FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

komiteen for livsløp og kultur

Møtested:

kommunehuset

Møtedato:

01.02.2006

kl. 13:00

 

ORIENTERINGSSAK:

Presentasjon og drøfting av prosess for utredning av skolestruktur og skolebygg.

 

 

Saksliste

Sakstittel

Saksordfører

PS 1/06

Meldinger

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

19.01.2006

Arkiv               

 

Saksmappe     

2006/95

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

01.02.2006

1/06

 

Rådmannens anbefaling:

 

Saksopplysninger:

 

a) Melding om endring av vedtekter for barnehagene i Flesberg kommune.

 

Arbeidet med barnehageopptaket for 2006-2007 er i gang med søknadsfrist 10. februar 2006. Vedlagt vedtak om barnehageplass følger alltid vedtekter. Vedtektene ble sist vedtatt av kommunestyret den 16.12.2004, og det er siden den gang foretatt endringer i barnehagens organisering som tilsier at vedtektene bør endres.

  • Viser til sak  23/05 og vedtak i kommunestyret 21.04.2005 der barnehagene ble omorganisert til en barnehage med avdelinger.
  • Viser også til sak 16/05 og behandling i formannskapet der ble vedtatt å ta inn en paragraf mht permisjon når vedtektene skulle rulleres.
  • Ny barnehagelov med forskrifter er vedtatt og gjelder fra 01.01.06.

På grunnlag av dette er det flere av paragrafene i dagens vedtekter som bør endres. Forslag til endringer er skrevet i kursiv og rådmannen anbefaler at disse innarbeides i vedtektene med øyeblikkelig virkning.

Når det gjelder §6 Foreldreråd og samarbeidsutvalg bør endring av denne behandles som egen sak og sendes på høring til involverte parter.

 

Vedlegg: a)

Vurdering: