FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

komiteen for livsløp og kultur

 

Møtested:

Formannskapssalen

 

Møtedato:

28.11.2007

kl. 13:00

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 24/07

Strategi for kompetanseutvikling barnehagene 2007-2010

Wenche Låg Breivik

PS 25/07

Kommunedelplan, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2015, revidering 2008-2012

Odd Kåre Dalen

PS 26/07

Søknad om spillemidler 2008 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Eirik Bakke Fosen

PS 27/07

Strategiplan 2008-2012 "Kulturlinken", revidering 2007. Den kulturelle oppvekstsekken for oppvekst- og kulturetaten

Bjørg Homelien

PS 28/07

Bevillinger for salg av øl 2008-2011

Nils Molia

PS 29/07

Skjenkebevillinger 2008-2011

Anni Løvlid

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

12.11.2007

Arkiv               

144

Saksmappe     

2007/1144

Avd                 

Oppvekst- og kulturetaten

Saksbehandler

Ann Mari Stjernløw

Strategi for kompetanseutvikling barnehagene 2007-2010

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

28.11.2007

24/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Strategi for kompetanseutvikling for barnehagene i Flesberg kommune 2007-2010 vedtas.

Vedlegg:

Strategi for kompetanseutvikling for barnehagene i Flesberg kommune 2007-2010

Strategi for kompetanseutvikling i barnehagene i Flesberg 2007

Saksopplysninger:

Våren 2007 kom Kunnskapsdepartementet (KD) med strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010. Bakgrunnen for kompetansestrategien er å sette i stand hele barnehagesektoren til å ivareta lovens og rammeplanens krav til barnehagene. Personalets kompetanse er  den viktigste faktoren for å kunne gi et barnehagetilbud med høy kvalitet. Fylkesmannen i Buskerud sendte et brev til kommunene i juni der en kunne søke om kompetansemidler til barnehagene. Forutsetningene for å søke var at kommunen som barnehagemyndighet måtte utarbeide en plan for kompetanseutvikling både for kommunale og ikke-kommunale barnehager. Det er denne planen som nå legges frem til politisk behandling. Planen inneholder 2 hovedmålsetninger:

 1. Å styrke de ansattes kompetanse innenfor strategiens prioriterte satsingsområder
  • Pedagogisk lederskap
  • Barns medvirkning
  • Språkmiljø og språkstimulering
  • Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
 2. Å styrke de ansattes kompetanse med utgangspunkt i lokale behov
  • Barns læringsmiljø
  • Digital kompetanse
  • Barn med spesielle behov
  • De minste barna

 

En har i 2007 arbeidet  hovedsakelig med pedagogisk lederskap og barns læringsmiljø. Det er utarbeidet egen strategiplan for kompetanseutvikling i 2007. Denne må sammen med planen for 2007-2010 følge søknaden til fylkesmannen mht midler. Det samme gjelder søknader fra private barnehager om midler for 2007.

Vurdering:

Rådmannen har i utarbeidelsen av planene sett det som viktig at ansatte involveres og har medbestemmelse på hvilke tiltak som iverksettes. Dette presiserer også Fylkesmannen i sitt brev. En har derfor i prosessen invitert til møter med styrer/eiere både i offentlig og private barnehager, samt hatt et fellesmøte for alle ansatte. En har også gjennomført felles kompetansekartlegging blant alle ansatte. Tillitsvalgte har hatt mulighet til å komme med innspill underveis.

Etter rådmannens vurdering er strategien for kompetanseutvikling i barnehagene i Flesberg kommune 2007-2010 et godt utgangspunkt for planlegging, gjennomføring og evaluering av kompetanseheving i denne perioden. En har fordelt hovedtemaer på enkelte år, og sett sammenhengen mellom strategiens sentrale føringer og de lokale behov.

Det må videre utarbeides egne planer det enkelte år med utgangspunkt i den overordnede strategien for 2007-2010.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

12.11.2007

Arkiv               

143

Saksmappe     

2007/636

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2015, revidering 2008-2012

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

28.11.2007

25/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2015, revidering 2008-2012 godkjennes.
 2. Økonomiske konsekvenser utredes og vurderes i økonomiplansammenheng i forbindelse med årlig revidering av prioritert handlingsprogram.

Vedlegg:

 1.  Forslag til kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2015, revidering 2008-2012.
 2. Kst-vedtak 32/07.
 3. 3 høringsuttalelser

Saksopplysninger:

Flesberg kommunestyre vedtok i møte 28.juni 2007, sak 32/07 å nedsette en arbeidsgruppe for å revidere gjeldende kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2015, vedtatt av kommunestyret 110.9.03. Kommunestyret vedtok følgende 28.6.07:

1. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat å revidere ”Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008-2012”. Arbeidsgruppen består av representanter fra

a) Flesberg idrettsråd, 2 repr.

b) Representanter fra TPR

c) En representant fra helse- og omsorgsetaten

d) En representant fra komiteen for livsløp og kultur: Jon Olav Berget.

e) Kulturkonsulenten, sekr.

f) Barnerepresentanten

2. Arbeidsgruppen utarbeider et høringsforslag 8 oktober – som legges ut til offentlig høring i minst 4 uker.

3. Arbeidsgruppen vurderer høringsuttalelser og lager forslag til politisk sak med plan til komiteen for livsløp 28.november, med endelig behandling i kommunestyret 13.desember.

4. Vedtatt plan oversendes til fylkeskommunen innen 31.12.07.

Det er et krav fra Kulturdepartementet for å kunne søke om og motta spillemidler at kommunen har en vedtatt handlingsplan. Planen skal oversendes fylkeskommunen innen 31.12.07.

Forslag til plan ble sendt ut på høring 16.10 til Fylkesmannen, Fylkeskommunen, skoler, barnehage, idrettslag og andre, den ble lagt ut til offentlig ettersyn på bibliotekene og på kommunehuset, samt annonse i Lp og som nettnyhet på kommunens nettside.

Uttalelsesfristen ble satt til 8.november og det har kommet inn 3 uttalelser:

 1. Fylkesmannen i Buskerud
 2. Flesberg Idrettsråd
 3. Buskerud fylkeskommune.

 

1.      2 av Fylkesmannens avdelinger gir merknader: Landbruks- og næringsavdelingens merknad:

”Vi legger til grunn at framtidige prosjekter som har arealmessige konsekvenser, innarbeides ved kommende rullering av kommuneplanen. For øvrig kan vi ikke se at forslaget til plan har vesentlige konsekvenser for landbruksinteresser av nasjonal eller regional karakter.”

Helseavdelingens merknad:Her kommer noen merknader, uttalelsen ligger i sin helhet som vedlegg til saken.

”Flesberg kommunes delplan… gir inntrykk av en god oversikt over sammenhengen mellom det å være aktiv etter evne og god helse. Helseavdelingen bemerker også at helsetjenesten i Flesberg er involvert i planprosessene.

Delplanen er koblet til selve kommuneplanen og dens viktige mål og visjoner for god samfunnsutvikling, og målene henger godt sammen med de statlige føringene i folkehelsearbeidet.

Jfr. pkt. 7.15. Det er Fylkeskommunen og ikke Fylkesmannen som kommunen kan lage partnerskapsavtale med i Folkehelsearbeidet.

Det er gledelig at Flesberg kommune ønsker å bli partner i folkehelsearbeidet, og herunder skisserer flere mulige satsningsområder i samarbeid med frivillig sektor. Det blir i sammenheng viktig for helseavdelingen å presisere at partnerskapsavtalen skal baseres på lokale behov og ønsker, og  at en god start på partnerskapsarbeidet kan være å videreutvikle eller strukturere allerede eksisterende aktiviteter og/eller revitalisere gode tiltak som er i ferd med ”å dø ut”.

Helseavdelingen tenker da spesielt på målene Flesberg kommune har om økt fysisk aktivitet i barneskolen og det tidligere tilbudet om en times fysisk aktivitet per dag i ungdomsskolen, som har blitt fjernet. ”

 

2.      Flesberg Idrettsråd støtter det framlagte forslag til revidering av kommunedelplanen og viser til at de har vært representert i arbeidsgruppen og har vært god mulighet for medvirkning. Idrettsrådet støtter forslaget til prioriterte anlegg og har selv fattet enstemmige vedtak om de samme anleggene.

3.      Buskerud fylkeskommune vil først bemerke at dette er en god, oversiktlig og brukervennlig plan.

De viser til feil i datoer hovedpunkt 4 Planprossesen, der det står: 22.9.05, i stedet for 22.9.07. De påpeker også at det er Fylkeskommunen som inngår partnerskapsavtaler med kommunene, ikke Fylkesmannen. De viser til at Flesberg er den eneste kommunen i Buskerud som mangler denne, og ser fram til å samarbeide med kommunen om en avtale. De synes også at det er positivt at det samarbeides om folkehelsearbeidet i Numedal. De trekker fram at det er positivt at drift av idrettsanlegg løftes fram i pk.t 6.2, ”da det kan være en utfordring at idrettsanlegg driftes forsvarlig og i henhold til de krav Kulturdepartementet setter når det mottas spillemidler”. De viser ellers til pkt. 8.0 analyse av behov for aktiviteter og anlegg, at det ”blir spennende å se hvilke politiske vedtak som gjøres i forhold til prosjekter som er nevnt her. Viktig som dere har gjort, å bringe opp ulike behov som deretter realitetsbehandles.”.

Fylkeskommunen sier til slutt:

”Vi har i vår gjennomgang av planen sett på Flesberg kommunes nåværende kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, og vi synes planen som nå er på høring har tatt med seg et støtte mangfold. Planen tilfredsstiller Kulturdepartementets krav om å kunne søke og motta spillemidler”.

 

Vurdering:

Til høringsuttalelsene: Datofeil i pkt. 4.0 rettes opp, det samme med Fylkeskommunen i stedet for Fylkesmannen i pkt. 6.3. Kommunen tar med se videre kommentarene om folkehelsearbeidet fra både Fylkesmannen og Fylkeskommunen.

 

Rådmannen mener arbeidsgruppen har laget en grundig og gjennomarbeidet plan som viser hvilke utfordringer kommunen står overfor innen idrett og fysisk aktivitet de neste årene, med eventuell flerbrukshall og kunstgressbaner og problemstillinger knyttet til svømmehall og gangveg Svene - Lampeland som de største prosjektene, også målt i kommunale kroner. Hvordan disse kan realiseres i en eller annen form, er for tidlig å si i forhold til denne økonomiplanperioden (2008-2011), der gangvegen Svene- Lampeland er det eneste prosjektet som pr. i dag er inne i denne planperioden. Det legges opp til at kommunen er ferdig med å innbetale tidligere underskudd i løpet av 2009 og dermed være ute av ROBEK-listen til Fylkesmannen. Da kan det ligge muligheter for større økonomisk handlefrihet fra neste økonomiplan i 2010. Ved rullering av det årlige handlingsprogrammet vil det bli en utredning mot økonomiplanen der disse vurderingene vil ligge til grunn.

Folkehelsearbeidet er viktig og rådmannen legger opp til at det inngås partnerskapsavtale mellom Fylkeskommunen og Flesberg kommune v/helse- og omsorgsetaten.

 

Rådmannen går inn for at kommunedelplanen godkjennes.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

09.11.2007

Arkiv               

243

Saksmappe     

2007/1207

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om spillemidler 2008 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

28.11.2007

26/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Spillemidler 2008 – prioritering:

Ordinære anlegg:

Svene IL – tak over skiskytterskiver / utvidelse av anvisere på skiskytteranlegg på Stevningsmogen idrettsanlegg. 

Vedlegg: Uttalelse fra Flesberg idrettsråd. 

Saksopplysninger:

Fylkeskommunen har frist 15.januar til å motta søknader om spillemidler fra kommunene for 2008. Flesberg kommune har mottatt 1 søknad innen fristen 9.11.07. Søknaden fremmes på nytt da det ble søkt om, men ikke innvilget spillemidler for 2006 og 2007. Søknaden står inne på prioritert handlingsprogram for utbygging av anlegg og områder i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2115, revidering 2008-2012.

Det er bedt om uttalelse fra Idrettsrådet og den ligger ved som vedlegg. Det er ikke lenger noe formkrav om at idrettsrådene skal uttale seg om prioritering av spillemidler, deres rolle skal primært være å delta i prosessen om kommunedelplanen innen idrett og friluftsliv. Imidlertid mener kommunen det er svært viktig at idrettsrådet uttaler seg som fagorgan og det er en praksis som kommunen ønsker å fortsette med.

Det er et krav fra fylkeskommune/staten at søknader om spillemidler skal være med i den kommunale planen for idrett og fysisk aktivitet. Flesbergs kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2015, ble vedtatt av kommunestyret 11.9.03, og revidert for perioden 2008-2012 i oktober 2007. Planen legges fram som egen sak i komiteen for livsløp og kultur 28.11.07, med endelig vedtak i kommunestyret 13.12.07. Denne søknaden ligger inne i prioritert handlingsprogram for 2008.

I henhold til fylkeskommunens formkrav, må kommunen legge ved politisk vedtak om prioritering av spillermidler innen hver kategori innen 15.1.08. Saken legges derfor fram til politisk behandling nå.

Svene IL - Tak over skiskytterskiver og utvidelse av 12 anvisere på skiskytteranlegg på Stevningsmogen idrettslanlegg - ordinært anlegg

Det søkes om bygging av tak over hele anlegget samt utvidelse med 12 anvisere på skiskytteranlegget på skiskytterarenaen på Stevningsmogen, Lampeland, slik det opprinnelig var planlagt og fundamentert for.

Søker: Svene IL, v/ Svene ski.

Oppstart: Er påbegynt oktober 2005 - planlagt ferdigstillelse 1.6.08.

Søknaden er fornyet fra 2006 og 2007.

Kostnadsoverslag                  kr. 358534

Finansieringsplan:

Spillemidler:                           kr. 120000

Egenkapital:                           kr. 106714

 Dugnad                                 kr. 131820

Vurdering:

Søknaden står inne på kommunens prioriterte handlingsplan og Rådmannen går inn for å prioritere søknaden om spillemidler for 2008 overfor fylkeskommunen.

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

09.11.2007

Arkiv               

144

Saksmappe     

2007/530

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Strategiplan 2008-2012 "Kulturlinken", revidering 2007. Den kulturelle oppvekstsekken for oppvekst- og kulturetaten

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

28.11.2007

27/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Kommunestyret vedtar Strategiplan 2008-2012 "Kulturlinken", revidering 2007. Den kulturelle oppvekstsekken for oppvekst- og kulturetaten.
 2. Økonomiske konsekvenser utover dagens nivå, utredes og vurderes i forbindelse med økonomiplanen.

Vedlegg:

 1. Strategiplan 2008-2012 "Kulturlinken", revidering 2007. Den kulturelle oppvekstsekken for oppvekst- og kulturetaten.
 2. Kst-sak 31/07.

Saksopplysninger:

Flesberg kommunestyre vedtok i sak 31/07 av 28.6.07, å revidere gjeldende plan for DKS, (Den kulturelle skolesekken) hvor bibliotek, barnehage og kulturskole (den gang) også var innlemmet gjennom begrepet DKO (Den kulturelle oppvekstsekken). Utgangspunktet var et krav fra fylkeskommunen (brev av 26.4.07) om at de kommunale planene skal rulleres i løpet av 2007 og gjøres gjeldende fra 1.1.08. – som et ledd i utviklingen av DKS.. Dvs. at planene skal følge den politiske perioden på 4 år. Det er et krav for å få spillemidler fra staten til DKS at kommunen har en vedtatt plan. Kommunestyrevedtaket fra juni 2007 legges ved for å vise bakgrunnen for dagens sak.

 

Flesberg kommunestyre vedtok følgende i sak 31/07:

 

1.      Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat å revidere handlingsplan ”Kulturlinken”, den kulturelle oppvekstsekken, inkl. DKS (Den kulturelle skolesekken). Arbeidsgruppen består av representanter fra

a)      Skolesektoren : Lise Wetterhus

b)      Barnehagesektoren: Ann Mari Stjernløw

c)      Biblioteket: Anneline Mjøseng

d)      En representant fra komiteen for livsløp og kultur: Pia Øberg

e)      En ekstern representant fra det øvrige kunst- og kulturlivet i kommunen: Ingrid Liv Bjerke

f)        Kulturkonsulenten, som sekretær.

2.      Arbeidsgruppen utarbeider et høringsforslag – som legges ut til offentlig høring i minst 4 uker fra 8.oktober.

3.      Arbeidsgruppen vurderer høringsuttalelser og lager forslag til politisk sak med plan til komiteen for livsløp og kultur 28.november, med endelig behandling i kommunestyret 13.desember.

4.      Vedtatt plan oversendes til fylkeskommunen innen 31.12.07.

Arbeidsgruppa har hatt 4 møter og kommunestyrets mandag er fulgt, med unntak av at planen ble sendt ut på høring senere enn planlagt: 29.10.07. Dette pga av stort tidspress med å få både denne planen og kommunedelplan for idrett med mer, som ble jobbet med parallelt i høst. Se for øvrig egen sak om denne planen. Høringsfristen ble satt til 8.11.07. og planen ble kunngjort både i Laagendalsposten, brev til aktuelle instanser og på kommunens nettside. Den var også lagt ut på kommunehuset og bibliotekene til offentlig ettersyn.

Innen fristen har det ikke kommet inn noen høringsinsuttalelser.

Vurdering:

Rådmannen mener arbeidsgruppen har laget en grundig og oversiktlig plan, som i hovedsak bygger videre på dagens tiltak og nivå. Ved en opptrapping som bebudet etter 2009, vil dette ses i sammenheng og utredes i økonomiplansammenheng. Det er gledelig at det fra statens side er signaler om å vurdere også en ”kulturell barnehageplan”, da er det enda enklere å se helheten i tiltakene og det er da å håpe at det også følger statlige midler med en slik reform.

Ut i fra ovenstående, foreslår rådmannen at arbeidsgruppens plan legges fram til politisk behandling i komiteen for livsløp og kultur, med endelig behandling i kommunestyret 13.12.07. Etter kommunestyrets behandling vil planen bli oversendt til fylkeskommunens utviklingsavdeling innen 31.12.07. Rådmannen anbefaler at planen godkjennes.

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

13.11.2007

Arkiv               

U63

Saksmappe     

2007/1192

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Skjenkebevillinger 2008-2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

28.11.2007

28/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

 

 1. Alexander Frederik Adriansee gis bevilling for alminnelig skjenking av øl, sterkøl, vin og brennevin i lokalene til Blåberg kafe for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Alexander Frederik Adriansee godkjennes som skjenkebestyrer.

b)      Marielle Adriansee Hoogendyk godkjennes som skjenkebestyrers stedfortreder.

c)      Styrer Marielle Adriansee Hoogendyk gis frist til 31.12.07 til å avlegge godkjent kunnskapsprøve etter alkoholloven.

 

 1. May Garaas gis bevilling for alminnelig skjenking av øl og vin alkoholdig drikk i lokalene til Blestølen kro, inkl. terasse i tilknytning til kroa, for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Gunstein Garaas godkjennes som styrer.

b)      May Garaas godkjennes som styrers stedfortreder.

 

 1. Bjørg Huslende gis bevilling for alminnelig skjenking av øl og vin i lokalene til Blestua for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Bjørg Huslende godkjennes som styrer.

b)      Inger H. Landsverk godkjennes som styrers stedfortreder.

 1. Fagerfjell Fritid As gis bevilling for alminnelig skjenking av øl og vin i lokalene til Fagerfjellstua for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Truls Nicolysen godkjennes som styrers stedfortreder for serveringsbevillingen, underforutsetning av at serveringslovens etablererprøve er avlagt og bestått senest 31.12.07.

b)      Lise A. Walberg godkjennes som styrer for skjenkebevillingen, under forutsetning av at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått senest 31.12.2007

c)      Rolf Eric Storebaug godkjennes som styrers stedfortreder, under forutsetning av at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått senest 31.12.2007.

 1. Kari Tveiten gis bevilling for alminnelig skjenking av øl, sterkøl, vin og brennevin i lokalene til Lampeland Hotell (lokaler som brukes til mat- og drikkeservering, selskapslokaler og dans i 1.etasje, lobbybar i resepsjonen, bar og pub i underetasjen)

a)      Skjenking av øl, sterkøl og vin tillates utendørs på følgende steder: på sittegrupper inntil husveggen v/kafeinngang avgrenset med blomsterkasser. På sittegrupper bak hotellet med avgrensning mot p-plassen i form av busker/blomsterbed, samt i selskapstelt.

b)      Kari Tveiten godkjennes som skjenkebestyrer.

c)      Ola Tveiten godkjennes som skjenkebestyrers stedfortreder.

d)      Lampeland hotell gis tillatelse til å skjenke brennevin til kl. 01.00.

e)      Ved lukkede selskaper ved følgende bestemte anledninger, bryllup, jubileum og julebord gis det tillatelse til å skjenke øl, sterkøl, vin og brennevin til kl. 02.30.

Vedlegg:

 • Kst-sak 38/06, av 29.6.06, alkoholpolitisk handlingsplan for Flesberg kommune
 • Lov av 1989-6-02 nr 27: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v (alkoholloven).

Saksopplysninger:

Nåværende bevillingsperiode for skjenking utløper pr. 31.12.07. Ny 4-års periode starter fra 1.1.08-til og med 31.12.11.

Følgende har søkt om fornyet skjenkebevilling:

 

Bevillingssøker

Skjenkested

Søker om bevilling på

1. Alexander Fr. Adriansee

Blåberg kafe

Øl, sterkøl, vin og brennevin

2. Gunstein Garaas

Blestølen kro, inkl utendørs terasse i tilknytning til kroa

Øl og vin

3. Bjørg Huslende

Blestua

Øl og vin

4. Fagerfjell Fritid AS

Fagerfjellstua

Øl og vin

5. Kari Tveiten

Lampeland Hotell

Øl, sterkøl, vin og brennevin

 

Åpningstider: Døgnåpent hotell. Kafeteria: 9.30-20.00 Det søkes om skjenking i Lampeland Hotells lokaler som benyttes som til mat- og drikkeservering, selskapslokaler og dans, samt lobbybar i resepsjonen, bar og pub i underetasjen. Det søkes også om fornyet rett til å skjenke alkohol utendørs på hotellets sittegrupper/uteservering,- og i selskapstelt utenfor hotellet.

 

Alle søkerne er nåværende bevillingshavere som søker om fornyet bevilling.

Vedr. søknad fra Fagerfjell Fritid har ”Skikroa” skiftet navn til ”Fagerfjellstua” og det søkes om ny stedfortreder Truls Nicolaysen til serveringsbevillingen, samt ny skjenkebestyrer Lise A. Walberg og Rolf Eric Storebaug som styrers stedfortreder for skjenkebevillingen.

Grettefoss Gjestegård har ikke søkt om fornyet skjenkebevilling. Neset Skydsstasjon har innstilt driften i oktober 2007 og søker derfor ikke om fornyet skjenkebevilling.

Lampeland Hotell søker om skjenking av brennevin fra kl. 13.00 – 02.30, samt skjenking av øl og vin fram til kl. 02.30.

Lampeland Hotell skriver følgende i sin søknad som begrunnelse for søknad om skjenking utover normalbestemmelsene: Se utdrag i sitatsform:

”Det søkes om rett til å servere øl, vin og brennevin til kl. 02.30 ved Lampeland Hotell. Det er i prinsnipp ved enkelte anledninger som brylluper, jubileumsfester, julebord etc som våre gjester forventer at hotellet har anledning til å servere alkohol til dette tidspunktet. Vi søker derfor om en fast utvidet skjenketid for å unngå merarbeid for kommunen med behandling av flere søknader pr år om utvidet skjenketid ved disse anledningene.

----

Vi håper på en positiv behandling av søknaden da dette har stor betydning for hotellets konkurransesituasjon. Bevillingssøker kan vise til 15 års stabil drift der vi hvert år har søkt om en rekke ambulerende/utvidede skjenkebevillinger uten at dette har ført til ”misbruk” fra bevillingshaver eller ordensforstyrrelser.”

Søknadene er oversendt lensmannen, sosialsjefen og skattekontoret i kommunen til uttalelse.

Kommunene er tillagt et betydelig ansvar for å utforme en lokal alkoholpolitikk innenfor rammene av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v (alkoholloven), av 02.06.89 med endringer av 15.05.97, sist endret 01.07.2005.

Kommunen er blant annet pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Som går på et bevisst forhold til hvilke føringer og politiske føringer man ønsker å legge på alkoholpolitikken. Den har som mål å være et hjelpemiddel både for kommunen og bevillingshavere.

Flesberg kommune vedtok i møte 29.6.06, sak 38/06 utkast til alkoholpolitisk plan for Flesberg kommune, gitt med hjemmel i alkohollovens § 1-7 d, og regulerer kommunens alkoholpolitikk i tidsrommet 2006-2010. Søknader om salgs- og skjenkebevillinger behandles i overensstemmelse med de prinsipper og regler som er uttrykt i lov, forskrift og i handlingsplanen.

Planen har følgende målsetting (jfr. alkohollovens § 1)

” Det skal være et erklært mål for kommunen å redusere omfanget av skader som følge av rus. Kommunen skal etterstrebe å redusere de samfunnsmessige og menneskelige skadene, og føre en bevisst bevillings- og kontrollpolitikk.”

Under pkt. Flesberg kommunes rusmiddelpolitiske mål og strategier står følgende sitat:

”Flesberg kommune ønsker gjennom alkoholpolitiske tiltak og reguleringer å begrense forbruket av alkoholpolitiske drikkevarer. Selv om alkohol er et legalt rusmiddel, ønsker vi, i størst mulig utstrekning, å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre.”

Vi ønsker å bevisstgjøre kommunens innbyggere om de farer og skader alkoholforbruk kan medføre. Samtidig er det et prioritert mål å forsøke å heve ungdommens debutalder for bruk av alkohol. Kommunen ønsker å motarbeide økt bruk av alkohol, og all bruke av illegale stoffer i kommunen.”.

Parallelt med dette er det satt i gang et tverretatlig samarbeid mellom helse, sosial, barnevern, trygdekontor, ungdomsklubb, skole og politi som arbeider med å utarbeide en handlingsplan for rusarbeidet i kommunen, dvs. en handlingsplan mot rus. Arbeidet er tidkrevende og politikere og FAU (foreldrenes arbeidsutvalg på skolene) skal også trekkes med i arbeidet.  – Skriver saksbehandler i kommunestyresaken 38/06 av 29.6.06. Pr. i dag er arbeidet underveis, handlingsplanen mot rus er ikke sluttført og ikke klar for politisk behandling ennå.

Utdrag fra Alkohollovens bestemmelser som er relevant for saken:

Sitat:

§ 1-3 Definisjon av alkoholholdig drikk. Utdrag:

”I denne lov brukes alkoholholdig drikk som fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,5 volumprosent alkohol, likevel slik at aldersbegrensningen i § 1-.5 også får anvendelse på drikk mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol.

Enhver drikk som inneholder 22 volumprosentalkohol eller mer, regnes som brennevin”.

---

§ 4-2 Omfanget av bevillingen. Udrag

”Bevillingen kan gjelde alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol, alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent eller all alkoholholdig drikk.

Bevillingen kan vær alminnelig eller bare gjelde skjenking til deltakere i sluttet selskap”.(resten av 2. ledd refereres ikke).

3 ledd: ”Bevillingen kan gjelde for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Bevillingen kan for en enkelt anledning utvides til å gjelde også utover skjenkelokalet”.

§ 1-5: Aldersgrense:

”Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, må ikke skje til noen som er under 20 år.

Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent må ikke skje til noen som er under 18 år.

Den som selger eller skjenker alkoholdigdrikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, må ha fylt 20 år, og den som selger eller skjenker annen alkoholholdig drikk, må ha fylt 18 år. Dette gjelder likevel ikke servitør med kokk- eller servitørfagbrev, eller ved salg av drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol når en person over 18 år har daglig tilsyn med salget. Departementet kan gi forskrifter om unntak fra aldersgrensebestemmelsene for lærlinger og andre under opplæring”.

§ 1-6 Bevillingsperioden. Utdrag.

Ad. Skjenkebevillinger:

”Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av året, og for en bestemt anledning.”

§ 1-7 a Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v.

”Ved vurderingen om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer nevnt i § 1-7 b første ledd er egnet til å ha bevilling”.

Vår kommentar: § 1-7 b, dreier som om søkers vandel.

----

”Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking.”

Andre bestemmelseri alkoholloven

Bevillingshaver kan ha flere salgs- og skjenkebevillinger. Bevillingshaver kan godkjennes som styrer, men en person kan bare være styrer på ett sted. Dersom det er veldig små virksomheter kan de gis unntak for stedfortrederfunksjonen.

Alkoholloven har bestemmelser om at styrer/stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven for å inneha en salgs/skjenkebevilling.

Vurdering:

Lensmannen har ingen merknader til søknadene. Det har ikke kommet uttalelse fra skattekontoret.

Sosialsjefen har kun en merknad i fht mottatt søknader om skjenkebevilling i Flesberg kommune: Sitat:

 

”Merknaden gjelder søknad fra Lampeland hotell i fht utvidet serveringstid til kl 02.30.

Alkoholloven § 4-4 inneholder bestemmelser i fht Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker, og vi vil kort belyse dette:   

  

Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan skje fra kl. 13.00 til 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00.

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd. Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning.  Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00.  Tiden for skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan ikke fastsettes utover den tid det kan skjenkes annen alkoholholdig drikk.

 

Merknaden fra sosialsjefen går ikke på Lampeland hotell sin handtering av en eventuell utvidelse av skjenketiden. Her viser skjenkekontroller osv. ingen avvik og de får de beste referanser.

Merknaden gjelder i hovedsak om Flesberg kommune prinsipielt skal gå fra det å innvilge utvidet skjenketid for enkelt anledninger til en mer generell utvidelse av skjenketider. Det er lite merarbeid for kommunen å behandle slike enkelt søknader, det er ofte søknader for lengre perioder, eks. julebord sesong. I Flesberg kommune sin rusmiddelpolitisk plan, viser en til at en skal regulere og begrense forbruket av alkoholholdig drikke. Videre at det skal tas menneskelige og samfunnsmessige hensyn. Når et av virkemidlene for å nå målene i ruspolitisk handlingsplan er bruk av forskrifter for skjenketider, ser sosialsjefen dette ikke helt i tråd med utvidede skjenketider. Her vil en kunne komme i konflikt med eventuelle næringsmessige forhold slik Lampeland hotell skriver i sin søknad.

Sosialsjefen konkluderer med at etablert praksis, med søknader for enkelt anledninger, innebærer større grad av måloppnåelse i fht vedtatt rusmiddelpolitiskplan”.

 

Rådmannen innstiller på at bevillingene fra søkerne 1-4 ”fortsetter” som i dag.

Når det gjelder søknaden fra Lampeland Hotell er det flere forhold som taler for og imot søknaden om utvidet skjenketid. At næringsmessige forhold kan vektlegges når kommunen skal vurdere bevillingssøknader har vi sett at loven åpner for. For hotellet er det av konkurransemessige/næringsmessige grunner viktig å ha en forutsigbar alkoholpolitikk å forholde seg, samt ha de samme alkoholpolitiske rammevilkår (les utvidet skjenketid) som andre hoteller/konferansesentre som de konkurrer mer. Et av argumentene for å gi utvidet skjenketid er at Lampeland Hotell representerer et konferansehotell og er av en slik standard, at dette ikke vil kunne gi presedens dersom andre skjenkebevillingshavere søker om det samme i Flesberg.

 

Samtidig er det byråkratiske argumentet et lite poeng for kommunen, men kan bety noe merarbeid for hotellet. Det er lite merarbeid for kommunen å fatte vedtak på søknader om utvidet skjenketid vedr. brylluper, jubileum og julebord.

 

Rådmannen følger samtidig sosialsjefens argumentasjon ved at ett av målene i alkoholpolitisk handlingsplan er å regulere og motvirke økt bruk av alkohol og at kommunens skal etterstrebe å redusere omfanget av skader som følge av rus og redusere de samfunnsmessige og menneskelige skadene, og økt tilgjengelighet er et poeng i denne sammenhengen.  Samtidig er det et spørsmål om hotellets konkrete jubileer og brylluper og julebord vil kunne ha en uheldig virkning, mht debutalder. Dette er lite sannsynlig, da dette er lukkede selskaper med et særskilt formål. Men, dersom hotellet ønsker å bruke en slik utvidet rett til skjenking i andre sammenhenger/arrangementer, f.eks ved allmene arrangementer som ”påskefest”/”sentrumsjulebord”, kan en si at tilgjengeligheten generelt er større enn før og dermed også mulighetene for negative effekter samfunnsmessig og menneskelig på sikt.

Samtidig har det aldri vært gitt negative merknader til hotellet for deres utøvelse av skjenkebevillingen, som kunne ha vært tillagt vekt om det hadde vært tilfelle.

 

Bevillinger kan gis som alminnelig skjenking eller til lukkede selskaper, jfr. paragraf 4-2 og den kan gis for bestemte anledninger jfr. paragraf. Dersom disse bestemmelsene kan forenes, er det en mulig løsning å kun gi utvidet skjenketid til bestemte lukkede selskaper som bryllup, julebord og jubileum. Da kan næringsmessige hensyn forenes med kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.

 

Ut fra en helhetlig vurdering har rådmannen kommet fram til å gi alminnelig skjenkebevilling for øl, sterkøl, vin og brennevin til Lampeland hotell fram til kl. 01.00, mens det for lukkede selskaper konkretisert til jubileum, bryllup og julebord gis utvidet skjenketid til kl. 02.30.

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

12.11.2007

Arkiv               

U62

Saksmappe     

2007/1148

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Bevillinger for salg av øl 2008-2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

28.11.2007

29/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Ole Helge Sønåsen gis bevilling for salg av øl/annen alkoholholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Lyngdal Landhandel for perioden 1.1.2008 til og med 31.12.2011.

f)       Ole Helge Sønåsen godkjennes som styrer

g)      Bodil Midtsveen godkjennes som styrers stedfortreder.

h)      Styrer og stedfortreder gis frist til 31.12.07 til å avlegge godkjent kunnskapsprøve etter alkoholloven.

i)        Salgsbevillingen følger normaltidene for utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager.

j)        Bevillingsgebyr for salg av øl i år 2007 settes til minstegebyr kr. 1.000.

 

 1. Kristen Dokken gis bevilling for salg av øl/ annen alkoholholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Flesberg Handel for perioden 1.1.2008 til og med 31.12.2011.

k)      Merete Grue Pedersen godkjennes som styrer.

l)        Hilde Dokken godkjennes som styrers stedfortreder.

m)   Salgsbevillingen utvides til utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 før søn- og helligdager.

 

 1. NG Kiwi Buskerud As gis bevilling for salg av øl/ annen alkoholholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Kiwi 337 Lampeland for perioden 1.1.2008 til og med 31.12.2011.

n)      Tom Roger Hunstad godkjennes om styrer.

o)      Bjørnar Moksnes godkjennes som styrers stedfortreder.

p)      Salgsbevillingen utvides til utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 før søn- og helligdager.

