FLESBERG KOMMUNE

 

Møteinnkalling

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Møtedato:

08.05.2008

kl. 17:00

 

AGENDA:

KL. 17.00:         Arnkjell Farmen, Numedal Bredbånd AS – orienterer om bredbåndsutviklingen i Numedal.

Kl. 17.30:          Spørretime

Kl. 18.00:          Kommunestyremøtet starter.

Kl. 18.00           Behandling av sak Årsmelding og årsrregnskap for 2007. Distriktsrevisor Rolleiv Lilleheie er tilstede. Økonomisjef Anne Rudi orienterer.

Saksliste:

Nr.                  Sakstittel                                                                             Saksordfører

PS 15/08         Meldinger

PS 16/08         Årsregnskap og årsmelding Flesberg kommune 2007        Oddvar Garås

PS 17/08         Gnr. 117&7 Reguleringsplan Holtefjell hyttegrend               Brunjulf Hansen

-          sluttbeh.   

PS 18/08         Søknad om etableringstilskudd – Stenbek Rep.-                 Gunnar Grette

og Vedlikehold

PS 19/08         Rullering av kommuneplanen 2009-2025. vedtak av          Pia Øberg

                        Planprogram

PS 20/08         Lågen teaterverksted- oppnevning av representanter         Wenche Låg Breivik

                        til styret fra Flesberg kommune

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

28.04.2008

Arkiv               

033

Saksmappe     

2008/489

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

08.05.2008

15/08

 

Rådmannens anbefaling:

 

a)      Utskrift fra kommunestyremøte 3.4.08

b)      Fra Skatteetaten av 26.2.08: Kontrollrapport vedreørende skatteoppkreverfunksjonen i Flesberg kommune

c)      Melding om Skatteutvalg fra 01.01.08 – fra rådmannen.

 

Vedlegg:

a), b), c).

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

21.04.2008

Arkiv               

210

Saksmappe     

2008/417

Avd                  

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Årsregnskap og årsmelding Flesberg kommune 2007

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

24.04.2008

18/08

kommunestyret

08.05.2008

16/08

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året 2007.

2.      Årsrapport for året 2007 tas til orientering.

3.      Udekket i investeringsregnskapet på 779.000 kroner dekkes inn gjennom budsjettbehandlingen for 2009.

Behandling i formannskapet 24.04.2008:

Økonomisjef Anne Rudi var tilstede og orienterte.

Uttalelse til årsregnskap 2007 fra Flesberg kontrollutvalg forelå til møtet startet.

Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 24.04.2008:

1.      Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året 2007.

2.      Årsrapport for året 2007 tas til orientering.

3.      Udekket i investeringsregnskapet på 779.000 kroner dekkes inn gjennom budsjettbehandlingen for 2009.

Vedlegg:

  1. Regnskapsdokumentet for 2007
  2. Årsrapport 2007
  3. Kontrollutvalgets uttalelse

Saksopplysninger:

Årsregnskapet for 2007 for Flesberg kommune ble i følge Regnskapsforskriftene avlagt og sendt Statistisk Sentralbyrå (SSB) innen rapporteringsfristen 15. februar 2007. Rådmannens to dokumenter, “Årsregnskap 2007” og “Årsrapport 2007” ble overlevert Buskerud Kommunerevisjon IKS 31. mars 2008 (i henhold til kravet om overlevering innen utgangen av mars måned).

Med referanse til Regnskapsforskriften §10 “Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning” skal formannskapet avgi innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Fristen for kommunestyrets godkjenning av årsregnskapet er 1.juli. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Revisjonsberetning fra Buskerud Kommunerevisjon IKS er vedlagt.

Kontrollutvalget er i henhold til forskrift om Kontrollutvalg §7 “Uttalelse om årsregnskapet” tillagt følgende rolle:“Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.”

Kontrollutvalget behandler Flesberg kommunes regnskap 2007 i møte 24. april 2008. Uttalelse fra Kontrollutvalget ettersendes. Samtidig med at årsregnskapet behandles, skal årsrapporten foreligge til behandling i kommunestyret.

Fakta:

Driftsregnskapet

Netto driftsresultat er driften inkludert finanstransaksjoner, og ble i 2007 på 3,6 mill. kr. eller 2,54 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat betegnes ofte som et mål på kommunens økonomisk balanse. For å sikre kommunens handlefrihet er det anbefalt at netto driftsresultat bør være minimum 3 % av driftsinntektene.

