FLESBERG KOMMUNE

Utvalg:

kommunestyret

 

Møtested:

 

 

Møtedato:

21.09.2006

kl. 17:00

 

 

Ca kl 17.00:  Informasjon om bioenergiprosjekt i Numedal v/Dag Lislien og Kjell Gurigard.

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

PS 43/06

Meldinger

 

PS 44/06

Søknad om tilskudd - Lyngdal nye barnehage

Brynjulf Hansen

PS 45/06

KJØP AV NY BRANNBIL

Gudveig Førle

PS 46/06

Søknad om salg av øl - Flesberg Handel AS

Odd Kåre Dalen

PS 47/06

Byggesaksgebyr for ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på plan og bygningsloven

Arne Bergan

PS 48/06

BLiNK - Bredbånd til alle i Numedal

Eilev Bekjorden

PS 49/06

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - fastsetting av valgdager

Thomas Fosen

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland           

12.09.2006

Arkiv               

033

Saksmappe     

2006/1070

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

21.09.2006

43/06

Rådmannens anbefaling:

Saksopplysninger:

a)      Hovedutskrift fra kommunestyremøte 29.6.06

b)      Oversikt over skatteinngangen pr. 31.8.06

c)      Spille- og gevinstautomater i Flesberg kommune, brev fra ordfører i Flesberg til Kongsbergregionen av 24.8.06.

d)      Brev fra Fylkesmannen i Buskerud av 26.06.06, ”Flesberg kommune – klage på vedtak vedr. salg av kommuneskog, gnr 142/2 og 138/4.”. Vedtak: Klagen avvises.

e)      Byggeregnskap for Flesbergtunet fra teknisk sjef av 28.4.06, er sendt Kontrollutvalget. Kontrollutvalget har sendt skriftlig svar om at de ønsker flere detaljer.

Vedlegg:

a), b) c), d), e)

Vurdering:

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

18.08.2006

Arkiv               

A10

Saksmappe     

2006/444

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om tilskudd - Lyngdal nye barnehage

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

05.09.2006

23/06

kommunestyret

21.09.2006

44/06

Rådmannens anbefaling:

Saken legges frem uten anbefaling.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 05.09.2006:

Repr. Brynjulf Hansen la fram følgende forslag:

 1. Flesberg kommune yter et tilskudd til Lyngdal Nye barnehage på kr. 75.000,-.
 2. Før tilskuddet kan utbetales må følgende forhold være ordnet:

a)      Kjøpesum for Lyngdal barnehage må være betalt.

b)      Alle offentlige godkjenninger for drift av barnehagen må være på plass.

Komiteen for næring og ressurs foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar Hansens forslag.

Anbefaling i komiteen for næring og ressurs 05.09.2006:

1.      Flesberg kommune yter et tilskudd til Lyngdal Nye barnehage på kr. 75.000,-.

2.      Før tilskuddet kan utbetales må følgende forhold være ordnet:

a)      Kjøpesum for Lyngdal barnehage må være betalt.

b)      Alle offentlige godkjenninger for drift av barnehagen må være på plass.

Vedlegg: Søknad inneholdende drifts- og investeringsbudsjett samt beskrivelse av investeringer.

Saksopplysninger:

I forbindelse med søknad om godkjenning av Lyngdal nye barnehage, som ble behandlet i k.styret 11.05.06, fulgte det også med en søknad om tilskudd til etablering av barnehagen. I saken ble det presisert at denne del av søknaden måtte behandles senere i en egen sak, og at kommunen ikke tidligere hadde gitt denne type støtte. Det søkes om tilskudd på totalt kr. 890.000,- fordelt på kr. 540.000,- i etableringstilskudd og kr. 350.000,- for å tilfredsstille krav fra Arbeidstilsynet, tilrettelegge for rullestol og etablering av spesialpedagogisk rom.

Private barnehager har en grunnfinansiering på driften bestående av foreldrebetaling, statstilskudd og kommunalt driftstilskudd. Sistnevnte i medhold av forskrift om likeverdig behandling av offentlige og private barnehager. I tillegg må kommunen dekke søskenmoderasjon. På investeringssiden gis det statlig investeringstilskudd til nye barnehageplasser, og Husbanken har også en låneordning rettet mot nye barnehager og SFO.

Den foreliggende søknaden er en søknad som går utover de ordningene som finnes, d.v.s. kommer i tillegg til gjeldende ordninger, og må således håndteres som en søknad om etableringsstøtte. Kommunen har ikke tidligere hatt søknader om støtte til etablering av privat barnehagedrift av denne type, da det i nyere tid ikke har vært etableringer utover de to familiebarnehagene som pr. i dag er i drift. Familiebarnehagene har ikke mottatt kommunal pengestøtte, men har mottatt veiledning delvis dekket av kommunen.

Når det gjelder de tilskuddsordningene som eksisterer, så har kommunen orientert søker om disse. Videre er lånesøknad på kr. 1.500.000,- til kjøp og investeringer videresendt til Husbanken fra søker med kommunens anbefaling og kommentarer.

I og med at man ikke tidligere har behandlet en etableringssak av denne typen tidligere, og at finansieringsmulighetene er mer varierte enn ved vanlige etableringer, så er det greit å redegjøre litt for innholdet i de ordningene som eksisterer:

 

Investeringstilskudd

Utgangspunktet er at det gis investeringstilskudd ved etablering av ny barnehagevirksomhet i lokaler som tidligere har vært benyttet til barnehage når det etter reell nedleggelse kommer inn ny barnehageeier og hovedsakelig nye medarbeidere og nye barn. Ut fra det rapporterte barnetallet pr. 1. august vil da barnehagen kunne ha krav på ca. kr. 937 000,- i investeringstilskudd (forutsetter at ugiftene i henhold til tildelingskriteriene er så store). Tilskuddet avkortes tilsvarende barnehageeiers momskompensasjonskrav, og en må også ta forbehold i forhold til skattereglene rundt denne type tilskudd. Når det gjelder dette tilskuddet så vil en vite at de øvrige krav til investeringskrav bør være oppfylt, da det har vært en reell nedleggelse. Det er inngått avtale om salg av bygget med overtagelse og endelig oppgjør for kjøpet den 01.09.06. Statlig investeringstilskudd gis med en bindingstid på 10 år. Søker har ikke sendt inn søknad om investeringstilskudd enda, men det er vanlig at dette tar noe tid all den tid at det kreves ferdigstilt regnskap for investeringen før søknad kan behandles.

 

Driftstilskudd

Det statlige tilskuddet til drift for private barnehager med åpningstid 41 timer og mer pr. uke er som følger:

 

Barn født 2002 og tidligere:   Kr 47 305,- pr. barn pr. år

Barn født 2003 og senere:     Kr 86 975,- pr. barn pr. år     

 

Kommunalt tilskudd i medhold av forskrift om likeverdig behandling er ikke beregnet i skrivende stund. Hovedregelen er at tilskuddet skal beregnes ut fra 85% av kostnadene ved kommunal drift.

Det som skiller denne søknaden fra andre etableringssøknader er at graden av offentlig grunnfinansiering både på drift og investeringer i utgangspunktet er stor. Saken reiser derfor prinsipielle spørsmål som må avklares politisk. Dette dreier seg bl.a. om i hvilken grad kommunen skal gi ytterligere støtte til en virksomhet som i utgangspunktet har en grei offentlig finansiering målt mot andre typer etableringer. Et annet prinsipielt spørsmål er riktigheten av å gi støtte av konkurransevridende karakter. I denne sak er det en kjensgjerning at etableringen av Lyngdal nye barnehage både svekker driftsgrunnlaget for det kommunale tilbudet, men også for den ene av familiebarnehagene. Kommunen har i andre etableringssaker hatt en restriktiv holdning til etableringer som kommer i direkte konkurranseforhold til eksisterende virksomheter. Dette må også vurderes i denne saken.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil ikke legge frem en anbefaling da saken har prinsipielle sider som bør drøftes og avklares politisk.

Det som taler for å innvilge støtte er at man i likhet med andre slike saker bør støtte gode initiativ og nyetableringer i kommunen.

Det som prinsipielt sett taler i mot støtte er at denne etableringen allerede i utgangspunktet har en god offentlig finansieringsbase som få andre etableringer har, og skulle således ikke ha behov for ytterligere kommunal finansiering. Videre taler det i mot søknaden at virksomheten drives i direkte konkurranse med annen tilsvarende virksomhet i kommunen. En konsekvens av etableringen er bl.a. at driftsgrunnlaget svekkes for den kommunale barnehagen og den ene av familiebarnehagene.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland           

09.08.2006

Arkiv               

651

Saksmappe     

06/262

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

KJØP AV NY BRANNBIL

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

05.09.2006

22/06

formannskapet

07.09.2006

12/06

kommunestyret

21.09.2006

45/06

Rådmannens anbefaling:

1.                  Flesberg kommune går til innkjøp av ny brannbil i hht fremlagte spesifikasjoner og at kjøpesummen på kr. 2.018.000,- + mva. finansieres gjennom økonomiplanen for 2007 – 2010.

2.                  Som leverandør av brannbilen velges Braco AS.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 05.09.2006:

Komiteen for næring og ressurs foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling/uttalelse i komiteen for næring og ressurs 05.09.2006:

1.                  Flesberg kommune går til innkjøp av ny brannbil i hht fremlagte spesifikasjoner og at kjøpesummen på kr. 2.018.000,- + mva. finansieres gjennom økonomiplanen for 2007 – 2010.

2.                  Som leverandør av brannbilen velges Braco AS.

Behandling i formannskapet 07.09.2006:

Rådmannen delte ut møtereferat nr. 5, av 24.3.06 fra Flesberg brannvesen.

Formannskapet foreslår med 3 mot 2 stemmer at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 07.09.2006:

1.                  Flesberg kommune går til innkjøp av ny brannbil i hht fremlagte spesifikasjoner og at kjøpesummen på kr. 2.018.000,- + mva. finansieres gjennom økonomiplanen for 2007 – 2010.

2.                  Som leverandør av brannbilen velges Braco AS.

Saksopplysninger:

I kommunens økonomiplan for 2006 – 2009 ble det vedtatt å sette ned en gruppe for å utrede behovet for ny brannbil for Flesberg brannvesen.  Brannmannskapene valgte følgende til gruppen:

Brynjulf Hansen, tillitsvalgt.                                                                                                  Jon Olav Berget, verneombud.                                                                                      Ole Richard Halvorsen, brannkonstabel.

Fra administrasjonen har følgende deltatt:

            Erik Hole, varabrannsjef/leder beredskap.                                                                          Jon Kåre Jonsson, brannsjef.

Gruppa har foretatt befaring til Kongsberg brannvesen, Hvittingfoss brannvesen og Industribrannvesenet i Næringsparken for å se på forskjellige type biler.  Gruppa har også foretatt befaring til Braco i Lier sammen med Rollag brannvesen for å se på forskjelleige påbygg.

I tillegg til interne møter hadde gruppa møter med Rollag brannvesen for å få til ett felles innkjøp for å redusere kostnadene.

På grunnlag av hva gruppa kom frem til ble det fremmet sak til formannskapets møte den 16.03.06, sak 3/06, om gruppa skulle gå videre med å hente inn pristilbud på ny brannbil.  Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak: ”Formannskapet anbefaler at arbeidsgruppa innhenter pristilbud på ny brannbil(er) i samarbeid med andre kommuner.”  Formannskapet stilte også gruppa en del tekniske spørsmål, som gruppa har besvart på beste måte.  Gruppa har ikke fått nye tilbakemeldinger fra formannskapet etter at svaret ble oversendt.

Valget av biltype, som begge kommunene har falt ned på, er en løsning som er anbefalt og benyttes jevnlig i alle landets brannvesen, både store og små.  Arbeidsgruppa vil særlig påpeke at den har lagt vekt på å velge en biltype, som er lett å kjøre, og som lett kan manøvreres på trange gårdsveier og gårdstun, av sjåfører som gjør dette på en frivillig basis.

Etter at anbudet hadde ligget ute på Doffin basen i 60 dg ble det foretatt anbudsåpning den 01.06.06.  Følgende tilbud ble levert.  (Alle summer er eks mva.)

Autokaross                             kr. 2.262.300,-                                                                       Egenes Brannteknikk            kr. 2.148.885,-                                                                       Braco                                               kr. 2.110.000,-                       

Etter en gjennomgang av anbudet til de to laveste anbyderne ble resultatet slik:

            Braco                                     kr. 2.018.000,-                                                                       Egenes                                   kr. 2.069.845,-

I vedtatt økonomiplan for 2006 – 2009 er det avsatt 1 million i 2007 og 2008 til finansiering av ny brannbil.  Ettersom leveringstiden er beregnet til 10 mnd så vil, om kommunestyret velger å gå til innkjøp av ny brannbil) ingen utbetalinger i 2006, men kommunen må ut med hele kjøpesummen i 2007. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utførte den 15.05.06 tilsyn med Flesberg brannvesen.  DSB skriver følgende i sin rapport:

Anmerkning 1 – Mannskapsbil:                                                                           Mannskapsbilen er 30 år og kommunen bør følge planene for utskifting i 2007/2008.

Ref:                                                                                                                                                  Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen      jf. § 6.1.

Kommentar:                                                                                                                                   Brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekelig og egnet utstyr med høy                      driftssikkerhet til innsats ved de branner og ulykker som kan forventes, herunder             transportmidler.

DSB sin definisjon av anmerkning er følgende: Forhold som ikke omfattes av definisjonen avvik, men som tilsynsmyndighetene mener det er nødvendig ¨påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.  (Hele DSB sin rapport vil bli fremmet for politisk behandling i oktobermøtene.)

Den siste tiden har det vært arbeidet med flere modeller for brannsamarbeide i regionen og selv om det foreløpig ikke foreligger noen konklusjon er det ikke til å komme unna at det må være brannbil stasjonert på Lampeland brannstasjon pga innsatstiden som er fastsatt i § 4-8 i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.  Bla er brannklassifiseringen av Flesbergtunet fastsatt i hht innsatstiden til brannvesenet.

Dersom kjøpet blir realisert vil brannvesenet beholde Unimogen som reservebil ved skogbranner med selge nåværende redningsbil ettersom ”nybilen” vil være en kombinert brann- og redningsbil.

Vurdering:

Kjøp av ny brannbil har vært en gjenganger i økonomiplanen siden slutten av 90 årene, men innkjøpet har ved hver budsjettbehandling blitt skjøvet på pga ett slikt innkjøp vil være en stor økonomisk utgift for Flesberg kommune.  Rådmann og brannsjef ser imidlertid at det vil være vanskelig å få ett bedre tilbud i fremtiden og med nåværende brannbils alder og tilstand vil det bare være ett tidsspørsmål før det oppstår en større feil, eller at DSB ved neste tilsyn gjennom avvik pålegger Flesberg kommune å kjøpe ny bil.  Nåværende tilbud er innhentet sammen med Rollag kommune, (Braco har også laveste tilbud i Rollag) kommunene har derfor fått en god pris på to nesten identiske biler.  Dette vil være av stor betydning i ett fremtidig brannsamarbeid, eller i en situasjon der begge brannvesen deltar, da alt utstyr vil passe mellom bilene.  I øvelse og opplæring vil kommunene også lettere kunne samarbeide pga identiske biler og utstyr.  (Det har de siste årene vært flere branner der begge brannvesen har deltatt.)

Finansiering av kjøpet vil bli avklart gjennom økonomiplanen for 2007 – 2010 og behandlet av kommunestyret gjennom denne.  Rådmannen ser imidlertid at det kan være nødvendig å rokkere på TPR sitt innvesteringsbudsjettet ved rullering av denne for å få økonomisk rom til finansieringen.

Kommunestyret satte i sin tid ned ei arbeidsgruppe som skulle arbeide med å komme frem til forslag til innkjøp av ny brannbil.  Rådmannen har full tiltro til at gruppa, som har bestått av medlemmer fra Flesberg brannvesen, har klart å komme frem til ett godt tilbud på en brannbil, som er godt teknisk tilpasset en kommune av Flesberg sin størrelse og behov.  Rådmannen vil derfor anbefale at kommunestyret følger rådmannens og gruppas anbefaling til innkjøp av ny brannbil.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

26.07.2006

Arkiv               

U62

Saksmappe     

2006/801

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om salg av øl - Flesberg Handel AS.

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

06.09.2006

19/06

kommunestyret

21.09.2006

46/06

Rådmannens anbefaling:

 1. Flesberg Handel AS gis bevilling for salg av øl/”rusbrus” i lokalene til Flesberg Handel for perioden 21.september  2006 – 31.desember 2007.
 2. Salg av øl tillates fra kl. 08.00-18.00 på hverdager, og til kl. 15.00 på dager før søn- og helligdager. Salg av øl er forbudt på søn- og helligdager, 1.mai og 17.mai og på stemmedagen for stortings/-fylkestingsvalg- og kommunestyrevalg og på folkeavstemning vedtatt er etterlov.
 3. Merete Grue Pedersen godkjennes som styrer under forutsetning av at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått innen 1.11.06
 4. Hilde Dokken godkjennes som stedfortreder under forutsetning av at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått innen 1.11.06
 5. Bevillingsgebyret for salg av øl for 2006, fastsettes etter innsending av tall for omsetningen.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 06.09.2006:

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 06.09.2006:

 1. Flesberg Handel AS gis bevilling for salg av øl/”rusbrus” i lokalene til Flesberg Handel for perioden 21.september  2006 – 31.desember 2007.
 2. Salg av øl tillates fra kl. 08.00-18.00 på hverdager, og til kl. 15.00 på dager før søn- og helligdager. Salg av øl er forbudt på søn- og helligdager, 1.mai og 17.mai og på stemmedagen for stortings/-fylkestingsvalg- og kommunestyrevalg og på folkeavstemning vedtatt er etterlov.
 3. Merete Grue Pedersen godkjennes som styrer under forutsetning av at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått innen 1.11.06
 4. Hilde Dokken godkjennes som stedfortreder under forutsetning av at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått innen 1.11.06
 5. Bevillingsgebyret for salg av øl for 2006, fastsettes etter innsending av tall for omsetningen.

Saksopplysninger:

Flesberg Handel AS v/ daglig leder Kristen Dokken søker om salgsbevilling for øl i dagligvarelokalene til Flesberg Handel. Flesberg Handel har overtatt driften av forretningen Flesberg Matsenter AS.  Det søkes om salg av øl fram til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 på søndager/helligdager.

Merete Grue Pedersen, f. 17.09.62 søker om å bli styrer med Hilde Dokken, f. 30.01.71 som stedfortreder.  En person kan ha flere bevillinger, men i følge alkohollovens bestemmelser kan 1 person kun være styrer på ett sted.

Av vedlegg er det sendt firmaattest, firmaet er registrert i Brønnøysundregistret.  Søkere har fått beskjed om å avlegge og bestå alkohollovens kunnskapsprøve for å bli styrer, se forslag om dette i forslag til vedtak pkt. 3.

Søknaden er oversendt lensmannen, sosialsjefen og økonomiavdelingen til uttalelse. Lensmannen og sosialsjefen har ingen merknader til søknaden. Økonomiavdelingen har ikke avgitt uttalelse.

Søker har søkt om bevilling i henhold til alkohollovens normalbestemmelser for salg av øl/rusbrus. Ihht. Alkohollovens normalbestemmelser kan salg av øl/rusbrus skje fra 08.00-18.00, til kl. 15.00 på dager før søn- og helligdager

Kommunestyret kan generelt eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg, men salg og utlevering av øl er forbudt etter kl. 20.00 på hverdager og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager. Salg og utlevering av øl er forbudt på søn- og helligdager, 1 og 17.mai og på stemmedagen for stortings-/fylkestings- og kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Det kan ikke bestemmes at salg av øl ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager.

Alkoholloven har bestemmelser om at styrer/stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve for å inneha salgsbevilling. Alle bevillingshavere må også betale et årlig gebyr i bevillingsavgift til kommunen etter omsatt mengde vareliter, hvor satsen pr. vareliter er bestemt av staten. Staten har samtidig bestemt minstegebyr for salg av øl, eller skjenking. Minstegebyret for salg av øl er på kr. 1.000,-. Kommunen sender skjema til bevillingshaverne for å få oppgitt omsetningen, som brukes som grunnlag for å beregne avgiften.

Gjeldende bevillingsperiode varer til og med 31.12.2007.  Pr. i dag går driften på den tidligere bevillingen (delegert vedtak av 1.7.06) inntil 1.10.06.

Vurdering:

Rådmannen går inn for at søker gis tillatelse til salg av øl, inkl. ”rusbrus”, selv om det eksplisitt ikke er søkt om ”rusbrus”.  Bevillingen skjer på samme vilkår som andre bevillingshavere med alkohollovens normaltid som grunnlag.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

17.08.2006

Arkiv               

231

Saksmappe     

2006/941

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

BYGGESAKSGEBYR FOR ULOVLIG BYGGEARBEID OG ØVRIGE BRUDD PÅ PLAN OG BYGNINGSLOVEN

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

05.09.2006

21/06

kommunestyret

21.09.2006

47/06

Rådmannens anbefaling:

 1. Byggesaksgebyr for ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på plan og bygningsloven vedtas som fremlagt i nytt pkt 8.
 2. Gebyret gjelder fra vedtaksdato.

Vedlegg:        Byggesaksgebyrer.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 05.09.2006:

Repr. Skrudland Skjold, presiserte at gebyrsum på kr. 6.500 innarbeides i vedtaket pkt. 1.

Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling med Skrudland Skjolds  presisering.

Anbefaling i komiteen for næring og ressurs 05.09.2006:

 1. Byggesaksgebyr kr. 6.500 for ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på plan og bygningsloven vedtas som fremlagt i nytt pkt 8.
 2. Gebyret gjelder fra vedtaksdato.

Saksopplysninger:

Kommunene er i nåværende utgave av Pbl pålagt å utføre tilsyn/kontroll med utførende firmaer i byggesaker, samt kontroll av nybygg, rehabiliteringer og andre byggeanmeldte saker etter Pbl.  De fleste kommuner, bla Flesberg, har hittil utført minimalt med tilsyn i slike saker.  Dette vil bli endret i den nye Plan og bygningsloven, som kommer i 2007.  Dersom loven går igjennom i Stortinget må alle entreprenører og håndverkere ha sentral godkjenning.  Kommunene vil da bli fratatt retten til å gi lokale godkjenninger og vil bli pålagt å rapportere tilbake til Statens Byggtekniske Etat (BE) i hver enkelt byggesak.  Hvordan Flesberg kommune skal møte dette problemet vil teknikk, plan- og ressurs komme tilbake til under økonomiplanarbeidet. 

Sporadisk tilsyn på fjellet i vår og sommer har avdekket at det foregår en god del arbeider, som er søknadspliktige etter Pbl, og som ikke er anmeldt til kommunen.  Sigdal og Kongsberg kommuner har bla startet opp arbeidet med tilsyn etter Pbl og innført nødvendige gebyrer for slik kontroll.  Sigdal tar gebyr etter timesats og med ett minimumsgebyr på kr. 6.140,-, mens Kongsberg kun tar betaling etter timesats.  Rollag og Nore og Uvdal vil innføre lignende gebyrer.

For at Flesberg kommune kan starte opp tilsyn i høst vil Rådmannen anbefale at følgende ny gebyrsats tilføyes i byggesaksgebyrene.

Pkt 1.8                                                                                                                                  For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl, her under           tiltak som utføres i strid med ramme- og eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid iht. timesatser og minimum kr. 6.500,-.  

Vurdering:

Den sporadiske kontroll som TPR etaten har utført på fjellet i sommer har avdekket et veldig stort behov for å utføre tilsyn/kontroll etter Pbl.   Det er behov for å føre kontroll med at alle arbeider er byggeanmeldt og utføres i hht gjeldende reguleringsbestemmelser i området.  Ett stort innslag av utenlandsk arbeidskraft og mindre ukjente firmaer gjør ikke at behovet for å følge med på hva som skjer i byggeområdene mindre.  Rådmannen vil derfor anbefale at det allerede nå innføres ett gebyr som gjør at kommunens utgifter til slik kontroll kan gebyrlegges og at arbeidet kan uføres uten store kostnader for Flesberg kommune.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.  

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

28.08.2006

Arkiv                

N62

Saksmappe     

2005/584

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

BLiNK - Bredbånd til alle i Numedal

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

07.09.2006

14/06

kommunestyret

21.09.2006

48/06

Rådmannens anbefaling:

Flesberg kommune stiller seg bak BLiNK-prosjektets målsetting om bredbånd til alle i Numedal.

Flesberg kommune vil sammen med Nore og Uvdal kommune og Rollag kommune være med på kommunal delfinansiering av prosjektet i form av kommunale låneopptak under forutsetning av statlig rentestøtte eller lignende. Øvre ramme for låneopptak av de 3 kommunene samlet settes til inntil 31 millioner kroner.

Flesberg kommune støtter prinsippet om områdetilskudd for å øke kundeoppslutningen. Områdetilskuddet utbetales først ved minimum 60 % kundeoppslutning.

Behandling i formannskapet 07.09.2006:

Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 07.09.2006:

Flesberg kommune stiller seg bak BLiNK-prosjektets målsetting om bredbånd til alle i Numedal.

Flesberg kommune vil sammen med Nore og Uvdal kommune og Rollag kommune være med på kommunal delfinansiering av prosjektet i form av kommunale låneopptak under forutsetning av statlig rentestøtte eller lignende. Øvre ramme for låneopptak av de 3 kommunene samlet settes til inntil 31 millioner kroner.

Flesberg kommune støtter prinsippet om områdetilskudd for å øke kundeoppslutningen. Områdetilskuddet utbetales først ved minimum 60 % kundeoppslutning.

Vedlegg: Prosjektbeskrivelse BliNK/Bredbånd til alle i Numedal

Saksopplysninger:

Saken gjelder kommunal viljeserklæring om at Flesberg kommune sammen med Nore og Uvdal kommune og Rollag kommune ønsker å realisere hovedprosjektet i ”BliNK/Bredbånd til alle i Numedal” forutsatt statlig støtte i form av rentestøtte og lignende.
I praksis vil Numedalskommunene samlet garantere for kommunalt låneopptak på inntil 31 millioner kroner. BLiNK er kostnadsberegnet til ca. 71 millioner kroner.

En omfattende prosjektbeskrivelse av BliNK/Bredbånd til alle i Numedal foreligger som vedlegg til saken. Rådmannen velger å trekke ut viktige punkter i prosjektbeskrivelsen som belyser saken, mens hele prosjektbeskrivelsen må leses for å få med detaljene i dette omfattende prosjektet.

”Numedal, en sårbar region

Numedal består av typiske distriktskommuner med total ca. 6500 innbyggere og ca. 1200 bedrifter. 72% av bedriftene er uten ansatte. 18 % har 1-4 ansatte og bare 10% mer enn 4 ansatte. I fjellområdene er det over 8 000 hytter.
Den sårbare næringsstrukturen er truet gjennom sterkt synkende sysselsetting innen landbruket, og et fåtall konkurranseutsatte hjørnesteinsbedrifter.

Dalføret, og særlig de to øvre kommunene, er preget av synkende folketall både på grunn av netto utflytting og lave fødselstall. Nedgangen i folketall var i perioden 1985-2006 på gjennomsnittlig 7% og var størst i Nore og Uvdal med 14%. Nedgangen i fødselstallet har vært særlig merkbar etter årtusenskiftet. Sammenliknet med perioden 1996-2000 har antall levendefødte i de tre kommunene i perioden 2001-2005 gått ned med gjennomsnittlig 20%.

Etablering av nye arbeidsplasser er helt nødvendig for å ungdom skal bli værende i bygdene, og for at folk utenfra kan finne det interessant å flytte til området.

Bredbånd er kritisk infrastruktur

En framtidsrettet bredbåndsinfrastruktur anses i dag som helt nødvendig for økonomisk utvikling, effektiv tjenesteyting, samt reduksjon av avstandsulemper i distrikts-Norge.

Numedal har hatt et dårlig fungerende bredbåndsmarked med høye utbyggingskostnader pr. kunde, noe som innebærer høy økonomisk risiko for potensielle utbyggere. Fram mot årsskiftet 2004/2005 var hele Numedal en hvit flekk på det nasjonale bredbåndskartet. Etter dette har Telenor bygd ut 7 av 15 telesentraler med ADSL. Numedal er likevel et av områdene i Norge med svakest bredbåndstilbud, med en beregnet ADSL-dekning42% for Flesberg, 51% for Nore og Uvdal og 83% for Rollag kommune. Med utgangspunkt innbyggertallet skulle dette gi et veid gjennomsnitt i størrelsesorden 50 – 55% dekning for hele dalføret.

Gjennom BLiNK-prosjektet gjennomførte Numedalskommunene i 2005 en anbudskonkurranse vedr. bredbåndskapasitet til egne formål, hvor kontrakt ble tildelt energiselskapene i Numedal gjennom det nyetablerte selskapet Numedal Fiber AS. Dette har utløst byggingen av 160 km nytt fiberbasert stamnett gjennom dalføret og dekning til alle aktuelle kommunale tjenesteder. Den nye ”elektroniske motorveien” gjennom Numedal ble høytidlig åpnet av samferdselsminister Liv Signe Navarsete 4. april 2006.

Kommunene vil i kjølvannet av dette bidra aktivt til at det etableres et avansert tilbud av bredbåndstjenester for husstander og private virksomheter i hele Numedal. Ambisjonen er å tilrettelegge for framføring av optisk fiber til praktisk talt alle som ønsker dette. Det har siden april/mai 2006 pågått et forprosjekt, som bl.a. omfatter en prosjektering av utbyggingen samt konkrete testutbygginger.

Problemstilling
Numedal har fortsatt betydelige områder som er hvite flekker på bredbåndskartet. Så mye som mellom 40 og 50% av kundeenhetene mangler ennå bredbåndstilbud. Dette gjelder områder hvor det er begrenset eller ingen bedriftsøkonomisk lønnsomhet i å bygge ut aksessnett for bredbånd. Det nye fiberbaserte stamnettet gir nye muligheter, både kapasitets- og kvalitetsmessig, men forventes ikke uten videre å bidra til å nå dekningsmålene, verken lokalt eller nasjonalt, uten betydelig offentlig medvirkning.

Både for å demme opp for den negative befolkningsutviklingen, bidra til generell næringsutvikling samt øke realiseringen av gevinstpotensialet i øvrige regionale utviklingsprosjekter, lanseres nå bredbåndsprosjektet ”BLiNK/Bredbånd til alle i Numedal”. Ambisjonen er fiber­framføring til praktisk talt alle bedrifter og husstander i Numedal, samt tilrettelegging for et avansert tilbud av bredbåndstjenester til brukerne.

Med henvisning til målsettingene omkring ”digital allemannsrett” i Regjeringen’s Soria Moria erklæring, har en invitert statlige myndigheter til å delta i et spleiselag for å realisere prosjektet. Staten bes bidra med midler som kan disponeres som rentestøtte til kommunale låneopptak. Buskerud fylkeskommune bes også bidra til prosjektet med tilskuddsmidler øremerket prosess og etterspørselsstimulering. Det kan hevdes at satsing på bredbånd som virkemiddel i distriktspolitikken, er blant de tiltakene som vil ha høyest samfunnsøkonomisk avkastning i Norge i dag.

Denne prosjektbeskrivelsen danner underlag for finansieringssøknader til prosjektet.

Omfang og avgrensning

Prosjektet skal omfatte framføring av fiberkabel gjennom husveggen for praktisk talt alle hustander og bedrifter som ønsker det i Numedalskommunene. I noen få mindre områder, hvor det viser seg praktisk eller økonomisk umulig å føre fram fiber, skal det vurderes andre teknologialternativer. Det skal videre etableres et tjenestenett med tilfredsstillende Internettaksess. Dette skal gi et fulltjeneste bredbåndsnett med tilgang til avanserte bredbåndstjenester (”multi play”), inkl. telefoni og TV, over fiberaksessene. Det vil stilles krav om et såkalt ”åpent nett” (jfr. kap. 5.1, pkt. 5), samt en tilfredsstillende løsning for drift og brukerstøtte.

Prosjektet gjennomføres i perioden oktober 2006 – desember 2007.  Det er gjort en kostnadsberegning som viser en total utbyggingskostnad på i alt 70 mill. kroner ekskl. mva for en fullskala fiberutbygging, samt en ramme på 2,95 mill. kroner til prosesskostnader for prosjektet.

Finansieringsmodellen forutsetter at kommunene bidrar til finansieringen gjennom låneopptak i størrelsesorden 30 mill. kroner, forutsatt statlig rentestøtte. Det søkes om et bidrag på 15 mill. kroner over statlige finansieringsordninger, som i hovedsak skal kunne disponeres til dekning av rentekostnader på kommunale lån, tatt opp med avdragsfrihet og løpetid på 10 år.”

                        
Prosjektets nytteverdi knytter seg til følgende forhold:
- bosetting

- næringsutvikling og sysselsetting
- offentlig tjenestetilbud, herunder skoletilbud
- gevinstrealisering av regionale utviklingsprosjekter

”Ambisjonen med BLiNK er å føre fiber helt fram gjennom veggen hos praktisk talt alle husstander og bedrifter gjennom en samordnet utbygging for hele Numedal. Prosjektet er lansert som en mulig nasjonal fiberpilot.

 

Finansieringen av hovedprosjektet er basert på en spleiselagsmodell med bidrag fra utbygger, kundene og offentlige aktører.

Finansieringskilde

Beløp, mill. kroner

Utbygger

29

Kundebidrag

10

Kommunalt låneopptak

31

SUM

70

 
Tilskudd for å knytte seg til bredbåndet kan være en effektiv måte å øke kundegrunnlaget og således redusere behovet for kommunal medfinansiering.
Ved en økning av kundeoppslutningen fra 50 til 60 % blir det kommunale lånebehovet redusert med 7-8 mill. kroner. Et områdetilskudd på for eksempel kr. 1 000,- pr. kunde representerer i dette tilfellet en totalkostnad i størrelsesorden 1,7 mill. kroner hvis dette gjelder hele Numedal. Netto reduksjon i lånebehovet blir da på ca. 6 mill. kroner. Det skulle således ikke representere noen risiko å etablere en slik ordning. Erfaringen fra pilotene tilsier at dette er et effektivt virkemiddel, som altså kan gi høy effekt pr. innsatt krone.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at Flesberg kommune stiller seg bak utbyggingen av bredbånd til alle i Numedal i form av kommunalt låneopptak sammen med de andre Numedalskommunene forutsatt statlig medfinansiering som skissert ovenfor. Endelige detaljer må tas i etterkant av svar på søknad om statlige midler.

 

Sannsynligvis er det få utviklingssaker i Flesberg kommune som kan konkurrere i viktighet mot utbygging av et fiberbasert bredbånd til alle innbyggere og næringsliv i Numedal.

 

Utbygging av bredbånd vil sørge for at også innbyggere og næringsliv i Numedal blir gitt de samme mulighetene som om de var bosatt og etablert i sentrale strøk. Bredbåndsteknologien kan på enkelte områder bidra til å redusere ”fysiske” avstander. Et godt bredbåndstilbud vil bidra til å gi innbyggerne gode tjenester fra enten det offentlige eller andre leverandører. Lokalt næringsliv gis muligheten til å konkurrere med næringsliv både i inn- og utland om oppdrag og lokalisering (jf. differensiert arbeidsgiveravgift). Bredbånd kan bidra til økt bruk av kommunens mange hytter ettersom enkelte vil velge å jobbe fra hytta. Dette vil igjen gi positive ringvirkninger for lokalt næringsliv. Med den kapasiteten som det legges opp til prosjektet, så vil innbyggere og næringsliv i Numedal skaffe seg et fortrinn foran en del andre regioner.

 

Rådmannen mener at Flesberg kommune bør stille seg positive til at BLiNK lokker med redusert tilknytningsavgift for å sikre størst mulig oppslutning blant innbyggere og næringsliv om tilknytning til bredbåndsnettet. For øvrig stiller rådmannen seg bak argumentasjonen som er gitt i prosjektbeskrivelsen.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

24.07.2006

Arkiv               

014

Saksmappe     

2006/521

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - valgdager

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

07.09.2006

11/06

kommunestyret

21.09.2006

49/06

Rådmannens anbefaling:

I Flesberg kommune skal kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2007 holdes over 2 dager dvs. søndag 9. og mandag 10. september 2007.

Behandling i formannskapet 07.09.2006:

Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 07.09.2006:

I Flesberg kommune skal kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2007 holdes over 2 dager dvs. søndag 9. og mandag 10. september 2007.

Saksopplysninger:

Valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2007 er mandag 10. september.

Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen også skal holdes valg søndag 9. september. Tidligere var dette 2-delt: kommunestyret bestemte om det skulle være 2 dagers valg, mens det var valgstyret som bestemte om dette skulle gjelde alle stemmestedene. Det har vært vanlig med 2-dagers valg på samtlige stemmesteder.

Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivningen.

Kommunestyret har i møte 31.10.02 valgt formannskapets medlemmer (og varamedlemmer) som valgstyre og delegert til valgstyret å oppnevne stemmestyrer og avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at tidligere praksis med 2-dagers valg opprettholdes.