FLESBERG KOMMUNE

 

Kommunestyret for perioden 2007 – 2011

har konstituerende møte på kommunehuset, Lampeland

torsdag 18. oktober 2007 kl. 17.00

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

 

 

PS 44/07

Godkjenning av kommunestyrevalget 2007

PS 45/07

Valg av formannskap 2007 - 2011

PS 46/07

Valg av ordfører og varaordfører 2007 - 2011

PS 47/07

Valg av representanter til å underskrive kommunestyreprotokollen 2007 - 2011

PS 48/07

Valg av kontrollutvalg 2007 - 2011

PS 49/07

Valg av representant til Buskerud Kommunerevisjon IKS 2007 - 2011

PS 50/07

Valg av komite for næring og ressurs / fast utvalg for plansaker 2007 - 2011

PS 51/07

Valg av komite for oppvekst og kultur 2007 - 2011

PS 52/07

Valg av fast plan- og byggekomite 2007 - 2011

PS 53/07

Valg av vararepresentant - regionrådet i Kongsbergregionen 2007 - 2011

PS 54/07

Valg til Kommunenes Sentralforbund 2007 - 2011

PS 55/07

Valg av valgnemnd 2007 - 2011

  

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

18.09.2007

Arkiv               

014

Saksmappe     

2007/1013

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Godkjenning av kommunestyrevalget 2007

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

18.10.2007

44/07

 

Valgstyrets anbefaling:

Kommunestyrevalget 2007 i Flesberg godkjennes.

Vedlegg:

Valgprotokoll for valgstyret for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007:

A Administrative forhold
B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer
D Endelig opptelling
E1.1 Listestemmetall og antall mandater
E1.2 Mandatenes fordeling på partier
E2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer
E2.2 Valgte representanter og vararepresentanter

Saksopplysninger:

Det nyvalgte kommunestyret treffer vedtak om kommunestyrevalget er gyldig. Kommunestyret skal kjenne kommunestyrevalget i kommunen ugyldig hvis det er begått feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er mulig å rette.

Alle som har stemmerett kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av kommunestyrevalget i den kommunen vedkommende er manntallsført. Klage må fremmes innen sju dager etter valgdagen. Klage over valgoppgjøret må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret er godkjent. Klagen skal være skriftlig. Departementet er klageinstans. Bestemmelsen i kommunelovens § 59 om lovlighetskontroll gjelder tilsvarende (tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet). Fristen for å fremsette begjæring om lovlighetskontroll er likevel sju dager etter at kommunestyret har truffet vedtaket.

Det er innen fristen ikke kommet klager på forberedelsen og gjennomføringen av valget.

Behandling av stemmegivninger og stemmesedler framgår av valgprotokollens pkt. B og C og det endelige opptellingsresultatet av pkt. D.

Mandatberegningen og fordeling av representantplassene samt registrering av personsstemmer er gjort vha et elektronisk valgprogram. Mandatberegningen framgår av møtebokas pkt. E1.1 og E1.2, stemmetillegg og personlige stemmer av pkt. E2.1 og valgte representanter og vararepresentanter av pkt. E2.2.

De valgte representantene og vararepresentantene er underrettet om valget med opplysning om retten til å søke om fritak fra valg. Det er innen fristen ikke kommet krav om fritak.

Valgstyret har ingen bemerkninger til valget og foreslår at kommunestyrevalget 2007 godkjennes.

Vurdering:

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

18.09.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1036

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av formannskap 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

18.10.2007

45/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

Utdrag av kommunelovens kap 2 De kommunale og fylkeskommunale organer og kap. 6 Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer

Saksopplysninger:

Kommunestyret skal i hht kommunelovens § 8 selv velge formannskap på minimum 5 medlemmer. Flesberg kommunestyre har vedtatt at formannskapet i Flesberg skal ha 5 medlemmer og at formannskapet er arbeidstakers representanter i administrasjonsutvalget samt klageinstans etter forvaltningsloven (jfr. k.sak 28/94 og 70/95). Formannskapet er også kommunens representanter i representantskapet for regionrådet for Kongsbergregionen.

