FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

komiteen for næring og ressurs

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

02.09.2008

kl. 13.00

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 11/08

Søknad om tilskudd til bygging av infrastruktur for mobilsender på Ulland

Arne Sørensen

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

22.08.2008

Arkiv               

223

Saksmappe     

2008/556

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om tilskudd til bygging av infrastruktur for mobilsender på Ulland

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

02.09.2008

11/08

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Søknaden fra oppsitterne på Ulland, ved Knut Klev og Magne Madsen, om et tilskudd på kr. 35.000,-, innvilges. Tilskuddet bevilges med dekning fra næringsfondet.

Vedlegg:

Søknad av 16.05.08 fra oppsitterne på Ulland

Saksopplysninger:

Oppsitterne på Ulland representert ved Knut Klev og Magne Madsen søker i brev av 16.05.08 om et tilskudd på kr. 35.000,- til dekning av kostnader ved innkjøp av materiell. Dette er nødvendig materiell for å reise en mobilmast, slik at Telenormobil kan installere og drifte en GSM-sender.

Det henvises i sin helhet til den vedlagte søknaden som beskriver formål med søknad og en detaljert kostnadskalkyle.

Selv om denne type tiltak ikke er direkte omtalt i regelverket for kommunens nærings- og utviklingsfond vurderer rådmannen tiltaket som godt innenfor regelverkets formål.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at søknaden innvilges.

Mobildekning tar de fleste i dag som en selvfølge over det ganske land, men slik er det ikke på Ulland. Med god egeninnsats har man nå greid å få til en intensjonsavtale med Telenormobil der man gjennom et spleiselag skal få på plass en GSM-sender. Rådmannen vurderer det som svært viktig både utviklingsmessig og sikkerhetsmessig å få etablert denne senderen på Ulland.

Det kan selvsagt reises prinsipielle spørsmål ved at innbyggere og kommune skal løse samfunnsoppgaver som andre i prinsippet bør løse, men rådmannen anbefaler å la dette ligge. Sånn som i andre viktige saker for lokalsamfunnet, for eksempel bredbåndsutbyggingen i Numedal, så er det lokale spleiselag mellom innbyggere, kommune, næringsliv og ideelt sett medfinansiering fra andre, som gir de gode løsningene. Rådmannen mener det er svært positivt at det også denne gang er lokale initiativ i samarbeid med kommunen som løser viktige samfunnsoppgaver. Spleiselag er en god modell.