FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

FLESBERG SKOLE, gamle musikkrommet i 2.etg.

Møtedato:

14.02.2008

kl. 17:00

 

NB! Merk møtested: Flesberg skole.

 

Møteagenda:

Kl. 16.00-17.00:        Ny brannbil står oppstilt på skoleplassen på Flesberg skole – for de som ønsker å ta en kikk på denne.

Kl. 17.00:                   Orientering om Flesberg kommunes satsning på IKT i skolene v/ IKT-rådgiver Geir Kristiansen.

kl. 18.15:                    Informasjon om status for NAV-organisering og forslag til organisering i Numedal v/ sosial- og barnevernssjef Widar Stoltz og sosialkonsulent Inger Lene Bekjorden.

Kl. 18.30:                   Spørretime

Kl. 19.00:                   Offisiell start av kommunestyret, behandling av sakslisten.


 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 1/08

Meldinger

 

PS 2/08

Forslag om å etablere felles barnebolig i Rollag og Flesberg kommuner. Unntatt off, ofl.  5a, fvl.  §13.

NB! Saken vil bli delt ut på møtet.

Nils Molia

PS 3/08

Lokal norm for legetjenester i sykehjem

Wenche Låg Breivik

PS 4/08

Forslag om partnerskaps avtale med Buskerud Fylkeskommune og opprettelse av en folkehelse koordinator

Bjørg Homelien

PS 5/08

Gnr 133/11 m.fl Forslag til reguleringsplan for Primskottåsen Søre - klage på vedtak i FUP-sak 53/07. NB! Saken legges fram for kommunestyret – da de er rette instans for å behandle klagen.

Brynjulf Hansen

PS 6/08

Reguleringsplan for  Gampeflå-Nipeto - GNR 140/1, 140/2, 140/7, 140/9, 142/1, 142/2. Behandling etter § 27-2, nr 1

Brynjulf Hansen

PS 7/08

Opprettelse av politiråd i Flesberg kommune

Pia Øberg

PS 8/08

Søknad om bevilling for salg av øl- Svene Mat

Anni Løvlid

PS 9/08

Søknader om utvidet bevilling for salg av øl

Eirik Bakke Fosen

PS 10/08

Fritak/nyvalg bygdetunnemnd 2007 - 2011

Oddvar Garås

PS 11/08

Kongsberg tingrett – fritak som meddommer 2008 - 2012

Kåre Oddvar Kjennerud

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

04.02.2008

Arkiv               

 

Saksmappe     

2008/154

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

14.02.2008

1/08

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

a), b)., c), d)

Saksopplysninger:

a)      Utskrift fra kommunestyremøte 13.12.07

b)      Skatteinngangen for desember 2007

c)      Referat fra styringsgruppa for NAV-reformen i Numedal 7.12.07

d)      Styringsgruppa for NAV-reformen: Forslag til NAV organisering i Numedal 3.12.07

 

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

11.01.2008

Arkiv               

026

Saksmappe     

2008/16

Avd                  

Helse- og omsorgsetaten

Saksbehandler

Helen Catherine Cuenoud

Etablering av felles barnebolig i Rollag og Flesberg kommuner.

Unntatt off. Ofl. § 5a, fvl. § 13

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

30.01.2008

1/08

kommunestyret

14.02.2008

2/08

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunestyret ber administrasjonen arbeide videre med å etablere felles barnebolig i Rollag og Flesberg kommuner.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 30.01.2008:

Helse og omsorgssjef og saksbehandler Helen C. Cuenoud orienterte om saken.

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 30.01.2008:

Kommunestyret ber administrasjonen arbeide videre med å etablere felles barnebolig i Rollag og Flesberg kommuner.

 

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.01.2008

Arkiv               

G21

Saksmappe     

2008/33

Avd                 

Helse- og omsorgsetaten

Saksbehandler

Helen Catherine Cuenoud

Lokal norm for legetjenester i sykehjem

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

30.01.2008

3/08

kommunestyret

14.02.2008

3/08

 

Rådmannens anbefaling:

Flesberg kommune vedtar en lokal norm for tilsynslege i sykehjem på 7,5 timer pr uke.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 30.01.2008:

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 30.01.2008:

Flesberg kommune vedtar en lokal norm for tilsynslege i sykehjem på 7,5 timer pr uke.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

I 2007 sendte Sosial og helse direktoratet ut en veileder: Helsetjenester i sykehjem.

Bakgrunnen for veilederen er en oppfattning om at det er nødvendig å styrke legetjenesten i sykehjem.  Veilederen er et planleggingsverktøy og er endel av departementets intensjon om å øke kvalitetsarbeidet innen pleie og omsorgstjenestene. 

I denne veilederen presiseres krav til kommunen om å fastsette en lokal norm for legetjenester i sykehjem med bakgrunn i dagens regelverk.  Legetjenestene må vurderes lokalt i lys av lokale faktorer som pleie tyngde og organisatoriske forhold.

Det er forutsatt at kommunen fatter et konkret vedtak om legedekning i kommunens sykehjem og kan dokumentere  hvordan planleggingsprosessen for legetjenesten er gjennomført.

 

Veilederen ble etterfulgt av Rundskriv 1 – 4/2007 Nasjonal standard for legetjenester i sykehjem,  med et skjema som skal fylles ut og returneres til fylkesmannen innen 31. Desember 2007.  Saken har blitt forsinket i Flesberg kommune på grunn av sykdom og vakanser i helse og omsorg.

 

Flesberg kommune har i dag 5 legetimer pr uke pr Beboer i sykehjem.  Det tilsvarer 20 minutter pr pasient pr uke. 

 

Helse og omsorgsetaten har ønsket å gjøre arbeidet med å lage en lokal norm skikkelig.  En tverrfaglig gruppe bestående av sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut, vernepleier og ledere har drøftet problemstillingene tverrfaglig og ut fra sitt ståsted. 

Forskriften påla kommunen å utføre en risiko og behovsvurdering av legetjenesten i sykehjem. Dette ble gjort i en tverrfaglig gruppe av mennesker som samarbeider med tilsynslegen. Disse drøftingene har i etterkant blitt presentert for og drøftet med kommunelege/ tilsynslege Morten Bøhn.

 

I vurderingene skulle følgende elementer tas med:

1.  Beskrive utvikling og status for legetjenester i kommunen.

      a)  Sykehjemmet er helt nytt (ferdig i 2003) og består av 24 enkelt rom.

           Beboerne er mennesker som har behov for heldøgns pleie og omsorg – der det                   

           teknisk umulig å gi tjenester i brukerens hjem, eller det er uforsvarlig for

           brukeren å fortsette å bo hjemme.  

      b)  Sykehjemmet har beboere som bor permanent på 20 av plassene

      c)  15 – 20% av plassen brukes til korttidsplasser for pasienter som

·         Er ferdigbehandlet på sykehuset og trenger vurdering og tilrettelegging før hjemreise

·         Trenger Rehabilitering og opptrening etter fall eller ulykker eller for eksempel hjerneslag

·         Trenger ernæring, og støtte og hjelp og trening for å kunne bo hjemme en stund til.

·         Ferie og avlastning for familien

·         Terminal pleie og behandling(pasienter som kommer inn på sykehjem for behandling, smertebehandlig og pleie i livets siste fase.)

 

 

2.  vurdere utvikling og status i forhold til lovkravet om faglig forsvarlighet, i tillegg     

     til egne krav til kvalitet (vurdere behovet for legetjenester)

a)      En av fastlegene har i dag 5 timer pr uke tilpliktet tjeneste som tilsynslege på sykehjemmet.  Det tilsvarer 20 minutter legetime pr pasient pr uke.

Landsgjennomsnittet var 28 minutter legetimer pr pasient pr uke.

Gjennomsnittet i Buskerud var 36 minutter legetimer pr pasient pr uke.

b)   Legeforeningens anbefaling er en time pr 3 langtidspasienter og 1,5 time pr   

korttidspasient pr uke.  For Flesbergtunets vedkommende skulle det tilsi 15 timer pr uke.

c)      Det har tidligere vist seg å være vanskelig å få lege til å ta tjeneste som tilsynslege på sykehjemmet.  Kommunelegen i Kommunen har derfor vært velvillig og sagt seg villig til å være tilsynslege på sykehjemmet. Han har i dag 5 timer pr uke som kommunelege og 5 timer pr uke som tilsynslege.