Kommunestyret vedtok i sak 86/02 at formannskapets medlemmer (og varamedlemmer) er valgstyre etter valglovens § 4-1.

Valget foretas etter bestemmelser i kommuneloven: Medlemmer/varamedlemmer velges i det konstituerende møtet for 4 år av og blant kommunestyrets faste medlemmer. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det og ellers som flertallsvalg (kl § 8.2). Kommunal- og regionaldepartementet opplyser om at ettersom reglene om flertallsvalg i kommuneloven har blitt opphevet, skulle henvisningen vært erstattet med de nye reglene om avtalevalg (kl § 38a).

Forholdsvalg foregår etter reglene i kl §§ 36 og 37 og avtalevalg etter kl § 38a. Reglene om kjønnskvotering skal følges så langt det er mulig.

Ved forholdsvalg foregår valget på grunnlag av på forhånd innleverte lister med forslag til kandidater. Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det parti eller den gruppering som framsetter forslaget. Den som skriver under må være medlem av det velgende organ. Ved valgoppgjøret fordeles medlemsplassene i forhold til deres stemmetall.

Avtalevalg er avhengig av oppslutning fra en enstemmig forsamling. Det legges fram en innstilling med forslag på kandidater – f.eks. ved at en valgkomite nedsatt av kommunestyret legger fram et forslag til personsammensetning. Forslaget baseres på en avtale mellom gruppene i kommunestyret med representasjon som tilsvarer forholdstallsprinsippet – eventuelt sett i sammenheng med fordelingen av medlemsplasser i øvrige folkevalgte organ. Valgkomiteens innstilling splittes opp, slik at man navngir hver gruppes medlemmer og varamedlemmer med parti- eller gruppebetegnelse. Ved avtalevalg stiller kommuneloven krav om at det skal være kjønnsmessig balanse blant de medlemmene som velges uavhengig av hvilket parti de representerer. Innstillingen må vedtas enstemmig.

Hvem som er utelukket fra valg eller som kan kreve seg fritatt, framgår av kl § 14. Medlem og varamedlem til formannskapet er også utelukket fra valg til kontrollutvalget (kl § 77.2).

Vurdering:

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

20.09.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1054

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av ordfører og varaordfører 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

18.10.2007

46/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

(Kommunelovens §§ 9 og 38 - se valg av formannskap)

Saksopplysninger:

Ordfører og varaordfører velges for 4 år blant formannskapets medlemmer av kommunestyret i det konstituerende møtet. Den som har vært ordfører eller varaordfører de siste 4 år kan nekte valg. Krav om fritak må settes fram før valget foretas.

Ordføreren er kommunens representant i regionrådet for Kongsbergregionen.

Valg av ordfører og varaordfører skjer hver for seg. Valgene skjer ved flertallsvalg (kl § 38): Den som skal velges etter bare en avstemning, må ha fått flertall dvs. mer enn 50 % av de avgitte stemmene i første runde (blanke stemmer regnes med). Dersom ingen oppnår tilstrekkelig stemmetall, må det holdes ny avstemning i samme møte. Samtlige kandidater deltar i den nye avstemningsrunden. Ved annen gangs avstemning er den valgt som får enkelt flertall, dvs. flest stemmer. Har to eller flere kandidater fått like mange stemmer ved denne avstemningen, avgjøres valget ved loddtrekning mellom disse.

Vurdering:

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

20.09.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1055

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av representanter til å underskrive kommunestyreprotokollen 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

18.10.2007

47/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Saksopplysninger:

Kommunestyret velger 2 representanter til å underskrive kommunestyreprotokollen sammen med ordføreren.

Vurdering:

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

20.09.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1056

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av kontrollutvalg 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

18.10.2007

48/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

(Kommunelovens §§ 14, 35, 36/37 og 38a – se valg av formannskap)

Saksopplysninger:

Ifølge kommunelovens § 77 skal kommunestyret selv velge et kontrollutvalg ”til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne”. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret har vedtatt at kontrollutvalget skal ha 3 medlemmer hvorav 2 fra kommunestyret (jfr. k.sak 28/94 og 70/95).

Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Gjeldende fra 1. november 2007 skal minst ett av utvalgets medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.

Utelukket fra valg er medlem og varamedlem av formannskap, medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen samt de som er utelukket ved valg til faste utvalg (kl § 14.1.b).

Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer (kl § 77.3).

Valget holdes som forholdsvalg (kl §§ 36 og 37) når minst et medlem krever det og ellers som avtalevalg (kl § 38a). Reglene om kjønnskvotering gjelder.

Vurdering:

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

24.09.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1080

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av representant til Buskerud Kommunerevisjon IKS 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

18.10.2007

49/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Buskerud Kommunerevisjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av Buskerud fylkeskommune og tilsammen 17 kommuner i Buskerud og Vestfold, herunder Flesberg kommune. Selskapets formål er bl.a. å dekke deltakernes behov for revisjonstjenester.

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av 18 representanter med to personlige vararepresentanter – en representant med to representanter for hver deltaker (selskapsavtalens § 6).

Ordinært representantskapsmøte skal holdes i 1. halvår innen 30.04 og i 2. halvår innen 15.12 (selskapsavtalens § 7).

Vurdering:

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

24.09.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1072

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av komite for næring og ressurs / fast utvalg for plansaker 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

18.10.2007

50/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

(Kommunelovens §§ 10, 14, 35, 36/37 og 38a – se valg av formannskap)

Saksopplysninger:

Kommunestyret har vedtatt at komiteen for næring og ressurs skal ha 7 medlemmer og at komiteens medlemmer/ varamedlemmer også skal utgjøre det faste utvalget for plansaker etter plan- og bygningsloven (jfr. k.sak 28/94 og 70/95).

Ved behandlingen av den politiske styringsstrukturen i 1994/95 vedtok kommunestyret at alle kommunestyrerepresentantene skulle ha en plass i formannskapet/komitene/kontrollutvalget (prinsippet om gjennomgående representasjon).

Det har blitt ganske vanlig å dele kommunestyret inn i komiteer. Høsten 2006 fikk kommuneloven en ny paragraf (§ 10a) med regler om kommunestyrekomiteer. Kommunal- og regionaldepartementet påpeker at de nye bestemmelsene gjelder ”rene” komiteer uten beslutningsmyndighet og uten kompetanse til å sende en sak tilbake til administrasjonen.

Det faste utvalget for plansaker har beslutningsmyndighet etter plan- og bygningsloven.

Valg til komiteen for næring og ressurs / fast utvalg for plansaker holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det og ellers som avtalevalg. Reglene om kjønnskvotering går foran et vedtak om gjennomgående representasjon når det ikke er bestemt ved lov at medlemmene i utvalget skal velges blant medlemmene i kommunestyret.

Når det gjelder regler og fremgangsmåte ved hvem som er valgbare og utelukket fra valg, forholdsvalg, avtalevalg, kjønnskvotering m.v. vises til valg av formannskap.

Medlem og varamedlem til komiteen er også utelukket fra valg til kontrollutvalget.

Vurdering:

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

24.09.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1074

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av komite for livsløp og kultur 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

18.10.2007

51/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

(Kommunelovens §§ 10, 14, 35, 36/37 og 38a – se valg av formannskap)

Saksopplysninger:

Kommunestyret har vedtatt at komiteen for livsløp og kultur skal ha 7 medlemmer (jfr. k.sak 28/94 og 70/95).

Ved behandlingen av den politiske styringsstrukturen i 1994/95 vedtok kommunestyret at alle kommunestyrerepresentantene skulle ha en plass i formannskapet/komitene/kontrollutvalget (prinsippet om gjennomgående representasjon).

Komiteen for livsløp og kultur er delegert beslutningsmyndighet (kulturmidler og kulturpris).

Valg til komiteen for livsløp og kultur holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det og ellers som avtalevalg. Reglene om kjønnskvotering gjelder.

Når det gjelder regler og fremgangsmåte ved hvem som er valgbare og utelukket fra valg, forholdsvalg, avtalevalg, kjønnskvotering m.v. vises til valg av formannskap samt valg av komite for næring og ressurs.

Medlem og varamedlem til komiteen er også utelukket fra valg til kontrollutvalget.

Vurdering:

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

27.09.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1101

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av fast plan- og byggekomite 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

18.10.2007

52/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Kommunestyret har vedtatt å opprettholde fast plan- og byggekomite på 3 medlemmer valgt blant medlemmene i komiteen for næring og ressurs (jfr. k.sak 28/94 og 70/95).

Kommunestyret var enige om at det bør legges mer vekt på plansiden i utvalget og mindre på byggedelen. Utvalget suppleres etter behov.

Reglene om kjønnskvotering gjelder.

Vurdering:

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

24.09.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1068

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av vararepresentant - regionrådet for Kongsbergregionen 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

18.10.2007

53/07

 

Rådmannens anbefaling:

Som vararepresentant til regionrådet for Kongsbergregionen 2007 – 2011 velges:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Regionrådet for Kongsbergregionen består av kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Notodden, Øvre-Eiker og Tinn. Regionrådet er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27. Representantskapet som består av alle formannskapene, er det øverste organet og konstituerer seg selv ved starten av hver kommunestyreperiode (vedtektenes § 3a).

Ordførerne utgjør regionrådet med varaordføreren eller den kommunen velger som vararepresentant (vedtektenes § 3b).

Ledelsen av rådet går på rundgang mellom ordførerne med en valgperiode på 2 år. På regionrådets første møte etter valget, i år med kommune- eller stortingsvalg, skal det velges leder og nestleder.

Regionrådet for Kongsbergregionen har 6. november sitt konstituerende møte etter valget.

Vurdering:

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

24.09.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1078

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg til Kommunenes Sentralforbund 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

18.10.2007

54/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

I henhold til vedtekter i Kommunenes Sentralforbund skal det i kommunestyrets konstituerende møte velges representant(er) til fylkesmøte – jfr § 11 bl.a.

·         Kommuner med inntil 5.000 innbyggere skal velge 1 representant med varamedlem

·         Kommunenes representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentantene. Ordføreren bør velges som representant.

·         Den enkelt kommune bærer selv utgiftene ved sin representants deltakelse på fylkesmøtet.

Det er kommunenes representanter på det konstituerende fylkesmøtet som velger representanter til landstinget.

Konstituerende møte i KS Buskerud skal avholdes 6. – 7. november 2007 og landstinget er 5. – 6. februar 2008.

Vurdering:

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

27.09.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1103

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av valgnemnd 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

18.10.2007

55/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Foruten de valg som blir foretatt i kommunestyrets konstituerende møte, skal det velges medlemmer og varamedlemmer til en del andre styrer/råd/utvalg. De enkelte valgene har blitt foretatt som flertallsvalg av kommunestyret etter innstilling fra valgnemnda og må heretter foregå etter reglene om avtalevalg dersom det ikke blir krevd forholdsvalg.

Tidligere har valgnemnda bestått av formannskapet + 1 representant fra hver av de kommunestyregruppene som ikke er representert i formannskapet.

Kommunestyret må vurdere behovet for bruk av valgnemnd og evt. valgnemndas sammensetning.

Vurdering:

 

 

Vedlegg k.sak 45 Valg av formannskap

 

Utdrag fra kommunelovens kapittel 2. De kommunale og fylkeskommunale organer

§ 8. Formannskap. Fylkesutvalg.

§ 9. Ordfører. Fylkesordfører. Varaordfører.

§ 10. Faste utvalg. Komiteer.

§ 10a. Kommunestyrekomiteer. Fylkestingskomiteer.

§ 14. Valgbarhet. Plikt til å ta imot valg.

§ 17. Konstituerende møte m.v. i kommunestyre og fylkesting.

