FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

kommunestyret

 

Møtested:

kommunehuset

 

Møtedato:

15.02.2007

kl. 17:00

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 1/07

Meldinger

 

PS 2/07

Søknad om serveringsbevilling for kafe/pizzavirksomhet - Flesberg Bensin AS

Paul Bratlie

PS 3/07

Søknad om skjenkebevilling  - Flesberg bensin AS

Paul Bratlie

PS 4/07

GNR 6 BNR 2 – søknad om utsettelse av boplikt

Nils Molia

PS 5/07

Videreføring av Den Grønne Dalen fra 2007 som Lågensamarbeid

Eilev Bekjorden

PS 6/07

IKA Kongsberg - endring av selskapsavtale

Gudveig Førle

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

05.02.2007

Arkiv               

 

Saksmappe     

2007/200

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

15.02.2007

1/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Saksopplysninger:

a)      Hovedutskrift fra kommunestyremøte 14.12.06.

 

 

 

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

17.01.2007

Arkiv               

U63

Saksmappe     

2007/51

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om serveringsbevilling for kafe/pizzavirksomhet - Flesberg Bensin AS

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

31.01.2007

1/07

kommunestyret

15.02.2007

2/07

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Flesberg bensin AS gis serveringsbevilling for drift av kafe/pizzaservering.

2.      Jorun Adde Smeland godkjennes som styrer for serveringsbevillingen.

3.      Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at styrer avlegger og består etablererprøve etter serveringsloven, senest 1.april 2007.

4.      Serveringsstedet må være lukket mellom kl. 01.00-06.00, jfr. hotelloven.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 31.01.2007:

Sosial- og barnevernssjef Widar Stoltz var  tilstede under behandlingen av saken.

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 31.01.2007:

1.      Flesberg bensin AS gis serveringsbevilling for drift av kafe/pizzaservering.

2.      Jorun Adde Smeland godkjennes som styrer for serveringsbevillingen.

3.      Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at styrer avlegger og består etablererprøve etter serveringsloven, senest 1.april 2007.

4.      Serveringsstedet må være lukket mellom kl. 01.00-06.00, jfr. hotelloven.

Saksopplysninger:

Jorun Adde Smeland søker 14.12.06 på vegne av Flesberg Bensin A/S som bevillingshaver om serveringsbevilling med bakgrunn i utvidelse av kafe/pizzadriftens etablissement. Lokalet ligger ved siden av bensinstasjon/gatekjøkken lokalet.  Lokalet det søkes om serveringsbevilling for, er delt med tett vegg mot bensinstasjonen og med egen inngang, samt serveringsluke fra kjøkken, skriver søkeren.

De søker om skjenkebevilling fra kl. 12-01.30. mandag- søndag.

De søker om serveringsbevilling for restaurant/kafe som type virksomhet.

Det søkes om bevilling med Jorun Adde Smeland som styrer og Jonny Kolbjørn Smeland som stedfortreder.

De skriver følgende i oversendelsesbrev/søknaden (utdrag).:

”Lokalet er delt med tett vegg mot bensinstasjonen men det er serveringsluke fra kjøkken. Målgrunnen for servering er personer som ønsker alkohol til pizza etter åpningstiden som per i dag er 22.00 men søknaden er til 01.30 pga at vi ser mulighet på fredag og lørdag, spesielt rettet mot turister. Det har også med befolkningen og det lille samfunnet vi lever i. Vi har ikke mange mulighetene her i Flesberg så vi ser en mulighet for å få litt samhold i bygda.

Vi ser dette som et utmerket supplement til den eksisterende virksomheten vi har her oppe.”

Tegning over lokalet er mottatt, sammen med oversendelsesbrev, samt skjema om servering/skjenking.

Søknaden er oversendt sosialsjefen og Mattilsynet til uttalelse:

Sosialsjefen har ingen merknader til søknad og serveringsbevilling.

Mattilsynet godkjenner også søknaden og skriver slik (utdrag):

”Etter Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler skal alle som vil drive næringsmiddelvirksomhet på forhånd melde fra om dette til Mattilsynet.

