FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

12.01.2007

Arkiv               

430

Saksmappe     

2007/71

Avd                 

Helse- og omsorgsetaten

Saksbehandler

Helen Catherine Cuenoud

Kompetanseutviklingsplan for helse og omsorgsetaten.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

administrasjonsutvalget

01.02.2007

4/07

kommunestyret

15.02.2007

 

 

Rådmannens anbefaling:

Kompetanseutviklingsplanen for helse- og omsorgsetaten vedtas.

Vedlegg:

Kompetanseutviklingsplan for helse- og omsorgsetaten

Saksopplysninger:

Helse og omsorgsetaten opplever at det svært vanskelig å rekruttere kvalifisert personell til pleie og omsorgstjenestene. 

I 2005 og 2006 har etaten lyst ut ledige stillinger for offentlig godkjent sykepleier flere ganger.  Det har ikke vært kvalifiserte søkere.  Noen av våre ansatte sykepleiere som har sluttet i denne perioden, og vi har ikke vært i stand til å erstatte disse.  Pr i dag mangler vi 2 av 3 kvelds og nattstillinger og det er svært få sykepleiere på dagtid!  Situasjonen er dramatisk, og det er ikke tegn som tyder på at situasjonen vil bli annerledes i overskuelig fremtid. 

Etter reform 94 har det blitt utdannet svært få hjelpepleiere.  Mangelen på hjelpepleiere begynner å bli merkbar. 

Vi ønsker å være offensive og legge til rette for at vi fortsatt i fremtiden skal ha tilstrekkelig kvalifisert personell.

Vurdering:

På Flesbergtunet er de sykeste og svakeste av kommunens eldre.  De er alle preget av høy alder og funksjonssvikt av forskjellig art.  I hjemmetjenestene tar man vare på de personer som har sykdommer og funksjonssvikt,  men som fortsatt ønsker og har mulighet til å bo hjemme. 

Forskrift for sykehjem krever at det skal være offentlig godkjent sykepleier som skal ha ansvar for sykepleier tjenesten.  Dagens beboere er så syke at for å kunne gi en forsvarlig god tjeneste er det nødvendig med kvalifisert personale. 

Flesberg kommune ønsker at tjenestene til kommunens eldre og syke skal være av en kvalitativ høy standard. For å nå det målet er man avhengig av at personalet har en god kompetanse generelt.  Det øker den faglige standard.  Det gir grunnlag for faglige drøftinger og god løsninger for den enkelte bruker.

For å nå målet om faglig forsvarlighet og god kvalitet på tjenestene ser helse og omsorgsetaten det som eneste mulighet å være offensiv og sørge for å utdanne sitt personale selv for å sikre at etaten får tilført den kompetanse som er nødvendig til en hver tid.

Etaten har derfor utarbeidet et forslag til en kompetanse utviklingsplan.  Denne har tatt høyde for alle yrkesgrupper som er ansatt i etaten, men har likevel lagt størst vekt på de yrkesgrupper som det er størst mangel på.

Forslaget innebærer en årlig ekstra kostnad pr sykepleierstudent på ca kr. 100.000,-

Det kan synes mye.  Men ut fra perspektivet om at det koster minimum kr. 20.000,- pr utlysning av ledig stilling, og at vi ikke får søkere, så vil det være en god investering.

Blir etaten tvunget til å leie inn sykepleiere via byrå for å opprettholde en lovpålagt sykepleier tjeneste  koster det kr. 3500,- pr vakt eller kr. 10.000 pr døgn.  Det blir det fort store penger av.  I tillegg til at man får ukjente sykepleiere.  Det er et ønske om faste kjente sykepleiere og den kvaliteten det innebærer for brukerne.

Det er viktig å presisere at gjennomføringen av kompetanseutviklingsplanen er avhengig av den økonomiske situasjonen. I første omgang vil det bero på om etaten har midler selv som kan omdisponeres. I neste omgang vil det være et spørsmål om prioritet ved rullering av økonomiplanen.