FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

formannskapet

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

01.02.2007

kl. 13:00

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 1/07

Klage på vedtak om avlastning.
Unntatt off. Ofl. § 5a, fvl. § 13.

Oddvar Garås

PS 2/07

KS-debatt hefte for 2007 - Uttalelse fra Flesberg kommune

Thomas Fosen

PS 3/07

Videreføring av Den Grønne Dalen fra 2007 som Lågensamarbeid

Eilev Bekjorden

 


 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

12.01.2007

Arkiv               

033

Saksmappe     

2007/55

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Svein Foss

KS-debatt hefte for 2007 - Uttalelse fra Flesberg kommune

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

01.02.2007

2/07

 

Rådmannens anbefaling:

 

Saksopplysninger:

KS har utformet et debatthefte (som følger vedlagt) og som tar for seg noen viktig utfordringer som kommunesektoren står ovenfor i den nærmeste framtid knyttet til hvordan skal velferdskommunen formes i neste valgperiode. Som sentrale temaer nevnes: 

 • Rikdommens dilemma 2008 – 2012 og med følgende underpunkter:
  • Privat velstand presser offentlig velferd
  • Rekordgenerasjonen surfer inn i eldrebølgen
  • Pengene som ikke kan brukes
  • Arbeidskraften vi ikke har
  • Hvor stor skal offentlig sektor være
  • Effektivisering og ny organisering
  • Verdiene forandres – vi vil velge selv
 • Utfordringer 2007
  • Bedre økonomi – flere avtaler
  • En ny arbeidsgiverstrategi
  • Tariffavtalen; lokal mulighet og utfordring

KS ber alle kommuner behandle disse spørsmålene og som da vil danne et viktig grunnlag for Strategikonferansene som vil foregå i de ulike fylker i løpet av vinteren.

Vurdering:

Selv om det ikke er sikkert at KS er så opptatt av hva lille Flesberg mener, bør det være av viktighet og interesse for formannskapets medlemmer å belyse noen viktige problemstillinger som kommunesektoren sår ovenfor.

Rådmannen legger ikke fram noe konkret anbefaling i saken.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.01.2007

Arkiv               

130

Saksmappe     

2007/79

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ellen Korvald

Videreføring av Den Grønne Dalen fra 2007 som Lågensamarbeid

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

01.02.2007

3/07

kommunestyret

15.02.2007

 

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Kommunestyret i Flesberg kommune vedtar å videreføre det interkommunale grønn dal samarbeidet mellom kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal og Larvik for en fireårsperiode (2007-2010).

2.      Samarbeidets arbeidsområde skal smalnes og begrenses til Numedalslågen og vassdragsrelaterte saker.

3.      Arbeidet skal som tidligere ledes av en politisk styringsgruppe der ordfører eller varaordfører fra hver av kommunene er medlem. Løpende administrativ dialog skal føres i en administrativ gruppe med rådmannsoppnevnte personer, eller faggrupper sammensatt etter behov. Koordinering av arbeidet skal skje via et lite sekretariat som etableres slik styringsgruppa finner hensiktsmessig.

4.      Kostnader ved løpende drift og mindre tiltak finansieres med et årlig tilskudd på 25.000 kr. fra hver av de små kommunene og 40.000 kr. fra hver av de store kommunene. Større prosjekter og tiltak må skaffes ekstern finansiering.

Saksopplysninger og vurderinger:

Bakgrunn:

Den Grønne Dalen er et interkommunalt samarbeid om bærekraftig og livskraftig samfunnsutvikling mellom alle kommunene i dalføret langs Numedalslågen.

Grunnlaget for samarbeidet ble nedfelt i Grønn Dal-erklæringen fra høsten 1998. Alle kommunene langs Numedalslågen sluttet seg til denne. Viktige punkt i erklæringen er å stimulere til en bærekraftig samfunnsutvikling og at dalføret skal kjennetegnes av gode og levende lokalsamfunn som gir bo- og virkelyst. Grønn dal-samarbeidet ble definert som en langsiktig prosess, som fortløpende skulle ta initiativ til mer avgrensede prosjekter.

Organisering:

Samarbeidet har vært ledet av en politisk styringsgruppe med ordfører eller varaordfører som medlem. For tiden ledes denne av varaordfører i Larvik, Inger Johanne Gran. Det løpende arbeidet følges opp en administrativ samarbeidsgruppe med en rådmannsoppnevnt person fra hver kommune. Siden høsten 2000 her Numedalsutvikling BA hatt ansvar for samarbeidets sekretariatet. Sekretariatet koordinerer den løpende dialogen mellom kommunene og har ansvar for å følge opp prosjekter som settes i gang.

Viktige prosjekter:

Av de viktigste prosjekter i grønn dal samarbeidet nevnes:

Produksjon av TV-serien Sang til moderne kvinner: En serie i seks episoder der 11 kvinner fra dalen presenterer norske kvinners livsstil og mangfold av valgmuligheter i dagens distrikts-Norge generelt, og i dette dalføret spesielt.

Miljøfyrtårnsertifisering: En sertifiseringsordning for mindre bedrifter og offentlige enheter som ønsker en noe enklere sertifisering enn de tyngre systemene som bl.a. ISO og EMAS.

Deltakelse i EU-prosjekt RURAL med prosjektet ”Trygg ferie fra Hardangervidda til Skagerak”: Et interregionalt EU-prosjket med fokus på distriktsutvikling med vekt på næringsutvikling, transport og helse. Viktig problemstilling i vårt prosjekt er hvordan organisere helsetjenestene for også å kunne gi et stadig voksende antall fritidsbeboerne og andre turister raske og gode nok helse- og omsorgstjenester.

Kartlegging av biologisk mangfold: Fem av grønn dal-kommunene har samarbeidet om registrering av naturtyper, vilt og biologisk mangfold, for å ha kunnskap om disse forholdene ved kommunal arealplanlegging og skogbrukets driftsplanlegging.

Numedalslågen: Etter at manøvreringsreglementet for Numedalslågen ble fastsatt av Stortinget i 2000, besluttet grønn dal-kommunene å ta initiativ til samarbeid om Numedalslågen. Bl.a. følgende samarbeidsprosjekter om Numedalslågen har vært gjennomført:

 • Samordnet overvåking av vannkvaliteten i Lågen hvert år fra 2001
 • Prosjektet Miljømål for Lågen
 • Kartlegging av elvemusling

·         Undersøkelser om jordvanning med vann fra Lågen

 • Tiltaksanlyse for Numedalslågen

Grønn dal-samarbeidet koordinerer også et ”kommunenettverk” i BTV-prosjektet ”Norske vannveier”.

Mer informasjon om de forskjellige grønn dal prosjektene finnes på nettsiden www.gronndal.no.

Videreføring av samarbeidet?

Samarbeidet ble etablert med et ønske om et relativt bredt miljø- og bygdeutviklingsrettet samarbeid. Det har aldri vært satset stort på dette samarbeidet, men en del oppgaver har vært løst gjennom denne arenaen.

Argumenter som taler imot å videreføre dette samarbeidet, er at andre livskraftige interkommunale arenaer har vokst fram, bla. Kongsberg-regionen. I prinsippet kan disse nye regionene ta hånd om mye av det Den Grønne Dalen har samarbeidet om. Det er også et faktum at dette er et dalføre med store avstander, som det kan være krevende å samordne.

På den annen side vurderes den dialogen og samarbeidet som kommunene gjennom grønn dal samarbeidet har fått til om Numedalslågen som svært viktig å videreføre. En slik videreføring vil kreve en særskilt arena som omfatter alle disse seks kommunene. Lågensamarbeidet vurderes som særlig viktig fordi:

 • Vannet er en felles ressurs som bør forvaltes til beste for alle de berørte kommunene. Det er ikke likegyldig for de nedre kommunene hva som skjer med vannet i de øvre deler. Et Lågensamarbeid gir en lokal arena for dialog mellom kommuner og interessegrupper langs vassdraget.
 • Norge er i ferd med å innføre EU’s rammedirektiv for vannressursforvaltning. Sentralt i dette direktivet står krav til vannkvalitet og krav til helhetlig forvaltning av vassdragene. Begge disse aspektene er svært viktig. Men sett fra kommunalt ståsted, er det betenkelig er at våre sentrale myndigheter hittil i stor grad har hatt stort fokus på ansvarsfordeling mellom statlige og regionale myndigheter, og lite fokus på kommunenes rolle. En felles lokal arena (på sikt kanskje et vassdragsråd) gir sannsynligvis langt større innflytelse over våre lokale og felles vannressurser enn om kommunene ikke samarbeider.
 • Det bør også nevnes at det grønn dal kommunene har gjennomført av Lågen-prosjekter de siste årene, i stor grad er i samsvar med EU-direktivets intensjoner, men med lokal forankring. Derfor har vi fått både oppmerksomhet og betydelig med prosjektmidler til Lågenprosjekter fra sentrale myndigheter. Disse har sett med stor interesse på at alle kommunene som dekker dette store vassdraget gjennom grønn dal-samarbeidet har en felles arena, og ikke minst med en politisk styringsgruppe på ordførernivå.

Styringsgruppa for Den Grønne Dalen mener at en langsiktig god vassdragsforvalting er avhengig av lokalt engasjement, lokalt eierskap til utfordringer og løsninger, og god dialog mellom kommunene langs vassdraget og mot sentrale myndigheter. Til dette trenger man en felles arena, helst politisk styrt.

På denne bakgrunn anbefaler styringsgruppa (ordførerne) at grønn dal-samarbeidet videreføres med et 4 års tidsperspektiv, men at samarbeidet spisses mot Numedalslågen. Det innebærer at det begrenses til Numedalslågen og problemstillinger relatert til Lågen, og at andre arbeidsfelt overlates til kommunene selv eller andre samarbeidsarenaer.

Rådmannen slutter seg til disse vurderingene og anbefaler etter råd fra styringsgruppa følgende rammer for samarbeidet framover.

Anbefalte rammer for videreføring av Den Grønne Dalen (”Lågensamarbeidet”):

Faglig innhold:

 • Videre Lågensamarbeid har som mål
  • å sikre en god og helhetlig forvaltning av et felles vassdrag, og dessuten samarbeide for å nå vassdragets miljømål
  • å kunne møte statlige føringer i EU-direktivet på lokalsamfunnets premisser

o        å ha en areana der nye og felles utfordringer og muligheter knyttet til vassdragsstrengen skal kunne gripes og håndteres.

·         Alle nye grønn dal-prosjekter skal ha en tydelig forankring til Lågen. Nye prosjekter skal derfor alltid kritisk vurderes mht. om det har relevans for Lågen og mht. om andre aktører mer naturlig bør ta ansvar for de.

Nåværende organisering anbefales videreført:

 • styringsgruppe med ordfører/varaordfører fra alle kommuner
 • administrativ samarbeidsgruppe med en rådmannsoppnevnt person fra hver kommune og begge fylkeskommuner
 • administrative ad hoc grupper kan etableres etter behov
 • styringsgruppa velger selv hvordan sekretariatsfunksjonen skal organiseres

Styringsgruppa vil i praksis bli et ”vassdragsråd”, og bør kanskje få benevnelsen ”Lågenrådet”. Form, navn og innhold for dette må vurderes etter hvert.

Økonomi:

Det har lenge vært drøftet om alle kommuner bør bidra med samme grunnbeløp for å drifte grønn dal-samarbeidet. Så langt har det vært forutsatt at alle seks kommuner skulle betale 50.000 kroner per år for å dekke kostnader til sekretariat (lønn og driftsutgifter), samt noe prosjekt/tiltaksmidler.

Med et smalere arbeidsfelt kan sekretariatsfunksjonen reduseres noe. Det anbefales at fra 2007 innføres et differensiert beløp ved at de 4 små kommunene bidrar med 25.000 kroner og de to store med 40.000 kroner. Dette gir en årlig inntekt på 180.000 kroner til å drifte sekretariat og enkelte mindre tiltak.

Navn på samarbeidet:

Det er viktig å sette fokus på Numedalslågen, samtidig som Den Grønne Dalen begynner å bli et innarbeidet navn. Trolig bør det benevnes som ”Lågensamarbeidet” med Den Grønne Dalen som undertittel.