FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

komiteen for livsløp og kultur

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

13.06.2007

kl. 13:00

 

 

En representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til å behandle sak om kulturpris.

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 12/07

Meldinger

 

PS 13/07

Kulturprisen 2007

Pia Øberg

PS 14/07

Fordeling av kulturmidler 2007

Pia Øberg

PS 15/07

Søknad om støtte til 4H fylkesleir i Flesberg 27.6-1.7.07

Odd Kåre Dalen

PS 16/07

Søknad om omdanning av Stiftelsen Numedal Teaterverksted - til uttalelse

Jon Olav Berget

PS 17/07

Revidering av Den Kulturelle Skolesekken/oppvekstsekken i Flesberg

Ole Kristian Ulland

PS 18/07

Revidering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2008-2012

Paul Bratlie

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

30.05.2007

Arkiv               

 

Saksmappe     

2007/648

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

13.06.2007

12/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Saksopplysninger:

 

a)       Orientering om status i arbeidet med skolestruktur og rehabilitering av skolebygg.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

23.05.2007

Arkiv               

076

Saksmappe     

2007/474

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Kulturprisen 2007

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

13.06.2007

13/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

Retningslinjer for kulturprisen (sist revidert av kommunestyret 29.mars 2007).

Saksopplysninger:

Kulturprisprisen deles ut av Flesberg kommune sammen med ny partner Nes Prestegjelds Sparebank fra år 2007. Tidligere partner var DnBNOR, Kongsberg. Prisen er på kr. 20.000 + diplom. (i henhold til retningslinjene ble beløpet oppjustert fra kr. 15.000 i  2002)

Fristen for å sende inn skriftlig begrunnede forslag til kandidater var 14.mai. Ordningen ble kunngjort gjennom annonse i Laagendalsposten, plakater og nettnyhet på kommunens hjemmeside.

Saken er delegert til komiteen for livsløp og kultur fra kommunestyret i henhold til vedtak i sak 70/95 av 20.6.95. Jfr. revidering av retningslinjene i desember 1996, skal navnet på prisvinneren offentliggjøres med begrunnelse etter et vedtak er fattet.

Ved fristens utløp var det kommet inn 6 forslag innen fristen. Samt 1 forslag fra Haugens Venner som kom inn etter fristen. (2006: 7 forslag).

Vurdering:

I henhold til praksis legges saken fram uten anbefaling fra rådmannen.

 

OVERSIKT OVER KANDIDATER:

 

FORSLAGSSTILLER

KANDIDAT

BEGRUNNELSE FRA FORSLAGSSTILLER

Elin Karine Hage

Flesberg Malerklubb

I år kan Flesberg Malerklubb feire 35 år!

Mange har fått gleden av å være i malerklubben gjennom årene, og har fått nye venner gjennom felles interesse. Det var noen ildsjeler som startet F.M og noen av dem er fremdeles medlemmer, Reidun Bjørkesett og Ingrid Liv Bjerke, og er til inspirasjon for malerklubben.

For meg har F.M vært en viktig kilde til at jeg har utviklet mine ferdigheter innen tegning og maling, gjennom mange kurs jeg har vært med på. Jeg har fått mange gode venner gjennom malerklubben.

Flere av medlemmene i klubben har fått sine arbeider antatt på Novemberutstillingen i Drammen som Buskerud Bildende Kunstnere og Drammen Kunstforening holder hvert år. Noen har blitt inspirert til å ta kurs hos andre anerkjente kunstnere.

Malerklubben har samarbeidet med skolene i kommunen gjennom kunst i skolen. Dette har jeg fått lov til å være med på ved flere anledninger.

Malerklubben har deltatt aktivt på arrangementer i kommunen, som Dåset bygdetun og Lampelandmarken.

Som en del av kommunens kulturtilbud er Flesberg Malerklubb en viktig del av et variert aktivitetstilbud for innbyggerne. For meg er og har det vært en viktig del i livet mitt for at jeg trives.

Jeg anbefaler at Flesberg Malerklubb får Kulturprisen for 2007!

Flesberg Pensjonistforening  v/ Olav Molia og Turid Søgnen

Kjell Løver

Kjell har i en årrekke gjort en betydelig innsats på kulturfronten i Flesberg. Ikke minst har han stilt opp på forskjellige arrangement i bygda, på Dåset, teaterlaget 17. mai og andre steder der det har vært behov. Han er også et aktivt medlem i Kongsberg Trekkspillklubb.

Eldrerådet

Flesberg historielag

En gruppe som jobber og bevarer kulturhistorie til glede for alle og er en verdifull gave også for fremtidige generasjoner.

Ragnhild Gjellerud

Flesberg bygdekvinnelag

Flesberg bygdekvinnelag har i mange år satset stort på bygdekultur – både menneskelig, faglig og økonomisk. F.B har blant annet hatte egne dager på Dåset i over 20 år, har via utstillinger satt lyset på og synliggjort håndarbeidsteknikker og arbeidsområder som er særegne for bygda.

Eksempler på utstillinger: Flesberg-plegg, nyvevnadstrøyer, sengetøy, skinnfeller, bolter og gvitil, broderi og flere andre håndarbeidsteknikker som vev – hekle- strikke osv. Sendingskurver m/sendingstørkklær, gamle slør, gml. motorer, skogsredskap, fellers og fangsredskap, bruks- og pyntekniver, bæreredskaper, hverdags- og kriseting fra krigen og Hjemmestyrkene i Flesberg under krigen.

Utstillingene er fotografert og ”satt i perm”. Norsk Folkemuseum på Bygdøy har lånt permen om bolster og gvitil for å kunne tilegne seg kunnskap om områdets egenart når den skulle veve nytt sengetøy til ”Flesbergstuene”.

Bevisstgjøring og kunnskap om teknikker og materialbruk har vært en viktig faktor når F.B har vevd opp prøver og laget mønster av 30 plegg. Dette resulterte i et samarbeid med Laagdalsmuseet om en omfattende sommerutstilling. En interessert veverske fra USA så utstillingen og ”bestilte” noen år seinere Laagdalsmuseet og F.B til en orientering og en utstilling om temaet, for en gruppe profesjonelle veversker fra USA. Mønster fra alle plegg ble seinere sent til USA og det ble arrangert kurs i ”pleggveving” der borte.

Laget arbeider nå med et større registreringsarbeid – temaet denne gangen er broderte linninger fra Flesbergbunaden. F. B har egen brudekrone til utlån.

F. B har også:

- støttet skolen med forskjellige tema gjennom mange år

- støttet 4H økonomisk

- støttet kirke og bårehus økonomisk.

Siden laget ble stiftet i 1940 har F. B vært meget bevisst på å holde gamle tradisjoner i hevd gjennom kursvirksomhet.

Ingelise Hougaard

Gerd Thorberg

Jeg tillater meg å foreslå Gerd Thorberg til årets kulturpris. Hun er et skikkelig ja-mennske. G.T har gjort veldig mye i nærmiljøet gjennom flere 10-år. Kanskje hun holder  med det fjerde 10-året nå. Det er blant annet i Lampeland Sanitetsforening hun er et stabilt og aktivt medlem. En bærende kraft for hele foreningen. I mange år gjorde hun også en stor innsats for Flesberg skolekorps.  Det kan sikkert nevnes mye mer. Men jeg har nok ikke greie på alt. Jeg håper dere finner Gerd Thorberg verdig for Flesberg kulturpris 2007.

Lyngdal skogeierlag v/ Ivar Bjørkesett

Olaf Annestad

Forslag på Olaf Annestad  for sitt arbeid med bevaring og istandsetting av damanlegg i Lyngdalsvassdraget. Dette er kulturminner som er aav høy standard og godt bevarte i Flesberg kommune.

O. A har stått som prosjektleder for disse oppgavene alene og har oppnådd gode resultater med små midler, som han selv har skaffet til veie gjennom tilskudd. Med dette foreslår Lyngdal skogeierlag Olaf Annestad som kandidat til årets kulturpris.

Haugens Venner v/ Hjørdis Homelien – kom inn 16.mai - etter fristen.

Trond Trondsen

En alle tiders vaktmester i bygda. Passer på menighetshuset, kirkegården, skolen, barnehagen og ikke minst Haugen gård. F.eks lagt gulv i den gamle skolestua.

Tidligere kulturprisvinnere:

1983: Jan Fekjan

1984: Jan Lislien

1985: Flesberg Skolekorps

1986: Guri Sandelien Eriksen og Birger Paulsen

1987: Tor Einar Evju

1988: Tormod Flåtrud og Jan Dokken

1989: Bjarne Brattås

1990: Henny Tveitstulen og Anne Marie Paulsen

1991: Jarl Hammervold og Arne Gulbrandsen

1992: Siri Christensen og Marius Fjellvik

1993: Ikke tildelt

1994: Steinar Lie

1995: Borghild og Olaf Bakken

1996: Liv Heyerdahl Blydenstein og Wenche Neset

1997: Kristoffer Bråta og Kåre Deildok

1998: Arne Olsen

1999: Olaf Garås Hvamb

2000: Kjell Thorberg

2001: Grendegruppa

2002: Solvoll og Høgheim Teaterlag

2003: Astri Rindem og Hjørdis Homelien

2004: Kjell Landerud

2005: Berit Ulland

2006: Lilly og Eivind Hvila


 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

23.05.2007

Arkiv               

223

Saksmappe      

2007/266

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Fordeling av kulturmidler 2007

Pga intern feilregistrering vil anbefaling til / søknad fra Flesberg skolekorps ettersendes.

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

13.06.2007

14/07

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Lag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund, Norges Handicapidrettsforbund og Det Frivillige Skyttervesen får tilskudd fra post 1.4723.233.380.-000 “Idrettsmidler”
 2. Fordeling av idrettsmidler: Sum kr. 150.000

1)      Svene Idrettslag                                     kr. 89.000

2)      Flesberg Idrettslag                                  kr. 14.000

3)      Flesberg Skytterlag                                kr. 28.000

4)      Lyngdal Idrettslag                                   kr. 10.000

5)      Flesberg helsesportslag                          kr. 4.500

6)      Flesberg idrettsråd                                  kr. 4.500

 

 1. Tilskudd til lag og foreninger ”allment kulturarbeid” postene 1. 4723.237-000 med underpostene 231/377/385
 2. Fordeling av kulturmidler: Sum kr. 62.000

1)      Snappen/Ørn 4-H                                   kr. 8.000

2)      Lyng 4H                                                  kr. 8.000

3)      Numedal Spel- og dansarlag                  kr. 15.000

4)      Høgheim og Solvoll teaterlag                 kr. 12.000

5)      Flesberg Malerklubb                               kr. 4.000

6)      Haugens Venner                                    kr. 7.500

7)      Flesberg Motorveteranklubb                  kr. 1.000

8)      Flesberg Folkeakademi                          kr. 1.500

9)      Lampeland Vel                                       kr. 5.000 * øremerket utstyr til Kluftehølen badeplass.

Saksopplysninger:

Flesberg kommune har følgende rammer for tildeling av kulturmidler for 2007:

Post 1.4723.233.380-000                                          tilskudd til idrettsarbeid           kr. 150.000

Post 1.4723.237 m/underposter 231/377/385           tilskudd til lag og foreninger   kr. 123.000

(allment kulturarbeid.)

Fordeling av kulturmidler er delegert til komiteen for livsløp og kultur (k.sak 70/95).

 

Det var ved fristens utløp 31.mars 2007 kommet inn totalt 15 søknader fordelt på 6 søknader om idrettsmidler (d.s samme i 2006) og 9 søknader om kulturmidler, (2006: 15)

Etter fristen:

Flesberg pensjonistforening kom innom mandag 2.april, de hadde ikke husket fristen. Vi svarte at det dessverre var for sent å søke, men at de kunne sende inn søknad på spesielle tiltak/arrangementer gjennom hele året.

 

Det kom inn forespørsel 3.april fra Flesberg Røde Kors, hjelpekorps – om de kunne få forlenget fristen pga påskeferie.

Vi svarte at fristen dessverre var gått ut, men at vi gjerne så at de sendte inn søknad om spesielle tiltak/arrangementer.

 

Søknadene angående idrett er oversendt til Flesberg idrettsråd for uttalelse og uttalelse er mottatt.

 

Oversikt forslag 2007 / tilskudd 2006:

 

idrett

forslag 2007

tilskudd 2006

Laget søker om

1.       Svene Idrettslag

kr. 90.000

kr. 89.000

kr. 150.000

2.       Flesberg Idrettslag

kr. 13.500

kr. 14.000

kr. 17.000

3.       Flesberg Skytterlag

kr. 30.000

kr. 28.000

kr. 50.000

4.       Flesberg helsesportslag

kr. 4.500

kr. 4.000

kr. 5.000

5.       Lyngdal idrettslag

kr. 8.000

kr. 10.000

kr. 20.000

6.       Flesberg idrettsråd

kr. 4.000

kr. 4.500

kr. 5.000

Allmen kultur

forslag 2007

tilskudd 2006

Laget søker om

1.                  Snappen/Ørn 4-H

kr. 8.000

kr. 6.000

kr. 10.000

2.                  Lyng 4-H

kr. 8.000

kr. 6.000

kr. 20.000

3.                  Numedal  spel- og dansarlag

Kr. 15.000

kr. 15.000

kr. 20.000

4.                  Høgheim og Solvoll teaterlag

kr. 12.000

kr. 12.000

Kr. 15.000

5.                  Flesberg Malerklubb

kr. 4.000

kr. 4.000

kr. 4.000

6.                  Haugens Venner*

kr. 7.500

kr. 4.000

kr. 10.000

7.                  Flesberg Motorveteranklubb

kr. 1.000

kr. 1.000

kr. 4.000

8.                  Flesberg Folkeakademi

kr. 1.500

kr. 1.000

kr. 1.500

9.                  Lampeland Vel

kr. 5.000 * øremerket utstyr til Kluftehølen badeplass

Ingen søknad

kr. 15.000

 

6 * Mangler budsjett 2007– har bedt om å få det slik at det foreligger til komitemøtet.

 

Vurdering:

Flesberg idrettsråd hadde møte 9.mai og rådmannen går inn for å følge deres uttalelse/forslag til vedtak.

 

 Kulturmidlene tildeles etter kriterier hvor det hovedsaklig er aktivitet som støttes, vektlegging av aktiviteter for barn og unge, samt tilrettelegge for et bredt kulturliv.  Der det i hovedsak er voksne medlemmer, kan lagene få støtte fordi de er “alene“ om å representere sitt fagområde, og / eller de støtter/lager aktiviteter for barn og unge. Å gi tilskudd til disse er å ivareta et bredt kulturliv.

 

Ad. forslag til økninger for 4H-lagene og Haugens venner: De er alle involvert og får utgifter i forbindelse med fylkesleir 4H.

Rådmannens forslag til fordeling er på kr. 62.000. Det foreslås at det holdes tilbake resterende midler på kr. 61.000 beregnet på søknader om spesielle tiltak/arrangementer for resten av året.  For eksempel se egen sak på dette komitemøtet - søknad om tilskudd til fylkesleir 4H, som arrangeres 27.6-1.7 i Flesberg.

 

Saken legges med dette fram til politisk behandling.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

25.05.2007

Arkiv               

223

Saksmappe     

2007/99

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om støtte til 4H fylkesleir i Flesberg 27.6-1.7.07

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

13.06.2007

15/07

kommunestyret

28.06.2007

 

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Fylkesleir 4H i Flesberg 2007 gis et tilskudd på kr. 20.000 til delvis dekning av utgifter til kulturell utflukt.
 2. Tilskuddet dekkes over kulturbudsjettets post 14723.237.231-000.

Vedlegg:

Forslag til budsjett av 29.3.07 for fylkesleir 4H 2007

Saksopplysninger:

4H klubbene Lyng, Snappen/Ørn i Flesberg og Vittingen i Kongsberg, v/ kontaktperson Guro Lie, søker i brev av 29.mars 2007 om støtte på kr 30.000 til å arrangere fylkesleir i Flesberg fra 27.6-1.7.  Det er påregnet besøk av opptil 350 deltagere i alderen 12-18 år fra hele fylket, samt ca. 50 voksne ledere. Flesberg samfunnshus blir basen, leircampen vil være på Nedre Førli og aktiviteter vil foregå på Haugen gård. Det legges opp til å bruke 1 årsverk i dugnadsinnsats for å realisere leiren.

Deres budsjett fra 29.3, legger opp til utgifter på kr. 273.500, inntekter på kr. 403.000, dvs. med et estimert overskudd på kr. 9.500 – som i så fall deles mellom arrangørlagene. Det legges opp til 29 emnekurs. De største utgiftene er knyttet til instruktører, emnekurs, teknisk/sikkerhet, leie av arealer og kulturell utflukt.

Vi har hatt møte med arrangørene i mai og det kom da fram at utgifter til utflukten lå an til en utgiftsøkning på ca. 22.000, til sammen kr. 67.000. Dvs. da ligger budsjettet an til et underskudd.

De ønsket å knytte søknaden direkte til dekning av utgifter til den konkrete utflukten. Fordi den planlagte utflukten skal være hemmelig for deltagerne kommer vi ikke med mer konkrete opplysninger her i dokumentet. Nærmere opplysninger kan fås under møtet.

Flesberg kommune har tidligere gitt tilsagn til bannere og annonse i leiravis, med verdi på kr. 3.500. Kongsberg kommune har gitt det samme tilsagnet med verdi på kr. 7.500.

I Buskerud er det 45 klubber med i alt 1100 medlemmer. Snappen/Ørn er med sine 60 medlemmer den største enkeltklubben i fylket.

Vurdering:

Rådmannen ser det som svært positivt at det igjen arrangeres fylkesleir 4H i Flesberg. Forrige gang var i 1994. Dette vil være en god markedsføring av Flesberg som både område om kommune. Sett i en større sammenheng gjelder dette Kongsberg/Numedal.

Flesberg kommune har ingen retningslinjer for hvordan håndtere slike søknader som går regionale leire/arrangementer, men siden det søkes om det større beløp enn kr 10.000,-, vil den behandles i komiteen for livsløp og kultur før endelig behandling i kommunestyret.

Rådmannen ser positivt på søknaden, dette representerer flott barne- og ungdomsarbeid, samt god Flesbergreklame. Rådmannen foreslår at det gis et tilskudd til delvis dekning av den før nevnte utflukten, med kr. 20.000 med dekning over kulturbudsjettet. Dette fordi at det er en fylkesleir av en slik størrelse i antall deltagere og omfattende program. Dette vil ikke gi presedens til andre arrangementer av mindre størrelse og av en annen karakter. Siden det har kommet inn færre søknader om kulturmidler i år, har kulturbudsjettet rom for en slik enkeltpost av denne størrelsen.

Når det gjelder øvrig finansiering, ga vi tips på møtet om å søke Kongsberg kommune om konkrete midler, eventuelle støtteordninger fra bankene osv. i tillegg til de inntekstmulighetene de selv legger opp til. Se vedlegg forslag til budsjett. Vedr. sponsor/samarbeidsavtaler har Moelven Bruk for eksempel gitt trevirke som skal brukes til å lage sittegrupper, som siden skal gis bort.

Saken legges herved fram til politisk behandling.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

25.05.2007

Arkiv               

C33

Saksmappe     

2007/457

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om omdanning av Stiftelsen Numedal Teaterverksted – forslag til nye vedtekter. Høringsuttalelse.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

13.06.2007

16/07

kommunestyret

28.06.2007

 

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Flesberg kommunestyre tar forslag til Vedtekter for Stiftelsen Lågen Teaterverksted til etterretning.
 2. Vedr. vedtektenes forslag pkt. 3: Flesberg kommunestyre tar forslag 3 til etterretning, inkl. eventuell endring/nedsettelse av grunnkapitalen.

Vedlegg:

 1. Oversendelsesbrev/søknad om omdanning av stiftelsen Numedal Teaterverksted.
 2. Forslag til Vedtekter for stiftelsen Lågen Teaterverksted.

Saksopplysninger:

Numedal Teaterverksted ved leder Sissel Bergan sendte i brev av 10.4.07, søknad om omdanning av stiftelsen Numedal Teaterverksted til Lågen Teaterverksted – gjennom forslag om Vedtekter for Stiftelsen Lågen Teaterverksted - ut til høring blant Numedalskommunene.

Fylkeskommunen, Buskerud Teater og amatørteatergrunnene har også fått saken til høring. Det er teaterverkstedets styre som godkjenner de nye vedtektene, etter at partene har fått anledning til å uttale seg.

Se vedlegg.

Det dreier seg her om omdanning av stiftelsen til å omfatte også Kongsberg kommune, endringer av vedtekter, samt økning av stiftelsens grunnkapital.

Numedal Teaterverksted, heretter kalt NUT, omfatter teaterlagene i Numedalskommunene, som driftes av et styre fra teaterlagene, samt kommunale representanter. Det ble opprinnelig dannet som KNUT, på begynnelsen av 1990-tallet, der også Kongsberg kommune/byens teaterlag var deltagere. Kongsberg trakk seg ut i 1998, slik at KNUT ble NUT.

Kongsberg fattet i 2006 et vedtak om ”deltagelse i stiftelsen”, (sitat fra Bergans brev av 10.4) og de vil behandle sak om å bli fullverdig medlem av stiftelsen nå i mai/juni.

Det er også endringer i stiftelsesloven som trådte i kraft 1.1.2005 som gjør det nødvendig med vedtektsendringer. Sissel Bergan skriver i brevet: ”Stiftelseslov….. stiller blant annet minimumskrav til grunnkapital og styresammensetning. Dette står ikke i gjeldende vedtekter”.

Stiftelseslovens krav til økning av grunnkapital fra kr. 5.000 til 100.000 er tilpasset i forslag til nye vedtekter. Vi har fått beskjed fra styret ved Sissel Bergan, at grunnkapitalen trolig kan nedsettes noe, slik at den ikke behøver å være så stor som 100.000.

Vurdering:

Rådmannen ser det som positivt at Kongsberg nå kan slutte seg til et felles teaterverksted for hele Numedal/Kongsberg. Da er teaterverkstedet for området komplett.  Dette er også i tråd med intensjonene bak stiftelsen Buskerud Teater og fylkeskommunens vedtak fra 14.2 1990 som ga grunnlag for få opprette regionale teaterverksteder. 

Rådmannen har ingen konkrete endringsforslag til forslag om vedtekter og omdanning fra NUT til Lågen Teaterverksted. Rådmannen foreslår at kommunestyret tar forslaget til nye vedtekter til etterretning, inkl. eventuell nedsetting av stiftelsens grunnkapital.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

25.05.2007

Arkiv               

144

Saksmappe     

2007/530

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Revidering av handlingsplanen for Den Kulturelle Skolesekken/oppvekstsekken i Flesberg

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

13.06.2007

17/07

kommunestyret

28.06.2007

 

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat å revidere handlingsplanen ”Kulturlinken”, Den kulturelle oppvekstsekken, inkl. DKS. (Den kulturelle skolesekken). Arbeidsgruppen består av representanter fra

a)      Skolesektoren

b)      Barnehagesektoren

c)      Biblioteket

d)      En representant fra komiteen for livsløp og kultur

e)      En ekstern representant fra det øvrige kunst- og kulturlivet i kommunen

f)       Kulturkonsulenten, som sekretær

 1. Arbeidsgruppen utarbeider et høringsforslag– som legges ut til offentlig høring i minst 4 uker fra 8.oktober.
 2. Arbeidsgruppen vurderer høringsuttalelser og lager forslag til politisk sak med plan til komiteen for livsløp 28.november, med endelig behandling i kommunestyret 13.desember.
 3. Vedtatt plan oversendes til fylkeskommunen innen 31.12.07.

Vedlegg:

 1. Brev fra Buskerud fylkeskommune av 26.4.07 om ”Videreutvikling av Den Kulturelle Skolesekken”
 2. Forslag til disposisjon for overordnet 4-års plan (strategiplan).

Saksopplysninger:

Flesberg kommunestyre vedtok i møte 24.mars 2004 handlingsplan 2004-2007 ”Kulturlinken”, Den Kulturelle Oppvekstsekken”, inkl. skolenes DKS, Den Kulturelle Skolesekken. Bakgrunnen var et krav fra fylkeskommunen i Buskerud om at alle kommuner skulle utarbeide overordnede lokale handlingsplaner for å iverksette ordningen. Det var  Stortinget som i 2003 vedtok satsning på DKS  for alle grunnskoler, med ABM-utvikling (Arkiv, bibliotek og museer) som nasjonalt statlig sekretariat, mens fylkeskommunene/Statens Utdanningskontor skulle arbeide på regionalt nivå med å iverksette Stortingets vedtak.

 

Kommunene har fått utbetalt tilskudd etter en viss fordelingsnøkkel, under forutsetning av at konkrete handlingsplaner ble utarbeidet, inkl. årlige aktivitetsplaner for skolene.  Det er overskudd fra spillemidler som fordeles og DKS nasjonalt har i 2007 en vedtatt ramme på 167 millioner til tilskudd/prosjekter for hele landet.

 

Flesberg kommune har via de årlige planene fått utdelt til sammen ca. kr. 133.000 på 3 år som er brukt til tiltak på skolene.

 

På møte i Livsløp og kultur, 25.4.06, under meldinger 9)d, ble det varslet at kommunens handlingsplan 2003-2007 er planlagt revidert innen 1.1.08. Fylkeskommunen har pålagt kommunene å revidere skolens DKS innen 1.1.08, mens kommunens ”Kulturlinken” også omfatter tilbud for barnehagene, biblioteket og den gang også, Kulturskolen.

Fylkeskommunen skriver i brev av 26.april 2007 følgende:

”Etableringsfasen er nå over for Den Kulturelle Skolesekken og vi går over i driftsfasen. De kommunale planene for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) skal nå rulleres. Styringsgruppen DKS i Buskerud fylkeskommune har anbefalt at de nye planene utarbeides for 4 år. Disse skal politisk godkjennes i løpet av høsten 2007, og sendes til Buskerud fylkeskommune innen 01.01.08. Vi understreker at disse planene er overordnede planer (strategiplaner). De skal beskrive kommunens organisering i DKS og ambisjoner innen hvert hovedområde. Hovedområdene i DKS er film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuelle kunst……

Videre skriver de: Hovedfokus for kommunen er å skape aktivitetstilbud, mens det regionale turnetilbudet har mer karakter av opplevelsestilbud.

Fylkeskommunens kulturavdeling har også laget et forslag til disposisjon av innhold for overordnet 4-års plan (strategiplan) med

 1. Innledning
 2. Evaluering av forrige plan
 3. Begrunnelse og forankring
 4. Rolle og ansvarsfordeling
 5. Organisering
 6. Ressurser
 7. Mål.

Se vedlegg for nærmere beskrivelse av punktene.

Vurdering:

Rådmannen tar til etterretning at kommunens nåværende plan ”Kulturlinken” må revideres innen 1.1.08, inkl. DKS. Rådmannen foreslår at planen får status som en kommunedelplan, som også er en strategiplan- og at den derfor også behandles saksmessig som sådan. Dette ble også gjort i forkant av endelig vedtak i mars 2004.

Dette innebærer forslag om følgende saksbehandling:

 1. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat å revidere  handlingsplanen ”Kulturlinken”, Den kulturelle oppvekstsekken. Arbeidsgruppen bør bestå avrepresentanter fra

a)      Skolesektoren

b)      Barnehagesektoren

c)      Biblioteket

d)      En representant fra komiteen for livsløp og kultur

e)      En ekstern representant fra det øvrige kunst- og kulturlivet i kommunen

f)       kulturkonsulenten, som sekr.

 1. Arbeidsgruppen utarbeider et høringsforslag– som legges ut til offentlig høring i minst 4 uker fra 8.oktober.
 2. Arbeidsgruppen vurderer evt. høringsuttalelser og lager forslag til politisk sak med plan til komiteen for livsløp 28.november, med endelig behandling i kommunestyret 13.desember.
 3. Vedtatt plan oversendes til fylkeskommunen innen 31.12.07.

Det foreslås at komiteen for livsløp og kultur foreslår navn på komiteens representant, mens administrasjonen velger de øvrige administrative representantene.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

29.05.2007

Arkiv               

143

Saksmappe     

2007/636

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Revidering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2008-2012

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

13.06.2007

18/07

kommunestyret

28.06.2007

 

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat å revidere ”Kommunedelplan for idrett, fysiks aktivitet og friluftsliv 2008-2012”. Arbeidsgruppen består avrepresentanter fra

a)      Flesberg idrettsråd, 2 repr.

b)      Representanter fra TPR  - innkalles etter behov

c)      En representant fra helse- og omsorgsetaten - innkalles etter behov

d)      En representant fra komiteen for livsløp og kultur

e)      Kulturkonsulenten, som sekr.

f)       Barnerepresentanten og evt. andre innkalles etter behov

 1. Arbeidsgruppen utarbeider et høringsforslag 8 oktober  – som legges ut til offentlig høring i minst 4 uker.
 2. Arbeidsgruppen vurderer høringsuttalelser og lager forslag til politisk sak med plan til komiteen for livsløp 28.november, med endelig behandling i kommunestyret 13.desember.
 3. Vedtatt plan oversendes til fylkeskommunen innen 31.12.07.

Saksopplysninger:

Komiteen for livsløp og kultur vedtok i møte 25.april 2007, sak meldinger 9 e) at administrasjonen legger fram en sak på neste møte i komiteen og kommunestyret i juni, med oppstart av revidering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2015, inkl. mandat og framdriftsplan. Kommunen har frist til å revidere planen med kommunestyrebehandling 1.1.08.

Dagens kommunedelplan ble vedtatt i kommunestyret 11.09.03 og ble ferdig bearbeidet i desember samme år. Den inneholder en prioritert handlingsplan over tiltak som rulleres årlig i sammenheng med søknader om årlige spillemidler fra fylkeskommunen. Samtidig inneholder den en langsiktig uprioritert liste over behovsom kan komme med som tiltak på den årlige listen – når planen revideres hvert 4.år.

Bakgrunn for planen/formkrav:

Følgende sitat er tatt fra dagens kommunedelplan:

”Kulturdepartementets mål med planen er at den skal være et styringsverktøy for å styre utbyggingen av anlegg og områder for idrett og friluftsliv, i forhold til å få en god oversikt over behovene på anleggsektoren for å kunne foreta nødvendige prioriteringer.

Planen er derfor et styringsverktøy framover for både kommunen og interessene innen idrett/friluftsliv. Planen er også utarbeidet for å tilfredsstille kravene til å søke om statlige spillemidler.

 

Planen skal samsvare med overordnede mål i kommunens planlegging innen kultursektoren.

Den skal være et viktig grunnlag for planleggingen på fylkesnivå.

 

Kulturdepartementet definerer planen som en kommunedelplan (temaplan), og den skal knyttes til det generelle kommuneplanarbeidet. Den er en temaplan uten juridisk hjemmel når det gjelder disponering av arealer. Planen må derfor knyttes til kommuneplanens arealdel for å få juridisk hjemmel i den foreslåtte arealdisponeringen.

 

Den langsiktige kommuneplanen for Flesberg  kommune legger opp til en modell med en relativt kortfattet hovedplan med mål og strategier. Denne skal etter hvert suppleres med delplaner for avgrensede områder etter behov. Planen for utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv, er en slik kommunedelplan (temaplan).”

 

PLANKRAV

Kulturdepartementet forutsetter at kommunen er klar over følgende momenter og forutsetninger  under utarbeidelsen av kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet:

·         Det vil kun bli bevilget spillemidler til anlegg som står oppført i vedtatt kommunedelplan.

·         Planen skal være retningsgivende i forhold til kommunens drift og utbygging av idrettsanlegg.

·         Det skal prioriteres innenfor 2 kategorier:  Ordinære anlegg/rehabilitering og nærmiljøanlegg.

·         Planen skal som minstekrav inneholde en analyse av langsiktige behov for anlegg (10-12 år) og kortsiktige behov (4 år).

·         Arealbehovene tas inn i kommuneplanens arealdel.

·         Uprioritert liste over langsiktige behov (10-12 år) for sikring av arealer og utbygging av anlegg skal med.

·         Prioritert handlingsprogram for utbygging for 4 år, med overslag over kostnader og finansiering, herunder større nærmiljøanlegg med kostnadsramme over 400.000,- kroner skal med i planen.

·         Anlegg for friluftsliv som det søkes midler til, (relevant i spillemiddelsammenheng) skal integreres i planen og skal inn i en av de to kategoriene. For oversiktens skyld kan de skilles ut i planen.

·         Mindre nærmiljøanlegg med kostnad 80.000,- til 400.000,- kroner skal omtales, og de kan rulleres inn i handlingsplanen ved den politiske behandlingen hvert år.

·         Økonomiske forutsetninger for gjennomføring innarbeides i kommunens langtidsbudsjett og årsbudsjett.

·         Drift og vedlikehold av anlegg skal med.

·         Planen skal rulleres årlig (Kap. 4.2 Prioritert handlingsprogram og evt. andre forutsetninger).

·         En kartdel som viser plasseringen av anlegg og områder skal vedlegges som en del av planen.

·         Planen fra 2000 må være revidert innen 15.01.04, og denne reviderte planen må være revidert på ny innen 15.01.08. (vår utheving).

Vurdering:

Med utgangpunkt i krav om at planen må revideres innen 1.1.08, og defineres som en kommunedelplan vil saksbehandlingen inneholde visse formkrav. For eksempel minimum 8 ukers høringsfrist. Dette innebærer at rådmannen foreslår følgende saksebehandling:

1.      Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe med mandat å revidere ”Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2008-2012”. Arbeidsgruppen bør bestå av representanter fra

g)      Flesberg idrettsråd, 2 repr.

h)      Representanter fra TPR – innkalles etter behov

i)        En representant fra Helse- og omsorgsetaten – innkalles etter behov.

j)        En representant fra komiteen for livsløp og kultur

k)      kulturkonsulenten, som sekr.

2.      Arbeidsgruppen utarbeider et høringsforslag 8 oktober  – som legges ut til offentlig høring i minst 4 uker.

3.      Arbeidsgruppen vurderer høringsuttalelser og lager forslag til politisk sak med plan til komiteen for livsløp 28.november, med endelig behandling i kommunestyret 13.desember.

4.      Vedtatt plan oversendes til fylkeskommunen for godkjenning innen 31.12.07.

Rådmannen ser det som aktuelt å revidere de punktene som gir grunnlag for endringer, f.eks uprioritert liste over langsiktige behov og konkret 4-årig handlingsprogram som rulleres årlig. Mens mer statisk informasjon som bakgrunn/statlige krav og forutsetninger brukes på nytt der det er naturlig.

Dagens plan knytter an til at ”Folkehelsemeldinga” fra Stortinget, må innarbeides i planperioden. Det vil si ved dagens revidering. Dette innbærer et tverretatlig samarbeid med helse- og omsorgsetaten, som er lokalfaglig saksbehandleretat. Det er da også et spørsmål om en representant fra helse- og omsorgsetaten bør inn i arbeidsgruppa – evt. innkalles etter behov. Det er et forslag om å innkalle representanter fra TPR etter behov, ettersom flere saksbehandlere kan være aktuelle samarbeidsparter, uten at en enkelt spesifiseres i mandatet.

Rådmannen foreslår at komiteen for livsløp og kultur foreslår en representant fra komiteen, mens administrasjonen tar ansvar for å plukke ut de øvrige representantene.