3.  Analysere forbedringsbehovet og forbedringspunkter for legedekningen.

4.  Vedta lokalt nivå for bemanning av leger i sykehjem (innhold og mengde)

5.  Etablere systemer for evaluering og revidering.

 

Hva er tilsynslegens oppgaver?

Hva kan man forvente av tilsynslegen i forhold til pasientene?

 1. Innkomst samtale med alle nye pasienter
 2. Innkomst undersøkelser etter behov. 

Behovet kan variere fordi endel pasienter kommer rett fra sykehuset der de har blitt undersøkt, utredet og behandlet for en eller annen lidelse.

Når pasientene kommer rett fra hjemmet skal det tas medisinsk status etter fastsatte rutiner

 1. Samtaler med pårørende
 2. Dokumentasjon
 3. Delta i tverrfaglige møter.
  • Planlegge fremtid for brukere med korttidsvedtak
  • Bestemme videre behandling
  • Ved terminal omsorg – god og realistisk informasjon til pasient og pårørende. Vurdere smertebehandling.
 4. Årlige medisinske undersøkelser av langtidsbeboere.
 5. Månedlig gjennomgang av pasientenes medikamenter
 6. Ved utskriving – skrive epikrise
 7. Utvikle kvalitetsindikatorer
 8. Utvikle gode og funksjonelle rutiner for sykehjemslegens funksjon


Institusjonsrettede oppgaver:

 1. Utvikle medisinsk faglige rettningslinjer og prosedyrer
 2. Utvikle rutiner for legetjenesten
 3. Etiske og juridiske problemstillinger

For eksempel ved smertebehandling:  hva er for mye smertestillende???   Eller Antibiotikabehandling av døende??

 1. Legemiddelrutiner
 2. Journalrutiner
 3. Infeksjonskontroll program
 4. Program for internundervisning.

 

Samhandling med eksterne aktører:

 1. Delta aktivt i prosesser med samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten
 2. Bidra til å utforme retningslinjer ved innleggelse av pasienter.
 3. Bidra til å utforme retningslinjer ved utskriving av pasienter til kommunen.

Vurdering:

Pr i dag har Flesbergtunet tilsynslege 5 timer pr uke.  En del av denne tiden brukes til å gjøre undersøkelser på legekontoret og til at sykepleierne kan ringe legen ved behov.

Den faktiske tiden legen er tilstede er vesentlig mindre.

Vi ser at vi får stadig dårligere pasienter som skrives ut fra sykehuset. Sykehuset er i en økonomisk skvis og ønsker at behandlingstiden for pasienter er så kort som mulig.  Det fører til et press mot kommunene om ta imot pasienter mye tidligere enn før.  Det innebærer at sykehjemmene er nødt til å drive med mer aktiv behandling enn det man tradisjonelt har gjort.  Det i sin tur medfører et behov for mer faglært kompetanse og mer legetid.

Ut fra dagens situasjon, og med en lege som er godt kjent med pasientene, (de er ofte kjent fra tidligere som fastlegens pasienter) fungerer det ok med 5 timer pr uke.

Men sett ut fra a)  de oppgaver som det er forventet at en tilsynslege skal utføre,

                        b)  ut fra øket krav om aktiv behandling i sykehjemmene

                  c)  ut fra gjennomsnitt i Buskerud og gjennomsnitt i Landet

                  d)  ut fra legeforeningens anbefaling

Vil man fra helse og omsorgsetaten anbefale en lokal norm på 7,5 timer pr uke som tilsynslege på Flesbergtunet.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.01.2008

Arkiv               

 

Saksmappe     

2008/18

Avd                 

Helse- og omsorgsetaten

Saksbehandler

Helen Catherine Cuenoud

Partnerskapsavtale med Buskerud Fylkeskommune og opprettelse av en folkehelse koordinator

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

30.01.2008

2/08

kommunestyret

14.02.2008

4/08

 

Rådmannens anbefaling:

Det inngås en partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune og det opprettes en folkehelsekoordinator.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 30.01.2008:

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 30.01.2008:

Det inngås en partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune og det opprettes en folkehelsekoordinator.

Vedlegg:

Forslag til partnerskaps avtale.

Saksopplysninger:

 

Stortingsmelding nr. 16 ble gitt ut i (2002-2003).  Den retter søkelyset mot folkehelsearbeidet i Norge. Den omhandler forhold som bidrar til å skape helseproblemer, og forhold som bidrar til å motvirke sykdom.

Folkehelsearbeid innebærer å forholde seg til faktorer som påvirker helsen.

En faktor er helsetjenestenes reparerende, rehabiliterende og pleiende virksomhet. Denne delen av helsetjenesten får mye oppmerksomhet, men er likevel ikke det mest avgjørende for helse- og sykdomsutviklingen.

Våre egne valg og hvordan vi sammen innretter samfunnet innenfor en rekke ulike områder spiller en langt viktigere rolle.

Ved å forebygge mer kan vi reparere mindre.

Oppmerksomheten fanges ofte av det akutte og av de umiddelbare behovene for hjelp.

Prioritering av forebygging kan være vanskelig fordi det ikke på samme måte handler om enkeltindividers lidelser her og nå, men om statistisk risiko og framtidige lidelser – om det som kan skje, - langt fram i tid. Folkehelsearbeid er i denne forstand mer «usynlig».

Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse.

 

De negative påvirkningsfaktorene virker helsenedbrytende, enten det er ting vi spiser og drikker, eller de befinner seg i det sosiale eller fysiske miljøet rundt oss.

Positive faktorer handler om styrkende faktorer i miljøet rundt oss, om vårt forhold til våre nærmeste og de nettverk vi inngår i, og i hvilken grad livet oppleves å ha mening og å være forutsigbart og håndterbart.

 

Mål med folkehelsearbeidet:

Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet.

Noen generelle utviklingstrekk i samfunnet som har betydning for den framtidige utviklingen av folkehelsen.

 • Kosthold og fysisk inaktivitet kan forklare mye av forekomsten av bl.a. hjerte- og karsykdommer og kreft.
 • Røyking er vår tids viktigste enkeltårsak til sykdom og tidlig død.
 • Fysisk inaktivitet kan være i ferd med å bli framtidens store helseproblem.
 • Sosiale ulikheter viser seg I ulike helseproblemer.

Mye positivt folkehelsearbeid har blitt gjort og gjøres lokalt I kommunen. Det er blitt gjort av ildsjeler som har gjort en formidabel innsats.  Men det har ikke vært en del av en overordnet og felles plan. Det er behov for bedre kontinuitet, forankring og integrering i den ordinære kommuneplanleggingen.

Målet for folkehelsearbeidet er:

a)    Fremme en helhetstenkning der folkehelseperspektivet er med i all planlegging.

b)     Samarbeid på tvers av sektorer, nivåer og profesjoner.

c)    Utvikle praktiske metoder i folkehelsearbeidet.

d)    Lage praktiske mål som er gjennomførbare.

e)    Mobilisere nærmiljøene til innsats.

f)     Bygge opp kunnskap.

g)    Dokumentere effekten av innsatsen.

( Fra stortingsmelingen: Resept for et sunnere Norge):

Bygge allianser for folkehelse.

Målet fra sentrale myndigheter er å bygge opp et systematisk, forpliktende og helhetlig folkehelsearbeid gjennom å stimulere utvikling av lokale og regionale partnerskap for folkehelse.

I alle fylker er det ansatt folkehelse koordinatorer.  Disse skal hjelpe kommunene med å komme I gang med arbeidet og gi råd. 

Dette skal gjøres ved

a)      Økonomiske insentiver

Kommunen kan inngå et partnerskap med fylkeskommunen. 

Kommunen må ha en plan for sitt folkehelse arbeid.

Planen må inneholde en forpliktende samarbeid på tvers av etater og fag – og med frivillige.

Ved å inngå et partnerskap vil man kunne utløse et økonomisk tilskudd på kr. 75 000,-.  Dette tilskuddet kan brukes til å ansette en folkehelse koordinator lokalt. 

b)      Koordinatorsamlinger for å utveksle kunnskap og erfaringer.

c)      Kurs for folkehelsearbeidere.

d)      Nettverksbygging

Vurdering:

I dag har alle kommuner I Buskerud en partnerskaps avtale med Fylket utenom Flesberg kommune.  Dette har ikke blitt prioritert av helse og omsorgsetaten ut fra en vurdering om at andre temaer har vært mer akutte og har måttet bli tatt hånd om først.  I tillegg til at det frivillige arbeidet står sterkt I kommunen, og at folkehelse perspektivet har blitt tatt hånd om av ildsjeler.

Det er også det faktum at kommunen må bidra med midler selv, og det har vært ansett som svært vanskelig i og med kommunens status som Robek kommune. Nå er det på tide å sette dette viktige tema i fokus, slik at folkehelse blir en del av den overordnede planlegging i kommunen. Man ser også at ved å disponere midlene noe annerledes, så vil man kunne finne rom for det kommunale bidraget.

I en presset situasjon, der mye handler om å levere lovpålagte tjenester innenfor stramme økonomiske betingelser, viser erfaringene at det må avsettes spesielle ressurser for å gi mulighet for et tverrsektorielt folkehelsearbeid.

En koordinator for folkehelse kan bidra til å utløse lokalt engasjement, gi drahjelp til lokale aktiviteter og tverrsektorielt arbeid, og koordinere ulike aktørers innsats. En folkehelsekoordinator fungerer som «lim» i det lokale folkehelsearbeidet

Dette er svært viktig for kommende generasjoners helse. 

Praktisk løsning og finansiering

Endel kommuner har gjort det slik at de har ansatt en fysioterapeut I stillingene som folkehelse koordinator.  Reglene er slik at om du ansetter en fysioterapeut I en kommunal fysioterapeut stilling så får du refusjon fra staten på kr 130 000,- i 100% stilling.  Om man kombinerer fysioterapi stilling og folkehelse koordinator i 50% stilling kunne man få:

Kr.  75 000,- i tilskudd for folkehelse partnerskap fra Buskerud fylkeskommune.

Kr.  65 000,- I fastlønnstilskudd for fysioterapeut fra staten.

Kr  140 000,- totalt I tilskudd

Kr.   75 000,- kommunens eget bidrag til stillingen.

Kr  215 000,- total kostnad for fysioterapeut i 50% stilling.

 

Man ser for seg at man her kan “slå to fluer I en smekk”.

 

Spesialisthelsetjenesten opplever på lik linje med kommunene at det er stadige økonomiske nedskjæringer.  Det medfører at for at sykehusene skal få sine budsjetter I balanse så må de stadig yte flere tjenester på kortere tid.  Pasienter som krever langtidsbehandling blir overført til kommunene til behandling.  Kommunene opplever at de ikke lenger bare skal ta hand om ferdig behandlede pasienter, men at kommunene også må yte behandling til sine pasienter I den hensikt å få rehabilitert dem slik at de kan komme hjem til sine boliger. 

 

Spesielt rehabiliteringsdelen av behandlingen er nå skjøvet mer og mer over til kommunene.  Denne delen av behandlingen tar lang tid, og den kan ofte med hell utføres I pasientenes nærmiljø.  Det letter for rehabiliteringsteamet å ha et tett samspill med pasientenes familier og kunne tilrettelegge hjemmet og kommunens hjelpe tilbud I nært samarbeid.  På den måten får man ofte til gode løsninger for den enkelte – og for kommunen.

 

Fra dette synspunktet har helse og omsorgsetaten et ønske om å styrke fysioterapitjenesten på sykehjemmet.  Ved å gå inn for en løsning som den som er skissert ovenfor, vil man kunne få en styrking av fysioterapitjenesten samtidig som man vil kunne få styrket folkehelsearbeidet.

 

En folkehelse koordinator vil kunne være en

a)      pådriver I planarbeidet I kommunen.  

b)      Koordinator I samarbeid med de frivillige organisasjonene

c)      Koordinator I samarbeid mellom de forskjellige etater

d)      Koordinator  I samarbeid mellom kommunene

e)      Koordinator I samarbeid mellom kommuner og fylke/stat.

f)       Som setter folkehelse på kommunekartet.

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

13.11.2007

Arkiv                

L12

Saksmappe     

2006/790

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 133/11 m.fl. Forslag til reguleringsplan for Primskottåsen (Knausen) - klage på vedtak i FUP-sak 53/07

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

 

 

 

formannskapet

29.11.2007

32/07

kommunestyret

14.02.2008

5/08

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunestyret slutter seg til kommunens faste utvalg for plansaker’ vedtak i FUP-sak 53/07, og beslutter ikke å foreta foreslått regulering for Primskottåsen (Knausen).

Dette innebærer at ar plan & landskap’, v/Anne Ribberud klage datert 13.08.07 – tas ikke til følge. Begrunnelsen for ikke å ta klagen til følge er at den inneholder ingen momenter som utløser dissidens mellom utvalgets vedtak i FUP-sak 53/07 og kommunestyret.

Behandling i formannskapet 29.11.2007:

Representanten Eilev Bekjorden la fram følgende endringsforslag:

Flesberg kommunes klagenemnd tar klagen datert 13.8.07 til følge.

 Ved alternativ votering mellom rådmannens anbefaling og Bekjordens endringsforslag, ble Bekjordens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i formannskapet 29.11.2007:

Flesberg kommunes klagenemnd tar klagendatert 13.8.07 til følge.

Vedlegg:

- FUP-sak 53/07

Saksopplysninger:

Kommunens faste utvalg for plansaker behandlet i møte 26.06.07, FUP-sak 53/07, privat forslag til reguleringsplan for Primskottåsen. Del av eiendommen Tronrud GNR 133/11, m.fl. Behandlingen var etter plan- og bygningslovens § 30. Utvalgets vedtak lød slik:

”Kommunens faste utvalg for plansaker finner ikke grunn til å fremme reguleringsforslaget for boligtomter Primskottåsen søre. GNR 133/11, og 133/28, samt 133/61,62,75,76,80,82.
Kart og bestemmelser av januar 2007.

Grunnen for ikke å fremme reguleringsforslaget fremkommer i sakens avsnitt ”Vurdering.”

Området vurderes som byggeområde under rullering av kommuneplanen og reguleringsforslaget kan fremmes på nytt etter dette.”

Reguleringsforslaget ble behandlet etter plan- og bygningslovens § 30:

Ӥ 30. Private forslag om regulering

Grunneiere, rettighetshavere eller andre interesserte som ønsker å la utarbeide reguleringsplan bør før planlegging settes i gang forelegge reguleringsspørsmålet for det faste utvalget for plansaker. Det faste utvalget for plansaker kan gi råd om planen bør utarbeides og kan bistå i planarbeidet.

Når det kommer inn private reguleringsforslag, skal det faste utvalget for plansaker selv snarest mulig og innen 12 uker behandle forslaget. Forslagsstiller og kommunen kan avtale en annen frist. Finner ikke det faste utvalget for plansaker selv grunn til å fremme reguleringsforslag for området, skal forslagsstilleren underrettes ved brev. Omfatter forslaget uregulert område eller innebærer det en vesentlig endring av gjeldende reguleringsplan, kan forslagsstilleren kreve at reguleringsspørsmålet skal forelegges kommunestyret.

For private reguleringsforslag gjelder bestemmelsen i § 27-1 nr. 1 annet ledd tilsvarende. Plikten til kunngjøring og underretning etter § 27-1 nr. 1 annet ledd påhviler den som lar utarbeide reguleringsplanen.”

Det fremkommer av pbl § 30 at hvis planutvalget kommer til at reguleringsforslag ikke bør fremmes har forslagstiller rett til å få reguleringsspørsmålet prøvet for kommunestyret – etter formell klage. Dette gjelder bare der forslaget omfatter et område som ikke tidligere er regulert, eller dersom det dreier seg om «vesentlig endring» i gjeldende regulering. Her er området ikke regulert fra før, og på vegne av forslagstillere har regulant ar plan & landskap, v/Anne Ribberud sendt inn følgende klage på planutvalgets vedtak i FUP-sak 53/07:

”Reguleringsplan for Primskottåsen Søre (tidl. varslet "Knausen") Påklaging av vedtak

Det vises til mottatt utskrift fra behandling av innsendt forslag til reguleringsplan for Primskottåsen søre etter § 30. Vedtaket tilsier at reguleringsplanforslaget ikke foreslås fremmet, men legges på is og tas opp ved forestående rullering av kommuneplanens arealdel.

Saken har sitt utgangspunkt i at Roger Snersrud i 2005 søkte om dispensasjon for å få tillatelse til å utvide området med to tomter. Han fikk avslag med bakgrunn i at "ytterligere delinger til boligformål var samfunnsmessig best realisert etter godkjent reguleringsplan". I januar 06 kjøpte Kjell Arne Gran en av de tidligere godkjente tomtene i området og ønsket å bygge generasjonsbolig på tomta, noe som i praksis tilsier to enheter på tomta. Han fikk tilsvarende beskjed som grunneier Roger Snersud, at dette måtte omsøkes gjennom reguleringsplan. I etterkant har grunneiere Ole Johan Haavengen og Bjarne Snersrud også bestemt seg for å delta med tomter. Planforslaget omfatter dermed en forsiktig fortetting i området med 5 nye tomter og mulighet for generasjonsbolig på den eksisterende tomten. Bjarne Snersrud har også tidligere søkt om deling av sin eiendom og fått til svar at reguleringsplan må utarbeides.

Grunnlaget for forespørslene er selvsagt at det er etterspørsel etter tomter i området.

Undertegnede ble kontaktet for å utføre reguleringsplanarbeidet. Politikernes anbefaling er dermed fulgt opp. Resultatet av dette arbeidet og etterfølgende behandling er at planforslaget ikke foreslås fremmet. Gran anbefales gjennom dette avisningsvedtaket å søke om dispensasjon, mens de øvrige tiltakshaverne i området henstilles til å avvente kommuneplanens arealdel.

Gran står med dette nøyaktig med samme utgangspunkt som for halvannet år siden, han har mistet tilsvarende tid med hensyn til framdrift, og er påført vesentlige merkostnader som følge av prisstigning i denne perioden. Tiltakshaverne stiller spørsmålstegn ved forutsigbarheten i behandlingen av saken, og det er grunn til å tro at tiltakshaverne ville ha vurdert annerledes dersom tidligere vedtak hadde vært formulert slik at usikkerheten om utfallet var større. Grunnlaget for valget med å gå videre i saken ville ha da vært et annet. En kan ikke se at det har fremkommet nye momenter i saken gjennom arbeidet med reguleringsplanforslaget.

Øvrige fakta i saken

Kommuneplanens arealdel

Et område rundt tidligere godkjente tomter er avsatt til boligformål, øvrig areal til LNF-område. Samlet sett vil reguleringsplanforslaget medføre en svært begrenset økning i område som er avsatt til utbyggingsformål.

Planforslaget vil også medføre en vesentlig utbedring av avkjørsel og atkomstveg inn i eksisterende område.

Sektormyndigheter

Tidligere dispensasjonssøknad fremholdt at saken ikke var forelagt sektor-myndighetene. I forbindelse med varsel av oppstart om reguleringsplanarbeid er myndighetene oversendt skisser til plan. Ingen av merknadene inneholdt vesentlige innvendinger mot planen. Alle merknadene er vedlagt saken.

Merknad fra Kongsberg kommune

Kongsberg kommune ba i sin merknad til varsling av planarbeidet om at en rekkefølge­bestemmelse mht utbygging av Baneveien også ble gjort gjeldende for dette området. Dette ville tilsi en lengre utsettelse av mulig oppstart av byggearbeider i området. Ved kontakt med Ingebjørg Trandum, kommuneplanlegger i Kongsberg kommune, viser hun til at merknaden fra Kongsberg er en anbefaling og at det er Flesberg kommune som avgjør hvordan de vil håndheve dette.

Infrastruktur

Det kan forøvrig bemerkes at infrastrukturen i området er etablert både med hensyn til vann og avløp, og kan med enkle grep oppgraderes til å tilfredsstille reguleringsplanens omfang. De atkomstmessige forhold vil bli utbedret i samsvar med vegvesenets krav.

For øvrig vises det til planbeskrivelsen og planleveransen for gjennomgang av de øvrige tema i saken.

Vi ber med bakgrunn i denne gjennomgangen om at saken tas opp til ny vurdering i planutvalget, alternativt at den forelegges kommunestyret i hht § 30 i plan og bygningsloven.

Saken ble sendt inn i januar 07. Planforslaget ble ikke tatt opp til behandling etter § 30 før i juni 07. Tiltakshaverne ønsker en ny snarlig vurdering av saken, og ber om at tilbakeføring av gebyret avventes utfallet av ny behandling. .

På vegne av tiltakshaverne.”

Vurdering:

Klagen forelegges kommunestyret i hht. plan- og bygningslovens (pbl) § 30. Kommunens faste utvalg for plansaker har alt kommet til at forslaget ikke bør fremmes. Hvis kommunestyret slutter seg til planutvalgets (fast utvalg for plansaker) beslutning om ikke å foreta regulering, vil videre administrativ klageadgang være avskåret, jf. fvl § 28 annet punktum.

I klagen skriver Ribberud: ”Saken har sitt utgangspunkt i at Roger Snersrud i 2005 søkte om dispensasjon for å få tillatelse til å utvide området med to tomter. Han fikk avslag med bakgrunn i at "ytterligere delinger til boligformål var samfunnsmessig best realisert etter godkjent reguleringsplan.”

Kommunens vedtak var (FUP-sak 2/06): ”Kommunens faste utvalg for plansaker – avslår Roger Snersruds dispensasjonssøknad av 17.10.05. Avslaget begrunnelse er at ytterligere delinger til boligformål i dette område er av samfunnsmessige årsaker best realisert etter godkjent reguleringsplan.”

I riket er det gammel tradisjon at en grunneier selv kan utarbeide forslag til reguleringsplan i tilknytning til egne byggetiltak, enten det dreier seg om en enkel tomt eller et større utbyggingsområde. Denne tradisjon har i plan- og bygningslovens § 30 fått karakter av en slags rettighet: Myndighetene er pliktige til å ta standpunkt til kjernepunktet i forslaget, nemlig om det aktuelle området skal bli gjenstand for regulering eller omregulering.

Verken forslag eller søknader har garantert utfall. I dette tilfelle ble utfallet negativt for forslagstillere.

Her følger FUP-sak 53/07 avsnitt «Vurdering». FUP-sak 53/07 er for øvrig vedlagt denne sak.

”Området omfattes ikke av godkjent reguleringsplan.

Reguleringsforslaget forelegges kommunens faste utvalg for plansaker i medhold av plan- og bygningslovens § 30. Hvor planutvalget plikter å ta standpunkt til kjernepunktet i forslaget, nemlig om det aktuelle området skal bli gjenstand for regulering eller ikke. Planutvalget behøver ikke å gå inn på enkelthetene i det foreslåtte utkast; det er først og fremst reguleringsbehovet som skal vurderes. Vedtak å fremme reguleringsforslaget binder ikke planutvalget opp i forslagets enkeltheter, slik at sluttresultatet kan bli et helt annet enn forslagstiller (planlegger) har tatt sikte på.

Med unntak av de fire boligtomtene kommunen godkjente på 1980 tallet, som ledd i arveoppgjør, legger kommuneplanen (2003) ikke opp til ny boligbebyggelse i dette området. I kommuneplanens arealdel er området delvis avsatt som eksisterende boligbebyggelse og delvis som LNF-område. Rådmannen anser at utvikling av boligfelt i denne delen av kommunen vil være uheldig i forhold til overordnete hensyn tilknyttet en samordnet areal- og transportplanlegging og ønsket utvikling av bosettingsmønster og tettsteder i kommunen. Området har en lite gunstig beliggenhet ut fra tilgjengeligheten til offentlig og privat service. Det er i kommuneplanen avsatt nye arealer for boliger i direkte tilknytning til eksisterende tettsteder. Foreliggende planforslag vil ikke styrke eksisterende sentra, men bidra til å utydeliggjøre tettstedsstrukturen og tettstedsavgrensningen.

Med bakgrunn i dette bør reguleringsforslaget ikke fremmes. Kommunens faste utvalg for plansaker har tidligere med samme begrunnelse avvist reguleringsforslag for Haavangen-feltet og Konningenfeltet. Det siste er ved riksveg 40, også tett inntil grensen til Kongsberg kommune.

Av de 4 boligtomtene kommunen godkjente på 1980 tallet er to bebygde. Den tredje søkes nå bebygd ved dispensasjon. Forutsatt ”kurant” hus vil den fjerde kunne bygges ved dispensasjon fra plankrav. Rådmannen vil ikke gå innfor ytterligere bebyggelse i området.”

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

12.01.2008

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2006/1090

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Reguleringsplan for Gampeflå-Nipeto - GNR 140/1, 140/2, 140/7, 140/9, 142/1, 142/2. Behandling etter § 27-2, nr 1

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

29.01.2008

9/08

kommunestyret

14.02.2008

6/08

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunestyret i Flesberg vedtar – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2, nr.1 – Reguleringsplan for Gampeflå-Nipeto - GNR 140/1, 140/2, 140/7, 140/9, 142/1, 142/2.

Planmaterialet er sist revidert kart 24.10.07 og bestemmelser 13.01.08.

Reguleringsplanen kan først praktiseres etter at regulant har gjort følgende endringer:

 1. Byggeforbudssone rundt Nipetotjern inntegnes på plankartet.
 2. Plankartets byggeforbudssone må ta høyde for utvidelse av Nipetodammens vannspeile – minimum avstand mellom vassdrag og nye- bygge og anleggstiltak.

3.Ved Gampeflå sør for tomt GNR 142/2 F77 må vegen trekkes noe lenger mot nord.

4.Øst for tomt 142/2 F70 er vegen lagt helt i kanten av en dam. Denne delen av vegen tas ut av planen.

Behandling i fast utvalg for plansaker 29.01.2008:

Representanten Hansen gikk inn for rådmannens anbefaling pkt. 1 og 2 og fremmet følgende endringsforslag: 

Pkt 3 og 4 tas ut og erstattes med ett nytt pkt 3:

Veien tillates bygd, men det stilles større krav til estetikk, utforming og beliggenhet av vei beliggende innenfor 50 m. beltet.

 

Ved votering mellom rådmannens anbefaling og repr. Hansens forslag, foreslår planutvalget enstemmig at kommunestyret vedtar Hansens forslag.

 

Anbefaling i fast utvalg for plansaker 29.01.2008:

Kommunestyret i Flesberg vedtar – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2, nr.1 – Reguleringsplan for Gampeflå-Nipeto - GNR 140/1, 140/2, 140/7, 140/9, 142/1, 142/2.

Planmaterialet er sist revidert kart 24.10.07 og bestemmelser 13.01.08.

Reguleringsplanen kan først praktiseres etter at regulant har gjort følgende endringer:

 1. Byggeforbudssone rundt Nipetotjern inntegnes på plankartet.
 2. Plankartets byggeforbudssone må ta høyde for utvidelse av Nipetodammens vannspeil – minimum avstand mellom vassdrag og nye- bygge og anleggstiltak.
 3. Veien tillates bygd, men det stilles større krav til estetikk, utforming og beliggenhet av vei beliggende innenfor 50 m. beltet.

Vedlegg:

-          FUP-sak 70/07

Saksopplysninger:

Saken er sist behandlet av kommunens faste utvalg for plansaker i møte den 16.10.07, FUP-sak 70/07. Utvalgets vedtak:

1.     Det faste utvalg for plansaker vedtar å legge reguleringsplan for Gampeflå/Nipeto på Ble, del av GNR 140/1, 140/2, 140/7, 140/9, 142/1, 142/2, ut til nytt offentlig ettersyn etter pbl § 27 -1, pkt.2.

2.     Før offentlig ettersyn skal planen endres i samsvar med rådmannens/planutvalgets  anbefalinger i saksutredningen. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre disse endringene.

Plankartet:

-          Tomt 214 på GNR 140/1 opprettholdes som i kart datert 04.07.07. Intensjonen er at hytta skal liggelavere i terrenget og nærmere både vegen og f. 21 enn i opprinnelig planforslag (datert 04.12.06).

-          Tomt 230 på GNR 142/2 opprettholdes, men flyttes ca. 40 meter ned mot vegen og mot tomt 231.

-       Veg mot Kløvnatten videreføres med endepunkt og parkering på platået ved f. 88. Traseen skal forskyves mot nord og legges i skog, utenfor myrdraget og således nærmere f. 28. Parkeringen skal anlegges uten fylling.

Bestemmelser:

-          Nytt tilleggspunkt i § 4.2 strykes.

-          § 5.1, avsnitt om FC og 75 meters beltet fra vann endres til:

o          Område FC
Innenfor område FC (Gampeflå) tillates inntil 100m² bruksareal (T-­BRA) totalt for hver tomt. Arealet kan økes til 115m² når dette er påkrevd for å løse vann og avløp for hytta. Av dette kan det oppføres inntil 2 separate bygg (uthus/anneks/garasje) i tillegg til fritidsboligen, hver på maks. 25 m² T-BRA. Disse skal ligge med maksimalt 6 m avstand til fritidsboligen.

o          50-meters beltet ved vann (avmerket på plankartet)
I 50-metersbelte ved vann (avmerket på plankartet) tillates ikke utvidelse av eksisterende hytter med unntak av utvidelse på inntil 15m² for å kunne knytte seg til felles vann- og avløpsløsninger. Utvidelser ut over dette behandles som dispensasjonssaker.
Tilbygg skal plasseres slik at det tilpasses det omkringliggende landskapet på en best mulig måte. Utvidelsen skal ikke komme i konflikt med eksisterende ferdselsårer/stier, eller være til hinder eller ulempe for allmenn ferdselsrett.

-          I § 5.1 avsnitt om næringsbygg endres utnyttelsesgrad fra 300 m² til 24% BYA.

-          § 5.3 suppleres med bestemmelse om at hvite og lyse kontrastfarger på vinduer (men ikke lister rundt) er tillatt.”

I tillegg til uttalelser fra hytteeiere er mottatt følgende uttalelser fra hytteforening, Kongsberg kommune og fylkesmannen:

Fylkesmannen i Buskerud, datert 09.11.07:

”Tilbaketrekking av innsigelse til forslag til reguleringsplan for Nipeto ­Gampe!lå i Flesberg kommune

Flesberg kommune har i brev av 26. oktober 2007 oversendt et revidert planforslag for Nipeto-Gampeflå. Planforslaget er lagt ut til nytt offentlig ettersyn.

Miljøvernavdelingen har tidligere fremmet innsigelse i saken ut fra mangelfull ivaretakelse av grøntstruktur, landskap og vassdragsinteresser i tråd med bestemmelsene i overordnet kom­munedelplan og nasjonale føringer. Gjennom etterfølgende kontakt og møter med kommunen har behovet for endringer i planen blitt diskutert.

I foreliggende planforslag som nå er lagt ut til offentlig ettersyn, er det blant annet lagt inn byggeforbudssoner langs vann. Fylkesmannen ber om at manglende byggeforbudssone rundt, Nipetotjern blir inntegnet på plankartet. Det er utarbeidet bestemmelser som begrenser mulighetene for utvidelse av eksisterende hytter langs vannene.

Etter en samlet vurdering av det reviderte høringsforslaget, finner miljøvernavdelingen å kunne trekke innsigelsen i saken.

Fylkesmannen anser imidlertid fortsatt at planforslaget legger opp til en for stor grad av fortetting i området. Hensynet til lokale rekreasjonsinteresser og intern grøntstruktur er ikke like godt ivaretatt alle steder i pIanområdet. Vi anbefaler derfor kommunen å bearbeide planforslaget ytterligere ut fra hensynet til lokale miljøverdier.”

Fylkesmannen i Buskerud, datert 23.11.07:

”Tillegg til uttalelse til forslag til reguleringsplan for Nipeto - Gampeflå i

Flesberg kommune har lagt forslag til reguleringsplan for Nipeto - Gampeflå ut til nytt offentlig ettersyn. Vi viser til vår uttalelse av 9. november 2007.

Vi har etter dette blitt gjort oppmerksom på at en eventuell istandsetting av demningen ved Nipetodammen vil kunne føre til at vannspeilet utvides. Enkelte nye hyttetomter vil i så fall kunne bli liggende nærmere vannet enn tidligere antatt.

Fylkesmannen viser til nasjonale føringer for forvaltningen av vassdragsnære arealer. Det er i denne forbindelse viktig å sikre at slike arealer ikke blir privatisert eller fremstår som mindre attraktive for rekreasjon på grunn av nærliggende hyttebebyggelse. Vi viser også til at sikring av tilstrekkelig avstand mellom vassdrag og nye inngrep har stått helt sentralt i miljøvern­avdelingens innsigelse og i den etterfølgende dialogen med kommunen.

Fylkesmannen ber derfor om at kommunen ser til at bestemmelsene om minimumsavstand mellom vassdrag og nye bygge- og anleggstiltak fortsatt blir ivaretatt i området rundt Nipetodammen. Dersom vannspeilet skal utvides, må byggeforbudssonen rundt eksisterende dam økes.”

e-post fra fylkesmannen, mottatt 10.01.08:

”Ad. Forslag til reguleringsplan for Nipeto - Gampeflå

Vi er j dag blitt gjort oppmerksomme på at planforslaget enkelte steder åpner for nye atkomstveier innenfor byggeforbudssonen langs vassdrag. Gjennom planprosessen har Fylkesmannen i stor grad rettet oppmerksomheten mot løsninger som skal ivareta vassdragsnære arealer uten nye bygge- og anleggstiltak. Ved Gampeflå sør for tomt 142/2 F77 anbefales veien trukket noe lenger mot nord. Øst for tomt 142/2 F70 er veien lagt helt i kanten av en dam, og vi anbefaler at denne delen av veien tas ut av planen.

Vi vil med dette sterkt anbefale kommunen å justere plankartet slik at inngrep i vassdragsnære arealer blir minst mulig.

Ved våre tidligere uttalelser har vi ikke vært oppmerksomme på at dette er en ny vei. Vi ber om at fremtidige reguleringsplan kart i større grad synliggjør forskjellen mellom eksisterende og nye veier.”

Kongsberg kommune plan- og næringstjenesten, datert 02.11.07:

”NYTT OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FOR GAMPEFLÅ-NIPETO PÅ BLE. KONGSBERG KOMMUNES INNSIGELSE

Kongsberg kommunes hovedanliggende i denne saken er å forsikre seg om at trafikken på Storliveien ikke blir større enn veien kan tåle før den eventuelt blir oppgradert, dernest at området får et godt, sammenhengende hovedstl- og løypenett..

Dette er søkt løst ved at veisystemet innen planen nå blir lagt om slik at det blir mulig å komme til hyttene i sør-­vestre del av planområdet via veinettet i Flesberg, og ved at det settes opp fjernstyrte bommer på Storliveiens forlengelse inn i Flesberg, slik at trafikken kan styres ved hjelp av dem. Endelig er det en rekkefølgebestem­melse i § 3 som ikke tillater ny hyttebebyggelse i sørvestre del av planområdet før berørte grunneiere på begge sider av kommunegrensa er blitt enige om etablering av bom og bruk av Storliveien.

Aller helst ville vi hatt en direkte henvisning til at en utbedring av Storliveien skal finne sted ved overskridelse av en målbar belastning av den, men vi innser vanskeligheten med å finne fram til en slik. Som et brukbart alternativ ser vi at bestemmelsen utvides ved at det kreves at legges inn krav om planlegging og finansiering av opprusting av veien, og at kommunene også skal godkjenne ordningen. Vi finner derfor å kunne trekke inn­sigelsen dersom rekkefølgebestemmelsen får en form som:

«All ny hyttebebyggelse på gnr 141/1 og 140/9 på Gampeflåsiden forutsettes å få. adkomst via Gampeflå. Det gis i dette området ikke tillatelse til ny fritidsbebyggelse før avtale mellom berørte grunneiere på begge sider av kommunegrensa om etablering av bom er inngått, og finansiert etappeplan for opprusting og bruk av Storliveien er laget og avklart grunneierne imellom, og godkjent av kommunene.»”

Rendli vel, datert 15.11.07:

”RENDLIVELS MERKNADER TIL FORELIGGENDE REGULERINGSPLAN FOR GAMPEFLÅ-NIPETO BLE, GNR. 140/1 M.FL

Rendli vel viser til Flesberg kommunes høring til foreliggende reguleringsplan for Gampeflå-Nipeto på Ble, gnr. 140/1 m.fl. Planens omfattende forslag til endringer er av vesentlig interesse for flere av vellets medlemmer, følgende merknader fremmes til høringen:

Det vises til Rendli vels kommentarer til reguleringsplanenes første høringsuttalelse, hvor vellet presiserte viktigheten av at det ble funnet gode løsninger på vei- og bomspørsmålet i området mellom parkeringsplassen på Gampeflå til grenseområdet til Kongsberg kommune ved Rendia. Rådmannens svar på vellets henvendelse var at dette må avklares med vegeiere. Rendli vel har over svært mange år prøvd denne fremgangsmåten uten å oppnå noen resultater. Derfor anbefales det at vei- og bom spørsmålet må sees i sammenheng med pågående arbeid med reguleringsplanen. Det er i tillegg viktig at hytteeiere har lett adkomst til de forretningsdrivende som er etablert i området uten at man måkjøre flere mil for å nå disse. De forretningsdrivende er jo også avhengig av hytteeierne for å sikre sitt eksistensgrunnlag.

Det er vel noen som skal finansiere utbyggingen av nye veier og parkeringsplasser. Det er ønskelig at Flesberg kommune bidrar til å avklare hvorledes nye vei- og parkeringsplasser forutsettes finansiert, inkludert hvilke økonomiske beløpsstørrelser det kan dreie seg om. Ikke bare for Rendli veis medlemmer, men også for de mange dagturistene, er det avgjørende at parkeringsplassen på Gampeflå videreføres. Flesberg kommune har også svært mange hytteeiere langs veien inn til Rendlidammen som har sine søppeldunker plassert på parkeringsplassen på Gampeflå. Det er av vesentlig betydning at hytteeierne har adgang til disse søppelkonteinere med bil. Plassering av eventuelle nye bommer på eksisterende veier kan ikke uten videre aksepteres. Veien fra Jondalen er en gammel vei frem til tidligere Rendlihytta (ved Blestølen), før veien ble åpnet fra Flesbergsiden i 1970 årene. Oppsetting av nye bommer bør fortrinnsvis avgrense til å settes opp på helt nye veier som skal etableres.

Rendli vel ønsker også å påpeke at området Gampeflå består av et åpent og sårbart landskap. Det må derfor utvises et spesielt hensyn til etablering av et felles vann- og avløpsnett slik at inngrepene i terrenget begrenses i størst mulig grad. Herunder vises til utbedret vei fra Gampeflå til Rendlikrysset som nå fremstår som svært synlig. Rendli vel antar at veiens sider og midtre del blir tilført masse slik at disse partiene blir tilgrodd. På nevnte utbedrete vei har det også blitt færre steder hvor møtende biler kan passere hverandre, ved at veien nå er hevet med ca en meter, med den følge av at veien nå har fått bratte sidekanter. Det gjenstår derfor et arbeid for at veien kan betegnes som ferdigstilt.”

urdering:

Innsigeleser er trukket. Rådmannen anbefaler kommunestyret at vedta reguleringsplanen med forbehold om praktisering av planen til etter at regulant har gjort følgende endringer:

-          Byggeforbudssone rundt Nipetotjern inntegnes på plankartet.

-          Plankartets byggeforbudssone må ta høyde for utvidelse av Nipetodammens vannspeile – minimum avstand mellom vassdrag og nye- bygge og anleggstiltak.

-      Ved Gampeflå sør for tomt GNR 142/2 F77 må vegen trekkes noe lenger mot nord.

-       Øst for tomt 142/2 F70 er vegen lagt helt i kanten av en dam. Denne delen av vegen tas ut av planen.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

11.01.2008

Arkiv               

U62

Saksmappe     

2007/1148

Avd                  

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknader om utvidet bevilling for salg av øl

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

30.01.2008

5/08

kommunestyret

14.02.2008

7/08

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Inger H. Landsverk gis utvidet rett til salg av øl/annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol i lokalene til Blestua Kolonial for perioden 1.1.08-31.12.2011.

a)      Salgstiden for utlevering av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol er fram til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligerdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfart. Salg og utlevering av drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1 og 17.mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

b)      For øvrig gjelder kst-vedtak av 13.12.07, sak 64/07.

c)      Vedtaket skjer under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser blir overholdt.

 

 1. May Garaas gis utvidet rett til salg av øl/annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol i lokalene til Blestølen Dagligvare for perioden 1.1.08-31.12.2011.

a)      Salgstiden for utlevering av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol er fram til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfart. Salg og utlevering av drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1 og 17.mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

b)      For øvrig gjelder kst-vedtak av 13.12.07, sak 64/07.

c)      Vedtaket skjer under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser blir overholdt.

 

 1. Alexander Frederik Adriansee gis utvidet rett til salg av øl/annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol i lokalene til Blåberg dagligvare for perioden 1.1.08-31.12.2011.

a)      Salgstiden for utlevering av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol er fram til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfart. Salg og utlevering av drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1 og 17.mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

b)      For øvrig gjelder kst-vedtak av 13.12.07, sak 64/07.

c)      Vedtaket skjer under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser blir overholdt.