Avvik fra budsjett

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk eller samlet avvik fra budsjett på 0 kroner etter at overføring til investeringsregnskapet er redusert med 225.000 i forhold til budsjettert. Dette er i tråd med strykningsbestemmelsene i kommuneloven.

Selv om driftsregnskapet går i balanse er det store avvik i rammene til etatene. Resultatet kan sammenfattes slik:

Merforbruk i etatene

-1.804.000 kroner

Premieavvik KLP

565.000 kroner

Skatteinntekter/rammetilskudd inkl ekstraordinært skjønn

774.000 kroner

Momskompensasjon investeringer

502.000 kroner

Netto finansutgifter -inntekter

559.000 kroner

Salg av konsesjonskraft, reduserte inntekter

-641.000 kroner

Økte avsetninger/tilskudd

-180.000 kroner

Redusert overføring til investeringsregnskapet

225.000 kroner

Resultat

0 kroner

Etatenes drift har samlet sett merforbruk på 1,8 millioner kroner og det varierer mye fra etat til etat. Det største avviket er innen Teknisk, plan og ressurs med merforbruk på 2,3 millioner kroner. Dette er en kombinasjon av svikt i gebyrinntekter og store ekstrautgifter i forbindelse med bl.a. flom og utgifter i forbindelse med renovasjonsordningen. Oppvekst- og kulturetaten har mindreforbruk på 1,5 millioner kroner. Viser for øvrig til etatenes kommentarer i rådmannens årsrapport.

Det er inntektsført premieavvik som ikke var budsjettert, merinntekten på skatteinntekter og rammetilskudd som i hovedsak er ekstraordinære skjønnsmidler. Momskompensasjon fra investeringsregnskapet overføres som inntekt i driftsregnskapet. Renteinntektene til kommunen er betraktelig høyere enn forventet. Kommunen salg av konsesjonskraft har ikke gitt den inntekten som var forventet pga lave strømpriser i 2007.

Flesberg kommune er en Robek kommune; underlagt Fylkesmannens betingede kontroll. Økonomistyring og budsjettoppfølging er ett viktig virkemiddel for å oppnå økonomisk handlefrihet. Rådmannen la stor vekt på økonomistyring og økonomirapportering i 2007 og vil intensivere dette arbeidet ennå mer i 2008.

Pr 1.1. 2007 hadde Flesberg kommune et opparbeidet merforbruk 8 millioner kroner. I 2007 er dette merforbruket redusert med 5,2 millioner kroner og er pr 31.12.2007 på 2,8 millioner kroner. Det er budsjettert inndekning på 1,8 millioner kroner i 2008.

Selvkostområdene:

Etterkalkyle på selvkostområdene viser at kommunen bidrar med finansiering av vann, avløp, renovasjon, feiing, oppmåling og byggesak med til sammen 1,1 millioner kroner i 2007. Dette er områder hvor man kan ha 100% dekning med gebyrinntekter. Renovasjon skal ha dekningsgrad på 100% med gebyrinntekter. Området slam har dekningsgrad over 100% og beløpet er avsatt til bundne driftsfond.

Investeringsregnskapet for 2007 er avsluttet med et udekket finansieringsbehov på 779.000,- kroner. Dette gjelder bl.a. egenkapitaltilskudd til KLP, merforbruk ved rehabilitering skolebygg og redusert overføring fra driftsregnskapet. Udekket finansieringsbehov må dekkes inn i løpet av 2 år.

Balanseregnskapet

Kommunens fondsreserve er 13,4 millioner kroner ved utgangen av 2007. Av dette er 12 millioner kroner allerede disponert gjennom tidligere vedtak eller øremerket spesielle formål.

Langsiktig gjeld er ved utgangen av året 61 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 0,7 millioner kroner fra året før. Det er foretatt 2,5 millioner kroner i låneopptak til investeringer og innbetalt 3,1 millioner kroner i avdrag i år.

Arbeidskapitalen er styrket med 2,6 millioner kroner. I forhold til kommunens driftsvolum anses arbeidskapitalen og være god. Likviditetsreserven er 1,4 millioner kroner og oppleves som tilfredsstillende.

