FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

Valgnemnda

Møtested:

 

Møtedato:

21.11.2007

kl. 15:30

 

 

Utdrag fra lov om domstolene (domstolloven) kap. 4 og utdrag fra lov om endringer i domstolloven mv. (valg og uttaking av lekdommere) følger vedlagt


 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 4/07

Forslag til valg av skjønnsmenn 2008 - 2012

Eilev Bekjorden

PS 5/07

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere Borgarting lagmannsrett  2008 - 2013

Eilev Bekjorden

PS 6/07

Valg av meddommere Kongsberg tingrett  2008 - 2012

Eilev Bekjorden

PS 7/07

Valg til jordskiftemeddommerutvalg 2008 - 2012

Eilev Bekjorden

PS 8/07

Valg av forliksråd 2008 - 2012

Eilev Bekjorden

PS 9/07

Forliksråd -  møtefullmektiger 2008 - 2012

Eilev Bekjorden

PS 10/07

Valg til overformynderi 2008 - 2009 / 2011

Eilev Bekjorden

PS 11/07

Eiendomsskatt valg takstnemnd og overtaksnemnd 2007 - 2011

Kåre Kjennerud

PS 12/07

Valg av eldreråd 2007 - 2011

Kåre Kjennerud

PS 13/07

Valg til heimevernsnemnd 2007 - 2011

Kåre Kjennerud

PS 14/07

Representant til Kirkelig Fellesråd 2007 - 2011

Kåre Kjennerud

PS 15/07

Konfliktråd - valg til oppnevningsutvalg 2007 - 2011

Kåre Kjennerud

PS 16/07

Frivillighetssentralen i Flesberg  valg av styremedlemmer 2007 - 2011

Kåre Kjennerud

PS 17/07

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS  (IKA Kongsberg)  representant 2007 - 2011

Oddvar Garås

PS 18/07

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS - valg av representant 2008 - 2011

Oddvar Garås

PS 19/07

Landsforeningen mot kreft - valg  kontaktutvalg 2007 - 2011

Oddvar Garås

PS 20/07

Moen Næringspark A/S  valg av styre 2007 - 2011

Oddvar Garås

PS 21/07

Pedagogisk Psykologisk Rådgivningskontor representant 2007 - 2011

Oddvar Garås

PS 22/07

Representanter til samarbeidsutvalg barnehager og skoler 2007 - 2011

Oddvar Garås

PS 23/07

Representanter til styret for Lågdalsmuseet med Vassdragsmuseet Labro 2007 - 2011

Oddvar Garås

PS 24/07

Styre/ representantskap Flesberg samfunnshus A/L 2007 - 2011

Pia Lena Øberg

PS 25/07

Styre/representantskap Solvoll samfunnshus A/L 2007 - 2011

Pia Lena Øberg

PS 26/07

Valg av bygdetunnemnd 2007 - 2011

Pia Lena Øberg

PS 27/07

Valg av utmarksutvalg 2007 - 2011

Pia Lena Øberg

PS 28/07

Valg fondsstyre for omsorgstjenestene 2007 - 2011

Pia Lena Øberg

PS 29/07

Valg til byggeskikknemnd for Numedal 2007 - 2011

Pia Lena Øberg

PS 30/07

Valg vegtilsynsnemnd 2007 - 2011

Pia Lena Øberg

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

14.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/926

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Forslag til valg av skjønnsmenn 2008 - 2012

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

4/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Ifølge skjønnsprosesslovens § 14 skal det i hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmenn som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter.

Buskerud fylkeskommune meddeler ved brev av 13.08.2007 at Flesberg skal foreslå 3 skjønnsmenn. Forslaget skal inneholde ca. 20 % flere navn enn det antall som skal velges. Om ønskelig kan forslagene begrunnes.

Forslagene som sendes fylkeskommunen skal inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, telefon til arbeidssted og privat inkl. mobiltlf., stilling og yrke (utdannelse) og hva vedkommende er særlig kyndig i dersom dette ikke i tilstekkelig grad framgår av stilling/yrke. F eks kan opplyses om spesiell fagutdanning. At man er ingeniør er ikke tilstrekkelig, mens derimot bygningsingeniør er mer opplysende.