 

 1. Ole Helge Sønåsen gis utvidet rett til salg av øl/annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol i lokalene til Lyngdal landhandel for perioden 1.1.08-31.12.2011.

a)      Salgstiden for utlevering av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol er fram til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfart. Salg og utlevering av drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1 og 17.mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

b)      For øvrig gjelder kst-vedtak av 13.12.07, sak 64/07.

c)      Vedtaket skjer under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser blir overholdt.

 

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 30.01.2008:

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 30.01.2008:

1.      Inger H. Landsverk gis utvidet rett til salg av øl/annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol i lokalene til Blestua Kolonial for perioden 1.1.08-31.12.2011.

a)      Salgstiden for utlevering av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol er fram til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligerdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfart. Salg og utlevering av drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1 og 17.mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

b)      For øvrig gjelder kst-vedtak av 13.12.07, sak 64/07.

c)      Vedtaket skjer under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser blir overholdt.

 

2.      May Garaas gis utvidet rett til salg av øl/annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol i lokalene til Blestølen Dagligvare for perioden 1.1.08-31.12.2011.

a)      Salgstiden for utlevering av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol er fram til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfart. Salg og utlevering av drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1 og 17.mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

b)      For øvrig gjelder kst-vedtak av 13.12.07, sak 64/07.

c)      Vedtaket skjer under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser blir overholdt.

 

3.      Alexander Frederik Adriansee gis utvidet rett til salg av øl/annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol i lokalene til Blåberg dagligvare for perioden 1.1.08-31.12.2011.

a)      Salgstiden for utlevering av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol er fram til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfart. Salg og utlevering av drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1 og 17.mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

b)      For øvrig gjelder kst-vedtak av 13.12.07, sak 64/07.

c)      Vedtaket skjer under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser blir overholdt.

 

4.      Ole Helge Sønåsen gis utvidet rett til salg av øl/annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol i lokalene til Lyngdal landhandel for perioden 1.1.08-31.12.2011.

a)      Salgstiden for utlevering av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol er fram til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfart. Salg og utlevering av drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1 og 17.mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

b)      For øvrig gjelder kst-vedtak av 13.12.07, sak 64/07.

c)      Vedtaket skjer under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser blir overholdt.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Følgende bevillingshavere for salg av øl (alkoholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol) har søkt om utvidet bevilling for å utvide salgstid for øl utover normaltidene:

1.      Blestua Kolonial v/ Inger H. Landsverk.

2.      Blestølen Dagligvare v/ May Garaas 

3.      Blåberg dagligvare v/ Alexander Frederik Adriansee

4.      Lyngdal Handel v/ Ole Helge Sønåsen

 

Jfr. vedtak i kst- sak 64/ 07, av 13.12.07, der alle som fikk salgsbevilling for øl, fikk skriftlig beskjed om muligheten for å søke om utvidet salgstid utover normaltidene.

Jfr. alkoholloven  - se sitat:

”Salg og utlevering av alkoholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager kan salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i henhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal inne sted til bestemte på dagen eller på bestemte ukedager

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1 og 17.mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og foleavstemning vedtatt ved lov.”

 

I Flesberg kommune har en brukt normaltidene som norm, dvs. salg og ulevering av alkoholholdig drikk fram til kl. 18.00 på hverdager og fram til kl. 15.00 før søn- og helligdager, med de tillegg/unntak som loven fastsetter mht til tidspunkter. De to største dagligvare butikkene har de siste årene søkt spesielt om å få utvidet salgstiden fram til 20 – og 18.00 og dette har blitt innvilget.

 

Søknadene har blitt oversendt til lensmannen og sosialsjefen til uttalelse. Sosialsjefen har ingen merknad til selve søknadene, men sosialtjenesten forutsetter at gjeldende lover og forskrifter sentralt og kommunalt er oppfylt.  Lensmannen har ingen merknader.

Vurdering:

Kommunestyret ga i kst-sak 64/07 signaler om at de øvrige bevillingshaverne for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan søke om utvidet salgstid- og at søknadene ville bli innvilget.

 

Rådmannen vil på bakgrunn av dette gi sin tilslutning til økt salgstid for de som har søkt om dette.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

14.01.2008

Arkiv               

U62

Saksmappe     

2007/1148

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om bevilling for salg av øl- Svene Mat

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

30.01.2008

4/08

kommunestyret

14.02.2008

8/08

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Anne Hatland gis bevilling for salg av øl/annen alkoholholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene Svene Mat for perioden 14.2.2008 til og med 31.12.2011.

a)      Kjell Hatland godkjennes som styrer

b)      Anne Hatland godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Styrer og stedfortreder gis frist til 1.4.08 til å avlegge godkjent kunnskapsprøve etter alkoholloven.

d)      Salgsbevillingen følger normaltidene for salg og utlevering av alkoholholdig drikk fra kl. 9.00 fram til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager. Salg og utlevering av drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17.mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

e)      Vedtaket skjer under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser inkl forskrifter blir overholdt.

f)       Bevillingsgebyr for salg av øl i år 2008 settes til minstegebyr kr. 1.000.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 30.01.2008:

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 30.01.2008:

1        Anne Hatland gis bevilling for salg av øl/annen alkoholholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene Svene Mat for perioden 14.2.2008 til og med 31.12.2011.

a)      Kjell Hatland godkjennes som styrer

b)      Anne Hatland godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Styrer og stedfortreder gis frist til 1.4.08 til å avlegge godkjent kunnskapsprøve etter alkoholloven.

d)      Salgsbevillingen følger normaltidene for salg og utlevering av alkoholholdig drikk fra kl. 9.00 fram til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager. Salg og utlevering av drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17.mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

e)      Vedtaket skjer under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser inkl forskrifter blir overholdt.

f)       Bevillingsgebyr for salg av øl i år 2008 settes til minstegebyr kr. 1.000.

Vedlegg:

Saksopplysninger:

Svene Handel innstilte driften fra 1.desember 2007 og har derfor ikke søkt om fornyet bevilling. Det er de nye eiere/driftere Hatland som nå har søkt om ny ordinær bevilling. Den 19.11.07 fikk de delegert vedtak om å kunne drive på nåværende bevilling fram til 3.mars 2008.  Deres ordinære søknad vil bli fremmet som egen sak i komiteen for livsløp og kultur 31.1.08, med endelig behandling/vedtak i kommunestyret 14.2.08.

Søknadene er oversendt lensmannen og sosialsjefen til uttalelse. Lensmannen har ingen merknader til søknadene. Sosialsjefen har ingen merknad til selve søknaden, bortsett fra å presisere at sosialtjenesten forutsetter at gjeldende lover og forskrifter sentralt og kommunalt er oppfylt.

Alkohollovens bestemmelser:

I henholdt til alkohollovens bestemmelser kan salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4.7 volumprosent alkohol skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Kommunestyret kan generelt for kommunene eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av 1.ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17.mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

Bevillingshaver kan godkjennes som styrer, men en person kan bare være styrer på ett sted. Dersom det er veldig små virksomheter kan de gis unntak for stedfortrederfunksjonen.

Alkoholloven har bestemmelser på at styrer/stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven for å inneha en salgsbevilling.

Vurdering:

Rådmannen går inn for at søkere får bevilling for salg av øl innen normaltidene for salg og utlevering av alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent alkohol. Dette er i tråd med søknaden der det også vises til deres åpningstid, som er fra kl. 9.00-17.00 mandag-torsdag, fredag til kl. 18.00 og til kl. 13.00 på lørdager. Dvs. det er kun fredag de har salg og utlevering fram til siste utleveringstidspunkt, kl. 18.00, resten av uka og på lørdag har de utlevering og salg av alkoholholdig drikk fram til stengetid, som er tidligere enn maksimum salgstid.

Kommunestyret har ikke tidligere bestemt at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager, og rådmannen foreslår ingen endringer her.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

11.01.2008

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1430

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Opprettelse av politiråd i Flesberg kommune

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

30.01.2008

2/08

kommunestyret

14.02.2008

9/08

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Det opprettes et politiråd i Flesberg kommune.  Rådet skal etableres som et formalisert samarbeid mellom kommunale myndigheter og lokalt politi.