Virksomheten er godkjent i henhold til tidligere godkjenningskrav. Med bakgrunn i kravene i næringsmiddellovgivningen har ikke Mattilsynet innvendinger mot at serveringsbevillng gis”.

Sentrale bestemmelser:

I henhold til hotelloven skal serveringssteder holdes lukket fra kl. 01.00-06.00. Lensmannen kan for enkelte anledninger gi tillatelse til å lukke senere eller åpne tidligere. Bevillingshaver kan godkjennes som styrer, men 1 person kan bare være styrer på ett sted. (dvs. samme person kan ikke være samme styrer for både serveringsbevilling og skjenkebevilling).

I Henhold til serveringsloven må styrer avlegge og bestå etablererprøve, i utgangspunktet før bevilling gis.

Vurdering:

Rådmannen ser det som positivt at det etableres ny næringsvirksomhet i Flesberg sentrum og at eksisterende virksomhet utvides. Dersom kommunestyret i egen sak om skjenkebevilling på samme sted, innvilger dette, må det tas hensyn til kravet om at styrer må være en annen person enn styrer for serveringsbevilling.

Søker viser til vedlagt tegning og at Flesberg brannvesen godkjent lokalet for kafe- pizzarestaurant på BRA 85 m2 for 35 personer. Tegningene er mottatt kommunen 20.4.98 og byggetillatelse for Hydro Texaco ble gitt 21.8.98. Rådmannen forutsetter for øvrig at alle nødvendige tillatelser og godkjenninger er i orden.

Rådmannen har ingen innvendinger mot at serveringsbevilling gis. Rådmannen foreslår at forslag til styrer får en frist til 1.april med å ha avlagt og bestått etablererprøve etter serveringsloven. Det er kongsberg kommune som forestår denne prøven etter avtale med Flesberg kommune.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

17.01.2007

Arkiv               

U63

Saksmappe     

2006/1444

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om skjenkebevilling  - Flesberg bensin AS

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

31.01.2007

2/07

kommunestyret

15.02.2007

3/07

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Flesberg Bensin A/S gis ikke skjenkebevilling til serveringssted, i foretakets lokaler.

2.      Avslaget begrunnes med hensynet til ungdom som ferdes på serveringsstedet og i Flesberg sentrum på kveldstid, samt at den lokale alkoholpolitiske handlingsplanens mål er å begrense og regulere forbruket av alkoholholdige varer.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 31.01.2007:

Sosial- og barnevernssjef Widar Stoltz var tilstede under behandlingen av saken og redegjorde for rådmannens anbefaling.

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 31.01.2007:

1.      Flesberg Bensin A/S gis ikke skjenkebevilling til serveringssted, i foretakets lokaler.

2.      Avslaget begrunnes med hensynet til ungdom som ferdes på serveringsstedet og i Flesberg sentrum på kveldstid, samt at den lokale alkoholpolitiske handlingsplanens mål er å begrense og regulere forbruket av alkoholholdige varer.

Vedlegg:

 1. Søknad fra Flesberg Bensin AS, (det formelle skjemaet ligger i saksmappen), samt tegning av serveringslokale.
 2. Sektorplan –rusmiddelpolitisk handlingsplan for Flesberg kommune, kst. Sak 38/06, vedtatt 29.6.06.

Saksopplysninger:

Jorun Adde Smeland søker 14.12.06 på vegne av Flesberg Bensin A/S om å skjenkebevilling med bakgrunn i utvidelse av kafe/pizzadriftens etablissement. De søker om å skjenke øl og vin mandag – søndag fra kl. 12.00- 01.30.

De skriver følgende i søknaden (utdrag).:

”Lokalet er delt med tett vegg mot bensinstasjonen men det er serveringsluke fra kjøkken. Målgrunnen for servering er personer som ønsker alkohol til pizza etter åpningstiden som per i dag er 22.00 men søknaden er til 01.30 pga at vi ser mulighet på fredag og lørdag, spesielt rettet mot turister. Det har også med befolkningen og det lille samfunnet vi lever i. Vi har ikke mange mulighetene her i Flesberg så vi ser en mulighet for å få litt samhold i bygda.

Vi ser dette som et utmerket supplement til den eksisterende virksomheten vi har her oppe.”

Søknaden er oversendt lensmannen og sosialsjefen til uttalelse:

Lensmannen har avgitt følgende uttalelse:

”Lensmannskontoret anbefaler ikke skjenking av alkohol i bensinstasjonens lokaler i Flesberg. Flesberg kommune har i sin alkoholpolitiske handlingsplan som mål å begrense antall utsalgs- og skjenkesteder. Skjenking på en bensinstasjon – selv om lokalet er fysisk skilt fra bensin / gatekjøkkendelen vil gi feil signal i forhold til ovennevnte formål.

Vi vil dessuten bemerke at bensinstasjonen i Flesberg har vært – og kommer sannsynligvis til å være det eneste tilbudet om kiosk / gatekjøkkenvirksomhet på stedet med åpningstider utover kvelden. I så måte er brukes dette tilbudet også av unge mennesker. Alkoholservering og ungdom hører ikke sammen. ”

Sosialsjefen skriver følgende i sin uttalelse:

”Sosialtjenesten i Flesberg og Rollag kommuner anbefaler ikke skjenkebevilling for alkohol for Flesberg Bensin A/S.

Sosialtjenesten sine vurderinger bygger i hovedsak på premisser i kommunens alkoholpolitiske plan, som viser en begrensning i antall bevillinger. Videre oppfatter sosialtjenesten at hovedgeskjeften er bensin/butikk drift.

Lokalene er slik vi oppfatter det eneste plass (innendørs) hvor også ungdom kan være kveldstid i Flesberg. Da det i stor grad er eneste samlingssted for ungdom på kveldstid, kan det nok oppfattes at det slår negativt ut for søknaden. Likevel legger sosialtjenesten det til grunn ut i fra en forebyggende helhetsvurdering.

Det er også fra sentralt hold kommet forskrift i f.h.t. kommunalt rusarbeid som er viktig å se på, generelt, i f.h.t. skjenke- og salgsbevillinger.

Hvis skjenkebevilling likevel skulle innvilges, er det viktig at åpningstiden er i f.h.t. vedtatt forskrift samt lovpålagte prøver er gjennomført.”

Vurdering:

Det er positivt at nye eiere ønsker å drive næringsvirksomhet i Flesberg kommune gjennom å videreutvikle bensinstasjonen i Flesberg sentrum med et ordentlig serveringstilbud. Særlig siden det er få andre sosiale møteplasser i Flesberg sentrum for både fastboende og hyttegjester/andre turister. Nye initiativ her vurderer rådmannen som svært positivt. Erfaring viser at skjenkebevilling for øl og vin virker konkurranseforsterkende i forhold til både lokalbefolkning og hytteeiere.

Flesberg kommune vedtok i kommunestyret 29.juni 2006, sak 38/06 alkoholpolitisk handlingsplan for Flesberg kommune 2006-2009. Planen har bl.a. som formål å begrense antall utsalgs- og skjenkebevillinger i Flesberg. Planen sier følgende, under punktet ”mål og strategier”:

”Flesberg kommune ønsker gjennom alkoholpolitiske tiltak og reguleringer å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.” ..

Samtidig under pkt. virkemidler i planen, slås det fast at det ikke gis skjenke- eller salgsløyve til gatekjøkken, bensinstasjoner og lignende. Dette er i tråd med alkohollovens forskrift av 11.12.97, kap. 5, Forbud mot å gi salgsbevilling for øl til visse typer virksomhet. § 5.1: ” Det kan ikke gis salgsbevilling for øl til bensinstasjoner eller kiosk.”

Det er, etter rådmannens vurdering, en hårfin balanse om søknaden kommer inn under begrepet kafeteria, eller om den er en del av bensinstasjonens område, selv om den er adskilt med egen inngang.

Fremfor å gjøre trekke opp grensegangen mellom hva man i denne konkrete saken regner som egen kafeteria eller hvorvidt den er å betrakte som del av bensinstasjonen, så vurderer rådmannen det som mer relevant å se på hvilke målgrupper en slik serveringsvirksomhet har som formål å betjene: Søkeren peker på så vel lokalbefolkning som turister som aktuelle gjester. Samtidig vet vi at dette er det eneste stedet ungdom har som et sosialt samlingssted i Flesberg sentrum på ettermiddag-/kveldstid. Idrettstilbudene, inkl. ballbingen på skolen, er primært et tilbud til yngre aldersklasser og er av en annen karakter. Dette, sammenholdt med den alkoholpolitiske handlingsplanens målsettinger, trekker i retning av et avslag på søknaden.

Etter en helhetsvurdering av saken fraråder rådmannen at Flesberg Bensin A/S får skjenkebevilling. Rådmannen har i sin vurdering lagt tyngst vekt på hensynet til ungdom som ferdes på serveringsstedet/i sentrum og det forebyggende arbeidet mot denne aldersgruppen, samt den lokale handlingsplanen som har som formål å begrense antall salgs- og skjenkesteder. Rådmannen har også lagt stor vekt på uttalelsene fra h.h.v. lensmann og sosialsjef som tydelig trekker i samme retning.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

16.01.2007

Arkiv               

6/2/0/0

Saksmappe     

2006/1460

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

GNR 6 BNR 2 - SØKNAD OM UTSETTELSE AV BOPLIKT

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

30.01.2007

1/07

kommunestyret

15.02.2007

4/07

 

Rådmannens anbefaling:

I medhold av Lov om konsesjon og erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) gis med dette Berit Juveli utsettelse med boplikten på Mellom Juveli, Gnr 6 Bnr 2 i Flesberg kommune, frem til den 01.03.2010.  Dersom boplikten ikke oppfylles innen fristens utløp fremmes sak om mislighold av konsesjonsvilkårene.

Vedlegg:  .

Kartutsnitt

Behandling i komiteen for næring og ressurs 30.01.2007:

Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for næring og ressurs 30.01.2007:

I medhold av Lov om konsesjon og erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) gis med dette Berit Juveli utsettelse med boplikten på Mellom Juveli, Gnr 6 Bnr 2 i Flesberg kommune, frem til den 01.03.2010.  Dersom boplikten ikke oppfylles innen fristens utløp fremmes sak om mislighold av konsesjonsvilkårene.

Saksopplysninger:

Berit Juvli søker i brev av 15.12.06 om utsettelse av boplikten ved Mellom Juveli, Gnr 6 Bnr 2, i Flesberg kommune. 

Hun skriver i sin søknad:  ”I desember – 05 overtok jeg Mellom Juveli gnr 6, bnr 2 i Flesberg kommune.  Min far, Olaf Juveli, som døde i 1993, var den siste fastboende på Mellom Juveli.  Jeg har odelsrett på gården og synes det er viktig at en familiegard ”med lange tradisjoner” blir i familiens eie.

Tunet i Mellom Juveli består av mange hus og har i kulturlandskapsregistreringen fra 1997 fått benevnelsen ”høy verneverdi”.  Våningshuset er en ombygd tømmerbygning i sveitserstildrakt.  Huset er i svært dårlig forfatning og må ha en omfattende restaurering.  Dette stiller krav til både tid og økonomi.  Vi er i full gang med restaureringsarbeidet.  I sommer ble det lagt nytt tak.  De andre husa på tunet (bortsett fra låven) må også ha snarlig vedlikehold, blant annet nye tak.  For øvrig kan det nevnes at eiendommen har tre setrer, der husa også kan karakteriseres til å være i svært dårlig forfatning.

Når det gjelder areal, består eiendommen av 25 da dyrket mark, 1629 da skogareal og 234 da klassifisert som annet areal.   Dyrkaarealet har ikke vært i drift siden midten av 80 tallet og er så godt som gjengrodd.  Mye av skogen er hogstmoden og vinteren -06 ble det avvirket ca. 2.400 m³.

I første omgang vil det være vanskelig for meg og familien å bosette oss på gården.  Vi bor på Kongsberg, jeg arbeider som lektor på Notodden videregående skole og vi har en datter i grunnskolen.  Foreløpig vil det være mest aktuelt å bruke gården som et helge og fritidssted.

På bakgrunn av ovenfornevnte søker jeg om tre års utsettelse av boplikten på Mellom Juveli.

Vurdering:

I Landbrukdepartementets rundskriv M-2/2004 om reglene av bo- og driveplikt står det følgende i pkt 9.4.1.5 om husforhold:  ”Alle bygningene på eiendommen kan tas i betraktning, også det forhold at eiendommen er uten bygninger.  Det er husforholdene på den eiendommen som søknaden gjelder som skal tas i betraktning.  Det kan i søkers fordel legges vekt på at det er dårlige hus på den eiendommen søknaden gjelder.  I noen tilfeller vil søker pårope seg som grunnlag for søknaden at han allerede har en boplass med brukbare bygninger.  Hvorvidt det skal gis fritak i et slik tilfelle beror på om hensynene bak bo- og drivepliktsreglene ivaretas uten flytting til eiendommen.

Søker baserer sin søknad delvis på at det må utføres rehabiliteringsarbeider ved bygningene på gården, før man kan bo der fast.  Imidlertid vil fremdriften av et slikt arbeide bero på hvor mye innsats søker legger i arbeidet for å gjøre huset beboelig.  En tidsfrist for når gården må være tilflyttet for å kunne oppfylle boplikten kan her være ett godt virkemiddel.

Etter veiledningens pkt 9.4.1.1 og tilknytning og 9.4.1.2skal det også legges vekt på eiers tilknytning til eiendommen og livssituasjon.

I Flesberg kommune er det ønskelig at bosettingen opprettholdes og kommunen ønsker derfor å bruke reglene og praktiseringen av bo- og driveplikten aktivt for å styrke bosettingen.  I følge de opplysninger som er fremlagt, så ønsker søker nå først og fremst å benytte gården som ett helge og feriested.  Det er ingenting i veien for at søker ved å overnatte på gården i minst 50 % av årets døgn kan oppfylle kravene til boplikt, imidlertid har ikke eier søkt om dette.  Rådmannen vil imidlertid mene at søker bør gis en frist frem til den 01.03.2010 med å oppfylle boplikten ved Mellom Juveli, Gnr 6 Bnr 2 i Flesberg kommune.  Dette er i samsvar med hvordan lignende saker har blitt behandlet den siste tiden.

Dersom boplikten ikke blir oppfylt innen fristens utløp, vil det bli fremmet sak om mislighold av konsesjonsvilkårene.  Dersom kommunestyret ikke finner å kunne utsette boplikten vil søker bli gitt en rimelig frist med å tilflytte eiendommen.

Ettersom dyrkaarealer er gjengrodd for flere år siden, vil rådmannen hevde at gården holdes i hevd ved at det foretas uttak av hogstmoden tømmer på eiendommen.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.01.2007

Arkiv               

130

Saksmappe     

2007/79

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ellen Korvald

Videreføring av Den Grønne Dalen fra 2007 som Lågensamarbeid

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

01.02.2007

3/07

kommunestyret

15.02.2007

5/07

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Kommunestyret i Flesberg kommune vedtar å videreføre det interkommunale grønn dal samarbeidet mellom kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal og Larvik for en fireårsperiode (2007-2010).

2.      Samarbeidets arbeidsområde skal smalnes og begrenses til Numedalslågen og vassdragsrelaterte saker.

3.      Arbeidet skal som tidligere ledes av en politisk styringsgruppe der ordfører eller varaordfører fra hver av kommunene er medlem. Løpende administrativ dialog skal føres i en administrativ gruppe med rådmannsoppnevnte personer, eller faggrupper sammensatt etter behov. Koordinering av arbeidet skal skje via et lite sekretariat som etableres slik styringsgruppa finner hensiktsmessig.

4.      Kostnader ved løpende drift og mindre tiltak finansieres med et årlig tilskudd på 25.000 kr. fra hver av de små kommunene og 40.000 kr. fra hver av de store kommunene. Større prosjekter og tiltak må skaffes ekstern finansiering.

Behandling i formannskapet 01.02.2007:

Repr. Eilev Bekjorden, foreslo følgende tillegg pkt. 1:

Under forutsetning av at de andre kommunene gjør tilsvarende vedtak.

Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling med Bekjordens tilleggsforslag.

Anbefaling i formannskapet 01.02.2007:

1.      Kommunestyret i Flesberg kommune vedtar å videreføre det interkommunale grønn dal samarbeidet mellom kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal og Larvik for en fireårsperiode (2007-2010),  under forutsetning av at de andre kommunene gjør tilsvarende vedtak.

2.      Samarbeidets arbeidsområde skal smalnes og begrenses til Numedalslågen og vassdragsrelaterte saker.

3.      Arbeidet skal som tidligere ledes av en politisk styringsgruppe der ordfører eller varaordfører fra hver av kommunene er medlem. Løpende administrativ dialog skal føres i en administrativ gruppe med rådmannsoppnevnte personer, eller faggrupper sammensatt etter behov. Koordinering av arbeidet skal skje via et lite sekretariat som etableres slik styringsgruppa finner hensiktsmessig.

4.      Kostnader ved løpende drift og mindre tiltak finansieres med et årlig tilskudd på 25.000 kr. fra hver av de små kommunene og 40.000 kr. fra hver av de store kommunene. Større prosjekter og tiltak må skaffes ekstern finansiering.

Saksopplysninger og vurderinger:

 

Bakgrunn:

Den Grønne Dalen er et interkommunalt samarbeid om bærekraftig og livskraftig samfunnsutvikling mellom alle kommunene i dalføret langs Numedalslågen.

Grunnlaget for samarbeidet ble nedfelt i Grønn Dal-erklæringen fra høsten 1998. Alle kommunene langs Numedalslågen sluttet seg til denne. Viktige punkt i erklæringen er å stimulere til en bærekraftig samfunnsutvikling og at dalføret skal kjennetegnes av gode og levende lokalsamfunn som gir bo- og virkelyst. Grønn dal-samarbeidet ble definert som en langsiktig prosess, som fortløpende skulle ta initiativ til mer avgrensede prosjekter.

Organisering:

Samarbeidet har vært ledet av en politisk styringsgruppe med ordfører eller varaordfører som medlem. For tiden ledes denne av varaordfører i Larvik, Inger Johanne Gran. Det løpende arbeidet følges opp en administrativ samarbeidsgruppe med en rådmannsoppnevnt person fra hver kommune. Siden høsten 2000 her Numedalsutvikling BA hatt ansvar for samarbeidets sekretariatet. Sekretariatet koordinerer den løpende dialogen mellom kommunene og har ansvar for å følge opp prosjekter som settes i gang.

Viktige prosjekter:

Av de viktigste prosjekter i grønn dal samarbeidet nevnes:

Produksjon av TV-serien Sang til moderne kvinner: En serie i seks episoder der 11 kvinner fra dalen presenterer norske kvinners livsstil og mangfold av valgmuligheter i dagens distrikts-Norge generelt, og i dette dalføret spesielt.

Miljøfyrtårnsertifisering: En sertifiseringsordning for mindre bedrifter og offentlige enheter som ønsker en noe enklere sertifisering enn de tyngre systemene som bl.a. ISO og EMAS.

Deltakelse i EU-prosjekt RURAL med prosjektet ”Trygg ferie fra Hardangervidda til Skagerak”: Et interregionalt EU-prosjket med fokus på distriktsutvikling med vekt på næringsutvikling, transport og helse. Viktig problemstilling i vårt prosjekt er hvordan organisere helsetjenestene for også å kunne gi et stadig voksende antall fritidsbeboerne og andre turister raske og gode nok helse- og omsorgstjenester.

Kartlegging av biologisk mangfold: Fem av grønn dal-kommunene har samarbeidet om registrering av naturtyper, vilt og biologisk mangfold, for å ha kunnskap om disse forholdene ved kommunal arealplanlegging og skogbrukets driftsplanlegging.

Numedalslågen: Etter at manøvreringsreglementet for Numedalslågen ble fastsatt av Stortinget i 2000, besluttet grønn dal-kommunene å ta initiativ til samarbeid om Numedalslågen. Bl.a. følgende samarbeidsprosjekter om Numedalslågen har vært gjennomført:

 • Samordnet overvåking av vannkvaliteten i Lågen hvert år fra 2001
 • Prosjektet Miljømål for Lågen
 • Kartlegging av elvemusling

·         Undersøkelser om jordvanning med vann fra Lågen

 • Tiltaksanlyse for Numedalslågen

Grønn dal-samarbeidet koordinerer også et ”kommunenettverk” i BTV-prosjektet ”Norske vannveier”.

Mer informasjon om de forskjellige grønn dal prosjektene finnes på nettsiden www.gronndal.no.

Videreføring av samarbeidet?

Samarbeidet ble etablert med et ønske om et relativt bredt miljø- og bygdeutviklingsrettet samarbeid. Det har aldri vært satset stort på dette samarbeidet, men en del oppgaver har vært løst gjennom denne arenaen.

Argumenter som taler imot å videreføre dette samarbeidet, er at andre livskraftige interkommunale arenaer har vokst fram, bla. Kongsberg-regionen. I prinsippet kan disse nye regionene ta hånd om mye av det Den Grønne Dalen har samarbeidet om. Det er også et faktum at dette er et dalføre med store avstander, som det kan være krevende å samordne.

På den annen side vurderes den dialogen og samarbeidet som kommunene gjennom grønn dal samarbeidet har fått til om Numedalslågen som svært viktig å videreføre. En slik videreføring vil kreve en særskilt arena som omfatter alle disse seks kommunene. Lågensamarbeidet vurderes som særlig viktig fordi:

 • Vannet er en felles ressurs som bør forvaltes til beste for alle de berørte kommunene. Det er ikke likegyldig for de nedre kommunene hva som skjer med vannet i de øvre deler. Et Lågensamarbeid gir en lokal arena for dialog mellom kommuner og interessegrupper langs vassdraget.
 • Norge er i ferd med å innføre EU’s rammedirektiv for vannressursforvaltning. Sentralt i dette direktivet står krav til vannkvalitet og krav til helhetlig forvaltning av vassdragene. Begge disse aspektene er svært viktig. Men sett fra kommunalt ståsted, er det betenkelig er at våre sentrale myndigheter hittil i stor grad har hatt stort fokus på ansvarsfordeling mellom statlige og regionale myndigheter, og lite fokus på kommunenes rolle. En felles lokal arena (på sikt kanskje et vassdragsråd) gir sannsynligvis langt større innflytelse over våre lokale og felles vannressurser enn om kommunene ikke samarbeider.
 • Det bør også nevnes at det grønn dal kommunene har gjennomført av Lågen-prosjekter de siste årene, i stor grad er i samsvar med EU-direktivets intensjoner, men med lokal forankring. Derfor har vi fått både oppmerksomhet og betydelig med prosjektmidler til Lågenprosjekter fra sentrale myndigheter. Disse har sett med stor interesse på at alle kommunene som dekker dette store vassdraget gjennom grønn dal-samarbeidet har en felles arena, og ikke minst med en politisk styringsgruppe på ordførernivå.

Styringsgruppa for Den Grønne Dalen mener at en langsiktig god vassdragsforvalting er avhengig av lokalt engasjement, lokalt eierskap til utfordringer og løsninger, og god dialog mellom kommunene langs vassdraget og mot sentrale myndigheter. Til dette trenger man en felles arena, helst politisk styrt.

På denne bakgrunn anbefaler styringsgruppa (ordførerne) at grønn dal-samarbeidet videreføres med et 4 års tidsperspektiv, men at samarbeidet spisses mot Numedalslågen. Det innebærer at det begrenses til Numedalslågen og problemstillinger relatert til Lågen, og at andre arbeidsfelt overlates til kommunene selv eller andre samarbeidsarenaer.

Rådmannen slutter seg til disse vurderingene og anbefaler etter råd fra styringsgruppa følgende rammer for samarbeidet framover.

Anbefalte rammer for videreføring av Den Grønne Dalen (”Lågensamarbeidet”):

Faglig innhold:

 • Videre Lågensamarbeid har som mål
  • å sikre en god og helhetlig forvaltning av et felles vassdrag, og dessuten samarbeide for å nå vassdragets miljømål
  • å kunne møte statlige føringer i EU-direktivet på lokalsamfunnets premisser

o        å ha en areana der nye og felles utfordringer og muligheter knyttet til vassdragsstrengen skal kunne gripes og håndteres.

·         Alle nye grønn dal-prosjekter skal ha en tydelig forankring til Lågen. Nye prosjekter skal derfor alltid kritisk vurderes mht. om det har relevans for Lågen og mht. om andre aktører mer naturlig bør ta ansvar for de.

Nåværende organisering anbefales videreført:

 • styringsgruppe med ordfører/varaordfører fra alle kommuner
 • administrativ samarbeidsgruppe med en rådmannsoppnevnt person fra hver kommune og begge fylkeskommuner
 • administrative ad hoc grupper kan etableres etter behov
 • styringsgruppa velger selv hvordan sekretariatsfunksjonen skal organiseres

Styringsgruppa vil i praksis bli et ”vassdragsråd”, og bør kanskje få benevnelsen ”Lågenrådet”. Form, navn og innhold for dette må vurderes etter hvert.

Økonomi:

Det har lenge vært drøftet om alle kommuner bør bidra med samme grunnbeløp for å drifte grønn dal-samarbeidet. Så langt har det vært forutsatt at alle seks kommuner skulle betale 50.000 kroner per år for å dekke kostnader til sekretariat (lønn og driftsutgifter), samt noe prosjekt/tiltaksmidler.

Med et smalere arbeidsfelt kan sekretariatsfunksjonen reduseres noe. Det anbefales at fra 2007 innføres et differensiert beløp ved at de 4 små kommunene bidrar med 25.000 kroner og de to store med 40.000 kroner. Dette gir en årlig inntekt på 180.000 kroner til å drifte sekretariat og enkelte mindre tiltak.

Navn på samarbeidet:

Det er viktig å sette fokus på Numedalslågen, samtidig som Den Grønne Dalen begynner å bli et innarbeidet navn. Trolig bør det benevnes som ”Lågensamarbeidet” med Den Grønne Dalen som undertittel.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

31.01.2007

Arkiv               

026

Saksmappe     

2007/154

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

IKA Kongsberg - endring av selskapsavtale

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

01.02.2007

4/07

kommunestyret

15.02.2007

6/07

 

Rådmannens anbefaling:

Flesberg kommunestyre gir sin tilslutning til at kommunene Re og Seljord med virkning fra 01.01.07 inngår som eiere i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS på de vilkår som fremgår av saken og at selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale.

Behandling i formannskapet 01.02.2007:

Saken ble lagt fram direkte i møtet.

Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 01.02.2007:

Flesberg kommunestyre gir sin tilslutning til at kommunene Re og Seljord med virkning fra 01.01.07 inngår som eiere i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS på de vilkår som fremgår av saken og at selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale.

Vedlegg:

Forslag til ny selskapsavtale

Saksopplysninger:

IKA Kongsberg ble opprettet i 1992 som en kompetanseinstitusjon innenfor arkivfaget organisert som en interkommunal samarbeidsordning jf. kommunelovens § 27. Den gang med 15 medlemmer. Selskapet ble 01.01.03 omorganisert til et IKS, da med 34 eiere. IKA har nå fått søknad om medeierskap i selskapet fra kommunene Re og Seljord. Saken ble behandlet av IKA Kongsbergs styre 25. januar 2007 med følgende enstemmig vedtak:

1.      Styret gir sin tilslutning til at selskapets utvides med to nye eiere.

2.      Forslag til ny selskapsavtale sendes til eierne for godkjenning.

3.      Ny selskapsavtale legges fram for representantskapet til endelig behandling på det ordinære representantskapsmøtet 19. april 2007.

For kommunene vil utvidelsen av eiere bety at eierandelen i selskapet vil endres noe. Utvidelsen vil ikke ha noen pratisk betydning for eiertilskuddet eller eiernes stemme i representantskapet, hvor hver eier har en stemme jf selskapsavtalens § 8, 2. ledd.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at kommunestyret gir sin tilslutning til utvidelse av eiergrunnlaget i IKA Kongsberg basert på vedlagt forslag til ny selskapsavtale.