Revisjonsberetningen inneholder ingen presiseringer eller forbehold.

Vurdering:

Rådmannen foreslår at udekket i investeringsregnskapet på 779.000 kroner dekkes inn gjennom budsjettbehandlingen for 2009.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

01.04.2008

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2006/1174

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 117/7 Reguleringsplan for Holtefjell Hyttegrend – sluttbehandling etter pbl § 27-2, nr 1

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

22.04.2008

22/08

kommunestyret

08.05.2008

17/08

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunestyret i Flesberg vedtar – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2, nr.1 – Reguleringsplan for Holtefjell Hyttegrend - del av eiendommen GNR 117/7.

Planmaterialet; kart og bestemmelser, er sist revidert kart 23.01.07 bestemmelser 01.04.08.

Behandling i fast utvalg for plansaker 22.04.2008:

Planutvalget foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i fast utvalg for plansaker 22.04.2008:

Kommunestyret i Flesberg vedtar – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 1- Reguleringsplan for Holtefjell hyttegrend – del av eiendommen GNR 117/7.

Planmaterialet; kart og bestemmelser, er sist revidert kart 23.01.07 bestemmelser 01.04.08.

 

 

Vedlegg:

-          Reguleringskartet, datert 23.10.07 (forminsket fra A3 til A4)

-          FUP-sak 73/07

Saksopplysninger og vurderinger:

Planforslaget er utarbeidet av landskaps­arkitekt Anne Ribberud, Fjellrens AS v/Odd Roar Sæther og Ing. Marit Kleivedalen på opp­drag fra grunneieren Sigurd Lia.

Planen tilrettelegger for 5 nye tomter for fritids­bebyggelse, samt nye atkomstveger i området. I forhold til arealdelen av kommuneplanen er hoveddelen av planområdet avsatt til fritidsbebyggelse, resten er avsatt til LNF-områder. Planområdet inn­går ikke i tidligere godkjent regulerings­plan.

Planområdet ligger på østsida av Numedal, opp mot Holtefjell, med atkomst fra Svene langs privat veg og fra Lampeland (Fønset) langs fylkesveg/ privat veg. Det er bompengeavgift på begge atkomster. Planområdet har videre atkomst fra Rustandsetra via eksisterende vei som opprustes. Avstand til Svene er ca 10 km.

Det er ingen eksisterende hytter innenfor planområdet. Fritidsboligene vil i stor grad ligge for seg selv. Planområdet er mellom 430 og 460 meter over havet, og omfatter ca 120 daa. Området består i øvre deler av glissen furuskog i småkupert terreng med mindre myrdrag mellom bergrabber i dagen. Nedre del av området et består av flatere områder med spredte furuer som avgrenses av strandlinjen til Krokvannet.

Kommunens faste utvalg for plansaker behandlet reguleringsforslaget sist i møte den 23.10.07, som FUP-sak 73/07. Utvalgets vedtak:

”Kommunens faste utvalg for plansaker – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 nr 2 – legger forslag til reguleringsplan for ”Holtefjell Hyttegrend, del av GNR 117/7, ut til offentlig ettersyn.

Etter at regulanten har gjort følgende endringer:

1.       Relevant koordinatrutenett påføres kartet.

2.       Feil i tegnforklaring rettes.

3.       I reguleringsbestemmelsene endres ”T-BRA” til ”BRA (m²) - unntatt parkeringsareal”. Dette i tråd med reviderte tekniske forskrifter.”

Offentlig ettersyn ble kunngjort i Lp og på kommunens nettsider. Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune, samt berørte rettighetshavere ble tilskrevet om offentlig ettersyn. Frist for uttalelse ble satt til 21.02.08.

Det er kommet inn 2 uttalelser til reguleringsforslaget. Henholdsvis fra fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune.

Fylkesmannen:

”Flesberg kommune – Holtefjell hyttegrend – del av gbnr 117/7 – uttalelse til forslag til reguleringsplan

Vi viser til brev av 10. januar 2008.

Miljømessige forhold:

Fylkesmannen har tidligere i brev av 23. januar 2007 uttalt seg til varsel om oppstart av reguleringsplan for ny fritidsbebyggelse på eiendommen gnr. 117, bnr 7 ved Krokvatnet.