 

 1. Hovedmandatet er å få til et samarbeid mellom lokal politimyndighet og kommunen som sikrer trygghet, sikkerhet og trivsel for innbyggerne.  

 

 1. Politirådet får følgende sammensetning:

 

a)      Ordfører (med vara- varaordfører)

b)      Rådmann

c)      Etatsleder for oppvekst  og kultur

d)      Barnevernssjef

e)      Lensmann

 

 1. Som leder utpekes:
 2. Leder tar initiativ til at politirådet evaluerer sin drift etter ett års drift.

Behandling i formannskapet 30.01.2008:

Repr. Oddvar Garås foreslo å ”varaordfører” i pkt. 3. a.

Repr. Eilev Bekjorden la fram følgende forslag nytt pkt 3. f)

Leder av komiteen for livsløp og kultur.

Ordfører Thomas Fosen foreslo følgende endring pkt. 3 f) Leder av komiteen for livsløp og kultur - som år møterett.

Repr. Kåre Oddvar Kjennerud foreslo følgende i pkt. 4:

Som leder utpekes: Ordføreren.

Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar Garås sitt forslag i pkt. 3 a.

Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling pkt. 1,2 og 3 a, b, c, d, e.

Ved alternativ votering mellom Bekjordens tilleggspunkt pkt. 3 f) og Fosens endringsforslag pkt. 3 f), foreslår formannskapet med 4 mot 1 stemme at kommunestyret vedtar Fosens forslag.

Anbefaling i formannskapet 30.01.2008:

1.      Det opprettes et politiråd i Flesberg kommune.  Rådet skal etableres som et formalisert samarbeid mellom kommunale myndigheter og lokalt politi.

 

2.      Hovedmandatet er å få til et samarbeid mellom lokal politimyndighet og kommunen som sikrer trygghet, sikkerhet og trivsel for innbyggerne.  

 

3.      Politirådet får følgende sammensetning:

 

a)      Ordfører

b)      Rådmann

c)      Etatsleder for oppvekst  og kultur

d)      Barnevernssjef

e)      Lensmann

f)       Leder av komiteen for livsløp og kultur –  som får møterett

 

4.      Som leder utpekes: Ordføreren.

5.      Leder tar initiativ til at politirådet evaluerer sin drift etter ett års drift.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Gjennom St.prp. nr. 1 (2006/2007) går det fram at regjeringen vil etablere lokale politiråd i kommunene.  Ordningen er frivillig for kommunene, men i Soria Moria-erklæringen trekkes politiråd fram som et viktig kriminalforebyggende virkemiddel.

 

Politiråd skal samle politi og lokale myndigheter for systematisk samarbeid og felles idedugnad. I tilknytning til rådets arbeid anbefales at det opprettes en formell avtale mellom de lokale politimyndigheter og kommunen.  Avtalen bør inneholde oversikt over felles utfordringer, prioriteringer og samarbeids/møtestruktur.

 

Det er anledning til å søke om stimuleringstilskudd til tiltak iverksatt av politirådet.  Mindre kommuner kan også etablere et samarbeid innenfor et felles politiråd.

Flesberg kommune ved ordfører ble orientert om ordningen via brev fra Lensmannen i november, med oppfordring om å etablere et slikt råd i Flesberg. Saken ble drøftet i formannskapet 29.11 og det ble lagt fram sak i kommunestyret 13.12.07, med den hensikt å etablere et politiråd gjennom en sak til kommunestyret i februar 2008. Det er bakgrunnen for at saken kommer opp nå.

Vurdering:

Gode samarbeidsrelasjoner mellom politi og kommune er viktig, bl.a. fordi begge parter ofte arbeider opp mot samme grupper av befolkningen.  Dette samarbeidet omfatter trygghet og sikkerhet for alle i kommunen, både fastboende, hytteeiere og gjennomreisende.

 

Politirådet skal være et råd for å utveksle kunnskap, felles problemforståelse, få kunnskaper som er av betydning i forhold til prioriteringer og beslutninger som må foretas i kommunen.

 

Innspill fra andre kommuner som allerede har etablert politiråd er at kommunens øverste ledere bør være med i et slikt råd, dvs. ordfører, rådmann/etatsleder fra aktuelle sektorer i tillegg til politiets representant.  Politirådet bør ikke være et politisk utvalg, men et utvalg med myndighet til å kunne sikre viktig samarbeidstiltak.

 

Rådmannen anbefaler at det opprettes et politiråd for Flesberg kommune. Hovedmandatet er å få til et samarbeid mellom lokal politimyndighet og kommunen som sikrer trygghet, sikkerhet og trivsel for innbyggerne. For å sjekke rådets kurs, bør rådet evalueres etter ett års drift. 

 

Politirådet bør ha følgende sammensetning:

 • Ordfører (med vara: varaordfører)
 • Rådmann
 • Etatsleder for oppvekst og kultur og barnevernssjef 
 • Lensmann

 

Det er naturlig at ordfører eller lensmann er leder for politirådet. Leder tar initiativet til at det opprettes avtale for samarbeidet.

I vår region har Nore og Uvdal kommune opprettet et politråd (desember 2007), det samme har Sande kommune gjort. Vi har lånt noe av teksten fra Nore og Uvdals saksdokument.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

25.01.2008

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1306

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Fritak/nyvalg bygdetunnemnd 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

30.01.2008

7/08

kommunestyret

14.02.2008

10/08

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i formannskapet 30.01.2008:

Formannskapet vedtok enstemmig følgende:

Oddvar Garås forespør aktuelle personer og presenter et forslag i neste kommunestyremøte.

Vedtak i formannskapet 30.01.2008:

Oddvar Garås forespør aktuelle personer og presenter et forslag i neste kommunestyremøte.

Vedlegg:

Saksopplysninger:

Kommunestyret valget i møte 13.12.07 følgende som medlemmer i bygdetunnemnda for 2007 – 2011:

Knut Holtan – leder
Astri Rindem
Harald Vatnebryn
Arvid Rugland
Kari Borge Aasen
Grethe Rudi
Ingrid Liv Bjerke
Hellik Hvamb

Kari Borge Aasen ber om fritak pga helseplager.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.01.2008

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1315

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Kongsberg tingrett – fritak som  meddommer 2008 - 2012

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

30.01.2008

3/08

kommunestyret

14.02.2008

11/08

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i formannskapet 30.01.2008:

Repr. Kåre Oddvar Kjennerud la fram følgende forslag:

 1. Odd Værås får fritak som meddommer
 2. Geir Marstein velges som meddommer.

Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar Kjenneruds forslag. 

Anbefaling i formannskapet 30.01.2008:

 1. Odd Værås får fritak som meddommer
 2. Geir Marstein velges som meddommer.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Odd Værås ber i brev mottatt 14.12.07 om fritak som meddommer i Kongsberg tingrett og viser til at han har vært meddommer i to tidligere perioder.

Etter domstollovens § 74 kan en person bl.a. kreve seg fritatt når vedkommende har vært meddommer i to tidligere perioder.

Kommunestyret valgte i møte 13.12.07 følgende 20 kvinner og 20 menn som meddommere til Kongsberg tingrett:

Finn Thoralf Agersborg

Tom Roger Svendsrud

Astrid Aurdal Bilstad

Liv Sandbæk

Gunnar Grette

Odd Værås

Lise Jorunn Wetterhus

Anne Bekkhus

Helge Erik Solum

Arne Holtan

Bjørg Homelien

Karin Rigmor Solum

Jon Olav Berget

Bjørn Bye

Ingrid Bergan

Liss Løver Langness

Hans Jørgen Skurdal

Håkon Brøtan

Anne Britt Bye

Margrete Hvamb

Paul Bratlie

Ole Jørgen Huslende

Britt Bergan

Sofie Skjold Skrudland

Sondre Kosmo Paulsen

Ole Kristian Ulland

Anne Ragnhild Wigen

Anne B Dokken Grøttveit

Jan Erik Rånes

Sverre Ulland

Wenche Låg Breivik

Nenna Steinset Halvorsen

Jarl Hammervold

Odd Kåre Dalen

Grethe Elisabeth Rudi

Gudveig Marit Førle

Anders Gutterud

Nils Molia

Anita V Saasen Stevning

Elin K. Trondsen Landerud.

Det må velges en ny mann istedenfor Odd Værås.

Vurdering: