FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

komiteen for næring og ressurs

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

27.11.2007

kl. 13:00

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 11/07

Søknad om etableringstilskudd - Latrans A/S

Helga Bratås

PS 12/07

Søknad om utviklingsmidler for videreutvikling av Flesberg Veksthus - Søre Moen Eiendom AS

Brynjulf Hansen

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

22.10.2007

Arkiv               

223

Saksmappe     

2007/66

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om etableringstilskudd - Latrans A/S

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

23.10.2007

9/07

komiteen for næring og ressurs

27.11.2007

11/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Latrans A/S v/Jan Grøboengen innvilges støtte med kr. 75.000,- til etableringen av uttak av grus på Haugen gård. Støtten gis som tilskudd og bevilges med dekning fra næringsfondet.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 23.10.2007:

Representanten Knut Klev fremmet følgende forslag:

Saken utsettes da den mangler retningslinjer for næringsfondet og oversikt over næringsfondets størrelse og fordi den ble oversendt med liten tidsfrist.

Klevs utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i komiteen for næring og ressurs 23.10.2007:

Saken utsettes da den mangler retningslinjer for næringsfondet og oversikt over næringsfondets størrelse og fordi den ble oversendt med liten tidsfrist.

Vedlegg:

Søknad fra Latrans A/S

Saksopplysninger:

Latrans A/S søker i brev av 11.01.07 om etableringstilskudd til investering i forbindelse med oppstart av uttak av grus på Haugen gård.

Søknaden har ikke blitt behandlet før p.g.a. rådmannens sykdomsfravær tidligere d.å., og også fordi alle søknader til næringsfondet ble stilt i bero i påvente av nye retningslinjer for næringsfondet.

I søknaden fremgår begrunnelsen for søknaden, og sysselsettingsmålet med etableringen er 2 - 4 personer. Søker og søknad er også sjekket mot offentlige registre, og tilfredsstiller de formkrav som settes til søker. Videre er alle formalia, som nevnt i søknaden, m.h.t. godkjent reguleringsplan for området, på plass. Beløpsgrense for denne type støtte er etter det nye regelverket kr. 100.000,- og kan som hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehov for et prosjekt.

Latrans A/S er et firma som har eksistert lenge. I forhold til kommunens nye regelverk for ”Utviklings- og næringsfondet” er ordinær utvidelse av eksisterende virksomhet et område som normalt ikke kan støttes. Det samme gjelder virksomhet som kommer i direkte konkurranse med allerede etablerte virksomheter i kommunen.

Begge disse forholdene er i denne sak forhold som må gis en skjønnsmessig vurdering og avklaring.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at Latrans A/S innvilges støtte med kr. 75.000,-.

Rådmannen har i tillegg til regelverket vurdert etableringen opp mot tidligere etableringssøknader, antatt sysselsettingseffekt og det totale investeringsbehovet i sin anbefaling om støtte.

Rådmannen vurderer ikke denne saken som en ”ordinær utvidelse” (ref. regelverket) av eksisterende virksomhet, og vurderer som følge av det at søknaden kan anbefales. Når det gjelder markedsforholdene, så finnes det konkurrerende virksomhet i kommunen i dag. Her vil det måtte bli en politisk vurdering av om dette totalt ekskluderer kommunal etableringsstøtte, eller om man vurderer markedet som ”stort nok” til en ny aktør. Rådmannen heller i sin vurdering til det siste.