For valg av skjønnsmenn gjelder reglene i domstollovens § 66 første ledd, § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om øvre aldersgrense og §§ 71 – 74 for valg av meddommere tilsvarende.

Etter fylkestingsvalget høsten 2007 skal det nye fylkestinget i henhold til overgangsregler oppnevne et utvalg av skjønnsmedlemmer innen 15. februar 2008. Oppnevningen gjelder for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013. Fylkeskommunen har satt fristen til å sende inn forslag til 20. januar 2008.

Vurdering:

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

14.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/849

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere Borgarting lagmannsrett  2008 - 2013

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

5/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Saksopplysninger:

I hvert lagsogn skal det for lagmannsrettssaker være to utvalg for lagrettemedlemmer og meddommere, ett for kvinner og ett for menn. Førstelagmannen skal fastsette antall medlemmer og fordele mellom kommunene.

Nye bestemmelser i domstolloven vedrørende lekdommere og lagrettemedlemmer trådte i kraft 1. juli 2007. De viktigste endringene er:

·         Ny måte for beregning av behovet for lagrettemedlemmer (to saker pr medlem i året)

·         Valgperioden forskyves i forhold til kommunevalget

·         Mer detaljerte personlige krav til valgbarhet

·         Flere grupper utelukkes på grunn av stilling

·         Strengere krav til vandel

·         Ordningen med særlige fagkyndige utvalg oppheves

Førstelagmannen ved Borgarting lagmannsrett meddeler ved brev av 19.07.07 at for Buskerud lagsogn fastsettes det samlede antall til 84 kvinner og 84 menn. Av disse skal 1 kvinne og 1 mann velges av Flesberg kommune. til lagmannsretten. Fortegnelsen over de valgte skal inneholde: fullt navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og stilling.

Krav til de som velges framgår av domstollovens §§ 70 – 72 og fritaksgrunner av § 74.

Valgnemndas forslag skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. Kommunestyret skal velge lagrettemedlemmer og meddommere innen 15. februar 2008. Valgene gjelder for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1315

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av meddommere Kongsberg tingrett  2008 - 2012

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

6/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

I hvert domssogn skal det for tingrettssaker være to utvalg av meddommere, ett for kvinner og ett for menn. Domstollederen bestemmer antallet medlemmer i utvalgene og fordeler dette mellom kommunene etter folketallet. Hvert medlem skal i utgangspunktet gjøre tjeneste i to saker i året. Hver kommune skal ha minst ett medlem i hvert av utvalgene.

Ved henvendelse til Kongsberg tingrett opplyses at Flesberg skal oppnevne 20 kvinner og 20 menn.

For valg av meddommere til tingretten gjelder de samme regler som for valg av lagrettemedlemmer /meddommere til lagmannsretten.

·         Fortegnelsen over de valgte skal inneholde: fullt navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og stilling.

·         Krav til de som velges framgår av domstollovens §§ 70 – 72 og fritaksgrunner av § 74.

·         Valgnemndas forslag skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. Kommunestyret skal velge lagrettemedlemmer og meddommere innen 15. februar 2008. Valgene gjelder for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013.

Vurdering:

 

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

13.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1030

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg til jordskiftemeddommerutvalg 2008 - 2012

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

7/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

I hver kommune skal det være et særskilt utvalg av jordskiftemeddommere. Nedre Buskerud jordskifterett har ved brev av 14.09.2007 fastsatt at jordskifteutvalget skal ha 16 medlemmer.

Jordskifteretten påpeker at det er viktig at jordskiftemeddommerutvalget består av personer med forskjellig erfaringsbakgrunn og alder og at det bør være en rimelig fordeling mellom kvinner og menn. Videre at medlemmene i utvalget skal være kyndige i saker som skifteretten behandler i tilknytning til eiendommer og alltidvarende bruksretter, herunder

a.      Jordskifte og evt. ekspropriasjonsskjønn ved utbygging og vern av arealer der eiendomsforholdene blir vanskelige

b.      Jordskifte der forholdene er vanskelige, for eksempel oppløsing av sameie, omforming, avløsning og fellestiltak

c.      Rettsutredning og grensegang for klarlegging og om nødvendig tvistebehandling av grenser og bruksretter

d.      Skjønn som egen sak etter vegloven § 60, servituttloven § 19 og gjerdeloven § 16.

For valg av jordskiftemeddommere gjelder domstollovens regler for valg av meddommere tilsvarende. Lagrettemedlemmer og meddommere er ikke fritatt for valg til jordskifteutvalget.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

14.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1303

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av forliksråd 2008 - 2012

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

8/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Forliksrådet skal ha 3 medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene innkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har formannen forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.

Etter kommunestyrevalget høsten 2007 skal kommunestyret i henhold til overgangsregler velge forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer innen 15. januar. Valget gjelder for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013. I henhold til domstollovens § 58 skal valget innberettes til fylkesmannen som utferdiger oppnevnelsen for de valgte.

Forliksrådmedlemmer må være norske statsborgere, være vederheftige og ikke fradømt stemmerett i offentlige anliggender og må ha fylt 25 år og være under 70 år ved valgperiodens start. Det skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt. Domstollovens §§ 71 – 74 om utelukkelse og fritak gjelder også for forliksrådsmedlemmer.

Ved flertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene bestemmes etter deres stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt, med mindre kommunestyret enstemmig fastsetter rekkefølgen.

Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig, for å oppfylle kravet om det skal være både kvinner og menn blant medlemmene, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke opp på den listen som har fått færrest stemmer. Samme regler gjelder ved valg av varamedlemmer, men evt. med opprykk etter den listen som har fått nest færrest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekning fra hvilken liste opprykk skal skje.

Vurdering:

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1303

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Forliksråd -  møtefullmektiger 2008 - 2012

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

9/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Forliksrådsforskriftens § 3 har regler om oppnevning av utvalg av faste møtefullmektiger:

Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. I kommuner med mer enn 25.000 innbyggere skal det være minst 5 medlemmer i utvalget. Kommuner med mer enn 50.000 innbyggere skal ha et utvalg med minst 7 medlemmer, og i kommuner med mer enn 90.000 innbyggere skal utvalget ha minst 10 medlemmer.

Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser.

Maksimal godtgjørelse til møtefullmektig tilsvarer maksimalsatsen for møtegodtgjørelse i henhold til forskrift 23. juli 1993 nr. 768 om maksimalsatser for utmåling av sakskostnader i forliksrådet § 1 annet ledd og § 2. Godtgjørelsen dekkes av vedkommende part.

For perioden 2004 – 2008 ba lensmannen (sekretariatet for forliksrådet) Flesberg kommune oppnevne 3 – 4 møtefullmektiger til forliksrådet.

Vurdering:

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1333

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg til overformynderi 2008 - 2009 / 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

10/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Gullik Vatnebryn velges som overformynder for resten av perioden 2006 – 2009.

2.      Som overformynder for perioden 2008 – 2011 velges:

3.      Som forretningsfører for 2008 – 2009 velges:

4.      Som varamedlemmer for 2008 – 2009 velges:

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Ifølge vergemålsloven av 22. april 1927, 3. kap. skal hver kommune ha et overformynderi. Overformynderiet har vanlig to overformyndere. De velges, en hvert annet år, for fire år om gangen. Hvert annet år velges også 2 varamedlemmer for de følgende 2 år. 1 av overformynderne oppnevnes samtidig som forretningsfører for 2 år.

Følgende valg til overformynderiet gjelder for perioden 2003 – 2006/2008:

Overformynder 2003 - 2006: Ove Wingestad

Overformynder 2005 – 2008: Gullik Vatnebryn

Forretningsfører 2005 - 2006: Gullik Vatnebryn

Varamedlemmer 2005 – 2006: 1. Nils Livland. 2. Turid Gjellerud.

