FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Møtedato:

13.12.2007

kl. 13:00

 

Orientering om Flesbergtunet med fokus på sykehjemmet v/ helse- og omsorgssjef Helen Cathrine Cuenoud.

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 60/07

Meldinger

 

PS 61/07

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008 - 2011

Pia Lena Øberg

PS 62/07

Investeringsbudsjettet - overføring av bevilgninger fra 2007 til 2008

Pia Lena Øberg

PS 63/07

Skjenkebevillinger 2008-2011

Anni Løvlid

PS 64/07

Bevillinger for salg av øl 2008-2011

Nils Molia

PS 65/07

Strategiplan 2008-2012 "Kulturlinken", revidering 2007. Den kulturelle oppvekstsekken for oppvekst- og kulturetaten

Bjørg Homelien

PS 66/07

Strategi for kompetanseutvikling barnehagene 2007-2010

Wenche Låg Breivik

PS 67/07

Kommunedelplan, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2015, revidering 2008-2012

Odd Kåre Dalen

PS 68/07

Søknad om spillemidler 2008 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Eirik Bakke Fosen

PS 69/07

Søknad om etableringstilskudd - Latrans A/S

Brynjulf Hansen

PS 70/07

Delegasjon av saker etter pbl § 7 fra Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker til rådmannen

Oddvar Garås

PS 71/07

Søknad om utviklingsmidler for videreutvikling av Flesberg Veksthus - Søre Moen Eiendom AS

Brynjulf Hansen

PS 72/07

Valg til jordskiftemeddommerutvalg 2008 - 2012

Eilev Bekjorden

PS 73/07

Forslag til valg av skjønnsmenn 2008 - 2012

Eilev Bekjorden

PS 74/07

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere Borgarting lagmannsrett  2008 - 2013

Eilev Bekorden

PS 75/07

Valg av bygdetunnemnd 2007 - 2011

Pia Lena Øberg

PS 76/07

Representanter til styret for Lågdalsmuseet med Vassdragsmuseet Labro 2007 - 2011

Oddvar Garås

PS 77/07

Representant til Kirkelig Fellesråd 2007 - 2011

Kåre Oddvar Kjennerud

PS 78/07

Valg av utmarksutvalg 2007 - 2011

Pia Lena Øberg

PS 79/07

Valg til byggeskikknemnd for Numedal 2007 - 2011

Pia Lena Øberg

PS 80/07

Pedagogisk Psykologisk Rådgivningskontor representant 2007 - 2011

Oddvar Garås

PS 81/07

Moen Næringspark A/S  valg av styre 2007 - 2011

Oddvar Garås

PS 82/07

Forliksråd - møtefullmektiger 2008 - 2012

Eilev Bekjorden

PS 83/07

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS  (IKA Kongsberg)  representant 2007 - 2011

Oddvar Garås

PS 84/07

Representanter til samarbeidsutvalg barnehager og skoler 2007 - 2011

Oddvar Garås

PS 85/07

Konfliktråd - valg til oppnevningsutvalg 2007 - 2011

Kåre Oddvar Kjennerud

PS 86/07

Valg fondsstyre for omsorgstjenestene 2007 - 2011

Pia Lena Øberg

PS 87/07

Valg vegtilsynsnemnd 2007 - 2011

Pia Lena Øberg

PS 88/07

Styre/ representantskap Flesberg samfunnshus A/L 2007 - 2011

Pia Lena Øberg

PS 89/07

Valg av meddommere Kongsberg tingrett  2008 - 2012

Eilev Bekjorden

PS 90/07

Frivillighetssentralen i Flesberg - valg av styremedlemmer 2007 - 2011

Kåre Oddvar Kjennerud

PS 91/07

Valg til overformynderi 2008 - 2009 / 2011

Eilev Bekjorden

PS 92/07

Landsforeningen mot kreft - valg kontaktutvalg 2007 - 2011

Oddvar Garås

PS 93/07

Eiendomsskatt valg takstnemnd og overtaksnemnd 2007 - 2011

Kåre Oddvar Kjennerud

PS 94/07

Valg til heimevernsnemnd 2007 - 2011

Kåre Oddvar Kjennerud

PS 95/07

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS - valg av representant 2008 - 2011

Oddvar Garås

PS 96/07

Valg av forliksråd 2008 - 2012

Eilev Bekjorden

PS 97/07

Valg av eldreråd 2007 - 2011

Kåre Oddvar Kjennerud

PS 98/07

Styre/representantskap Solvoll samfunnshus A/L 2007 - 2011

Pia Lena Øberg

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

06.12.2007

Arkiv               

 

Saksmappe     

2007/1397

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

13.12.2007

60/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg: a, c

 

Saksopplysninger:

a)      Generalutskrift fra kommunestyret 8.11.07

b)      Det arbeides med sak om opprettelse av Politiråd. Sak vil bli lagt fram for kommunestyret til behandling 14.2.08.

c)      Numedalsutvikling IKS: Informasjon om samarbeidet om Numedalslågen av 26.10.07.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

13.11.2007

Arkiv               

145

Saksmappe     

2007/1191

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

29.11.2007

29/07

kommunestyret

13.12.2007

61/07

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden 2008 – 2011, samt årsbudsjettet for 2008, vedtas. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd.

2.      I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere.

3.      For budsjett-terminen 2008 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr. 1.000,- av takstverdien.

4.      Midler på ”bundne driftsfond – renter” avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året.

5.      Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen.

6.      Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner, og kommunestyret påpeker viktigheten av god fremdrift i gjennomføringen.

7.      Det foretas låneopptak på inntil kr. 6.850.000,- til finansiering av investeringer i 2008. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket, godkjenne rentevilkår og avtale rentebindingsperiode for hele lånets løpetid. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta en gjennomgang og refinansiering av kommunens lånemasse for øvrig for å oppnå lengste lovlige avdragstid på lånene.

8.      Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.

Behandling i formannskapet 29.11.2007:

Økonomisjef Anne Rudi var tilstede.

Uttalelse til saken fra Flesberg Eldreråd ble delt ut.

Økonomisjefen la fram følgende saksopplysning:

I rådmannens budsjettrammet for 2008/økonomiplan 2009-2011 side 22 er følgende tekst falt ut, men tiltaket er beregnet inn i rammene:

                                                                       2008    2009    2010    2011

Engasj. Barnevern/fosterhj.still.  50% inkl. sos. utg. samarb.NUK)

 

102

205

205

205

Refusjon 60/40 Rollag

-41

-82

-82

-82

Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 29.11.2007:

1.      Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden 2008 – 2011, samt årsbudsjettet for 2008, vedtas. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd.

2.      I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere.

3.      For budsjett-terminen 2008 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr. 1.000,- av takstverdien.

4.      Midler på ”bundne driftsfond – renter” avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året.

5.      Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen.

6.      Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner, og kommunestyret påpeker viktigheten av god fremdrift i gjennomføringen.

7.      Det foretas låneopptak på inntil kr. 6.850.000,- til finansiering av investeringer i 2008. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket, godkjenne rentevilkår og avtale rentebindingsperiode for hele lånets løpetid. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta en gjennomgang og refinansiering av kommunens lånemasse for øvrig for å oppnå lengste lovlige avdragstid på lånene.

8.      Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.

Vedlegg:

Økonomiplandokument 2008 - 2011

Saksopplysninger:

Det vises i sin helhet til vedlegg til saken.

Vurdering:

Det vises i sin helhet til vedlegg til saken.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

14.11.2007

Arkiv               

153

Saksmappe     

2007/647

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Investeringsbudsjettet - overføring av bevilgninger fra 2007 til 2008

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

29.11.2007

30/07

kommunestyret

13.12.2007

62/07

 

Rådmannens anbefaling:

Rest bevilgning til Flesberg kommunes investeringsprosjekter pr 31.12.2007 overføres som ny bevilgning i 2008 med samme finansiering som i 2007.

Behandling i formannskapet 29.11.2007:

Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 29.11.2007:

Rest bevilgning til Flesberg kommunes investeringsprosjekter pr 31.12.2007 overføres som ny bevilgning i 2008 med samme finansiering som i 2007.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

For investeringsprosjekter i 2007 som ikke er ferdigstilt innen 31.12.2007 bes rest bevilget beløp overføres til 2008. Jfr kommunens regnskapsforskrifter skal alle bevilgninger gjøres i årsbudsjettet. Vi må derfor bevilge pengene på nytt i det året investeringen blir realisert.

Nedenfor vises oversikt over prosjektene med rest bevilgning pr 13. november. Rest bevilgning vil endre seg innen 31.12.2007.

Økonomisk status pr prosjekt 13. november 2007 er:

 

 

Budsjett

Regnskap

Rest/

Prosj

Prosjekt (T)

2007

13.11.2007

13.11.2007

745

Pleie og omsorg - Plomprosjektet

500 000

412 253

87 747

803

Kartverk

150 000

51 719

98 281

805

Rehabilitering skolebygg

600 000

382 320

217 680

807

Utskifting av gjerder barnehagene

100 000

15 263

84 737

812

Utskifting av Pcb-armatur

655 234

147 017

508 217

821

Flesberg vannverk

1 500 000

0

1 500 000

836

Lyngdal avløp-ledningsnett

250 000

0

250 000

850

Brannbil

2 500 000

997 500

1 502 500

853

Brann/innbruddsalarm

350 000

8 559

341 441

879

Veg Skatumlia inkl vann/avløp

500 000

52 789

447 212

 

Vurdering:

Flere av prosjektene i kommunens investeringsbudsjett for 2007 blir av forskjellige årsaker ikke ferdigstilt i 2007. Det bes om at resterende bevilgning pr 31.12.2007 overføres fra 2007 til 2008 med opprinnelig finansiering.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

13.11.2007

Arkiv               

U63

Saksmappe     

2007/1192

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Skjenkebevillinger 2008-2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

28.11.2007

28/07

kommunestyret

13.12.2007

63/07

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Alexander Frederik Adriansee gis bevilling for alminnelig skjenking av øl, sterkøl, vin og brennevin i lokalene til Blåberg kafe for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Alexander Frederik Adriansee godkjennes som skjenkebestyrer.

b)      Marielle Adriansee Hoogendyk godkjennes som skjenkebestyrers stedfortreder.

c)      Styrer Marielle Adriansee Hoogendyk gis frist til 31.12.07 til å avlegge godkjent kunnskapsprøve etter alkoholloven.

 

 1. May Garaas gis bevilling for alminnelig skjenking av øl og vin alkoholdig drikk i lokalene til Blestølen kro, inkl. terasse i tilknytning til kroa, for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Gunstein Garaas godkjennes som styrer.

b)      May Garaas godkjennes som styrers stedfortreder.

 

 1. Bjørg Huslende gis bevilling for alminnelig skjenking av øl og vin i lokalene til Blestua for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Bjørg Huslende godkjennes som styrer.

b)      Inger H. Landsverk godkjennes som styrers stedfortreder.

 1. Fagerfjell Fritid As gis bevilling for alminnelig skjenking av øl og vin i lokalene til Fagerfjellstua for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Truls Nicolysen godkjennes som styrers stedfortreder for serveringsbevillingen, underforutsetning av at serveringslovens etablererprøve er avlagt og bestått senest 31.12.07.

b)      Lise A. Walberg godkjennes som styrer for skjenkebevillingen, under forutsetning av at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått senest 31.12.2007

c)      Rolf Eric Storebaug godkjennes som styrers stedfortreder, under forutsetning av at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått senest 31.12.2007.

 1. Kari Tveiten gis bevilling for alminnelig skjenking av øl, sterkøl, vin og brennevin i lokalene til Lampeland Hotell (lokaler som brukes til mat- og drikkeservering, selskapslokaler og dans i 1.etasje, lobbybar i resepsjonen, bar og pub i underetasjen)

a)      Skjenking av øl, sterkøl og vin tillates utendørs på følgende steder: på sittegrupper inntil husveggen v/kafeinngang avgrenset med blomsterkasser. På sittegrupper bak hotellet med avgrensning mot p-plassen i form av busker/blomsterbed, samt i selskapstelt.

b)      Kari Tveiten godkjennes som skjenkebestyrer.

c)      Ola Tveiten godkjennes som skjenkebestyrers stedfortreder.

d)      Lampeland hotell gis tillatelse til å skjenke brennevin til kl. 01.00.

e)      Ved lukkede selskaper ved følgende bestemte anledninger: bryllup, jubileum og julebord gis det tillatelse til å skjenke øl, sterkøl, vin og brennevin til kl. 02.30.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 28.11.2007:

Leder av komiteen Nils Molia gjorde oppmerksom på at i sakslisten  er sak 28/07 Bevillinger for salg av øl, mens rekkefølgen er nr. 29/907 i selve dokumentet. Sekretæren retter opp dette, det er korrekt at sak om skjenkebevillinger kommer før sak om salgsbevillinger.

Repr. Bjørg Homelien gikk inn for rådmannens anbefaling med følgende endring pkt. 5.

d) Lampeland hotell gis tillatelse til å skjenke, øl, sterkøl, vin og brennevin til kl. 02.30.

Punkt e) – strykes.

Repr. Anni Løvlid gikk inn for rådmannens anbefaling med følgende endring i pkt. 5 e)

Ved lukkede selskaper ved følgende bestemte anledninger: bryllup, jubileum og julebord,  samt ved de åpne arrangementene ”sentrumsjulebord”, ”påskedans” og Lampelandmarken gis det tillatelse til å skjenke øl, sterkøl, vin og brennevin til kl. 02.30.

Ved alternativ votering mellom Homeliens endringsforslag og Løvlids endringsforslag, foreslår komiteen med 4 mot 3 stemmer at kommunestyret vedtar Løvlids forslag. Ingen stemte for rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 28.11.2007:

1.      Alexander Frederik Adriansee gis bevilling for alminnelig skjenking av øl, sterkøl, vin og brennevin i lokalene til Blåberg kafe for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Alexander Frederik Adriansee godkjennes som skjenkebestyrer.

b)      Marielle Adriansee Hoogendyk godkjennes som skjenkebestyrers stedfortreder.

c)      Styrer Marielle Adriansee Hoogendyk gis frist til 31.12.07 til å avlegge godkjent kunnskapsprøve etter alkoholloven.

 

2.      May Garaas gis bevilling for alminnelig skjenking av øl og vin alkoholdig drikk i lokalene til Blestølen kro, inkl. terasse i tilknytning til kroa, for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Gunstein Garaas godkjennes som styrer.

b)      May Garaas godkjennes som styrers stedfortreder.

 

3.      Bjørg Huslende gis bevilling for alminnelig skjenking av øl og vin i lokalene til Blestua for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Bjørg Huslende godkjennes som styrer.

b)      Inger H. Landsverk godkjennes som styrers stedfortreder.

4.      Fagerfjell Fritid As gis bevilling for alminnelig skjenking av øl og vin i lokalene til Fagerfjellstua for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Truls Nicolysen godkjennes som styrers stedfortreder for serveringsbevillingen, underforutsetning av at serveringslovens etablererprøve er avlagt og bestått senest 31.12.07.

b)      Lise A. Walberg godkjennes som styrer for skjenkebevillingen, under forutsetning av at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått senest 31.12.2007

c)      Rolf Eric Storebaug godkjennes som styrers stedfortreder, under forutsetning av at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått senest 31.12.2007.

5.      Kari Tveiten gis bevilling for alminnelig skjenking av øl, sterkøl, vin og brennevin i lokalene til Lampeland Hotell (lokaler som brukes til mat- og drikkeservering, selskapslokaler og dans i 1.etasje, lobbybar i resepsjonen, bar og pub i underetasjen)

a)      Skjenking av øl, sterkøl og vin tillates utendørs på følgende steder: på sittegrupper inntil husveggen v/kafeinngang avgrenset med blomsterkasser. På sittegrupper bak hotellet med avgrensning mot p-plassen i form av busker/blomsterbed, samt i selskapstelt.

b)      Kari Tveiten godkjennes som skjenkebestyrer.

c)      Ola Tveiten godkjennes som skjenkebestyrers stedfortreder.

d)      Lampeland hotell gis tillatelse til å skjenke brennevin til kl. 01.00.

e)      Ved lukkede selskaper ved følgende bestemte anledninger: bryllup, jubileum og julebord, samt ved de åpne arrangementene ”sentrumsjulebord”, ”påskedans” og Lampelandmarken gis det tillatelse til å skjenke øl, sterkøl, vin og brennevin til kl. 02.30,.

Vedlegg:

 • Kst-sak 38/06, av 29.6.06, alkoholpolitisk handlingsplan for Flesberg kommune
 • Lov av 1989-6-02 nr 27: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v (alkoholloven).

 

Saksopplysninger:

Nåværende bevillingsperiode for skjenking utløper pr. 31.12.07. Ny 4-års periode starter fra 1.1.08-til og med 31.12.11.

Følgende har søkt om fornyet skjenkebevilling:

 

Bevillingssøker

Skjenkested

Søker om bevilling på

1. Alexander Fr. Adriansee

Blåberg kafe

Øl, sterkøl, vin og brennevin

2. Gunstein Garaas

Blestølen kro, inkl utendørs terasse i tilknytning til kroa

Øl og vin

3. Bjørg Huslende

Blestua

Øl og vin

4. Fagerfjell Fritid AS

Fagerfjellstua

Øl og vin

5. Kari Tveiten

Lampeland Hotell

Øl, sterkøl, vin og brennevin

 

Åpningstider: Døgnåpent hotell. Kafeteria: 9.30-20.00 Det søkes om skjenking i Lampeland Hotells lokaler som benyttes som til mat- og drikkeservering, selskapslokaler og dans, samt lobbybar i resepsjonen, bar og pub i underetasjen. Det søkes også om fornyet rett til å skjenke alkohol utendørs på hotellets sittegrupper/uteservering,- og i selskapstelt utenfor hotellet.

 

 

Alle søkerne er nåværende bevillingshavere som søker om fornyet bevilling.

Vedr. søknad fra Fagerfjell Fritid har ”Skikroa” skiftet navn til ”Fagerfjellstua” og det søkes om ny stedfortreder Truls Nicolaysen til serveringsbevillingen, samt ny skjenkebestyrer Lise A. Walberg og Rolf Eric Storebaug som styrers stedfortreder for skjenkebevillingen.

Grettefoss Gjestegård har ikke søkt om fornyet skjenkebevilling. Neset Skydsstasjon har innstilt driften i oktober 2007 og søker derfor ikke om fornyet skjenkebevilling.

Lampeland Hotell søker om skjenking av brennevin fra kl. 13.00 – 02.30, samt skjenking av øl og vin fram til kl. 02.30.

Lampeland Hotell skriver følgende i sin søknad som begrunnelse for søknad om skjenking utover normalbestemmelsene: Se utdrag i sitatsform:

”Det søkes om rett til å servere øl, vin og brennevin til kl. 02.30 ved Lampeland Hotell. Det er i prinsnipp ved enkelte anledninger som brylluper, jubileumsfester, julebord etc som våre gjester forventer at hotellet har anledning til å servere alkohol til dette tidspunktet. Vi søker derfor om en fast utvidet skjenketid for å unngå merarbeid for kommunen med behandling av flere søknader pr år om utvidet skjenketid ved disse anledningene.

----

Vi håper på en positiv behandling av søknaden da dette har stor betydning for hotellets konkurransesituasjon. Bevillingssøker kan vise til 15 års stabil drift der vi hvert år har søkt om en rekke ambulerende/utvidede skjenkebevillinger uten at dette har ført til ”misbruk” fra bevillingshaver eller ordensforstyrrelser.”

 

Søknadene er oversendt lensmannen, sosialsjefen og skattekontoret i kommunen til uttalelse.

Kommunene er tillagt et betydelig ansvar for å utforme en lokal alkoholpolitikk innenfor rammene av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v (alkoholloven), av 02.06.89 med endringer av 15.05.97, sist endret 01.07.2005.

Kommunen er blant annet pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Som går på et bevisst forhold til hvilke føringer og politiske føringer man ønsker å legge på alkoholpolitikken. Den har som mål å være et hjelpemiddel både for kommunen og bevillingshavere.

Flesberg kommune vedtok i møte 29.6.06, sak 38/06 utkast til alkoholpolitisk plan for Flesberg kommune, gitt med hjemmel i alkohollovens § 1-7 d, og regulerer kommunens alkoholpolitikk i tidsrommet 2006-2010. Søknader om salgs- og skjenkebevillinger behandles i overensstemmelse med de prinsipper og regler som er uttrykt i lov, forskrift og i handlingsplanen.

Planen har følgende målsetting (jfr. alkohollovens § 1)

” Det skal være et erklært mål for kommunen å redusere omfanget av skader som følge av rus. Kommunen skal etterstrebe å redusere de samfunnsmessige og menneskelige skadene, og føre en bevisst bevillings- og kontrollpolitikk.”

Under pkt. Flesberg kommunes rusmiddelpolitiske mål og strategier står følgende sitat:

”Flesberg kommune ønsker gjennom alkoholpolitiske tiltak og reguleringer å begrense forbruket av alkoholpolitiske drikkevarer. Selv om alkohol er et legalt rusmiddel, ønsker vi, i størst mulig utstrekning, å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre.”

Vi ønsker å bevisstgjøre kommunens innbyggere om de farer og skader alkoholforbruk kan medføre. Samtidig er det et prioritert mål å forsøke å heve ungdommens debutalder for bruk av alkohol. Kommunen ønsker å motarbeide økt bruk av alkohol, og all bruke av illegale stoffer i kommunen.”.

Parallelt med dette er det satt i gang et tverretatlig samarbeid mellom helse, sosial, barnevern, trygdekontor, ungdomsklubb, skole og politi som arbeider med å utarbeide en handlingsplan for rusarbeidet i kommunen, dvs. en handlingsplan mot rus. Arbeidet er tidkrevende og politikere og FAU (foreldrenes arbeidsutvalg på skolene) skal også trekkes med i arbeidet.  – Skriver saksbehandler i kommunestyresaken 38/06 av 29.6.06. Pr. i dag er arbeidet underveis, handlingsplanen mot rus er ikke sluttført og ikke klar for politisk behandling ennå.

 

Utdrag fra Alkohollovens bestemmelser som er relevant for saken:

Sitat:

§ 1-3 Definisjon av alkoholholdig drikk. Utdrag:

”I denne lov brukes alkoholholdig drikk som fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,5 volumprosent alkohol, likevel slik at aldersbegrensningen i § 1-.5 også får anvendelse på drikk mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol.

Enhver drikk som inneholder 22 volumprosentalkohol eller mer, regnes som brennevin”.

---

§ 4-2 Omfanget av bevillingen. Udrag

”Bevillingen kan gjelde alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol, alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent eller all alkoholholdig drikk.

Bevillingen kan vær alminnelig eller bare gjelde skjenking til deltakere i sluttet selskap”.(resten av 2. ledd refereres ikke).

3 ledd: ”Bevillingen kan gjelde for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Bevillingen kan for en enkelt anledning utvides til å gjelde også utover skjenkelokalet”.

 

§ 1-5: Aldersgrense:

”Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, må ikke skje til noen som er under 20 år.

Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent må ikke skje til noen som er under 18 år.

Den som selger eller skjenker alkoholdigdrikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, må ha fylt 20 år, og den som selger eller skjenker annen alkoholholdig drikk, må ha fylt 18 år. Dette gjelder likevel ikke servitør med kokk- eller servitørfagbrev, eller ved salg av drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol når en person over 18 år har daglig tilsyn med salget. Departementet kan gi forskrifter om unntak fra aldersgrensebestemmelsene for lærlinger og andre under opplæring”.

 

§ 1-6 Bevillingsperioden. Utdrag.

Ad. Skjenkebevillinger:

”Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av året, og for en bestemt anledning.”

 

§ 1-7 a Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v.

”Ved vurderingen om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer nevnt i § 1-7 b første ledd er egnet til å ha bevilling”.

Vår kommentar: § 1-7 b, dreier som om søkers vandel.

----

”Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking.”

Andre bestemmelseri alkoholloven

Bevillingshaver kan ha flere salgs- og skjenkebevillinger. Bevillingshaver kan godkjennes som styrer, men en person kan bare være styrer på ett sted. Dersom det er veldig små virksomheter kan de gis unntak for stedfortrederfunksjonen.

Alkoholloven har bestemmelser om at styrer/stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven for å inneha en salgs/skjenkebevilling.

 

Vurdering:

Lensmannen har ingen merknader til søknadene. Det har ikke kommet uttalelse fra skattekontoret.

Sosialsjefen har kun en merknad i fht mottatt søknader om skjenkebevilling i Flesberg kommune: Sitat:

 

”Merknaden gjelder søknad fra Lampeland hotell i fht utvidet serveringstid til kl 02.30.

Alkoholloven § 4-4 inneholder bestemmelser i fht Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker, og vi vil kort belyse dette:   

  

Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan skje fra kl. 13.00 til 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00.

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd. Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning.  Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00.  Tiden for skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan ikke fastsettes utover den tid det kan skjenkes annen alkoholholdig drikk.

 

Merknaden fra sosialsjefen går ikke på Lampeland hotell sin handtering av en eventuell utvidelse av skjenketiden. Her viser skjenkekontroller osv. ingen avvik og de får de beste referanser.

Merknaden gjelder i hovedsak om Flesberg kommune prinsipielt skal gå fra det å innvilge utvidet skjenketid for enkelt anledninger til en mer generell utvidelse av skjenketider. Det er lite merarbeid for kommunen å behandle slike enkelt søknader, det er ofte søknader for lengre perioder, eks. julebord sesong. I Flesberg kommune sin rusmiddelpolitisk plan, viser en til at en skal regulere og begrense forbruket av alkoholholdig drikke. Videre at det skal tas menneskelige og samfunnsmessige hensyn. Når et av virkemidlene for å nå målene i ruspolitisk handlingsplan er bruk av forskrifter for skjenketider, ser sosialsjefen dette ikke helt i tråd med utvidede skjenketider. Her vil en kunne komme i konflikt med eventuelle næringsmessige forhold slik Lampeland hotell skriver i sin søknad.

Sosialsjefen konkluderer med at etablert praksis, med søknader for enkelt anledninger, innebærer større grad av måloppnåelse i fht vedtatt rusmiddelpolitiskplan”.

 

 

Rådmannen innstiller på at bevillingene fra søkerne 1-4 ”fortsetter” som i dag.

Når det gjelder søknaden fra Lampeland Hotell er det flere forhold som taler for og imot søknaden om utvidet skjenketid. At næringsmessige forhold kan vektlegges når kommunen skal vurdere bevillingssøknader har vi sett at loven åpner for. For hotellet er det av konkurransemessige/næringsmessige grunner viktig å ha en forutsigbar alkoholpolitikk å forholde seg, samt ha de samme alkoholpolitiske rammevilkår (les utvidet skjenketid) som andre hoteller/konferansesentre som de konkurrer mer. Et av argumentene for å gi utvidet skjenketid er at Lampeland Hotell representerer et konferansehotell og er av en slik standard, at dette ikke vil kunne gi presedens dersom andre skjenkebevillingshavere søker om det samme i Flesberg.

 

Samtidig er det byråkratiske argumentet et lite poeng for kommunen, men kan bety noe merarbeid for hotellet. Det er lite merarbeid for kommunen å fatte vedtak på søknader om utvidet skjenketid vedr. brylluper, jubileum og julebord.

