FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

kommunestyret

 

Møtested:

Kommunestyresalen

 

Møtedato:

28.06.2007

kl. 13:00

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 24/07

Meldinger

 

PS 25/07

Søknad om støtte til 4H fylkesleir i Flesberg 27.6-1.7.07

Odd Kåre Dalen

PS 26/07

Årsregnskap og årsrapport for Flesberg kommune 2006

Oddgar Garås

PS 27/07

Budsjettjusteringer - tertialrapport 1 - 2007

Thomas Fosen

PS 28/07

BLiNK - Bredbånd til alle i Numedal - finansiering og godkjenning av avtale

Egil Langgård

PS 29/07

Regionalt IKT-program - Kongsbergregionen

Gudveig Førle

PS 30/07

Sølvseter på Strand seterskog gnr/bnr 137/47. Pbl §27-2 pkt. 1 - sluttbehandling av reguleringsendring.

Nils Molia

PS 31/07

Revidering av Den Kulturelle Skolesekken/oppvekstsekken i Flesberg

Ole Kristian Ulland

PS 32/07

Revidering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2008-2012

Paul Bratlie

PS 33/07

Søknad om omdanning av Stiftelsen Numedal Teaterverksted - til uttalelse

Jon Olav Berget

PS 34/07

NAV - Flesberg og Rollag

Egil Langgård

PS 35/07

Forslag til permisjonsreglement for Flesberg kommune

Oddvar Garås

PS 36/07

Felles skatteoppkreverkontor for Kongsberg og Numedal

Eilev Bekjorden

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.06.2007

Arkiv               

 

Saksmappe     

2007/734

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

28.06.2007

24/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Saksopplysninger:

a)      Generalutskrift fra kommunestyremøte 10.mai 2007.

b)      Forslag til prosjektplan for forprosjekt: Flesbergs nye felles oppvekst- og aktivitetsarena.

c)      Oversendelse av forvaltningsrevisjonsrapport om saksbehandling innen hjemmehjelp, forvaltningsrapport mai 2007 – fra BKR, Buskerud Kommunerevisjon IKS.

d)      Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.mai 2007

 

Vedlegg: a), b), c) d)

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

25.05.2007

Arkiv               

223

Saksmappe     

2007/99

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om støtte til 4H fylkesleir i Flesberg 27.6-1.7.07

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

13.06.2007

15/07

kommunestyret

28.06.2007

25/07

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Fylkesleir 4H i Flesberg 2007 gis et tilskudd på kr. 20.000 til delvis dekning av utgifter til kulturell utflukt.
 2. Tilskuddet dekkes over kulturbudsjettets post 14723.237.231-000.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 13.06.2007:

Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 13.06.2007:

 1. Fylkesleir 4H i Flesberg 2007 gis et tilskudd på kr. 20.000 til delvis dekning av utgifter til kulturell utflukt.
 2. Tilskuddet dekkes over kulturbudsjettets post 14723.237.231-000.

Saksopplysninger:

4H klubbene Lyng, Snappen/Ørn i Flesberg og Vittingen i Kongsberg, v/ kontaktperson Guro Lie, søker i brev av 29.mars 2007 om støtte på kr 30.000 til å arrangere fylkesleir i Flesberg fra 27.6-1.7.  Det er påregnet besøk av opptil 350 deltagere i alderen 12-18 år fra hele fylket, samt ca. 50 voksne ledere. Flesberg samfunnshus blir basen, leircampen vil være på Nedre Førli og aktiviteter vil foregå på Haugen gård. Det legges opp til å bruke 1 årsverk i dugnadsinnsats for å realisere leiren.

Deres budsjett fra 29.3, legger opp til utgifter på kr. 273.500, inntekter på kr. 403.000, dvs. med et estimert overskudd på kr. 9.500 – som i så fall deles mellom arrangørlagene. Det legges opp til 29 emnekurs. De største utgiftene er knyttet til instruktører, emnekurs, teknisk/sikkerhet, leie av arealer og kulturell utflukt.

Vi har hatt møte med arrangørene i mai og det kom da fram at utgifter til utflukten lå an til en utgiftsøkning på ca. 22.000, til sammen kr. 67.000. Dvs. da ligger budsjettet an til et underskudd.

De ønsket å knytte søknaden direkte til dekning av utgifter til den konkrete utflukten. Fordi den planlagte utflukten skal være hemmelig for deltagerne kommer vi ikke med mer konkrete opplysninger her i dokumentet. Nærmere opplysninger kan fås under møtet.

Flesberg kommune har tidligere gitt tilsagn til bannere og annonse i leiravis, med verdi på kr. 3.500. Kongsberg kommune har gitt det samme tilsagnet med verdi på kr. 7.500.

I Buskerud er det 45 klubber med i alt 1100 medlemmer. Snappen/Ørn er med sine 60 medlemmer den største enkeltklubben i fylket.

 

Vedlegg: Forslag til budsjett av 29.3.07 for fylkesleir 4H 2007

 

Vurdering:

Rådmannen ser det som svært positivt at det igjen arrangeres fylkesleir 4H i Flesberg. Forrige gang var i 1994. Dette vil være en god markedsføring av Flesberg som både område om kommune. Sett i en større sammenheng gjelder dette Kongsberg/Numedal.

Flesberg kommune har ingen retningslinjer for hvordan håndtere slike søknader som går regionale leire/arrangementer, men siden det søkes om det større beløp enn kr 10.000,-, vil den behandles i komiteen for livsløp og kultur før endelig behandling i kommunestyret.

Rådmannen ser positivt på søknaden, dette representerer flott barne- og ungdomsarbeid, samt god Flesbergreklame. Rådmannen foreslår at det gis et tilskudd til delvis dekning av den før nevnte utflukten, med kr. 20.000 med dekning over kulturbudsjettet. Dette fordi at det er en fylkesleir av en slik størrelse i antall deltagere og omfattende program. Dette vil ikke gi presedens til andre arrangementer av mindre størrelse og av en annen karakter. Siden det har kommet inn færre søknader om kulturmidler i år, har kulturbudsjettet rom for en slik enkeltpost av denne størrelsen.

Når det gjelder øvrig finansiering, ga vi tips på møtet om å søke Kongsberg kommune om konkrete midler, eventuelle støtteordninger fra bankene osv. i tillegg til de inntekstmulighetene de selv legger opp til. Se vedlegg forslag til budsjett. Vedr. sponsor/samarbeidsavtaler har Moelven Bruk for eksempel gitt trevirke som skal brukes til å lage sittegrupper, som siden skal gis bort.

 

Saken legges herved fram til politisk behandling.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

30.05.2007

Arkiv               

210

Saksmappe     

2006/1088

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Årsregnskap og årsrapport for Flesberg kommune 2006

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

14.06.2007

15/07

kommunestyret

28.06.2007

26/07

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året 2006.

2.      Årsrapport for året 2006 tas til orientering.

3.      Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet disponeres slik:

 

Mindreforbruk driftsregnskapet

        3 175 369

 

Disponering:

 

Avsetning bundne driftsfond oppmålingstjenesten

-392 060

Inndekning investeringsregnskap 2004/2006

-595 181

Inndekning rest merforbruk 2003

-201 818

Inndekning delvis merforbruk 2004

-1 986 310


Behandling i formannskapet 14.06.2007:

Økonomisjef Anne Rudi var tilstede og orienterte.

Ordfører presiserte sakstittelen til:

Årsregnskap og årsrapport for Flesberg kommune 2006.

Dette vil bli rettet opp til saken legges fram for kommunestyret til behandling.

Formannskapet foreslo enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 14.06.2007:

1.      Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året 2006.

2.      Årsrapport for året 2006 tas til orientering.

3.      Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet disponeres slik:

 

Mindreforbruk driftsregnskapet

        3 175 369

 

Disponering:

 

Avsetning bundne driftsfond oppmålingstjenesten

-392 060

Inndekning investeringsregnskap 2004/2006

-595 181

Inndekning rest merforbruk 2003

-201 818

Inndekning delvis merforbruk 2004

-1 986 310


Vedlegg:

1.      Regnskapsdokumentet for 2006

2.      Årsrapport 2006

3.      Kontrollutvalgets uttalelse

 

Saksopplysninger:

Årsrapport og årsregnskap 2006 for Flesberg kommunekasse fremlegges med dette for behandling.


Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) fastslår i sin § 24 nr. 2 at alle kommuner skal ansette en regnskapskyndig person med faglig ansvar for regnskapet. Denne funksjonen omtales vanligvis som "Fagsjef for regnskap".

 

I Flesberg kommune utøver økonomisjefen funksjonen som fagsjef for regnskap.

 

Fagsjef for regnskap skal avlegge årsregnskap for 2006 innen 15.februar 2007. Etter dette avgir revisjonen sin revisjonserklæring. Deretter skal kontrollutvalget avgi en uttalelse. Før kontrollutvalget avgir sin uttalelse til årsregnskapet skal også årsrapporten foreligge.

 

Årsregnskapet fremmes som sak for formannskapet. På bakgrunn av denne saken, revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse, avgir formannskapet innstilling til kommunestyret som foretar den endelige behandlingen av årsregnskapet innen 1. juli.

 

Med dette framlegges Flesberg kommunes årsregnskap og årsrapport for 2006. Resultatregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 3,1 millioner kroner.

Vurdering:

Rådmannen har utarbeidet årsrapport for 2006. Årsrapporten skal gi de folkevalgte, innbyggerne og administrasjonen en kortfattet oversikt over de oppgaver det er arbeidet med siste år og hvilke resultater som er oppnådd. Årsrapporten bør bidra som grunnlag for politiske vedtak om fremtidige mål og satsningsområder, samtidig som den vil være viktig i arbeidet med evaluering av våre oppgaver og vår måte å løse oppgavene på.

 

Driftsregnskapet framlegges med et regnskapsmessig mindreforbruk på 3,1 millioner kroner. Driften i etatene har totalt sett gått tilnærmet i balanse, selv om det variere mye fra etat til etat. Det store positive avviket skyldes i hovedsak økt skatteinngang, merinntekter på salg av konsesjonskraft og momskompensasjon på investeringer. Detaljer kommenteres i rådmannens årsmelding.

 

Netto driftsresultat viser kommunens handlefrihet i forhold til avsetninger og egenkapital til investeringer. Netto driftsresultat er i 2006 5,3 millioner kroner og utgjør 4 % av kommunens totale inntekter. Dette er en økning på 4,8% fra 2005.

 

Budsjettert inndekning av tidligere underskudd med 2,9 millioner kroner er gjennomført.

 

Selvkostområder gjelder vann, avløp, renovasjon, slam, byggesak, kart og oppmåling og feiing jfr note 17 i regnskapsdokumentet. Områdene vann, feiing og byggesak har ikke full inndekning med gebyrinntekter, mens det for avløp er avsatt 16.355,- kroner til selvkostfond. Kart og oppmåling har i 2006 dekningsgrad på 128% og det må avsettes 392.060 kroner til selvkostfond. Dette ble ikke gjort i regnskapet 2006, men må gjøres ved disponering av årets mindreforbruk.

 

Investeringsregnskapet for 2006 er avsluttet med et udekket finansieringsbehov på 385.338,- kroner. Dette gjelder bl.a. egenkapitaltilskudd til KLP som ikke var budsjettert.

 

Revisjonsberetningen inneholder to merknader.

Den ene merknaden gjelder kommunens budsjettpraksis i investeringsregnskapet. Dette gjelder konkret tre prosjekter som ikke er ferdigstilt eller påbegynt, men bevilget penger til i 2006. Dette gir budsjettavvik i investeringsregnskapet. Disse prosjektene skal gjennomføres i 2007.

 

Den andre merknaden gjelder disponeringer ved regnskapsavslutningen som ikke er basert på budsjettvedtak. Dette gjelder regnskapsføring av mindreforbruk i 2002 på 1 million kroner som er ført til delvis dekning av merforbruk i 2003. Denne internføringen var ikke budsjettert og gir dermed budsjettavvik. Dette påvirker likevel ikke resultatet.

 

 

Rådmannen foreslår at årets mindreforbruk på 3.175.369 kroner disponeres slik:

 

Disponering:

 

Avsetning bundne driftsfond oppmålingstjenesten

-392 060

Inndekning investeringsregnskap 2004/2006

-595 181

Inndekning rest merforbruk 2003

-201 818

Inndekning delvis merforbruk 2004

-1 986 310

 

Kontrollutvalgets uttalelse og regnskapsdokumentet med revisjonsberetning følger vedlagt.


 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

30.05.2007

Arkiv               

153

Saksmappe     

2007/647

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Budsjettjusteringer - tertialrapport 1 - 2007

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

14.06.2007

14/07

kommunestyret

28.06.2007

27/07

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Rapport for 1. tertial tas til etterretning.

2.      Følgende budsjettreguleringer gjennomføres:

Skatteanslaget reduseres

900 000

Rammetilskudd økes

- 3 050 000

Tilleggsavsetning til årets lønnsoppgjør

1 300 000

Konsesjonskraftinntekter reduseres

500 000

Lampeland skole

300 000

Oppfølging av tiltak innen skole, jfr. revidert nasjonalbudsjett

50 000

 

0

 

Investeringsprosjekter som ikke ble fullført i 2006 bes overført til 2007 med samme finansiering som i 2006. Dette gjelder prosjektene:

 

808 Rehabilitering kommunale bygg 300.000 kroner

812 Utskifting PCB-armatur 255.234 kroner

821 Flesberg vannverk 1.200.000 kroner

Behandling i formannskapet 14.06.2007:

Økonomisjef Anne Rudi var tilstede og orienterte.

Formannskapet ga følgende politiske signal til rådmannen/admnistrasjonen:

Trafikksikkerhetsplan, ansvar TPR, forseres. Planarbeid settes i gang umiddelbart.

Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 14.06.2007:

1.      Rapport for 1. tertial tas til etterretning.

2.      Følgende budsjettreguleringer gjennomføres:

Skatteanslaget reduseres

900 000

Rammetilskudd økes

- 3 050 000

Tilleggsavsetning til årets lønnsoppgjør

1 300 000

Konsesjonskraftinntekter reduseres

500 000

Lampeland skole

300 000

Oppfølging av tiltak innen skole, jfr. revidert nasjonalbudsjett

50 000

 

0

 

Investeringsprosjekter som ikke ble fullført i 2006 bes overført til 2007 med samme finansiering som i 2006. Dette gjelder prosjektene:

 

808 Rehabilitering kommunale bygg 300.000 kroner

812 Utskifting PCB-armatur 255.234 kroner

821 Flesberg vannverk 1.200.000 kroner

Vedlegg:

Rapport for 1. tertial 2007

Saksopplysninger:

Rådmannen viser til vedlagte tertialrapport med kommentarer. I tillegg til økonomi og arbeidsprogram rapporterer etatene også på målindikatorene som ble utarbeidet i forbindelse med årsbudsjett 2007. Rapporten inneholder også status på investeringsprosjekter og fraværsrapportering.

Vurdering:

Kommunens driftsregnskap pr 30. april har totalt sett et lite mindreforbruk. Det foreslås ingen korrigeringer av etatenes driftsrammer i denne tertialrapport.

 

Konsekvensene av revidert nasjonalbudsjett og nye prognoser på rammetilskuddet for 2006 er omtalt i rapporten. Prognosene utarbeidet av sentrale myndigheter viser at Flesberg kommunes anslag på skatteinntekter/rammetilskudd kan økes med 2,15 millioner kroner.

 

Årets sentrale lønnsoppgjør i kap 4 har en ramme på 4,8 %. Dersom det som forhandles lokalt skal ha samme ramme vil dette til sammen utgjør 3,9 millioner kroner på årsbasis inkl pensjon og avgift for Flesberg kommune. For 2007 vil virkningen være 2,6 millioner kroner. I budsjettet 2007 er det avsatt 1,3 millioner kroner til dekning av lønnsoppgjør i året. Ved full kompensasjon til etatene må det avsettes ytterligere 1,3 millioner kroner i 2007.

 

Konsesjonskraftinntekter. Kommunen har inngått avtale med Flesberg elektrisitetsverk. Avtalen omfatter kjøp av egen kraft til eget bruk til selvkost. Overskytende kraft selges på markedet og overskuddet blir fordelt mellom kommunen og everket etter en fastsatt fordelingsnøkkel. Pga lav markedspris har vi ikke oppnådd budsjetterte inntekter til nå i år. Rådmannen foreslår derfor at inntektsnivået reduseres med 500.000 kroner.

 

Etter vannlekkasjen i vinter på Lampeland skole, der gymsalen måtte totalrenoveres, dekker forsikringen det aller meste av utgiftene. Nytt varme- og ventilasjonsanlegg må kommunen imidlertid dekke selv. Det samme gjelder nytt opplegg for scene på gymsalen. Kostnadene til dette beløper seg til ca. kr. 300.000,-. Rådmannen anbefaler at dette dekkes gjennom en budsjettjustering, da ny varme- og ventilasjonsløsning vil være energisparende og gi en god løsning for gymsalen på skolen.

 

Jfr. revidert nasjonalbudsjett bevilges det ekstra midler til gratis frukt og grønt i skoler med ungdomstrinn og styrking av rådgivningstjenesten i ungdomsskolen. Rådmannen foreslår at rammen til oppvekst og kulturetaten økes med 50.000 kroner til dette formålet.

Med bakgrunn i ovenstående foreslår rådmannen følgende budsjettreguleringer:

 

Skatteanslaget reduseres

900 000

Rammetilskudd økes

- 3 050 000

Tilleggsavsetning til årets lønnsoppgjør

1 300 000

Konsesjonskraftinntekter reduseres

500 000

Lampeland skole

300 000

Oppføling av tiltak innen skole, jfr revidert nasjonalbudsjett

50 000

 

0

 

Gjeldende regnskapsforskrifter krever at alle årsdisponeringer er budsjettert i regnskapsåret. Dette gjelder også investeringsregnskapet. De prosjekter som ikke ble ferdigstilt i 2006 må derfor ha nytt vedtak i 2007. Rådmannen ber om at følgende tre prosjekter med finansiering gjennomføres i 2007:

 

 • 808 Rehabilitering kommunale bygg 300.000 kroner
 • 812 Utskifting PCB-armatur 255.234 kroner
 • 821 Flesberg vannverk 1.200.000 kroner

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

30.05.2007

Arkiv               

N62

Saksmappe     

2005/584

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

BLiNK - Bredbånd til alle i Numedal - finansiering og godkjenning av avtale

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

14.06.2007

13/07

kommunestyret

28.06.2007

28/07

 

Rådmannens anbefaling:

1.      I påvente av fullfinansiering, og som risikoavlastning i oppstarten, innvilges prosjektet ”BliNK – Bredbånd til alle i Numedal” et betinget tilskudd i form av et rammebeløp på kr. 6.000.000,- Dette i tråd med det som følger av saksutredningen og kontrakten.

2.      Til delvis dekning av bevilgningen foretas det et lån fra fondskonto 25320901 Kommuneskogfondet på inntil kr. 4.250.000,-. Eventuelt behov for ytterligere finansiering i 2007/08 innarbeides i økonomiplanen og vurderes opp mot eventuell ekstern finansiering.

3.      Kontrakten mellom Numedalskommunene og utbygger; Numedal Fiber AS, godkjennes og er den som regulerer utbyggingen av bredbånd i Numedal. Ordføreren gis fullmakt til å undertegne kontrakten.

4.      Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følger av vedtaket.

Behandling i formannskapet 14.06.2007:

Formannskapet foreslår  enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 14.06.2007:

1.      I påvente av fullfinansiering, og som risikoavlastning i oppstarten, innvilges prosjektet ”BliNK – Bredbånd til alle i Numedal” et betinget tilskudd i form av et rammebeløp på kr. 6.000.000,- Dette i tråd med det som følger av saksutredningen og kontrakten.

2.      Til delvis dekning av bevilgningen foretas det et lån fra fondskonto 25320901 Kommuneskogfondet på inntil kr. 4.250.000,-. Eventuelt behov for ytterligere finansiering i 2007/08 innarbeides i økonomiplanen og vurderes opp mot eventuell ekstern finansiering.

3.      Kontrakten mellom Numedalskommunene og utbygger; Numedal Fiber AS, godkjennes og er den som regulerer utbyggingen av bredbånd i Numedal. Ordføreren gis fullmakt til å undertegne kontrakten.

4.      Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følger av vedtaket.

Vedlegg:

Kommunestyresak 48/06 av 21.09.06

Sammendrag prosjektbeskrivelse

Avtale om utbygging (er unntatt offentlighet og sendes ikke ut)

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte utskrift av k.sak 48/06 der det ble fattet et intensjonsvedtak sammen med Nore og Uvdal og Rollag kommune om kommunal delfinansiering av prosjektet ”BLiNK – Bredbånd til alle i Numedal”.

Det vises videre til den bakgrunnsinformasjon som har tilflytt kommunestyret etter dette vedtak – senest i kommunestyrets møte 10.05.07:

BLiNK-satsingen i Numedal har utviklet seg til å omfatte flere prosjekter. I siste trinn har en utviklet grunnlaget for hovedprosjektet ”BLiNK/Bredbånd til alle i Numedal (BLiNK/BBTA)”. Hovedmålsettingen for dette prosjektet bygger på vedtaket i kommunestyrene om BLiNK ved årsskiftet 2004/2005 hvor ambisjonen var full bredbåndsdekning i Numedal. Seinere er dette harmonisert med Regjeringen’s Soria Moria erklæring om den digitale allemannsretten, og målet i denne om bredbåndstilbud til alle innen utgangen av 2007. Kommunestyrene fattet i august/september 2006 prinsippvedtak vedr. sin egen deltakelse i finansieringen av BLiNK/BBTA.

Gjennom forprosjektet er det iverksatt pilotutbygging for å teste og innhente erfaringer vedr. teknologi, prosjektgjennomføring, kundeoppslutning, kostnader og tilrettelegging for brukertjenester. Det er fattet beslutning om pilotutbygging i områdene Lampeland og Ulland i Flesberg, Prestmoen-Fulsås-Paradisgrenda i Rollag og Tunhovd i Nore og Uvdal. På Lampeland og i Tunhovd er løsningen nå satt i ordinær drift, for de kundene som har gjort nødvendige forberedelser for å knytte seg til.

Det ble høsten 2006 lyst ut en konkurranse med forhandling vedr. utbyggingen, med tilbudsfrist 16.10.2007. Oppdraget er avgrenset til utbygging av aksessnett for bredbånd for husstander og mindre private virksomheter innenfor de områder i Numedal som ikke har noe tilfredsstillende bredbåndstilbud. Konkurransen gjelder i praksis tilgang til offentlig støtte til en slik utbygging. De ble mottatt 3 tilbud innen fristen, men et tilbud ble avvist på grunn av vesentlige formelle mangler i forhold til konkurransegrunnlaget. Kommunenes forhandlingsutvalg, hvor rådmennene har vært representert, gikk så i dialog med de gjenværende to tilbyderne:

·         Numedal Fiber AS

·         Telenor Norge AS

Telenor har tilbudt en såkalt kundeinitiert xDSL-utbygging (dvs. med offentlig støtte) av de telesentralene (7 av i alt 15) som mangler slik løsning i Numedal, men dette ville bare gitt en bredbåndsdekning på inntil 72 % for Numedal som helhet. Dette er således ikke vurdert som å være noe alternativ sett i forhold til dekningsmålet, og ville snarere utgjort en hindring for å oppnå en løsning i de resterende områdene. Det ble da innledet forhandlinger med Numedal Fiber, som har tilbudt en løsning som i hovedsak er fiberbasert og som kan bidra til den dekning som er forutsatt. Forhandlingsutvalget innstilte i slutten av mars 2007 på at kontrakt tildeles Numedal Fiber AS og en gikk i reelle kontraktsforhandlinger etter dette.

Utbyggingen har en beregnet investeringskostnad på 31,4 mill. kroner. Samlet prosjektkostnad med prosesskostnader og egeninnsats (hovedsaklig fra kundenes side) er beregnet til 35,9 mill kroner.

I konkurransegrunnlaget ble det forutsatt at den offentlige støtten skulle gis i form av en såkalt ”betinget lån” med en ettergivelsesklausul knyttet til kundevolum/inntektsgrunnlag ved avtaleperiodens utløp. Under forhandlingene har det imidlertid blitt enighet om at støtten i stedet kan gis i form av et ”betinget tilskudd” med en tilbakebetalingsklausul knyttet til utbyggingens lønnsomhet vurdert etter en 10-årsperiode. For kommunene utgjør disse alternativene i praksis liten forskjell, mens det har stor betydning for avskrivningsgrunnlaget, og dermed egenkapitalutviklingen, hos utbygger at støtten formelt sett gis som tilskudd.

Da kommunestyrene behandlet prinsippsaken om finansiering til BLiNK/BBTA høsten 2006, var det angitt et offentlig støttebehov i form av betinget lån på inntil 31 mill. kroner. Takket være den omfattende kundemobiliseringen som ble gjennomført på initiativ fra ildsjeler blant innbyggerne høsten 2006 (hovedaksjonen fant sted i november), samt erfaringene fra pilotene, kunne en ny finansieringsmodell utvikles tidlig i 2007 med et beregnet offentlig støttebehov til selve utbyggingen på under det halve, dvs. 15 mill. kroner. Det er i tillegg beregnet et finansieringsbehov på kr. 800 000,- til prosesskostnader.

I sin behandling høsten 2006 vedtok også kommunene at det kunne ytes et områdetilskudd (i størrelsesorden kr. 1 000,- pr. kundeenhet) til kundene i de områdene hvor kundeoppslutningen overstiger 60 %.

For ytterligere generell info henvises det til prosjektbeskrivelsen (vedlegges).

Nærmere om ”betinget tilskudd”

Formålet med den offentlige støtten på 15 mill. kroner er å være en del av startfinansieringen og en risikoavlastning for utbygger, og ikke å være et tilskudd til en mulig lønnsom investering. Kommunene betinger seg derfor tilbakebetaling av deler av tilskuddet, dersom de støttede utbyggingsområdene viser seg å gi lønnsomhet for utbygger.

En kontrakt med utbygger er tenkt å ha en varighet på inntil 15 år, som samsvarer med den aktuelle avskrivningstiden for investeringene i fysisk infrastruktur. Den avtalte modellen er da at kravet om tilbakebetaling nedskrives med 1/15 av tilskuddet hvert år i 10 år.  Etter 10 år gjøres opp regnskap for de støttede områders lønnsomhet. Dersom disse områdene da viser seg å være lønnsomme, plikter utbygger å tilbakebetale de siste 5 mill. kroner av tilskuddet over de resterende 5 år av avtaleperioden. Utbygger gis anledning til å tilbakebetale beløpet og si opp avtalen etter 10 år dersom forholdene ligger til rette for dette.

Hytteområder i nærheten av de utbygde husstandsområdene vil kunne være en lønnsom utbygging for seg selv. Kommunene er opptatt av at ikke en slik lønnsom utbygging subsidieres. Det økonomiske resultatet fra utbygde hytteområder skal derfor telle med i vurderingen ovenfor, når det gjelder å se om utbyggingen er lønnsom.

Det er en forutsetning at utbygger har åpne kalkyler og regnskaper overfor kommunene når det gjelder utbygging og resultat av disse områdene, og at ingen hytteområder utbygges uten at det er en lønnsomhet i det enkelte hytteområde. Det antas å være stor interesse blant hytteeiere en del steder i kommunene, og utbygger forplikter seg til å foreta de utbygginger mot hytteområder som kan gjøres med lønnsomhet.

For å sikre en ekstra innsats fra utbygger i å selge inn bredbånd til husstandene, har kommunene vurdert å la en andel (1-2 MNOK) av tilskuddet være unntatt tilbakebetalingsplikt, dersom utbygger oppfyller høyere kundeoppslutning enn 80 % etter 3 år. Det etableres i så fall en skala for sammenhengen mellom unntaket av tilbakebetalingsplikt og oppnådd kundeoppslutning fra 80 til 100 %.

Reglene for utbetaling og tilbakebetaling av betinget tilskudd knyttes opp mot utrullingsplanen, som følger som bilag til kontrakten. Her angis det hvilke områder som er støtteberettiget og den prioriterte rekkefølgen for utbygging. Prioriteringen vil i hovedsak baseres på faktisk kundeoppslutning i det enkelte området. Det er enighet om at de områdene som er aller dyrest å bygge ut, i utgangspunktet må tilbys en annen løsning enn fiber. Dette vil omfatte opptil 300 kundeenheter samlet for hele Numedal.

Avtalen om betinget tilskudd forutsetter at kommunene bærer ansvaret/risikoen for det samlede offentlige støttebeløpet og at utbygger bærer ansvaret/risikoen for utbyggingskostnaden og kundeoppslutningen.

Finansiering

Opplegget beskrevet for ”betinget tilskudd” innebærer altså at kommunene i Numedal påtar seg ansvaret for at det stilles til rådighet 15 mill. kroner i startfinansiering til utbyggingen. Begrunnelsen er at en skal unngå at arbeidet med å skaffe ekstern finansiering skal forsinke prosessen unødig. Som angitt kan inntil 1/3 av dette beløpet bli tilbakebetalt innen avtaleperiodens utløp.

Prosesskostnadene på kr. 800 000,- er allerede fullfinansiert gjennom bevilgninger fra Buskerud fylkeskommune i henholdsvis oktober 2006 og februar 2007. Buskerud fylkeskommune bevilget i februar 2007 også kr. 500 000,- til selve utbyggingen.

Kommunene har dessuten muligheten til å prioritere at midler fra andre regionale finansieringsordninger øremerkes dette formålet de nærmeste åra framover. Dette kan evt. omfatte:

·         Regionale utviklingsmidler (tidl. RUP)

·         Næringsretta utviklingstiltak, dvs. kompenasjonsordningen for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift (gjelder nå bare Rollag kommune)

·         Regionale midler til påfyll av kommunale næringsfond (ca. kr. 550 000,- er foreslått tildelt Numedal via Kongsbergregionen for 2007).

·         Fylkesmannens skjønnsmidler

 

Staten ved Forskningsrådet’s HØYKOM-program er søkt om 7,5 mill. kroner i støtte prosjektet. Søknaden er som kjent avslått, men Numedalsutvikling IKS har påklaget saksbehandlingen da en mener vedtaket er fattet på feil grunnlag. Klagesaken ventes avgjort i midten av mai 2007. Et eventuelt medhold i klagen vil likevel ikke utløse noen umiddelbar bevilgning da midlene som har vært avsatt for 2007 allerede er disponert. Det er kommet tilleggsbevilgninger i revidert nasjonalbudsjett, og det vil bli fremmet fornyet søknad.

En bevilgning på så mye som 7,5 mill. kroner fra HØYKOM vurderes uansett som urealistisk, men hvis vi likebehandles med andre områder burde et beløp i størrelsesorden 5 mill. kroner være innen rekkevidde. Å lykkes med å oppnå en slik bevilgning herfra anses likevel å kreve tung politisk oppfølging, da vi erfarer at Staten vegrer seg for å støtte fiberbaserte løsninger som hos oss. Dette arbeidet er iverksatt med innsats fra politikere både på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Utfordringen er å oppnå god nok bredde og samordning av innsatsen.

Når det gjelder fordelingen kommunene i mellom har det så langt vært nevnt at en angir en andel av summen som en grunnfinansiering som fordeles likt kommunene, samt en variabel del som beregnes i forhold til for eksempel folketall, antall prosjekterte kundeenheter eller prosjektert utbyggingskostnad i hver kommune.

Pilotutbyggingen

Under kontraktsforhandlingene ble det vedtatt at pilotområdene, selv om utbyggingen i noen av disse allerede nærmer seg fullført, skal omfattes av kontrakten. Støttebehovet til pilotutbyggingen er beregnet til å ligge på 5 mill. kroner, avhengig av endelig løsning i noen områder. Det kommunale støtteandelen utgjør ca. 50 % av dette.

For det enkelte område kan vi oppsummere følgende status:

·           Lampeland:          Ingen offentlig støtte til selve utbyggingen

·           Ulland:                 Støttebehov kr. 1 276 000,-. Her har Numedalsutvikling IKS i samråd med Flesberg kommune garantert for en kommunal andel på
kr. 676 000,-. Dette forutsettes behandlet sammen med den generelle saken om kommunal bevilgning til BLiNK/BBTA. Resten er dekket av eksterne midler.

·           Rollag:                 Støttebehov kr. 574 000,-. Rollag kommune har bevilget kr. 300 000,- til prosjektet, resten er dekket av eksterne midler.

·           Tunhovd:             Endelig støttenivå avhenger av hvilket opplegg som til slutt vedtas for Grefsgardområdet. Opprinnelig kostnadsoverslag for fiberframføring til Grefsgard ligger på nær 1,5 mill. kroner, men dette forventes å kunne reduseres betydelig ved en eventuell omlegging av høyspentlinja dit. Nore og Uvdal kommune har imidlertid garantert for kr. 1 160 000,- i støtte til fase 1 av utbyggingen, som gjelder resten av Tunhovdområdet. Kr. 800 000,- av dette kan dekkes av eksterne midler. Resterende støtte vil måtte dekkes av Nore og Uvdal kommune.

 

Det planlegges også en mulig tidlig utrulling i andre deler av Numedal. Her er det foreløpig ikke mottatt noe tilbud. Det vil kunne være ledige eksterne midler til å støtte en slik utbygging over forprosjektet, gitt at Flesberg kommune dekker opp sin andel til Ulland-utbyggingen.

 

Kommunal behandling

Kommunestyret må i saken ta stilling til Flesberg kommunes finansielle bidrag til at utbyggingen av bredbånd i Numedal kan fortsette. D.v.s. at hele Numedal med unntak av ca. 300 kundeenheter kan tilbys en fiberbasert løsning i utbyggingsperioden. Hvis kommunestyret kommer til at man skal delta i denne finansieringen må man implisitt i vedtaket om finansielt bidrag også fatte vedtak om aksept av avtale mellom utbygger Numedal Fiber AS og kommunene i Numedal. Videre må kommunestyret ta stilling til på hvilken måte finansieringen skal skje.

For Flesberg kommune vil et betinget tilskudd til delvis finansiering av prosjektet dreie seg om å stille til disposisjon kr. 5.000.000,-, og i tillegg kr. 676.000,- som kommunens andel til pilot Ulland. Disse størrelsene er ikke innarbeidet i kommunens økonomiplan, og det er en stor utfordring for Flesberg som ROBEK-kommune å skulle stille så store beløp til disposisjon.

I forhold til fremdriftsplan, så legger en opp til at de 3 kommunene har behandlet denne saken før sommeren. Likeledes at Numedal Fiber AS og de 4 eierne av Numedal Fiber også skal ha gjort sine vedtak før sommeren. Etter en lang, og dels krevende forhandlingsperiode der mange aktørers behov skal avstemmes, er avklarende vedtak nå nødvendig i forhold til fremtidig utbygging av bredbånd i Numedal. Dette handler bl.a. om mulighetene for offentlig støtte til ulønnsomme områder, utbyggers risikovilje og mobilisering av kunder.

 

Finansieringsmuligheter

Det er i hovedsak 2 muligheter for kommunen til å løse denne finansieringsutfordringen på: 1) Gjennom låneopptak og 2) Finne annen finansiering som eks. bruk av fond eller lån av fond.

Låneopptak til dette formålet er ikke inne i økonomiplanen, slik den foreligger i dag, og låneopptak vil derfor kreve særskilt godkjenning av fylkesmannen med tilhørende justering av økonomiplanen.

Vurdering:

Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering av saken, og vil anbefale at Flesberg kommune stiller til disposisjon et rammebeløp på kr. 6.000.000,- som et betinget tilskudd til prosjektet ”BliNK – Bredbånd til alle i Numedal”. Rådmannen anbefaler videre at ordføreren gis fullmakt til å underskrive kontrakt med Numedal Fiber AS om utbyggingen.

Prinsipp

Rådmannen har i sin vurdering lagt avgjørende vekt på at infrastrukturbygging i denne størrelsesorden, og av så vital betydning for bosetting og næringsutvikling, i utgangspunktet burde fordre statlig medvirkning. Vi vet alle at bredbåndskapasitet allerede i dag er avgjørende for om innbyggere og virksomheter vil være lokalisert i et område. Når det frem til nå ikke har vært mulig å få til tilstrekkelig statlig medfinansiering til en fiberbasert utbygging så stilles kommunen, etter rådmannens vurdering, overfor valget om midlertidig å overta statens rolle i en samfunnsviktig oppgave. Analogien må være at det ikke er naturlig og riktig av kommunen å bygge riksveger; men samtidig er det umulig for ansvarlige lokalpolitikere å se på at områder i en kommune skal forbli uten riksvegforbindelse. En understrekning av denne tankerekken er vel det faktum at staten faktisk bidrar i finansieringen av pilotutbyggingen på Ulland via virkemidlene i ”Småsamfunnsatsinga”.

Rådmannen erkjenner selvsagt at man definerer bredbånd ulikt når dekningsgraden for et område skal måles, men finner det samtidig uakseptabelt at noen områder faller helt utenfor. Videre er forståelsen vår at fiberbaserte løsninger tilhører fremtiden for innbyggere, utdanningsinstitusjoner og næringsliv. Fra rådmannens ståsted så hjelper det m.a.o. lite å ha tilnærmet 100 % dekning med bredbånd dersom ikke bredbåndet har kapasitet som dekker fremtidens behov. Pilotutbyggingene har vist oss noe av fremtidens bredbåndskapasitet allerede, og man bør ikke lures til å gå for løsninger med lavere kapasitet hvis vi skal ha litt perspektiver og vekstmuligheter for fremtiden.

Rådmannen anser denne spesifikke utbyggingen som den viktigste utbyggingsoppgaven i forhold til om Numedal skal være levedyktig som bo- og arbeidsområde også i årene fremover. Ja, faktisk mye større enn mer lokale saker som eks. diskusjon om skolestruktur og lokalisering av omsorgstjenestene m.v. Sentraliseringskraften i forhold til hvem som har reelt bredbånd, og hvem som ikke har bredbånd, vil være avgjørende for hvor folk vil bo og jobbe.

Rådmannen konkluderer derfor med at i mangel av tilstrekkelig statlig medfinansiering, så bør kommunene stille opp med betinget tilskudd som risikoavlastning for utbygger. Så får en håpe at tilleggsbevilgningene fra revidert nasjonalbudsjett og andre kilder etter hvert kan avlaste kommunenes deltakelse.

Kontrakt og avtale med utbygger

Det er et omfattende avtaleverk som er forhandlet frem, og det følger opp de prinsippene som følger av saksopplysningene m.h.t. betinget tilskudd, tilbakebetalingsklausuler m.v. Avtaleverket sikrer utbyggers behov for risikoavlastning i områder som ikke vil være lønnsom på den ene siden. På den andre siden sikrer avtalen kommunene en rask utbygging (eget bilag – utrullingsplan) til husstander/næringsliv i Numedal med en fremtidsrettet løsning. Avtaleverket sikrer også kommunene via tilbakebetalingsklausuler dersom områder over tid skulle bli lønnsomme. Likeledes sikrer avtalen minimum av kapasitet, oppe-tid og servicenivå i forhold til teknisk løsning. Rådmannen vil anbefale at avtalen godkjennes og at ordføreren gis fullmakt til å underskrive på vegne av kommunen.

Finansiering

Av mulige finansieringsløsninger anser rådmannen låneopptak som den minst ønskelige, og også den mest vanskelige i forhold til behovet for fremdrift. Kommunens økonomiske situasjon tilsier ikke nye låneopptak uten at dette er grundig vurdert, og sett helhetlig på i økonomiplansammenheng. Rådmannen vil derfor anbefale at Flesberg kommune stiller til disposisjon et betinget tilskudd på en litt annen måte.

Behovet for risikoavlastning for utbygger vil ikke forfalle umiddelbart, og i sin helhet ved kontraktsinngåelse, men vil utløses etter hvert som område for område oppnår tilstrekkelig kundeoppslutning. Men: Utbygger må ha sikkerhet for at kapitalen fins i utbyggingsperioden. Rådmannen vil derfor foreslå en løsning som dels stiller kapital tilgjengelig umiddelbart, og dels via kommende rullering av økonomiplanen.

Rådmannen vil foreslå at kommunen stiller et rammebeløp på kr. 6.000.000,- til disposisjon som et betinget tilskudd. Herav er kr. 5.000.000,- til hovedutbygging, og kr. 676.000,- til pilotutbygging på Ulland. Hovedutbygging og piloter ses i sammenheng. Restmidler på kr. 324.000,- stilles til disposisjon for tiltak innen Flesberg kommune. Eks. kan dette være med på å løse randsoneproblematikk for husstander som er av de ca. 300 der utbygging med fiber anses for dyrt i dag. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og må vurderes av kommune, utbygger og de aktuelle husstandene.

Konkret vil rådmannen foreslå at kommunestyret låner av et av kommunens egne fond: Et ubundet investeringsfond kto. 25320901 ”Kommuneskogfondet” til delvis dekning av bevilgningen. Fondets størrelse er i dag på kr. 4.251.147,-. Rådmannen vil anbefale at det resterende innarbeides som en forpliktelse ved rulleringen av økonomiplanen. Det innebærer i verste fall at ca. 1,8 mill. kr. må innarbeides enten som låneopptak eller bruk av andre fond. Målt opp mot viktigheten av bredbåndsutbyggingen, så vil det være realistisk å få dette til fordelt på 2 – 3 års horisont. En skal også understreke at kr. 6.000.000,- er et maksimalbeløp all den tid bidrag fra statlige og/eller andre virkemidler vil redusere behovet for den kommunale bevilgningen.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

30.05.2007

Arkiv               

026

Saksmappe     

2007/173

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Regionalt IKT-program - Kongsbergregionen

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

administrasjonsutvalget

14.06.2007

7/07

kommunestyret

28.06.2007

29/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

1.      Flesberg kommune anbefaler at det igangsettes et hovedprosjekt for gjennomføring av saksfremleggets anbefalinger.

 

2.      Oppstart av hovedprosjekt bør skje snarest mulig, med sikte på å følge den foreslåtte tidsplan for gjennomføring

Behandling i administrasjonsutvalget 14.06.2007:

Administrasjonsutvalget foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i administrasjonsutvalget 14.06.2007:

1.      Flesberg kommune anbefaler at det igangsettes et hovedprosjekt for gjennomføring av saksfremleggets anbefalinger.

 

2.      Oppstart av hovedprosjekt bør skje snarest mulig, med sikte på å følge den foreslåtte tidsplan for gjennomføring

Vedlegg: Regionalt IKT-program – Kongsbergregionen

 

Øvrige dokumenter i saken: 1) e-Strategi – Kongsbergregionen, 2)Det regionale IKT-forprosjektets rapporter m/vedlegg, 3) Møtereferat regionalt rådmannsutvalg 24.11.06, 05.01.07, 26.01.07, 02.03.07 og 27.04.07, 4) Møtereferat Regionrådet for Kongsbergregionen 05.12.06, 06.02.07 og 15.05.07. Disse dokumentene finnes på www.kongsbergregionen.no – under prosjekt ”IKT-samarbeid”.

 

Saksopplysninger:


Bakgrunn:

Kommunene i Kongsbergregionen har alle vedtatt en felles e-strategi som beskriver de målsettinger regionen har for utvikling innenfor IKT-området. Strategien relaterer seg til forventninger som er presentert i nasjonale strategier og planer, samt vedtatte strategier i kommunene i Kongsbergregionen.

På oppdrag fra regionrådet i Kongsbergregionen ble det i mai 2006 igangsatt et forprosjekt med sikte på interkommunalt samarbeid på IKT-området. Forprosjektet ble avsluttet i november 2006, og resulterte i to rapporter; en for harmonisering av infrastruktur og drift, og en for strategi og utvikling. Det er vektlagt å presentere en helhetlig og konsistent anbefaling, og de to rapportene må derfor ses i sammenheng. Arbeidet og mandatet for forprosjektet har bakgrunn i regionens vedtatte ambisjoner for morgendagens utfordringer.

 

Det regionale sekretariatet har på bakgrunn av bestilling fra det regionale rådmannsutvalg, og i forståelse med det regionale IKT-programråd, sammen med en arbeidsgruppe utarbeidet en skisse til prosjektplan for et hovedprosjekt. Gjennom dette saksframlegget har en videre forberedt grunnlaget for regional/kommunal behandling/beslutning. I utarbeidelsen av det vedlagte dokument, er det søkt å komme fram til et forslag til gjennomføring av hovedprosjekt, som har sitt mandat og ambisjon i de anbefalinger som forprosjektene har pekt på.

Det ble 15.01.07 gjennomført et informasjonsmøte rettet mot ansatte og tillitsvalgte m.fl. i kommunene. Videre ble det i etterkant av dette gjennomført en høringsrunde blant disse. Inntrykket fra informasjonsmøte og høringsuttalelser ble drøftet av rådmannsutvalget 02.03.07, og som en oppfølging av dette ble det tillagt arbeidsgruppens mandat å arbeide fram skisser til gjennomføring som tar inn i seg et behov for å redusere usikkerhet, synliggjøre beslutningspunkter, gi en stegvis utvikling, og sikre nødvendig involvering av aktuelle parter.

 

Det understrekes fra rådmennenes side at gjennomføring av et såpass omfattende arbeid sannsynligvis vil medføre ulike typer utfordringer som må løses etter hvert, og at det kan bli behov for justeringer og avklaringer i løpet av forberedelses- og gjennomføringsfasene.

 

Organisering og kompetanse:

I samsvar med mandatet anbefales det å etablere to organisatoriske enheter for regionalt IKT-samarbeid:

 

·         en IKT-strategi- og utviklingsenhet som overtar alle IKT-strategiske- og utviklingsmessige oppgaver som i dag gjøres i kommunene(IKT S&U).

 

·         en IKT-driftsenhet som overtar all drift av kommunens IKT-infrastruktur (IKT-Drift)

 

Gjennomføringen organiseres som et program med 2 hovedprosjekter, som ved utgangen av

prosjektperioden skal foreslå konkret varig struktur for etablering av de enhetene som er nevnt ovenfor.

 

I prosjektperioden skjer arbeidet på grunnlag av konkret samarbeidsavtale som inngås mellom de 7 kommunene. Senere også i h.h.t. tjenestenivåavtaler mv. mellom kommunen og den regionale samarbeidsfunksjonen.

 

En grunnleggende forutsetning for felles drift er etablering av et høykapasitets samband mellom kommunene, slik at data kan sendes mellom kommuner og til/fra en felles ”datasentral”. En slik ”motorvei ” for datakommunikasjon er en forutsetning for sentralisering og samkjøring, og er slik sett nødvendig for reduksjon av det totale antall systemkomponenter (servere, back-up-løsninger, databaseinstallasjoner etc.). I prosjektperioden vil et delprosjekt knyttet til realisering av slik infrastruktur (samband) mellom kommunene tillegges hovedprosjektet IKT Strategi og Utvikling.

 

Prosjektet er foreslått gitt en varighet til 01.02.2010. I denne fase vil det etableres en

prosjektorganisasjon med personell og kompetanse til å ivareta det innhold og den fremdrift som prosjektets mandat og framdrift forutsetter. Det vil i perioden åpnes for avtale om endring av disponering av kommunes ressurser til samordnet regional ledelse, men ikke være aktuelt å overføre tilsettingsforholdet til de ansatte fra den enkelte kommunene.

 

I den videre forberedelse og gjennomføring forutsettes det at medarbeidere holdes orientert og gis anledning til deltakelse i prosessene.

 

Fremdrift:

Det foreslås etablert et regional IKT Program i den hensikt å etablere videre forpliktende

samarbeid om IKT utvikling og drift. I dette også å etablere en prosjektorganisasjon for å ivareta dette arbeidet, som i h.h.t. gjennomføring av prosjektplaner gis en varighet fra 01.07.2007 til 01.02.2010.

 

For å sikre fremdrift i videre planlegging og etablering vil Kongsbergregionen finansiere tilsetting av prosjektkoordinator/-ledelse/-bistand i en oppstartsperiode, og deler av dette

finansieringsbehovet også i resten av prosjektperioden i samarbeid med kommunenes

finansieringsbidrag. I tillegg forutsettes det at kommunene reserverer personalressurser til å bidra i forberedelse og gjennomføring.

 

Det er svært sannsynlig at forslag til løsninger og fremdrift vil medføre behov for omprioriteringer innenfor kommunens IKT-budsjett. Prosessen fremover må derfor sikre nødvendige budsjettavklaringer underveis. Dette vil selvsagt utgjøre et forbehold m.h.t. gjennomføring, men er et kjent og viktig moment som sikrer folkevalgte styring med prosessen og fremdriften.

Prosjektrapportene viser at gjennomføring av hovedprosjekt og konvertering av dagens

kommunevise løsning til regionale felles enheter forutsetter vesentlig arbeid og prosjektering.

 

 

Felles merknad fra rådmannsutvalget i Kongsbergregionen:

Rådmennene er enige i at rapportene fra forprosjektet gir grunnlag for å gå videre

med et hovedprosjekt om IKT-samarbeid i Kongsbergregionen. Gjennomføring av

forslagene i forprosjektet vil medføre omfattende endringer for Kongsbergregionens

kommuner på dette området.

 

Et vellykket samarbeid skal gi fordeler for alle kommunene i regionen.

Rådmannsutvalget erkjenner at et forprosjekt som skal belyse omfattende endringer i

innhold og struktur ikke kan besvare alle spørsmål knyttet til valg av løsning. På

nettopp IKT-området må også erkjennelsen være at utviklingen skjer så pass raskt at

man aldri vil kunne overskue alle konsekvenser, men at man gjør et valg av

hovedretning og heller har en åpen tilnærming i forhold til de utfordringene man

møter i et hovedprosjekt. Lokalkunnskap, og lokal sikkerhet for brukernes behov for

service og oppfølging, er viktige tema i det videre arbeidet. Rådmannsutvalget ønsker

å understreke at prosessen videre skjer i et samarbeid med de ansatte for å kunne

svare på både spørsmål og utfordringer som vil komme underveis. En viktig

målsetting for kommunene, også i dette prosjektet, er å få synliggjort enda sterkere

hvilke gevinster som kan hentes ut og selvsagt kostnadsbildet for kommunene.

Rådmennene mener at hovedprosjektet bør ta sikte på å følge den foreslåtte

fremdriftsplanen, men vil løpende vurdere justering av denne, etter vurdering av de

behov og praktiske forhold som evt. vil trenge mer/mindre tid i prosessen enn det som er

anslått i programskissens forslag.

 

Regionrådet for Kongsbergregionens vedtak 15.05.07:

Regionrådet slutter seg til presenterte skisser til prosjektplan for hovedprosjekt. Saken oversendes til behandling i den enkelte kommune.

Vurdering:

Rådmann har hatt anledning til å følge saken gjennom forstudie og frem til den foreliggende skissen til prosjektplan.

Prosjektplanen følger opp den vedtatte e-Strategien for Kongsbergregionen, og det foreliggende prosjekt er viktig for å kunne utløse flere gevinster av regionssamarbeidet. Rådmannen vil anbefale at man fra Flesberg kommunes side fortsatt forsøker å påvirke fremtidig organisering i retning av det som Numedalskommunene har fått til i FØNK-samarbeidet. D.v.s. smart desentralisert organisering som gir en bedre hverdag for både ansatte og brukere av tjenestene.

Ellers kan en merke seg at en av de store forutsetningene som må løses i tidlig fase er tilstrekkelig båndbredde mellom kommunene, og lokasjoner internt i hver kommune. Denne forutsetningen er allerede løst i Numedal, og løsningen med å bringe større båndbredde til den enkelte husstand bør kunne har overføringsverdi til resten av regionen.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

16.05.2007

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2006/86

Avd                  

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ellen Korvald

Sølvseter på Strand seterskog gnr/bnr 137/47. Pbl §27-2 pkt. 1 - sluttbehandling av reguleringsendring.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

12.06.2007

48/07

kommunestyret

28.06.2007

30/07

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunestyret vedtar med hjemmel i pbl §27-2 pkt.1 å endre reguleringsplan for gnr/bnr. 138/47 Sølvseter på Strand Seterskog i samsvar med kart revidert 27.03.07 og bestemmelser revidert 27.03.07.

Behandling i fast utvalg for plansaker 12.06.2007:

Planutvalget anbefaler enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i fast utvalg for plansaker 12.06.2007:

Kommunestyret vedtar med hjemmel i pbl §27-2 pkt.1 å endre reguleringsplan for gnr/bnr. 138/47 Sølvseter på Strand Seterskog i samsvar med kart revidert 27.03.07 og bestemmelser revidert 27.03.07.

Vedlegg:

Planutvalgssak 22/07

Planbeskrivelse datert 19.12.06, plankart datert 27.03.07 og bestemmelser datert 29.03.07.

Saksopplysninger:

Reguleringsplan for Sølvseter ble opprinnelig vedtatt i 2001 for utbygging av 8 tun for utleie til større bedrifter som ønsket møtested utenfor bedriften. Næringsprosjektet viste seg vanskelig å realisere og planen ble i 2006 endret slik at tunene skulle kunne bebygges både for næringsformål og for privateide hytter. Ved videre detaljplanlegging viste det seg imidlertid at utbygger ønsket større byggeareal og mulighet for større bygg enn det reguleringsplanen la opp til. Det ble følgelig behov for ytterligere endring av reguleringsplanen.

Planutvalget fattet i møte 13.03.07, i sak 22/07, vedtak om offentlig ettersyn av revidert plan. I forhold til tiltakshavers forslag ble ett tun (tun 5) strøket fordi hvert enkelt tuns arealer nå var blitt betydelig større og grøntstrukturen i området betydelig redusert i forhold til gjeldende plan for området. Likedan var utnyttingsgraden økt vesentlig. Se sak 22/07.

Saken har vært til offentlig ettersyn i perioden 1. april – 10. mai. Det er kommet inn 4 merknader.

Statens Vegvesen uttaler at denne saken ikke direkte berører riks- eller fylkesveger og de har derfor ikke merknader til planforslaget. De har tillit til at kommunen ivaretar trafikale hensyn som fremkommelighet, sikkerhet og miljø.

Mattilsynet presiserer at man bør legge opp til felles vannforsyning, og unngå enkeltløsninger med egen brønn for hver hytte. Minner om kravene til godkjenning av vannforsyningssystemer som leverer til mer enn 20 hytter.

Fylkesmannens miljøvernavdeling bemerker at denne utbyggingen er større enn det som er vanlig på Blefjell, at deler av området er eksponert og at landskapsmessige hensyn må tillegges stor vekt. Mener kommunen bør vurdere om byggeområdene kan reduseres noe. De slutter seg til at et av tunene er tatt ut av planen.

Asplan Viak, på vegne av tiltakshaver Ole Jonny Dokken, fremmer forslag om å ta halve tun 5 inn igjen i planen. Dette tunet hadde opprinnelig 4 tomter, men foreslås nå med 2. Vil med dette få med to svært attraktive tomter, samtid som man får en grønn korridor.

Vurdering:

Merknader fra Vegvesenet tas til etterretning. Mattilsynets kommentar om felles vannforsyning er i varetatt i planbestemmelsenes §5.