Valgperioden for den ene overformynderen skal gjelde fra 1. januar etter kommunevalget og for den andre to år senere. Gullik Vatnebryn er forespurt og er villig til å forlenge vervet med ett år. Det må nå velges 1 overformynder for perioden 2008 - 2011 samt forretningsfører og 2 varamedlemmer for 2008 - 2009.

Vergemålslovens §§ 21 - 23 har bestemmelser om valgbarhet m.v: “Til overformyndere eller varamenn kan bare velges vederheftige og duelige menn eller kvinner, som er valgbare ved kommunale valg og har fylt 30 år. Fylkesmenn, skifteforvaltere og revisorer for overfor-mynderiregnskaper og lønte tjenestemenn ved overformynderiene kan ikke velges. Den som har fylt 60 år eller som på grunn av sykdom eller svakhet ikke uten stor vanske kan være overformynder, kan nekte å ta imot valg. En fratredende overformynder kan nekte å ta imot valg for så lang tid som han har gjort tjeneste. En overformynder kan kreve seg fritatt for andre ombud, medmindre annet er bestemt ved lov.”

Overformynderiet har tre hovedoppgaver: 1. oppnevne verger, hjelpeverger og setteverger, 2. forvalte de umyndiges midler og 3. veilede og ha tilsyn med vergene.

Vurdering:

Som det framgår av saksopplysningene har valg av overformyndere kommet i utakt med valgperioden. Etter å ha snakket med Gullik Vatnebryn anbefaler rådmannen at Vatnebryn velges 2009.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1334

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Eiendomsskatt valg takstnemnd og overtakstnemnd 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

11/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Kommunestyret har fastsatt at

  • takstnemnda skal ha bestå av leder, nestleder og 1 medlem
  • overtakstnemnda skal bestå av leder, nestleder og 4 medlemmer

Det skal også velges varamedlemmer.

Det kreves ingen spesielle kvalifikasjoner for å sitte i nemndene. Utgangspunktet er at alle som kan motta valg til kommunestyret er valgbare. Formannskapets medlemmer/varamedlemmer bør ikke velges da formannskapet har klagerett. Det er alminnelig antatt at medlemmer av ligningsnemnda, ligningssjefen og økonomisjefen heller ikke bør velges.

Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Vurdering:

 

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1235

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av eldreråd 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

12/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Vedtekter for eldreråd ble vedtatt av kommunestyret 11.03.93, sak 17.

Vedtekter for eldrerådet § 1:

«Eldrerådet består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 3 medlemmer oppnevnes blant pensjonistene etter forslag fra pensjonistforeningen. Disse skal være pensjonister. 1 medlem velges blant formannskapets medlemmer og 1 medlem velges blant helse- og sosialstyrets medlemmer. Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant pensjonistene i rådet. Valgene gjelder for den kommunale valgperioden.»

Flesberg Pensjonistforening har i møte vedtatt følgende forslag:

Arve Kristoffersen       med varamedlem Lilly Hvila

Herleik Vatnebryn       med varmedlem Helga Dokken

Turid Søgnen              med varamedlem Olav Molia

Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Vurdering:

 

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1312

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg til heimevernsnemnd 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

13/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

I henhold til forskrift til lov om heimevernet skal det i hver kommune være en kommunal heimevernsnemnd med rådgivende myndighet.

Nemnda skal ha to medlemmer som oppnevnes av kommunestyret og et medlem fra den lokale politimyndighet. Nemnda velger selv leder og sekretær blant nemndas medlemmer.

Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Vurdering:

 

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1313

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Representant til Kirkelig fellesråd 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

14/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Kirkelig fellesråd består i henhold til kirkelovens § 12 av:

a)      to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det enkelte menighetsråd

b)      en representant valgt av kommunen, og

c)      en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate oppnevning dersom det er valgt inn en prest etter bokstav a.

Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for 4 år.

