FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

formannskapet

 

Møtested:

Formannskapssalen

 

Møtedato:

13.03.2008

kl. 13:00

 

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 10/08

Gnr 7/2 F 42 - Klage på gebyr

Kåre Oddvar Kjennerud

PS 11/08

Fritak/nyvalg bygdetunnemnd 2007 - 2011

Oddvar Garaas

PS 12/08

Delegasjon - Lederlønnsutvalg

Eilev Bekjorden

PS 13/08

Erstatningssak voldgift. Unntatt off.  § 5a, fvl. § 13.1.1- saken legges fram i møtet.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

21.02.2008

Arkiv               

7/2/42/0

Saksmappe     

2005/1685

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

Gnr 7/2 F 42 - Klage på delegasjonsvedtak nr 488/07

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

13.03.2008

10/08

 

Rådmannens anbefaling:

Arild Amundsen sin klage på delegasjonsvedtak nr. 488/07 bli å avslå.

Vedlegg:

Delegasjonsvedtak nr. 488/07.

Saksopplysninger:

Den 22.07.02 ble det utført utløpskontroll ved hytte på ovennevnte registreringsnummer.  Ved kontrollen ble det oppdaget at hytta hadde innlagt vann og utslipp, noe som ble bekreftet av eier i brev av 28.10.02.

I brev av 03.12.02 opplyser eier at vannet er avstengt og at han vil ta kontakt med et godkjent firma, som vil utrede en søknad for å kunne få til en godkjennelse.  I Flesberg kommune sitt brev av 11.12.02 ble det satt  en frist frem til den 01.06.03 med å fremme slik søknad.

I oktober 2005 blir Flesberg kommune kontaktet av Amundsen, som da er ny eier av hytta og i brev av 24.10.05 blir Amundsen gjort oppmerksom på at det foreligger ett pålegg ved hytta og at han må søke om utslipptillatelse eller fjerne røropplegget.  Ettersom Amundsen velger å søke om utslipptillatelse ved hytta blir det i hht vedtatt gebyrregulativ oversendt ett saksbehandlingsgebyr for behandling av ulovlig innlagt vann på kr. 15.000,-.  Gebyret blir betalt og utslipptillatelse blir gitt den 27.02.07.

Forurensingslovens prinsipp er at det er forurenser som skal betale.  Selv om det ikke er Amundsen som bygd det ulovlige anlegget, så er det han som nåværende eier av hytta, som har valgt å beholde hva tidligere eier har utført uten bygningmyndighetens godkjenning.  Flesberg kommune har derfor intet annet valg en å kreve Amundsen for saksbehandlingsgebyret.  At tidligere eier, eller eiendomsmekler, skulle ha opplyst at det forelå ett pålegg på hytta er en annen sak.

Vurdering:

Flesberg kommune har hatt flere slike saker der nåværende hytteeiere har måttet søke om godkjenning og betale saksbehandlingsgebyr for hva tidligere eiere har utført.  Kommunen er kjent med at noen av disse har havnet i forliksrådet, uten av vi er kjent med hvem som til slutt har måttet bære omkostningene med å få ulovlige anlegg godkjent.  Dersom Amundsen får redusert saksbehandlingsgebyret vil dette danne presedens for lignende saker.  Rådmannen vil derfor anbefale ovenfor klagenemnden at delegasjonsvedtak nr. 488/07 blir stående.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

25.01.2008

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1306

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Fritak/nyvalg bygdetunnemnd 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

30.01.2008

7/08

kommunestyret

14.02.2008

10/08

formannskapet

13.03.2008

11/08

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i formannskapet 30.01.2008:

Formannskapet vedtok enstemmig følgende:

Oddvar Garås forespør aktuelle personer og presenter et forslag i neste kommunestyremøte.

Vedtak i formannskapet 30.01.2008:

Oddvar Garås forespør aktuelle personer og presenter et forslag i neste kommunestyremøte.

Behandling i kommunestyret 14.02.2008:

Repr. Jon Olav Berget, Sp ba om å bli vurdert inhabil i saken i forhold til sitt nære slektskap til eier som sitter i bygdetunnemnda. Kommunestyret vurderte dette slik at han ikke var inhabil.

Ordføreren viste til at saksordfører er fraværende. Ordføreren la fram følgende forslag:

  1. Kari Borge Aasen innvilges fritak som medlem av bygdetunnemnda.
  2. Formannskapet delegeres myndighet til å skaffe et nytt medlem til bygdetunnemnda.

Kommunestyret vedtok enstemmig ordførerens forslag.

Vedtak i kommunestyret 14.02.2008:

  1. Kari Borge Aasen innvilges fritak som medlem av bygdetunnemnda.
  2. Formannskapet delegeres myndighet til å skaffe et nytt medlem til bygdetunnemnda.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Kommunestyret valget i møte 13.12.07 følgende som medlemmer i bygdetunnemnda for 2007 – 2011:

Knut Holtan – leder
Astri Rindem
Harald Vatnebryn
Arvid Rugland
Kari Borge Aasen
Grethe Rudi
Ingrid Liv Bjerke
Hellik Hvamb

Kari Borge Aasen ber om fritak pga helseplager.

Vurdering:

 

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

21.02.2008

Arkiv               

044

Saksmappe     

2008/248

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Svein Foss

Delegasjon   Lokale lønnsforhandlinger

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

13.03.2008

12/08

 

Rådmannens anbefaling:

  1. Årlige lønnsforhandlinger for kommunens toppledergruppe overføres fra politisk nivå (utvalg utgått av formannskapet - lederlønnsutvalg) og til rådmannen.
  2. Formannskapet/lederlønnsutvalget beholder lønnsforhandlingsansvaret overfor rådmannen.
  3. Formannskapet bestemmer en ca.størrelse på den økonomiske potten som skal fordeles til kap. 3.4.1-forhandlinger (toppledergruppa inklusiv rådmannen) og til kap. 3.4.2-forhandlinger (mellomledergruppa) samt til kap. 5-forhandlinger.
  4. Endringen trer i kraft f.o.m. lønnsforhandlingene høsten 2008 og inntil annet blir bestemt.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Det har tidligere blitt bestemt at lokale lønnsforhandlingene for ansatte skal foretas av rådmannen (gjelder kap. 4, kap. 5 og kap. 3.4.2-forhandlinger).   I praksis har dette vært kommunens toppledergruppe som har gjennomført disse forhandlingene (består av; rådmannen, helse- og omsorgssjefen, oppvekst- og kultursjefen, teknisk sjef, sosial- og barnevernsjef (interkommunal med Rollag) og personalsjefen (rådmannens stedfortreder).

Ovennevnte praksis betyr at det er lederlønnsutvalget som har hatt ansvaret for lokale lønnsforhandlingene (kap. 3.4.1-forhandlinger) både overfor rådmannen og øvrig toppledergruppe.

Kommunene har gjerne organisert lønnsforhandlinger for kommunes toppledergruppe etter to hovedprinsipper: Enten at ansvaret ligger på politisk nivå (ofte et eget lederlønnsutvalg som hos oss) eller at forhandlingsansvaret er delegert til rådmannen. Selv om vi ikke har noen tall på dette, er inntrykket at flere og flere kommuner velger modellen med delegasjon til rådmannen. 

Vurdering:

Rådmannen ser det slik at dagens ordning med politisk forhandlingsutvalg i fbm lederlønnsforhandlinger har fungert tilfredsstillende selv om det i en periode rundt 2004 ikke ble gjennomført slike forhandlinger ( i lønnspolitisk plan står det nå at ”forhandlinger etter HTA kap. 3.4.1 skal gjennomføres en gang pr. år, normalt innen 20. desember.”). Likevel er det en åpenbar ulempe med denne ordningen; det er ikke lett for politikere å ha god nok oversikt over hvordan lederne har fungert totalt sett (utøvelse av lederskap, mål- og resultatoppnåelse, initiativ til effektivisering osv.).  Det er slik sett liten tvil om at rådmannen er den i kommunen som sitter med den beste oversikten/kunnskapen på dette området. Følger vi et gjennomgående prinsipp for hvordan Flesberg kommune har organisert sin myndighetsutøvelse med delegering til det nivå som har det faktiske ansvar og i forhold til effektiviseringshensyn, bør ansvaret for lønnsforhandlinger for kommunens toppledergruppe overføres fra lederlønnsutvalget og til rådmannen.