Fylkesmannens forslag om å redusere byggearealene er fornuftig da noen av tunene er uforholdsmessig store og byggenes plassering er vist i terrenget. Dette har ingen praktisk betydning. Hvor det skal bygges framgår av GPS-innmålte peler satt i terrenget og av bestemmelsene. Rådmannen ser derfor ingen grunn til endring.

Rådmannen fraråder å øke antall tomter igjen. Dette området har en meget høy utnytting og mulighet for større hytter en noe annet sted i kommunen.

Konklusjon:

Rådmannen anbefaler at planutvalg og kommunestyre sluttbehandler planen etter pbl §27-2 pkt.1, og vedtar planen uten endringer etter offentlig ettersyn.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

25.05.2007

Arkiv               

144

Saksmappe     

2007/530

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Revidering av handlingsplanen for Den Kulturelle Skolesekken/oppvekstsekken i Flesberg

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

13.06.2007

17/07

kommunestyret

28.06.2007

31/07

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat å revidere handlingsplanen ”Kulturlinken”, Den kulturelle oppvekstsekken, inkl. DKS. (Den kulturelle skolesekken). Arbeidsgruppen består av representanter fra

a)      Skolesektoren

b)      Barnehagesektoren

c)      Biblioteket

d)      En representant fra komiteen for livsløp og kultur

e)      En ekstern representant fra det øvrige kunst- og kulturlivet i kommunen

f)       Kulturkonsulenten, som sekretær

 1. Arbeidsgruppen utarbeider et høringsforslag– som legges ut til offentlig høring i minst 4 uker fra 8.oktober.
 2. Arbeidsgruppen vurderer høringsuttalelser og lager forslag til politisk sak med plan til komiteen for livsløp 28.november, med endelig behandling i kommunestyret 13.desember.
 3. Vedtatt plan oversendes til fylkeskommunen innen 31.12.07.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 13.06.2007:

Vedr. pkt. a. d) Repr. Ole-Jonny Borge foreslo Anne-Liz Lande.

Repr. Odd Kåre Dalen, foreslo Pia Øberg.

Ved alternativ votering mellom de to kandidatene, foreslår komiteen med 5 mot 2 stemmer at Pia Øberg blir representant for pkt. d)

Komiteen foreslår at kommunestyret vedtar rådmannens øvrige anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 13.06.2007:

 1. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat å revidere handlingsplanen ”Kulturlinken”, Den kulturelle oppvekstsekken, inkl. DKS. (Den kulturelle skolesekken). Arbeidsgruppen består av representanter fra

a)      Skolesektoren

b)      Barnehagesektoren

c)      Biblioteket

d)      En representant fra komiteen for livsløp og kultur: Pia Øberg

e)      En ekstern representant fra det øvrige kunst- og kulturlivet i kommunen

f)       Kulturkonsulenten, som sekretær

 1. Arbeidsgruppen utarbeider et høringsforslag– som legges ut til offentlig høring i minst 4 uker fra 8.oktober.
 2. Arbeidsgruppen vurderer høringsuttalelser og lager forslag til politisk sak med plan til komiteen for livsløp 28.november, med endelig behandling i kommunestyret 13.desember.
 3. Vedtatt plan oversendes til fylkeskommunen innen 31.12.07.

Saksopplysninger:

Flesberg kommunestyre vedtok i møte 24.mars 2004 handlingsplan 2004-2007 ”Kulturlinken”, Den Kulturelle Oppvekstsekken”, inkl. skolenes DKS, Den Kulturelle Skolesekken. Bakgrunnen var et krav fra fylkeskommunen i Buskerud om at alle kommuner skulle utarbeide overordnede lokale handlingsplaner for å iverksette ordningen. Det var  Stortinget som i 2003 vedtok satsning på DKS  for alle grunnskoler, med ABM-utvikling (Arkiv, bibliotek og museer) som nasjonalt statlig sekretariat, mens fylkeskommunene/Statens Utdanningskontor skulle arbeide på regionalt nivå med å iverksette Stortingets vedtak.

 

Kommunene har fått utbetalt tilskudd etter en viss fordelingsnøkkel, under forutsetning av at konkrete handlingsplaner ble utarbeidet, inkl. årlige aktivitetsplaner for skolene.  Det er overskudd fra spillemidler som fordeles og DKS nasjonalt har i 2007 en vedtatt ramme på 167 millioner til tilskudd/prosjekter for hele landet.

 

Flesberg kommune har via de årlige planene fått utdelt til sammen ca. kr. 133.000 på 3 år som er brukt til tiltak på skolene.

 

På møte i Livsløp og kultur, 25.4.06, under meldinger 9)d, ble det varslet at kommunens handlingsplan 2003-2007 er planlagt revidert innen 1.1.08. Fylkeskommunen har pålagt kommunene å revidere skolens DKS innen 1.1.08, mens kommunens ”Kulturlinken” også omfatter tilbud for barnehagene, biblioteket og den gang også, Kulturskolen.

Fylkeskommunen skriver i brev av 26.april 2007 følgende:

”Etableringsfasen er nå over for Den Kulturelle Skolesekken og vi går over i driftsfasen. De kommunale planene for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) skal nå rulleres. Styringsgruppen DKS i Buskerud fylkeskommune har anbefalt at de nye planene utarbeides for 4 år. Disse skal politisk godkjennes i løpet av høsten 2007, og sendes til Buskerud fylkeskommune innen 01.01.08. Vi understreker at disse planene er overordnede planer (strategiplaner). De skal beskrive kommunens organisering i DKS og ambisjoner innen hvert hovedområde. Hovedområdene i DKS er film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuelle kunst……

Videre skriver de: Hovedfokus for kommunen er å skape aktivitetstilbud, mens det regionale turnetilbudet har mer karakter av opplevelsestilbud.

Fylkeskommunens kulturavdeling har også laget et forslag til disposisjon av innhold for overordnet 4-års plan (strategiplan) med

 1. Innledning
 2. Evaluering av forrige plan
 3. Begrunnelse og forankring
 4. Rolle og ansvarsfordeling
 5. Organisering
 6. Ressurser
 7. Mål.

Se vedlegg for nærmere beskrivelse av punktene.

Vedlegg:

 1. Brev fra Buskerud fylkeskommune av 26.4.07 om ”Videreutvikling av Den Kulturelle Skolesekken”
 2. Forslag til disposisjon for overordnet 4-års plan (strategiplan).

Vurdering:

Rådmannen tar til etterretning at kommunens nåværende plan ”Kulturlinken” må revideres innen 1.1.08, inkl. DKS. Rådmannen foreslår at planen får status som en kommunedelplan, som også er en strategiplan- og at den derfor også behandles saksmessig som sådan. Dette ble også gjort i forkant av endelig vedtak i mars 2004.

Dette innebærer forslag om følgende saksbehandling:

 1. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat å revidere  handlingsplanen ”Kulturlinken”, Den kulturelle oppvekstsekken. Arbeidsgruppen bør bestå avrepresentanter fra

a)      Skolesektoren

b)      Barnehagesektoren

c)      Biblioteket

d)      En representant fra komiteen for livsløp og kultur

e)      En ekstern representant fra det øvrige kunst- og kulturlivet i kommunen

f)       kulturkonsulenten, som sekr.

 1. Arbeidsgruppen utarbeider et høringsforslag– som legges ut til offentlig høring i minst 4 uker fra 8.oktober.
 2. Arbeidsgruppen vurderer evt. høringsuttalelser og lager forslag til politisk sak med plan til komiteen for livsløp 28.november, med endelig behandling i kommunestyret 13.desember.
 3. Vedtatt plan oversendes til fylkeskommunen innen 31.12.07.

Det foreslås at komiteen for livsløp og kultur foreslår navn på komiteens representant, mens administrasjonen velger de øvrige administrative representantene.


 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

29.05.2007

Arkiv               

143

Saksmappe     

2007/636

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Revidering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2008-2012

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

13.06.2007

18/07

kommunestyret

28.06.2007

32/07

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat å revidere ”Kommunedelplan for idrett, fysiks aktivitet og friluftsliv 2008-2012”. Arbeidsgruppen består avrepresentanter fra

a)      Flesberg idrettsråd, 2 repr.

b)      Representanter fra TPR  - innkalles etter behov

c)      En representant fra helse- og omsorgsetaten - innkalles etter behov

d)      En representant fra komiteen for livsløp og kultur

e)      Kulturkonsulenten, som sekr.

f)       Barnerepresentanten og evt. andre innkalles etter behov

 1. Arbeidsgruppen utarbeider et høringsforslag 8 oktober  – som legges ut til offentlig høring i minst 4 uker.
 2. Arbeidsgruppen vurderer høringsuttalelser og lager forslag til politisk sak med plan til komiteen for livsløp 28.november, med endelig behandling i kommunestyret 13.desember.
 3. Vedtatt plan oversendes til fylkeskommunen innen 31.12.07.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 13.06.2007:

Repr. Paul Bratlie foreslo følgende endringer pkt. b) c) og f): … etter behov strykes.

Tillegg pkt 1 e): Rådmannen bes vurdere en annen sekretær enn kulturkonsulenten på grunn av stor arbeidsmengde.

Repr. Odd Kåre Dalen foreslo følgende i pkt. d): Jon Olav Berget.

Komiteen gikk inn for Bratlies endringsforslag og Dalens forslag. Komiteen foreslår derfor at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling inkl. Bratlies og Dalens forslag.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 13.06.2007:

1.      Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat å revidere ”Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008-2012”. Arbeidsgruppen består avrepresentanter fra

a)      Flesberg idrettsråd, 2 repr.

b)      Representanter fra TPR 

c)      En representant fra helse- og omsorgsetaten

d)      En representant fra komiteen for livsløp og kultur: Jon Olav Berget.

e)      Kulturkonsulenten, sekr. Rådmannen bes vurdere en annen sekretær enn kulturkonsulenten på grunn av stor arbeidsmengde.

f)       Barnerepresentanten

2.      Arbeidsgruppen utarbeider et høringsforslag 8 oktober  – som legges ut til offentlig høring i minst 4 uker.

3.      Arbeidsgruppen vurderer høringsuttalelser og lager forslag til politisk sak med plan til komiteen for livsløp 28.november, med endelig behandling i kommunestyret 13.desember.

4.      Vedtatt plan oversendes til fylkeskommunen innen 31.12.07.

Saksopplysninger:

Komiteen for livsløp og kultur vedtok i møte 25.april 2007, sak meldinger 9 e) at administrasjonen legger fram en sak på neste møte i komiteen og kommunestyret i juni, med oppstart av revidering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2015, inkl. mandat og framdriftsplan. Kommunen har frist til å revidere planen med kommunestyrebehandling 1.1.08.

Dagens kommunedelplan ble vedtatt i kommunestyret 11.09.03 og ble ferdig bearbeidet i desember samme år. Den inneholder en prioritert handlingsplan over tiltak som rulleres årlig i sammenheng med søknader om årlige spillemidler fra fylkeskommunen. Samtidig inneholder den en langsiktig uprioritert liste over behovsom kan komme med som tiltak på den årlige listen – når planen revideres hvert 4.år.

Bakgrunn for planen/formkrav:

Følgende sitat er tatt fra dagens kommunedelplan:

”Kulturdepartementets mål med planen er at den skal være et styringsverktøy for å styre utbyggingen av anlegg og områder for idrett og friluftsliv, i forhold til å få en god oversikt over behovene på anleggsektoren for å kunne foreta nødvendige prioriteringer.

Planen er derfor et styringsverktøy framover for både kommunen og interessene innen idrett/friluftsliv. Planen er også utarbeidet for å tilfredsstille kravene til å søke om statlige spillemidler.

 

Planen skal samsvare med overordnede mål i kommunens planlegging innen kultursektoren.

Den skal være et viktig grunnlag for planleggingen på fylkesnivå.

 

Kulturdepartementet definerer planen som en kommunedelplan (temaplan), og den skal knyttes til det generelle kommuneplanarbeidet. Den er en temaplan uten juridisk hjemmel når det gjelder disponering av arealer. Planen må derfor knyttes til kommuneplanens arealdel for å få juridisk hjemmel i den foreslåtte arealdisponeringen.

 

Den langsiktige kommuneplanen for Flesberg  kommune legger opp til en modell med en relativt kortfattet hovedplan med mål og strategier. Denne skal etter hvert suppleres med delplaner for avgrensede områder etter behov. Planen for utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv, er en slik kommunedelplan (temaplan).”

 

PLANKRAV

Kulturdepartementet forutsetter at kommunen er klar over følgende momenter og forutsetninger  under utarbeidelsen av kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet:

·         Det vil kun bli bevilget spillemidler til anlegg som står oppført i vedtatt kommunedelplan.

·         Planen skal være retningsgivende i forhold til kommunens drift og utbygging av idrettsanlegg.

·         Det skal prioriteres innenfor 2 kategorier:  Ordinære anlegg/rehabilitering og nærmiljøanlegg.

·         Planen skal som minstekrav inneholde en analyse av langsiktige behov for anlegg (10-12 år) og kortsiktige behov (4 år).

·         Arealbehovene tas inn i kommuneplanens arealdel.

·         Uprioritert liste over langsiktige behov (10-12 år) for sikring av arealer og utbygging av anlegg skal med.

·         Prioritert handlingsprogram for utbygging for 4 år, med overslag over kostnader og finansiering, herunder større nærmiljøanlegg med kostnadsramme over 400.000,- kroner skal med i planen.

·         Anlegg for friluftsliv som det søkes midler til, (relevant i spillemiddelsammenheng) skal integreres i planen og skal inn i en av de to kategoriene. For oversiktens skyld kan de skilles ut i planen.

·         Mindre nærmiljøanlegg med kostnad 80.000,- til 400.000,- kroner skal omtales, og de kan rulleres inn i handlingsplanen ved den politiske behandlingen hvert år.

·         Økonomiske forutsetninger for gjennomføring innarbeides i kommunens langtidsbudsjett og årsbudsjett.

·         Drift og vedlikehold av anlegg skal med.

·         Planen skal rulleres årlig (Kap. 4.2 Prioritert handlingsprogram og evt. andre forutsetninger).

·         En kartdel som viser plasseringen av anlegg og områder skal vedlegges som en del av planen.

·         Planen fra 2000 må være revidert innen 15.01.04, og denne reviderte planen må være revidert på ny innen 15.01.08. (vår utheving).

Vurdering:

Med utgangpunkt i krav om at planen må revideres innen 1.1.08, og defineres som en kommunedelplan vil saksbehandlingen inneholde visse formkrav. For eksempel minimum 8 ukers høringsfrist. Dette innebærer at rådmannen foreslår følgende saksebehandling:

1.      Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat å revidere ”Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008-2012”. Arbeidsgruppen bør bestå av representanter fra

a)      Flesberg idrettsråd, 2 repr.

b)      Representanter fra TPR – innkalles etter behov

c)      En representant fra Helse- og omsorgsetaten – innkalles etter behov.

d)      En representant fra komiteen for livsløp og kultur

e)      kulturkonsulenten, som sekr.

2.      Arbeidsgruppen utarbeider et høringsforslag 8 oktober  – som legges ut til offentlig høring i minst 4 uker.

3.      Arbeidsgruppen vurderer høringsuttalelser og lager forslag til politisk sak med plan til komiteen for livsløp 28.november, med endelig behandling i kommunestyret 13.desember.

4.      Vedtatt plan oversendes til fylkeskommunen for godkjenning innen 31.12.07.

Rådmannen ser det som aktuelt å revidere de punktene som gir grunnlag for endringer, f.eks uprioritert liste over langsiktige behov og konkret 4-årig handlingsprogram som rulleres årlig. Mens mer statisk informasjon som bakgrunn/statlige krav og forutsetninger brukes på nytt der det er naturlig.

Dagens plan knytter an til at ”Folkehelsemeldinga” fra Stortinget, må innarbeides i planperioden. Det vil si ved dagens revidering. Dette innbærer et tverretatlig samarbeid med helse- og omsorgsetaten, som er lokalfaglig saksbehandleretat. Det er da også et spørsmål om en representant fra helse- og omsorgsetaten bør inn i arbeidsgruppa – evt. innkalles etter behov. Det er et forslag om å innkalle representanter fra TPR etter behov, ettersom flere saksbehandlere kan være aktuelle samarbeidsparter, uten at en enkelt spesifiseres i mandatet.

Rådmannen foreslår at komiteen for livsløp og kultur foreslår en representant fra komiteen, mens administrasjonen tar ansvar for å plukke ut de øvrige representantene.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

25.05.2007

Arkiv               

C33

Saksmappe     

2007/457

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om omdanning av Stiftelsen Numedal Teaterverksted – forslag til nye vedtekter. Høringsuttalelse.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

13.06.2007

16/07

kommunestyret

28.06.2007

33/07

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Flesberg kommunestyre tar forslag til Vedtekter for Stiftelsen Lågen Teaterverksted til etterretning.
 2. Vedr. vedtektenes forslag pkt. 3: Flesberg kommunestyre tar forslag 3 til etterretning, inkl. eventuell endring/nedsettelse av grunnkapitalen.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 13.06.2007:

Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 13.06.2007:

 1. Flesberg kommunestyre tar forslag til Vedtekter for Stiftelsen Lågen Teaterverksted til etterretning.
 2. Vedr. vedtektenes forslag pkt. 3: Flesberg kommunestyre tar forslag 3 til etterretning, inkl. eventuell endring/nedsettelse av grunnkapitalen.

Saksopplysninger:

Numedal Teaterverksted ved leder Sissel Bergan sendte i brev av 10.4.07, søknad om omdanning av stiftelsen Numedal Teaterverksted til Lågen Teaterverksted – gjennom forslag om Vedtekter for Stiftelsen Lågen Teaterverksted - ut til høring blant Numedalskommunene.

Fylkeskommunen, Buskerud Teater og amatørteatergrunnene har også fått saken til høring. Det er teaterverkstedets styre som godkjenner de nye vedtektene, etter at partene har fått anledning til å uttale seg.

Se vedlegg.

Det dreier seg her om omdanning av stiftelsen til å omfatte også Kongsberg kommune, endringer av vedtekter, samt økning av stiftelsens grunnkapital.

Numedal Teaterverksted, heretter kalt NUT, omfatter teaterlagene i Numedalskommunene, som driftes av et styre fra teaterlagene, samt kommunale representanter. Det ble opprinnelig dannet som KNUT, på begynnelsen av 1990-tallet, der også Kongsberg kommune/byens teaterlag var deltagere. Kongsberg trakk seg ut i 1998, slik at KNUT ble NUT.

Kongsberg fattet i 2006 et vedtak om ”deltagelse i stiftelsen”, (sitat fra Bergans brev av 10.4) og de vil behandle sak om å bli fullverdig medlem av stiftelsen nå i mai/juni.

Det er også endringer i stiftelsesloven som trådte i kraft 1.1.2005 som gjør det nødvendig med vedtektsendringer. Sissel Bergan skriver i brevet: ”Stiftelseslov….. stiller blant annet minimumskrav til grunnkapital og styresammensetning. Dette står ikke i gjeldende vedtekter”.

Stiftelseslovens krav til økning av grunnkapital fra kr. 5.000 til 100.000 er tilpasset i forslag til nye vedtekter. Vi har fått beskjed fra styret ved Sissel Bergan, at grunnkapitalen trolig kan nedsettes noe, slik at den ikke behøver å være så stor som 100.000.

Vedlegg:

 1. Oversendelsesbrev/søknad om omdanning av stiftelsen Numedal Teaterverksted.
 2. Forslag til Vedtekter for stiftelsen Lågen Teaterverksted.

 

Vurdering:

Rådmannen ser det som positivt at Kongsberg nå kan slutte seg til et felles teaterverksted for hele Numedal/Kongsberg. Da er teaterverkstedet for området komplett.  Dette er også i tråd med intensjonene bak stiftelsen Buskerud Teater og fylkeskommunens vedtak fra 14.2 1990 som ga grunnlag for få opprette regionale teaterverksteder. 

Rådmannen har ingen konkrete endringsforslag til forslag om vedtekter og omdanning fra NUT til Lågen Teaterverksted. Rådmannen foreslår at kommunestyret tar forslaget til nye vedtekter til etterretning, inkl. eventuell nedsetting av stiftelsens grunnkapital.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

14.06.2007

Arkiv               

024

Saksmappe     

2006/469

Avd                 

Sosial- og barneverntjenesten

Saksbehandler

Widar Stoltz

NAV - Flesberg og Rollag

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

13.06.2007

19/07

kommunestyret

28.06.2007

34/07

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Tidligere intensjonsvedtak opprettholdes.

2.      Det bes om tilbakemelding fra Nore og Uvdal på aktuelle samarbeidsmodeller, og/eller samarbeidsområder innen 01.09.07.

 1. Rådmannen gis fullmakt til gjennomføring av forhandlinger med NAV Buskerud

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 13.06.2007:

Sosial- og barnevernsjef Widar Stoltz møtte og la fram sak på vegne av rådmannen om framdrift NAV m/vedlegg. Han orienterte om ulike modeller for NAV-samarbeid i Numedal som kan være aktuelle. NAV i Numedal skal være etablert 3.kvartal i 2008.

Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

 

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 13.06.2007:

 1. Tidligere intensjonsvedtak opprettholdes.
 2. Det bes om tilbakemelding fra Nore og Uvdal på aktuelle samarbeidsmodeller, og/eller samarbeidsområder innen 01.09.07.
 3. Rådmannen gis fullmakt til gjennomføring av forhandlinger med NAV Buskerud

Saksopplysninger:

Det er vedtatt en ny statlig arbeids- og velferdsreform. Dagens ordning med et trygdekontor, et arbeidskontor og et sosialkontor forsvinner.

Formålet med reformen er at det blir et NAV forvaltningskontor i alle kommuner, med mulighet for å etablere interkommunale løsninger. Én dør inn for brukerne.

Formålet er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad, gjøre det enklere for brukerne – tilpasse forvaltningen til brukernes behov i større grad enn i dagens velferdsforvaltning, og få en mer helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

Det er fattet intensjonsvedtak i kommunestyrene i Flesberg og Rollag april 2006 på hva som er viktig faktorer for kommunene. Et intensjonsvedtak er ikke et endelig vedtak, men et redskap for å finne fram til optimal løsning.

Arbeidsgruppen har jobbet ca et halvt år, deltatt på konferanser, møter med NAV Buskerud m.m.

Det er behov for stadfesting av de forhold som er avklart i intensjonsvedtaket og det er behov for at rådmannen gis fullmakt til reelle forhandlinger med NAV Buskerud. Det er også behov for avklaring og formell henvendelse til Nore og Uvdal kommune.

Vurdering:

Det er fra NAV Buskerud kommet innspill på etablering ut fra 2 alternative modeller;

Uansett må kommunene trekke på tjenester levert fra Kongsberg, dess større miljø man klarer å etablere dess mindre vil avhengigheten til Kongsberg være.

To ytterpunkter:

1 modell; en eller to kommuner i samarbeid i Numedal

 • Kommunene krever at dagens bemanning skal forbli i kommunen
 • Et begrenset tjenestetilbud lokalt i den enkelte kommune
 • Stor avhengighet av Kongsberg
 • Uutnyttede ressurser må utføre oppgaver på vegne av øvrige deler av fylket som i liten grad kommer innbyggerne i Numedal til gode

2 modell; 3 kommunal modell i Numedal

 • Det etableres et miljø der alle ressurser samlokaliseres (5,8 årsverk statlig) på ett sted.
 • Et bredere tjenestetilbud til innbyggerne i Numedal.
 • Det etableres kontordagsordninger i to av kommunene.
 • Mindre avhengighet av Kongsberg.
 • Mindre ressursbruk på ledelse

 

Flesberg og Rollag oppfatter at slike forslag til modeller medfører behov for avklaringer fra Nore og Uvdal kommune.

Hvis det er aktuelt med en flerkommunal modell som også inkluderer Nore og Uvdal, ber vi om at Nore og Uvdal tar stilling til et slikt innspill, og/eller på hvilke områder et eventuelt formalisert samarbeid kan være aktuelt. Dette bør gjøres skriftlig og det bør settes frist for tilbakemelding 1 september 2007. (forslag til brev vedlagt). Det har vært fellesmøter og kommunikasjon på tjeneste nivå mellom kommunene. Det er også forslag om å arbeide felles i en arbeidsgruppe i hele Numedal.

Nav Buskerud har satt 3 kvartal 2008 som tidspunkt for oppstart av NAV i Flesberg og Rollag. Det medfører at det haster med avklaring.

 

Oppsummering – konklusjon:

Viktig å ha fokus på kommunenes tradisjon i å forvalte skjønns baserte tjenester. Som er hovedvekt i de tjenester som NAV Flesberg og Rollag vil ha med i NAV. Fokus på lokal forutsetninger og kunnskap i Numedal om begrensninger og muligheter i fht ressurser, kommunalt og regionalt. For å oppnå en helhetlig lokal velferdsforvaltning forutsettes det at en utvider tjenestetilbudet, fra den minimumsløsningen som foreslås fra statlig hold, til å omfatte den interkommunale modellen som er etablert pr i dag.

 

Hovedkonklusjonen til arbeidsgruppen er at vedtatt intensjonsvedtak også framover må være styrende når kommunen går inn i reelle forhandlinger med NAV Buskerud.

Den interkommunale sosial og barneverntjeneste legges inn i NAV. Det vektlegges enhetlig og kommunal ledelse.

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med NAV Buskerud.

Et hovedfundament i det videre arbeidet med en ny førstelinjetjeneste blir lagt i rammeavtalen. Denne er sluttført av KS og staten. Den legger grunnlaget for lokale forpliktende avtaler mellom statsetaten og den enkelte kommune.

 

Lokalisering av NAV kontor er en viktig avklaring. Dette er ikke klarlagt, da funksjon og modell valg vil være styrende. Det vektlegges bruker fokus og ansatte sine forhold. Her bør vi også se på den erfaringen man allerede har i kommunene, og også se om en kan få til en kobling til de prosjekter som er etablert innen området IKT og e-servicetorg m.m.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

25.05.2007

Arkiv               

460

Saksmappe     

2007/54

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Svein Foss

Forslag til permisjonsreglement for Flesberg kommune

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

administrasjonsutvalget

14.06.2007

9/07

kommunestyret

28.06.2007

35/07

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Foreliggende forslag til permisjonsreglement for Flesberg kommune, vedtas.

2.      Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer/tilpasninger av ikke prinsipiell art.

Behandling i administrasjonsutvalget 14.06.2007:

 

Forslag fra representanten Oddvar Garås: Nytt pkt. 5.3 c) Tillitsvalgte som deltar på opplæring/kurs som har betydning for deres funksjon som tillitsvalgt som faller på deres fritid får godtgjort dette med timelønn eller ved avspasering.

 

Pkt. c) blir nytt pkt. d)

 

Forslag fra repr. Bente Fredbo Dalen: Tekst i pkt. 5.3 a) Resten av setning etter ”lønn”: -strykes

 

Forslag fra Egil Langgård: Tekst i pkt. 5.3 a) ….opplærings-… - strykes

 

Utvalget påpekte viktigheten av at alle saker journalføres, ref. pkt. 5.3.

 

Votering:

 

Tilleggsforslaget fra Oddvar Garås falt med 5 mot 2 stemmer.

 

Administrasjonsutvalget gikk inn for Bente Fredbo Dalens endringsforslag pkt. 5.3 a)..

 

Forslaget fra Egil Langgård: Falt ref. ovenfor.

 

Administrasjonsutvalget foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling pkt. 1 med Bente F. Dalens endring i pkt. 5.3 a).

Administrasjonsutvalget foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens pkt. 2.

 

Anbefaling i administrasjonsutvalget 14.06.2007:

1.      Foreliggende forslag til permisjonsreglement for Flesberg kommune, vedtas, med følgende endring i pkt. 5.3 a)

For plasstillitsvalgte og andre tillitsvalgte (gjelder ikke hovedtillitsvalgte) vil arbeidsgiver, utover det som anses rimelig, forbeholde seg muligheten til ikke å dekke permisjon med full lønn.

2.      Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer/tilpasninger av ikke prinsipiell art.

Saksopplysninger:

Med dette legges forslag til permisjonsreglement fram for behandling. jfr. vedlegg. Det har vært relativt komplisert å forsøke å samle det som har med permisjonsbegrepet å gjøre i en sak, hvor Arbeidsmiljøloven (AML), Hovedavtalen (HA), Hovedtariffavtalen (HTA), Folketrygdeloven og Kommunens Personalhåndbok (KPS) kommer inn i skjønn forening. Disse er ikke alltid koordinert i forhold til hverandre og det kan være vanskelig å finne ut hva som er overordna hva. Det som er viktig å merke seg er at der det står; forslag til lokal avtale, er dette enten bestemmelser som er vedtatt tidligere og som bør innlemmes i reglementet, eller nye forslag. Resten er sentrale bestemmelser.

Forslaget har vært sendt ut til høring til tillitsvalgtgruppa i to omganger samt at arbeidsgiver har hatt to møter med tillitsvalgte om saken. Vi har således gjennom en prosess kommet til enighet på de aller fleste punkter, herunder noen av punktene i høringsuttalelsene. Det som gjenstår som evt. uenighet, forutsetter vi at de tillitsvalgte kommer opp med i møtet.

Vurdering:

Rådmannen ser det som viktig å forsøke og samle alt som har med permisjon å gjøre i et felles reglement samt at det avklares hvem i organisasjonen som skal ha ansvar for hva.

Selv om dette har vært et komplisert arbeid, tror vi at vi har kommet fram til noe som dekker det meste av permisjonsbegrepet.

 

Vedlegg: Forslag til permisjonsreglement for Flesberg kommune.

Diverse høringsuttalelser

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

18.05.2007

Arkiv               

026

Saksmappe     

2007/598

Avd                 

Økonomikontoret

Saksbehandler

Svein Foss

Felles skatteoppkreverkontor for Kongsberg og Numedal

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

administrasjonsutvalget

14.06.2007

8/07

kommunestyret

28.06.2007

36/07

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Det etableres pr. 1. september 2007 et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg med betegnelsen ”Skatteoppkreveren i Kongsberg og Numedal.”

 2. Vedlagte forslag til vedtekter godkjennes.

 3. Kommunestyret fastsetter hvert år kommunens andel av de økonomiske rammer for virksomheten, i forbindelse med behandlingen av økonomiplan og budsjett.

 4. Rådmannen gis fullmakt til å treffe de beslutninger som er nødvendige for å gjennomføre vedtaket.

Behandling i administrasjonsutvalget 14.06.2007:

Administrasjonsutvalget foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i administrasjonsutvalget 14.06.2007:

 

 1. Det etableres pr. 1. september 2007 et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg med betegnelsen ”Skatteoppkreveren i Kongsberg og Numedal.”

 2. Vedlagte forslag til vedtekter godkjennes.

 3. Kommunestyret fastsetter hvert år kommunens andel av de økonomiske rammer for virksomheten, i forbindelse med behandlingen av økonomiplan og budsjett.

 4. Rådmannen gis fullmakt til å treffe de beslutninger som er nødvendige for å gjennomføre vedtaket.

Saksopplysninger:

Det har i lengre tid vært jobbet for et felles skatteoppkreverkontor for Kongsberg og Numedal. Dette arbeidet har trukket i langdrag, bl.a. p.g.a. at en på et tidspunkt ønsket å se på mulighetene for å etablere et slikt kontor for hele Kongsbergregionen. Etter hvert ble det  avklart at et slikt ”storkontor” ikke var mulig å realisere, og en har derfor nå landet på det som opprinnelig var utgangspunktet; et felles kontor for Kongsberg og Numedalskommunene.

Som grunnlag for denne saken, legges ved felles saksframlegg utarbeidet av økonomisjefen i Kongsberg samt forslag til vedtekter og en anbefaling fra skattefogden i Buskerud.

Vurdering:

Som det vil gå fram av felles saksframlegg, har Flesberg allerede i mange år samarbeidet med Kongsberg på skatteområdet og rådmannen ser det som helt naturlig at det nå etableres et mer forpliktende samarbeidsforum.

Skatteområdet ble også i sin tid vurdert som en del av Fønk, men i og med at det på det tidspunktet forelå planer om et felles skatteoppkreverkontor for Kongsberg og Numedal, ble ikke skatt innlemmet som en del av Fønk.

For Flesberg vil en slik ny organisert først og fremst bety; bedre kvalitet på tjenesten, et sterkere fagmiljø, lik behandling av skattytere i vårt distrikt og ikke minst mindre sårbarhet.

Økonomisk vil ordningen bli noe dyrere for Flesberg.  Årsaken er at det i det nye kontoret er beregnet en høyere utgift knyttet til driftsutgifter/andre utgifter (portoutgifter, kontormateriell, datalisenser, husleie m.v.).  I tillegg er gebyrinntektene beregnet inn som en del av det nye kontoret, inntekter som i dag er budsjettert i Fellestjenesten (FT).  Til sammen vil økte utgifter/reduserte inntekter for FT tilsvare i overkant av kr. 100.000 noe som må tas med i konsekvensjustert budsjett for 2008.

Vedlegg:  Felles saksframlegg fra økonomisjefen i Kongsberg

Forslag til vedtekter

Anbefaling fra skattefogden i Buskerud