Vurdering:

 

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1324

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Konfliktråd - valg til oppnevningsutvalg 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

15/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Formannskapet vedtok i sak 3/93 deltakelse i interkommunalt samarbeid vedr. konfliktråd mellom Numedalskommunene, Kongsberg og Øvre Eiker kommuner (politidistriktet).

I henhold til godkjent avtale skal det velges et felles oppnevningsutvalg med følgende sammensetning: Konfliktrådslederen, en representant fra påtalemyndigheten og en politisk valgt - dvs. at hver kommune skal velge en person som tiltrer utvalget ved valg av megler(e) for «sin»kommune.

Vurdering:

 

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1330

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Frivillighetssentralen i Flesberg  valg av styremedlemmer 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

16/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Frivillighetssentralen i Flesberg (FIF) eies av Flesberg kommune. Kommunestyret vedtok vedtekter for FIF i møte 06.04.2005.

I henhold til vedtektene skal styret tilrettelegge og innkalle til årsmøte før 1. mars. Årsmøte innkalles med 3 ukers varsel. Innkomne saker må være styret i hende minst 2 uker før møte. Årsmøte er styret. Stemmerett har styrets medlemmer. Årsmøte er åpent for brukere og frivillige i Flesberg kommune med tale og forslagsrett.

På årsmøte velger de frivillige 2 representanter med varamedlemmer for 2 år til styret. Det første året sitter en av de to bare 1 år. Øvrige 3 styremedlemmer med varamedlemmer utnevnes av eier (Flesberg kommune) og følger kommunevalgperioden. Årsmøte velger leder og nestleder for 1 år.

Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Vurdering:

 

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

 

Saksmappe     

2007/1328

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS  (IKA Kongsberg)  representant 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

17/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Som Flesberg kommunes representant til representantskapet for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS for kommunevalgperioden 2007 - 2011 oppnevnes teknisk sjef Jon Kåre Jonsson. Som vararepresentant oppnevnes saksbehandler Ranveig Hvila.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

I hht § 8 i selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) skal selskapet ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med en representant hver - oppnevnt av vedkommende kommunestyre eller fylkesting. Det skal oppnevnes ett varamedlem for hver av de faste medlemmene. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg.

Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den enkelte deltaker kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende del av valgperioden.

Daglig leder eller styremedlemmer/varamedlem til styret kan ikke velges til medlemmer i representantskapet.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at kommunestyret oppnevner representant fra administrasjonen.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

13.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1117

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS - valg av representant 2008 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

18/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS (KOB) er opprettet med hjemmel i og i samsvar med lov om interkommunale selskaper. Flesberg kommunestyre sluttet seg i møte 15.06.00 til selskapsavtalen.

Opplæringskontoret er et samarbeids- og serviceorgan for medlemsbedriftene og har ansvaret for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse. KOB har følgende lærefag som sitt virkeområde: aktivitørfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og omsorgsarbeiderfaget.

Det øverste organet for selskapet er representantskapet som består av ett medlem pr. deltaker - jfr. § 9 i selskapsavtalen. Medlem og varamedlem velges for 4 år.

Personalsjefen ble valgt til medlem med ordføreren som varamedlem for perioden 2003 - 2007.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1325

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Landsforeningen mot kreft - valg  kontaktutvalg 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

19/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Etter oppfordring fra landsforeningen for kreft er det tidligere oppnevnt et utvalg som skal fungere som en kontaktkomite for landsforeningen. Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1327

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Moen Næringspark A/S  valg av styre 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

20/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Kommunen overtok i 1990 100 % av aksjene i Moen Næringspark A/S. Det velges et styre på 3 medlemmer + 1 varamedlem.

Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv                

033

Saksmappe     

2007/1329

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Pedagogisk Psykologisk Rådgivningskontor representant 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

21/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

I hht vedtekter for styret i det felles pedagogiske – psykologiske rådgivningskontor for Kongsberg og Numedal består styret av 3 medlemmer fra Kongsberg kommune, 1 medlem fra hver av de andre kommunene (Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal) og 1 medlem fra de tilsatte ved kontoret. Skolefaglig ansvarlig i kommunene har møte- og talerett i styret.

