FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

fast utvalg for plansaker

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

23.10.2007

kl. 13:00

 

NB! Saksordførere er ikke klart før etter at Fast planutvalg er konstituert.

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 72/07

Gnr 119/2 Søknad om dispensasjon, pbl § 7

 

PS 73/07

Gnr 117/7 Forslag til reguleringsplan. Offentlig ettersyn, pbl § 27-1 nr 2

 

PS 74/07

GNR 11/4 F 15 - SØKNAD OM DISPENSASJON

 

PS 75/07

GNR 16/1,2,3 - 17/1,2 OG 17/7-3 - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING

 

PS 76/07

Gnr 10/55 Søknad om dispensasjon, pbl § 7

 

PS 77/07

GNR 146 BNR 3,4 - SØKNAD OM DISPENSASJON

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

08.10.2007

Arkiv               

119/2/0/0

Saksmappe     

2007/542

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 119/2 Søknad om dispensasjon, pbl § 7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

23.10.2007

72/07

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker – avslår Grettes dispensasjonssøknad av 17.04.07.

Avslagets begrunnelse er at ytterligere delinger til boligformål i dette område er av samfunnsmessige årsaker best realiserte etter godkjent reguleringsplan. Videre vil godkjenning være retningsgivende og derfor skade forvaltning av kommuneplanen. Se før øvrig sakes avsnitt ”Vurdering”.

Vedlegg:

-          FUP-saker 49/07 og FUP-55/07

Saksopplysninger:

Fra grunneierne på GNR 119/2 Gunnar-, Arne og Jan Arild Grette er mottatt følgende dispensasjonssøknad. Søknaden er datert 17.04.07.

”SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS KRAV OM REGULERINGSPLAN

Vi, Gunnar, Arne og Jan Arild Grette søker herved om dispensasjon fra kommuneplanens krav om reguleringsplan på GNR. 119, BNR. 2. Som særlige grunner kan nevnes: her på dette området har det før blitt skilt ut 2 tomter i tilknytning til boligfeltet i Svene, med vann- og avløpssystem tilknyttet det kommunale nettet. Vi ønsker nå å utvide dette lille bo-området med en tredje tomt til Øyvind Grette med vegrett i eksisterende veg.

I samarbeid med Age Mørken, Trond Surlien og Thor Inge Navelsaker, har vi funnet ut at eksisterende løsning på vann og kloakk er tilrettelagt, og har kapasitet nok til en husstand til. For nærmere opplysninger angående dette, ta kontakt med Thor Inge Navelsaker.

For å få plassert huset på en gunstig måte i forhold til terreng, veg, vann og kloakk, er tomtens ønskede grenseforløp inntegnet slik den er.”

Kommunens faste utvalg for plansaker er forelagt saken i møter 12.06.07 og 26.06.07, FUP-saker 49/07 og 55/07. Først vedtok utvalget å utsette saken til neste møte til at området kunne befares. Siden vedtok utvalget i FUP-sak 55/07:

”Tomta ligger naturlig til for oppføring av bolig samtidig som det er tilfredsstillende løsninger for vann- og avløp. I tillegg er hus på nabotomter oppført på dispensasjon tidligere og FUP ønsker ingen forskjellsbehandling av kommunens innbyggere. Øyvind Grette innvilges derfor dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i hht Pbl § 7”.

Sektormyndighetene; fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeskommunens utviklingsavdeling var ikke oversendt saken til uttalelse i hht. plan- og bygningslovens § 7. Det skyldes at rådmannen innstilte på avslag.

I Fylkesmannens veileder for behandling av dispensasjonssaker opplyser at dersom administrasjonen har innstilt på avslag i en dispensasjonssak, og saken av den grunn ikke har vært oversendt sektormyndighetene til uttalelse, kan ikke planutvalget innvilge søknaden før de berørte sektormyndigheter er hørt. Dette innebærer at i slike tilfeller må saken utsettes. Videre presiseres det at det er særlig viktig å påse at vedtaket er tilstrekkelig begrunnet når planutvalgets vedtak går på tvers av administrasjonens opprinnelige innstilling.

Saken ble siden av rådmannen oversendt sektororganene til uttalelse i hht. plan- og bygningslovens § 7. Fra fylkeskommunens utviklingsavdeling er mottatt følgende to uttalelser:

”Gnr 119 bnr 2 - Flesberg kommune - Søknad om dispensasjon - Uttalelse

I samsvar med plan- og bygningsloven § 7 har Buskerud fylkeskommune ved utviklingsavdelingen mottatt ovennevnte planforslag til uttalelse.

Planfaglige merknader

For at det skal kunne gis dispensasjon etter pbl § 7 må det foreligge særlige grunner til dette. Vi kan ikke se at det foreligger tungtveiende argumenter for en dispensasjon i dette tilfellet, ettersom tiltaket ikke har en vesentlig nytte for samfunnet, men er av en mer privatøkonomisk karakter.

Vi er enig i rådmannens vurdering og vil presisere betydningen av å overholde kommuneplanens bestemmelser dersom dette dokumentet skal ha en vesentlig funksjon i den kommunale arealplanleggingen. Nye utbyggingsområder bør vurderes ved rullering av kommuneplan en. Faren for presedens er stor i slike saker, og vi anbefaler at søknaden avslås.”

”Gnr 119 bnr 2 - Flesberg kommune - søknad om dispensasjon - uttalelser

I samsvar med plan- og bygningslovens § 7 har Buskerud fylkeskommune ved utviklingsavdelingen mottatt ovennevnte planforslag til uttalelse.

Nyere tids kulturminner

Ved søk i våre arkiver, er det ikke funnet SEFRAK-registrerte kulturminner. Vi har derfor ingen merknader til planforslaget.

Automatisk fredete kulturminner

Vi kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner på stedet, men ber om at følgende uttalelse innarbeides ved et eventuelt vedtak om dispensasjon:

"Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloven § 8, 2 ledd””.­

Vurdering:

Tomten Grette ønsker å opprette vil være tett inntil Svene boligfelt fra øst. De to eksisterende boligtomtene Grette nevner i dispensasjonssøknaden er opprettet (fradelte) før dagens kommuneplan ble gjort gjeldende ved kommunestyrets vedtak i mai 2003. Tomtene er opprettet (fradelte) henholdsvis i 1992 og 1998. Søknader skal behandles til hver tid etter gjeldende regelverk.

I forhold til kommuneplanens arealdel vil den nye tomtens 2 daa fordele seg noenlunde jevnt på kommuneplanens arealdel «Byggeområder» og «Landbruks- natur- og friluftsområder». For disse områder gjelder følgende bestemmelser.

Byggeområder:

”I områder avsatt til Byggeområder kan arbeider og tiltak som nevnt i pbl §§ 86 b og 93 ikke finne sted før området inngår i gjeldende reguleringsplan.”

Landbruks-, natur- og friluftsområder:

”I alle LNF-områder er bygg og anlegg som er nødvendig for landbrukets drift tillatt. Tiltakene forutsettes å skje etter de rammer landbrukslovgivingen og plan- og bygningsloven gir, samt etter planbestemmelsene i §§ 2 og 3.

Ny bolig- og fritidsbebyggelse, samt utvidelse av slik eksisterende bebyggelse, er i utgangspunktet ikke tillatt. Eventuelle tiltak krever dispensasjon etter pbl § 7.”

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon. I motsatt fall er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon.

Kommunen ved sin behandling skal foreta konkret vurdering av hvorvidt det foreligger grunner som taler for en dispensasjon. Slike særlige grunner skal primært knyttes opp mot den konkrete areal- og ressursutnyttelsen og intensjonen i overordnet plan. Et eventuelt vedtak om dispensasjon må være godt begrunnet for å unngå at det skapes en uheldig presedens.

Dispensasjon i hht. Grettes søknad vil skape en uheldig presedens som vil vanskeliggjøre praktisering av gjeldende kommuneplan. Kommuneplan er kommunens arealdisponeringsplan vedtatt av kommunestyret og må ikke fravikes via dispensasjon som vil åpne for strukturendring, det kan bli konsekvensen her. Videre delinger på dette sted må ikke skje uten at området i sin helhet er regulert.

Den 31.01.06, FUP-sak 2/06 behandlet og avslo kommunens faste utvalg for plansaker parallell søknad med samme begrunnelse.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

09.10.2007

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2006/1174

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 117/7 Offentlig ettersyn, pbl § 27-1 nr 2 - forslag til reguleringsplan for Holtefjell Hyttegrend, del av 117/7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

23.10.2007

73/07

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 nr 2 – legger forslag til reguleringsplan for ”Holtefjell Hyttegrend, del av GNR 117/7, ut til offentlig ettersyn.

Etter at regulanten har gjort følgende endringer:

 1. Relevant koordinatrutenett påføres kartet.
 2. Feil i tegnforklaring rettes.
 3. I reguleringsbestemmelsene endres ”T-BRA” til ”BRA (m²) - unntatt parkeringsareal”. Dette i tråd med reviderte tekniske forskrifter.

Saksopplysninger:

Det foreligger forslag til reguleringsplan for del av eiendommen GNR 117/7 Søre Rustand. Planforslaget er utarbeidet av landskaps­arkitekt Anne Ribberud, Fjellrens AS v/Odd Roar Sæther og Ing. Marit Kleivedalen på opp­drag fra grunneier Sigurd Lia.

Følgende 6 avsnitt er for det meste hentet fra regulants ”planbeskrivelse”.

Planen skal legge til rette for 5 nye tomter for fritids­bebyggelse, samt nye atkomstveger i området. I forhold til arealdelen av kommuneplanen er hoveddelen av planområdet avsatt til fritidsbebyggelse, resten er avsatt til LNF-områder. Planområdet inn­går ikke i tidligere godkjent regulerings­plan.

Planområdet ligger på østsida av Numedal, opp mot Holtefjell, med atkomst fra Svene langs privat veg og fra Lampeland (Fønset) langs fylkesveg/ privat veg. Det er bompengeavgift på begge atkomster. Planområdet har videre atkomst fra Rustandsetra via eksisterende vei som opprustes.  Avstanden til Svene er ca 10 km.

Det er ingen eksisterende hytter innenfor planområdet. Fritidsboligene vil i stor grad ligge for seg selv og ikke berøre eksisterende bebyggelse. Området ligger på mellom 430 og 460 meter over havet og omfatter ca 120 daa. Planområdet består i øvre deler av glissen furuskog i småkupert terreng med mindre myrdrag mellom bergrabber i dagen. Nedre del av området et består av flatere områder med spredte furuer som avgrenses av strandlinjen til Krokvannet.

Det er ikke strøm i området i dag. Grunneier vurderer minikraftverk i tilliggende vassdraget. Dette tiltaket må omsøkes separat.

Eksisterende bebyggelse på tilliggende eiendommer har lav sanitær standard. Det er ikke tatt detaljert stilling til hvilke tekniske løsninger som kan benyttes i området, men det er naturlig å se dette i sammenheng med løsninger angitt i forskrifter for separate avløpsanlegg. Ved søknad om innleggelse av vann skal det utarbeides utslippssøknad i hvert enkelt tilfelle.

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet er varslet i Laagendalsposten sept. 2006. Overordnede myndigheter, naboer og berørte er varslet ved brev datert 3. januar 2007.

Innkomne merknader til kunngjøringen.

Fylkesmannen i Buskerud:

”Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for del av      Søre Rustand ved Krokvatnet i Flesberg kommune


Fylkesmannen har fått oversendt varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for inntil 8 nye hyttetomter ved Krokvatnet. Fylkesmannen ber om at planforslaget endres slik at de nye hyttetomtene lokaliseres innenfor det arealet som er avsatt til byggeformål i kommuneplanen. Ut fra konflikter med regionale friluftsinteresser i randsonen mot Hol­tefjell varsler miljøvernavdelingen innsigelse til tomter som er i strid med kommunepla­nen. Fylkesmannen ber om at det ikke legges til rette for brygge ved vannet.


Fylkesmannen har i brev av 3. januar 2007 fra ar plan & landskap fått oversendt varsel om oppstart av reguleringsplan for ny fritidsbebyggelse på eiendommen gnr. 117, bnr 7 ved Krokvatnet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for inntil 8 nye tomter for fritids­bebyggelse.

PIanområdet er i kommuneplanens areal del avsatt dels til LNF-område med forbud mot hytte­bygging, og dels til nytt byggeområde for fritidsbebyggelse.

Fylkesmannen viser til at østlige deler av Flesberg kommune er preget av sammenhengende skogområder mot grensen til Øvre Eiker og Sigdal. Det knytter seg store friluftsinteresser til disse områdene som er relativt lite utbygd og mindre tilrettelagt enn andre deler av kommu­nen.

Ved rulleringen av siste kommuneplan for Flesberg fremmet miljøvernavdelingen innsigelse til nye hyttefelt syd for Krokvatnet ut fra et ønske om å ivareta de regionalt viktige frilufts­områdene i randsonen mot Holtefjell. Fylkesmannen anbefalte også at det aktuelle hyttefeltet nord for Krokvatnet ble tatt ut av planen fordi det griper inn i de sammenhengende skogom­rådene og heller ikke var i tråd med kommuneplan ens strategi om bærekraftig hyttebygging. Miljøvernavdelingen fremmet imidlertid ikke innsigelse, blant annet ut fra at feltets meget begrensete utstrekning.

På denne bakgrunnen finner Fylkesmannen det svært uheldig at det gjennom regulerings­planarbeidet fremmes forslag om å utvide byggeområdet i forhold til gjeldende kommune­plan. Miljøvernavdelingen varsler innsigelse til tomter som er i strid med kommuneplanens avgrensning av byggeområdet. Ut fra regionale friluftsinteresser er det heller ikke ønskelig med brygge for småbåter ved Krokvatnet.”

Fylkeskommunen:

”Søre Rustand - gnr. 117 bnr. 7 - Krokvatnet - Flesberg kommune - informasjon om oppstart av reguleringsplanarbeid

Det varslet om opptastart av planarbeid for en et hytteområde, del av søre Rustand.