PIanområdet er i kommuneplanens arealdel i hovedsak avsatt til nytt byggeområde for fritidsbebyggelse. I syd er deler av området avsatt til LNF-område med forbud mot hyttebygging.

Varselet om oppstart av planarbeidet omfattet inntil åtte nye tomter for fritidsbebyggelse. Foreliggende planforslag åpner for fem tomter. Tidligere foreslått brygge for småbåter er tatt ut av planforslaget.

Østlige deler av Flesberg kommune er preget av sammenhengende skogområder mot grensen til øvre Eiker og Sigdal. Det knytter seg store friluftsinteresser til disse områdene som er relativt lite utbygd og mindre tilrettelagt enn andre deler av kommunen. Ved rulleringen av siste kommuneplan for Flesberg fremmet miljøvernavdelingen innsigelse til nye hyttefelt syd for Krokvatnet ut fra et ønske om å ivareta de regionalt viktige friluftsområdene i randsonen mot Holtefjell. Fylkesmannen anbefalte også at det aktuelle hyttefeltet nord for Krokvatnet ble tatt ut av planen fordi det griper inn i de sammenhengende skogområdene og heller ikke var i tråd med kommuneplanens strategi om bærekraftig hyttebygging. Miljøvernavdelingen fremmet imidlertid ikke innsigelse, blant annet ut fra at feltets meget begrensete utstrekning.

På denne bakgrunnen vil Fylkesmannen sterkt anbefale at hytteområdet ikke utvides gjennom reguleringsplanen og at nye hytter lokaliseres i tråd med kommuneplanens avgrensning. Ved plassering av bebyggelsen på tomt 3 ber vi også om at byggeforbudssonen på 75 meter langs vassdraget blir overholdt.

Ut fra hensynet til vassdrag og friluftsliv finner Fylkesmannen det riktig at den tidligere foreslåtte brygga for småbåter ved Krokvatnet nå er tatt ut av planforslaget.

Fylkesmannens øvrige avdelinger har ikke merknader til planforslaget.”

Fylkeskommunen:

”Gnr 117 bnr 7 Holtefjell hyttegrend - Flesberg kommune - reguleringsplanforslag til offentlig ettersyn

Planfaglig uttalelse

Vi har kommet med uttalelse på varselsstadiet. Her ble det påpekt at vi var skeptiske til å anlegge småbåthavn ved vannet. Denne er nå tatt ut av planen. Planen viser nå kun mulighet for fortøyning i dette området. Våre tidligere merknader er derfor godt ivaretatt i det reviderte planforslaget. Når det gjelder energiforsyning, kommer det fram at det er tenkt bygd et minikraftverk i området, som kan forsyne hyttene med strøm. Det er positivt at vurderinger vedrørende energiforsyning blir tatt i forbindelse med utarbeidelse av planer.

Nyere tids kulturminner

Ved gjennomgang av våre arkiver, er det ikke funnet SEFRAK-registrerte kulturminner i planområdet. Vi har derfor ingen merknader til planforslaget.

Saksbehandler nyere tids kulturminner, Hilde Markussen dir. tlf. 32 80 86 38.

Det er foretatt arkeologiske undersøkelser og det er ikke funnet automatisk fredede kulturminner.”

Kommentarer til uttalelsene:

Fylkesmannens anmodning om at plassering av bebyggelse på tomt 3 overholder 75 meters byggeforbudssonen langs vassdrag ivaretas i reguleringsbestemmelsene.

Konklusjon: Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen vedtas.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

04.04.2008

Arkiv               

223

Saksmappe     

2008/81

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om etableringstilskudd - Stenbek Rep. og Vedlikehold

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

22.04.2008

4/08

kommunestyret

08.05.2008

18/08

 

Rådmannens anbefaling:

Søknaden fra Stenbek Rep. og Vedlikehold om etableringstilskudd på til sammen kr. 190.000,-, avslås.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 22.04.2008:

Brev fra Stenbek Rep. og Vedlikehold av 11.4.08, ble delt ut på gruppemøte 21.4.08.

På bakgrunn av dette brevet, mener utvalget at saken blir noe annerledes. Det dreier seg om en bedriftsetablering og kommer derfor inn under vilkårene for å få støtte.

Repr. Gunnar Grette, FrP, foreslo følgende endringsforslag:

Søknaden fra Stenbek Rep. og Vedlikehold om etableringstilskudd innvilges med et tilskudd på til sammen kr. 50.000,-. som dekkes av næringsfondet.

Ved alternativ votering mellom rådmannens anbefaling og Grettes endringsforslag, foreslår komiteen for næring og ressurs at kommunestyret vedtar Grettes anbefaling.

Anbefaling i komiteen for næring og ressurs 22.04.2008:

Søknaden fra Stenbek Rep. og Vedlikehold om etableringstilskudd innvilges med et tilskudd på til sammen kr. 50.000,-. som dekkes av næringsfondet.

Vedlegg:

Flesberg kommunes regelverk for nærings- og utviklingsfondet

Saksopplysninger:

Stenbek Rep. og Vedlikehold, v/Kim Stenbek, søker i brev av 08.01.08 om tilskudd til etablering av virksomhet på h.h.v. kr. 120.000,- til maskiner og utstyr m.m. og kr. 70.000,- til driftskapital (bl.a. forskuttering materiallager m.v.).

Kim Stenbek er selvstendig næringsdrivende med firmaet Stenbek Rep. og Vedlikehold, og driver som sveiser og mekaniker. Søker ønsker å kjøpe seg inn i Ingeniør Baklids maskin-, plate- og sveiseverksted på Skartum Gård. Virksomheten har flere faste kunder både i og utenfor kommunen, og eier har 10 års erfaring fra denne type virksomhet. Søknaden gir en grei beskrivelse av den virksomheten det søkes for.

Det anslås i søknaden en etableringsfase på 1 – 2 år, og for å komme godt i gang med etableringen søkes det om tilskudd på kr. 120.000,- til maskiner og utstyr, samt andre investeringskostnader. Det søkes videre om kr. 70.000,- til driftskapital for bl.a. forskuttering av materiallager m.v.

Rådmannen har ikke sett grunn til å etterspørre mer opplysninger om selve virksomheten i denne omgang, da hovedspørsmålet vil være om formålet faller innenfor kommunens regelverk på dette området.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil med henvisning til kommunens regelverk for etableringssøknader måtte anbefale at søknaden avslås.

Rådmannen er positiv til nyetableringer i kommunen, og så gjelder også denne. Denne etableringen sikrer en videreføring av den virksomheten som Ingeniør Baklid har drevet på Skartum Gård.

Søknaden kommer imidlertid i konflikt med regelverkets forbud om støtte til ordinær utvidelse av eksisterende virksomhet, og må derfor avslås.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

31.03.2008

Arkiv               

143

Saksmappe     

2007/644

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jorunn Skram Trømborg

Rullering av kommuneplanen 2009-2025. Vedtak av planprogram.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

24.04.2008

17/08

kommunestyret

08.05.2008

19/08

 

Rådmannens anbefaling:

1. Kommunestyret vedtar vedlagte planprogram for rullering av kommuneplanen 2009 – 2025.

 

2. Kommunestyret vedtar å starte prosess med å inngå kommuneplanavtale mellom kommunen og de regionale planmyndighetene om at samarbeidet skal skje i henhold til kjørereglene i BuskerudPlan.

 Behandling i formannskapet 24.04.2008:

Kommuneplanlegger Jorunn Skram Trømborg var tilstede og orienterte.

Vedr. pkt. 1: Rådmannen la fram en ny versjon av pkt 2 Visjon i vedlagte planprogram.

Formannskapet gikk enstemmig inn for rådmannens anbefaling, inkl rådmannens nye anbefaling pkt. 1.

Anbefaling i formannskapet 24.04.2008:

1. Kommunestyret vedtar vedlagte planprogram, inkl. ny versjon av pkt. 2 Visjon for rullering av kommuneplanen 2009 – 2025.

2. Kommunestyret vedtar å starte prosess med å inngå kommuneplanavtale mellom kommunen og de regionale planmyndighetene om at samarbeidet skal skje i henhold til kjørereglene i BuskerudPlan.

Vedlegg:

Planprogram

Saksopplysninger:

Flesberg kommune gjennomførte vinteren og våren 2007 en planprosess knyttet til kommuneplanens langsiktige samfunnsdel. Første del av prosessen skjedde parallelt og i nært samarbeid med Rollag kommune. Som ledd i arbeidet ble det holdt åpne folkemøter i samarbeid med bygdas teaterlag. Dette var positive møter som åpnet for debatt og innspill om hvordan kommunen skal utvikle seg framover. Scenarier, visjoner og strategier har stått sentralt i dette arbeidet.

 

Kommunens arealdel skal også tas opp til revisjon, og det er derfor nå utarbeidet et planprogram med rammer for rullering av hele den langsiktige kommuneplanen.

 

Buskerudplan: På initiativ fra Rådmannsutvalget i Buskerud er det gjennomført et utviklingsprosjekt for å foreslå tiltak som kan styrke kvalitet og forutsigbarhet i arealplanleggingen i Buskerud. Arbeidet har resultert i et forslag til kjøreregler for samhandling og forenkling i arealplan- og byggesaksbehandlingen, kalt BuskerudPlan. Se kapittel 5 i planprogrammet. Det skal inngås samarbeidsavtaler (kommuneplanavtaler) mellom kommunene i Buskerud og de regionale planmyndighetene om at samarbeidet skal skje iht. BuskerudPlan. 

Vurdering:

Planprogrammet var på høring fra juli til september 2007. På bakgrunn av innspill og prosess med gammelt og nytt kommunestyre, finner rådmannen nå å fremme planprogrammet for formannskapet og kommunestyret.

 

Rådmannen anbefaler også at kommunen starter prosessen med å inngå kommuneplanavtale i henhold til kjørereglene i BuskerudPlan. En slik avtale vil kunne styrke kvalitet og forutsigbarhet i arealplanleggingen.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

31.03.2008

Arkiv               

033

Saksmappe     

2008/359

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Lågen teaterverksted - oppnevning av representanter til styret fra Flesberg kommune

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

23.04.2008

10/08

kommunestyret

08.05.2008

20/08

 

Rådmannens anbefaling:

  1. Kulturkonsulent Kristin Hammershaug velges som Flesberg kommunes representant til nytt styre i Stiftelsen Lågen Teaterverksted for 4 år fra det tidspunkt styret konstituerer seg. (2008-2011).
  2. Som politisk vararepresentant for 4 år fra det tidspunkt styret konstituerer seg. (2008-2011), velges:

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 23.04.2008:

Repr. Odd Kåre Dalen, Ap, gikk inn for rådmannens anbefaling pkt. 1 og fremmet følgende navn til rådmannens anbefaling pkt. 2:

Wenche Låg Breivik.

Repr. Bjørg Homelien, h, fremmet følgende endringsforslag:

Pkt. 1. Ungdomsleder Kristine Engell Løkamoen.

Pkt. 2.  Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget Kari Nordseth.

Leder for utvalget Nils Molia,  Sp, fremmet følgende endringsforslag:

 Pkt. 1.            Ungdomsleder Kristine Engell Løkamoen.

Pkt. 2.  Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget Kari Nordseth
Kulturkonsulent Kristin Hammershaug.

Repr. Odd Kåre Dalen, trakk deretter sitt forslag.

Det ble først votert over rådmannens anbefaling som fikk ingen stemmer.

Ved alternativ votering mellom Homeliens endringsforslag og Molias endringsforslag, foreslår komiteen med 4 mot 3 stemmer at kommunestyret vedtar Homeliens endringsforslag.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 23.04.2008:

  1. Ungdomsleder Kristine Engell Løkamoen velges som Flesberg kommunes representant til nytt styre i Stiftelsen Lågen Teaterverksted for 4 år fra det tidspunkt styret konstituerer seg. (2008-2011).
  2. Som politisk vararepresentant for 4 år fra det tidspunkt styret konstituerer seg. (2008-2011), velges: Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget Kari Nordseth.

Vedlegg:

Vedlegg for Stiftelsen Lågen Teaterverksted (vedtatt etter uttalelser fra berørte kommuner i 2007)

Saksopplysninger:

Det har pågått arbeid en tid for å omdanne nåværende stiftelsen Numedal Teaterverksted til å bli stiftelsen Lågen Teaterverksted, (SLT) som også skal omfatte Kongsberg. Det vises blant annet til vedtak i kommunestyret i Flesberg, sak 33/07, av 28.6.07, der kommunestyret enstemmig gikk inn for teaterverkstedets forslag til nye” Vedtekter til Stiftelsen Lågen Teaterverksted”.

Kongsberg kommune gjorde gjennom et kommunestyrevedtak i januar 20008, positivt vedtak om å delta i teaterverkstedmodellen Stiftelsen Lågen Teaterverksted.

For å komme videre i prosessen for å konstituere et nytt styre for SLT, er kommunene gjennom et styremøte 27.3.08 bedt om å oppnevne følgende styrerepresentanter: En representant med vararepresentant velges av kommunen

Vedtektenes, pkt. 4 Stiftelsens styre- lyder i sin helhet slik:

”Stiftelsens styre består styret i sin helhet av 8 personer, sammensatt av 2 personer med personlig varamann fra hver av kommunene. En representant med vararepresentant velges av kommunen og en representant med vara velges blant amatørteatergruppene i kommunen. Styrerepresentantene velges for 4 år, med mulighet for gjenvalg. Styrt velger selv leder og nestleder for 1 år ad gangen. Stiftelsens styre skal på se kjønnsrepresentasjon  etter likestillingsloven overholdes.”

Kulturkonsulenten har i denne omgang vært representant siden 2005, og tidligere i perioder på 1990-tallet.Jon Olav Berget, har vært politisk vararepresentant siden februar 2004.

Høgheim og Solvoll Teaterlag valgte sin repr. med vara høsten 2007- som da fortsatt er gjeldende.

Pr. i dag er det ansatt 1 teaterkonsulent i 50 % stilling, som faglig og administrativt pt. er tilknyttet Nedre Buskerud Teaterverksted i Drammen, i påvente av opprettelsen av SLT. NUT kjøper tjenester derfra, inkl.kontorplass med mer. 

Vurdering:

Siden det nå dreier seg om et nytt teaterverksted som vil stå på helt egne ben, er det naturlig å starte med nye oppnevnelser av styrerepresentanter for de neste 4 år, dvs. 2008-2011, slik at de følger den vanlige kommunestyreperioden.

Rådmannen foreslår at kulturkonsulenten fortsatt blir kommunens representant i styret, med 1 politisk oppnevnt representant som vararepresentant. Dette på bakgrunn av faglighet og  kontuinitet i styret.

I kommunens nylig vedtatte DKO-plan er det regionale teaterverkstedet viet oppmerksomhet som en viktig faglig ressurs og samarbeidspart for blant annet skolens DKS-satsning. Dette er det fokus på fra kulturkontoret. I forbindelse med utarbeidelse av konkrete årsplaner for DKS, (skolenes tiltaksplan for Den Kulturelle Skolesekken) er det allerede avsatt arbeidsmøte med teaterkonsulenten i vår, med sikte på et konkret samarbeid.

 

 

 

Vedlegg melding c)

 

 

FLESBERG KOMMUNE

Fellestjenesten

 

Skatteoppkreveren i Kongsberg og Numedal

Postboks 115

3602 Kongsberg

 

 

 

Deres ref:

Vår ref:

Saksbeh:

Arkivkode:

Dato:

Erik Rognlie

2008/418-

RANVEIGH

033

09.04.2008

 

Skatteutvalg fra 01.01.08

Jeg viser til telefonsamtale vedr. valg av skatteutvalg og bekrefter at på bakgrunn av mail fra Buskerud fylkeskommune om reorganisering av skatteetaten ble det ikke valgt nytt skatteutvalg etter kommunestyrevalget 2007.

Idet den nye ordningen tidligst vil fungere fra 1.1.09 må de som ble valgt for perioden 2003 – 2007 fortsette i sine verv inntil videre.

Skatteutvalget i Flesberg kommune for 2003 – 2007 består av:

Henry Tangen Andersen, leder                   m/pers. vara Elin Karine Hage

Kåre Kjennerud, nestleder                           m/pers. vara Wilfred Jørgensen

Pia Øberg                                                     m/pers. vara Stein Erik Garaas

 

 

Med hilsen

Flesberg kommune

 

 

Ranveig Hvila

 

 

 

Kopi til:

Henry Tangen Andersen

 

3623

Lampeland

Kåre Kjennerud

 

3620

Flesberg

Pia Øberg

Tømmervegen 1

3622

Svene

Elin Karine Hage

 

3622

Svene

Wilfred Jørgensen

 

3622

Svene

Stein Erik Garaas

 

3623

Lampeland