FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

komiteen for næring og ressurs

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

24.04.2007

kl. 13:00

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 4/07

Motorisert ferdsel på barmark i utmark 2007

Nils Molia

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.04.2007

Arkiv               

K01

Saksmappe     

2007/336

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ellen Korvald

Motorisert ferdsel på barmark i utmark 2007

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

24.04.2007

4/07

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Komiteen for næring og ressurs gir følgende personer dispensasjon for kjøring i utmark på barmark sommerhalvåret 2007:
  • Terje Homelien
  • Gunstein Garaas
  • Anders Borge
  • Øyvind Høimyr og Jon Barlindhaug
  • Åge Bjøråsen
  • Baard Flatin og Tov Flatin
  • Ole Jonny Krokmogen
  • Håkon Aasland

·         Roger Rustand og Jonny Holm

2.      Prinsippene som ble vedtatt i kommunestyret i sak 3/06 i 2006 gir rammer for praktisering av dispensasjonene.

Vedlegg:

Informasjonsbrev datert 23.03.07

Saksopplysninger:

Kommunestyret behandlet i sak 3/06 i 2006 prinsipper for motorisert ferdsel i utmark, bla. barmark. De nye rutinene ble praktisert i fjor sommer. I hovedsak innebærer disse nye reglene å videreføre tidligere års praksis, men med den endring at komiteen for næring og ressurs innvilger de årlige dispensasjonene, og at disse knyttes kun til hytteområder i henhold til gjeldende kommune(del)plan. Kjøring skal være knyttet til næringsaktivitet.

Det ble 23.03.07 sendt ut et informasjonsbrev (se vedlegg) med påminnelse om søknadsfristen 1. april til de som har vært aktive i denne ordningen de siste par årene, og det har vært informert om søknadsfristen på kommunens nettside.

Kommunen har mottatt 9 søknader for sommeren 2007.

Enkelte av søknadene gjelder to personer der disse enten driver firma sammen eller samarbeider på annen måte. Oversikten nedenfor viser søkerne:

Søker:

Virksomhet:

Type(r) oppdrag:

Typer(r) kjøretøy:

Terje Homelien

Grunneier på Ble

Transport ved bygging og avløpsanlegg

Sekshjuls motorredskap, traktor og gravemaskin

Gunstein Garaas

Grunneier på Blefjell

Leiekjøring

Muskegg m/reg.nr. KX3326

Anders Borge

Borge Fjellhandel

Transport og graving

Polaris Big Boss 6x6, Kobelco sk 60 m/belter,

Fiat 70-90 reg.nr. KU5734,

Øyvind Høimyr og Jon Barlindhaug

Høimyr og Barlindhaug AS

Grave- og transportoppdrag ved bygging av renseanlegg

Traktor, beltevogn og gravemaskin

Åge Bjøråsen

Grunneier på Ble

Leiekjøring/transport

Beltevogn Hägglunds BV206, reg.nr. DE4263

Baard Flatin og Tov Flatin

Grunneiere i Lyngdal

Kulturarbeid i skog, og ulike typer leiekjøring

Polaris sportsman 6x6 med henger, reg.nr. KX2934

Ole Jonny Krokmogen

Grunneier

Mindre gravearbeider til grunnmur, drenering og planering

Minigraver ABS TB36 og jordbrukstraktor

Håkon Aasland

Aasland BleSevice

Transport og graving

Graveamskin HITACHI

ATV 4x4, reg.nr. KX2635

Roger Rustand og Jonny Holm

Ble Fjellskog AS

Hytteservice på gnr. 142/2 og 138/4

Polaris 6x6

Vurdering:

I utgangspunktet er det forbud mot motorisert ferdsel i utmark, jfr. Lov om motorisert ferdsel i utmark. Men loven og forskriften gir visse unntak, og dessuten mulighet for at folkevalgt organ kan gi tillatelse når særlige grunner foreligger.

I hytteområder med lite utbygd veinett oppstår i praksis enkelte behov som må dekkes ved kjøring på barmark. Kommunen har derfor etablert en ordning med generell dispensasjon supplert med melding av hver enkelt tur. Dette gir fleksibilitet, men også ansvar til aktørene.

Kommunens ordning gir et godt bilde av behov og omfang av kjøring på barmark. Det forutsettes da at alle kjøreoppdrag på barmark meldes. Erfaringen de siste årene er at flere av de som har fått tillatelse ikke benytter denne. Og at de som tar kjøreoppdrag, kjører relativt få turer. Antall søkere er noe lavere dette året enn i fjor.

Alle søkere har enten et firma eller er grunneeiere som ønsker å tilby tjenester til hyttefolk, og kan derfor ha behov for muligheten til å kjøre på barmark. Rådmannen anbefaler at alle søkere dette året får innvilget dispensasjon med de retter og plikter dette innbærer.

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

Teknikk, plan og ressurs

 

 

 

Adresseliste nedenfor

 

 

 

 

Deres ref:

Vår ref:

Saksbeh:

Arkivkode:

Dato:

 

2007/336-

ELLENK

K01

23.03.2007

 

Informasjon/påminnelse om motorisert ferdsel på barmark 2007

Vi minner om rammer og opplegg for de som ønsker å søke dispensasjon for motorisert ferdsel på barmark. Informasjonen nedenfor er tilsvarende den vi sendte ut i fjor vår.

”Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag” har som formål å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne naturmiljøet og fremme trivselen. Generelt gjelder et forbud mot motorferdsel i utmark. Men loven gir også en del unntak og visse muligheter for dispensasjon.

Kommunestyret i Flesberg behandlet 16. februar 2006 en prinsippsak om motorferdsel i utmark og praktisering av regelverket rundt dette. Saken gjaldt alle former for motorisert ferdsel i utmark, også barmark.

Vi refererer fra denne saken:

 • Alle søknader om barmarkskjøring skal være kommunen i hende innen 1. april hvert år for å kunne behandles politisk før kommende sommersesong.
 • Kommunen minner om søknadsfristen på kommunens nettsider en måned før denne går ut. Nåværende praksis med årlig brev til aktuelle personer og firmaer søkes avviklet, men opprettholdes så lenge rådmannen mener dette er hensiktsmessig.
 • Tillatelser skal normalt gis med følgende rammer:

·         Barmarkskjøring forutsettes kun å skje som unntakstilfelle, og når dette er eneste mulighet.

·         Generell dispensasjon kan benyttes

   • i hytteområder, dvs. byggeområder for fritidsbebyggelse og LNF-områder med spredte hytter, jfr. gjeldende kommune(del)plan, for å utføre serviceoppdrag for hytteeiere.
   • langs sti- og løypetraseer for å utføre eventuell nødvendig tilrettelegging.

·         Dispensasjon tildeles personer som utfører dette som del av sitt næringsgrunnlag.

·        Enhver kjøretur skal meldes til kommunen før kjøring, og umiddelbart bekreftes mottatt av kommunens fellestjeneste eller saksbehandler. Kommunikasjon om kjøring kan også skje elektronisk. Som del av meldingen skal kjøretrasé kartfestes.

·         Kjører har det totale ansvar for at terrengskader ikke oppstår:

   • Dersom terrengskader likevel skulle skje, skal dette meldes kommunens TPR-etat snarest. Kjører er dessuten ansvarlig for å utbedre dette for egen kostnad innen 14 dager etter at kjøringen har skjedd.
 • Mislighold av dispensasjonen fører til umiddelbar inndragning og utestegning i framtida.

·         Kommunestyret delegerer til komiteen for næring og ressurs å innvilge sesongvise generelle dispensasjoner for barmarkskjøring.

Det er følgelig på tide å søke dispensasjon for 2007 for de som har behov for dette. Dette brevet sendes personer og firmaer som i de siste 2 årene har vært i kontakt med kommunen om kjøring i utmark på barmark, og derfor kan være interessert i å søke. Vi registrerer at flere av de som fikk vårt brev i fjor ikke søkte, og også at noen av de som fikk dispensasjon ikke rapporterte bruk. For ordens skyld sender vi likevel denne informasjonen også til disse.

Rammer for søknadene:

Søknader må være kommunen i hende innen 1. april. Søknadene vil bli behandlet i komiteen for næring og ressurs i aprilmøtet.


Av søknaden skal følgende fremgå:

 • Navn på søker
 • Type kjøretøy
 • Formål og behov for dispensasjon

·         Aktuelt område for dispensasjon.

Kommunestyret har vedtatt at dispensasjon kun kan innvilges til personer som utfører kjøring som del av næringsgrunnlaget. I praksis gjelder dette først og fremst grunneiere som utføres visse transportoppdrag for hytteeiere, brønnborefirmaer og personer som utfører graveoppdrag.

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på telefon 32 76 06 52 eller på e-mail ellen.korvald@flesberg.kommune.no.

For ordens skyld ber vi dere merke dere at kommunestyrets vedtak innebærer at søknader om kjøring på barmark nå har en fast frist hvert år den 1. april. Det vil bli lagt ut en påminnelse om dette på kommunens nettside, mens utsending av dette skrivet som informerer om søknadsfristen vil bli avviklet.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

Ellen Korvald

konsulent

 

 

 

Likelydende brev er sendt:

 • Einar Huslende, 3623 Lampeland
 • Arne Ørstein, 3620 Flesberg
 • Anders Borge, 3623 Lampeland
 • Terje Homelien, 3620 Flesberg
 • Tom Ivar Stepien, 3623 Lampeland
 • Bjørn Ola Skalstad, Stuvstadgrenda, 3620 Flesberg
 • Åge Bjøråsen, 3623 Lampeland
 • Håkon Åsland, Stalsbergsgate 18, 3612 Kongsberg
 • Jon Barlindhaug, 3620 Flesberg
 • Øyvind Høimyr, 3620 Flesberg
 • Gunnstein Garaas, 3623 Lampeland
 • Ole Jonny Krokmogen, 3620 Flesberg
 • Jan Åge Sandbæk, 3623 Lampeland
 • Bård Flatin, 3624 Lyngdal

 

 

 

 

Kopi: Lensmannen i Flesberg