FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

 

Møtedato:

29.06.2006

kl. 13:00

 

 

Kl. 13.00: Arne Sørensen orienterer om Søre Moen Næringspark.

 


Saksliste

Sakstittel

Saksordfører

PS 31/06

Meldinger

 

PS 32/06

Tertialrapport 1 - 2006

Thomas Fosen

PS 33/06

Årsmelding og årsregnskap 2005

Gudveig Førle

PS 34/06

PBL §27-2 pkt. 1. Sluttbehandling av reguleringsendring. Gnr. 138/447 Sølvseter på Strand seterskog.

Nils Molia

PS 35/06

Søknad om etableringsstøtte – Morten Brekke

Sofie Skjold Skrudland

PS 36/06

Forstudie skolestruktur og modernisering av skolebyggene i Flesberg

Anne-Liz Lande

PS 37/06

Psykiatritjenesten - rapportering bruk av øremerkede midler

Paul Bratlie

PS 38/06

Sektorplan - ruspolitisk handlingsplan for Flesberg kommune

Ole- Kristian Ulland

PS 39/06

Helse- og omsorgsetaten - Økning av stillingshjemler i Ungbo

Anne-Liz Lande

PS 40/06

Videreutvikling av middelalderdalen

Jon Olav Berget

PS 41/06

Søknad om serverings - og skjenkebevilling -  Blåberg kafe

Ole Helge Sønåsen

PS 42/06

Søknad om salg av øl  - Blåberg dagligvare

Ole Helge Sønåsen

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

22.06.2006

Arkiv                

033

Saksmappe     

2006/793

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

29.06.2006

31/06

 

Rådmannens anbefaling:

 

Saksopplysninger:

a)      Utskrift fra kommunestyremøte 11.5.06

b)      Utskrift fra kommunestyremøte 12.6.06

c)      Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22.mai 2006

Vurdering:

 

 

Vedlegg: a, b, c

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

04.06.2006

Arkiv               

153

Saksmappe     

06/723

Avd                  

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Tertialrapport 1 - 2006

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

15.06.2006

10/06

kommunestyret

29.06.2006

32/06

 

 

Rådmannens anbefaling:

1.                Rapporten for 1. tertial 2006 tas til etterretning.

2.                Følgende budsjettreguleringer gjennomføres:

Skatteanslaget økes

-3 000 000

Rammetilskudd reduseres

500 000

Bevilgning til Helse, pleie og omsorg økes

1 000 000

Dom i Jordskifteretten

296 000

Implementering Bredbånd/IP-telefoni og innstallering av data for historielaget

163 000

Tilleggsregning Numedal bredbånd

100 000

Tilleggsavsetning til årets lønnsoppgjør

941 000

 

Behandling i formannskapet 15.06.2006:

Økonomisjef Anne Rudi var tilstede og orienterte.

Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 15.06.2006:

3.                Rapporten for 1. tertial 2006 tas til etterretning.

4.                Følgende budsjettreguleringer gjennomføres:

Skatteanslaget økes

-3 000 000

Rammetilskudd reduseres

500 000

Bevilgning til Helse, pleie og omsorg økes

1 000 000

Dom i Jordskifteretten

296 000

Implementering Bredbånd/IP-telefoni og innstallering av data for historielaget

163 000

Tilleggsregning Numedal bredbånd

100 000

Tilleggsavsetning til årets lønnsoppgjør

941 000

 

Vedlegg: Tertialrapport 1 - 2006

 

Saksopplysninger:

 

Rådmannen viser til vedlagte tertialrapport med kommentarer.

 

Rådmannen innfører nye rapporteringsrutiner på økonomi fra 1.5.2006. Driftsregnskapet vil heretter bli rapportert hver måned. Rapporten vil bli sendt til formannskapet til orientering. I rapporteringen har vi tatt i bruk et helt nytt verktøy sammen med de andre Numedalskommunene. Dette betyr at rapportering fra avdelingsledere til etatssjef og videre til rådmannen skjer elektronisk og er veldig enkel i bruk. Det er dette nye verktøyet som også er brukt i denne tertialrapporten. Rapporten ser derfor noe andreledes ut enn hva dere er vant til fra tidligere.

Konsekvensene av revidert nasjonalbudsjett og nye prognoser på rammetilskuddet for 2006 er omtalt i rapporten. Prognosene utarbeidet av sentrale myndigheter viser at Flesberg kommunes anslag på skatteinntekter/rammetilskudd kan økes med 2,7 millioner kroner.

 

Kommunens driftsregnskap har merforbruk og det viser seg at enkelte etater har hatt feil forutsetninger ved budsjetteringen eller uforutsette utgifter. Dette gjelder Fellestjenesten og Helse/pleie og omsorg.

 

Fellestjenesten er belastet med krav fra Nedre Buskerud Jordskifterett i tillegg til at det ikke var tatt hensyn til ekstra utgifter vedrørende implementering av ny bredbåndstilkobling og IP-telefoni i budsjettet.  Det er også belastet tilleggsregning for årene 2004 og 2005 fra Numedal Bredbånd på 100.000 kroner. Budsjetterte rammer til drift i Fellestjenesten er så stramme at slike ekstra belastninger vil gi overforbruk. Rådmannen foreslår at Fellestjenesten får tilleggsbevilgning på disse uforutsette/ikke budsjetterte utgiftene.

 

Helse/pleie og omsorg varsler at de vil få et negativt avvik på 1 million kroner ved slutten av året. Etatssjef har kommentert grunnlaget for dette avviket i sin rapport. Alternative innsparinger er også belyst. Rådmannen foreslår at etaten får tilført 1 million kroner.

 

Lønnsoppgjør 2006. Beregninger på hva årets lønnsoppgjør betyr økonomisk for kommunen er ikke gjort ennå. Rådmannen ber likevel om at rest økning av årets skatteinntekter avsettes til dette formålet da alt tyder på at midlene vi har avsatt kan være for lite.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil gi med bakgrunn i vedlegg til saken og saksopplysningene anbefale at rapporten tas til etterretning.

Med bakgrunn i ovenstående og etatenes kommentarer foreslår rådmannen følgende budsjettreguleringer:

 

Skatteanslaget økes

-3 000 000

jfr rev nasjonalbudsjett

Rammetilskudd reduseres

500 000

     "

Bevilgning til Helse, pleie og omsorg økes

1 000 000

Kommentarer fra etaten

Ekstrautgifter belastet Fellestjenesten i 2006:

 

 

Dom i Jordskifteretten

296 000

Uforutsatt

Implementering Bredbånd/IP-telefoni og innstallering av data for historielaget

163 000

Kommentarer fra etaten

Tilleggsregning Numedal bredbånd

100 000

Uforutsatt

Tilleggsavsetning til årets lønnsoppgjør

941 000

 

 

0

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

07.06.2006

Arkiv               

210

Saksmappe     

06/589

Avd                  

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Årsmelding og årsregnskap 2005

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

15.06.2006

9/06

kommunestyret

29.06.2006

33/06

 

Rådmannens anbefaling:

1.       Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året 2005.

2.       Årsmelding for året 2005 tas til orientering.

3.       Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet på 67.043 kroner finansieres av disposisjonsfond.

Behandling i formannskapet 15.06.2006:

Økonomisjef Anne Rudi var tilstede og orienterte.

Formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 15.06.2006:

1.      Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året 2005.

2.      Årsmelding for året 2005 tas til orientering.

3.      Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet på 67.043 kroner finansieres av disposisjonsfond.

Vedlegg: Årsregnskap 2005 inkl. revisjonsberetning, årsmelding 2005, og kontrollutvalgets uttalelse.

Saksopplysninger:

Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) fastslår i sin § 24 nr 2 at alle kommuner skal ansette en regnskapskyndig person med faglig ansvar for regnskapet. Denne funksjonen omtales vanligvis som "Fagsjef for regnskap".

 

I Flesberg kommune utøver økonomisjefen funksjonen som fagsjef for regnskap. Fagsjef for regnskap skal avlegge årsregnskap for 2005 innen 15.februar 2006. Etter dette avgir revisjonen sin revisjonserklæring. Deretter skal kontrollutvalget avgi en uttalelse. Før kontrollutvalget avgir sin uttalelse til årsregnskapet skal også årsmeldingen foreligge.

 

Årsregnskapet fremmes som sak for formannskapet. På bakgrunn av denne saken, revisjonserklæringen og kontrollutvalgets uttalelse, avgir formannskapet innstilling til kommunestyret som foretar den endelige behandlingen av årsregnskapet innen 1. juli.

 

Med dette framlegges Flesberg kommunes årsregnskap og årsmelding for 2005.

 

Resultatregnskapet viser et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på 0 kroner.

Vurdering:

Rådmannen har utarbeidet årsmelding for 2005. Årsmeldingen skal gi de folkevalgte, innbyggerne og administrasjonen en kortfattet oversikt over de oppgaver det er arbeidet med siste år og hvilke resultater som er oppnådd. Årsmeldingen bør bidra som grunnlag for politiske vedtak om fremtidige mål og satsningsområder, samtidig som den vil være viktig i arbeidet med evaluering av våre oppgaver og vår måte å løse oppgavene på.

 

Regnskapet framlegges med et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på 0 kroner. Budsjettert avsetning til bundne driftsfond gjennomført.

 

Investeringsregnskapet for 2005 er avsluttet med et udekket finansieringsbehov på 67.043,- kroner. Dette foreslår rådmannen at finansieres av disposisjonsfond.

 

Kontrollutvalgets uttalelse og regnskapsdokumentet med revisjonsberetning følger vedlagt.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

30.05.2006

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2006/86

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ellen Korvald

PBL §27-2 pkt. 1. Sluttbehandling av reguleringsendring. Gnr. 138/447 Sølvseter på Strand seterskog.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

13.06.2006

31/06

kommunestyret

29.06.2006

34/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunestyret vedtar med hjemmel i PBL §27-2 pkt. 1 å endre reguleringsplan for gnr. 138/47 Sølvseter på Strand seterskog i samsvar med revidert kart og bestemmelser datert 04.04.06.

Vedlegg:

Fast utvalg for plansaker sak 24/06 m/vedlegg

Behandling i fast utvalg for plansaker 13.06.2006:

Planutvalget foreslår at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i fast utvalg for plansaker 13.06.2006:

Kommunestyret vedtar med hjemmel i PBL §27-2 pkt. 1 å endre reguleringsplan for gnr. 138/47 Sølvseter på Strand seterskog i samsvar med revidert kart og bestemmelser datert 04.04.06.

Saksopplysninger:

Utvalget fattet i denne saken i møte 25.04.06 (sak 24/06) følgende vedtak:

Saken utsettes slik at rett tekst angående tillatt bruksareal kan innarbeides i bestemmelsene.

Etter dette har rådmannen hatt drøftinger med både Ole Jonny Dokken og hans arkitekter. Det viser seg at det prosjektet som Dokken ønsker å realisere på Sølvseter krever langt  mer omfattende endringer av reguleringsplanen enn bare å endre bestemmelsen knyttet til utnyttingsgrad. Disse endringene vil kreve videre bearbeiding av planen og deretter full høring etter plan – og bygningslovens bestemmelser.

Dokken ønsker imidlertid nå en raskest mulig avklaring på forslaget om endret arealbruksformål på byggearealene. Etter samråd med Dokken fremmer derfor rådmannen nå samme sak som ble lagt fram til forrige møte.

Dokken vil trolig seinere fremme et nytt forslag med mer omfattende forslag til endringer av denne reguleringsplanen.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at komiteen og kommunestyret sluttbehandler denne saken i samsvar med de vurderinger og anbefalinger som ble gitt i sak 24/06.

Eventuelle nye endringsforslag må kommunen ta stilling til når de eventuelt kommer.

 

 


FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

13.06.2006

Arkiv               

223

Saksmappe      

2005/1585

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om etableringsstøtte - Morten Brekke

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

13.06.2006

18/06

komiteen for næring og ressurs

19.06.2006

20/06

kommunestyret

29.06.2006

35/06

 

Rådmannens anbefaling:

Morten Brekke innvilges etableringsstøtte med kr. 50.000,- til investeringer i aktivitetssenter og dyrepensjonat. Støtten gis som tilskudd og bevilges over kto. 14721.121.325 med dekning fra næringsfondet.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 13.06.2006:

Repr. Sofie Skjold Skrudland fremmet følgende forslag:

Saken utsettes til møtet den 19. juni 2006.06.

 Skjold Skrudland sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i komiteen for næring og ressurs 13.06.2006:

Saken utsettes til møtet den 19. juni 2006.06.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 19.06.2006:

Repr. Wilfred Jørgensen, FrP, gikk inn for rådmannens anbefaling med tilskudd på kr. 25.000,-.

Ved alternativ votering mellom rådmannens anbefaling og Jørgensens endringsforslag, foreslår komiteen for næring og ressurs med 5 mot 2 stemmer at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for næring og ressurs 19.06.2006:

Morten Brekke innvilges etableringsstøtte med kr. 50.000,- til investeringer i aktivitetssenter og dyrepensjonat. Støtten gis som tilskudd og bevilges over kto. 14721.121.325 med dekning fra næringsfondet.

Vedlegg: Investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.

Saksopplysninger:

Morten Brekke søker i brev av 11.04.06 om støtte til å etablere familieaktivitetssenter og dyrepensjonat. Virksomheten er knyttet til Hankerud, gnr. 9, bnr. 11, hvor det er vedtatt en reguleringsplan som dekker dette formålet. Formålet er som nevnt både dyrepensjonat og aktivitetssenter med bl.a. 3 baner for ATV, crosscart, trailsykler, barnecross og paintballaktivitet.

Søker opplyser at det er investert i ATV`er og annet utstyr som skal til for å kunne starte i det små, men har et behov for ytterligere investeringer i utstyr, samt få kjørt på egnet masse til banene. Søker opplyser at det er vanskelig å angi et eksakt støttebeløp, men søker om kr. 200.000,- i støtte relatert til investeringsbehovene.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at det innvilges etableringsstøtte med kr. 50.000,- til etableringen. Dette knyttet til investeringer i virksomheten.

Rådmannen vurderer etableringen som positiv da den har sitt fokus mot aktiviteter for barn og unge, og er et fint supplement til allerede eksisterende tilbud på dette området. Området der virksomheten skal foregå er regulert til formålet, og vedlagt søknaden følger oppstillinger som viser økonomien i tiltaket. Søker har allerede lagt ned mye egeninnsats i forbindelse med planarbeid og forberedelser til etablering, og rådmannen vurderer dette som positivt.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

14.06.2006

Arkiv               

614

Saksmappe     

2006/761

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Forstudie skolestruktur og modernisering av skolebyggene i Flesberg kommune

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

14.06.2006

17/06

kommunestyret

29.06.2006

36/06

 

Rådmannens anbefaling:

Den fremlagte rapport fra forstudien til skolestruktur og modernisering av skolebyggene i Flesberg kommune, vedtas. Rapporten skal danne grunnlag for valg av alternativer m.h.t. struktur og behov for modernisering av skolebygg.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 14.06.2006:

Rådmannen var tilstede og orienterte.

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 14.06.2006:

Den fremlagte rapport fra forstudien til skolestruktur og modernisering av skolebyggene i Flesberg kommune, vedtas. Rapporten skal danne grunnlag for valg av alternativer m.h.t. struktur og behov for modernisering av skolebygg.

Vedlegg: Rapport fra forstudie

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok den 21.04.05, i sak 27/05, mandatet til utredning av den framtidige skolestrukturen i kommunen. Kommunestyret ønsket i mandatet å få utredet faglige og økonomiske konsekvenser av følgende alternativer:

·         Samlokalisering av alle årskull i en skole på Lampeland

·         To skoler og der felles ungdomsskole med Rollag inngår

·         Opprettholdelse av dagens skolestruktur, evt. med endring av kretsgrenser og en organisatorisk ”sammenslåing” av skolene med felles ledelse/administrasjon.

Arbeidet med forstudien kom ikke i gang så tidlig som ønskelig på grunn av vakanse i ledelsen av oppvekst- og kulturetaten. En valgte likevel å igangsette forstudien, men da med noe mer innleid bistand til prosjektledelse. Det er lagt opp til en faseinndelt prosess der en har startet med en forstudie som skal klarlegge så mye av faktagrunnlaget som mulig. I neste fase skal en gjøre konkrete valg m.h.t. hva man ønsker utredet mer inngående. Den foreliggende rapport er m.a.o. en analyse av dagens situasjon, samt en beskrivelse av prognoser fremover og konsekvenser ved de ulike alternativer.

I forholdet til det opprinnelige mandatet, så har arbeidsgruppen brukt noe tid på å presisere mandatet nærmere, samt forsøkt å definere nærmere hva en ønsker å oppnå med modernisering og evt. endring av struktur. Ut fra dette er det også definert hvilke kriterier man skal gjøre valg ut fra. En basis for arbeidet med forstudien er kommunens vedtatte pedagogiske plattform som gir sterke føringer til hvordan fremtidens skolebygg skal se og driftes.

Innholdsmessig vil rådmannen for øvrig henvise til rapporten i sin helhet.

Kommunestyret skal i saken avgjøre om forstudien er grunnlag godt nok til å starte diskusjonen om hvilke alternativer en ønsker å få utredet nærmere. I h.h.t. tidsplanen som er lagt for prosessen ser en for seg at diskusjonen rundt alternativer bør være avsluttet i oktober. Rådmannen ber om at det gjøres en vurdering av om dette er tilstrekkelig med tid for denne dialogen.

Et annet viktig moment i forhold til videre prosess er de årlige kostnadene. Ut fra de foreliggende alternativer til opprusting av skolebyggene vil årskostnadene til skole kunne øke med fra 1 – 2,5 mill. pr. år. Da forutsatt at alle tiltak må lånefinansieres. D.v.s. låneopptak utover de fradrag som er gjort i forhold til spillemidler og kompensasjonslån. Her må det gjøres en vurdering av både tilgang på fondsmidler, og den fremtidige handlefriheten i kommunen når det akkumulerte underskuddet er dekket inn.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at forstudien vedtas som grunnlag for videre utredning, samt valg av alternativer til skolestruktur og modernisering av skolebyggene i Flesberg kommune. D.v.s. at rapporten danner grunnlag for en dialog med brukere av skoletjenesten og lokalsamfunnet for øvrig før valg av alternativer gjøres.

 

 


FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland           

02.06.2006

Arkiv               

G70

Saksmappe     

06/720

Avd                 

Helse- og omsorgsetaten

Saksbehandler

Helen Catherine Cuenoud

Psykiatritjensten - rapportering bruk av øremerkede midler

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

14.06.2006

16/06

kommunestyret

29.06.2006

37/06

 

Rådmannens anbefaling:

Psykiatri budsjett vedtas.

Brukermedvirkning ivaretas med bruk av brukerundersøkelser og det opprettes et bruker råd.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 14.06.2006:

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 14.06.2006:

Psykiatri budsjett vedtas.

Brukermedvirkning ivaretas med bruk av brukerundersøkelser og det opprettes et bruker råd.

Saksopplysninger:

Kommunen får hvert år et øremerket tilskudd til psykiatri.

Dette tilskuddet har økt årlig.  Fylkesmannen er satt til å kontrollere at kommunene bruker midlene til psykiatri og ikke til andre formål i kommunen.

 

I forrige års rundskriv (IS-24/2004) skulle kommunene gjøre rede for sin vedtatte disponering av det øremerkede tilskuddet for 2005 på fastlagt skjema. Dette opplegget videreføres for 2006.

 

”Vedtatt disponering av det øremerkede tilskuddet skal framgå av kommunebudsjettet, og med utgangspunkt i det samlede tilskuddet kommunen mottar for 2006.

 

På en del av spørsmålene i rapport for 2005 og vedtatt disponering 2006 skal kommunen presisere hvilke tiltak med hvilke beløp for det enkelte tiltak som inngår. Dette vil gi Fylkesmannen bedre innsyn i kommunenes bruk av tilskudd, jf. bevilgningsreglementet § 17. Tilfredsstillende utfylling på vedlagte skjemaer, herunder utfylling av presiseringsfeltene er et vilkår for at Fylkesmannen skal ha fullmakt til å utbetale midler.”

 

Helse og omsorgsetaten har fått opprettet et eget ansvar for psykiatri.  Budsjett og regnskap vil bli ført der.  Det oppfyller krav om at det skal være tydelig hva midlene brukes til, og at det skal gå frem av kommunens vedtatte budsjett og regnskap.

 

Vilkår for utbetaling.  Rapportering fra IS-1/2006:

Midlene utbetales i to terminer.  15.02 og 15.02

 

Vilkår for utbetaling av 1. termin:

1.      Vilkårene for 2005 er oppfylt(jf rundskriv IS-24/2005)

2.      Rapportering for bruk av øremerket tilskudd for 2005 er mottatt av fylkesmannen, jf rundskriv IS-24/2005.  Fylkesmannen gjennomgår rapporteringen for den enkelte kommune frem til 01.04.2006.

 

Vilkår for utbetaling av 2. termin:

1.      Vilkårene for tubetaling 1. termin er oppfylt

2.      resultatrapportering for 2005 er tilfredsstillende

3.      Det foreligger en politisk vedtatt oversikt over bruken av eventuelle overførte midler for 2005 til 2006.06.02 Det foreligger politisk vedtak for disponeringen av tilskuddet for 2006som dokumenterer at økningen fra 2005 til 2006 minst svarende til økningen i tilskuddet.

4.      Kraven som er satt til brukermedvirkning er oppfylt.

 

Det er en forutsetting at midlene nyttes tilkommunens psykiske helsearbeid, herunder psykososialt arbeid med barn og unge. 

Fylkesmannen har bare fullmakt til å utbetale tilskudd når vilkårene er oppfylt.  For å unngå forsinket utbetaling mp kommunen selv sørge for dokumentasjon over hvordan den oppfyller hvert enkelt vilkår.  Fylkesmannen skal gi kommunen tilbakemelding over hvordan hvert enkelt vilkår anses oppfylt”

Vurdering:

Som det fremgår av overnevnte, må kommunen følge de pålegg som direktoratet setter for at utbetalinger skal skje. 

Dette er Helse og omsorgsetaten i Flesberg kommunes forslag til tiltak for å følge sentrale pålegg:

 

1.            Politisk behandling av psykiatri budsjett som en del av tertial rapporten.

2.            Oppretting av et eget ansvar for å tydelig gjøre hva psykiatrimidlene brukes til.

3.            Brukermedvirkning på alle nivå.

·                     Individuelt i behandling.

·                     Etablering av rutiner der brukerne besvarer et spørreskjema om hvordan de er fornøyd med tjenesten.

·                     Etablering av et bruker råd.

H/O etaten foreslår at det etableres et lite bruker råd som kan bidra med sine synspunkter på tjenesten på overordnet nivå. 

               


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

02.06.2006

Arkiv               

144

Saksmappe     

06/685

Avd                 

Helse- og omsorgsetaten

Saksbehandler

Helen Catherine Cuenoud

Sektorplan - rusmiddelpolitisk handlingsplan for Flesberg kommune

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

14.06.2006

15/06

kommunestyret

29.06.2006

38/06

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Det foreliggende utkast til alkoholpolitisk plan for Flesberg kommune, vedtas.

2.       Det utarbeides en rusforebyggende plan, slik det fremgår av saksutredningen, og denne del av den rusmiddelpolitiske handlingsplanen sluttføres og vedtas høsten 2006/våren 2007 etter et bredt samarbeid mellom involverte faginstanser og foreldre/brukere.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 14.06.2006:

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling pkt. 1.

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefalinger pkt. 2 med følgende innspill til administrasjonen:

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 14.06.2006:

 1. Det foreliggende utkast til alkoholpolitisk plan for Flesberg kommune, vedtas.
 2. Det utarbeides en rusforebyggende plan, slik det fremgår av saksutredningen, og denne del av den rusmiddelpolitiske handlingsplanen sluttføres og vedtas høsten 2006/våren 2007 etter et bredt samarbeid mellom involverte faginstanser og foreldre/brukere.

Innspill til administrasjonen, ad. pkt. 2:

·         Det er svært viktig med forebyggende arbeid blant barn og unge, allerede fra 6.klasse i skolen bør temaet tas opp. Komiteen ønsker spesielt Fau og skolene velkomne på banen, de er sentrale aktører i dette arbeidet.

·         Andre aktuelle aktører er ungdomsklubben, lag og foreninger, andelshavere i lokale bygg osv. Alle bør få planen til gjennomsyn når planen legges fram på  høring.

·         Legge til rette for fora der holdninger drøftes, for eksempel gjennom  åpne temamøter for voksne, møter for elevene, i ungdomsklubben osv.

·         Det bør vurderes å engasjere mer enn 1 skjenkekontrollør, 1 person er lite.

·         Bruke bestemmelser i alkoholloven til å inndra evt. bevillinger dersom bevillingsgebyr ikke er betalt, eller andre overtredelser er overtrådt.

Saksopplysninger:

Kommunene er tillagt et betydelig ansvar for å utforme en lokal alkoholpolitikk innenfor rammene av Lov av 02.06.89 med endringer av 16.05.97. Kommunen er bl.a. pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. I dette arbeidet må kommunen ha et bevisst forhold til hvilke retningslinjer og politiske føringer man ønsker å legge på alkoholpolitikken.

 

Den alkoholpolitiske handlingsplanen bør være et hjelpemiddel både for kommunen og bevillingshavere. Den må inneholde regler og krav som kan stilles både overfor søkere, bevillingshavere, hensyn kommunen vil legge vekt på i en bevillingssak, tider for salg og skjenking, avgiftssatser og kontrollrutiner med videre. Det er, som kjent, motstridende interesser innenfor dette politikkområdet. Det er på den ene siden ønsket om å redusere alkoholforbruket på bakgrunn av de skader man ser det fører med seg, mens man på den andre siden må forholde seg til at det er et legalt omsettelig middel. Videre må man også forholde seg til de næringsinteresser som er knyttet til salg og skjenking av alkoholholdig drikk. Salgs- og skjenkenæringen ønsker naturlig nok å kunne drive sin virksomhet med så få restriksjoner som mulig, og i alle fall med gode og trygge rammevilkår. En slik plan vil derfor ikke være noe negativt for næringen, men gi bevillingshaverne og andre forutsigbarhet i hvordan kommunens alkoholpolitikk føres.

 

Flesberg kommune har hatt en alkoholpolitisk plan, men den har ikke blitt rullert siden år 2000. Helse og omsorgsetaten har satt i gang et arbeid for å oppdatere og lage en ny alkoholpolitisk plan. 

Vedlagt følger et forslag til ny plan som er utarbeidet på bakgrunn av Sosial- og helsedepartementets ”Veiledende mal for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan.

 

Det har vært gjort en kartlegging på hvordan forskjellige instanser opplever russituasjonen i Flesberg kommune. Dette er med andre ord ikke harde fakta, men de forskjellige instanser som gir tilbud, og er i nærkontakt med rusmisbrukere, og deres opplevelse av russituasjonen i kommunen. Det er videre kartlagt og beskrevet hva som finnes av tilbud til rusmisbrukere i kommunen i dag. 

 

I tillegg er det satt i gang et arbeid der helse, sosial og barnevern, skole, ungdomsklubb, trygdekontor, og politi i samarbeid arbeider med forslag til handlingsplan for rusarbeidet i Flesberg kommune. Dette arbeidet er tidkrevende, og det arbeides bl.a. nå med å involvere Fau og politikere i det viktige arbeidet videre med å utarbeide en handlingsplan mot rus.  Dette arbeidet vil ikke komme videre før høsten 2006 når et nytt skoleår har startet, og et nytt Fau er valgt.

 

Kommentarer til enkelte deler av planen som omhandler bevillinger:

§ 1 – 7a Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om salgs eller skjenkebevilling:

Det er angitt i loven hvilke hensyn bevillingsmyndighetene kan legge vekt på ved tildeling av salgs eller skjenkebevilling. De hensynene som er nevnt i lovteksten er ikke uttømmende, men er eksempler på hva kommunene kan legge vekt på ved skjønnsutøvelsen: Antall salgs- eller skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet og målgruppe, trafikk og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensyn til lokalmiljøet og om bevillingssøker og andre sentrale personer i virksomheten er egnet til å ha salgs og skjenkebevilling. 

Kommunen kan også beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger.

 

§ 4 – 3 Vilkår knyttet til bevillingen. 

Det kan settes vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler. Det kan bare stilles vilkår som er saklig begrunnet, og det vil i denne sammenhengen si at de må ha til hensikt å ivareta alkoholpolitiske og samfunnsmessige hensyn. Eksempel på vilkår som kan stilles, er at det skal være en bestemt aldersgrense for adgang til et skjenkested. Til søker av bevilling til et spisested kan det også stilles vilkår om at stedet skal ha en meny, ha spiseplikt, eller at en viss andel av stedets omsetning skal bestå av mat for å oppfylle intensjonen om å være et spisested. Det kan også stilles vilkår om godkjenning av stedet fra brannmyndighet, næringsmiddeltilsyn mv.

 

Kommunen velger selv innenfor kommunestyrets periode for hvor lang periode bevillingen skal gis. Bevillingsperioden jf. § 1 – 6 kan være for 1,2, 3 eller 4 år, med unntak av bevilling til Vinmonopolets utsalg som gis for 4 år. Uavhengig av når i kommunestyreperioden bevillingene tildeles, løper bevillingen maksimalt til 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Det er også mulig å gi bevilling for en bestemt del av året eller for en bestemt anledning. Det må fremgå klart av bevillingen når den begynner og når den opphører. 

 

§ 3 – 7 og 4 – 4 Tidsinnskrenkinger for salg og utlevering av øl og skjenking av alkoholholdig drikk. Kommunen kan fastsette salgs- og skjenketider som går utover lovens normaltider bare de holder seg innenfor maksimaltidene.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at utkastet til alkoholpolitisk plan vedtas. Som det fremgår av utredningen gjenstår det et ganske stort arbeid med å utarbeide en plan der rusforebygging tas opp på bred front. Parallelt med dette arbeidet er det viktig å få vedtatt en oppdatert og revidert alkoholpolitisk plan for kommunen. Rådmannen er tilfreds med at denne del av arbeidet nå er sluttført og kan legges frem for behandling.

 

Vedlegg:

1

Vedlegg: Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Flesberg kommune


 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

02.06.2006

Arkiv               

031

Saksmappe     

06/677

Avd                 

Helse- og omsorgsetaten

Saksbehandler

Helen Catherine Cuenoud

Helse- og omsorgsetaten - Økning av stillingshjemler i Ungbo

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

14.06.2006

14/06

administrasjonsutvalget

15.06.2006

9/06

kommunestyret

29.06.2006

39/06

 

Rådmannens anbefaling:

Det opprettes nye stillingshjemler tilsvarende 3,5 årsverk i Flesberg kommune p.t. i Ungbo. Rådmannen gis fullmakt til å definere størrelse på den enkelte stilling, og kompetansekrav innenfor rammen av 3,5 årsverk.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 14.06.2006:

Sak 14/06 ble behandlet som første sak på møtet. Koordinator Morten Dalermoen var tilstede under saken og orienterte.

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling/uttalelse i komiteen for livsløp og kultur 14.06.2006:

Det opprettes nye stillingshjemler tilsvarende 3,5 årsverk i Flesberg kommune p.t. i Ungbo. Rådmannen gis fullmakt til å definere størrelse på den enkelte stilling, og kompetansekrav innenfor rammen av 3,5 årsverk.

Behandling i administrasjonsutvalget 15.06.2006:

Administrasjonsutvalget foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i administrasjonsutvalget 15.06.2006:

Det opprettes nye stillingshjemler tilsvarende 3,5 årsverk i Flesberg kommune p.t. i Ungbo. Rådmannen gis fullmakt til å definere størrelse på den enkelte stilling, og kompetansekrav innenfor rammen av 3,5 årsverk.

Saksopplysninger:

Oppbygging av miljøarbeidertjenesten - historikk:

 

Flesberg kommune opprettet miljøarbeidertjenesten for mennesker med funksjonshemninger sommeren 1998. Da Flesbergtunet sto ferdig i september 2003 ble det gitt tilbud til flere med behov for tilrettelagt botilbud. Dette til personer som har behov for heldøgns hjelp og tilsyn.

I september 2003 flyttet to personer inn i Ungbo. I planleggingen av Ungbo ble det vurdert et hjelpebehov den første høsten tilsvarende 1,72 årsverk, som da var fast ansatte. I januar 2004 flyttet en tredje person inn i Ungbo som hadde et større bistandsbehov. Det var ikke mulig å dekke dette behovet med eksisterende bemanning. Etter et drøyt halvårs drift ble det vurdert at riktig bemanning totalt var 3,22 årsverk, og det ble opprettet nye faste stillinger etter politisk behandling i september 2004.

I tillegg visste man at man måtte opprette dagtilbud for en person gradvis i skoleåret 2004/05, hvor det i starten av året var behov for en 20 % stilling, og deretter en gradvis økning til en 60 % stilling. Fra høsten 2005 økte behovet til en 100 % stilling, og måtte fra da regnes som et permanent behov. Ved noe omprioritering klarte en å redusere behovet for økning  fra 100 % til 75% stilling. Denne stillingsstørrelsen ble gjort om til fast stilling etter politisk behandling mars 2006. Bemanningen i Ungbo er i dag på 3,97 årsverk.  

 

På ettersommeren 2005 fikk Flesberg kommune en ny bruker med behov for et omfattende tjenestetilbud. Helse- og omsorgsetaten har gradvis bygd opp et tjenestetilbud til denne personen. Personen flytter inn i tilrettelagt bolig i Ungbo i slutten av september, og vil ha et permanent behov for bistand. Denne saken er først nå ferdigbehandlet i helse- og omsorgsetaten, og fremlegges som egen sak til politisk behandling for oppretting av stillingshjemlene. For budsjettåret 2006 er det satt av 1,5 millioner kroner ut i fra de midlertidige tilbud som gis i dag.

I Ungbo bor det mennesker med behov for tjenester døgnet rundt p.g.a. en funksjonshemning. De har ut i fra individuelle behov gjennom lov og fortolkning juridiske rettigheter. Denne gruppen nevnes i faglitteratur, i lovverket (lov om sosiale tjenester) med fortolkninger som en gruppe som har behov for bistand på flere områder, og over mye lengre tid enn annen hjemmebasert omsorg. Dette skyldes at en jobber ut fra et habiliteringsøyemed, hvor opplæring og bistand på flere områder (hjelp i hjemmet, fritid, arbeid, skole) gjennom hele livet er nødvendig. Fra statlig hold gis det tilskudd (ligger i rammetilskuddet og utbetales året etter innrapportering) ut i fra hvor mange vi rapporterer inn med denne funksjonshemningen som får tjenester. Dette er ment for å bidra til at denne gruppen får den bistanden som er nødvendig, og at dette vanligvis innebærer en større kostnad.

 

Personen som flytter inn har et omfattende behov for tjenester til alle døgnets tider, og har ut i fra faglige vurderinger, drøftinger med andre instanser og ut i fra behov, rettigheter til tjenester. Ut i fra dette er det satt opp en døgnrytmeplan og bemanningsplan. Disse planene danner grunnlaget for behovet for nye 3,5 årsverk i Ungbo. P.g.a. av dette er åpen politisk behandling for å opprette nye stillingshjemler, så må det meste av detaljopplysninger knyttet til brukere utelates p.g.a. taushetsplikt.

 

Kostnadsrammen på 3,5 årsverk er i underkant av 1,6 millioner kroner (inkl. tillegg, pensjon og arbeidsgiveravgift). 1 årsverk ligger i gjennomsnitt på kr. 450.000,- (inkl. kveld/natt-, helge- og høytidstillegg, pensjon og arbeidsgiveravgift). I tillegg må det budsjettmessig legges inn innleie ved feieavvikling, og på hverdager uten eksternt tilbud på dagen p.g.a. ferie, fridager og høytidsdager; ca. kr 250.000,-. Personen er i et skoletilbud som vil avsluttes (ennå usikkert når), og det vil i tillegg da bli behov for å opprette et tilbud på dagtid. Bemanning til et fremtidig dagtilbud er ikke en del av de 3,5 årsverkene, og kommer i tillegg. Da dette ennå tidsmessig er usikkert, velger en å melde om behovet og komme tilbake dette behovet når en vet når det blir permanent, og det er behov for faste ansatte på hverdagene.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken og vil anbefale at det opprettes 3,5 årsverk i Ungbo slik det fremgår av saksutredningen.

Dette behovet ble første gang kjent like før kommunens budsjett for 2006 ble lagt frem for behandling, og man kunne da avsette kr. 1.500.000,- i budsjettet ut fra foreløpige anslag av hjelpebehov. Man hadde på det tidspunkt ingen mulighet til å planlegge alle detaljer om opplegg og bemanning, og dette fremmes derfor nå. Uten den styrking av kommuneøkonomien som skjedde ved fremleggelse av statsbudsjettet for 2006, så ville det ikke vært mulig å avsette så vidt store beløp til styrking av helse- og omsorgstjenesten. Alternativet ville da vært enda sterkere omprioriteringer innenfor eksisterende driftsnivå.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

29.05.2006

Arkiv               

U01

Saksmappe     

2005/1860

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Videreutvikling av middelalderdalen

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

14.06.2006

11/06

kommunestyret

29.06.2006

40/06

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Utgifter til markedsføring/ aktiviteter for bygdetun og stavkirker 2006 kr. 25.000 føres på post 11405.235.375.-000 og dekkes over næringsfondet.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 14.06.2006:

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyrer vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 14.06.2006:

1.      Utgifter til markedsføring/ aktiviteter for bygdetun og stavkirker 2006 kr. 25.000 føres på post 11405.235.375-000 og dekkes over næringsfondet.

Saksopplysninger:

Flesberg kommunestyre har de siste årene gått inn for å markedsføre Numedal som middelalderdalen,  se k-sak 81/04, av 16.12.04, k-sak  8/05 av 17.2.05 og sist k-sak 69/05 av 15.12.05.

Flesberg kommunestyre vedtok følgende i k-sak 69/05, i møte 15.12.05:

Under forutsetning av likelydende vedtak i Rollag kommune og Flesberg kommune bevilger kommunestyret i Flesberg fra Næringsfondet

·         kroner 10.000 kroner i Oppstartstilskudd til Interimstyret for Numedal Middelalderdalen.

·         kroner 50.000 til Middelalderuka, arrangementer i løpet av året, drift og utvikling av nettstedet.

·         Avsetting av ytterligere kr. 25.000, for å fullfinansiere Flesbergs egenandel, vurderes i løpet av 1.halvår 2006.

Kommunestyret ønsker tilbakemelding fra interimstyret innen 1. januar om styrets organisering og videre arbeid inkl. budsjett og finansieringsplan.”

 

 

Jfr. siste kulepunkt om fullfinansiering i sak 69/05 ble det varslet å komme tilbake til ny sak i kommunestyre  i løpet av første halvår 2006. Dette gjøres herved.

 

Innspurten til Middelalderuka for 2006, som vil bli arrangert 23-30.7.06, er i full gang og programmet er når dette leses, i ferd med å komme ut til alle husstander og alle registrerte hytteeiere i Numedal.

 

Middelalderuka 2006 har følgende rammebudsjett, inkl. mva.:

 

Utgifter:

Arrangementer, inkl. honorarer:        kr. 150.000

Ukevertinne:                                      kr. 10.000

Program trykking:                              kr. 40.000 

Distribusjon                                        kr. 50.000

Plakat:                                                kr. 7.000

Pr/markedsføring                            kr. 75.000

SUM:                                                 kr. 332.000

 

Inntekter:

Numedalskommunene:                     kr. 150.000 (à 50.000 fra hver kommune)

Buskerud fylkeskommune, reg.avd.:            kr 50.000

Avsetning fra 2005:                           kr. 62.000

Stipulerte bill.inntekter:                      kr. 50.000

SUM:                                                 kr. 312.000    

 

Når det gjelder overføring fra hver kommune, ser dere at bidraget fra hver kommune er satt til kr. 50.000,- jfr. kulepunkt 2 i kommunestyrets vedtak 15.12.06. Arbeidsgruppa for middelalderuka, foreslår at bidraget i sin helhet går til middelalderuka for at uka skal komme i havn økonomisk. Det er i tillegg søkt om tilskudd fra Norsk Kulturråd, men søknaden her er ikke avgjort. I 2005 fikk middelalderuka kr. 18.000 fra NKR. Dersom svaret fra NKR er negativt må pr/markedsføringsdelen redusere utgiftene tilsvarende, slik at budsjettet går i balanse. Dersom billettinntektene blir høyere enn budsjettert, kan dette være en buffer for budsjettet når regnskapet sluttføres og evt. overføres til evt. ”Uke” i 2007.

 

Aktiviteter for bygdetun og stavkirker – hele året

Numedalskommunene har som målsetting å fokusere på aktiviteter på bygdetun og fortrinnsvis stavkirker (evt. andre kirker) hele året, også utenom sommersesongen. Dette for at lokalbefolkningen, hytteeiere og andre interesserte kan oppleve kulturhistoriske tilbud hele året i Numedal med stavkirker og bygdetun som historiske arenaer.  Gjennom målrettet innsats på felles markedsføring, skal det være lettere  for målgruppene å få tak i informasjon og bli kjent med tilbudene.

 

Det satses derfor på å utgi 3 programmer pr. år: Vinter/vårprogram, sommerprogram og høstprogram. Programmene lages av Reklamemakeriet og er av trykkekvalitet. Sommerprogrammet er mest omfangsrikt op påkostet og kostnadene er også størst for dette programmet, som også inkluderer programmet for middelalderuka.

 

Felles for alle aktivitetene er at de i tillegg vil bli markedsført via internett, annonser i lp, plakater og redaksjonell omtale i Lp/andre fora.

 

Budsjett 2006,  (inkl. mva), Flesbergs andel.

 

Utgifter:

Trykking av vinterprogram:                           kr. 1.700

Porto, vinterprogram:                                    kr. 1.300

Sommerprogram, trykking/distribusjon:        kr. 16.000

Høstprogram, trykking, distribusjon:             kr.  3.000

Annonsering av arr. i LP:                               kr. 10.000

Arrangementer 2006:                                    kr. 5.000

SUM:                                                             kr.35.300

 

Inntekter:

Arrangementer:                                             kr. 4.000        

(voksne kr. 50,- barn u/ 16 år gratis)

 

Når det gjelder aktiviteter for bygdetunene/stavkirken gjennom året er det fortsatt et behov for en fullfinansiering på kr. 25.000. Selv da vil budsjettet gå i underskudd.

 

Vurdering:

Rådmannen ser på tiltaket for å gi gode kulturtilbud via middelalderuka og aktiviteter/arrangementer på bygdetun/stavkirker gjennom hele året, som et vesentlig turistrettet tiltak, i tillegg til positivt tilbud til lokalbefolkningen i regionen.

 

Det er å håpe at Norsk Kulturråd vil støtte middelalderuka også for 2006, og / eller at det vil besøkstallet vil øke (ca. 5.000 i 2005) med dertil økning av billettinntektene for at budsjett for uka skal gå i balanse.

 

Når det gjelder aktivitetene for øvrig, ser rådmannen at markedsføring og arrangementer koster penger og at det er naturlig å følge opp intensjonen i k-sak om en eventuell restfinansiering. Rådmannen foreslår at det bevilges kr. 25.000 til aktiviteter for stavkirker/bygdetun året 2006, med dekning over næringsfondet. Det er ikke tatt høyde for disse utgiftene i driftsbudsjettet, da kostnadene er nye. Øvrige utgifter dekkes over kulturetatens eget budsjett.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.05.2006

Arkiv               

U63

Saksmappe     

2006/404

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om serverings- og skjenkebevilling for Blåberg kafe

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

14.06.2006

13/06

kommunestyret

29.06.2006

41/06

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Alexander Frederik Adriansee gis bevilling for alminnelig skjenking av øl, ”rusbrus” og vin, samt brennevin i lokalene til Blåberg kafe for perioden 29.juni 2006 til og med 31.desember 2007.
 2. Skjenkebevillingstidene følger alkohollovens normaltider, dvs. skjenking av øl, vin og ”rusbrus” kan skje fra kl. 08.00-01.00 og skjenking av brennevin fra kl. 13.00-24.00.
 3. Bevillingsgebyr for skjenking for 2006, fastsettes til minstegebyret på kr. 3.000,-.
 4. Marielle Adriansee godkjennes som styrer. 
 5. Alexander Frederik godkjennes som stedfortreder.
 6. Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at styrer avlegger og består serveringslovens etablererprøve senest 1.8.06.
 7. Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at styrer og stedfortreder avlegger og består kunnskapsprøver senest 1.8.06.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 14.06.2006:

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 14.06.2006:

 1. Alexander Frederik Adriansee gis bevilling for alminnelig skjenking av øl, ”rusbrus” og vin, samt brennevin i lokalene til Blåberg kafe for perioden 29.juni 2006 til og med 31.desember 2007.
 2. Skjenkebevillingstidene følger alkohollovens normaltider, dvs. skjenking av øl, vin og ”rusbrus” kan skje fra kl. 08.00-01.00 og skjenking av brennevin fra kl. 13.00-24.00.
 3. Bevillingsgebyr for skjenking for 2006, fastsettes til minstegebyret på kr. 3.000,-.
 4. Marielle Adriansee godkjennes som styrer. 
 5. Alexander Frederik godkjennes som stedfortreder.
 6. Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at styrer avlegger og består serveringslovens etablererprøve senest 1.8.06.
 7. Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at styrer og stedfortreder avlegger og består kunnskapsprøver senest 1.8.06.

Saksopplysninger:

Alexander Frederic Adriansee, søker pr. 14.3.06 om serverings- og skjenkebevilling for kafete i lokalene til tidligere Blefjell Turistsenter, Blåberg. Det søkes om alminnelig skjenking av øl og vin, mellom kl. 10.00-01.00 og brennevin fra kl. 13.00-24.00 fordelt på følgende sesonger: Sommersesong mai - september alle dager. Vintersesong: oktober- april onsdag – søndag.

De går for tiden på tidigere bevilling, som har skjenking av øl og vin, samt brennevin.

Søker har oppgitt fødselsnummer, og venter for tiden på nytt personnummer, fordi han er nederlandsk statsborger. Dette er ikke mottatt pr. i dag.

Søknaden er oversendt lensmannen, sosialsjefen og økonomiavdelingen til uttalelse. Lensmannen har ingen merknader til søknaden. Det har heller ikke sosialsjefen, men påpeker at gjeldende lovverk må følges. Søknaden er også sendt Mattilsynet til uttalelse ad. servering.

Mattilsynet har gitt følgende uttalelse: ”Virksomheten er godkjent i henhold til gjeldende godkjenningskrav. Med bakgrunn i kravene til næringsmiddellovgivningen har ikke Mattilsynet innvendinger mot at serveringsbevilling gis. ”

I henhold til alkohollovens normalbestemmelser kan skjenking av brennevin etter kommunal bevilling skje fra kl. 13.00-24.00. Skjenking av øl, ”rusbrus” og vin kan skje fra kl. 08.00-01.00. Det er ikke tillatt å skjenke utover alkohollovens maksimaltider, dvs. at øl, ”rusbrus” og vin ikke kan skjenkes i tiden fra kl. 03.00-06.00 og brennevin ikke i tiden 03.00-13.00.

Kommunestyret kan fastsette innskrenkninger generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested. Kommunestyret kan forlenge skjenketiden for brennevin, men ikke utover skjenketiden for øl/vin. Skjenking av brennevin  er forbudt på stemmedagen for stortings-, fylkestings- og kommunestyrevalg og på stemmedagen for folkeavstemning etter lov. Bevillingen kan være alminnelig eller bare gjelde skjenking til deltagere i sluttet selskap.

 I henhold til hotelloven skal serveringssteder holdes lukket fra kl. 01.00-6.00. Lensmannen kan for enkelte anledninger gi tillatelse til å lukke senere eller åpne tidligere. Bevillingshaver kan ha flere salgs-og skjenkebevillinger. Bevillingshaver kan godkjennes som styrer, men en person kan bare være styrer på ett sted.

I henhold til alkoholloven er det et krav om at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven, styrer av serveringsstedet må også ha avlagt og bestått etablererprøven etter serveringsloven.

Søkerne har pr. i dag ikke avlagt prøver etter alkoholloven/serveringsloven, men de er kjent med at disse prøvene må tas.  Se forslag til vedtak her med forslag om dato for når prøvene må være avlagt og bestått.

Vurdering:

Rådmannen foreslår at alkohollovens normalbestemmelser skal gjelde, dvs. ikke foreslått en egen spesiell skjenketid for dette skjenkestedet, dette er i tråd med gjeldende skjenkebevillinger pr. i dag. Dvs. alminnelig skjenking av øl, ”rusbrus” og vin fra kl. 08.00-01.00.

Rådmannen går derfor inn for alminnelig skjenking av brennevin fra kl. 13.00-24.00, slik forrige driver også hadde. Det legges vekt på at lensmannen og sosialsjefen ikke har noen merknader til søknaden.

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.05.2006

Arkiv               

U62

Saksmappe     

2006/403

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om salg av øl - Blåberg dagligvare

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

14.06.2006

12/06

kommunestyret

29.06.2006

42/06

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Alexander Frederik Adriansee gis bevilling for salg av øl/”rusbrus”  i lokalene til Blåberg daglivare for perioden 29.juni 2006 – 31.desember 2007.
 2. Salg av øl tillates fra kl. 08.00-18.00 på hverdager, og til kl. 15.00 på dager før søn- og helligdager. Salg av øl er forbudt på søn- og helligdager, 1.mai og 17.mai og på stemmedagen for stortings/-fylkestingsvalg- og kommunestyrevalg og på folkeavstemning vedtatt er etterlov.
 3. Alexander Frederik Adriansee godkjennes som styrer under forutsetning av at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått innen 1.8.06
 4. Marielle Adriansee godkjennes som stedfortreder under forutsetning av  at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått innen 1.8.06
 5. Bevillingen gis under forutsetning av at salgs- og skjenkested er fysisk avdelt med vegg og dør, eller skyvedør som skal være låst.
 6. Bevillingsgebyret for salg av øl for 2006, fastsettes til minstegebyret på kr. 1.000.-

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 14.06.2006:

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 14.06.2006:

 1. Alexander Frederik Adriansee gis bevilling for salg av øl/”rusbrus”  i lokalene til Blåberg daglivare for perioden 29.juni 2006 – 31.desember 2007.
 2. Salg av øl tillates fra kl. 08.00-18.00 på hverdager, og til kl. 15.00 på dager før søn- og helligdager. Salg av øl er forbudt på søn- og helligdager, 1.mai og 17.mai og på stemmedagen for stortings/-fylkestingsvalg- og kommunestyrevalg og på folkeavstemning vedtatt er etterlov.
 3. Alexander Frederik Adriansee godkjennes som styrer under forutsetning av at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått innen 1.8.06
 4. Marielle Adriansee godkjennes som stedfortreder under forutsetning av  at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått innen 1.8.06
 5. Bevillingen gis under forutsetning av at salgs- og skjenkested er fysisk avdelt med vegg og dør, eller skyvedør som skal være låst.
 6. Bevillingsgebyret for salg av øl for 2006, fastsettes til minstegebyret på kr. 1.000.-

Saksopplysninger:

Alexander Frederik Adriansee søker om salgsbevilling for øl i dagligvarelokalene til Blåberg dagligvare. Gulbrandsen har overtatt driften av forretningen Blefjell Turistsenter, Blåberg.  Det søkes om salg av øl fram til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 på søndager/helligdager.

Alexander Frederik Adriansee søker om å bli styrer med Marielle Adriansee som stedfortreder.  En person kan ha flere bevillinger, men i følge alkohollovens bestemmelser kan 1 person kun være styrer på ett sted.

Av vedlegg er det sendt firmaattest, firmaet er registrert i Brønnøysundregisteret.  Skatteattest foreligger ikke ennå, i påvente at søker venter på nytt norsk personnummer. Søkere har fått beskjed om å avlegge og bestå alkohollovens kunnskapsprøve for å bli styrer, se forslag om dette i forslag til vedtak pkt. 3.

Søknaden er oversendt lensmannen, sosialsjefen og økonomiavdelingen til uttalelse. Lensmannen og sosialsjefen har ingen merknader til søknaden. Økonomiavdelingen har ikke gitt uttalelse.

Søker har søkt om bevilling i henhold til alkohollovens normalbestemmelser for salg av øl/rusbrus. Ihht. Alkohollovens normalbestemmelser kan salg av øl/rusbrus skje fra 08.00-18.00, til kl. 15.00 på dager før søn- og helligdager

Kommunestyret kan generelt eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg, men salg og utlevering av øl er forbudt etter kl. 20.00 på hverdager og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager. Salg og utlevering av øl er forbudt på søn- og helligdager, 1 og 17.mai og på stemmedagen for stortings-/fylkestings- og kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Det kan ikke bestemmes at salg av øl ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager.

Alkoholloven har bestemmelser om at styrer/stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve for å inneha salgsbevilling. Alle bevillingshavere må også betale et årlig gebyr i bevillingsavgift til kommunen etter omsatt mengde vareliter, hvor satsen pr. vareliter er bestemt av staten. Staten har samtidig bestemt minstegebyr for salg av øl, eller skjenking. Minstegebyret for salg av øl er på kr. 1.000,-.

Gjeldende bevillingsperiode varer til og med 31.12.2007.  Pr. i dag går driften på den tidligere bevillingen inntil kommunestyret har fattet sitt vedtak i møte 29.6.06.

Vurdering:

Rådmannen går inn for at søker gis tillatelse til salg av øl, inkl. ”rusbrus”, selv om det eksplisitt ikke er søkt om ”rusbrus”.  Bevillingen skjer på samme vilkår som andre bevillingshavere med alkohollovens normaltid som grunnlag. Rådmannen går inn for minstegebyret for salg, da dette har vært vanlig praksis når virksomheten er liten og har nye eiere. Virksomheten har de siste årene betalt minstegebyret da omsetningen av salg av øl har vært relativt liten.