FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

formannskapet

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

26.04.2007

kl. 13:00

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 10/07

Kommunal støtte til politiske partier

Oddvar Garås

PS 11/07

Regelverk for Flesberg kommunes nærings- og utviklingsfond

Thomas Fosen

 

 

 

 

NB! Dokumentet Årsmelding og årsregnskap 2006 blir delt ut på gruppemøte 23.4.07. Saken tas opp til endelig politisk behandling i kommunestyremøte 28.6.07.


 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

13.04.2007

Arkiv               

223

Saksmappe     

2007/433

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Kommunal støtte til politiske partier

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.04.2007

10/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Flesberg kommunestyre vedtar at det fra og med 2007 gis kommunal gruppe- og representantstøtte til politiske partier etter de kriterier partiloven setter.

2.      Søknad på fastlagt skjema sendes kommunen i løpet av 1. tertial i året etter et valgår.

3.      Årlig støtte fastsettes i økonomiplanen.

4.      For 2007 bevilges kr. 20.000. Dekning tas opp ved justering av årsbudsjettet.

Saksopplysninger:

Notat fra rådmannen ble delt ut i kommunestyrets møte 29. mars. Repr. Eilev Bekorden ba om at saken settes på sakskartet på neste kommunestyremøte. Dette ble tatt til etterretning.

Tidligere utbetalte kommunene statstilskudd til de politiske partienes kommuneorganisajoner. Tilskuddet var basert på resultat fra kommunevalget og representasjonen i kommunestyret og ble refundert av fylkesmannen.

Den nye partiloven trådte i kraft fra 01.01.2006. Reglene om statlige støtteordninger til politiske partier ble videreført. Statlig støtte er fortsatt forbeholdt registrerte politiske partier, men blir heretter gitt i form av grunntilskudd (1/10) og stemmestøtte (9/10). Fylkesmennene har fra og med 2006 etter søknad utbetalt statstilskudd til de politiske partiene i kommuner og fylker.

Tilskuddet til kommunestyregrupper og kommunestyrerepresentanter er avviklet som statstilskudd. Det er opp til hver enkelt kommune om de vil videreføre dette tilskuddet. Hvis tilskuddet videreføres blir det anbefalt at forutsetningen i partiloven følges.

Midler til tidligere gitt tilskudd er beregnet inn i kommunenes rammetilskudd. For Flesberg kommune utgjorde denne gruppe- og representantstøtten kr. 21.675,- i 2006.

I 2005 utgjorde gruppe- og representantstøtten kr. 38.761,58 av total støtte på kr. 52.973,82.

Fylkesmannen i Buskerud utbetaler tilskudd etter følgende regler:

Fylkesmannen har ansvar for å betale ut statlige tilskudd til kommune- og fylkespartiene. Ordningen er lovregulert i den nye partiloven.

I tillegg til å utbetale tilskuddet, skal Fylkesmannen også føre register over både lokale og regionale parti og partilag (inkludert fylkesungdomsorganisasjoner) som søker og får utbetalt støtte.

Partiene blir oppfordret til å søke om tilskudd innen 15. januar i året etter et valgår.

Søknaden må inneholde:

·         navn på partiet

·         postadresse og telefonnummer

·         navn, postadresse og telefonnummer til lederen for organisasjonen

·         partiets organisasjonsnummer i partiregisteret/enhetsregisteret, ev. også morpartiets organisasjonsnummer

Søknad med korrekte registreringsdata er et krav for å få utbetalt statlig partistøtte.

Vurdering:

Rådmannen vil tilrå at kommunestyret vedtar at det skal gis kommunal støtte fra og med 2007 etter de kriterier som Partiloven setter og at søknad sendes på fastlagt skjema.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

17.04.2007

Arkiv               

U01

Saksmappe     

2007/446

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Regelverk for Flesberg kommunes nærings- og utviklingsfond

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

26.04.2007

11/07

kommunestyret

10.05.2007

 

 

Rådmannens anbefaling:

Forslaget til ”Regelverk for Flesberg kommunes nærings- og utviklingsfond, vedtas. Regelverket gjøres gjeldende for næringsfondet, og erstatter tidligere retningslinjer for næringsfondet som med dette vedtak oppheves.

Vedlegg: Utkast til regelverk for Flesberg kommunes nærings- og utviklingsfond

Saksopplysninger:

Kommunestyret nedsatte i 2006 en arbeidsgruppe bestående av ordfører Egil Langgård, Brynjulf Hansen, Nils Molia, Sofie Skjold Skrudland og Eilev Bekjorden for å gå igjennom retningslinjene for kommunens fond rettet mot næringsutvikling.

Arbeidsgruppen har hatt 3 møter, og i det første møtet ble arbeidets mandat stadfestet: Den nedsatte arbeidsgruppen skal fremme et forslag til omstrukturering og samling av kommunens ulike fond som retter seg mot næringsutvikling og kommunale investeringer. Arbeidsgruppen skal videre komme med forslag til reviderte vedtekter for næringsfondet.

I arbeidsgruppens siste møte den 19.02.07 ble et utkast til regelverk korrigert, og arbeidsgruppen satte en intern frist til 10.03.07 for å komme med merknader. Det har ikke innkommet noen merknader til utkastet, og saken fremmes derfor nå til behandling med det vedlagte utkastet som forslag til nytt regelverk.

Det er ikke foretatt en fullstendig gjennomgang av alle næringsrelaterte fond i skrivende stund, og det må tilskrives kapasiteten administrativt de siste månedene. Det er derfor naturlig at man ved denne behandling først forholder seg til næringsfondet, og lager nytt regelverk for det. Deretter kan andre fond legges inn under det nye regelverket.

Det foreliggende forslag vil ved vedtak erstatte de retningslinjer som tidligere er vedtatt for næringsfondet.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at forslaget til nytt regelverk for næringsrelaterte fond vedtas.

 

 

 

 

UTKAST TIL REGELVERK

FOR

FLESBERG KOMMUNES NÆRINGS- OG UTVIKLINGSFOND

 

Formål:

Flesberg kommunes nærings- og utviklingsfond skal anvendes til finansiering av tiltak som fremmer næringsutvikling og bosetting i Flesberg kommune. Innenfor denne rammen kan fondet brukes til finansiering av kommunale utbyggingstiltak som oppkjøp og tilrettelegging av arealer for næringsutbygging, boliger, industriutleiebygg m.v. Fondets midler skal primært bidra til initiering og etablering av nye arbeidsplasser, men også kunne bidra til å videreutvikle eksisterende arbeidsplasser. Bruken av fondet skal skje i tråd med de utviklingsmål og satsninger som framgår av kommuneplanens langsiktige del, og kommunens øvrige planverk som følger av denne.

 

Støtteområder, beløpsgrenser:

Nærings- og utviklingsfondet kan brukes til følgende formål og med følgende beløpsgrenser:

·         Investeringer i bedrifter og bedriftsetableringer - inntil kr. 100.000

·         Bedriftsutvikling (eks. kompetansetiltak, markedsføring) – inntil kr. 50.000

·         Kommunale grunnlagsinvesteringer – inntil kr. 500.000

·         Støtten til investeringer gis som tilskott

·         Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehov for et prosjekt. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom kan det gis inntil 75 % finansiering

 

Områder som ikke kan støttes fra næringsfondet:

·         Tegning av kommunale aksjer/andeler i privat næringsvirksomhet, unntatt

  • næringsselskap, utleiebygg eller lignende som kommunen eier sammen med andre kommuner eller private interesser.

·         Gjeldssanering og direkte driftstilskudd til bedrifter

·         Garantier for lån til næringsvirksomhet

·         Ordinære kommunale oppgaver

·         Utskifting av utstyr/materiell

·         Kjøp av tomt (grunnlagsinvesteringer)

·         Boliger for ansatte

·         Re-investeringer i EDB-utstyr eller øvrig kontorutstyr.

·         Ordinær utvidelse av eksisterende virksomhet

·         Virksomhet som kommer i direkte konkurranse med allerede etablerte virksomheter i kommunen

 

Krav til søknadene og saksbehandling:

 

Behandling:

I medhold av kommunens delegasjonsreglement behandles søknader med søknadssum under kr. 15.000 administrativt. Øvrige søknader behandles i kommunestyret etter anbefaling fra komite.

 

Formkrav til søknaden:

Søknad skal som minimum inneholde:

·         Forretningsidè/mål for virksomheten

·         Opplysninger om eierforhold, ledelse og organisasjon

·         Forretningsadresse Flesberg kommune

·         Beskrivelse av produktene, markedsopplysninger og forventet sysselsettingseffekt

·         Investeringsbudsjett og driftsbudsjett for første tre år og likviditetsbudsjett.

·         Eksisterende virksomheter må i tillegg legge ved de to siste års regnskap, samt opplysninger om eksisterende lån og andre forpliktelser som kan ha betydning for vurdering av søknaden

·         Søker må fylle ut og underskrive egenerklæring som bekrefter at søker/virksomheten:

o        Ikke er dømt for økonomiske misligheter siste to år

o        For tiden ikke er underlagt konkurskarantene

o        Ikke er under rettslig etterforskning i økonomiske saker

o        Godkjenner at rådmannen kan innhente kredittopplysninger om søker/virksomhet

o        Oppdatert skatteattest

·         Ved mottatt støtte til en investering eller etablering kan tilskudd kreves tilbakebetalt helt eller delvis (minus 20 % beregnet avskriving pr år) dersom objektet tas ut av sin næringsvirksomhet, eller tas ut av kommunen i løpet av de første 3 år etter at investeringen er foretatt.

 

Generelt:

Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet.