FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

formannskapet

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

25.10.2007

kl. 13:00

 

 

NB! Saksordfører er ikke klart før formannskapet er konstituert.

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 28/07

Rapport for 2. tertial 2007

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.10.2007

Arkiv               

153

Saksmappe     

2007/647

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Rapport for 2. tertial 2007

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

25.10.2007

28/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Rapport for 2. tertial 2007 tas til etterretning.

Vedlegg:

Rapport for 2. tertial 2007.

Saksopplysninger:

Rådmannen viser til vedlagte tertialrapport med kommentarer. I tillegg til økonomi og arbeidsprogram rapporterer etatene også på målindikatorene som ble utarbeidet i forbindelse med årsbudsjett 2007. Rapporten inneholder også status på investeringsprosjekter og fraværsrapportering.

Vurdering:

Kommunens driftsregnskap pr 31. august 2007 har totalt sett et positivt avvik på drøyt 2 mill. kr. Noen mindre avvik er registrert på driften, men disse har sine klare årsaker. Også nye utfordringer er lokalisert og bearbeides inn mot budsjett 2008.  Budsjettkontrollen er etter rådmannens vurdering god, og det foreslås ingen korrigeringer av etatenes driftsrammer i denne tertialrapport.

Når det gjelder målindikatorer og oppfølging av økonomiplanens handlingsprogram, så er fremdriften totalt sett tilfredsstillende. En kunne sikkert ønsket at man hadde kommet lengre på noen områder, men 2007 har så langt vært et år der vi har slitt med vakanser flere steder i organisasjonen. Dette påvirker hverdagen på en rekke tjenesteområder, og skjer i en periode der det generelt er stor aktivitet i lokalsamfunnet.