FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

formannskapet

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

29.11.2007

kl. 13:00

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 29/07

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008 - 2011

Pia Øberg

PS 30/07

Investeringsbudsjettet- overføring av bevilgninger fra 2007 til 2008

Pia Øberg

PS 31/07

Gnr 141 bnr 15 - klage på vedtak fattet av fast utvalg for plansaker i sak 1/07

Kåre Kjennerdu

PS 32/07

Gnr 133/11 m.fl Forslag til reguleringsplan for Primskottåsen Søre - klage på vedtak i FUP-sak 53/07

Eilev Bekjorden

PS 33/07

Delegasjon av saker etter pbl § 7 fra Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker til rådmannen

Oddvar Garås

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

13.11.2007

Arkiv               

145

Saksmappe     

2007/1191

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

29.11.2007

29/07

kommunestyret

 

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden 2008 – 2011, samt årsbudsjettet for 2008, vedtas. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd.

2.      I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere.

3.      For budsjett-terminen 2008 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr. 1.000,- av takstverdien.

4.      Midler på ”bundne driftsfond – renter” avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året.

5.      Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen.

6.      Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner, og kommunestyret påpeker viktigheten av god fremdrift i gjennomføringen.

7.      Det foretas låneopptak på inntil kr. 6.850.000,- til finansiering av investeringer i 2008. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket, godkjenne rentevilkår og avtale rentebindingsperiode for hele lånets løpetid. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta en gjennomgang og refinansiering av kommunens lånemasse for øvrig for å oppnå lengste lovlige avdragstid på lånene.

8.      Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.

Vedlegg:

Økonomiplandokument 2008 - 2011

Saksopplysninger:

Det vises i sin helhet til vedlegg til saken.

Vurdering:

Det vises i sin helhet til vedlegg til saken.


 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

14.11.2007

Arkiv               

153

Saksmappe     

2007/647

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Investeringsbudsjettet - overføring av bevilgninger fra 2007 til 2008

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

29.11.2007

30/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Rest bevilgning til Flesberg kommunes investeringsprosjekter pr 31.12.2007 overføres som ny bevilgning i 2008 med samme finansiering som i 2007.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

For investeringsprosjekter i 2007 som ikke er ferdigstilt innen 31.12.2007 bes rest bevilget beløp overføres til 2008. Jfr kommunens regnskapsforskrifter skal alle bevilgninger gjøres i årsbudsjettet. Vi må derfor bevilge pengene på nytt i det året investeringen blir realisert.

Nedenfor vises oversikt over prosjektene med rest bevilgning pr 13. november. Rest bevilgning vil endre seg innen 31.12.2007.

Økonomisk status pr prosjekt 13. november 2007 er:

 

 

Budsjett

Regnskap

Rest/

Prosj

Prosjekt (T)

2007

13.11.2007

13.11.2007

745

Pleie og omsorg - Plomprosjektet

500 000

412 253

87 747

803

Kartverk

150 000

51 719

98 281

805

Rehabilitering skolebygg

600 000

382 320

217 680

807

Utskifting av gjerder barnehagene

100 000

15 263

84 737

812

Utskifting av Pcb-armatur

655 234

147 017

508 217

821

Flesberg vannverk

1 500 000

0

1 500 000

836

Lyngdal avløp-ledningsnett

250 000

0

250 000

850

Brannbil

2 500 000

997 500

1 502 500

853

Brann/innbruddsalarm

350 000

8 559

341 441

879

Veg Skatumlia inkl vann/avløp

500 000

52 789

447 212

Vurdering:

Flere av prosjektene i kommunens investeringsbudsjett for 2007 blir av forskjellige årsaker ikke ferdigstilt i 2007. Det bes om at resterende bevilgning pr 31.12.2007 overføres fra 2007 til 2008 med opprinnelig finansiering.

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

12.11.2007

Arkiv               

141/15/0/0

Saksmappe     

2005/1325

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

Gnr 141 bnr 15 - klage på vedtak fattet av fast utvalg for plansaker i sak 1/07

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

29.11.2007

31/07

 

Rådmannens anbefaling:

Flesberg kommunes klagenemnd stadfester Fast utvalg for plansaker sitt vedtak i sak 28/07 ved å ta Asbjørn Løvstad sin klage på vedtak i sak 1/07 til følge.  Hytteeier Atle Haugen gis ikke utslipptillatelse for separatutslipp ved Gnr 141 Bnr 15 i Flesberg kommune.