Når det gjelder beløpsgrense (50%) målt mot investeringsbehov, så er ikke dette en problemstilling all den tid kommunal støtte utgjør en svært liten del av den totale etableringskostnaden.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

22.10.2007

Arkiv               

U01

Saksmappe     

2005/1924

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om utviklingsmidler for videreutvikling av Flesberg Veksthus - Søre Moen Eiendom AS

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

23.10.2007

8/07

komiteen for næring og ressurs

27.11.2007

12/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

  1. Flesberg kommune bevilger kr. 400.000,- fordelt over 3 år til etablering av ”Gründerklekkeri” på Søre Moen Eiendom. Kommunens finansiering forutsetter at de øvrige aktørene fastholder sin del av finansieringen. Oppstart 01.01.08.
  2. Flesberg kommune inngår utviklingsavtale med Næringshagen i Kunstnerdalen AS. Rådmannen gis fullmakt til å inngå den detaljerte handlingsplan for hvert år. Denne forelegges kommunestyret som melding. Oppstart 01.01.08. Som kommunens representant i samarbeidsgruppe oppnevnes:
  3. Bevilgningene i pkt. 1 og 2 belastes det enkelte år med dekning over næringsfondet

Behandling i komiteen for næring og ressurs 23.10.2007:

Repr. Arne Sørensen fratrådte som inhabil. Repr. Geir Marstein tiltrådde.

Representanten Knut Klev fremmet følgende forslag:

Saken utsettes da den mangler retningslinjer for næringsfondet og fordi den ble oversendt med liten tidsfrist.

Klevs utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i komiteen for næring og ressurs 23.10.2007:

Saken utsettes da den mangler retningslinjer for næringsfondet og fordi den ble oversendt med liten tidsfrist.

Vedlegg:

Søknad av 17.10.07 fra Flesberg Veksthus/Næringshagen i Kunstnerdalen
Prosjektbeskrivelse: ”Gründerklekkeri”
Statusrapport for etableringsfasen for Flesberg Veksthus.

Saksopplysninger:

Det er mottatt søknad fra Flesberg Veksthus/Søre Moen Eiendom AS om finansiering til til to formål: 1) Etablering av ”Gründerklekkeri” og 2) Utviklingsavtale med Næringshagen i Kunstnerdalen as om Veksthus.

Rådmannen vil i det alt vesentlige vise til vedlegg til saken, som gir en detaljert beskrivelse av de to formålene.

Når det gjelder etableringen av et ”gründerklekkeri”, så er dette en satsning der også andre aktører gir betydelig medfinansiering. Søknaden som gjelder utviklingsavtale med Næringshagen i Kunstnerdalen AS er en videreføring av den samarbeidsavtalen kommunen har hatt tidligere, og en videreutvikling av denne. En videreføring vil ha sitt hovedfokus i å øke attraktiviteten for Flesberg kommune både som bosted, og som område for å etablere næringsvirksomhet.

For begge satsningene har det vært en lang og god dialog mellom aktørene, rådmannen og ordføreren på, men sykdomsfravær har gjort at en ikke fått saken frem til behandling før nå.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at det bevilges kr. 133.133,- pr. år i 3 år til etablering av ”Gründerklekkeri” på Søre Moen Eiendom. Videre vil rådmannen anbefale at det inngås en utviklingsavtale med Næringshagen i Kunstnerdalen AS om Veksthus på kr. 200.000,- pr. år.

Dette er ingen ordinær søknad om støtte til bedriftsetablering, og følgelig er det ikke gitt spesifikke regler i forhold til støttebeløp i kommunens regelverk for bruk av ”Utviklings- og næringsfondet” til denne type satsninger. Formålsparagrafen støtter imidlertid slike satsninger: ”Fondets midler skal primært bidra til initiering og etablering av nye arbeidsplasser, men også kunne bidra til å videreutvikle eksisterende arbeidsplasser. Bruken av fondet skal skje i tråd med de utviklingsmål og satsninger som framgår av kommuneplanens langsiktige del, og kommunens øvrige planverk som følger av denne.”

Sentralt i rådmannens vurdering er det at Flesberg Veksthus, i samarbeid med Næringshagen i Kunstnerdalen AS, på relativt kort tid har vist veldig gode resultater i sitt arbeid med nyetableringer i kommunen. Det gode arbeidet bør støttes også fremover av Flesberg kommune. I samarbeid med dette miljøet kan det oppnås veldig gode resultater m.h.t. å gjøre Flesberg kommune enda mer attraktiv som både bo- og oppvekstkommune, og som område for næringsutvikling.