FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

komiteen for livsløp og kultur

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

31.01.2007

kl. 13:00

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 1/07

Søknad om serveringsbevilling for kafe/pizzavirksomhet - Flesberg Bensin AS

Paul E Bratlie

PS 2/07

Søknad om skjenkebevilling  - Flesberg bensin AS

Paul E.  Bratlie

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

17.01.2007

Arkiv               

U63

Saksmappe     

2007/51

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om serveringsbevilling for kafe/pizzavirksomhet - Flesberg Bensin AS

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

31.01.2007

1/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Flesberg bensin AS gis serveringsbevilling for drift av kafe/pizzaservering.

2.      Jorun Adde Smeland godkjennes som styrer for serveringsbevillingen.

3.      Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at styrer avlegger og består etablererprøve etter serveringsloven, senest 1.april 2007.

4.      Serveringsstedet må være lukket mellom kl. 01.00-06.00, jfr. hotelloven.

Saksopplysninger:

Jorun Adde Smeland søker 14.12.06 på vegne av Flesberg Bensin A/S som bevillingshaver om serveringsbevilling med bakgrunn i utvidelse av kafe/pizzadriftens etablissement. Lokalet ligger ved siden av bensinstasjon/gatekjøkken lokalet.  Lokalet det søkes om serveringsbevilling for, er delt med tett vegg mot bensinstasjonen og med egen inngang, samt serveringsluke fra kjøkken, skriver søkeren.

De søker om skjenkebevilling fra kl. 12-01.30. mandag- søndag.

De søker om serveringsbevilling for restaurant/kafe som type virksomhet.

Det søkes om bevilling med Jorun Adde Smeland som styrer og Jonny Kolbjørn Smeland som stedfortreder.

De skriver følgende i oversendelsesbrev/søknaden (utdrag).:

”Lokalet er delt med tett vegg mot bensinstasjonen men det er serveringsluke fra kjøkken. Målgrunnen for servering er personer som ønsker alkohol til pizza etter åpningstiden som per i dag er 22.00 men søknaden er til 01.30 pga at vi ser mulighet på fredag og lørdag, spesielt rettet mot turister. Det har også med befolkningen og det lille samfunnet vi lever i. Vi har ikke mange mulighetene her i Flesberg så vi ser en mulighet for å få litt samhold i bygda.

Vi ser dette som et utmerket supplement til den eksisterende virksomheten vi har her oppe.”

Tegning over lokalet er mottatt, sammen med oversendelsesbrev, samt skjema om servering/skjenking.

Søknaden er oversendt sosialsjefen og Mattilsynet til uttalelse:

Sosialsjefen har ingen merknader til søknad og serveringsbevilling.

Mattilsynet godkjenner også søknaden og skriver slik (utdrag):

”Etter Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler skal alle som vil drive næringsmiddelvirksomhet på forhånd melde fra om dette til Mattilsynet.

Virksomheten er godkjent i henhold til tidligere godkjenningskrav. Med bakgrunn i kravene i næringsmiddellovgivningen har ikke Mattilsynet innvendinger mot at serveringsbevillng gis”.

Sentrale bestemmelser:

I henhold til hotelloven skal serveringssteder holdes lukket fra kl. 01.00-06.00. Lensmannen kan for enkelte anledninger gi tillatelse til å lukke senere eller åpne tidligere. Bevillingshaver kan godkjennes som styrer, men 1 person kan bare være styrer på ett sted. (dvs. samme person kan ikke være samme styrer for både serveringsbevilling og skjenkebevilling).

I Henhold til serveringsloven må styrer avlegge og bestå etablererprøve, i utgangspunktet før bevilling gis.

Vurdering:

Rådmannen ser det som positivt at det etableres ny næringsvirksomhet i Flesberg sentrum og at eksisterende virksomhet utvides. Dersom kommunestyret i egen sak om skjenkebevilling på samme sted, innvilger dette, må det tas hensyn til kravet om at styrer må være en annen person enn styrer for serveringsbevilling.

Søker viser til vedlagt tegning og at Flesberg brannvesen godkjent lokalet for kafe- pizzarestaurant på BRA 85 m2 for 35 personer. Tegningene er mottatt kommunen 20.4.98 og byggetillatelse for Hydro Texaco ble gitt 21.8.98. Rådmannen forutsetter for øvrig at alle nødvendige tillatelser og godkjenninger er i orden.

Rådmannen har ingen innvendinger mot at serveringsbevilling gis. Rådmannen foreslår at forslag til styrer får en frist til 1.april med å ha avlagt og bestått etablererprøve etter serveringsloven. Det er kongsberg kommune som forestår denne prøven etter avtale med Flesberg kommune.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

17.01.2007

Arkiv               

U63

Saksmappe     

2006/1444

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om skjenkebevilling  - Flesberg bensin AS

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

31.01.2007

2/07

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

  1. Flesberg Bensin A/S gis ikke skjenkebevilling til serveringssted, i foretakets lokaler.
  2. Avslaget begrunnes med hensynet til ungdom som ferdes på serveringsstedet og i Flesberg sentrum på kveldstid, samt at den lokale alkoholpolitiske handlingsplanens mål er å begrense og regulere forbruket av alkoholholdige varer.

Vedlegg:

  1. Søknad fra Flesberg Bensin AS, (det formelle skjemaet ligger i saksmappen), samt tegning av serveringslokale.
  2. Sektorplan –rusmiddelpolitisk handlingsplan for Flesberg kommune, kst. Sak 38/06, vedtatt 29.6.06.

Saksopplysninger:

Jorun Adde Smeland søker 14.12.06 på vegne av Flesberg Bensin A/S om å skjenkebevilling med bakgrunn i utvidelse av kafe/pizzadriftens etablissement. De søker om å skjenke øl og vin mandag – søndag fra kl. 12.00- 01.30.

De skriver følgende i søknaden (utdrag).:

”Lokalet er delt med tett vegg mot bensinstasjonen men det er serveringsluke fra kjøkken. Målgrunnen for servering er personer som ønsker alkohol til pizza etter åpningstiden som per i dag er 22.00 men søknaden er til 01.30 pga at vi ser mulighet på fredag og lørdag, spesielt rettet mot turister. Det har også med befolkningen og det lille samfunnet vi lever i. Vi har ikke mange mulighetene her i Flesberg så vi ser en mulighet for å få litt samhold i bygda.

Vi ser dette som et utmerket supplement til den eksisterende virksomheten vi har her oppe.”

Søknaden er oversendt lensmannen og sosialsjefen til uttalelse:

Lensmannen har avgitt følgende uttalelse:

”Lensmannskontoret anbefaler ikke skjenking av alkohol i bensinstasjonens lokaler i Flesberg. Flesberg kommune har i sin alkoholpolitiske handlingsplan som mål å begrense antall utsalgs- og skjenkesteder. Skjenking på en bensinstasjon – selv om lokalet er fysisk skilt fra bensin / gatekjøkkendelen vil gi feil signal i forhold til ovennevnte formål.

Vi vil dessuten bemerke at bensinstasjonen i Flesberg har vært – og kommer sannsynligvis til å være det eneste tilbudet om kiosk / gatekjøkkenvirksomhet på stedet med åpningstider utover kvelden. I så måte er brukes dette tilbudet også av unge mennesker. Alkoholservering og ungdom hører ikke sammen. ”

Sosialsjefen skriver følgende i sin uttalelse:

”Sosialtjenesten i Flesberg og Rollag kommuner anbefaler ikke skjenkebevilling for alkohol for Flesberg Bensin A/S.

Sosialtjenesten sine vurderinger bygger i hovedsak på premisser i kommunens alkoholpolitiske plan, som viser en begrensning i antall bevillinger. Videre oppfatter sosialtjenesten at hovedgeskjeften er bensin/butikk drift.

Lokalene er slik vi oppfatter det eneste plass (innendørs) hvor også ungdom kan være kveldstid i Flesberg. Da det i stor grad er eneste samlingssted for ungdom på kveldstid, kan det nok oppfattes at det slår negativt ut for søknaden. Likevel legger sosialtjenesten det til grunn ut i fra en forebyggende helhetsvurdering.

Det er også fra sentralt hold kommet forskrift i f.h.t. kommunalt rusarbeid som er viktig å se på, generelt, i f.h.t. skjenke- og salgsbevillinger.

Hvis skjenkebevilling likevel skulle innvilges, er det viktig at åpningstiden er i f.h.t. vedtatt forskrift samt lovpålagte prøver er gjennomført.”

Vurdering:

Det er positivt at nye eiere ønsker å drive næringsvirksomhet i Flesberg kommune gjennom å videreutvikle bensinstasjonen i Flesberg sentrum med et ordentlig serveringstilbud. Særlig siden det er få andre sosiale møteplasser i Flesberg sentrum for både fastboende og hyttegjester/andre turister. Nye initiativ her vurderer rådmannen som svært positivt. Erfaring viser at skjenkebevilling for øl og vin virker konkurranseforsterkende i forhold til både lokalbefolkning og hytteeiere.

 

Flesberg kommune vedtok i kommunestyret 29.juni 2006, sak 38/06 alkoholpolitisk handlingsplan for Flesberg kommune 2006-2009. Planen har bl.a. som formål å begrense antall utsalgs- og skjenkebevillinger i Flesberg. Planen sier følgende, under punktet ”mål og strategier”:

”Flesberg kommune ønsker gjennom alkoholpolitiske tiltak og reguleringer å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.” ..

 

Samtidig under pkt. virkemidler i planen, slås det fast at det ikke gis skjenke- eller salgsløyve til gatekjøkken, bensinstasjoner og lignende. Dette er i tråd med alkohollovens forskrift av 11.12.97, kap. 5, Forbud mot å gi salgsbevilling for øl til visse typer virksomhet. § 5.1: ” Det kan ikke gis salgsbevilling for øl til bensinstasjoner eller kiosk.”

 

Det er, etter rådmannens vurdering, en hårfin balanse om søknaden kommer inn under begrepet kafeteria, eller om den er en del av bensinstasjonens område, selv om den er adskilt med egen inngang.

 

Fremfor å gjøre trekke opp grensegangen mellom hva man i denne konkrete saken regner som egen kafeteria eller hvorvidt den er å betrakte som del av bensinstasjonen, så vurderer rådmannen det som mer relevant å se på hvilke målgrupper en slik serveringsvirksomhet har som formål å betjene: Søkeren peker på så vel lokalbefolkning som turister som aktuelle gjester. Samtidig vet vi at dette er det eneste stedet ungdom har som et sosialt samlingssted i Flesberg sentrum på ettermiddag-/kveldstid. Idrettstilbudene, inkl. ballbingen på skolen, er primært et tilbud til yngre aldersklasser og er av en annen karakter. Dette, sammenholdt med den alkoholpolitiske handlingsplanens målsettinger, trekker i retning av et avslag på søknaden.

 

Etter en helhetsvurdering av saken fraråder rådmannen at Flesberg Bensin A/S får skjenkebevilling. Rådmannen har i sin vurdering lagt tyngst vekt på hensynet til ungdom som ferdes på serveringsstedet/i sentrum og det forebyggende arbeidet mot denne aldersgruppen, samt den lokale handlingsplanen som har som formål å begrense antall salgs- og skjenkesteder. Rådmannen har også lagt stor vekt på uttalelsene fra h.h.v. lensmann og sosialsjef som tydelig trekker i samme retning.