FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

kommunestyret

 

Møtested:

Kommunestyresalen

 

Møtedato:

Torsdag 03.04.2008

kl. 17:00

 

 

Til sakslisten

 

ORIENTERINGER:

·         Kl. 17.00: Presentasjon av ”Den Blå Timen” ved prosjektleder Liv Hukkelberg.

·         Kl. 17.20: Orientering fra Kongsbergregionen v/ leder av Kongsbergregionen Steinar Berthelsen og regional koordinator Jan-Erik Innvær

Ca. kl. 18.15-18.45: Spørretimen

Etter spørretimen: Kommunestyret starter.

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 12/08

Meldinger

 

PS 13/08

Delegasjon - Lederlønnsutvalg

Eilev Bekjorden

PS 14/08

Høringsuttalelse Flesberg kommune - Nasjonal Transportplan 2010 - 2019 (NTP)

Arne Sørensen

 


 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

14.03.2008

Arkiv               

033

Saksmappe     

2008/332

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

03.04.2008

12/08

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

A, b, c, d. e.

Saksopplysninger:

a)      Protokoll fra kommunestyremøte 14.2.08.

b)      Årsrapport 2007 fra Kongsbergregionen.

c)      Skatteinngang for januar 2008.

d)      Fylkesmannen i Buskerud har gjennomført lovlighetskontroll av kommunestyrets budsjettvedtak i møte 13.12.07, sak 61/07. Se brev/vedtak fra Fylkesmannen av 12.3.08.

e)      Administrasjonsutvalget har gjort vedtak om seniorpolitisk plan: ”6.2.1 Retningslinjer for seniorpolitikk, Flesberg kommune”.  vinteren 2008. Planen følger vedlagt.

f)       Invitasjon fra Fylkesmannen til seminar for nye politikere, sted Lampeland hotell 10.april.

g)      Forslag til møteplan 2.halvår 2008 – legges fram på møtet.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

21.02.2008

Arkiv               

044

Saksmappe     

2008/248

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Svein Foss

Delegasjon – Lokale lønnsforhandlinger

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

13.03.2008

12/08

kommunestyret

03.04.2008

13/08

 

Rådmannens anbefaling:

  1. Årlige lønnsforhandlinger for kommunens toppledergruppe overføres fra politisk nivå (utvalg utgått av formannskapet - lederlønnsutvalg) og til rådmannen.
  2. Formannskapet/lederlønnsutvalget beholder lønnsforhandlingsansvaret overfor rådmannen.
  3. Formannskapet bestemmer en ca.størrelse på den økonomiske potten som skal fordeles til kap. 3.4.1-forhandlinger (toppledergruppa inklusiv rådmannen) og til kap. 3.4.2-forhandlinger (mellomledergruppa) samt til kap. 5-forhandlinger.
  4. Endringen trer i kraft f.o.m. lønnsforhandlingene høsten 2008 og inntil annet blir bestemt.

Behandling i formannskapet 13.03.2008:

Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 13.03.2008:

  1. Årlige lønnsforhandlinger for kommunens toppledergruppe overføres fra politisk nivå (utvalg utgått av formannskapet - lederlønnsutvalg) og til rådmannen.
  2. Formannskapet/lederlønnsutvalget beholder lønnsforhandlingsansvaret overfor rådmannen.
  3. Formannskapet bestemmer en ca.størrelse på den økonomiske potten som skal fordeles til kap. 3.4.1-forhandlinger (toppledergruppa inklusiv rådmannen) og til kap. 3.4.2-forhandlinger (mellomledergruppa) samt til kap. 5-forhandlinger.
  4. Endringen trer i kraft f.o.m. lønnsforhandlingene høsten 2008 og inntil annet blir bestemt.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Det har tidligere blitt bestemt at lokale lønnsforhandlingene for ansatte skal foretas av rådmannen (gjelder kap. 4, kap. 5 og kap. 3.4.2-forhandlinger).   I praksis har dette vært kommunens toppledergruppe som har gjennomført disse forhandlingene (består av; rådmannen, helse- og omsorgssjefen, oppvekst- og kultursjefen, teknisk sjef, sosial- og barnevernsjef (interkommunal med Rollag) og personalsjefen (rådmannens stedfortreder).

Ovennevnte praksis betyr at det er lederlønnsutvalget som har hatt ansvaret for lokale lønnsforhandlingene (kap. 3.4.1-forhandlinger) både overfor rådmannen og øvrig toppledergruppe.

Kommunene har gjerne organisert lønnsforhandlinger for kommunes toppledergruppe etter to hovedprinsipper: Enten at ansvaret ligger på politisk nivå (ofte et eget lederlønnsutvalg som hos oss) eller at forhandlingsansvaret er delegert til rådmannen. Selv om vi ikke har noen tall på dette, er inntrykket at flere og flere kommuner velger modellen med delegasjon til rådmannen. 

Vurdering:

Rådmannen ser det slik at dagens ordning med politisk forhandlingsutvalg i fbm lederlønnsforhandlinger har fungert tilfredsstillende selv om det i en periode rundt 2004 ikke ble gjennomført slike forhandlinger ( i lønnspolitisk plan står det nå at ”forhandlinger etter HTA kap. 3.4.1 skal gjennomføres en gang pr. år, normalt innen 20. desember.”). Likevel er det en åpenbar ulempe med denne ordningen; det er ikke lett for politikere å ha god nok oversikt over hvordan lederne har fungert totalt sett (utøvelse av lederskap, mål- og resultatoppnåelse, initiativ til effektivisering osv.).  Det er slik sett liten tvil om at rådmannen er den i kommunen som sitter med den beste oversikten/kunnskapen på dette området. Følger vi et gjennomgående prinsipp for hvordan Flesberg kommune har organisert sin myndighetsutøvelse med delegering til det nivå som har det faktiske ansvar og i forhold til effektiviseringshensyn, bør ansvaret for lønnsforhandlinger for kommunens toppledergruppe overføres fra lederlønnsutvalget og til rådmannen.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland           

14.03.2008

Arkiv               

113

Saksmappe     

2006/479

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Høringsuttalelse Flesberg kommune - Nasjonal Transportplan 2010 - 2019 (NTP)

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

11.03.2008

1/08

kommunestyret

03.04.2008

14/08

 

Rådmannens anbefaling:

Flesberg kommune ber Telemark og Buskerud fylkeskommuner innarbeide de generelle merknadene fra Kongsbergregionen (vedlegg) i sitt videre arbeid med NTP 2010 – 2019, og ber spesielt om at følgende tema blir prioritert i fylkeskommunenes uttalelser:

 

·         For å realisere gode og nødvendige vei- og jernbaneprosjekter i vår region bør den økonomiske rammen i NTP 2010 – 2019 økes med minimum 20% av planrammen slik det er beskrevet i plandokumentet

·         Jernbanestrekningen Drammen - Kongsberg med dobbelt jernbanespor til Kongsberg og innlemming av strekningen i intercityområdet. Tiltaket gis førsteprioritet for større jernbaneinvesteringer i Buskerud.

·         Ferdig utbygd E134 gjennom Kongsberg (Damåsen – Saggrenda) snarest mulig i planperioden.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 11.03.2008:

Forslag til høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 (NTP), ble delt ut på gruppemøter 10.mars.

Rådmannens saksframlegg forelå ikke på møtet.

Komiteen behandlet forslaget til høringsuttalelse NTP med rådmannens anbefaling til vedtak.

Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for næring og ressurs 11.03.2008

Flesberg kommune ber Telemark og Buskerud fylkeskommuner innarbeide de generelle merknadene fra Kongsbergregionen (vedlegg) i sitt videre arbeid med NTP 2010 – 2019, og ber spesielt om at følgende tema blir prioritert i fylkeskommunenes uttalelser:

 

·         For å realisere gode og nødvendige vei- og jernbaneprosjekter i vår region bør den økonomiske rammen i NTP 2010 – 2019 økes med minimum 20% av planrammen slik det er beskrevet i plandokumentet

·         Jernbanestrekningen Drammen - Kongsberg med dobbelt jernbanespor til Kongsberg og innlemming av strekningen i intercityområdet. Tiltaket gis førsteprioritet for større jernbaneinvesteringer i Buskerud.

·         Ferdig utbygd E134 gjennom Kongsberg (Damåsen – Saggrenda) snarest mulig i planperioden.

Vedlegg:

Forslag til høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 (NTP)

Saksopplysninger:

I likhet med de fleste uttalelser eller større saker som har regional karakter, så er også forslaget til uttalelse til Nasjonal Transportplan (NTP) utarbeidet i samarbeid med de andre kommunene i Kongsbergregionen. Dette er en rasjonell og god arbeidsmetode i slike saker, og NTP har da også i størst grad regional betydning.

Kommuneplangruppen (KPLAN) i Kongsbergregionen fikk i bestilling fra rådmannsutvalget å utarbeide en mulig felles uttalelse til den fremlagte NTP. Et notat ble fremlagt til drøfting i rådmannsutvalgets møte den 25.01.08, og utkast til sak/uttalelse ble behandlet av rådmannsutvalget 29.02.08. Det ble her gitt noen innspill til endringer før saken ble behandlet i regionrådet den 11.03.08. I regionrådets møte ble det foretatt noen justeringer, og vedlagt saken følger uttalelsen som er vedtatt av regionrådet for Kongsbergregionen.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil tilrå at man i all hovedsak slutter til uttalelsen til Kongsbergregionen.

I denne type saker kan det selvsagt være fristende å trekke frem alle uløste behov i eget nærområde, men rådmannen peke på at hovedinnhold og forslag til prioriteringer i foreliggende NTP er en vedlikeholdsstrategi. Det foreslås m.a.o. ikke mye til nye investeringer. En uttalelse med få prioriterte områder, gjort av flere kommuner sammen, veier sannsynligvis tyngre enn lange ønskelister fra hver av kommunene.

Rådmannen har i sitt forslag til uttalelse i all hovedsak fulgt opp Kongsbergregionens uttalelse. Rådmannen lar det være opp til den politiske behandling av saken å fremme eventuelle lokale behov som ikke fremkommer i forslaget til uttalelse.