FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

komiteen for næring og ressurs

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

30.01.2007

kl. 13:00

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 1/07

GNR 6 BNR 2 - SØKNAD OM UTSETTELSE AV BOPLIKT

Nils Molia

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

16.01.2007

Arkiv               

6/2/0/0

Saksmappe     

2006/1460

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

GNR 6 BNR 2 - SØKNAD OM UTSETTELSE AV BOPLIKT

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

30.01.2007

1/07

 

Rådmannens anbefaling:

I medhold av Lov om konsesjon og erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) gis med dette Berit Juveli utsettelse med boplikten på Mellom Juveli, Gnr 6 Bnr 2 i Flesberg kommune, frem til den 01.03.2010.  Dersom boplikten ikke oppfylles innen fristens utløp fremmes sak om mislighold av konsesjonsvilkårene.

Vedlegg:  Kartutsnitt.

Saksopplysninger:

Berit Juvli søker i brev av 15.12.06 om utsettelse av boplikten ved Mellom Juveli, Gnr 6 Bnr 2, i Flesberg kommune. 

Hun skriver i sin søknad:  ”I desember – 05 overtok jeg Mellom Juveli gnr 6, bnr 2 i Flesberg kommune.  Min far, Olaf Juveli, som døde i 1993, var den siste fastboende på Mellom Juveli.  Jeg har odelsrett på gården og synes det er viktig at en familiegard ”med lange tradisjoner” blir i familiens eie.

Tunet i Mellom Juveli består av mange hus og har i kulturlandskapsregistreringen fra 1997 fått benevnelsen ”høy verneverdi”.  Våningshuset er en ombygd tømmerbygning i sveitserstildrakt.  Huset er i svært dårlig forfatning og må ha en omfattende restaurering.  Dette stiller krav til både tid og økonomi.  Vi er i full gang med restaureringsarbeidet.  I sommer ble det lagt nytt tak.  De andre husa på tunet (bortsett fra låven) må også ha snarlig vedlikehold, blant annet nye tak.  For øvrig kan det nevnes at eiendommen har tre setrer, der husa også kan karakteriseres til å være i svært dårlig forfatning.

Når det gjelder areal, består eiendommen av 25 da dyrket mark, 1629 da skogareal og 234 da klassifisert som annet areal.   Dyrkaarealet har ikke vært i drift siden midten av 80 tallet og er så godt som gjengrodd.  Mye av skogen er hogstmoden og vinteren -06 ble det avvirket ca. 2.400 m³.

I første omgang vil det være vanskelig for meg og familien å bosette oss på gården.  Vi bor på Kongsberg, jeg arbeider som lektor på Notodden videregående skole og vi har en datter i grunnskolen.  Foreløpig vil det være mest aktuelt å bruke gården som et helge og fritidssted.

På bakgrunn av ovenfornevnte søker jeg om tre års utsettelse av boplikten på Mellom Juveli.

Vurdering:

I Landbrukdepartementets rundskriv M-2/2004 om reglene av bo- og driveplikt står det følgende i pkt 9.4.1.5 om husforhold:  ”Alle bygningene på eiendommen kan tas i betraktning, også det forhold at eiendommen er uten bygninger.  Det er husforholdene på den eiendommen som søknaden gjelder som skal tas i betraktning.  Det kan i søkers fordel legges vekt på at det er dårlige hus på den eiendommen søknaden gjelder.  I noen tilfeller vil søker pårope seg som grunnlag for søknaden at han allerede har en boplass med brukbare bygninger.  Hvorvidt det skal gis fritak i et slik tilfelle beror på om hensynene bak bo- og drivepliktsreglene ivaretas uten flytting til eiendommen.

Søker baserer sin søknad delvis på at det må utføres rehabiliteringsarbeider ved bygningene på gården, før man kan bo der fast.  Imidlertid vil fremdriften av et slikt arbeide bero på hvor mye innsats søker legger i arbeidet for å gjøre huset beboelig.  En tidsfrist for når gården må være tilflyttet for å kunne oppfylle boplikten kan her være ett godt virkemiddel.

Etter veiledningens pkt 9.4.1.1 og tilknytning og 9.4.1.2skal det også legges vekt på eiers tilknytning til eiendommen og livssituasjon.

I Flesberg kommune er det ønskelig at bosettingen opprettholdes og kommunen ønsker derfor å bruke reglene og praktiseringen av bo- og driveplikten aktivt for å styrke bosettingen.  I følge de opplysninger som er fremlagt, så ønsker søker nå først og fremst å benytte gården som ett helge og feriested.  Det er ingenting i veien for at søker ved å overnatte på gården i minst 50 % av årets døgn kan oppfylle kravene til boplikt, imidlertid har ikke eier søkt om dette.  Rådmannen vil imidlertid mene at søker bør gis en frist frem til den 01.03.2010 med å oppfylle boplikten ved Mellom Juveli, Gnr 6 Bnr 2 i Flesberg kommune.  Dette er i samsvar med hvordan lignende saker har blitt behandlet den siste tiden.

Dersom boplikten ikke blir oppfylt innen fristens utløp, vil det bli fremmet sak om mislighold av konsesjonsvilkårene.  Dersom kommunestyret ikke finner å kunne utsette boplikten vil søker bli gitt en rimelig frist med å tilflytte eiendommen.

Ettersom dyrka arealer er gjengrodd for flere år siden, vil rådmannen hevde at gården holdes i hevd ved at det foretas uttak av hogstmoden tømmer på eiendommen.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.