 

Rådmannen følger samtidig sosialsjefens argumentasjon ved at ett av målene i alkoholpolitisk handlingsplan er å regulere og motvirke økt bruk av alkohol og at kommunens skal etterstrebe å redusere omfanget av skader som følge av rus og redusere de samfunnsmessige og menneskelige skadene, og økt tilgjengelighet er et poeng i denne sammenhengen.  Samtidig er det et spørsmål om hotellets konkrete jubileer og brylluper og julebord vil kunne ha en uheldig virkning, mht debutalder. Dette er lite sannsynlig, da dette er lukkede selskaper med et særskilt formål. Men, dersom hotellet ønsker å bruke en slik utvidet rett til skjenking i andre sammenhenger/arrangementer, f.eks ved allmene arrangementer som ”påskefest”/”sentrumsjulebord”, kan en si at tilgjengeligheten generelt er større enn før og dermed også mulighetene for negative effekter samfunnsmessig og menneskelig på sikt.

Samtidig har det aldri vært gitt negative merknader til hotellet for deres utøvelse av skjenkebevillingen, som kunne ha vært tillagt vekt om det hadde vært tilfelle.

 

Bevillinger kan gis som alminnelig skjenking eller til lukkede selskaper, jfr. paragraf 4-2 og den kan gis for bestemte anledninger jfr. paragraf. Dersom disse bestemmelsene kan forenes, er det en mulig løsning å kun gi utvidet skjenketid til bestemte lukkede selskaper som bryllup, julebord og jubileum. Da kan næringsmessige hensyn forenes med kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.

 

Ut fra en helhetlig vurdering har rådmannen kommet fram til å gi alminnelig skjenkebevilling for øl, sterkøl, vin og brennevin til Lampeland hotell fram til kl. 01.00, mens det for lukkede selskaper konkretisert til jubileum, bryllup og julebord gis utvidet skjenketid til kl. 02.30.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

12.11.2007

Arkiv               

U62

Saksmappe     

2007/1148

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Bevillinger for salg av øl 2008-2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

28.11.2007

29/07

kommunestyret

13.12.2007

64/07

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Ole Helge Sønåsen gis bevilling for salg av øl/annen alkoholholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Lyngdal Landhandel for perioden 1.1.2008 til og med 31.12.2011.

a)      Ole Helge Sønåsen godkjennes som styrer

b)      Bodil Midtsveen godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Styrer og stedfortreder gis frist til 31.12.07 til å avlegge godkjent kunnskapsprøve etter alkoholloven.

d)      Salgsbevillingen følger normaltidene for utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager.

e)      Bevillingsgebyr for salg av øl i år 2007 settes til minstegebyr kr. 1.000.

 

2.      Kristen Dokken gis bevilling for salg av øl/ annen alkoholholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Flesberg Handel for perioden 1.1.2008 til og med 31.12.2011.

a)      Merete Grue Pedersen godkjennes som styrer.

b)      Hilde Dokken godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Salgsbevillingen utvides til utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 før søn- og helligdager.

 

3.      NG Kiwi Buskerud As gis bevilling for salg av øl/ annen alkoholholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Kiwi 337 Lampeland for perioden 1.1.2008 til og med 31.12.2011.

f)       Tom Roger Hunstad godkjennes om styrer.

g)      Bjørnar Moksnes godkjennes som styrers stedfortreder.

h)      Salgsbevillingen utvides til utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 før søn- og helligdager.

 

4.      Alexander Frederik Adriansee gis bevilling for salg av øl/annen alkoholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Blåberg dagligvare for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Marielle Adriansee Hoogendyk godkjennes som styrer.

b)      Alexander Fredrik Adriansee godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Styrer Marielle Adriansee Hoogendyk gis frist til 31.12.07 til å avlegge godkjent kunnskapsprøve etter alkoholloven.

d)      Salgsbevillingen følger normaltidene for utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager.

5.      May Garaas gis bevilling for salg av øl/annen alkoholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Blestølen Dagligvare for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      May Garaas godkjennes som styrer.

b)      Gunstein Garaas godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Salgsbevillingen følger normaltidene for utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager.

 

6.      Inger H. Landsverk gis bevilling for salg av øl/annen alkoholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Blestua Kolonial for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Inger H. Landsverk godkjennes som styrer.

b)      Bjørg Huslende godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Salgsbevillingen følger normaltidene for utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager.

 

7.      Anders Borge gis bevilling for salg av øl/annen alkoholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Borge Fjellhandel for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Anders Borge godkjennes som styrer.

b)      Randi H. Dramdal godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Salgsbevillingen følger normaltidene for utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 28.11.2007:

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 28.11.2007:

1.      Ole Helge Sønåsen gis bevilling for salg av øl/annen alkoholholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Lyngdal Landhandel for perioden 1.1.2008 til og med 31.12.2011.

a)      Ole Helge Sønåsen godkjennes som styrer

b)      Bodil Midtsveen godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Styrer og stedfortreder gis frist til 31.12.07 til å avlegge godkjent kunnskapsprøve etter alkoholloven.

d)      Salgsbevillingen følger normaltidene for utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager.

e)      Bevillingsgebyr for salg av øl i år 2007 settes til minstegebyr kr. 1.000.

 

2.      Kristen Dokken gis bevilling for salg av øl/ annen alkoholholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Flesberg Handel for perioden 1.1.2008 til og med 31.12.2011.

a)      Merete Grue Pedersen godkjennes som styrer.

b)      Hilde Dokken godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Salgsbevillingen utvides til utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 før søn- og helligdager.

 

3.      NG Kiwi Buskerud As gis bevilling for salg av øl/ annen alkoholholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Kiwi 337 Lampeland for perioden 1.1.2008 til og med 31.12.2011.

a)      Tom Roger Hunstad godkjennes om styrer.

b)      Bjørnar Moksnes godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Salgsbevillingen utvides til utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 før søn- og helligdager.

 

4.      Alexander Frederik Adriansee gis bevilling for salg av øl/annen alkoholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Blåberg dagligvare for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Marielle Adriansee Hoogendyk godkjennes som styrer.

b)      Alexander Fredrik Adriansee godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Styrer Marielle Adriansee Hoogendyk gis frist til 31.12.07 til å avlegge godkjent kunnskapsprøve etter alkoholloven.

d)      Salgsbevillingen følger normaltidene for utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager.

5.      May Garaas gis bevilling for salg av øl/annen alkoholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Blestølen Dagligvare for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      May Garaas godkjennes som styrer.

b)      Gunstein Garaas godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Salgsbevillingen følger normaltidene for utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager.

 

6.      Inger H. Landsverk gis bevilling for salg av øl/annen alkoholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Blestua Kolonial for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Inger H. Landsverk godkjennes som styrer.

b)      Bjørg Huslende godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Salgsbevillingen følger normaltidene for utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager.

 

7.      Anders Borge gis bevilling for salg av øl/annen alkoholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Borge Fjellhandel for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Anders Borge godkjennes som styrer.

b)      Randi H. Dramdal godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Salgsbevillingen følger normaltidene for utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager.

Vedlegg:

Saksopplysninger:

Nåværende bevillingsperiode for salg av øl (inkl. rusbrus) utløper pr. 31.12.07. Ny 4-års periode starter fra 1.1.08-til og med 31.12.11.

Følgende har søkt om bevilling:

Bevillingssøker                                            Utsalgssted

 • Ole Helge Sønåsen:                          Lyngdal Landhandel
 • Kristen Dokken:                                 Flesberg handel AS
 • NG Kiwi Buskerud AS                       Kiwi 337 Lampeland
 • Alexander Frederik Adriansee          Blåberg dagligvare
 • May Garaas                                      Blestølen Dagligvare
 • Inger H. Landsverk                            Blestua kolonial
 • Anders Borge                                    Borge Fjellhandel

De aller fleste søkerne er nåværende bevillingshavere som søker om fornyet bevilling. Søker Sønåsen ved Lyngdal Landhandel har i 1. halvår 2007 overtatt lokalene etter Nyheim Handel. De har pr. i dag fått en midlertidig bevilling i påvente av denne saken. Svene Handel innstiller driften i desember 2007 og har derfor ikke søkt om fornyet bevilling. Eventuelle nye eiere/driftere må søke om ny bevilling etter at de kan drive på nåværende bevilling i 3 mnd. Dette vil komme som en egen sak til kommunestyret når kommunen eventuelt får ny søknad.

Søknadene er oversendt lensmannen, sosialsjefen og skattekontoret i kommunen til uttalelse. Lensmannen har ingen merknader til søknadene, ei heller sosialsjefen. Det har ikke kommet uttalelse fra skattekontoret.

Alkohollovens bestemmelser:

I henholdt til alkohollovens bestemmelser kan salg og utlevering aav alkoholholdig drikk med høyst 4.7 volumprosent alkohol skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Kommunestyret kan generelt for kommunene eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av 1.ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17.mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

Kiwi, Lampeland avdeling 337 og Flesberg Handel AS har pr. i dag fått vedtak om utvidet rett til salg til kl. 20..0 hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager og de søker begge om å få beholde utvidelsen i forhold til normalbestemmelsene.

Bevillingshaver kan ha flere salgs- og skjenkebevilliger. Bevillingshaver kan godkjennes som styrer, men en person kan bare være styrer på ett sted. Dersom det er veldig små virksomheter kan de gis unntak for stedfortrederfunksjonen.

Alkoholloven har bestemmelser på at styrer/stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven for å inneha en salgsbevilling. Alle søkere har tatt denne med unntak av styrer og stedfortreder på Lyngdal Handel og forslag til styrer for Blåberg dagligvare, Marielle Adriansee Hoogendyk.  Ved en incurie har denne har blitt forsinket. Alle øvrige dokumenter fra Blåberg dagligvare, samt kafe er i formell orden.

Når det gjelder nærmere detaljer om kommunens alkoholpolitiske plan og alkoholloven, vises det til sak om skjenkebevillinger der dokumentene ligger som vedlegg.

Vurdering:

Både lensmann og sosialsjef har ingen merknader til søknadene, inkl. utvidet tid for salg for de nevnte søkerne og rådmannen innstiller på at bevillingene ”fortsetter” som i dag. Når det gjelder den nye søknaden til Lyngdal landhandel har søker som styrer Ole Helge Sønåsen med stedfortreder Bodil Midtsveen i brev av 26.9.07 fått frist til 31.12.07 til å avlegge bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven. Dette opprettholdes i forslag til vedtak. Forslag til styrer for Blåberg dagligvare Marielle Adriansee Hoogendyk, gis samme frist til å avlegge og bestå sin kunnskapsprøve.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

09.11.2007

Arkiv               

144

Saksmappe     

2007/530

Avd                  

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Strategiplan 2008-2012 "Kulturlinken", revidering 2007. Den kulturelle oppvekstsekken for oppvekst- og kulturetaten

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

28.11.2007

27/07

kommunestyret

13.12.2007

65/07

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Kommunestyret vedtar Strategiplan 2008-2012 "Kulturlinken", revidering 2007. Den kulturelle oppvekstsekken for oppvekst- og kulturetaten.

 1. Økonomiske konsekvenser utover dagens nivå, utredes og vurderes i forbindelse med økonomiplanen.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 28.11.2007:

Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 28.11.2007:

1.      Kommunestyret vedtar Strategiplan 2008-2012 "Kulturlinken", revidering 2007. Den kulturelle oppvekstsekken for oppvekst- og kulturetaten.

 1. Økonomiske konsekvenser utover dagens nivå, utredes og vurderes i forbindelse med økonomiplanen.

Vedlegg:

1.      Strategiplan 2008-2012 "Kulturlinken", revidering 2007. Den kulturelle oppvekstsekken for oppvekst- og kulturetaten.

 1. Kst-sak 31/07.

Saksopplysninger:

Flesberg kommunestyre vedtok i sak 31/07 av 28.6.07, å revidere gjeldende plan for DKS, (Den kulturelle skolesekken) hvor bibliotek, barnehage og kulturskole (den gang) også var innlemmet gjennom begrepet DKO (Den kulturelle oppvekstsekken). Utgangspunktet var et krav fra fylkeskommunen (brev av 26.4.07) om at de kommunale planene skal rulleres i løpet av 2007 og gjøres gjeldende fra 1.1.08. – som et ledd i utviklingen av DKS.. Dvs. at planene skal følge den politiske perioden på 4 år. Det er et krav for å få spillemidler fra staten til DKS at kommunen har en vedtatt plan. Kommunestyrevedtaket fra juni 2007 legges ved for å vise bakgrunnen for dagens sak.

 

Flesberg kommunestyre vedtok følgende i sak 31/07:

 

1.      Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat å revidere handlingsplan ”Kulturlinken”, den kulturelle oppvekstsekken, inkl. DKS (Den kulturelle skolesekken). Arbeidsgruppen består av representanter fra

a)      Skolesektoren : Lise Wetterhus

b)      Barnehagesektoren: Ann Mari Stjernløw

c)      Biblioteket: Anneline Mjøseng

d)      En representant fra komiteen for livsløp og kultur: Pia Øberg

e)      En ekstern representant fra det øvrige kunst- og kulturlivet i kommunen: Ingrid Liv Bjerke

f)        Kulturkonsulenten, som sekretær.

2.      Arbeidsgruppen utarbeider et høringsforslag – som legges ut til offentlig høring i minst 4 uker fra 8.oktober.

3.      Arbeidsgruppen vurderer høringsuttalelser og lager forslag til politisk sak med plan til komiteen for livsløp og kultur 28.november, med endelig behandling i kommunestyret 13.desember.

4.      Vedtatt plan oversendes til fylkeskommunen innen 31.12.07.

 

Arbeidsgruppa har hatt 4 møter og kommunestyrets mandag er fulgt, med unntak av at planen ble sendt ut på høring senere enn planlagt: 29.10.07. Dette pga av stort tidspress med å få både denne planen og kommunedelplan for idrett med mer, som ble jobbet med parallelt i høst. Se for øvrig egen sak om denne planen. Høringsfristen ble satt til 8.11.07. og planen ble kunngjort både i Laagendalsposten, brev til aktuelle instanser og på kommunens nettside. Den var også lagt ut på kommunehuset og bibliotekene til offentlig ettersyn.

Innen fristen har det ikke kommet inn noen høringsinsuttalelser.

Vurdering:

Rådmannen mener arbeidsgruppen har laget en grundig og oversiktlig plan, som i hovedsak bygger videre på dagens tiltak og nivå. Ved en opptrapping som bebudet etter 2009, vil dette ses i sammenheng og utredes i økonomiplansammenheng. Det er gledelig at det fra statens side er signaler om å vurdere også en ”kulturell barnehageplan”, da er det enda enklere å se helheten i tiltakene og det er da å håpe at det også følger statlige midler med en slik reform.

Ut i fra ovenstående, foreslår rådmannen at arbeidsgruppens plan legges fram til politisk behandling i komiteen for livsløp og kultur, med endelig behandling i kommunestyret 13.12.07. Etter kommunestyrets behandling vil planen bli oversendt til fylkeskommunens utviklingsavdeling innen 31.12.07. Rådmannen anbefaler at planen godkjennes.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

12.11.2007

Arkiv               

144

Saksmappe     

2007/1144

Avd                 

Oppvekst- og kulturetaten

Saksbehandler

Ann Mari Stjernløw

Strategi for kompetanseutvikling barnehagene 2007-2010

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

28.11.2007

24/07

kommunestyret

13.12.2007

66/07

 

Rådmannens anbefaling:

Strategi for kompetanseutvikling for barnehagene i Flesberg kommune 2007-2010 vedtas.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 28.11.2007:

Rådmannen var tilstede og svarte på spørsmål/orienterte.

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 28.11.2007:

Strategi for kompetanseutvikling for barnehagene i Flesberg kommune 2007-2010 vedtas.

Vedlegg:

Strategi for kompetanseutvikling for barnehagene i Flesberg kommune 2007-2010

Strategi for kompetanseutvikling i barnehagene i Flesberg 2007

Saksopplysninger:

Våren 2007 kom Kunnskapsdepartementet (KD) med strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010. Bakgrunnen for kompetansestrategien er å sette i stand hele barnehagesektoren til å ivareta lovens og rammeplanens krav til barnehagene. Personalets kompetanse er  den viktigste faktoren for å kunne gi et barnehagetilbud med høy kvalitet. Fylkesmannen i Buskerud sendte et brev til kommunene i juni der en kunne søke om kompetansemidler til barnehagene. Forutsetningene for å søke var at kommunen som barnehagemyndighet måtte utarbeide en plan for kompetanseutvikling både for kommunale og ikke-kommunale barnehager. Det er denne planen som nå legges frem til politisk behandling. Planen inneholder 2 hovedmålsetninger:

 1. Å styrke de ansattes kompetanse innenfor strategiens prioriterte satsingsområder
  • Pedagogisk lederskap
  • Barns medvirkning
  • Språkmiljø og språkstimulering
  • Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
 2. Å styrke de ansattes kompetanse med utgangspunkt i lokale behov
  • Barns læringsmiljø
  • Digital kompetanse
  • Barn med spesielle behov
  • De minste barna

 

En har i 2007 arbeidet  hovedsakelig med pedagogisk lederskap og barns læringsmiljø. Det er utarbeidet egen strategiplan for kompetanseutvikling i 2007. Denne må sammen med planen for 2007-2010 følge søknaden til fylkesmannen mht midler. Det samme gjelder søknader fra private barnehager om midler for 2007.

Vurdering:

Rådmannen har i utarbeidelsen av planene sett det som viktig at ansatte involveres og har medbestemmelse på hvilke tiltak som iverksettes. Dette presiserer også Fylkesmannen i sitt brev. En har derfor i prosessen invitert til møter med styrer/eiere både i offentlig og private barnehager, samt hatt et fellesmøte for alle ansatte. En har også gjennomført felles kompetansekartlegging blant alle ansatte. Tillitsvalgte har hatt mulighet til å komme med innspill underveis.

Etter rådmannens vurdering er strategien for kompetanseutvikling i barnehagene i Flesberg kommune 2007-2010 et godt utgangspunkt for planlegging, gjennomføring og evaluering av kompetanseheving i denne perioden. En har fordelt hovedtemaer på enkelte år, og sett sammenhengen mellom strategiens sentrale føringer og de lokale behov.

Det må videre utarbeides egne planer det enkelte år med utgangspunkt i den overordnede strategien for 2007-2010.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

12.11.2007

Arkiv               

143

Saksmappe     

2007/636

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2015, revidering 2008-2012

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

28.11.2007

25/07

kommunestyret

13.12.2007

67/07

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2015, revidering 2008-2012 godkjennes.
 2. Økonomiske konsekvenser utredes og vurderes i økonomiplansammenheng i forbindelse med årlig revidering av prioritert handlingsprogram.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 28.11.2007:

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 28.11.2007:

 1. Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2015, revidering 2008-2012 godkjennes.
 2. Økonomiske konsekvenser utredes og vurderes i økonomiplansammenheng i forbindelse med årlig revidering av prioritert handlingsprogram.

Vedlegg:

 1.  Forslag til kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2015, revidering 2008-2012.
 2. Kst-vedtak 32/07.
 3. 3 høringsuttalelser

Saksopplysninger:

Flesberg kommunestyre vedtok i møte 28.juni 2007, sak 32/07 å nedsette en arbeidsgruppe for å revidere gjeldende kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2015, vedtatt av kommunestyret 110.9.03. Kommunestyret vedtok følgende 28.6.07:

1. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat å revidere ”Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008-2012”. Arbeidsgruppen består av representanter fra

a) Flesberg idrettsråd, 2 repr.

b) Representanter fra TPR

c) En representant fra helse- og omsorgsetaten

d) En representant fra komiteen for livsløp og kultur: Jon Olav Berget.

e) Kulturkonsulenten, sekr.

f) Barnerepresentanten

2. Arbeidsgruppen utarbeider et høringsforslag 8 oktober – som legges ut til offentlig høring i minst 4 uker.

3. Arbeidsgruppen vurderer høringsuttalelser og lager forslag til politisk sak med plan til komiteen for livsløp 28.november, med endelig behandling i kommunestyret 13.desember.

4. Vedtatt plan oversendes til fylkeskommunen innen 31.12.07.

 

Det er et krav fra Kulturdepartementet for å kunne søke om og motta spillemidler at kommunen har en vedtatt handlingsplan. Planen skal oversendes fylkeskommunen innen 31.12.07.

Forslag til plan ble sendt ut på høring 16.10 til Fylkesmannen, Fylkeskommunen, skoler, barnehage, idrettslag og andre, den ble lagt ut til offentlig ettersyn på bibliotekene og på kommunehuset, samt annonse i Lp og som nettnyhet på kommunens nettside.

Uttalelsesfristen ble satt til 8.november og det har kommet inn 3 uttalelser:

 1. Fylkesmannen i Buskerud
 2. Flesberg Idrettsråd
 3. Buskerud fylkeskommune.

 

1.      2 av Fylkesmannens avdelinger gir merknader: Landbruks- og næringsavdelingens merknad:

”Vi legger til grunn at framtidige prosjekter som har arealmessige konsekvenser, innarbeides ved kommende rullering av kommuneplanen. For øvrig kan vi ikke se at forslaget til plan har vesentlige konsekvenser for landbruksinteresser av nasjonal eller regional karakter.”

Helseavdelingens merknad:Her kommer noen merknader, uttalelsen ligger i sin helhet som vedlegg til saken.

”Flesberg kommunes delplan… gir inntrykk av en god oversikt over sammenhengen mellom det å være aktiv etter evne og god helse. Helseavdelingen bemerker også at helsetjenesten i Flesberg er involvert i planprosessene.

Delplanen er koblet til selve kommuneplanen og dens viktige mål og visjoner for god samfunnsutvikling, og målene henger godt sammen med de statlige føringene i folkehelsearbeidet.

Jfr. pkt. 7.15. Det er Fylkeskommunen og ikke Fylkesmannen som kommunen kan lage partnerskapsavtale med i Folkehelsearbeidet.

Det er gledelig at Flesberg kommune ønsker å bli partner i folkehelsearbeidet, og herunder skisserer flere mulige satsningsområder i samarbeid med frivillig sektor. Det blir i sammenheng viktig for helseavdelingen å presisere at partnerskapsavtalen skal baseres på lokale behov og ønsker, og  at en god start på partnerskapsarbeidet kan være å videreutvikle eller strukturere allerede eksisterende aktiviteter og/eller revitalisere gode tiltak som er i ferd med ”å dø ut”.

Helseavdelingen tenker da spesielt på målene Flesberg kommune har om økt fysisk aktivitet i barneskolen og det tidligere tilbudet om en times fysisk aktivitet per dag i ungdomsskolen, som har blitt fjernet. ”

 

2.      Flesberg Idrettsråd støtter det framlagte forslag til revidering av kommunedelplanen og viser til at de har vært representert i arbeidsgruppen og har vært god mulighet for medvirkning. Idrettsrådet støtter forslaget til prioriterte anlegg og har selv fattet enstemmige vedtak om de samme anleggene.

3.      Buskerud fylkeskommune vil først bemerke at dette er en god, oversiktlig og brukervennlig plan.

De viser til feil i datoer hovedpunkt 4 Planprossesen, der det står: 22.9.05, i stedet for 22.9.07. De påpeker også at det er Fylkeskommunen som inngår partnerskapsavtaler med kommunene, ikke Fylkesmannen. De viser til at Flesberg er den eneste kommunen i Buskerud som mangler denne, og ser fram til å samarbeide med kommunen om en avtale. De synes også at det er positivt at det samarbeides om folkehelsearbeidet i Numedal. De trekker fram at det er positivt at drift av idrettsanlegg løftes fram i pk.t 6.2, ”da det kan være en utfordring at idrettsanlegg driftes forsvarlig og i henhold til de krav Kulturdepartementet setter når det mottas spillemidler”. De viser ellers til pkt. 8.0 analyse av behov for aktiviteter og anlegg, at det ”blir spennende å se hvilke politiske vedtak som gjøres i forhold til prosjekter som er nevnt her. Viktig som dere har gjort, å bringe opp ulike behov som deretter realitetsbehandles.”.

Fylkeskommunen sier til slutt:

”Vi har i vår gjennomgang av planen sett på Flesberg kommunes nåværende kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, og vi synes planen som nå er på høring har tatt med seg et støtte mangfold. Planen tilfredsstiller Kulturdepartementets krav om å kunne søke og motta spillemidler”.

 

Vurdering:

Til høringsuttalelsene: Datofeil i pkt. 4.0 rettes opp, det samme med Fylkeskommunen i stedet for Fylkesmannen i pkt. 6.3. Kommunen tar med se videre kommentarene om folkehelsearbeidet fra både Fylkesmannen og Fylkeskommunen.

 

Rådmannen mener arbeidsgruppen har laget en grundig og gjennomarbeidet plan som viser hvilke utfordringer kommunen står overfor innen idrett og fysisk aktivitet de neste årene, med eventuell flerbrukshall og kunstgressbaner og problemstillinger knyttet til svømmehall og gangveg Svene - Lampeland som de største prosjektene, også målt i kommunale kroner. Hvordan disse kan realiseres i en eller annen form, er for tidlig å si i forhold til denne økonomiplanperioden (2008-2011), der gangvegen Svene- Lampeland er det eneste prosjektet som pr. i dag er inne i denne planperioden. Det legges opp til at kommunen er ferdig med å innbetale tidligere underskudd i løpet av 2009 og dermed være ute av ROBEK-listen til Fylkesmannen. Da kan det ligge muligheter for større økonomisk handlefrihet fra neste økonomiplan i 2010. Ved rullering av det årlige handlingsprogrammet vil det bli en utredning mot økonomiplanen der disse vurderingene vil ligge til grunn.

Folkehelsearbeidet er viktig og rådmannen legger opp til at det inngås partnerskapsavtale mellom Fylkeskommunen og Flesberg kommune v/helse- og omsorgsetaten.

 

Rådmannen går inn for at kommunedelplanen godkjennes.

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

09.11.2007

Arkiv               

243

Saksmappe     

2007/1207

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om spillemidler 2008 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

28.11.2007

26/07

kommunestyret

13.12.2007

68/07

 

Rådmannens anbefaling:

Spillemidler 2008 – prioritering:

Ordinære anlegg:

Svene IL – tak over skiskytterskiver / utvidelse av anvisere på skiskytteranlegg på Stevningsmogen idrettsanlegg. 

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 28.11.2007:

Ved en inkurie ble dessverre ikke vedlegget sendt med innkallingen til komitemøtet. Vedlegget vil bli sendt med innkallingen til kommunestyremøte 13.12.07.

Repr. Erik Bakke Fosen gjorde oppmerksom på at i 1. avsnitt, 5 linje skal årstallet være 2015, ikke 2115. Dette vil bli rettet opp.

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 28.11.2007:

Spillemidler 2008 – prioritering:

Ordinære anlegg:

Svene IL – tak over skiskytterskiver / utvidelse av anvisere på skiskytteranlegg på Stevningsmogen idrettsanlegg. 

Vedlegg:

Uttalelse fra Flesberg idrettsråd. 

Saksopplysninger:

Fylkeskommunen har frist 15.januar til å motta søknader om spillemidler fra kommunene for 2008. Flesberg kommune har mottatt 1 søknad innen fristen 9.11.07. Søknaden fremmes på nytt da det ble søkt om, men ikke innvilget spillemidler for 2006 og 2007. Søknaden står inne på prioritert handlingsprogram for utbygging av anlegg og områder i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2115, revidering 2008-2012.

Det er bedt om uttalelse fra Idrettsrådet og den ligger ved som vedlegg. Det er ikke lenger noe formkrav om at idrettsrådene skal uttale seg om prioritering av spillemidler, deres rolle skal primært være å delta i prosessen om kommunedelplanen innen idrett og friluftsliv. Imidlertid mener kommunen det er svært viktig at idrettsrådet uttaler seg som fagorgan og det er en praksis som kommunen ønsker å fortsette med.

Det er et krav fra fylkeskommune/staten at søknader om spillemidler skal være med i den kommunale planen for idrett og fysisk aktivitet. Flesbergs kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2015, ble vedtatt av kommunestyret 11.9.03, og revidert for perioden 2008-2012 i oktober 2007. Planen legges fram som egen sak i komiteen for livsløp og kultur 28.11.07, med endelig vedtak i kommunestyret 13.12.07. Denne søknaden ligger inne i prioritert handlingsprogram for 2008.

I henhold til fylkeskommunens formkrav, må kommunen legge ved politisk vedtak om prioritering av spillermidler innen hver kategori innen 15.1.08. Saken legges derfor fram til politisk behandling nå.

Svene IL - Tak over skiskytterskiver og utvidelse av 12 anvisere på skiskytteranlegg på Stevningsmogen idrettslanlegg - ordinært anlegg

Det søkes om bygging av tak over hele anlegget samt utvidelse med 12 anvisere på skiskytteranlegget på skiskytterarenaen på Stevningsmogen, Lampeland, slik det opprinnelig var planlagt og fundamentert for.

Søker: Svene IL, v/ Svene ski.

Oppstart: Er påbegynt oktober 2005 - planlagt ferdigstillelse 1.6.08.

Søknaden er fornyet fra 2006 og 2007.

Kostnadsoverslag                  kr. 358534

Finansieringsplan:

Spillemidler:                           kr. 120000

Egenkapital:                           kr. 106714

 Dugnad                                 kr. 131820

Vurdering:

Søknaden står inne på kommunens prioriterte handlingsplan og Rådmannen går inn for å prioritere søknaden om spillemidler for 2008 overfor fylkeskommunen.

 

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

22.10.2007

Arkiv               

223

Saksmappe     

2007/66

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om etableringstilskudd - Latrans A/S

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

23.10.2007

9/07

komiteen for næring og ressurs

27.11.2007

11/07

kommunestyret

13.12.2007

69/07

 

Rådmannens anbefaling:

Latrans A/S v/Jan Grøboengen innvilges støtte med kr. 75.000,- til etableringen av uttak av grus på Haugen gård. Støtten gis som tilskudd og bevilges med dekning fra næringsfondet.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 23.10.2007:

Representanten Knut Klev fremmet følgende forslag:

Saken utsettes da den mangler retningslinjer for næringsfondet og oversikt over næringsfondets størrelse og fordi den ble oversendt med liten tidsfrist.

Klevs utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i komiteen for næring og ressurs 23.10.2007:

Saken utsettes da den mangler retningslinjer for næringsfondet og oversikt over næringsfondets størrelse og fordi den ble oversendt med liten tidsfrist.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 27.11.2007:

Representanten Marstein fremmet følgende endringsforslag:

 

Tilskudd innvilges ikke, pga her er det tale om en allerede eksisterende bedrift som utvider, og det faktum at virksomheten er i konkurranse med allerede eksisterende bedrifter, skulle tilsi at søknaden avslås.

 

Ved alternativ votering mellom rådmannens anbefaling og Marsteins endringsforslag, foreslår komiteen for næring og ressurs enstemmig at kommunestyret vedtar Marsteins forslag.

 

Anbefaling i komiteen for næring og ressurs 27.11.2007:

Tilskudd innvilges ikke, pga her er det tale om en allerede eksisterende bedrift som utvider, og det faktum at virksomheten er i konkurranse med allerede eksisterende bedrifter, skulle tilsi at søknaden avslås.

Vedlegg:

Søknad fra Latrans A/S

Saksopplysninger:

Latrans A/S søker i brev av 11.01.07 om etableringstilskudd til investering i forbindelse med oppstart av uttak av grus på Haugen gård.

Søknaden har ikke blitt behandlet før p.g.a. rådmannens sykdomsfravær tidligere d.å., og også fordi alle søknader til næringsfondet ble stilt i bero i påvente av nye retningslinjer for næringsfondet.

I søknaden fremgår begrunnelsen for søknaden, og sysselsettingsmålet med etableringen er 2 - 4 personer. Søker og søknad er også sjekket mot offentlige registre, og tilfredsstiller de formkrav som settes til søker. Videre er alle formalia, som nevnt i søknaden, m.h.t. godkjent reguleringsplan for området, på plass. Beløpsgrense for denne type støtte er etter det nye regelverket kr. 100.000,- og kan som hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehov for et prosjekt.

Latrans A/S er et firma som har eksistert lenge. I forhold til kommunens nye regelverk for ”Utviklings- og næringsfondet” er ordinær utvidelse av eksisterende virksomhet et område som normalt ikke kan støttes. Det samme gjelder virksomhet som kommer i direkte konkurranse med allerede etablerte virksomheter i kommunen.

Begge disse forholdene er i denne sak forhold som må gis en skjønnsmessig vurdering og avklaring.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at Latrans A/S innvilges støtte med kr. 75.000,-.

Rådmannen har i tillegg til regelverket vurdert etableringen opp mot tidligere etableringssøknader, antatt sysselsettingseffekt og det totale investeringsbehovet i sin anbefaling om støtte.

Rådmannen vurderer ikke denne saken som en ”ordinær utvidelse” (ref. regelverket) av eksisterende virksomhet, og vurderer som følge av det at søknaden kan anbefales. Når det gjelder markedsforholdene, så finnes det konkurrerende virksomhet i kommunen i dag. Her vil det måtte bli en politisk vurdering av om dette totalt ekskluderer kommunal etableringsstøtte, eller om man vurderer markedet som ”stort nok” til en ny aktør. Rådmannen heller i sin vurdering til det siste.

Når det gjelder beløpsgrense (50%) målt mot investeringsbehov, så er ikke dette en problemstilling all den tid kommunal støtte utgjør en svært liten del av den totale etableringskostnaden.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

12.11.2007

Arkiv               

044

Saksmappe     

2007/1285

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

Delegasjon av saker etter pbl § 7 fra Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker til rådmannen.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

27.11.2007

87/07

formannskapet

29.11.2007

33/07

kommunestyret

13.12.2007

70/07

 

Rådmannens anbefaling:

1.                  Med noen unntak delegerer kommunestyret med hjemmel i pbl § 1-9 myndighet til saksbehandling etter pbl § 7 til rådmannen.
Unntakene er:
- Saker av prinsipiell betydning
- saker som fylkesmannen har merknader/innsigelse til
- saker med naboprotest
- bygging langs vassdrag eller i LNF-soner
Disse saker skal i utgangspunktet behandles av Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker

2.                  Klageorgan for delegasjonsvedtak fattet av administrasjonen etter Pbl § 7 er Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker.

3.                  Alle delegasjonsvedtak etter Pbl § 7 føres på eget skjema. Skjemaet legges frem for FUP i hvert møte.

Behandling i fast utvalg for plansaker 27.11.2007:

Representanten Marstein fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes inntil forståelsen av ”særlige grunner” blir bedre klarlagt.

Ved votering ble Marsteins utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i fast utvalg for plansaker 27.11.2007:

Saken utsettes inntil forståelsen av ”særlige grunner” blir bedre klarlagt.

Behandling i formannskapet 29.11.2007:

Det ble opplyst av ordfører at FUP i sitt møte 27.11.07 utsatte saken.

Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 29.11.2007:

 1. Med noen unntak delegerer kommunestyret med hjemmel i pbl § 1-9 myndighet til saksbehandling etter pbl § 7 til rådmannen.
  Unntakene er:
  - Saker av prinsipiell betydning
  - saker som fylkesmannen har merknader/innsigelse til
  - saker med naboprotest
  - bygging langs vassdrag eller i LNF-soner
  Disse saker skal i utgangspunktet behandles av Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker
 2. Klageorgan for delegasjonsvedtak fattet av administrasjonen etter Pbl § 7 er Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker.
 3. Alle delegasjonsvedtak etter Pbl § 7 føres på eget skjema. Skjemaet legges frem for FUP i hvert møte.

Vedlegg:

Saksopplysninger:

I hht Plan- og bygningslovens § 7 kan kommunes faste utvalg for plansaker fatte vedtak om dispensasjon fra arealdel til kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan.  Videre er fast utvalg for plansaker dispensasjonsmyndighet etter § 17-2 (forbud mot bygging og fradeling i 100-meters beltet langs sjøen), § 23 (plikt til å utarbeide reguleringsplan – forholdet til overordnede planer) og § 33 (midlertidig forbud mot deling og byggearbeid).  Myndighet til å fatte en slik beslutning er hjemlet i Pbl § 9-1, som presiserer at kommunestyret er øverste planmyndighet i kommunen.  Imidlertid står det i kommentarutgaven til samme paragraf at kommunestyret selv står fritt til å fastsette organiseringen for hvordan en slik behandling skal skje.  Imidlertid er det ett viktig prinsipp i kommuneloven at kommunenes planleggingsoppgaver skal organiseres i samsvar med det ordinære kommunale forvaltningsmønster gjennom en totrinns behandling.

I flere kommuner, bla Kongsberg, er dispensasjonssaker etter Pbl delegert til rådmannen.  Grunnen til dette er en økende saksmengde, tidsfrister etter Pbl og ønsket om raskest mulig saksbehandling.  I Flesberg ser vi også ett økende antall av dispensasjonssaker og mange av dem kunne vært behandlet gjennom ett delegasjonsvedtak.  Kommunen vil, selv om dispensasjonssaker blir behandlet administrativt, sikre en totrinnsbehandling ved at delegasjonsvedtaket kan påklages til planutvalget.

Selvsagt er det ikke alle saker som kan behandles administrativt.  Bla må saker som fylkesmannen har merknader til, saker med naboklager, bygging/deling langs vassdrag og i LNF sonen måtte behandles av Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker.  Men enkle søknader om dispensasjon for bygging av mindre veistubber, utvidelse av terrasser, oppføring av grillkoier og andre mindre påbygg må kunne behandles administrativt.

I 2006 behandlet Teknikk plan- og ressurs 684 delegasjonssaker.  Av disse var det 263 byggesaker og 113 delingssaker etter Pbl.  I tillegg kom ca. 100 politiske saker til FUP og næring og ressurs.  40 av disse igjen var dispensasjonssaker, de fleste av dem regelorienterte, der det i liten grad var behov for å utøve politisk skjønn.

Vurdering:

Selv før Blefjellplanen var ferdigbehandlet viser statistikken i årsmeldingen at antall saker til behandling etter Pbl i Flesberg var sterkt økende.  Nå etter at den er vedtatt er flere nye reguleringsplaner under behandling, flere nye planer vil komme og saksmengden ved etaten vil øke enda mer.  I tillegg til at saksmengden øker ser det også ut til at kompleksiteten og vanskelighetsgraden i sakene øker.  Samtidig er terskelen for å kjøre en klagesak igjennom ”hele systemet” lavere nå en hva den var før.  Rådmannen mener derfor at det er viktig at politikerne blir frigjort fra de enklere sakene og at disse blir behandlet på lavest mulig nivå.  Det må være en målsetting for Flesberg kommune at saksbehandlingen skjer raskest mulig, noe som tilsier mest mulig delegasjon.  Noen enkelte saker kan selvsagt vær av prinsipiell karakter, selv om rådmannen har vanskelig for å se det.  Allikevel vil rådmannen foreslå i vedtaksform at visse type saker fortsatt blir behandlet av kommunens faste utvalg for plansaker.  Ordningen kan selvsagt revurderes etter en tid, der utfallet kan bli at flere typer saker blir delegerte, eller at delegasjonen blir dratt tilbake, dersom den faller negativt ut.

Rådmannen vil til slutt påpeke at de som søker om dispensasjon vil ha en sikkerhetsventil, dersom deres søknad blir avslått av administrasjonen, ved at vedtaket kan påklages til fast utvalg for plansakser.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

22.10.2007

Arkiv               

U01

Saksmappe     

2005/1924

Avd                  

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om utviklingsmidler for videreutvikling av Flesberg Veksthus - Søre Moen Eiendom AS

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

23.10.2007

8/07

komiteen for næring og ressurs

27.11.2007

12/07

kommunestyret

13.12.2007

71/07

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Flesberg kommune bevilger kr. 400.000,- fordelt over 3 år til etablering av ”Gründerklekkeri” på Søre Moen Eiendom. Kommunens finansiering forutsetter at de øvrige aktørene fastholder sin del av finansieringen. Oppstart 01.01.08.
 2. Flesberg kommune inngår utviklingsavtale med Næringshagen i Kunstnerdalen AS. Rådmannen gis fullmakt til å inngå den detaljerte handlingsplan for hvert år. Denne forelegges kommunestyret som melding. Oppstart 01.01.08. Som kommunens representant i samarbeidsgruppe oppnevnes:
 3. Bevilgningene i pkt. 1 og 2 belastes det enkelte år med dekning over næringsfondet

Behandling i komiteen for næring og ressurs 23.10.2007:

Repr. Arne Sørensen fratrådte som inhabil. Repr. Geir Marstein tiltrådde.

Representanten Knut Klev fremmet følgende forslag:

Saken utsettes da den mangler retningslinjer for næringsfondet og fordi den ble oversendt med liten tidsfrist.