De kommunale representantene med vararepresentanter velges for 4 år av gangen.

Vurdering:

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1326

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Representanter til samarbeidsutvalg barnehager og skoler 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

22/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Hver barnehage og skole skal ha et samarbeidsutvalg med representanter valgt av foreldre, ansatte og eier.

Kommunestyret skal velge representant med vararepresentant til samarbeidsutvalget ved:

  1. Flesberg barnehage avdeling Furuflata
  2. Flesberg barnehage avdeling Lampeland
  3. Flesberg barnehage avdeling Svene
  4. Flesberg skole
  5. Lampeland skole
  6. Lyngdal skole

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1307

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Representanter til styret for Lågdalsmuseet med Labromuseene 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

23/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Flesberg kommune skal velge en representant med vararepresentant til styret for stiftelsen Lågdalsmuseet med Labromuseene.

Lågdalsmuseet er et kulturhistorisk museum for Kongsberg og Numedal, og kompetansesenter for tretradisjoner og eldre og nyere tids byggeskikk i Buskerud. Norges Optikkmuseum er en del av denne avdelingen.

Labromuseene har ansvar for vassdragsrelaterte kulturminner langs Numedalslågen, og består av Numedalslågens Fløtningsmuseum og Norsk Vassdragsmuseum. Norsk Vegmuseum Labro er også en del av denne avdelingen.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe      

2007/1320

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Styre/ representantskap Flesberg samfunnshus A/L 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

24/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

I henhold til avtale/vedtekter for Flesberg samfunnshus A/L skal kommunen velge 5 representanter til representantskapet og 1 medlem m/varamedlem til styret.

Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1321

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Styre/representnantskap Solvoll samfunnshus A/L 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

25/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Som andelseier skal kommunestyret velge 1 medlem med varamedlem til styret og 5 medlemmer med personlige varamedlemmer til representantskapet for Solvoll Samfunnshus A/L.

Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Vurdering:

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1306

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av bygdetunnemnd 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

26/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Bygdetunnemnda består av 7 medlemmer + grunneier. Kommunestyret velger leder og sekretær.

Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

For perioden 2003 – 2007 har bygdetunnemnda hatt følgende medlemmer: Astri Rindem – leder, Harald Vatnebryn – nestleder, Arvid Rugland, Arnt Bakke, Grethe Rudi, Ingrid Liv Bjerke, Knut Holtan og grunneier. Kulturkonsulenten har vært sekretær.

Vurdering:

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.11.2007

Arkiv                

033

Saksmappe     

2007/1314

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av utmarksutvalg 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

27/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Utmarksutvalget er et underutvalg av komiteen for næring og ressurs. Utvalgets arbeidsoppgaver er de samme som tidligere ble ivaretatt av viltnemnda og innlandsfiskenemnda. Teknikk, plan og ressurs har sekretariatfunksjonen.

For perioden 2003 - 2007 ble det valgt 7 medlemmer m/personlige varamedlemmer.

Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv                

033

Saksmappe     

2007/1323

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg fondsstyre for omsorgstjenestene 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

28/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Kommunestyret opprettet i sak 59/89 et legatstyre ved Flesbergheimen bestående av 1 politisk valgt, 1 representant fra beboerne og styrer ved Flesbergheimen (driftsleder).

I prinsippsak om etterbruk av Flesbergheimen, møte 12.09.02 sak 77 pkt. 4 i vedtaket, vedtok kommunestyret å endre benevnelsen legatstyre til ”Fondsstyret for omsorgstjenestene”.

Vurdering:

 

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1331

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg til byggeskikknemnd for Numedal 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

29/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Flesberg kommunestyre foreslår at valg av representanter til byggeskikknemnda for Numedal følger valgperioden.

2.      Som Flesberg kommunes representanter for perioden 2007 – 2011 velges:

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Medlemmene i byggeskikknemnda for Numedal består av 2 representanter for hver kommune. Hvert 2. år velger hver kommune 1 representant for 4 år. Nemnda velger selv leder for 2 år. Sekretærfunksjonen er lagt til bygningsetaten i kommunen som har lederen.

Fra Flesberg er Jarl Hammervold valgt for 2001 - 2004 og Astri Rindem for 2003 - 2006. Valg skulle således vært foretatt tidligere. De valgte fungerer i vervet inntil nytt valg er foretatt.

Vurdering:

Rådmannen har ut ifra en helhetsvurdering ikke funnet noen gode grunner til at representantene i byggeskikknemnda skal overlappe hverandre og anbefaler at valg av representantene følger valgperioden.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1322

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg vegtilsynsnemnd 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

21.11.2007

30/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Som en ekstra sikkerhet i vegvedlikeholdet er det tidligere blitt valgt tilsynsmenn for de kommunale vegene 1) Landerud - Dokken 2) Livland - Landerud - Bjørkesett og 3) Lyngdal kirke - Hjerpeton.

Vurdering:

 

Vedlegg:


UTDRAG FRA LOV OM DOMSTOLENE (domstolloven) kap. 4:

§ 66 Medlemmene til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av kommunestyret selv hvert fjerde år. Valget foretas innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.

Er kommunen delt mellom flere domssogn, velges ---

Skal deling gjennomføres i løpet av en valgperiode, ---

§ 67 Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget.

§ 68 Formannskapet eller det faste utvalget kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med § 67. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist.

Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn etter kunngjøringen som nevnt i første ledd siste punktum, velger kommunestyret selv det antallet medlemmer til hvert av utvalgene som er bestemt etter §§ 64 og 64.

Ingen kan velge stil mer enn ett av utvalgene.

§ 69 Fortegnelse over de valgte lagrettemedlemmer og meddommere føres av kommunen. Fortegnelsen skal inneholde utvalgsmedlemmenes fulle navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og stilling.
Gjenpart av fortegnelsen sendes vedkommende domstol. Domstoladministrasjonen kan gi nærmere forskrift om fortegnelsen.

§ 70 Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven.

I tillegg må vedkommende

1.      være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,

2.      ikke være fradømt stemme retten i offentlige anliggender,

3.      ikke være under offentlig gjeldforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene,

4.      stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdage, og

5.      være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i fokeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

§ 71 Utelukket fra valg på grunn av stilling er:

1.      Stortingets representanter og vararepresentanter

2.      statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor,

3.      fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,

4.      utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,

5.      ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen,

6.      ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og den styre,

7.      ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen

8.      praktiserende advokater og advokatfullmektiger

9.      kommunens administrasjonssjef og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget

§ 72 Utelukket på grunn av vandel er:

1.      den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,

2.      den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffelovens §§ 39 – 39 c,

3.      den som er idømt fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,

4.      den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig

5.      den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen

6.      den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig

Dom på samfunnsstraff medfører utelukket etter første ledd nr 1 eller 3, uavhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd.

§ 73 Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med §§ 70 – 72.

§ 74 En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere.

Avgjørelse om fritak avgjøres av kommunen.

§ 75 De fritak for å overta ombud som er gitt i andre lover, gjelder ikke vervet som lagrettemedlem eller meddommer.

 

UTDRAG FRA LOV OM ENDRINGER I DOMSTOLLOVEN MV.
(valg og uttaking av lekdommere):

XIII Overgangsregler

Etter kommunestyrevaglet høsten 2007 skal det nye kommunestyret selv velge forliksrådsmedlemmer innen 15. januar 2008 og medlemmer til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere innen 15. februar 2008. Valgene gjelder for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013. Lagmannsrettens og tingrettens leder skal gi underretning som nevnt i §§ 64 og 65, begges annet ledd, før utgangen av august 2007. Valgene skal forberedes i samsvar med § 68.

Etter fylkestingsvalget høsten 2007 skal det nye fylkestinget oppnevnes et utvalg av skjønnsmedlemmer innen 15. februar 2008. Oppnevningen gjelder for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013.