Utdrag fra kommunelovens kapittel 6. Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer:

§ 35. Avstemninger.

§ 36. Forholdsvalg - listeforslag.

§ 37. Forholdsvalg - valgoppgjøret.

§ 38. Flertallsvalg. Ansettelser.

§ 38a. Avtalevalg.

Utdrag fra kommunelovens kapittel 2. De kommunale og fylkeskommunale organer

§ 8. Formannskap. Fylkesutvalg.

1.       Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styringsform.

2.       Medlemmer og varamedlemmer til formannskap eller fylkesutvalg velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret eller fylkestinget. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som flertallsvalg.

3.       Formannskapet og fylkesutvalget behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret og fylkestinget selv området for formannskapets og fylkesutvalgets virksomhet. Formannskapet og fylkesutvalget kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

§ 9. Ordfører. Fylkesordfører. Varaordfører.

1.       Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører. Fylkestinget velger selv blant fylkesutvalgets medlemmer fylkesordfører og varaordfører. Valget foretas for hele valgperioden. Den som har vært ordfører eller varaordfører de siste fire år, kan nekte valg til begge verv. Tilsvarende gjelder for den som har vært fylkesordfører eller fylkesvaraordfører de siste fire år. Krav om fritak må fremsettes før valget foretas.

I kommuner som har innført parlamentarisk styringsform velges ordfører og varaordfører blant kommunestyrets medlemmer. I fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styringsform velges fylkesordfører og varaordfører blant fylkestingets medlemmer.

2.       Trer ordføreren eller fylkesordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører eller fylkesordfører, og det velges midlertidig ny varaordfører.

Trer ordfører eller fylkesordfører endelig ut av sitt verv, foretas nyvalg.

3.       Ordfører og fylkesordfører leder møtene i kommunestyret og fylkestinget, formannskapet og fylkesutvalget. Han eller hun er rettslig representant for kommunen og fylkeskommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre.

4.       Ordfører og fylkesordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale eller fylkeskommunale organer unntatt kommune- og fylkesråd og organer under disse, men har bare stemmerett og forslagsrett hvis han eller hun er valgt medlem. Ordfører og fylkesordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret eller fylkestinget i organer hvor han eller hun ikke er medlem.

5.       Kommunestyret og fylkestinget kan gi ordfører og fylkesordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

§ 10. Faste utvalg. Komiteer.

1.       Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette faste utvalg for kommunale og fylkeskommunale formål eller for deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer.

2.       Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

3.       Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.

4.       Utvalget kan gi lederen eller et arbeidsutvalg myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.

5.       Kommunestyret og fylkestinget kan opprette komiteer til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv. Slik komité kan også tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til komiteens oppdrag.

6.       Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge faste utvalg og komiteer. En komité kan også omorganiseres eller nedlegges av det organ som har fått myndighet til å opprette vedkommende komité.

§ 10a. Kommunestyrekomiteer. Fylkestingskomiteer.

1.       Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer som saksforberedende organ for kommunestyret og fylkestinget. Komiteene kan ikke gis avgjørelsesmyndighet. Slike komiteer skal ha minst tre medlemmer.

2.       Kommunestyret og fylkestinget deler selv alle kommunestyrets og fylkestingets medlemmer inn i kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer, og velger leder og nestleder til komiteene. Medlemmer av kontrollutvalget som også sitter i kommunestyret eller fylkestinget, er utelukket fra valg til komiteene. Ordfører og fylkesordfører kan fritas fra valget dersom kommunestyret eller fylkestinget bestemmer det.

3.       Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer til komiteene. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall medlemmer i hver komité med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas med simpelt flertall.

4.       Komiteene skal sammensettes forholdsmessig etter den kjønnsmessige fordeling blant de som skal velges. Varamedlemmer til komiteene velges på samme måte blant kommunestyrets og fylkestingets varamedlemmer.

5.       Ved varig uttreden eller forfall til kommunestyret og fylkestinget etter § 16 nr. 2 skal vedkommende varamedlem tre inn i den kommunestyrekomité eller fylkestingskomité som den uttredende tilhørte.

6.       Komiteene kan opprette arbeidsutvalg hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.

7.       Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer.

§ 14. Valgbarhet. Plikt til å ta imot valg.

1. Ved valg til

- formannskap og fylkesutvalg

- faste utvalg

- kommunedelsutvalg

- kontrollutvalg

- kommuneråd og fylkesråd

- kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i medhold av andre lover

gjelder følgende regler:

a)       Valgbar og pliktig til å ta imot valg er den som har stemmerett ved valg til kommunestyre og fylkesting, og som på valgdagen står innført i folkeregisteret som bosatt i vedkommende kommune eller i en av kommunene i fylket. Ved valg til kommunedelsutvalg kan kommunestyret vedta at bare de som er innført i folkeregisteret som bosatt i vedkommende kommunedel, er valgbare.

Den som ikke har nådd stemmerettsalder, er valgbar, men ikke pliktig til å ta imot valg

b)      Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende kommune eller fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for kommunestyret eller fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Leder av enkeltstående virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform er ansatte i sekretariatet til rådet som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare.

c)       Rett til å kreve seg fritatt fra valg har den som har gjort tjeneste som medlem av vedkommende organ de siste fire år. Den som er medlem av et parti som er registrert etter partiloven kapittel 2, kan nekte valg på grunnlag av listeforslag som ikke er framsatt av dette partiet.

2.       Den som har tapt sin stemmerett eller foretar revisjon for vedkommende kommune eller fylkeskommune, er utelukket fra valg til også andre folkevalgte organer enn nevnt i nr. 1.

3.       Den som er ansvarlig for regnskapet i kommunalt eller fylkeskommunalt foretak eller for interkommunal eller interfylkeskommunal virksomhet som omhandlet i § 27, er utelukket fra valg til styret for foretaket eller den interkommunale virksomheten. Den som foretar revisjon for interkommunal eller interfylkeskommunal virksomhet som omhandlet i § 27, kan ikke velges til styret for virksomheten.

4.       En kandidat som ellers ville vært utelukket fra valg på grunn av sin stilling, er likevel valgbar, hvis han eller hun har fratrådt stillingen når organet trer i funksjon.

§ 17. Konstituerende møte m.v. i kommunestyre og fylkesting.

1.       Så snart valgoppgjøret er avsluttet, innkalles til konstituerende møte i det nyvalgte kommunestyre og fylkesting. Møtet kalles sammen av tjenestegjørende ordfører eller fylkesordfører med minst 14 dagers varsel, og holdes innen utgangen av oktober måned. Det er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene er til stede.

2.       Som første sak i det konstituerende møtet tar kommunestyret og fylkestinget stilling til om kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget er gyldig, jf. valgloven § 13-4 første ledd. Dersom kommunen har avholdt direkte valg til kommunedelsutvalg, tar kommunestyret stilling til gyldigheten av dette valget før øvrige valg foretas. Når det er avgjort at valg som nevnt i første og annet punktum er gyldige, foretas valg av formannskap eller fylkesutvalg, ordfører eller fylkesordfører og varaordførere for den nye valgperioden. I møtet bør det også velges medlemmer av kommunale eller fylkeskommunale nemnder, og ledere for disse, hvis det ikke er overlatt til vedkommende nemnd selv å foreta dette valget.

3.       Kommunestyre og fylkesting, formannskap og fylkesutvalg, trer i funksjon fra det konstituerende møte. Ordfører, fylkesordfører, varaordfører og andre folkevalgte organer trer i funksjon fra det tidspunkt de er valgt.

4.       For nemnder som ikke blir valgt i det konstituerende møtet, forlenges de sittende medlemmers funksjonstid inntil nyvalg foretas.

Det nyvalgte kommunestyre eller fylkesting treffer selv vedtak om neste års budsjett.

Utdrag fra kommunelovens kapittel 6. Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer:

§ 35. Avstemninger.

1.       Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis, hvis ikke annet følger av denne lov. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende.

2.       Ved behandlingen av økonomiplan eller årsbudsjett i kommunestyret eller fylkestinget stemmes det ved den endelige avstemning over forslag til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Er det framsatt alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemning, stemmes det deretter alternativt mellom de to forslag som fikk flest stemmer ved denne.

3.       Valg av leder og nestleder for folkevalgte organer holdes som flertallsvalg.

4.       Valg av medlemmer av nemnder holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg.

5.       Ved valg og ansettelse kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemning.

§ 36. Forholdsvalg - listeforslag.

Ved forholdsvalg følges denne framgangsmåten:

1.       Valg foregår på grunnlag av på forhånd innleverte lister med forslag til kandidater. Partier eller grupperinger som er representert i det velgende organ, kan bare levere ett listeforslag hver. Listen kan inneholde inntil dobbelt så mange forskjellige navn som det skal velges medlemmer. Kandidater fra et parti eller en gruppering kan bare føres opp på partiets eller grupperingens listeforslag, eller på en fellesliste som utgår fra flere partier eller grupperinger.

2.       Skal det velges 4 medlemmer eller flere, skal hvert kjønn være representert med minst 40 pst. blant de foreslåtte kandidater på den enkelte liste. Skal det velges 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være representert. Ved valg av folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse regler følges så langt det er mulig.

3.       Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det parti eller den gruppering som framsetter forslaget. Den som underskriver må være medlem av det velgende organ. Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal det være innhentet samtykke fra denne.

§ 37. Forholdsvalg - valgoppgjøret.

1.       Ved valgoppgjøret fordeles medlemsplassene på listene i forhold til deres stemmetall, ved bruk av delingstall 1, 2, 3, 4 osv. Har flere lister samme kvotient, tilfaller plassen den av listene som har størst stemmetall. Har de samme stemmetall, avgjøres valget ved loddtrekning.

2.       Når det er avgjort hvor mange medlemsplasser en liste vil få, foretas en ny stemmeopptelling for listens kandidater. En går fram slik:

Først telles de navn som står som nr. 1 på stemmesedlene. Den kandidat som får flest stemmer ved denne opptellingen, er valgt. Skal listen ha mer enn én plass, teller en deretter opp de navn som står som nr. 2 på stemmesedlene. Den kandidat som får flest stemmer ved de to opptellingene, når en ser bort fra den allerede valgte, er valgt. På samme måte fortsetter en inntil alle plasser listen skal ha er besatt, med de modifikasjoner som følger av bestemmelsen i denne paragrafs nr. 3. Hvis flere kandidater har fått like mange stemmer, anses den valgt som står først i rekkefølgen på listen.

Ved opptellingen ses bort fra andre navn enn de som står på den innleverte valgliste.

3.       Viser det seg at et kjønn etter denne framgangsmåte vil bli representert med mindre enn 40 pst. av medlemmene fra en liste som får 4 eller flere medlemmer, eller ikke blir representert fra en liste som får 2 eller 3 medlemmer, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn så langt mulig opp på listen i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse.

4.       Hver liste skal såvidt mulig tildeles så mange varamedlemmer som den får medlemmer, med et tillegg av to. Varamedlemsplassene fordeles ved fortsatt opptelling på samme måte som bestemt for medlemmene i pkt. 2 og 3 ovenfor.

§ 38. Flertallsvalg. Ansettelser.

Ved flertallsvalg og ansettelser er den valgt eller ansatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved denne er den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres ansettelse av møtelederen, mens valg avgjøres ved loddtrekning.

§ 38a. Avtalevalg.

1.       Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen.

2.       Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall medlemmer i organet med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret eller fylkestinget.

3.       Skal det velges fire medlemmer eller flere, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent blant dem som velges. Skal det velges to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. Viser det seg at et kjønn vil få færre medlemmer enn det som følger av disse regler, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn settes inn i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg til arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse reglene følges så langt det er mulig.

4.       Ved valg av varamedlemmer gjelder nr. 3 tilsvarende.