FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

komiteen for livsløp og kultur

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

12.03.2008

kl. 13:00

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 7/08

Meldinger

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

26.02.2008

Arkiv               

 

Saksmappe     

2008/257

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

12.03.2008

7/08

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

a, b, d.,f

Saksopplysninger:

a)      Partnerskapsavtale mellom Flesberg kommune og fylkeskommunen om Den Kulturelle skolesekken, inngått pr. januar 2008.

b)      Skoledagsorganisering 2008/09.

c)      Vedr. økning av tilskudd til lag og foreninger på kr. 72.000 for 2008. Rådmannen legger til grunn at disse midlene styrker eksisterende poster og fordeles i hovedsak under behandlingen av årets Kulturmidler i møte  4.juni 2008. Frist for å søke om kulturmidler 2008 er 31.mars.

d)      Møte med lag og foreninger 12.mars kl. 18.00 på kafeen på Flesbergtunet, komiteen inviteres, se vedlegg.

e)      Presentasjon av 1.utkast til kvalitetsutviklingssystem for skole og barnehage. Legges fram på møtet.

f)       Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova), er vedtatt og trådte i kraft 1.7.07. Lovteksten følger vedlagt. Samt kommentarer til lovens føresegner fra stortingets familie- og kulturkomite, Ot.prp. nr. 50 (2006-2007).