Vedlegg:

Grunneier Asbjørn Løvstad sitt brev av 27.02.07.                                                               Hytteeier Atle Haugen sitt brev av 18.02.07.                                                                       Miljøverndepartementet sitt brev av 22.03.07.                                                                    Fylkesmannen sitt brev av 30.08.07.                                                                                              FUP sak 1/07.

Saksopplysninger:

Den 24.04.07, sak 28/07, fattet fast utvalg for plansaker følgende vedtak:

”Grunneier Asbjørn Løvstad sin klage på vedtak i sak 1/07 tas til følge.  Hytteeier Atle Haugen gis ikke utslipptillatelse for separatutslipp ved gnr 141 bnr 15 i Flesberg kommune. ”

Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen i Buskerud for klagebehandling i overordnet forvaltningsorgan.  I sitt svarbrev av 30.08.07 skriver Fylkesmannen følgende:

”Det faste utvalg for plansaker i Flesberg kommune har avslått en søknad om utslipptillatelse.  Avslaget er påklaget av Atle Haugen, og kommunen har sendt klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.  Klagesaken returneres il kommunen fordi kommunestyret eller særskilt klagenemnd etter kommuneloven er riktig klagemyndighet for det aktuelle vedtaket.  Kommune bes derfor om å foreta klagebehandling i tråd med forurensingsloven.

Fylkesmannen skriver videre:  ”Saken gjelder klage på avslag på søknad om utslipptillatelse med hjemmel i forurensingslovens § 12-3, jf. § 12-5.  Forskriftens § 12-5 regulerer hvem som er klagemyndighet for denne type tiltak.  Der fremgår det at vedtak truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av kommuneloven kan påklages til kommunestyret eller særskilt klagenemnd, jf. Forurensingslovens § 85 annet ledd.  For enkeltvedtak truffet av kommunestyret er fylkesmannen klageinstans.

I denne saken er vedtaket som er gjenstand for klage, fattet av det faste utvalg for plansaker.  Klageorgan er da kommunestyret eller særskilt klagenemnd dersom kommunen har opprettet et slikt organ.

Fylkesmannen finner derfor å måtte returnere klagesaken, da vi ikke kan se at vi har myndighet til å avgjøre denne.

Dersom kommunestyret skulle fatte nytt vedtak i saken, det vil si at man ikke stadfester underinstansens vedtak, vil fylkesmannen være klageinstans.”

Saken fremmes derfor på nytt og gjengis derfor herunder i sin helhet:

Teknisk sjef fattet i delegasjonsvedtak 435/06 følgende vedtak gjeldende Atle Haugen sin søknad om utslipptillatelse ved gnr 141 bnr 15 i Flesberg kommune:  ”Søknad om utslipptillatelse fra ovennevnte registreringsnummer blir å avslå.”

Vedtaket ble påklaget av Atle Haugen og Fast utvalg for plansaker behandlet klagen i møte den 30.01.06, som sak 1/07.  Rådmannen hadde da følgende anbefaling til vedtak:  ”Atle Haugen sin klage over delegasjonsvedtak 435/06 blir å avslå.”  Følgende vedtak ble fattet:  Representanten Sandbæk fremmet følgende alternative forslag: ”Atle Haugen sin klage over delegasjonsvedtak 435/06 blir imøtekommet og Atle Haugen innvilges utslipptillatelse.  Ved alternativ votering mellom rådmannens anbefaling og Sandbæks alternative forslag, ble Sandbæks forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer”.

Vedtaket er nå påklaget av grunneier Asbjørn Løvstad.

Ettersom fritidsbebyggelse etter Pbl § 82 er fritatt fra tilknytningsplikten etter pbl § 65 Vannforsyning og pbl § 66 Avløp har Fylkesmannen i Buskerud i samråd med flere grunneiere på Ble og Flesberg kommune bedt Miljøverndepartementet om en avklaring av spørsmålet om tilknytning av hytter til felles avløpsanlegg med hjemmel i plan- og bygningsloven.

I svarbrev av 22.03.07 skriver Miljøverndepartementet følgende (hele brevet vedlegges):  denne bakgrunn mener Miljøverndepartementet at det kan gis reguleringsbestemmelser om felles avløpsordninger i et hytteområde og fastsettes at nye hytter får plikt til å knytte seg til disse ordningene ved innlegging av vann i gamle hytter.  Dessuten vil eksisterende hytter med ulovlig innlagt vann også kunne pålegges slik plikt til å knytte seg til felles avløpsanlegg.  På denne måten vil det være et vilkår for å legge inn vann i hyttene at det foretas tilknytning til felles avløpsanlegg.  For eksisterende hytter med innlagt vann vil imidlertid slike nye reguleringsbestemmelser ikke få betydning.”

Asbjørn Løvstad har påklaget saken i brev av 27.02.07 (hele brevet vedlegges).  Løvstad påpeker i sitt brev at Fast utvalg for plansaker har fattet et vedtak som uten nærmere begrunnelse gir Atle Haugen utslipptillatelse for separatutslipp på gnr 141 bnr 15.  Løvstad påpeker også at det viktigste i saken er forholdet til offentlig lovverk og at Atle Haugen må rette seg etter dette.  Løvstad avslutter sitt brev med følgende:  ”Jeg ber om at klagen behandles å nytt i det faste utvalg for plansaker og videresendes til Fylkesmannen i Buskerud.”  

Atle Haugen har i brev av 19.02.07 kommet med opplysninger til sak – Bnr 141 Bnr 15.  (hele brevet vedlegges).  Haugen påpeker at han kjøpte tomta på fjellet under den forutsetning at det skulle være en selveiertomt, som han kunne bestemme over selv for å slippe uønskede kostnader.  Han avslutter sitt brev med følgende:  ”Jeg må ennå en gang presisere min forundring over at privatpersoner kan bygge og drifte slike anlegg ut fra egen premisser og behov, kun av den hensikt å skape egen vinning, og i tillegg påtvinge tilkobling til alle gamle og eksisterende hytteeiere som ønsker å oppgradere den sanitære standarden.

Saksbehandler har valgt bare å skrive ett utdrag av Løvstad og Haugen sine brev.  For fullstendig innsyn i brevene, så ligger disse som vedlegg.  Saksbehandler er også av den formening at Miljøverndepartementets brev av 22.03.07 legger så klare føringer for hvordan saken bør behandles at det ikke er rom for andre tolkninger i sakens anledning.

Vurdering:

I saksbehandlers vurdering i FUP sak 1/07 er det lagt til grunn at hytteeier Atle Haugen må rette seg etter gjeldende reguleringsbestemmelser der det står følgende i pkt 5.:  ”Det skal utarbeides en helhetlig vann- og avløpsplan for området basert på hydrogeologiske undersøkelser.  For de områdene hvor det planlegges fellesanlegg for vann- og avløp, tillates det ikke enkeltløsninger.”

Når man nå kjenner Miljøverndepartementets avklaring i spørsmålet, så viser det seg at dette var en riktig vurdering.  Rådmannen vil derfor anbefale at Asbjørn Løvstad sin klage tas til følge.

Ettersom begge parter har påklaget, vil saken, uansett utfall bli oversendt Fylkesmannen til avgjørelse.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

13.11.2007

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2006/790

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 133/11 m.fl. Forslag til reguleringsplan for Primskottåsen (Knausen) - klage på vedtak i FUP-sak 53/07

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

 

 

 

fast utvalg for plansaker

 

 

formannskapet

29.11.2007

32/07

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunestyret slutter seg til kommunens faste utvalg for plansaker’ vedtak i FUP-sak 53/07, og beslutter ikke å foreta foreslått regulering for Primskottåsen (Knausen).

Dette innebærer at ar plan & landskap’, v/Anne Ribberud klage datert 13.08.07 – tas ikke til følge. Begrunnelsen for ikke å ta klagen til følge er at den inneholder ingen momenter som utløser dissidens mellom utvalgets vedtak i FUP-sak 53/07 og kommunestyret.

Vedlegg:

- FUP-sak 53/07

Saksopplysninger:

Kommunens faste utvalg for plansaker behandlet i møte 26.06.07, FUP-sak 53/07, privat forslag til reguleringsplan for Primskottåsen. Del av eiendommen Tronrud GNR 133/11, m.fl. Behandlingen var etter plan- og bygningslovens § 30. Utvalgets vedtak lød slik:

”Kommunens faste utvalg for plansaker finner ikke grunn til å fremme reguleringsforslaget for boligtomter Primskottåsen søre. GNR 133/11, og 133/28, samt 133/61,62,75,76,80,82.
Kart og bestemmelser av januar 2007.

Grunnen for ikke å fremme reguleringsforslaget fremkommer i sakens avsnitt ”Vurdering.”

Området vurderes som byggeområde under rullering av kommuneplanen og reguleringsforslaget kan fremmes på nytt etter dette.”

Reguleringsforslaget ble behandlet etter plan- og bygningslovens § 30:

Ӥ 30. Private forslag om regulering

Grunneiere, rettighetshavere eller andre interesserte som ønsker å la utarbeide reguleringsplan bør før planlegging settes i gang forelegge reguleringsspørsmålet for det faste utvalget for plansaker. Det faste utvalget for plansaker kan gi råd om planen bør utarbeides og kan bistå i planarbeidet.

Når det kommer inn private reguleringsforslag, skal det faste utvalget for plansaker selv snarest mulig og innen 12 uker behandle forslaget. Forslagsstiller og kommunen kan avtale en annen frist. Finner ikke det faste utvalget for plansaker selv grunn til å fremme reguleringsforslag for området, skal forslagsstilleren underrettes ved brev. Omfatter forslaget uregulert område eller innebærer det en vesentlig endring av gjeldende reguleringsplan, kan forslagsstilleren kreve at reguleringsspørsmålet skal forelegges kommunestyret.

For private reguleringsforslag gjelder bestemmelsen i § 27-1 nr. 1 annet ledd tilsvarende. Plikten til kunngjøring og underretning etter § 27-1 nr. 1 annet ledd påhviler den som lar utarbeide reguleringsplanen.”

Det fremkommer av pbl § 30 at hvis planutvalget kommer til at reguleringsforslag ikke bør fremmes har forslagstiller rett til å få reguleringsspørsmålet prøvet for kommunestyret – etter formell klage. Dette gjelder bare der forslaget omfatter et område som ikke tidligere er regulert, eller dersom det dreier seg om «vesentlig endring» i gjeldende regulering. Her er området ikke regulert fra før, og på vegne av forslagstillere har regulant ar plan & landskap, v/Anne Ribberud sendt inn følgende klage på planutvalgets vedtak i FUP-sak 53/07:

”Reguleringsplan for Primskottåsen Søre (tidl. varslet "Knausen") Påklaging av vedtak

Det vises til mottatt utskrift fra behandling av innsendt forslag til reguleringsplan for Primskottåsen søre etter § 30. Vedtaket tilsier at reguleringsplanforslaget ikke foreslås fremmet, men legges på is og tas opp ved forestående rullering av kommuneplanens arealdel.

Saken har sitt utgangspunkt i at Roger Snersrud i 2005 søkte om dispensasjon for å få tillatelse til å utvide området med to tomter. Han fikk avslag med bakgrunn i at "ytterligere delinger til boligformål var samfunnsmessig best realisert etter godkjent reguleringsplan". I januar 06 kjøpte Kjell Arne Gran en av de tidligere godkjente tomtene i området og ønsket å bygge generasjonsbolig på tomta, noe som i praksis tilsier to enheter på tomta. Han fikk tilsvarende beskjed som grunneier Roger Snersud, at dette måtte omsøkes gjennom reguleringsplan. I etterkant har grunneiere Ole Johan Haavengen og Bjarne Snersrud også bestemt seg for å delta med tomter. Planforslaget omfatter dermed en forsiktig fortetting i området med 5 nye tomter og mulighet for generasjonsbolig på den eksisterende tomten. Bjarne Snersrud har også tidligere søkt om deling av sin eiendom og fått til svar at reguleringsplan må utarbeides.

Grunnlaget for forespørslene er selvsagt at det er etterspørsel etter tomter i området.

Undertegnede ble kontaktet for å utføre reguleringsplanarbeidet. Politikernes anbefaling er dermed fulgt opp. Resultatet av dette arbeidet og etterfølgende behandling er at planforslaget ikke foreslås fremmet. Gran anbefales gjennom dette avisningsvedtaket å søke om dispensasjon, mens de øvrige tiltakshaverne i området henstilles til å avvente kommuneplanens arealdel.

Gran står med dette nøyaktig med samme utgangspunkt som for halvannet år siden, han har mistet tilsvarende tid med hensyn til framdrift, og er påført vesentlige merkostnader som følge av prisstigning i denne perioden. Tiltakshaverne stiller spørsmålstegn ved forutsigbarheten i behandlingen av saken, og det er grunn til å tro at tiltakshaverne ville ha vurdert annerledes dersom tidligere vedtak hadde vært formulert slik at usikkerheten om utfallet var større. Grunnlaget for valget med å gå videre i saken ville ha da vært et annet. En kan ikke se at det har fremkommet nye momenter i saken gjennom arbeidet med reguleringsplanforslaget.

Øvrige fakta i saken

Kommuneplanens arealdel

Et område rundt tidligere godkjente tomter er avsatt til boligformål, øvrig areal til LNF-område. Samlet sett vil reguleringsplanforslaget medføre en svært begrenset økning i område som er avsatt til utbyggingsformål.

Planforslaget vil også medføre en vesentlig utbedring av avkjørsel og atkomstveg inn i eksisterende område.

Sektormyndigheter

Tidligere dispensasjonssøknad fremholdt at saken ikke var forelagt sektor-myndighetene. I forbindelse med varsel av oppstart om reguleringsplanarbeid er myndighetene oversendt skisser til plan. Ingen av merknadene inneholdt vesentlige innvendinger mot planen. Alle merknadene er vedlagt saken.

Merknad fra Kongsberg kommune

Kongsberg kommune ba i sin merknad til varsling av planarbeidet om at en rekkefølge­bestemmelse mht utbygging av Baneveien også ble gjort gjeldende for dette området. Dette ville tilsi en lengre utsettelse av mulig oppstart av byggearbeider i området. Ved kontakt med Ingebjørg Trandum, kommuneplanlegger i Kongsberg kommune, viser hun til at merknaden fra Kongsberg er en anbefaling og at det er Flesberg kommune som avgjør hvordan de vil håndheve dette.

Infrastruktur

Det kan forøvrig bemerkes at infrastrukturen i området er etablert både med hensyn til vann og avløp, og kan med enkle grep oppgraderes til å tilfredsstille reguleringsplanens omfang. De atkomstmessige forhold vil bli utbedret i samsvar med vegvesenets krav.

For øvrig vises det til planbeskrivelsen og planleveransen for gjennomgang av de øvrige tema i saken.

Vi ber med bakgrunn i denne gjennomgangen om at saken tas opp til ny vurdering i planutvalget, alternativt at den forelegges kommunestyret i hht § 30 i plan og bygningsloven.

Saken ble sendt inn i januar 07. Planforslaget ble ikke tatt opp til behandling etter § 30 før i juni 07. Tiltakshaverne ønsker en ny snarlig vurdering av saken, og ber om at tilbakeføring av gebyret avventes utfallet av ny behandling. .

På vegne av tiltakshaverne.”

Vurdering:

Klagen forelegges kommunestyret i hht. plan- og bygningslovens (pbl) § 30. Kommunens faste utvalg for plansaker har alt kommet til at forslaget ikke bør fremmes. Hvis kommunestyret slutter seg til planutvalgets (fast utvalg for plansaker) beslutning om ikke å foreta regulering, vil videre administrativ klageadgang være avskåret, jf. fvl § 28 annet punktum.

I klagen skriver Ribberud: ”Saken har sitt utgangspunkt i at Roger Snersrud i 2005 søkte om dispensasjon for å få tillatelse til å utvide området med to tomter. Han fikk avslag med bakgrunn i at "ytterligere delinger til boligformål var samfunnsmessig best realisert etter godkjent reguleringsplan.”

Kommunens vedtak var (FUP-sak 2/06): ”Kommunens faste utvalg for plansaker – avslår Roger Snersruds dispensasjonssøknad av 17.10.05. Avslaget begrunnelse er at ytterligere delinger til boligformål i dette område er av samfunnsmessige årsaker best realisert etter godkjent reguleringsplan.”

I riket er det gammel tradisjon at en grunneier selv kan utarbeide forslag til reguleringsplan i tilknytning til egne byggetiltak, enten det dreier seg om en enkel tomt eller et større utbyggingsområde. Denne tradisjon har i plan- og bygningslovens § 30 fått karakter av en slags rettighet: Myndighetene er pliktige til å ta standpunkt til kjernepunktet i forslaget, nemlig om det aktuelle området skal bli gjenstand for regulering eller omregulering.

Verken forslag eller søknader har garantert utfall. I dette tilfelle ble utfallet negativt for forslagstillere.

Her følger FUP-sak 53/07 avsnitt «Vurdering». FUP-sak 53/07 er for øvrig vedlagt denne sak.

”Området omfattes ikke av godkjent reguleringsplan.

Reguleringsforslaget forelegges kommunens faste utvalg for plansaker i medhold av plan- og bygningslovens § 30. Hvor planutvalget plikter å ta standpunkt til kjernepunktet i forslaget, nemlig om det aktuelle området skal bli gjenstand for regulering eller ikke. Planutvalget behøver ikke å gå inn på enkelthetene i det foreslåtte utkast; det er først og fremst reguleringsbehovet som skal vurderes. Vedtak å fremme reguleringsforslaget binder ikke planutvalget opp i forslagets enkeltheter, slik at sluttresultatet kan bli et helt annet enn forslagstiller (planlegger) har tatt sikte på.

Med unntak av de fire boligtomtene kommunen godkjente på 1980 tallet, som ledd i arveoppgjør, legger kommuneplanen (2003) ikke opp til ny boligbebyggelse i dette området. I kommuneplanens arealdel er området delvis avsatt som eksisterende boligbebyggelse og delvis som LNF-område. Rådmannen anser at utvikling av boligfelt i denne delen av kommunen vil være uheldig i forhold til overordnete hensyn tilknyttet en samordnet areal- og transportplanlegging og ønsket utvikling av bosettingsmønster og tettsteder i kommunen. Området har en lite gunstig beliggenhet ut fra tilgjengeligheten til offentlig og privat service. Det er i kommuneplanen avsatt nye arealer for boliger i direkte tilknytning til eksisterende tettsteder. Foreliggende planforslag vil ikke styrke eksisterende sentra, men bidra til å utydeliggjøre tettstedsstrukturen og tettstedsavgrensningen.

Med bakgrunn i dette bør reguleringsforslaget ikke fremmes. Kommunens faste utvalg for plansaker har tidligere med samme begrunnelse avvist reguleringsforslag for Haavangen-feltet og Konningenfeltet. Det siste er ved riksveg 40, også tett inntil grensen til Kongsberg kommune.

Av de 4 boligtomtene kommunen godkjente på 1980 tallet er to bebygde. Den tredje søkes nå bebygd ved dispensasjon. Forutsatt ”kurant” hus vil den fjerde kunne bygges ved dispensasjon fra plankrav. Rådmannen vil ikke gå innfor ytterligere bebyggelse i området.”

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

12.11.2007

Arkiv               

044

Saksmappe     

2007/1285

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

Delegasjon av saker etter pbl § 7 fra flesberg kommunes faste utvalg for plansaker til rådmannen

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

29.11.2007

33/07

fast utvalg for plansaker

27.11.2007

87/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

1.                  Med noen unntak delegerer kommunestyret med hjemmel i pbl § 1-9 myndighet til saksbehandling etter pbl § 7 til rådmannen.
Unntakene er:
- Saker av prinsipiell betydning
- saker som fylkesmannen har merknader/innsigelse til
- saker med naboprotest
- bygging langs vassdrag eller i LNF-soner
Disse saker skal i utgangspunktet behandles av Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker

2.                  Klageorgan for delegasjonsvedtak fattet av administrasjonen etter Pbl § 7 er Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker.

3.                  Alle delegasjonsvedtak etter Pbl § 7 føres på eget skjema. Skjemaet legges frem for FUP i hvert møte.

Vedlegg:

Saksopplysninger:

I hht Plan- og bygningslovens § 7 kan kommunes faste utvalg for plansaker fatte vedtak om dispensasjon fra arealdel til kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan.  Videre er fast utvalg for plansaker dispensasjonsmyndighet etter § 17-2 (forbud mot bygging og fradeling i 100-meters beltet langs sjøen), § 23 (plikt til å utarbeide reguleringsplan – forholdet til overordnede planer) og § 33 (midlertidig forbud mot deling og byggearbeid).  Myndighet til å fatte en slik beslutning er hjemlet i Pbl § 9-1, som presiserer at kommunestyret er øverste planmyndighet i kommunen.  Imidlertid står det i kommentarutgaven til samme paragraf at kommunestyret selv står fritt til å fastsette organiseringen for hvordan en slik behandling skal skje.  Imidlertid er det ett viktig prinsipp i kommuneloven at kommunenes planleggingsoppgaver skal organiseres i samsvar med det ordinære kommunale forvaltningsmønster gjennom en totrinns behandling.

I flere kommuner, bla Kongsberg, er dispensasjonssaker etter Pbl delegert til rådmannen.  Grunnen til dette er en økende saksmengde, tidsfrister etter Pbl og ønsket om raskest mulig saksbehandling.  I Flesberg ser vi også ett økende antall av dispensasjonssaker og mange av dem kunne vært behandlet gjennom ett delegasjonsvedtak.  Kommunen vil, selv om dispensasjonssaker blir behandlet administrativt, sikre en totrinnsbehandling ved at delegasjonsvedtaket kan påklages til planutvalget.

Selvsagt er det ikke alle saker som kan behandles administrativt.  Bla må saker som fylkesmannen har merknader til, saker med naboklager, bygging/deling langs vassdrag og i LNF sonen måtte behandles av Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker.  Men enkle søknader om dispensasjon for bygging av mindre veistubber, utvidelse av terrasser, oppføring av grillkoier og andre mindre påbygg må kunne behandles administrativt.

I 2006 behandlet Teknikk plan- og ressurs 684 delegasjonssaker.  Av disse var det 263 byggesaker og 113 delingssaker etter Pbl.  I tillegg kom ca. 100 politiske saker til FUP og næring og ressurs.  40 av disse igjen var dispensasjonssaker, de fleste av dem regelorienterte, der det i liten grad var behov for å utøve politisk skjønn.

Vurdering:

Selv før Blefjellplanen var ferdigbehandlet viser statistikken i årsmeldingen at antall saker til behandling etter Pbl i Flesberg var sterkt økende.  Nå etter at den er vedtatt er flere nye reguleringsplaner under behandling, flere nye planer vil komme og saksmengden ved etaten vil øke enda mer.  I tillegg til at saksmengden øker ser det også ut til at kompleksiteten og vanskelighetsgraden i sakene øker.  Samtidig er terskelen for å kjøre en klagesak igjennom ”hele systemet” lavere nå en hva den var før.  Rådmannen mener derfor at det er viktig at politikerne blir frigjort fra de enklere sakene og at disse blir behandlet på lavest mulig nivå.  Det må være en målsetting for Flesberg kommune at saksbehandlingen skjer raskest mulig, noe som tilsier mest mulig delegasjon.  Noen enkelte saker kan selvsagt vær av prinsipiell karakter, selv om rådmannen har vanskelig for å se det.  Allikevel vil rådmannen foreslå i vedtaksform at visse type saker fortsatt blir behandlet av kommunens faste utvalg for plansaker.  Ordningen kan selvsagt revurderes etter en tid, der utfallet kan bli at flere typer saker blir delegerte, eller at delegasjonen blir dratt tilbake, dersom den faller negativt ut.

Rådmannen vil til slutt påpeke at de som søker om dispensasjon vil ha en sikkerhetsventil, dersom deres søknad blir avslått av administrasjonen, ved at vedtaket kan påklages til fast utvalg for plansakser.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.