FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

formannskapet

Møtested:

 

Møtedato:

15.03.2007

kl. 13:00

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 7/07

Klage på avslag om motorisert ferdsel i utmark.

Thomas Fosen

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

02.02.2007

Arkiv               

K01

Saksmappe     

2006/957

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ellen Korvald

Klage på avslag om motorisert ferdsel i utmark.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

 

 

formannskapet

15.03.2007

7/07

 

Rådmannens anbefaling:

Runa Huslende innvilges dispensasjon til kjøring med snøscooter på snødekt mark. Kjøringen skal skje innenfor følgende rammer:

Formål:               Nødvendig transport mellom Blestua og familiehytte ved Huldrevatn

Snøscooter:        Reg. nr. KV 6165

Varighet:             Fra dags dato til 15. mai 2008

Vedlegg: Brev fra Runa Huslende datert 18.01.07

Saksopplysninger:

Runa Huslende har klaget på avslag på hennes søknad om dispensasjon for kjøring med snøscooter mellom Blestua og egen hytte på Ble. Se vedlagt brev.

Rådmannen avslo søknaden med følgende begrunnelse i delegert vedtak 15/07 (datert 16.01.07):

Det er etablert et visst antall løyver for leiekjøring for at fastboende som del av sin næringsvirksomhet skal kunne tilby leiekjøring. Disse er forutsatt å dekke hytteeieres og hyttebrukeres behov for transport av varer og utstyr til hyttene. Dersom kommunen i områder med leiekjøring, i tillegg gir hytteeiere og hyttebrukere dispensasjon for å dekke eget behov, faller behovet for leiekjøring bort. Det vil også svært lett gi en betydelig økning av snøscootere og snøscooterbruk i hytteområdene.

Runa Huslende må i denne sammenheng vurderes som hyttebruker.

Runa Huslende klager og begrunner dette med at hun blir svært avhengig av at faren kan kjøre henne og barna hennes inn til hytta. Hun påpeker også at det er samme scooter som vil bli brukt enten hun eller faren kjører. Hun viser også til mange års kjøreerfaring for Norsk Folkehjelp. Se vedlagte brev.

Vurdering:

Vidar Huslende har løyve for leiekjøring i det aktuelle området, og hans andre datter Anita skal være hans vikarkjører. Som det framgår ovenfor i begrunnelsen på avslaget, mener rådmannen at man så langt mulig må holde denne leietransporten til leiekjørerne og unngå å også gi tillatelser til hyttebrukerne.

Rådmannen ser selvsagt behovet for transport av varer og barn inn til familien Huslendes hytte, da den ligger helt inne ved Huldrevannet. Rådmannen skjønner også at det kan virke meningsløst at faren skal kjøre Runa og barna inn, når hun er svært kompetent til å kjøre selv, og når det er samme scooter som vil bli brukt.

Etter en samlet vurdering, og ut fra at familien allerede har løyve for leietransport, anbefaler derfor rådmannen likevel å gi Runa Huslende dispensasjon til kjøring med snøscooter på snødekt mark. Slik rådmannen forstår situasjonen, vil dette handle om samme mengde kjøring og samme snøscooter, men en litt mer praktisk ordning for familien Huslende. Kjøringen skal skje innenfor følgende rammer:

Formål:            Nødvendig transport mellom Blestua og familiehytte ved Huldrevatn

Snøscooter:     Reg. nr. KV 6165

Varighet:          Fra dags dato til 15. mai 2008

Forøvrig gjelder de samme vilkår som andre får angitt ved snøscooterkjøring.