FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

06.10.2008

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2007/918

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

Gnr 18 Bnr 1 - Mindre vesentlig reguleringsendring etter Pbl § 28 - 1 pkt 2

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

21.10.2008

60/08

Rådmannens anbefaling:

  1. Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker vedtar med dette, i medhold av Pbl § 28-1 pkt 2, å foreta en mindre vesentlig endring i reguleringsplanen/ reguleringsbestemmelsene for Rustandlia, Gnr 18 Bnr 1, i samsvar med søknad av 20.06.2008.
  2. Forslagstiller må bekoste nye kart og oppdaterte reguleringsbestemmelser i hht Flesberg kommunes krav i sakens vurderinger, før arbeider kan godkjennes etter vedtatte endringer. Alle omkostningene med omreguleringen må bæres av forslagstiller.  Jf Pbl § 27- 1 om utarbeidelse av reguleringsplan.

Vedlegg:

Anmodning om behandling av mindre vesentlig endring og plankart.

Saksopplysninger:

Under opparbeidelse at hyttene ved ovennevnte reguleringsplan ble det av Flesberg kommune ved oppmålingsarbeider, og tilsyn i feltet, avdekket at flere av hyttene var feilplassert i hht plankartet.  Særlig mye støy ble det pga av feilplassering av hytte på tomtene 94 og 88 øverst i feltet, da eier av hytte på tomt 92 mente at dette forringet verdien på hans hytte vesentlig.

Flesberg kommune opprettet tilsynssak mot utførende entreprenør av utsettingen, med det resultat at mer kvalifisert foretak overtok denne jobben.

Eier av hytte på tomt 92 var av den formening at hyttene på tomtene 94 og 88 måtte vurderes flyttes og særlig stor var motstanden mot hytten på tomt 94.

Eierforholdene i feltet var slik at ett firma eide reguleringsplanen, mens ett annet firma sto for oppføring av hyttene.  Utførende firma sto også ansvarlig for utplasseringen.  Etter lang tids mekling lyktes det imidlertid kommunen å få partene til å enes om avbøtende tiltak mellom hyttene.  Tiltaket besto i oppføring av vedskjul, lite uthus, steinmur og beplanting.  Alt bekostet av de to ovennevnte firmaer.

Kommunen mottok allerede i august 2007 søknad om mindre vesentlig endring av reguleringsplanen.  Denne ble seinere trukket i januar 2008 pga partene ikke var enige.  Senere mottok kommunen en ny anmodning om behandling av en ny revidert plan i juni 2008, det er denne, som fast utvalg for plansaker nå skal ta stilling til.

Arkitekt Atle Klungrehaug skriver i sin anmodning av 20.06.08 følgende:

”Hytteområdet er nå på det nærmeste ferdig utbygd og det står igjen 3 hytter hvor det ikke er startet bygging. Under byggeperioden er det foretatt en del justeringer, som ikke er i forhold til godkjent plan m h t plassering av hyttene. Veien er også justert i forhold til godkjent plan.

Endringene er gjort som tilpassning til terrenget. Reguleringsforslaget bygget på et kart med 5 m ekvidistanse og dette fører til en viss usikkerhet med hensyn til endelige detaljer i terrenget. Hensikten med å justere planen er at kartet vil bli mer brukbart i framtida dersom veien er vist slik den er bygget samt at en av hyttene, hytte nr 94, er kommet utenfor den planlagte sirkelen.

Ved nabovarsling kom det ingen bemerkninger til å gjøre en mindre vesentlig endring. De to hytteeierne for hytte 92 og 94 har i en periode høsten 2007 hatt innvendinger mot valgt plassering, men etter forhandlinger med utbygger og entreprenør har de nå inngått en skriftlig avtale som samtykker i hyttenes plassering. Avtalene er sendt til kommunen.

Antall hytter endres ikke i planen.”

Når det gjelder omsøkt endring i planen skriver Klungehaug følgende:

”Det er 7 tomter som ønskes endret i godkjent plan, 69, 74, 88, 91, 92, 93 og 94.

 

Hytte nr 69 flyttes ca 15m nærmere F15. Dette gjøres for å unngå at hytta kommer midt i eksisterende bekkeløp. Nærmeste nabo i F15 har samtykket i endringen.

 

Tomt 74 flyttes til siden mot nord, mellom hytte F-20 og F-19, slik at eier av hytte F-20 får en bedre mulighet for ønsket atkomstvei med tilknytning av elektrisitet, vann- og avløp frem til sin hytte.

 

Hyttene 88, 91, 92, 93 og 94 justeres slik at oppførte hytter kommer innefor regulert sirkel.”

Tomtene som ikke er bebygd er nr. 69, 74 og 80.

Vurdering:

Fem av de omsøkte tomtene er bebygde, dette er nr.: 88, 91, 92, 93 og 94.  For nr. 91, 92 og 93 er det bare snakk om mindre forskyvninger, mens tomt nr 88 er feilplassert med ca. 7 meter.  Verste feilplasseringen er utført for nr. 94, da dennes plassering er forskjøvet med ca. 30 meter mot de andre hyttene.

Når det gjelder de to omsøkte tomtene, som ennå ikke er bebygde, så ønskes nr. 69 flyttet 15 meter nærmere gammel hytte på feste 15.  Eier av F 15 har ingen innvendinger mot dette og avtale om dette er oversendt kommunen.

Siste omsøkte tomt er nr. 74.  Denne ønskes flyttet til siden mot nord for at eier av gammel hytte på feste nr. 20 skal få bedre atkomstvei, med mulighet til tilknytning av elektrisitet, vann- og avløp.

Veiene er også justert noe i hht opprinnelig plan, men dette er av mindre vesentlig karakter.

I kommentarutgaven til Pbl står det følgende:  ”Etter tidligere lov har det vært noe uklart hva som kan anses for «mindre vesentlig endring» av reguleringsplan.  I noen grad må det være opp til skjønn i det enkelte tilfelle hvor grensen går.   Endring av reguleringsformålet bør som regel betraktes som vesentlig endring når den ikke unntaksvis kan skje slik at forutsetningene for å gjennomføre planen for øvrig ikke forandres nevneverdig.”

Fremsatt forslag endrer ikke reguleringsformålet, rådmannen er derfor av den formening at kommunen har hjemmel for å behandle saken, som en mindre vesentlig endring av reguleringsplanen.

Planen er ikke lagt ut på kommunens hjemmeside pga den ikke er levert i ett slikt format som gjør dette mulig.  (Sosi format) Rådmannen mener derfor at det må være rimelig å kreve at planen leveres kommunen i nevnte format.

Saken legges med dette frem til behandling.