FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

komiteen for næring og ressurs

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

12.06.2007

kl. 13:00

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 6/07

Motorisert ferdsel på barmark i utmark 2007 - flere søknader.

Nils Molia

 

NB! 3 saker i tillegg vil bli sendt/lagt fram til gruppemøtene 11.juni.

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

25.05.2007

Arkiv                

K01

Saksmappe     

2007/336

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ellen Korvald

Motorisert ferdsel på barmark i utmark 2007 - flere søknader.

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

12.06.2007

6/07

 

Rådmannens anbefaling:

  1. Komiteen for næring og ressurs gir følgende personer dispensasjon for kjøring i utmark på barmark sommerhalvåret 2007:

·         Skalstad Graving v/Bjørn Ola Skalstad

·         Jan Åge Sandbæk

·         Båsum Boring v/ Nils Hanstad

2.      Prinsippene som ble vedtatt i kommunestyret i sak 3/06 i 2006 gir rammer for praktisering av dispensasjonene.

3.      Norsk Land Rover klubb, avd. Numedal gis dispensasjon for kjøring på omsøkte veier 14.-16. september.

Saksopplysninger:

Komiteen for næring og ressurs behandlet søknader om dispensasjon for kjøring på barmark sommerhalvåret 2007 i aprilmøtet (sak 4/07).

Kommunen har etter dette møtet mottatt søknader fra følgende:

Søker:

Virksomhet:

Type(r) oppdrag:

Type(r) kjøretøy:

Skalstad graving

Lokalt firma

Graving og boring på hyttetomter og renseanlegg

 

Jan Åge Sandbæk AS

Lokalt firma

Kjøring med graver og transport av utstyr

 

Båsum Boring AS

Utenbygds firma

Brønnboring

Brønnboringsrigg og terreng motorsykkel

I tillegg har vi mottatt søknad fra Norsk Land Rover Klubb avd. Numedal v/Ole Johny Krokmogen om tillatelse til å kjøre på traktorveier i forbindelse med et biltreff og konkurranse 14. – 16. september i år. Søknaden gjelder diverse veier på Søre Wangestad, Wingestad, Foss, Setra, Kronseth, Nordre Grøsli og Haugen. 

Lov om motorferdsel gjelder i på veger i utmark som ikke er opparbeidet for bil. Aktiviteten krever derfor dispensasjon.

Vurdering:

Rådmannen viser til vurderingen fra sak 4/07. Det er ikke nye momenter i forhold til vurderingene som ble gjort der. Rådmannen anbefaler at de tre søkerne får dispensasjon.

For ordens skyld gjør rådmannen oppmerksom på at rådmannen i brev datert 25.05.07 ga Båsum Boring tillatelse til en tur med vanlige vilkår, i påvente av den politiske behandlingen.

Når det gjelder søknaden fra Land Rover-klubben vurderes det som et positivt arrangement for bygda og en virksomhet som ikke vil gi skader på natur og terreng. Den anbefales imøtekommet.