 

 1. Alexander Frederik Adriansee gis bevilling for salg av øl/annen alkoholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Blåberg dagligvare for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

q)      Marielle Adriansee Hoogendyk godkjennes som styrer.

r)       Alexander Fredrik Adriansee godkjennes som styrers stedfortreder.

s)      Styrer Marielle Adriansee Hoogendyk gis frist til 31.12.07 til å avlegge godkjent kunnskapsprøve etter alkoholloven.

t)         Salgsbevillingen følger normaltidene for utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager.

 1. May Garaas gis bevilling for salg av øl/annen alkoholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Blestølen Dagligvare for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

u)      May Garaas godkjennes som styrer.

v)      Gunstein Garaas godkjennes som styrers stedfortreder.

w)    Salgsbevillingen følger normaltidene for utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager.

 

 1. Inger H. Landsverk gis bevilling for salg av øl/annen alkoholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Blestua Kolonial for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Inger H. Landsverk godkjennes som styrer.

b)      Bjørg Huslende godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Salgsbevillingen følger normaltidene for utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager.

 

 1. Anders Borge gis bevilling for salg av øl/annen alkoholdig drikk med inntil 4.7 volumprosent alkohol i lokalene til Borge Fjellhandel for perioden 1.1.2008-31.12.2011.

a)      Anders Borge godkjennes som styrer.

b)      Randi H. Dramdal godkjennes som styrers stedfortreder.

c)      Salgsbevillingen følger normaltidene for utlevering av alkoholholdig drikk til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Nåværende bevillingsperiode for salg av øl (inkl. rusbrus) utløper pr. 31.12.07. Ny 4-års periode starter fra 1.1.08-til og med 31.12.11.

Følgende har søkt om bevilling:

Bevillingssøker                                            Utsalgssted

 • Ole Helge Sønåsen:                          Lyngdal Landhandel
 • Kristen Dokken:                                 Flesberg handel AS
 • NG Kiwi Buskerud AS                       Kiwi 337 Lampeland
 • Alexander Frederik Adriansee          Blåberg dagligvare
 • May Garaas                                      Blestølen Dagligvare
 • Inger H. Landsverk                            Blestua kolonial
 • Anders Borge                                    Borge Fjellhandel

De aller fleste søkerne er nåværende bevillingshavere som søker om fornyet bevilling. Søker Sønåsen ved Lyngdal Landhandel har i 1. halvår 2007 overtatt lokalene etter Nyheim Handel. De har pr. i dag fått en midlertidig bevilling i påvente av denne saken. Svene Handel innstiller driften i desember 2007 og har derfor ikke søkt om fornyet bevilling. Eventuelle nye eiere/driftere må søke om ny bevilling etter at de kan drive på nåværende bevilling i 3 mnd. Dette vil komme som en egen sak til kommunestyret når kommunen eventuelt får ny søknad.

Søknadene er oversendt lensmannen, sosialsjefen og skattekontoret i kommunen til uttalelse. Lensmannen har ingen merknader til søknadene, ei heller sosialsjefen. Det har ikke kommet uttalelse fra skattekontoret.

Alkohollovens bestemmelser:

I henholdt til alkohollovens bestemmelser kan salg og utlevering aav alkoholholdig drikk med høyst 4.7 volumprosent alkohol skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag.

Kommunestyret kan generelt for kommunene eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av 1.ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager.

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17.mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

Kiwi, Lampeland avdeling 337 og Flesberg Handel AS har pr. i dag fått vedtak om utvidet rett til salg til kl. 20..0 hverdager og til kl. 15.00 før søn- og helligdager og de søker begge om å få beholde utvidelsen i forhold til normalbestemmelsene.

Bevillingshaver kan ha flere salgs- og skjenkebevilliger. Bevillingshaver kan godkjennes som styrer, men en person kan bare være styrer på ett sted. Dersom det er veldig små virksomheter kan de gis unntak for stedfortrederfunksjonen.

Alkoholloven har bestemmelser på at styrer/stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven for å inneha en salgsbevilling. Alle søkere har tatt denne med unntak av styrer og stedfortreder på Lyngdal Handel og forslag til styrer for Blåberg dagligvare, Marielle Adriansee Hoogendyk.  Ved en incurie har denne har blitt forsinket. Alle øvrige dokumenter fra Blåberg dagligvare, samt kafe er i formell orden.

Når det gjelder nærmere detaljer om kommunens alkoholpolitiske plan og alkoholloven, vises det til sak om skjenkebevillinger der dokumentene ligger som vedlegg.

Vurdering:

Både lensmann og sosialsjef har ingen merknader til søknadene, inkl. utvidet tid for salg for de nevnte søkerne og rådmannen innstiller på at bevillingene ”fortsetter” som i dag. Når det gjelder den nye søknaden til Lyngdal landhandel har søker som styrer Ole Helge Sønåsen med stedfortreder Bodil Midtsveen i brev av 26.9.07 fått frist til 31.12.07 til å avlegge bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven. Dette opprettholdes i forslag til vedtak. Forslag til styrer for Blåberg dagligvare Marielle Adriansee Hoogendyk, gis samme frist til å avlegge og bestå sin kunnskapsprøve.