I kommuneplanen arealdel er deler av dette området avsatt som om området for fritidsbebyggelse. Resten av dette området er avsatt som LNF-område. Det er allerede inngrep i dette området i form av en vei. Hyttene er tenkt lagt inn til denne veien med adkomst fra denne.­

Det er også skissert inn et område for friluftsområde badeplass i et område ved Krokvatn. Dette området ligger utenfor LNF-området. Generelt sett bør en unngå inngrep i strandsonen. Dersom denne badeplassen skal være åpen for alle og ikke er til hinder for fri ferdsel kan den anlegges. Vi er med skeptisk til brygge for småbåter. Dette er et større tiltak og det kan stilles spørsmål om det er behov for dette.

 

Ved planlegging på dette kartgrunnlaget bør plasseringen av hytter i terrenget markeres med fastmerker og disse innmåles med GPS. Det utarbeides liste som viser plasseringen i koordinater. Hyttene plasseres slik at de ligger godt i terrenget. I bestemmelser bør det legges vekt på god estetisk utforming. Dette gjøres gjennom gode bestemmelser som legger vekt på materialbruk og god formgiving

Kulturminner:

Ovennevnte plan område er tidligere registrert av oss, se brev av 12.12.2006.

Da det ikke ble funnet automatisk fredete, har vi ingen merknader til reguleringsplanen. Det ble imidlertid registrert 3 kullmiler fra etter-reformatorisk tid og vi ber om at det blir tatt hensyn til disse ved en utbygging. Det bør likevel framgå av kommunens vedtak at dersom det under anleggsarbeidet skulle framkomme automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklings avdelingen i fylkeskommunen varsles, jmf. kulturminneloven § 8.2.

Statens vegvesen:

”Reguleringsplanarbeid for del av Søre Rustand Gnr 117. bnr 7. kvatnet. Flesberg kommune.

For Vegvesenet er det viktig at nye byggeområder er vurdert i en større sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være godkjent kommune(del)plan.

Regulering medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler. Forholdet til sikre skoleveger bør avklares. I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg og trafikkforhold på riks- eller fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt gjennomført før området kan tas i bruk.

Vi minner om at det i reguleringsplanen for Rustandlia er satt rekkefølgekrav knyttet til boligantall (10 boliger) som betingelse for opparbeidelse av krysset med Rv 40. Vi regner at den aktuelle hyttebebyggelsen skal benytte samme atkomst til Rv 40 og øke trafikken krysset. For hytteområdet bør det derfor settes tilsvarende rekkefølgekrav knyttet til samlet nyskapt trafikk som skal benytte det aktuelle krysset.

For regulering av støyømfintlig bebyggelse nær riks- eller fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen.

Vi forutsetter ny uttalelse fra Vegvesenet i forbindelse med offentlig ettersyn.”

Vurdering:

Rådmannen er enig i regulantens kommentarer til innkomne merknader. De er som følger:

Merknad fra                        Merknad                                       Kommentar

 

Statens Vegvesen

 

Krav til rekkefølgebestemmelser for utbedring av vegkryss ved avkjørsel Rv 40 i Svene.  (tilsvarende som for boligbebyggelse)

 

 

Fritidsbebyggelse genererer svært liten trafikkøkning sammenlignet med boligbebyggelse. Adkomsten er også forøvrig delt mellom Lampeland og Svene.  Dette synes som et urimelig krav. 

 

Buskerud Fylkeskommune

 

Skeptisk til anlegg av brygge for småbåthavn

 

 

Endres til fortøyingsområde for småbåter.

 

Fylkesmannen i Buskerud

 

Fylkesmannens Miljøvernavdeling har innsigelse til tomter som ligger utenfor det arealet som er avsatt til byggeformål i kommuneplanens arealdel. De ønsker heller ikke tilrettelegging for brygge.

 

Området som er lagt inn i kommuneplanens arealdel er uhensiktsmessig avgrenset. Innefor dette området er det to egnede tomter som vist på vedlegg der kommuneplanen er lagt under plankartet. En mindre endring av området i kommuneplanen må tillates, men endringen er gjort svært begrenset og antallet er redusert til 5 nye tomter for fritidsbebyggelse. Det åpnes ikke for brygge, men mulighet for fortøyning av båter uten øvrig tilrettelegging.

 

 

Rådmannen anbefaler kommunens faste utvalg for plansaker å legge reguleringsforslaget ut til offentlig ettersyn – etter at regulant har gjort følgende endringer:

 1. Relevant koordinatrutenett påføres kartet.
 2. Feil i tegnforklaring rettes.
 3. I reguleringsbestemmelsene endres ”T-BRA” til ”BRA (m²) - unntatt parkeringsareal”. Dette i tråd med reviderte tekniske forskrifter.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

09.10.2007

Arkiv               

11/4/15/0

Saksmappe     

2006/1094

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

GNR 11/4 F 15 - SØKNAD OM DISPENSASJON

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

23.10.2007

74/07

 

Rådmannens anbefaling:

Pga hyttas terrengtilpassing og beliggenhet gis det i medhold av Pbl § 7 dispensasjon fra kommunedelplanen for Ble sin arealdel for oppføring av terrasse mot sør og vest med ett total BYA (bebygd areal) på 27 m².

Vedlegg:

1.         Flesberg kommunes brev av 25.09.06.                                                                   2.            Flesberg kommunes brev av 30.05.07.                                                                   3.         Bjørn Kramer sitt brev av21.06.07.                                                                        4.         Flesberg kommunes brev av 08.08.07.                                                                  5.         Planskisse.                                                                                       

Saksopplysninger:

Under tilsyn i Værås hyttegrend høsten 2006 ble det ved ovennevnte registreringsnummer oppdaget følgende forhold, som er påpekt i brev av 25.09.2006 til hytteeier Bjørn Erik Kramer, Tønsberg:

 • Tømrermester Kåre Magne Baklid ble den 23.03.03 gitt byggetillatelse for tilbygg til hytta.  Etter Pbl § 96 faller gitte tillatelser bort dersom tiltaket ikke er igangsatt innen tre år fra vedtaksdato, det samme gjelder dersom tiltaket innstilles i mer en to år.  Er det tømmermester Baklid som har utført arbeidet eller er det utført av noen annen og når ble det utført?
 • Tilbygget er utført med kjeller.  At tilbygget skal ha en slik løsning fremgår ikke av tilsendt byggesøknad og Flesberg kommune har derfor ikke gitt tillatelse til kjeller under tilbygget.  I reguleringsbestemmelsens punkt B1 I. står det at hyttene kun kan oppføres i 1 etg. og i punkt B1 II står det at uthus bør oppføres sammen med hytte.  Av dette vil Flesberg kommune mene at det ikke er tillatt å oppføre uthus med kjeller i reguleringsplanområdet.   Flesberg kommune ønsker derfor i første omgang en forklaring på hvorfor uthuset er oppført med kjeller?
 • Av byggemeldingen av 13.12.02 fremgår det at hytta ikke har innlagt vann, vi kan heller ikke se at avløpskontrollen, som var i området for ett par år siden, har hatt noe å anmerke til vann- og avløpsforholdene ved hytta.  I følge vedlagte bilder I - V, som vi ønsker forklaring på skulle det ikke nå være noen tvil om at hytta har ulovlig innlagt vann.  Før vi fatter pålegg i saken vil vi gi Dem en frist til å forklare Dem om dette.  Vi ønsker også å få oppgitt hvem som har vært utførende rørlegger for arbeidet.  
 • Ved befaringen kunne man se at det var påbegynt arbeide med utvendig terrasse mot sør.  Arbeidet er ikke omsøkt og står bare anmerket i byggesøknad av 12.12.02 som fremtidig terrasse.  Ny kommunedelplan for Blefjell som ble vedtatt i juni 2005 setter retningslinjer for hvor stor en slik terrasse kan være.  Vi vil derfor be om at denne blir byggeanmeldt og at arbeidet ikke blir fullført før den er godkjent i tilfelle tillatelse ikke gis.  Vi kan om nødvendig legge ned byggeforbud etter Pbl § 113 om vår anmodning ikke etterkommes.

I ettertid har kommunen mottatt søknad fra tømmermester Kåre Magne Baklid sammen med en plausibel forklaring fra han og hytteeier.  Vi har imidlertid valgt ikke å ferdigbehandle denne administrativt da det foreløpig hefter flere forhold ved hytta.

Når det gjelder innlagt vann- og utslipp så er dette en sak som følges opp administrativt.

Flesberg kommune i brev av 30.05.07 lagt ned byggestans for terrassen etter Pbl § 113 frem til den blir behandlet av kommunens faste utvalg for plansaker.  Kramer opplyser i brev av 21.06.07 om at han har tenkt å bygge terrasse rundt hytta pga kona har slitasjegikt.  På de nye delen i forbindelse med tilbygg har han tenkt at det vil bli 1 – 2 trinn ned for å flukte den gamle terrassen.  Denne rives for å kunne skifte hyttefundamenter og bygges så opp igjen.

I vårt brev av 07.08.07 gjøres Kramer oppmerksom på at terrassen bryter med kommuneplanens bestemmelser og at saken derfor må behandles som en dispensasjonssøknad av fast utvalg for plansaker. 

I kommunedelplanen for Blefjell 2004 – 2025 står det følgende i pkt 1.3 angående bebyggelsens størrelse:

Hytter som utvides med direkte hjemmel i kommunedelplanen kan ha følgende størrelser:

-  lave terrasser (maks 0,5 m over bakken) inntil 20 m².

Omsøkte terrasser er på totalt 48 m².  Det foreligger ingen bestemmelser om areal på terrasser i reguleringsbestemmelsene for Væråssetra hyttegrend.

Vurdering:

Flesberg kommune vil hevde at det har blitt utført flere typer tiltak ved eiendommen, uten at det har blitt søkt om tillatelse eller at bygningsmyndighetene har blitt kontaktet.  Imidlertid er hyttas beliggenhet og terrengtilpassning av en slik art at rådmannen anbefaler at fast utvalg for plansaker gir dispensasjon for at Kramer kan beholde terrassene mot sør og vest med ett total areal målt til 27 m². av saksbehandler.

Saken legges med dette frem til behandling.

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

09.10.2007

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2007/803

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

GNR 16/1,2,3 - 17/1,2 OG 17/7-3 - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

23.10.2007

75/07

 

Rådmannens anbefaling:

1.         Med hjemmel i Pbl § 28-1, nr. 2 vedtas mindre vesentlig reguleringsendring av                reguleringsplanen for Gnr 16/1,2,3 – Gnr 17/1-2 og Gnr 17/7-3, som vist på plankart      av 25.06.2007.

2.         Vedtatte endringer må følges opp og tegnes inn på forslag til endring av vedtatt             reguleringsplan for området.

3.         Det må søkes om igangsettingstillatelse/ansvarsrett for de tiltak som er omfattet av             endringen.

Vedlegg:

Brev fra ar plan & landskap m forsalg til mindre vesentlig reguleringsendring av 29.06.07.

Saksopplysninger:

Ar plan & landskap søker på vegne av grunneierne om følgende mindre vesentlige reguleringsendringer:

 1. Kjøresti i nord til F 21 og 22 på gbnr 17/1,2 – en avstikker fra veg til Borge camping.  Denne vegstubben foreslås til kjøresti for begrense inngrepet.  Det er vedlagt tverrsnitt som redegjør for etablering av kjøresti, og foreslått et tillegg til reguleringsbestemmelsene.

§ 5 Parkering adkomst:  Det skal opparbeides plass til 2 – to biler per hytte.  Adkomst til F 30 på 17/1-2 skal opparbeides som kjøresti med maksimal bredde på 3,5 meter.  Det kan ikke opparbeides annen kjørbar veg en den som er vist på planen.

 1. Adkomstveg med tilknyttet anleggsveg over 17/1,2 og 16/3.  Vegen ønskes bygget som en anleggsveg inn til F 18 på 16/3 og videre til F 12 på 16/1.  Anleggsveger er midlertidige, og det forutsettes at vegen inngår i senere endring i reguleringsplanen som vil bli utarbeidet høsten 07.  Dersom vegen ikke godkjennes her må den fjernes.  Vegen vil bli bygget av Einar Huslende.
 2. Adkomstveg fra vedtatt vegstrekning i området over 17/1,2 16/3, 16/1 og 16/2 inn til F 30 på 16/2

Det vises for øvrig til tidligere gjennomgang av vegstrekninger i området – vi håper nå å være oppdatert mht dette.

Berørte naboer er varslet om tiltaket gjennom nabovarsel uten at kommunen har mottatt noen protester.

Vurdering:

Avvik fra reguleringsplan kan i noen tilfeller gjøres som mindre vesentlig endring av det faste utvalg for plansaker. Brukes mindre vesentlig endring innebærer det at selve planen blir endret.

Hva som er mindre vesentlig endringer i henhold til PBL § 28-1 nr. 2 må avgjøres skjønnsmessig i hver enkelt sak. Viktige forutsetninger for å gjennomføre planen skal ikke forandres nevneverdig dersom endringen skal kunne behandles som mindre vesentlig. Som veiledning har departementet i tidligere rundskriv antydet at for eksempel endring av reguleringsformål er å regne som en vesentlig endring, jf.  veileder T-1226 Reguleringsplan/Bebyggelsesplan.

Rådmannen kan ikke se at fremlagte forslag til mindre vesentlig endring for ovennevnte registreringsnummer vil bidra til å endre planens formål. Rådmannen vil derfor anbefale at Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker vedtar fremlagt forslag til mindre vesentlig endring.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

09.10.2007

Arkiv               

10/55/0/0

Saksmappe     

2005/257

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 10/55 Søknad om dispensasjon, pbl § 7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

23.10.2007

76/07

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker avslår Finn Espen Bragnes’ dispensasjonssøknad datert 01.02.07, med tillegg datert 21.03.07. Søknaden m/tillegg er gjengitt i sakens avsnitt ”Saksopplysninger”.

Avslaget begrunnes med at søknaden m/tillegg inneholder ikke særlige grunner, men generelle grunner, og gir derfor ikke rettslig grunnlag for dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. Se for øvrig sakens avsnitt ”Vurdering”.

Saksopplysninger:

Finn Espen Bragnes eier av GNR 10/55; hytte og hyttetomt, ved Sandvatn på nordre Ble ønsker å rive hytten og før opp en ny hytte på tomten nærmere Sandvatn. I luftlinje er hyttens avstand til vannet ca 45 meter. ”Erstattingshyttens” avstand til vannet blir ca 27 meter. I følge Bragnes er eksisterende hytte i såpass dårlig stand at riving og gjenreising vil være mest hensiktsmessig.

Hyttefeltet er utbygd etter utgått disposisjonsplan. Med unntak av de siste meterne ned mot Sandvatnet er tomten, i forhold til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell, i område avsatt til «Byggeområder». Strandlinjen rundt Sandvatnet er i reguleringsplanen for Fagerfjell regulert «Friluftsområde».
Med hjemmel i § 1.3 i «Utfyllende bestemmelser til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell» kan hytter i «Byggeområder» utvides til maks tillatt bruksareal (
T-BRA) 100 m² – forutsatt det ikke er annen bebyggelse på tomten. Dvs. tomteutnyttelsen må ikke overskride T-BRA 100 m².

Kommunen har befart tomten og foretatt utvendige målinger av bebyggelsen. I tillegg til hytten (ca 50 m²) er på tomten anneks (ca 10 m²) og skur (ca 6 m²). Fra eksisterende hytte er god utsikt ut over vannet.

Å erstatte eksisterende hytte med mer moderne hytte er i forhold til plan- og bygningsloven § 93-sak – forutsatt tomteutnyttelsen ikke bryter med § 1.3 i «Utfyllende bestemmelser til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell». Ny lokalisering av ”erstattingshytte” krever dispensasjon fra § 1.4 i Utfyllende bestemmelser til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell

§ 1.4        Byggegrense mot vassdrag (§ 20-4, f)

Ny nærings- eller fritidsbebyggelse eller andre vesentlige terrenginngrep (vei, parkering, massetak) er ikke tillatt i 75-meters beltet langs vann og vassdrag (definert som vannflater og elver).

Eksisterende hytter i byggeområder og i LNF Sone 3 og 4 kan utvides i samsvar med bestemmelsene i §§ 1.2 og 1.3 forutsatt at dette ikke kommer i konflikt med landskapshensyn, og natur- og friluftsinteresser.

Erstattingshytte på stedet hvor eksisterende hytte står krever kun vanlig byggesaks-behandling forutsatt alt skjer i samsvar med «Utfyllende bestemmelser til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell».

I hht. plan- og bygningslovens § 7 siste ledd er dispensasjonssøknaden oversendt sektororganene til uttalelse. Uttalesene foreligger og gjengis i saken, men først Bragnes’ dispensasjonssøknad, datert 01.02.07

”Søknad Gnr. 10, Bnr. 55 Flesberg Kommune om dispensasjon for flytting av hytte nærmere enn 75 meter fra vann/vassdrag, samt søknad om dispensasjon for å bygge større grunnflate enn begrensninger i "Kommunedelplan for Blefjell - 2004-2025" vedtatt av kommunestyret 27.06.05.

Jeg viser til tidligere brev omkring vårt ønske om å flytte hytta "Bragebu" og samtidig bygge på med en ny fløy. Det er nå sendt ut brev/nabovarsel i henhold til vedlagte liste. Alle har fått kopi av de vedlagte tegninger sammen med nabovarselet.

Siden mine brev med spørsmål om flytting ble sendt, har behovet for en slik flytting aktualisert seg ved den omlegging av helårsvei og opparbeidelse av ny skiløype som nå pågår ved Sandvann i den eldre del av hyttebebyggelsen.

Ved valg av ny trase for skiløype og fremtidig turvei rundt vannet, ble det valgt å ta hensyn til de andre hyttene og deres beliggenhet. De ligger alle på en "byggelinje" langs vannet, hvor den alternative trase som ville være mellom hyttene og vannet. Den ville ligge rett i forkant av hyttene og samtidig ødelagt mye av vegetasjon og naturlig terreng i vannkanten.

Det ble derfor valgt å legge den skiløypa nedenfor den nye helårsveien (veien ligger bak de 3 trestammene i bildet), et valg til stor fordel for alle andre hytter, men løype/gangvei blir liggende i vår hyttevegg (til venstre i bilde) og vil bli til stor sjenanse for oss.

Beklager at dette er et dårlig bilde. Der det nå er hugget har tidligere vært en tett og opprinnelig skog som skjermer hytta fra trafikk langs veien.

Foruten "konflikt" mellom vår hytte og skiløype/tursti, mener vi også at følgende forhold bør tillegges vekt når man vurderer å gi en dispensasjon for plassering innenfor 75 meters beltet:

Den eldre hyttebebyggelsen langs hele nord og østenden av Sandvann ligger uten unntak ca. 17-23 meter fra vannet. Kun Bragebu avviker en slik plassering.

Det er også på det nye hyttefeltet oppført hytte som kun ligger ca, 23 meter fra vannet, og da med en langt mer eksponert og opphøyet/synlig beliggenhet i forhold til vannet og ferdsel langs vannet, enn hva Bragebu vil ligge. Også i helt nye byggesaker har man i hyttefeltet valgt å gi tillatelse til å fravike både 75 meters og 50 meters plassering fra vannet.

Når det gjelder størrelse større enn 100 m2 BYA, er dette begrunnet i behov og et ønske om å søke a bevare den gamle hytta.

Vi er nå 2-3 generasjoner som bruker hytta samtidig. Hytta tilhørte opprinnelig min farmor, som kjøpte denne etter å ha først å ha leiet hytta som nå tilhører Barlindhaug 2 hytter østenfor Bragebu, på åremål helt fra 1930 tallet.

Vi er nå 4. generasjon som ønsker å benytte Blefjell og ønsker å ha hytte her. Hvis vi nå skaloppgradere, har vi et stort ønske om å bygge noe som også gjør at hytta også blir brukt av de som vokser til.

Hytta søkes å bli 2-delt, hvor mine foreldre skal kunne disponere den gamle delen som "sin gamle hytte", mens vi i vår familie foreløpig benytter den nye delen.

I forhold til størrelse har vi valgt å se på de hytter som er oppført på det nye hyttefeltet mellom oss og hotellet. Der tillater man en BYA - eksl. overbygde terrasser på 130 m2. Tomtestørrelsene er kun ca 1 mål.

Vi har nå kjøpt tomten av Barlindhaug og tomten er ca. 3 mål. I forhold til den utnyttelse som tillates i det nye feltet, og hyttefelt ellers, vil den utnyttelse vi søker om bli svært beskjeden.

For at dette skal se minst mulig ut vil hytta beises svart og det legges torvtak eller skifer. For at påbygget skal se mest mulig "riktig" ut i forhold til gamlehytta som er laftet rundtømmer, har vi søkt å utforme dette som man gjorde i gamle dager med kombinasjon av stav/laft og naturstein.

For oss vil det uansett være nødvendig å rive ned gamlehytta for å sette den opp på nytt. Den er veldig sliten med akutt behov for å skifte alle pilarer, peisfundament og det må legges om hele taket.

Vårt ønske er derfor også å kunne utføre dette smart og effektivt - ved først å bygge en ny grunnmur på et nytt sted, sa flytte hytta.

Å bytte alle pilarer, rive peisen og støpe nytt fundament mens hytta står oppe, samtidig som andre store vedlikeholdsoppgaver må gjøres, blir unødig kostbart og tidkrevende.”

------

”Til Naboer av Bragebu-Sandvann

Vedr. Gnr. 10, Bnr. 55 i Flesberg Kommune søknad om dispensasjon for flytting av hytte nærmere enn 75 meter fra vann/vassdrag, samt søknad om dispensasjon for å bygge større grunnflate enn begrensninger i "Kommunedelplan for Blefjell-2004-2025" vedtatt av kommunestyret 27.06.05.

Vi har nå et generasjonsskifte hos oss hvor vi ønsker å tilpasse oss forskjellige forhold. Hytta der den ligger i dag ligger rett oppi ny trase for skiløypen, som må flyttes som en konsekvens av helårsveien. Vi ønsker oss nå lengre vekk fra vei og løype.

Hytta er dessverre i svært dårlig forfatning. Hovedproblemet er at alle pilarene må skiftes og hele fundamentet til peisen må byttes. Det er også nødvendig å legge om hele taket, noe som gjør det aktuelt å se på mer omfattende løsninger enn kun utbedring der den står.

Vi har derfor et ønske om å flytte oss nærmere vannet på samme byggelinje som all annen av den eldre hyttebebyggelsen rundt syd og østsiden av Sandvann. Det er av hensyn til de andre hyttene at man har valgt å ikke legge skiløypa langs vannet, siden en slik plassering ville være til sjenanse for alle dere "andre" hytteeiere.

For at dette skal kunne fungere som en 2(3)-generasjonshytte - søker vi om å flytte den gamle hytta mot vannet, men samtidig bygger på en ny fløy. Dette er tenkt å kunne gi plass til både den eldre og yngre generasjon, hvor man samtidig har sin egen "private" del.

For at den nye og gamle delen skal harmonere beste mulig vil vi forsøke å benytte litt av de gamle påbyggingstradisjoner, hvor vi har kombinert stav og laft med naturstein. Det planlegges torv eller skifter på tak.

Vi håper at de vedlagte tegninger gir et inntrykk av hva vi planlegger. Om De har spørsmål kan arkitekt Thony Pold kontaktes på tlf. 92089914 eller på t.pold@online.no

Fylkesmannen i Buskerud uttalelse til Bragnes dispensasjonssøknad:

”Uttalelse til søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny ved Sandvann på nordre Ble i Flesberg kommune


Flesberg kommune har oversendt søknad om dispensasjon for flytting av hytte ved Sandvann på Blefjell. Hytta ligger innenfor byggeforbudssonen langs vannet. Fylkes­mannen frarår kommunen å gi dispensasjon av hensyn til natur- og friluftsinteresser tilknyttet vassdragsnære arealer.


Fylkesmannen har i brev av 3. september 2007 mottatt søknad om dispensasjon fra kommune­delplanen for oppføring av hytte innen forbyggeforbudssonen langs vassdrag på eiendommen gnr. 10 bnr. 55. Arealet er i kommunedelplan for Blefjell avsatt til byggeområde for eksis­terende fritidsbebyggelse. Den nye hytta vil bli liggende ca 27 meter fra vannet. Eksisterende hytte som ønskes flyttet, ligger i dag 45 meter fra vannet.

Fylkesmannen minner om at dispensasjon kun kan gis i saker der det foreligger særlige grun­ner. Vurderingen av om det forligger særlige grunner skal gjøres i forhold til konkrete hensyn og avveininger tilknyttet areal- og ressursdisponeringen samt intensjonen i overordnet plan.

Kommunen må ut fra sin lokale kjennskap til området vektlegge allmenne interesser. Tiltaket må ikke føre til økt privatisering av strandsonen, redusere mulighetene for rekreasjon langs vannet eller gi negative landskaps virkninger. Videre forutsetter vi at tiltaket ikke kommer i konflikt med hensyn tilknyttet biologisk mangfold. Fylkesmannen viser blant annet til nasjo­nale mål for forvaltning av vassdragsnære arealer og landskap, jfr. Stortingsmelding nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand.

Fylkesmannen forventer at kommunen fører en restriktiv dispensasjonspraksis i vassdrags­områder. Utstrakt bruk av dispensasjoner kan være uheldig ut fra overordnete offentlige hen­syn som kommuneplanen er ment å ivareta. En flytting av hytta nærmere vannet vil måtte vur­deres på samme måte som bygging av en ny hytte i i et område med byggeforbud langs vass­drag, og kan føre til en uheldig presedens for behandling av slike saker. Et eventuelt vedtak om dispensasjon må derfor kunne begrunnes godt ut fra konkrete forhold tilknyttet akkurat denne saken.

Fylkesmannen kan ikke se at det er vist til noen særlig grunn for å gi dispensasjon i henhold til § 7 i plan- og bygningsloven for dette tiltaket. Vi vil med dette frarå kommunen å gi dis­pensasjon, og vi ber om å bli holdt orientert om videre vedtak i saken.”

Buskerud fylkeskommunes uttalelse til Bragnes dispensasjonssøknad:

”Gnr. 10 bnr. 55 ved Sandvatn på nordre Ble - søknad om dispensasjon for riving og oppsetting av ny hytte.

Det søkes om riving, flytting og oppføring ny av hytte ved Sandvatn, Nordre Ble. Det ble også tidligere søkt om oppføring av tilbygg til hytta, men denne delen av søknaden er frafalt. Den eksisterende hytta er på ca. 50 m2. Det er også et anneks og et uthus på tomta.

Hytta er tenkt flyttet slik at den kommer til å ligge 27 meter fra vannet. Dagens hytte ligger ca. 45 meter ­fra vannet. Dette hytteområde er bygd ut etter dispensasjonsplan, men det kommer ikke fram hva denne disposisjonsplanen heter eller når den er vedtatt. Disposisjonsplaner er en plantype som er utgått, og som bør erstattes med reguleringsplaner. I kommuneplanens arealdel er dette området avsatt som byggeområde hvor det kan oppføres hytter med et maksimalt bruttoareal på 100 m2.

Ut i fra det tilsendte materialet er det vanskelig å se hvordan avgrensingen av byggområdet i kommuneplanens arealdel er fastsatt. Søker henviser også til en reguleringsplan. Under vurderingen av denne saken er det viktig å komme fram til hva som er plangrunnlaget for behandlingen av denne søknaden.

Den overordna føringen i kommuneplanen er uansatt at en sone på 75 meter i forhold til vannet skal opprettholdes. Hytta ligger i dag innenfor denne sonen, og i forhold til den nye søknaden blir den bare liggende 27 meter fra vannet. Dersom det skal gis dispensasjon i dette tilfellet, må dette begrunnes ut ifra særlige grunner. Vi kan ikke se at det i dette tilfellet foreligger særlige grunner. Det at hytta må rives og gjenoppbygges på grunn av skader, kan ikke anses som særlig grunn. Dersom hytta hadde blitt gjenoppbygget på samme sted, kunne denne saken vært behandlet som ordinær byggesak.

I denne saken er det viktig å opprettholde kommuneplanen intensjon om fastsettelsen av et belte rundt vannet. Dette er også begrunnet ut ifra hensynet til allmennheten og tilgang til rekreasjonsareal. Hvis det gis dispensasjon kan dette føre til presedensvirkninger i forhold til andre saker. Dette området har allerede en ganske tung utbygging av hytter, og det er i denne sammenhengen viktig at sonen langs vannet tas vare på som et frilufts- og rekreasjonsareal.”

Bragnes’ øvrige papirer, bilder, m.m., kan ses i møtet.

Vurdering:

Utfyllende bestemmelser til kommunedelplanen for Blefjell vil kun kunne fravikes for den enkelte hytteeier ved vedtak fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. Det krever at hytteeieren kan pårope seg individuell grunn, dvs. særlige grunner i lovens forstand.

For at lovvilkåret særlige grunner skal være oppfylt, må det foreligge spesifiserte, klare og relevante grunner som etter en nærmere konkret vurdering er av en slik karakter og har en slik tyngde at de kan slå gjennom ovenfor de hensyn kommunedelplanen og de tilhørende bestemmelser er ment å ivareta.

Plan- og bygningsloven § 7 bestemmer at det kan dispenseres bl.a. fra kommunedelplaner. "Særlige grunner" vil etter praksis foreligge dersom de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta ikke blir skadelidende om dispensasjon gis, eller en overvekt av interesser taler for det omsøkte tiltak. I lovens formulering ligger det at dispensasjon ikke skal være en kurant sak, og at ingen har rettskrav på å få dispensasjon. Hvorvidt det foreligger «særlige grunner», beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering basert på forholdene i den konkrete sak.

Etter rådmannens og sektororganenes vurdering er det ikke anført særlige grunner i Finn Espen Bragnes’ dispensasjonssøknad, som kan gi grunnlag for dispensasjon fra gjeldende kommunedelplan for Blefjell. En dispensasjonsvurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den enkelte tiltakshaver. De anførte forhold er mer allmenne grunner som ikke anses som en særlig grunn i hht. plan- og bygningsloven § 7.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

08.10.2007

Arkiv               

146/3/0/0

Saksmappe     

2007/389

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

GNR 146 BNR 3,4 - SØKNAD OM DISPENSASJON

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

23.10.2007

77/07

 

Rådmannens anbefaling:

Fast utvalg for plansaker, i medhold av Pbl § 7, innvilger ikke dispensasjon for å kunne benytte masseuttak beliggende i Ådalen på gnr 146 bnr 3,4 i påvente av en godkjent reguleringsplan for området.  Et positivt vedtak vil ikke være i tråd med hvordan en lignende sak har vært behandlet tidligere, samtidig som ett slikt vedtak kan føre til uønskede konsekvenser og danne presedens for hvordan lignende saken skal behandles i fremtiden.

Vedlegg:

1.         Brev fra Fylkesmannen i Buskerud datert 03.07.07.                                               2.            Brev fra Buskerud fylkeskommune datert 27.06.07.                                                          3.            Brev fra Buskerud fylkeskommune datert 22.08.07.                                                          4.            Brev fra ar plan & landskap datert 15.08.07.                                                           5.         FUP- vedtak av 02.09.03, sak 31/03.                                                                    6.         Kart nr. 3 datert 12.08.03.                                                                                           7.         Brev fra Asplan Viak datert. 01.12.03.                                                       

Saksopplysninger:

Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker fattet i møte den 12.06.07, sak 45/07, følgende vedtak angående søknad om dispensasjon for masseuttak på ovennevnte registreringsnummer: Saken utsettes og den oversendes overordnet planmyndighet til høring”.

Følgende uttaleleser har kommet inn:

Fylkesmannen i Buskerud uttaler følgende: 

”Flesberg kommune har oversendt søknad om dispensasjon for masseuttak i Ådalen på Blefjell.  Tiltaket ligger i LNF-området i kommunedelplanen og innenfor byggerforbudssonen langs vassdrag.  Fylkesmannen peker blant annet på hensynet til overordnet grøntstruktur og ivaretakelse av landskaps-, frilufts- og naturinteresser tilknyttet vassdrag.  Ut fra dette frarådet vi en lokalisering av masseuttaket i tråd med søknaden.  Fylkesmannen anser også at det er uheldig å tillate uttak av masser for tiltaket er vurdert i en planprosess.  Vi vil vurdere å pålage et eventuelt vedtak om dispensasjon.”

Fylkesmannen skriver videre:  ”Det er allerede tatt ut en del masser fra eiendommen uten at det foreligger tillatelse til dette.  Massene skal benyttes til utbyggingsvirksomhet på fjellet.  Arealet er i kommunedelplanen for Blefjell avsatt som LNF- område.  Tiltaket ligger også innenfor byggeforbudsonen langs vassdrag.  Fylkesmannen minner om at en dispensasjon fra kommuneplanen bare kan gis dersom det foreligger særlige grunner som taler for dette.  Slike særlige grunner skal primært knyttes opp mot de offentlige hensynene som overordnet plan er ment å ivareta, i første rekke hensyn tilknyttet areal- ressursdisponeringen.  I denne saken må hensynet til nærliggende hyttebebyggelse, viktig grøntstruktur og landskaps-, natur- og friluftsinteresser langs vassdraget nøye vurderes og vektlegges.

Fylkesmannen peker på at masseuttaket er lokalisert i overordnet viktig grøntdrag fra fjellet og ned langs Ådalen.  Dette er et av de få gjennomgående grøntdragene som er sikret gjennom kommunedelplanen.  Videre er masseuttaket planlagt svært nær Ådalselva.  I henhold til den oversendte skissen er avstanden til elva enkelte steder nede i 10 – 15 meter.  Fylkesmannen forutsetter at det ved lokalisering og utforming av masseuttak tas tilstrekkelig hensyn til landskaps-, frilufts- og naturinteresser tilknyttet vassdrag.  Vi kan vanskelig se at den foreslåtte lokaliseringen fullt ut vil kunne ivareta slike hensyn.

Det fremkommer av saken at det har kommet klager på virksomheten fra hytteeiere.  Fylkesmannen etterlyser en støyutredning fra masseuttaket.  Støyforholdene for nærliggende hytter må ikke overstige grenseverdien som er gitt i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442.  Støybelastningen i nærliggende frilufts- og rekreasjonsområder må også vurderes.

På denne bakgrunnen vil Fylkesmannen sterkt frarå en lokalisering av masseuttak i tråd med søknaden.  Fylkesmannen er videre skeptisk til at et eventuelt masseuttak i tråd med søknaden.  Fylkesmannen er videre skeptisk til at et eventuelt masseuttak i området tillates gjennom dispensasjon.  Dette er en type arealbruk som må vurderes gjennom planmessig behandling.  I foreliggende sak er det opplyst at reguleringsplanarbeid skal igangsette.  Vi vil be om at kommunen i denne forbindelse vurdere om det er behov for konsekvensutredning etter Miljøverndepartementets forskrift T-1446.

Vi vil vurdere å påklage et eventuelt vedtak om dispensasjon og ber om å bli holdt orientert om videre vedtak i saken.”

Buskerud Fylkeskommune uttaler følgende:

”Masseuttak medfører vesentlige terrenginngrep og virksomhet som påvirker miljø og omgivelser vesentlig.  Det er viktig at slike tiltak reguleres gjennom plan slik at publikum gis tilstrekkeslig mulighet til å uttale seg om tiltaket og slik at det fastsettes, konkrete, langsiktige føringer for utviklingen av området.

Samtidig omfattes masseuttak av forskrift om konsekvensutredninger og det skal, i forbindelse med reguleringsplanarbeid, vurderes fra kommunen som planmyndighet hvorvidt tiltaket skal behandles etter forskriften.  Denne vurderingen faller bort ved innvilgelse av dispensasjon.

Utviklingsavdelingen fraråder at dispensasjon innvilges, og minner om faren for presedens i slike saker.”

Buskerud Fylkeskommune v/utviklingsavdelingen uttaler følgende:

”Et tiltak av dette omfanget må oppfylle kravet om undersøkelsesplikt jevnfør kulturminneloven § 9.  AT tiltaket ble iverksatt før området var undersøkt er et brudd på bestemmelsene i kulturminneloven, men da det ikke ble funnet kulturminner i området ved den arkeologiske registreringen i år ønsker ikke Buskerud Fylkeskommune å gå videre med saken.”

ar plan & landskap v/ Anne Ribberud uttaler følgende:

Fylkesmannen i Buskerud har i sin merknad til masseuttaket påpekt en rekke forhold.  Vi ønsker å kommentere disse før den politiske behandling av saken.

Området som er forslått til masseuttak er åpnet i forbindelse med bygging av veg på egen grunn.  Det ble gitt tillatelse til uttaket i planutvalget, og ca. 6000 m³ med grusmasser er benyttet til dette formålet på egen eiendom.  Det er i etterkant kjørt ut noe masser til bygging på Sølvsetra i nærheten.  Det har rådet uvisshet blant grunneiere om hvor mye masser det er tillatt på egen grunn uten videre plan/søknad, og hvordan disse massene kan benyttes.

Området består i dag hovedsak av en bratt skråning med grus og steinmasser i dagen, og det er allerede et sår i terrenget i området.

Hensynet til overordnet grøntstruktur:  Dette arealet kan ikke ut fra terreng eller overfalte sies å være et egnet området for opphold eller bruk i friluftsøyenmed i dag.  Fylkesmannen har påpekt at det er svært liten avstand til elva.  Vi kan redusere det foreslåtte uttaksområdet slik at avstanden til Ådalselva blir minimum 50 m.  Det vil likevel være nødvendig å arrondere og revegetere arealene ned mot vegen ved elva.

Bestemmelser:  I reguleringsplanforslaget som vil bli sendt inn til behandling i løpet av september vil det foreslås reguleringsbestemmelser som tilsier at det ikke kan tas ut masser i helger og ferier når hyttene i området er mest i bruk.  Det har vært en episode hvor det ble kjørt grusmasser like etter at en nærliggende hytte var beiset – en vil søke å unngå slike hendelser i framtida.  Planforslaget vil for øvrig stille krav til arrondering og revegetering av området.

Avløpsanlegg:  Grusmassene i området er egnet for bruk til renseanlegg.  Det er i reguleringsplanarbeidet tenkt avsatt areal for et renseanlegg i dette området dersom det vil være behov for dette i framtida.

Forholdet til omkringliggende eksisterende og planlagt bebyggelse:

Området ligger i nedkant av eksisterende fritidsbebyggelse, og det er ikke innsyn til uttaksområdet fra bebygde områder.

Vi håper dette er oppklarende for saken og at et mer begrenset område vil redusere de skadevirkninger tiltaket vurderes å få.

Tidligere vedtak:

Vedtak fattet av Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker den 02.09.03, sak 31/03:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28-1, nr 2 mindre vesentlige reguleringsendring av reguleringsplanen for del av Østre Garås GNR 146/3-4.  Plan vedtatt av kommunestyret 10.12.92.  Endringen består i videreføring av hytteveg i hht. kart nr. 3, mottatt 13.08.03.
 2. I medhold av § 3 i bestemmelser til kommunedelplanes arealdel å gi Nils Askjer tillatelse til å etablere stikkveg med lengde inntil 40 meter i retning hans hytte (Gnr 144/22) fra denne regulerte hyttevegen.  Jf kart. nr. 2, mottatt 13.08.03.
 3. Veiforlengelse tegnet inn på kart og fremlagt i møte vedtas at den tegnes inn på reguleringsplanen.

Flesberg kommune mottok den 03.12.03 bekreftelse fra Asplan Viak om at veiforlengelsen var tegnet inn på reguleringsplanen.

FUP foretok også den 15.08.03 befaring av området og saksbehandler er kjent med at grunneier Gunstein Garås tok opp spørsmålet om forlengelse av veien og uttak av grus, men dette er ikke kommet med i vedtaks form.  At veien ble forlenget ned til grustaket og at det er tatt ut grus til bygging av vedtatt hyttevei er heller ikke problemstillingen da denne går på at man fortsatte å ta ut masser i området og fremtidig bruk av området.

Lovanvendelsen rundt grusuttak er ganske klar.  Gamle grustak der uttaket er av begrenset art til eget bruk på gård etc er ikke underlagt behandling etter plan- og bygningsloven.  Nye grustak er søknadspliktige og skal vurderes opp mot arealbruk i gjeldende planverk.  I tillegg er alle terrenginngrep over 3 m høyde utenfor tettbygd strøk søknadspliktige etter Pbl § 93.  Ved alle grustak av en viss størrelse skal selvsagt også naboer og andre få lov til å uttale seg til planene før de blir satt ut i livet.

Etter T-1446 – Forskrift om konsekvensjusteringer § 3 e skal det også vurderes om masseuttak etter kriterier nevnt i forskriftens § 4.

I tillegg skal tiltaket vurderes etter T-1442 – støyretningslinjen.

Vurdering:

Som nevnt under saksopplysninger handler dispensasjonspørsmålet seg om videre drift og utvikling av masseuttaket.  At det tidligere er benyttet masser til bygging av vei i eget felt er en sak som ikke har med fremtidig utvikling av området.  Rådmannen er derfor av den bestemte mening at fremtidig utvikling best kan skje gjennom varslet reguleringsplan for området. 

Foreløpig er bare overordnede sektororganer varslet om dispensasjonsspørsmålet, berørte hytteeiere, beliggende ved masseuttaket og langs transportveier, er ennå ikke hørt.  Bla fikk kommunen flere klager vår/sommer 2006 på støy og støv fra transporten fra anlegger.  Det er derfor viktig at disse får love til å uttale seg og at kommunen legger føringer i gjennom rekkefølgebestemmelser på når anlegget kan være i drift, når det kan transporteres ut masser fra anlegget og veistandard.  I ytterste konsekvens kan det tenkes at det må legges ”svart dekke” på veien for å unngå støvplager.

Det må også gjennom planarbeidet tas hensyn til natur- og friluftsinteresser i området.  Gjennom planarbeidet kan også grunneier og kommune legge langsiktige føringer for hvordan området skal utvikles.

I en lignende sak ved Haugen grustak i Svene har kommunen krevd støymålinger, men ikke konsekvensutredninger.  Rådmannen ønsker derfor å behandle denne plan på samme måte ved å kreve støymålinger utført, men ser ikke at planen kommer i konflikt med særlig verdifulle eller inngrepsfrie naturområder, noe som gjør at det er nødvendig med konsekvensutredninger.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.