Klevs utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i komiteen for næring og ressurs 23.10.2007:

Saken utsettes da den mangler retningslinjer for næringsfondet og fordi den ble oversendt med liten tidsfrist.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 27.11.2007:

Komiteen for næring og ressurs foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for næring og ressurs 27.11.2007:

 1. Flesberg kommune bevilger kr. 400.000,- fordelt over 3 år til etablering av ”Gründerklekkeri” på Søre Moen Eiendom. Kommunens finansiering forutsetter at de øvrige aktørene fastholder sin del av finansieringen. Oppstart 01.01.08.
 2. Flesberg kommune inngår utviklingsavtale med Næringshagen i Kunstnerdalen AS. Rådmannen gis fullmakt til å inngå den detaljerte handlingsplan for hvert år. Denne forelegges kommunestyret som melding. Oppstart 01.01.08. Som kommunens representant i samarbeidsgruppe oppnevnes:
 3. Bevilgningene i pkt. 1 og 2 belastes det enkelte år med dekning over næringsfondet

Vedlegg:

Søknad av 17.10.07 fra Flesberg Veksthus/Næringshagen i Kunstnerdalen
Prosjektbeskrivelse: ”Gründerklekkeri”
Statusrapport for etableringsfasen for Flesberg Veksthus.

Saksopplysninger:

Det er mottatt søknad fra Flesberg Veksthus/Søre Moen Eiendom AS om finansiering til til to formål: 1) Etablering av ”Gründerklekkeri” og 2) Utviklingsavtale med Næringshagen i Kunstnerdalen as om Veksthus.

Rådmannen vil i det alt vesentlige vise til vedlegg til saken, som gir en detaljert beskrivelse av de to formålene.

Når det gjelder etableringen av et ”gründerklekkeri”, så er dette en satsning der også andre aktører gir betydelig medfinansiering. Søknaden som gjelder utviklingsavtale med Næringshagen i Kunstnerdalen AS er en videreføring av den samarbeidsavtalen kommunen har hatt tidligere, og en videreutvikling av denne. En videreføring vil ha sitt hovedfokus i å øke attraktiviteten for Flesberg kommune både som bosted, og som område for å etablere næringsvirksomhet.

For begge satsningene har det vært en lang og god dialog mellom aktørene, rådmannen og ordføreren på, men sykdomsfravær har gjort at en ikke fått saken frem til behandling før nå.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at det bevilges kr. 133.133,- pr. år i 3 år til etablering av ”Gründerklekkeri” på Søre Moen Eiendom. Videre vil rådmannen anbefale at det inngås en utviklingsavtale med Næringshagen i Kunstnerdalen AS om Veksthus på kr. 200.000,- pr. år.

Dette er ingen ordinær søknad om støtte til bedriftsetablering, og følgelig er det ikke gitt spesifikke regler i forhold til støttebeløp i kommunens regelverk for bruk av ”Utviklings- og næringsfondet” til denne type satsninger. Formålsparagrafen støtter imidlertid slike satsninger: ”Fondets midler skal primært bidra til initiering og etablering av nye arbeidsplasser, men også kunne bidra til å videreutvikle eksisterende arbeidsplasser. Bruken av fondet skal skje i tråd med de utviklingsmål og satsninger som framgår av kommuneplanens langsiktige del, og kommunens øvrige planverk som følger av denne.”

Sentralt i rådmannens vurdering er det at Flesberg Veksthus, i samarbeid med Næringshagen i Kunstnerdalen AS, på relativt kort tid har vist veldig gode resultater i sitt arbeid med nyetableringer i kommunen. Det gode arbeidet bør støttes også fremover av Flesberg kommune. I samarbeid med dette miljøet kan det oppnås veldig gode resultater m.h.t. å gjøre Flesberg kommune enda mer attraktiv som både bo- og oppvekstkommune, og som område for næringsutvikling.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

13.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1030

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg til jordskiftemeddommerutvalg 2008 - 2012

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

7/07

kommunestyret

13.12.2007

72/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret velger:

Asbjørn Løvstad

Arne Garaas

Olav Hjerpeton

Olav Grønbu

Øyvind Lande

Kåre Bjørkesett

Øyvind Høimyr

Britt Jorun Ingebrigtsen

Oddvar Garås

Oddrun Hoffart Ulland

Randi Helen Dramdal

Grete Narum Huslende

Helge Erik Solum

Orvar-Odd Mømb

Grete Sønsteby

Kjell Håvard Bekken

 

 

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Til jordskifteutvalget for 2008 - 2012 velges:

Asbjørn Løvstad

Arne Garaas

Olav Hjerpeton

Olav Grønbu

Øyvind Lande

Kåre Bjørkesett

Øyvind Høimyr

Britt Jorun Ingebrigtsen

Oddvar Garås

Oddrun Hoffart Ulland

Randi Helen Dramdal

Grete Narum Huslende

Helge Erik Solum

Orvar-Odd Mømb

Grete Sønsteby

Kjell Håvard Bekken

 

 

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

I hver kommune skal det være et særskilt utvalg av jordskiftemeddommere. Nedre Buskerud jordskifterett har ved brev av 14.09.2007 fastsatt at jordskifteutvalget skal ha 16 medlemmer.

Jordskifteretten påpeker at det er viktig at jordskiftemeddommerutvalget består av personer med forskjellig erfaringsbakgrunn og alder og at det bør være en rimelig fordeling mellom kvinner og menn. Videre at medlemmene i utvalget skal være kyndige i saker som skifteretten behandler i tilknytning til eiendommer og alltidvarende bruksretter, herunder

a.       Jordskifte og evt. ekspropriasjonsskjønn ved utbygging og vern av arealer der eiendomsforholdene blir vanskelige

b.      Jordskifte der forholdene er vanskelige, for eksempel oppløsing av sameie, omforming, avløsning og fellestiltak

c.       Rettsutredning og grensegang for klarlegging og om nødvendig tvistebehandling av grenser og bruksretter

d.      Skjønn som egen sak etter vegloven § 60, servituttloven § 19 og gjerdeloven § 16.

For valg av jordskiftemeddommere gjelder domstollovens regler for valg av meddommere tilsvarende. Lagrettemedlemmer og meddommere er ikke fritatt for valg til jordskifteutvalget.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

14.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/926

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Forslag til valg av skjønnsmenn 2008 - 2012

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

4/07

kommunestyret

13.12.2007

73/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret velger:

1.      Asbjørn Løvstad

2.      Gudveig Marit Førle

3.      Brynjulf Ole Hansen

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Flesberg kommunestyre foreslår følgende skjønnsmenn for 2008 - 2012:

1.      Asbjørn Løvstad

2.      Gudveig Marit Førle

3.      Brynjulf Ole Hansen

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Ifølge skjønnsprosesslovens § 14 skal det i hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmenn som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter.

Buskerud fylkeskommune meddeler ved brev av 13.08.2007 at Flesberg skal foreslå 3 skjønnsmenn. Forslaget skal inneholde ca. 20 % flere navn enn det antall som skal velges. Om ønskelig kan forslagene begrunnes.

Forslagene som sendes fylkeskommunen skal inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, telefon til arbeidssted og privat inkl. mobiltlf., stilling og yrke (utdannelse) og hva vedkommende er særlig kyndig i dersom dette ikke i tilstekkelig grad framgår av stilling/yrke. F eks kan opplyses om spesiell fagutdanning. At man er ingeniør er ikke tilstrekkelig, mens derimot bygningsingeniør er mer opplysende.

For valg av skjønnsmenn gjelder reglene i domstollovens § 66 første ledd, § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om øvre aldersgrense og §§ 71 – 74 for valg av meddommere tilsvarende.

Etter fylkestingsvalget høsten 2007 skal det nye fylkestinget i henhold til overgangsregler oppnevne et utvalg av skjønnsmedlemmer innen 15. februar 2008. Oppnevningen gjelder for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013. Fylkeskommunen har satt fristen til å sende inn forslag til 20. januar 2008.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

14.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/849

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere Borgarting lagmannsrett  2008 - 2013

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

5/07

kommunestyret

13.12.2007

74/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret velger Bente Fredbo Dalen og Nils Livland.

 

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Flesberg kommunestyre velger Bente Fredbo Dalen og Nils Livland til Borgarting lagmannsrett for 2008 - 2013.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

I hvert lagsogn skal det for lagmannsrettssaker være to utvalg for lagrettemedlemmer og meddommere, ett for kvinner og ett for menn. Førstelagmannen skal fastsette antall medlemmer og fordele mellom kommunene.

Nye bestemmelser i domstolloven vedrørende lekdommere og lagrettemedlemmer trådte i kraft 1. juli 2007. De viktigste endringene er:

·         Ny måte for beregning av behovet for lagrettemedlemmer (to saker pr medlem i året)

·         Valgperioden forskyves i forhold til kommunevalget

·         Mer detaljerte personlige krav til valgbarhet

·         Flere grupper utelukkes på grunn av stilling

·         Strengere krav til vandel

·         Ordningen med særlige fagkyndige utvalg oppheves

Førstelagmannen ved Borgarting lagmannsrett meddeler ved brev av 19.07.07 at for Buskerud lagsogn fastsettes det samlede antall til 84 kvinner og 84 menn. Av disse skal 1 kvinne og 1 mann velges av Flesberg kommune. til lagmannsretten. Fortegnelsen over de valgte skal inneholde: fullt navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og stilling.

Krav til de som velges framgår av domstollovens §§ 70 – 72 og fritaksgrunner av § 74.

Valgnemndas forslag skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. Kommunestyret skal velge lagrettemedlemmer og meddommere innen 15. februar 2008. Valgene gjelder for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1306

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av bygdetunnemnd 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

26/07

kommunestyret

13.12.2007

75/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Tilleggsopplysninger i møtet: Halvard Skjold ble innvilget fritak og Ingrid Liv Bjerke og Knut Holtan ble valgt til medlemmer. Arnt Bakke ønsker ikke gjenvalg.

Valgnemdna foreslår at kommunestyret velger:

Knut Holtan – leder

Astri Rindem

Harald Vatnebryn

Arvid Rugland

Kari Borge Aasen

Grethe Rudi

Ingrid Liv Bjerke

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Som medlemmer i bygdetunnemnda for 2007 – 2011 velges:

Knut Holtan – leder

Astri Rindem

Harald Vatnebryn

Arvid Rugland

Kari Borge Aasen

Grethe Rudi

Ingrid Liv Bjerke

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Bygdetunnemnda består av 7 medlemmer + grunneier. Kommunestyret velger leder og sekretær.

Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

For perioden 2003 – 2007 har bygdetunnemnda hatt følgende medlemmer: Astri Rindem – leder, Harald Vatnebryn – nestleder, Arvid Rugland, Arnt Bakke, Grethe Rudi, Halvard Skjold og grunneier. Kulturkonsulenten har vært sekretær.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1307

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Representanter til styret for Lågdalsmuseet med Labromuseene 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

23/07

kommunestyret

13.12.2007

76/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret velger Helga Bratås som representant med Egil Langgård som vararepresentant.

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Flesberg kommunestyre velger Helga Bratås som representant med Egil Langgård som vararepresentant til styret for Lågdalsmuseet med Vassdragsmuseet Labro for 2007 -2011.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Flesberg kommune skal velge en representant med vararepresentant til styret for stiftelsen Lågdalsmuseet med Labromuseene.

Lågdalsmuseet er et kulturhistorisk museum for Kongsberg og Numedal, og kompetansesenter for tretradisjoner og eldre og nyere tids byggeskikk i Buskerud. Norges Optikkmuseum er en del av denne avdelingen.

Labromuseene har ansvar for vassdragsrelaterte kulturminner langs Numedalslågen, og består av Numedalslågens Fløtningsmuseum og Norsk Vassdragsmuseum. Norsk Vegmuseum Labro er også en del av denne avdelingen.

Vurdering:

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1313

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Representant til Kirkelig fellesråd 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

14/07

kommunestyret

13.12.2007

77/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret velger varaordføreren som representant m/ordføreren som vararepresentant.

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Flesberg kommunestyre velger varaordføreren som representant m/ordføreren som vararepresentant til Kirkelig Fellesråd for 2007 - 2011.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Kirkelig fellesråd består i henhold til kirkelovens § 12 av:

a)      to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det enkelte menighetsråd

b)      en representant valgt av kommunen, og

c)      en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate oppnevning dersom det er valgt inn en prest etter bokstav a.

Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for 4 år.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1314

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av utmarksutvalg 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

27/07

kommunestyret

13.12.2007

78/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret nedlegger utmarksutvalget og at utvalgets oppgaver overføres til komiteen for næring og ressurs.

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Utmarksutvalget legges ned og utvalgets oppgaver overføres til komiteen for næring og ressurs.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Utmarksutvalget er et underutvalg av komiteen for næring og ressurs. Utvalgets arbeidsoppgaver er de samme som tidligere ble ivaretatt av viltnemnda og innlandsfiskenemnda. Teknikk, plan og ressurs har sekretariatfunksjonen.

For perioden 2003 - 2007 ble det valgt 7 medlemmer m/personlige varamedlemmer.

Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1331

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg til byggeskikknemnd for Numedal 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

29/07

kommunestyret

13.12.2007

79/07

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Flesberg kommunestyre foreslår at valg av representanter til byggeskikknemnda for Numedal følger valgperioden.

2.      Som Flesberg kommunes representanter for perioden 2007 – 2011 velges:

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling og velger Astri Rindem og Arvid Rugland.

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

1.      Flesberg kommunestyre foreslår at valg av representanter til byggeskikknemnda for Numedal følger valgperioden.

2.      Som Flesberg kommunes representanter for perioden 2007 – 2011 velges:
Astri Rindem og Arvid Rugland.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Medlemmene i byggeskikknemnda for Numedal består av 2 representanter for hver kommune. Hvert 2. år velger hver kommune 1 representant for 4 år. Nemnda velger selv leder for 2 år. Sekretærfunksjonen er lagt til bygningsetaten i kommunen som har lederen.

Fra Flesberg er Jarl Hammervold valgt for 2001 - 2004 og Astri Rindem for 2003 - 2006. Valg skulle således vært foretatt tidligere. De valgte fungerer i vervet inntil nytt valg er foretatt.

