FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

komiteen for næring og ressurs

Møtested:

 

Møtedato:

13.03.2007

kl. 13:00

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 3/07

Søknad om delfinansiering av forprosjekt om bioenergi.

Nils Molia

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

22.02.2007

Arkiv               

223

Saksmappe     

2006/1248

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Narve Lid 

Søknad om delfinansiering av forprosjekt om bioenergi.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

 

 

komiteen for næring og ressurs

13.03.2007

3/07

 

 

Rådmannens anbefaling:

Flesberg kommune ser positivt på forprosjektet ” Bondevarme i Numedal 2007-2017”, og innvilger søknaden til Viken Skog BA om støtte med kroner 50 000 i kommunalt tilskudd. Kommunen vil også bidra med egeninnsats til registrering av aktuelle prosjekter i kommunen. Det forutsettes at forprosjektet fullfinansieres.

Tilskuddet belastes kto. 14901.141.325, kommunestyrets disposisjonspost og utbetales etterskuddsvis mot dokumentasjon av utgiftene.

Saksopplysninger:

Det søkes om delfinansiering av forprosjekt ”Bondevarme i Numedal 2007-2017”

Prosjektansvarlig er Viken skog BA og prosjektleder er Numedal forsøksring. For å fullfinansiere prosjektet søkes hver av Numedalskommune om kr 50 000 i tilskudd samt 45 dagsverk i egeninnsats.

Forprosjekt ”Bondevarme i Numedal 2007-2017 er en videreføring av forstudien ”Treprogram for Numedal” som konkluderte med at ”massevirke – bioenergi” er et av to satsningsområder fremover. Treprogrammet anbefalte også å gjennomføre et pilotprosjekt med dette tema. Prosjektleder besøkte sist høst alle kommunestyrene i dalen med orientering om planene, og det er dette det nå søkes om midler til.

Bondevarmeprosjektet skal:

 • Bidra til at energibrukere i Numedal får lavere energipriser og et mer fleksibelt energisystem mer uavhengig av olje-og elpris, ved økt bruk av bioenergi.
 • Lage oversikt over de mest aktuelle prosjektene, prioritere og bidra til at 3 prosjekter blir gjennomført.
 • Bidra til å styrke næringsgrunnlaget for skogbruket gjennom å skape større etterspørsel etter virke.
 • Bidra til på sikt å redusere gjengroing gjennom økt avvirkning til bioenergiproduksjon.
 • Gjennom kurs og ekskursjoner øke kompetansen og motivasjonen blant energibrukere, skogeiere og entreprenører i Numedal.
 • Bistå i utarbeidelse av langsiktige avtaler mellom varmekjøper og varmeleverandør.

Forprosjektets mål er å:

 • Registrere markedet for ” Bondevarme” i Numedal
 • Registrere interessen blant skogeiere/bønder
 • Legge til rette for tilbud for varmeleverandører på konkrete prosjekt
 • Utarbeide forslag til varmeavtaler – tilpasset leverandør/kunde
 • Utarbeide prosjektplan for et hovedprosjekt som går over 3-5 år.

Organisering:

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Viken skog, skogeierlagene og Numedals- kommunene. Prosjektets varighet er ca 1 år. Prosjektansvarlig er Viken Skog v/ regionleder, og prosjektleder er Numedal Forsøksring v/ Dag Lislien.

Kostnader:

Prosjektet har en kostnadsramme på 915 000,-. Kommunenes andel av dette er en egeninnsats i form av 45 dagsverk og 50 000,- i tilskudd fra hver kommune. Egeninnsatsen er verdsatt til 104 000 fra hver kommune. Kommunens egeninnsats vil i hovedsak dreie seg om å kartlegge mulige prosjekter og bygg egnet for biovarme.

Finansiering:

 

Tilskudd

Egeninnsats

Sum tilskudd/egeninnsats

Numedalskommunene

150 000

312 000

462 000

Enova

228 000

 

228 000

Innovasjon Norge

100 000

 

100 000

Viken Skog BA

50 000

 

50 000

Fylkesmannen i Buskerud

75 000

 

75 000

Sum

603 000

312 000

915 000

Vurdering:

Det er svært positivt at det nå blir satt i gang et forprosjekt med tema massevirke – bioenergi i Numedal.

Vi har etter hvert blitt avhengig av El- kraft som energikilde til oppvarming. Forbruket av strøm har økt mens kraftproduksjonen har vært stabil de siste åra. Dette har også ført til høyere strømpriser.

Som et alternativ til dette har myndighetene nå definert bioenergi som et satsningsområde fremover.

St.meld. nr. 29 (1999) har følgende hovedmålsetting for energibruken i Norge:

 • Energiforbruket skal reduseres og bruk av nye, fornybare energikilder skal øke.
 • El-avhengigheten skal reduseres.

Skogeiere i dalen har opplevd at det til tider har vært avsetningsproblemer på massevirke, og i tillegg har dette tømmeret vært lågt prisa. Dette har igjen ført til at skogeiere ikke har utnytta potensialet for avvirkning.

Landbruket står overfor store endringer og utfordringer. Behovet for landbruksrelatert næringsutvikling i Numedal er viktig for å sikre rekruttering og videreutvikling av uutnyttede ressurser.

Prosjekter som ”Bondevarme i Numedal” vil forhåpentligvis kunne gi bedre avsetningsmuligheter for massevirke og forbedret økonomi for enkeltskogeieren.

Rådmannen anbefaler derfor å gi kroner 50 000 i kommunalt tilskudd til forprosjekt ”Bondevarme i Numedal 2007-2017” samt å bidra med egeninnsats til registrering av aktuelle bygg og prosjekter i kommunen.