FLESBERG KOMMUNE

 

Møteinnkalling

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunehuset, kommunestyresalen

Møtedato:

08.11.2007

kl. 17:00

 

 

Etter spørretimen vil rådmann og økonomisjef orientere om forslag til årsbudsjett 2008/økonomiplan 2009-2011.

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 56/07

Meldinger

 

PS 57/07

Rapport for 2. tertial 2007

Eilev Bekjorden

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

26.10.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/1214

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

08.11.2007

56/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

A, b, c, d

Saksopplysninger:

a)      Hovedutskrift fra kommunestyrets møte 20.09.07

b)      Hovedutskrift fra kommunestyrets konstituerende møte 18.10.07

Etter avtale med ordfører m.fl. er følgende rettet opp:

  1. Valg av formannskap:

Ole Helge Sønåsen er strøket på Fremskrittspartiets liste

Fremskrittspartiet hadde levert inn feil versjon av sin valgliste idet Ole Helge Sønåsen ikke skulle stått på lista (jfr kontrollutvalg)

  1. Valg av komite for livsløp og kultur

På felleslista til Arbeiderpartiet og Høyre er navnet Helga Øygarden rettet til Helga Ødegården.

c)      Folkevalgtes arbeidsvilkår – regler og satser (m/endringer i k.sak 42 i møte 20.09.07)

d)      Skatteinngang pr. 30.9.07

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.10.2007

Arkiv               

153

Saksmappe     

2007/647

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Rapport for 2. tertial 2007

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

25.10.2007

28/07

kommunestyret

08.11.2007

57/07

 

Rådmannens anbefaling:

Rapport for 2. tertial 2007 tas til etterretning.

Vedlegg:

Rapport for 2. tertial 2007.

Saksopplysninger:

Rådmannen viser til vedlagte tertialrapport med kommentarer. I tillegg til økonomi og arbeidsprogram rapporterer etatene også på målindikatorene som ble utarbeidet i forbindelse med årsbudsjett 2007. Rapporten inneholder også status på investeringsprosjekter og fraværsrapportering.

Vurdering:

Kommunens driftsregnskap pr 31. august 2007 har totalt sett et positivt avvik på drøyt 2 mill. kr. Noen mindre avvik er registrert på driften, men disse har sine klare årsaker. Også nye utfordringer er lokalisert og bearbeides inn mot budsjett 2008.  Budsjettkontrollen er etter rådmannens vurdering god, og det foreslås ingen korrigeringer av etatenes driftsrammer i denne tertialrapport.

Når det gjelder målindikatorer og oppfølging av økonomiplanens handlingsprogram, så er fremdriften totalt sett tilfredsstillende. En kunne sikkert ønsket at man hadde kommet lengre på noen områder, men 2007 har så langt vært et år der vi har slitt med vakanser flere steder i organisasjonen. Dette påvirker hverdagen på en rekke tjenesteområder, og skjer i en periode der det generelt er stor aktivitet i lokalsamfunnet.