Vurdering:

Rådmannen har ut ifra en helhetsvurdering ikke funnet noen gode grunner til at representantene i byggeskikknemnda skal overlappe hverandre og anbefaler at valg av representantene følger valgperioden.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1329

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Pedagogisk Psykologisk Rådgivningskontor representant 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

21/07

kommunestyret

13.12.2007

80/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret velger Nils Molia som medlem med Odd Kåre Dalen som varamedlem.

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Flesberg kommunestyre velger Nils Molia som medlem med Odd Kåre Dalen som varamedlem til styret for Pedagogisk Psykologisk Rådgivningskontor 2007 – 2011.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

I hht vedtekter for styret i det felles pedagogiske – psykologiske rådgivningskontor for Kongsberg og Numedal består styret av 3 medlemmer fra Kongsberg kommune, 1 medlem fra hver av de andre kommunene (Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal) og 1 medlem fra de tilsatte ved kontoret. Skolefaglig ansvarlig i kommunene har møte- og talerett i styret.

De kommunale representantene med vararepresentanter velges for 4 år av gangen.

Vurdering:

 

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1327

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Moen Næringspark A/S  valg av styre 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

20/07

kommunestyret

13.12.2007

81/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret velger Thomas Fosen, Arne Sørensen og Brynjulf Hansen som styremedlemmer og Anne-Liz Lande som varamedlem.

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Flesberg kommunestyre velger Thomas Fosen, Arne Sørensen og Brynjulf Hansen som styremedlemmer og Anne-Liz Lande som varamedlem til styret for Moen Næringspark A/S for 2007 - 2011.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Kommunen overtok i 1990 100 % av aksjene i Moen Næringspark A/S. Det velges et styre på 3 medlemmer + 1 varamedlem.

Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Vurdering:

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland           

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1303

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Forliksråd -  møtefullmektiger 2008 - 2012

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

9/07

kommunestyret

13.12.2007

82/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret velger:

Ove Wingestad, Snefrid Brekke og Britt Ingunn Garaas

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Ove Wingestad, Snefrid Brekke og Britt Ingunn Garaas velges som møtefullmektiger til forliksrådet for 2008 - 2012.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Forliksrådsforskriftens § 3 har regler om oppnevning av utvalg av faste møtefullmektiger:

Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. I kommuner med mer enn 25.000 innbyggere skal det være minst 5 medlemmer i utvalget. Kommuner med mer enn 50.000 innbyggere skal ha et utvalg med minst 7 medlemmer, og i kommuner med mer enn 90.000 innbyggere skal utvalget ha minst 10 medlemmer.

Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser.

Maksimal godtgjørelse til møtefullmektig tilsvarer maksimalsatsen for møtegodtgjørelse i henhold til forskrift 23. juli 1993 nr. 768 om maksimalsatser for utmåling av sakskostnader i forliksrådet § 1 annet ledd og § 2. Godtgjørelsen dekkes av vedkommende part.

For perioden 2004 – 2008 ba lensmannen (sekretariatet for forliksrådet) Flesberg kommune oppnevne 3 – 4 møtefullmektiger til forliksrådet.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

 

Saksmappe     

2007/1328

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS  (IKA Kongsberg)  representant 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

17/07

kommunestyret

13.12.2007

83/07

 

Rådmannens anbefaling:

Som Flesberg kommunes representant til representantskapet for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS for kommunevalgperioden 2007 - 2011 oppnevnes teknisk sjef Jon Kåre Jonsson. Som vararepresentant oppnevnes saksbehandler Ranveig Hvila.

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyrt vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Som Flesberg kommunes representant til representantskapet for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS for kommunevalgperioden 2007 - 2011 oppnevnes teknisk sjef Jon Kåre Jonsson. Som vararepresentant oppnevnes saksbehandler Ranveig Hvila.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

I hht § 8 i selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) skal selskapet ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med en representant hver - oppnevnt av vedkommende kommunestyre eller fylkesting. Det skal oppnevnes ett varamedlem for hver av de faste medlemmene. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg.

Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den enkelte deltaker kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende del av valgperioden.

Daglig leder eller styremedlemmer/varamedlem til styret kan ikke velges til medlemmer i representantskapet.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at kommunestyret oppnevner representant fra administrasjonen.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1326

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Representanter til samarbeidsutvalg barnehager og skoler 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

22/07

kommunestyret

13.12.2007

84/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret velger følgende representanter

1.      Flesberg barnehage avdeling Furuflata
        Wenche Låg Breivik       m/vara Odd Kåre Dalen

2.      Flesberg barnehage avdeling Lampeland
        Bjørg Homelien               m/vara Eirik Bakke Fosen

3.      Flesberg barnehage avdeling Svene
        Anni Løvlid                      m/vara Sondre Kosmo Paulsen

4.      Flesberg skole
        Odd Kåre Dalen              m/vara Wenche Låg Breivik

5.      Lampeland skole
        Eirik Bakke Fosen          m/vara Bjørg Homelien

6.      Lyngdal skole
        Nils Molia                        m/vara Sondre Kosmo Paulsen

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Flesberg  kommunestyre velger følgende representanter til samarbeidsutvalgene for 2007 – 2011:

1.      Flesberg barnehage avdeling Furuflata
        Wenche Låg Breivik       m/vara Odd Kåre Dalen

2.      Flesberg barnehage avdeling Lampeland
        Bjørg Homelien               m/vara Eirik Bakke Fosen

3.      Flesberg barnehage avdeling Svene
        Anni Løvlid                      m/vara Sondre Kosmo Paulsen

4.      Flesberg skole
        Odd Kåre Dalen              m/vara Wenche Låg Breivik

5.      Lampeland skole
        Eirik Bakke Fosen          m/vara Bjørg Homelien

6.      Lyngdal skole
        Nils Molia                        m/vara Sondre Kosmo Paulsen

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Hver barnehage og skole skal ha et samarbeidsutvalg med representanter valgt av foreldre, ansatte og eier.

Kommunestyret skal velge representant med vararepresentant til samarbeidsutvalget ved:

 1. Flesberg barnehage avdeling Furuflata
 2. Flesberg barnehage avdeling Lampeland
 3. Flesberg barnehage avdeling Svene
 4. Flesberg skole
 5. Lampeland skole
 6. Lyngdal skole

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1324

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Konfliktråd - valg til oppnevningsutvalg 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

15/07

kommunestyret

13.12.2007

85/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslå at kommunestyret velger ordføreren som representant m/varaordføreren som vararepresentant.

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Til oppnevningsutvalget i konfliktrådet for 2007 – 2011 velges ordføreren som representant m/varaordføreren som vararepresentant .

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Formannskapet vedtok i sak 3/93 deltakelse i interkommunalt samarbeid vedr. konfliktråd mellom Numedalskommunene, Kongsberg og Øvre Eiker kommuner (politidistriktet).

I henhold til godkjent avtale skal det velges et felles oppnevningsutvalg med følgende sammensetning: Konfliktrådslederen, en representant fra påtalemyndigheten og en politisk valgt - dvs. at hver kommune skal velge en person som tiltrer utvalget ved valg av megler(e) for «sin»kommune.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1323

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg fondsstyre for omsorgstjenestene 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

28/07

kommunestyret

13.12.2007

86/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret velger Oddvar Garås som representant med Kåre Kjennerud som vararepresentant.

Vedtak / Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Flesberg kommunestyre velger Oddvar Garås som representant med Kåre Kjennerud som vararepresentant til fondsstyret for omsorgstjenester for 2007 – 2011.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Kommunestyret opprettet i sak 59/89 et legatstyre ved Flesbergheimen bestående av 1 politisk valgt, 1 representant fra beboerne og styrer ved Flesbergheimen (driftsleder).

I prinsippsak om etterbruk av Flesbergheimen, møte 12.09.02 sak 77 pkt. 4 i vedtaket, vedtok kommunestyret å endre benevnelsen legatstyre til ”Fondsstyret for omsorgstjenestene”.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1322

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg vegtilsynsnemnd 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

30/07

kommunestyret

13.12.2007

87/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemdna foreslår at kommunestyret velger

1.      Landerud - Dokken:                     Olav T. Teigen                m/vara: Odd Kåre Bergan

2.      Livland - Landerud - Bjørkesett:  Ole Helge Sønåsen         m/vara: Nils Livland

3.      Lyngdal kirke - Hjerpeton:           Olav Hjerpeton                m/vara: Eilev Bekjorden

 

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Som vegtilsynsnemnd for 2007 - 2011 velges:

1.      Landerud - Dokken:                     Olav T. Teigen                m/vara: Odd Kåre Bergan

2.      Livland - Landerud - Bjørkesett:  Ole Helge Sønåsen         m/vara: Nils Livland

3.      Lyngdal kirke - Hjerpeton:           Olav Hjerpeton                m/vara: Eilev Bekjorden

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Som en ekstra sikkerhet i vegvedlikeholdet er det tidligere blitt valgt tilsynsmenn for de kommunale vegene 1) Landerud - Dokken 2) Livland - Landerud - Bjørkesett og 3) Lyngdal kirke - Hjerpeton.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1320

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Styre/ representantskap Flesberg samfunnshus A/L 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

24/07

kommunestyret

13.12.2007

88/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret velger

Styremedlem:                            Personlig varamedlem:

Odd Kåre Dalen                          Kjersti Frogner Ruud

Representantskapet:                Personlige varamedlemmer:

Helge Erik Solum                        Erik Sigstad

Ingrid Liv Bjerke                          Egil Langgård

Terje Sandbæk                           Ann Mari Bratttås

Torleif Gjellerud                          Thor Gjellerud

Anne Lise Rustand Bjørkesett    Bente Fredbo Dalen

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Til Flesberg samfunnshus A/L for 2007 - 2011 velges:

Styremedlem:                            Personlig varamedlem:

Odd Kåre Dalen                          Kjersti Frogner Ruud

Representantskapet:                Personlige varamedlemmer:

Helge Erik Solum                        Erik Sigstad

Ingrid Liv Bjerke                          Egil Langgård

Terje Sandbæk                           Ann Mari Bratttås

Torleif Gjellerud                          Thor Gjellerud

Anne Lise Rustand Bjørkesett    Bente Fredbo Dalen

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

I henhold til avtale/vedtekter for Flesberg samfunnshus A/L skal kommunen velge 5 representanter til representantskapet og 1 medlem m/varamedlem til styret.

Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1315

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av meddommere Kongsberg tingrett  2008 - 2012

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

6/07

kommunestyret

13.12.2007

89/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret velger

Finn Thoralf Agersborg

Tom Roger Svendsrud

Astrid Aurdal Bilstad

Liv Sandbæk

Gunnar Grette

Odd Værås

Lise Jorunn Wetterhus

Anne Bekkhus

Helge Erik Solum

Arne Holtan

Bjørg Homelien

Karin Rigmor Solum

Jon Olav Berget

Bjørn Bye

Ingrid Bergan

Liss Løver Langness

Hans Jørgen Skurdal

Håkon Brøtan

Anne Britt Bye

Margrete Hvamb

Paul Bratlie

Ole Jørgen Huslende

Britt Bergan

Sofie Skjold Skrudland

Sondre Kosmo Paulsen

Ole Kristian Ulland

Anne Ragnhild Wigen

Anne B Dokken Grøttveit

Jan Erik Rånes

Sverre Ulland

Wenche Låg Breivik

Nenna Steinset Halvorsen

Jarl Hammervold

Odd Kåre Dalen

Grethe Elisabeth Rudi

Gudveig Marit Førle

Anders Gutterud

Nils Molia

Anita V Saasen Stevning

Kari Borge Aasen

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Som meddmommere til Kongsberg tingrett for 2008 - 2012 velges:

Finn Thoralf Agersborg

Tom Roger Svendsrud

Astrid Aurdal Bilstad

Liv Sandbæk

Gunnar Grette

Odd Værås

Lise Jorunn Wetterhus

Anne Bekkhus

Helge Erik Solum

Arne Holtan

Bjørg Homelien

Karin Rigmor Solum

Jon Olav Berget

Bjørn Bye

Ingrid Bergan

Liss Løver Langness

Hans Jørgen Skurdal

Håkon Brøtan

Anne Britt Bye

Margrete Hvamb

Paul Bratlie

Ole Jørgen Huslende

Britt Bergan

Sofie Skjold Skrudland

Sondre Kosmo Paulsen

Ole Kristian Ulland

Anne Ragnhild Wigen

Anne B Dokken Grøttveit

Jan Erik Rånes

Sverre Ulland

Wenche Låg Breivik

Nenna Steinset Halvorsen

Jarl Hammervold

Odd Kåre Dalen

Grethe Elisabeth Rudi

Gudveig Marit Førle

Anders Gutterud

Nils Molia

Anita V Saasen Stevning

Kari Borge Aasen

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

I hvert domssogn skal det for tingrettssaker være to utvalg av meddommere, ett for kvinner og ett for menn. Domstollederen bestemmer antallet medlemmer i utvalgene og fordeler dette mellom kommunene etter folketallet. Hvert medlem skal i utgangspunktet gjøre tjeneste i to saker i året. Hver kommune skal ha minst ett medlem i hvert av utvalgene.

Ved henvendelse til Kongsberg tingrett opplyses at Flesberg skal oppnevne 20 kvinner og 20 menn.

For valg av meddommere til tingretten gjelder de samme regler som for valg av lagrettemedlemmer /meddommere til lagmannsretten.

·         Fortegnelsen over de valgte skal inneholde: fullt navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og stilling.

·         Krav til de som velges framgår av domstollovens §§ 70 – 72 og fritaksgrunner av § 74.

·         Valgnemndas forslag skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. Kommunestyret skal velge lagrettemedlemmer og meddommere innen 15. februar 2008. Valgene gjelder for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1330

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Frivillighetssentralen i Flesberg  valg av styremedlemmer 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

16/07

kommunestyret

13.12.2007

90/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret velger Anne Bekkhus, Kåre Kjennerud og Bjørg Homelien som styremedlemmer og som varamedlemmer: 1. Sofie Skjold Skrudland, 2. Anni Løvlid og 3. Odd Kåre Dalen.

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Til styret for Frivillighetssentralen for 2007 – 2011 velges Anne Bekkhus, Kåre Kjennerud og Bjørg Homelien som styremedlemmer og som varamedlemmer: 1. Sofie Skjold Skrudland, 2. Anni Løvlid og 3. Odd Kåre Dalen.

Vedlegg:

Saksopplysninger:

Frivillighetssentralen i Flesberg (FIF) eies av Flesberg kommune. Kommunestyret vedtok vedtekter for FIF i møte 06.04.2005.

I henhold til vedtektene skal styret tilrettelegge og innkalle til årsmøte før 1. mars. Årsmøte innkalles med 3 ukers varsel. Innkomne saker må være styret i hende minst 2 uker før møte. Årsmøte er styret. Stemmerett har styrets medlemmer. Årsmøte er åpent for brukere og frivillige i Flesberg kommune med tale og forslagsrett.

På årsmøte velger de frivillige 2 representanter med varamedlemmer for 2 år til styret. Det første året sitter en av de to bare 1 år. Øvrige 3 styremedlemmer med varamedlemmer utnevnes av eier (Flesberg kommune) og følger kommunevalgperioden. Årsmøte velger leder og nestleder for 1 år.

Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Vurdering:

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1333

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg til overformynderi 2008 - 2009 / 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

10/07

kommunestyret

13.12.2007

91/07

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Gullik Vatnebryn velges som overformynder for resten av perioden 2006 – 2009.

2.      Som overformynder for perioden 2008 – 2011 velges:

3.      Som forretningsfører for 2008 – 2009 velges:

4.      Som varamedlemmer for 2008 – 2009 velges:

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemdna foreslår at kommunestyret velger:

1.      Gullik Vatnebryn velges som overformynder for resten av perioden 2006 – 2009.

2.      Som overformynder for perioden 2008 – 2011 velges: Ove Wingestad

3.      Som forretningsfører for 2008 – 2009 velges: Gullik Vatnebryn

4.      Som varamedlemmer for 2008 – 2009 velges: 1. Nils Livland og 2. Turid Gjellerud

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

1.      Gullik Vatnebryn velges som overformynder for resten av perioden 2006 – 2009.

2.      Som overformynder for perioden 2008 – 2011 velges: Ove Wingestad

3.      Som forretningsfører for 2008 – 2009 velges: Gullik Vatnebryn

4.      Som varamedlemmer for 2008 – 2009 velges: 1. Nils Livland og 2. Turid Gjellerud

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Ifølge vergemålsloven av 22. april 1927, 3. kap. skal hver kommune ha et overformynderi. Overformynderiet har vanlig to overformyndere. De velges, en hvert annet år, for fire år om gangen. Hvert annet år velges også 2 varamedlemmer for de følgende 2 år. 1 av overformynderne oppnevnes samtidig som forretningsfører for 2 år.

Følgende valg til overformynderiet gjelder for perioden 2003 – 2006/2008:

Overformynder 2003 - 2006: Ove Wingestad

Overformynder 2005 – 2008: Gullik Vatnebryn

Forretningsfører 2005 - 2006: Gullik Vatnebryn

Varamedlemmer 2005 – 2006: 1. Nils Livland. 2. Turid Gjellerud.

Valgperioden for den ene overformynderen skal gjelde fra 1. januar etter kommunevalget og for den andre to år senere. Gullik Vatnebryn er forespurt og er villig til å forlenge vervet med ett år. Det må nå velges 1 overformynder for perioden 2008 - 2011 samt forretningsfører og 2 varamedlemmer for 2008 - 2009.

Vergemålslovens §§ 21 - 23 har bestemmelser om valgbarhet m.v: “Til overformyndere eller varamenn kan bare velges vederheftige og duelige menn eller kvinner, som er valgbare ved kommunale valg og har fylt 30 år. Fylkesmenn, skifteforvaltere og revisorer for overfor-mynderiregnskaper og lønte tjenestemenn ved overformynderiene kan ikke velges. Den som har fylt 60 år eller som på grunn av sykdom eller svakhet ikke uten stor vanske kan være overformynder, kan nekte å ta imot valg. En fratredende overformynder kan nekte å ta imot valg for så lang tid som han har gjort tjeneste. En overformynder kan kreve seg fritatt for andre ombud, medmindre annet er bestemt ved lov.”

Overformynderiet har tre hovedoppgaver: 1. oppnevne verger, hjelpeverger og setteverger, 2. forvalte de umyndiges midler og 3. veilede og ha tilsyn med vergene.

Vurdering:

Som det framgår av saksopplysningene har valg av overformyndere kommet i utakt med valgperioden. Etter å ha snakket med Gullik Vatnebryn anbefaler rådmannen at Vatnebryn velges 2009.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1325

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Landsforeningen mot kreft - valg  kontaktutvalg 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

19/07

kommunestyret

13.12.2007

92/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret oppnevner rektorene ved skolene som kontaktutvalg.

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Flesberg kommunestyre oppnevner rektorene ved skolene som kontaktutvalg for 2007 – 2011.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Etter oppfordring fra landsforeningen for kreft er det tidligere oppnevnt et utvalg som skal fungere som en kontaktkomite for landsforeningen. Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Vurdering:

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1334

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Eiendomsskatt valg takstnemnd og overtakstnemnd 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

11/07

kommunestyret

13.12.2007

93/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret velger

1. Takstnemnd

Gullik Vatnebryn, leder   Harald Teksle

Ketil Sagen, nestleder     Anders Haga

Åse Fosshaug                 Magne Solheim

2. Overtakstnemnd

Nils Livland, leder            Jon Letmolie

Børge Melhus, nestleder Helga Teigen

Britt Bergan                     Tom Ivar Stepien

Wiel Wangestad              Toril Olsen Frågått

Arne Bergan                    Aril Svinterud

Gunvor Bekjorden           Erik Sigstad

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Til takstnemnd og overtakstnemnd for eiendomsskatt for 2007 - 2011 velges

1. Takstnemnd

Gullik Vatnebryn, leder   Harald Teksle

Ketil Sagen, nestleder     Anders Haga

Åse Fosshaug                 Magne Solheim

2. Overtakstnemnd

Nils Livland, leder            Jon Letmolie

Børge Melhus, nestleder Helga Teigen

Britt Bergan                     Tom Ivar Stepien

Wiel Wangestad              Toril Olsen Frågått

Arne Bergan                    Aril Svinterud

Gunvor Bekjorden           Erik Sigstad

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Kommunestyret har fastsatt at

 • takstnemnda skal ha bestå av leder, nestleder og 1 medlem
 • overtakstnemnda skal bestå av leder, nestleder og 4 medlemmer

Det skal også velges varamedlemmer.

Det kreves ingen spesielle kvalifikasjoner for å sitte i nemndene. Utgangspunktet er at alle som kan motta valg til kommunestyret er valgbare. Formannskapets medlemmer/varamedlemmer bør ikke velges da formannskapet har klagerett. Det er alminnelig antatt at medlemmer av ligningsnemnda, ligningssjefen og økonomisjefen heller ikke bør velges.

Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.11.2007

Arkiv                

033

Saksmappe     

2007/1312

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg til heimevernsnemnd 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

13/07

kommunestyret

13.12.2007

94/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret velger Øyvind Endeberg og Torgeir Gjellerud.

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Til heimevernsnemnda for 2007 - 2011 velges Øyvind Endeberg og Torgeir Gjellerud.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

I henhold til forskrift til lov om heimevernet skal det i hver kommune være en kommunal heimevernsnemnd med rådgivende myndighet.

Nemnda skal ha to medlemmer som oppnevnes av kommunestyret og et medlem fra den lokale politimyndighet. Nemnda velger selv leder og sekretær blant nemndas medlemmer.

Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

13.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1117

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS - valg av representant 2008 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

18/07

kommunestyret

13.12.2007

95/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret velger personalsjefen som representant med ordføreren som vararepresentant.

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Flesberg kommunestyre velger personalsjefen som representant med ordføreren som vararepresentant til Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS for 2007 - 2011.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS (KOB) er opprettet med hjemmel i og i samsvar med lov om interkommunale selskaper. Flesberg kommunestyre sluttet seg i møte 15.06.00 til selskapsavtalen.

Opplæringskontoret er et samarbeids- og serviceorgan for medlemsbedriftene og har ansvaret for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse. KOB har følgende lærefag som sitt virkeområde: aktivitørfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og omsorgsarbeiderfaget.

Det øverste organet for selskapet er representantskapet som består av ett medlem pr. deltaker - jfr. § 9 i selskapsavtalen. Medlem og varamedlem velges for 4 år.

Personalsjefen ble valgt til medlem med ordføreren som varamedlem for perioden 2003 - 2007.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

14.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1303

Avd                  

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av forliksråd 2008 - 2012

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

8/07

kommunestyret

13.12.2007

96/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret velger:

a) Medlemmer

1.      Egil Langgård

2.       Liv Inger Ormåsen

3.      Sofie Skjold Skrudland

b) Leder: Egil Langgård

c) Varamedlemmer:

1.      Jon Letmolie

2.      Kjell Teksle

3.      Niri Baklid

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Som forliksråd for 2008 - 2012 velges:

a) Medlemmer

1.      Egil Langgård

2.       Liv Inger Ormåsen

3.      Sofie Skjold Skrudland

b) Leder: Egil Langgård

c) Varamedlemmer:

1.      Jon Letmolie

2.      Kjell Teksle

3.      Niri Baklid

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Forliksrådet skal ha 3 medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene innkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har formannen forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.

Etter kommunestyrevalget høsten 2007 skal kommunestyret i henhold til overgangsregler velge forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer innen 15. januar. Valget gjelder for perioden 1. mai 2008 til 1. januar 2013. I henhold til domstollovens § 58 skal valget innberettes til fylkesmannen som utferdiger oppnevnelsen for de valgte.

Forliksrådmedlemmer må være norske statsborgere, være vederheftige og ikke fradømt stemmerett i offentlige anliggender og må ha fylt 25 år og være under 70 år ved valgperiodens start. Det skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt. Domstollovens §§ 71 – 74 om utelukkelse og fritak gjelder også for forliksrådsmedlemmer.

Ved flertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene bestemmes etter deres stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt, med mindre kommunestyret enstemmig fastsetter rekkefølgen.

Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig, for å oppfylle kravet om det skal være både kvinner og menn blant medlemmene, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke opp på den listen som har fått færrest stemmer. Samme regler gjelder ved valg av varamedlemmer, men evt. med opprykk etter den listen som har fått nest færrest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekning fra hvilken liste opprykk skal skje.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1235

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av eldreråd 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

12/07

kommunestyret

13.12.2007

97/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret velger:

Arve Kristoffersen           m/vara Lilly Hvila

Herleik Vatnebryn           m/vara Helga Dokken

Turid Søgnen                   m/vara Olav Molia

Fra formannskapet: 
Kåre
Kjennerud          m/vara Oddvar Garås

Fra komiteen for livsløp og kultur:
Wenche Låg Breivik    m/vara Anni Løvlid

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Til eldrerådet for 2007 – 2011 velges:

Arve Kristoffersen           m/vara Lilly Hvila

Herleik Vatnebryn           m/vara Helga Dokken

Turid Søgnen                   m/vara Olav Molia

Fra formannskapet: 
Kåre
Kjennerud          m/vara Oddvar Garås

Fra komiteen for livsløp og kultur:
Wenche Låg Breivik    m/vara Anni Løvlid

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Vedtekter for eldreråd ble vedtatt av kommunestyret 11.03.93, sak 17.

Vedtekter for eldrerådet § 1:

«Eldrerådet består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 3 medlemmer oppnevnes blant pensjonistene etter forslag fra pensjonistforeningen. Disse skal være pensjonister. 1 medlem velges blant formannskapets medlemmer og 1 medlem velges blant helse- og sosialstyrets medlemmer. Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant pensjonistene i rådet. Valgene gjelder for den kommunale valgperioden.»

Flesberg Pensjonistforening har i møte vedtatt følgende forslag:

Arve Kristoffersen       med varamedlem Lilly Hvila

Herleik Vatnebryn       med varmedlem Helga Dokken

Turid Søgnen              med varamedlem Olav Molia

Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Vurdering:

 

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.11.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1321

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Styre/representantskap Solvoll samfunnshus A/L 2007 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

29.11.2007

25/07

kommunestyret

13.12.2007

98/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Behandling i Valgnemnda 29.11.2007:

Valgnemnda foreslår at kommunestyret velger

Styremedlem:                            Personlig varamedlem:

Oddvar Garås                             Sondre Kosmo Paulsen

Representantskapet:                Personlige varamedlemmer:

Anne Britt Bye                             Finn Agersborg

Wilfred Jørgensen                      Ragnhild Gutterud

Sverre Ulland                              Thore Ulland

Roar Kjenaas                              Annbjørg Kristiansen

Torill Svendsrud                          Pia Øberg

Anbefaling i Valgnemnda 29.11.2007:

Til Solvoll samfunnshus A/L for 2007 - 2011 velges:

Styremedlem:                       Personlig varamedlem:

Oddvar Garås                        Sondre Kosmo Paulsen

Representantskapet:           Personlige varamedlemmer:

Anne Britt Bye                        Finn Agersborg

Wilfred Jørgensen                  Ragnhild Gutterud

Sverre Ulland                         Thore Ulland

Roar Kjenaas                         Annbjørg Kristiansen

Torill Svendsrud                     Pia Øberg

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Som andelseier skal kommunestyret velge 1 medlem med varamedlem til styret og 5 medlemmer med personlige varamedlemmer til representantskapet for Solvoll Samfunnshus A/L.

Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Vurdering: