saken kan være et viktig element for å styrke næringsgrunnlaget for gården, men vi kan ikke se at kravet til særlige grunner kan oppfylles i denne saken. I følge søknaden vil denne fiskebua ligge ca. 16 meter fra elvekanten. Dette er innenfor byggeforbudssonen i kommuneplanen. Dersom kommunen har tenkt å innvilge denne søknaden, vil den kunne føre til sterk presedensvirkning for tilsvarende søknader.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har foretatt registreringer i dette området tidligere uten at det er ble gjort funn av kulturminner. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom det skulle dukke opp automatisk fredete kulturminner under arbeid, må utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsels jfr. Kulturminneloven § 8, 2. ledd”

Vurdering:

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon.

En dispensasjonsvurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den enkelte tiltakshaver. De anførte forhold i Sønstebys dispensasjonssøknad er mer allmenne grunner som ikke anses som en særlig grunn i hht. plan- og bygningsloven § 7.

"Særlige grunner" vil etter praksis foreligge dersom de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta ikke blir skadelidende om dispensasjon gis, eller en overvekt av interesser taler for det omsøkte tiltak. I lovens formulering ligger det at dispensasjon ikke skal være en kurant sak, og at ingen har rettskrav på å få dispensasjon. Hvorvidt det foreligger «særlige grunner», beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering basert på forholdene i den konkrete sak.

Fra fylkeskommunens uttalelse:

”Vi kan ikke se at denne saken kommer innunder kriteriene i forholdet til særlige grunner slik plan- og bygningsloven definerer dette. Særlige grunner skal i slike tilfeller ta utgangspunkt i en vurdering i forhold til arealbruk. Vi har forståelse for at denne saken kan være et viktig element for å styrke næringsgrunnlaget for gården, men vi kan ikke se at kravet til særlige grunner kan oppfylles i denne saken. I følge søknaden vil denne fiskebua ligge ca. 16 meter fra elvekanten. Dette er innenfor byggeforbudssonen i kommuneplanen. Dersom kommunen har tenkt å innvilge denne søknaden, vil den kunne føre til sterk presedensvirkning for tilsvarende søknader.”

NVE og fylkesmannen i Buskerud anbefaler / fraråder kommunen å gi dispensasjon i hht. Sønstebys søknad. Fylkesmannen vil vurdere å påklage et eventuelt vedtak om dispensasjon.

Rådmannen er enig i sektororganenes uttalelser og anbefaler kommunens faste utvalg for plansaker å avslå Sønstebys dispensasjonssøknad.