FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

Komiteen for næring og ressurs

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

TIRSDAG 21.OKTOBER 2008

13.00

 

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 12/08

Søknad om etableringstilskudd - Finn Ole Grette

Arne Sørensen

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

07.10.2008

Arkiv               

223

Saksmappe     

2008/640

Avd                  

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om etableringstilskudd - Finn Ole Grette

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

21.10.2008

12/08

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Finn Ole Grette innvilges et tilskudd på kr. 30.000,- til oppstart av virksomhet. Tilskuddet bevilges over næringsfondet.

Vedlegg:

Regelverk for Flesberg kommunes nærings- og utviklingsfond.

Saksopplysninger:

Finn Ole Grette søker i brev av 26.05.08 om etableringstilskudd til kjøp av maskiner og utstyr i forbindelse med oppstart av bedrift. Formålet med søknaden er behov for kapital til innkjøp av nødvendige/tilgjengelige maskiner og utstyr. Dette behovet er anslått til ca. kr. 100.000,-.

Bedriften er registrert som et enkeltpersonforetak, og er i daglig drift med lagerbeholdning av stål, aluminium, sveisemateriell, håndverktøy, samt diverse forbruksmateriell.

Formålet med virksomheten er å ha og bygge opp egen arbeidsplass, samt tilføre nærmiljøet en mulighet til å kunne få utført småreparasjoner på mekanisk utstyr. Dette kan være både jordbruk/skogbruk, bygg og anlegg, og ellers andre mindre tiltak.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at det innvilges støtte med kr. 30.000,- til etableringen.

Søknaden ligger innenfor det som kan innvilges støtte iflg. kommunens regelverk, men et sentralt spørsmål vil være om virksomheten driver i direkte konkurranse med allerede etablerte virksomheter i kommunen. Det vil være en politisk vurdering i hver enkelt sak å vurdere konkurranseforholdet til eksisterende bedrifter. En streng fortolkning vil innebære at svært få virksomheter vil kunne få støtte i en oppstartsfase, og rådmannen vektlegger i større grad regelverkets formål om å fremme næringsutvikling og bosetting i kommunen.