FLESBERG KOMMUNE

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen

Møtedato:

14.12.2006

kl. 13:00

 

Prosjektleder Halvor Rostad orienterer om status for prosjekt Bredbånd til alle i Numedal
(om prosjektet: Bredbåndsmobilisering- nyhetsbrev av 01.12.06!).

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

PS 60/06

Meldinger

 

PS 61/06

Økonomiplan 2007 - 2010/årsbudsjett 2007

Oddvar Garås

PS 62/06

Søknad om dekning av kostnader til takreparasjon - Flesberg Samfunnshus AL

Gudveig Førle

PS 63/06

Søknad om etableringsstøtte - Numedal Blomster

Nils Molia

PS 64/06

Søknad om tilskudd til etablering av keramikkverksted - Anne Kjersti Løvstad

Arne Bergan

PS 65/06

Søknad om fortsatt støtte til drift av Lampeland og Ramvik familiebarnehager

Ole Helge Sønåsen

PS 66/06

Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2007

Pail Bratlie

PS 67/06

GNR 9 BNR 12 – søknad om fritak fra boplikten

Terje Sandbæk

PS 68/06

GNR 71 BNR 3 – søknad om konsesjon

Sofie Skrudland Skjold

PS 69/06

GNR 130 BNR 1 – reguleringsplan Bogrenda -Bråtaberja

Nils Molia

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

01.12.2006

Arkiv               

 

Saksmappe     

2006/1373

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

14.12.2006

60/06

 

Rådmannens anbefaling:

 

Saksopplysninger:

a)      Hovedutskrift fra kommunestyremøte i Flesberg 2.11.06.

b)      Skatteinngangen pr. 31.8.06

c)      Skatteinngangen pr. 31.10.06

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.11.2006

Arkiv               

145

Saksmappe     

2006/1136

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Økonomiplan 2007 - 2010/årsbudsjett 2007

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

30.11.2006

19/06

kommunestyret

14.12.2006

61/06

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden 2007 – 2010, samt årsbudsjettet for 2007, vedtas. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd fra årene 2003 og 2004.

2.      I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere.

3.       For budsjett-terminen 2007 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr. 1.000,- av takstverdien.

4.      Midler på ”bundne driftsfond – renter” avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året.

5.      Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen. Nytt regulativ for plan og byggesaksgebyrer innarbeides i dokumentet.

6.      Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner, og kommunestyret påpeker viktigheten av god fremdrift i gjennomføringen.

7.      Rådmannen gis fullmakt til å fortsette prosessen med salg av kommunale boliger.

8.      Det foretas låneopptak på inntil kr. 2.500.000,- til delvis finansiering av investeringer i 2007. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket, godkjenne rentevilkår og avtale rentebindingsperiode for hele lånets løpetid.

9.      Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.

Behandling i formannskapet 30.11.2006:

Oppvekst- og kultursjef Ragnhild Vihovde Kaldestad orienterte om budsjettsituasjon for oppvekst- og kulturetaten.

Økonomisjef Anne Rudi var tilstede og svarte på spørsmål. Hun orienterte om at Flesberg får  økte inntekter i 2007  i form av økt rammetilskudd/økt skatteanslag på kr. 622.000,-.

Ordføreren refererte til uttalelser som har kommet fra KFO  Bemanning i omsorgsboliger” av 23.11.06 og fra Flesberg eldreråd fra møte 23.11.06, sak 12/06, ad. forslag om å redusere tjenester i sykehjem/omsorgstjenester.

Etter gjennomgangen ba ordføreren om gruppemøte for AP/SP.

Ordføreren foreslo følgende endring/tilleggsforslag a til pkt. 1:

Reduksjon i rammen tilsvarende 1 årsverk i helse – og omsorgsetaten omgjøres til en reduksjon på et ½ årsverk.  Dekning: Økt rammetilskudd fra staten.

Ved votering foreslår formannskapet med 3 mot 2 stemmer at kommunestyret vedtar ordførerens tillegg/endringsforslag pkt. 1. a)

Ordføreren la fram nytt forslag pkt. 9 (opprinnelig forslag pkt. 9 blir pkt. 12):

Rådmannen bes om å ta med i sin arbeidsplan: Kommunens rolle i forhold til og bidra til en fysioterapitjeneste på Søre Moen Eiendom.

Ved votering foreslår formannskapet med 3 mot 2 stemmer at kommunestyret vedtar ordførerens forslag til nytt pkt. 9.

Ordføreren la fram forslag til nytt pkt. 10:

Rådmannen gis fullmakt til å vurdere bemanningssituasjonen innenfor TPR-etaten med hensyn til den forventede økning i saksmengden og om nødvendig treffe tiltak for å styrke bemanningen midlertidig.

Ved votering foreslår formannskapet med 4 mot 1 stemmer at kommunestyret vedtar ordførerens forslag til nytt pkt. 10.

Ordføreren la fram forslag til nytt pkt. 11:

Gangveien Søre Moen-Lampeland legges inn i arbeidsplanen i økonomiplanen 2007-2010.

Ved votering foreslår formannskapet at kommunestyret vedtar ordførerens forslag til nytt pkt. 11.

Det ble til slutt votert over rådmannens anbefaling og formannskapet foreslår at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling med ovennevnte endringer.

Anbefaling i formannskapet 30.11.2006:

1.      Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden 2007 – 2010, samt årsbudsjettet for 2007, vedtas. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd fra årene 2003 og 2004.

a)      Reduksjon i rammen tilsvarende 1 årsverk i helse – og omsorgsetaten omgjøres til en reduksjon på et ½ årsverk.  Dekning: Økt rammetilskudd fra staten.

2.      I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere.

3.       For budsjett-terminen 2007 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr. 1.000,- av takstverdien.

4.      Midler på ”bundne driftsfond – renter” avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året.

5.      Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen. Nytt regulativ for plan og byggesaksgebyrer innarbeides i dokumentet.

6.      Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner, og kommunestyret påpeker viktigheten av god fremdrift i gjennomføringen.

7.      Rådmannen gis fullmakt til å fortsette prosessen med salg av kommunale boliger.

8.      Det foretas låneopptak på inntil kr. 2.500.000,- til delvis finansiering av investeringer i 2007. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket, godkjenne rentevilkår og avtale rentebindingsperiode for hele lånets løpetid.

9.      Rådmannen bes om å ta med i sin arbeidsplan: Kommunens rolle i forhold til og bidra til en fysioterapitjeneste på Søre Moen Eiendom.

10.  Rådmannen gis fullmakt til å vurdere bemanningssituasjonen innenfor TPR-etaten med hensyn til den forventede økning i saksmengden og om nødvendig treffe tiltak for å styrke bemanningen midlertidig.

11.  Gangveien Søre Moen-Lampeland legges inn i arbeidsplanen i økonomiplanen 2007-2010.

12.  Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.

Vedlegg:

1) Økonomiplandokument 2007 – 2010

2) Nytt regulativ for plan- og byggesaksgebyrer.

Saksopplysninger:

Fullstendig regulativ for plan- og byggesaksgebyrer var ikke ferdig da økonomiplandokumentet gikk i trykken, og det fremlegges derfor som eget vedlegg. Etter kommunestyrets vedtak av økonomiplanen vil dette bli innarbeidet i det endelige dokumentet.

Videre har det også, etter at dokumentet gikk i trykken, kommet justerte inntektsanslag for både 2006 og 2007. Etter kvalitetssikring av hva disse økte anslagene betyr for Flesberg kommune, så tar en forbehold om at innhold og anbefaling i økonomiplanen kan bli endret noe.

Det vises for øvrig til selve dokumentet når det gjelder saksopplysninger.

Vurdering:

Se økonomiplandokumentet.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.11.2006

Arkiv               

223

Saksmappe     

2006/1311

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om dekning av kostnader til takreparasjon - Flesberg Samfunnshus AL

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

30.11.2006

20/06

kommunestyret

14.12.2006

62/06

 

Rådmannens anbefaling:

Flesberg Samfunnshus AL søknad om støtte til takreparasjon innvilges delvis med et tilskudd på kr. 40.000,-. Tilskudd bevilges over kto. 14901.141.325 – kommunestyrets disposisjonspost.

Behandling i formannskapet 30.11.2006:

Repr. Gudveig Førlie gikk inn for rådmannens tekstanbefaling, men med et tilskudd på kr. 60.000,-.

Ved alternativ votering mellom rådmannens anbefaling og Førles endringsforslag, foreslår formannskapet med 3 mot 2 stemmer at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 30.11.2006:

Flesberg Samfunnshus AL søknad om støtte til takreparasjon innvilges delvis med et tilskudd på kr. 40.000,-. Tilskudd bevilges over kto. 14901.141.325 – kommunestyrets disposisjonspost.

Vedlegg: Søknad fra Flesberg Samfunnshus AL

Saksopplysninger:

Flesberg Samfunnshus AL søker i brev av 09.11.06 om penger til takreparasjon på til sammen kr. 80.000,-.

I vedlegg beskrives bakgrunnen for søknaden, og det kan tilføyes at det vedlagt søknaden fulgte kopier av fakturaer som dokumenterer materialkjøp og timer.

Flesberg Samfunnshus AL har nylig oversendt et forslag til ny avtale mellom Flesberg kommune og samfunnshuset. Forslaget innebærer en svært stor husleieøkning for Flesberg kommune for å imøtekomme nåværende og kommende vedlikeholdsbehov. I den forbindelse er det avholdt et møte mellom kommunen og samfunnshuset. Ny avtale vil komme opp til behandling i 2007, men på møtet ble det gitt tydelige signaler på at Flesberg Samfunnshus AL sliter økonomisk. Den foreliggende søknad er et uttrykk for den situasjonen man er i.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken og vil anbefale at Flesberg Samfunnshus AL gis et tilskudd på kr. 40.000,-.

Rådmannens avveining er på den ene siden å prøve å møte det prekære behovet Flesberg Samfunnshus AL har i dag. På den annen side står behovet for mer langsiktig tenkning.

Flesberg kommune er største andelseier i samfunnshuset og er også leietaker/bruker. Videre har Flesberg kommune en interesse i huset i form av ønsket om best mulige lokaler og anlegg for lokale lag og foreninger. I hvilken grad dagens organisering og struktur er den optimale bør det tas en grundig diskusjon rundt, og det må også diskuteres nøye om dette har bærekraft i et litt mer langsiktig perspektiv.

Det blir god anledning til å drøfte disse forholdene når den nye avtalen med Flesberg Samfunnshus AL skal behandles. Det blir også god anledning til tilsvarende drøfting når den nye kommuneplanen skal diskuteres, når skolestrukturen skal diskuteres og ikke minst når idretts- og anleggsplanen skal revideres i 2007.

Prinsipielt skal en være varsom med å gi tilskudd i saker som kan skape presedens. I vår kommune finnes det flere grendehus, forsamlingshus m.v. som kan sies å ha tilsvarende betydning for sine nærområder. Det spesielle her får være at det er den største andelseieren som nå går inn med en hjelpende hånd i en kritisk fase.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

15.11.2006

Arkiv               

223

Saksmappe     

2006/1048

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om etableringsstøtte - Numedal Blomster

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

28.11.2006

32/06

kommunestyret

14.12.2006

63/06

 

Rådmannens anbefaling:

Numedal Blomster v/Randi Kristine Lia, innvilges etableringsstøtte med kr. 40.000,-. Støtten gis som tilskudd og bevilges over kto. 14721.121.325 med dekning fra næringsfondet.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 28.11.2006:

Representanten Wilfred Jørgensen, gikk inn for rådmannens anbefaling, forhøyet til kr. 50.000,-.

Ved alternativ votering mellom rådmannens anbefaling og Jørgensens endringsforslag, foreslår komiteen enstemmig at kommunestyret vedtar Jørgensens forslag.

Anbefaling i komiteen for næring og ressurs 28.11.2006:

Numedal Blomster v/Randi Kristine Lia, innvilges etableringsstøtte med kr. 50.000,-. Støtten gis som tilskudd og bevilges over kto. 14721.121.325 med dekning fra næringsfondet.

Vedlegg: Søknad fra Numedal Blomster med oversikt over investeringskostnader

Saksopplysninger:

Numedal Blomster v/Randi Kristine Lia, søker i brev av 07.09.06 om etableringsstøtte på kr. 90.000,-. Bedriften ble etablert i mars 2006 gjennom en overtakelse av en etablert blomsterforretning.

Søknaden er i hovedsak begrunnet i behovet som har vært for investeringer i oppstarten i varmepumpe/kjøleanlegg, datautstyr, bygging av uteområde og oppkjøp av varelager. I tillegg ønsker søker å bygge vaskerom, jordkum og innkjøp av inventar. Totalt er det i søknaden redegjort for oppstartskostnader på drøyt 260.000 kr.

Kommunestyret har i møte den 21.04.05, sak 21/05, gitt kr. 50.000,- i støtte til etablering av blomsterforretning i de samme lokalene. Det er likevel liten tvil om at første gangs etablering av blomsterforretning ikke hadde tatt høyde for nødvendige investeringer i varmepumpe/kjøleanlegg.

Det vises for øvrig til vedlegg til saken.

Vurdering:

Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering av saken, og vil anbefale at Numedal Blomster innvilges et tilskudd på kr. 40.000,-.

Av momenter som taler i mot å gi støtte, så er et av dem det faktum at kommunestyret allerede har bevilget midler til det samme formålet i de samme lokalene.

Det som taler for å innvilge støtte er at forretningen åpenbart allerede har gjort et løft i form av investeringer som var nødvendige, samt at det er påpekt behov for ytterligere investeringer. Rådmannen vil i den sammenheng trekke frem investeringene i varmepumpe/kjøleanlegg som er helt nødvendige for denne type virksomhet. I helhetsvurderingen har rådmannen valgt å la det veie tungt den positive effekten det er å ha en blomsterforretning av bra kvalitet i kommunen.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland           

16.10.2006

Arkiv               

223

Saksmappe     

2006/423

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om tilskudd til etablering av keramikkverksted - Anne Kjersti Løvstad

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

17.10.2006

29/06

komiteen for næring og ressurs

28.11.2006

31/06

kommunestyret

14.12.2006

64/06

 

Rådmannens anbefaling:

Anne Kjersti Løvstad innvilges støtte på kr. 50.000,- til etablering av keramikkverksted på Toen gård. Støtten gis som tilskudd og bevilges over næringsfondet.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 17.10.2006:

Repr. Terje Sandbæk, FrP, la fram følgende forslag:

Saken utsettes fordi den først ble lagt fram i gruppemøtene.

Ved alternativ votering mellom rådmannens anbefaling og Sandbæks utsettelsesforslag, ble Sandbæks utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i komiteen for næring og ressurs 17.10.2006:

Saken utsettes fordi den først  ble lagt fram i gruppemøtene.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 28.11.2006:

Representanten Brynjulf Hansen foreslo følgende:

Saken utsettes til retningslinjene for slike tilskudd foreligger.

Ved votering falt Hansens forslag med 4 mot 2 stemmer.

Repr. Wilfred Jørgensen la fram følgende endringsforslag:

Nåværende søknad avvises. Søker kan fremme en ny søknad når vedkommende har flyttet tilbake til kommunen.

Ved alternativ votering mellom rådmannens anbefaling og Jørgensens endringsforslag, foreslår komiteen enstemmig at kommunestyret vedtar Jørgensens forslag.

Anbefaling i komiteen for næring og ressurs 28.11.2006:

Nåværende søknad avvises. Søker kan fremme en ny søknad når vedkommende har flyttet tilbake til kommunen.

Vedlegg: Søknad fra Anne Kjersti Løvstad

Saksopplysninger:

Anne Kjersti Løvstad søker om tilskudd på kr. 100.000,- til etablering av keramikkverksted på Toen gård.

I vedlegg til saken følger brev som beskriver både søkers bakgrunn og formålet med etableringen. Likeledes fremgår også et kostnadsoverslag over etableringskostnader på til sammen kr. 400.000,-.

Søker er p.t. bosatt i Oslo, men har som målsetting å bosette seg på hjemgården om noen år etter endte studier. Ønsket er å etablere virksomhet som kan drives som supplement til vanlig gårdsdrift og som passer inn i det opplegget som ellers er under etablering på Toen gård med salgsvirksomhet, servering og utleie av bygninger.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at søknaden delvis innvilges med et tilskudd på kr. 50.000,-.

Rådmannen vurderer det som positivt at yngre mennesker med tilhørighet i kommunen ønsker å etablere virksomhet i kommunen etter endte studier. At dette skjer i nær tilknytning til den øvrige utvikling på Toen gård, som i dette tilfellet, kan gi god synergieffekt.

Anbefalingen på støttebeløp er gjort ut fra en helhetsvurdering av omfanget av etableringen og praksis i andre næringssaker.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

13.11.2006

Arkiv                

A10

Saksmappe     

2006/1072

Avd                 

Oppvekst- og kulturetaten

Saksbehandler

Ragnhild Vihovde Kaldestad

Søknad om fortsatt støtte til drift av Lampeland og Ramvik familiebarnehager

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

29.11.2006

26/06

kommunestyret

14.12.2006

65/06

 

Rådmannens anbefaling:

Det blir innvilget støtte til fortsatt drift av Lampeland og Ramvik familiebarnehager.

Barnehagene skal primært være et 5-dagers tilbud, men 3-dagers tilbud kan godtas hvis dette passer med dokumenterte behov. 

 

  • Flesberg kommune står ansvarlig for:

a)      dekking av kommunale utgifter til pedagogisk veiledning/styrer: 

      kr. 58.500,- (dvs. kr 29.250,- pr. barnehage som tilsvarer 50% av styrers  

      lønn, 28% stilling, under forutsetning av 5-dagers tilbud)

b)      dekking av søskenmoderasjon

c)      vikarordning i samarbeid med Lampeland barnehage

 

  • Utgiftene er beregnet inn i budsjettrammer 2007.
  • Nåværende 2-årige avtale skal evalueres/evt. revideres i løpet av våren 2007 der en bl.a. drøfter arbeidsgiveransvaret.

 

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 29.11.2006:

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 29.11.2006:

Det blir innvilget støtte til fortsatt drift av Lampeland og Ramvik familiebarnehager.

Barnehagene skal primært være et 5-dagers tilbud, men 3-dagers tilbud kan godtas hvis dette passer med dokumenterte behov. 

 

  • Flesberg kommune står ansvarlig for:

a)      dekking av kommunale utgifter til pedagogisk veiledning/styrer: 

      kr. 58.500,- (dvs. kr 29.250,- pr. barnehage som tilsvarer 50% av styrers  

      lønn, 28% stilling, under forutsetning av 5-dagers tilbud)

b)      dekking av søskenmoderasjon

c)      vikarordning i samarbeid med Lampeland barnehage

 

  • Utgiftene er beregnet inn i budsjettrammer 2007.
  • Nåværende 2-årige avtale skal evalueres/evt. revideres i løpet av våren 2007 der en bl.a. drøfter arbeidsgiveransvaret.

Saksopplysninger:

Det er mottatt søknader om kommunal støtte til fortsatt drift av Ramvik og Lampeland familiebarnehager for 2007/2008 og 2008/2009. 

Begge familiebarnehagene har en kapasitet på 8 plasser.  Familiebarnehagenes inntekter er hele statstilskuddet, samt foreldrebetalingen.

Familiebarnehagene ønsker minimum å ha 3-dagers drift pr. uke, men tilbudet skal primært være et 5-dagers tilbud, slik det er i dag.

Det er ønske om å videreføre eksisterende avtaler med kommunen som innebærer:

1.      Økonomisk støtte til avlønning av veileder/styrer.

2.      Kommunen dekker søskenmoderasjon.

3.      Vikaravtale med Flesberg barnehage avd. Lampeland.

4.      Bruk av felles søknadsskjema og opptak med Flesberg kommune.

Ad 1 : Det er budsjettert med lønnsmidler til avlønning av styrer/veileder i barnhagene 

         (kommunal andel tilsvarende 50% av styrers lønn).

Ad 2 : Kommunen er iflg. ”Forskrift om foreldrebetaling” av 1.mai 2004 § 3 pålagt å dekke 

          søskenmoderasjon.

Ad.3 : Avtalen innebærer at i tilfelle langvarig sykdom for personalet i familiebarnehagen,

          vil Flesberg barnehage, avd. Lampeland, holde lokaler.  Familiebarnehagene skaffer/

          betaler ekstra vikar. 

Ad 4 : Praksis i dag er at familiebarnehagene står på kommunen sitt felles søknadsskjema.  

          Barnehageleder foretar opptak og skriver alle vedtakene ved tildeling av

          barnehageplass.  Dette er en ordning som fungerer.

Vurdering:

Familiebarnehagene er et godt og rimelig supplement til de kommunale barnehagene.  Søknadene om fortsatt drift av familiebarnehagene bør innfris. 

 

Primært bør det være et 5-dagers tilbud, men en bør kunne godta et 3-dagers tilbud hvis det harmonerer med de dokumenterte behov for plasser.

 

Familiebarnehagene bidrar til variasjon og flere valgmuligheter mht barnehagetilbudet i kommunen.  Tilbudet i familiebarnehagene medvirker til at Flesberg kommune for tiden har full barnehagedekning. 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.11.2006

Arkiv               

243

Saksmappe     

2006/1104

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2007

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

29.11.2006

25/06

kommunestyret

14.12.2006

66/06

 

Rådmannens anbefaling:

 

Spillemidler 2007 – prioritering:

Ordinære anlegg:

Søknad fra Svene IL – om tak over skiskytterskiver / anvisere på skiskytteranlegg på Stevningsmogen idrettsanlegg prioriteres fra Flesberg kommune.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 29.11.2006:

Komiteen for livsløp og kultur foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 29.11.2006:

Spillemidler 2007 – prioritering:

Ordinære anlegg:

Søknad fra Svene IL – om tak over skiskytterskiver / anvisere på skiskytteranlegg på Stevningsmogen idrettsanlegg prioriteres fra Flesberg kommune.

Vedlegg: Uttalelse fra Flesberg idrettsråd.

Saksopplysninger:

Fylkeskommunen har frist 15.januar til å motta søknader om spillemidler fra kommunene for 2007. Flesberg kommune har mottatt 1 søknad innen fristen 6.11.06. Søknaden fremmes på nytt da det ble søkt om, men ikke innvilget spillemidler for 2006. Søknaden står inne på prioritert handlingsprogram for utbygging av anlegg og områder i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2115.

Det er bedt om uttalelse fra Idrettsrådet og den foreligger som vedlegg. Det er ikke lenger noe formkrav om at idrettsrådene skal uttale seg om prioritering av spillemidler, deres rolle skal primært være å delta i prosessen om kommunedelplanen innen idrett og friluftsliv. Imidlertid mener kommunen det er svært viktig at idrettsrådet uttaler seg som fagorgan og det er en praksis kommunen ønsker å fortsette med.

Det er et krav fra fylkeskommune/staten at søknader om spillemidler skal være med i den kommunale planen for idrett og fysisk aktivitet. Flesbergs kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2003-2015, ble vedtatt av kommunestyret 11.9.03. Handlingsprogram blir revidert hvert år, i henhold til årets søknader om spillemidler.

I henhold til fylkeskommunens formkrav, må kommunen legge ved politisk vedtak om prioritering av spillermidler innen hver kategori innen 15.1.07. og Saken legges derfor fram til politisk behandling nå.

Svene IL - Tak over skiskytterskiver og anvisere på skiskytteranlegg på Stevningsmogen idrettslanlegg - ordinært anlegg

Det søkes om bygging av tak over skiskytterskiver og utvidelse med 12 anvisere på skiskytterlanlegget på skiskytterarenaen på Stevningsmogen, Lampeland.

Søker: Svene IL, v/ Svene ski.

Oppstart: Er påbegynt oktober 2005 - planlagt ferdigstillelse 1.6.07.

Søknaden er fornyet fra 2006.

Kostnadsoverslag 339.610

Finansieringsplan:

Spillemidler:                           kr. 113.203

Egenkapital:                           kr. 106.907

Dugnad                                  kr. 119.500

Vurdering:

Søknaden står inne på kommunens prioriterte handlingsplan og Rådmannen går inn for å prioritere søknaden om spillemidler for 2007 overfor fylkeskommunen.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

09.11.2006

Arkiv               

9/12/0/0

Saksmappe     

2005/262

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

GNR 9 BNR 12 – søknad om fritak fra boplikten

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

28.11.2006

34/06

kommunestyret

14.12.2006

67/06

 

Rådmannens anbefaling:

I medhold av lov om konsesjon og erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) gis med dette Anne Lise Lande og Ole Jan Lande varig fritak fra boplikten ved Gnr 9 Bnr 12, Tullerud, i Flesberg kommune.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 28.11.2006:

Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for næring og ressurs 28.11.2006:

I medhold av lov om konsesjon og erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) gis med dette Anne Lise Lande og Ole Jan Lande varig fritak fra boplikten ved Gnr 9 Bnr 12, Tullerud, i Flesberg kommune.

Saksopplysninger:

Anne Lise Lande, Flesberg og Ole Jan Lande søker hver for seg om fritak fra boplikten ved Gnr 9 Bnr 12, Tullerud, i Flesberg kommune.  Det er tidligere søkt om deling og sammenføying av nevnte registreringsnummer, men etaten har ikke og kan ikke ta dette opp til behandling før forholdene rundt boplikten er ordnet opp i.

Gnr 9 Bnr 12 består i dag av 2 teiger, nemlig gården på 53 daa inkl bebygget tun, samt en skogteig på 111 daa.  I følge kommunens opplysninger har Anne Lise Lande og Ole Jan Lande blitt enige om å dele gården mellom seg slik at Ole Jan Lande skal ha tunet med omliggende mark på 53 daa, mens Anne Lise Lande skal ha skogteigen på 111 daa.

Anne Lise Lande har søkt om fritak fra boplikten på generelt grunnlag, mens Ole Jan Lande skriver i sin søknad følgende: ”Jeg søker herved om fritak fra boplikten da husene er i så dårlig forfatning at de må gjøres omfattende restaureringsarbeide”

Vurdering:

I Landbrukdepartementets rundskriv M-2/2004 om reglene av bo- og driveplikt står det følgende i pkt 9.4.1.5 om husforhold:  ”Alle bygningene på eiendommen kan tas i betraktning, også det forhold at eiendommen er uten bygninger.  Det er husforholdene på den eiendommen som søknaden gjelder som skal tas i betraktning.  Det kan i søkers fordel legges vekt på at det er dårlige hus på den eiendommen søknaden gjelder.  I noen tilfeller vil søker pårope seg som grunnlag for søknaden at han allerede har en boplass med brukbare bygninger.  Hvorvidt det skal gis fritak i et slik tilfelle beror på om hensynene bak bo- og drivepliktsreglene ivaretas uten flytting til eiendommen.

Søkere baserer sin søknad delvis på at det må utføres rehabiliteringsarbeider ved bygningene på gården, etter saksbehandlers mening, som har befart bruket, må det utføres omfattende arbeider på bygningsmassen og ved bruket generelt før det eventuelt kan tilflyttes.

Etter veiledningens pkt 9.4.1.1 og tilknytning og 9.4.1.2skal det også legges vekt på eiers tilknytning til eiendommen og livssituasjon.

I Flesberg kommune er det ønskelig at bosettingen opprettholdes og kommunen ønsker derfor å bruke reglene og praktiseringen av bo- og driveplikten aktivt for å styrke bosettingen.  Begge søkere bor i kommunen og nødvendig drift av bruket kan utføres uten at det er bebodd.  Rådmannen ser derfor ingen problemer ved at driveplikten blir holdt i hevd.

På grunn av boligmassens tilstand og brukets størrelse vil rådmannen anbefale at det innvilges varig fritak fra boplikten ved Gnr 9 Bnr 12, Tullerud, i Flesberg kommune

 Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.11.2006

Arkiv               

71/3/0/0

Saksmappe     

2006/1245

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

GNR 71 BNR 3 – søknad om konsesjon

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

28.11.2006

35/06

kommunestyret

14.12.2006

68/06

 

Rådmannens anbefaling:

I samsvar med Konsesjonsloven av 28.11.03 gis Håvard Grøterud, Heftaveien 7, 3350 Prestfoss konsesjon på erverv av Nordre Laag, Gnr 71 Bnr 3, i Flesberg kommune.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 28.11.2006:

Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for næring og ressurs 28.11.2006:

I samsvar med Konsesjonsloven av 28.11.03 gis Håvard Grøterud, Heftaveien 7, 3350 Prestfoss konsesjon på erverv av Nordre Laag, Gnr 71 Bnr 3, i Flesberg kommune.

Vedlegg:  Søknad om konsesjon.

Saksopplysninger:

Håvard Grøterud, Heftaveien 7,  3350 Prestfoss, søker om konsesjon på Gnr 71 Bnr 3, Nordre Laag, i Flesberg kommune.  Selger er Sigrid K Laags dødsbo, v/Knut Laag.  I følge Konsesjonsloven er eiendommen konsesjonspliktig ved salg utenfor en eventuell odelsrekke når eiendommen har et samlet areal over 100 daa eller når mer en 20 daa av arealet er dyrket.  Det hviler odel på eiendommen.

Eiendommens totale areal er på 828 daa. Som fordeler seg slik:                                                  Innmark                        67 daa                                                                                             Innmarksbeite              37 daa                                                                                             Skog                                    508 daa (herav produktiv areal 459 daa)                                         Annet areal                        118 daa                                                                                             Myr                             101 daa

Innmarka består av fire hovedteiger med vekslende arondering.  Jordarten er moldholdig morene og myrjord. Eldre grøftesystemer.

Det foreligger skogplan for eiendommen med opptak for ca. 10 – 15 år siden.  Ny plan er under utarbeidelse og vil foreligge høsten 2006.  Total skogareal er 505 daa.  Herav produktivt 459 daa.

Det utøves jakt på elg på eiendommen gjennom organisert grunneierlag. 

Det finnes følgende bebyggelse på eiendommen:

            Våningshus fra 1880              grunnflate 96 m².        2 etg    bra stand                                Driftsbygning fra 1923           grunnflate 315 m².      2 etg    bra stand                                Stabbur fra 1700                    grunnflate 21 m².        2 etg    bra stand                                Vedskjul fra 1930                   grunnflate 24 m².        1 etg    bra stand                    Snekkerbod                                   grunnflate 25 m².        1 etg    bra stand        

Taksten er satt til kr. 2.380.000,-.

Kjøpesummen er kr. 2.230.000,-.

Vurdering:

I konsesjonslovens § 9 står det følgende:

§ 9 (særlige forhold om landbrukseiendommer)

Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal knyttes til landbruksformål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på:

1.      om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling

2.      om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området

3.      om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, og

4.      om erververen anses skikket til å drive eiendommen.

Selv om Rådmannen mener at salgssummen på eiendommen er i høyeste laget, så må det aksepteres at dette er prisleiet for landbrukseiendommer i Flesberg i dag.  Rådmannen finner heller ingen grunn til å stille spørsmål med søkers formål og skikkethet til å drive eiendommen på en forsvarlig måte.

I konsesjonslovens § 1 står det følgende

§ 1 (lovens formål)

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsettingen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:

1.      fremtidige generasjoners behov

2.      landbruksnæringen

3.      behovet for utbyggingsgrunn

4.      hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftinteresser

5.      hensynet til bosettingen

Rådmannen mener at søker ved å tilflytte eiendommen og restaurere/oppgradere denne vil oppfylle kriteriene i lovens formål.

Søker må rette seg etter krav som stilles til bo- og driveplikt av eiendommen.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

09.11.2006

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2005/583

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

GNR 130 BNR 1 – reguleringsplan Bogrenda Bråtaberja

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

28.11.2006

75/06

kommunestyret

14.12.2006

69/06

 

Rådmannens anbefaling:

1.         Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 1 vedtar kommunestyret                   reguleringsplanen for del av Gnr 130 Bnr 1 Bogrenda Bråtaberja med revisjonsdato            18.09.06.

2.         Reguleringsbestemmelsenes § 3.2 Gjennomsnitthøyde, må endres slik at den blir i             samsvar med § 4-2 i teknisk forskrift (TEK)

3.         Reguleringsbestemmelsenes § 4.1 og § 7.1 Utnyttelse, må endres slik at den blir i            samsvar med § 3-2 i teknisk forskrift (TEK)

4.         Dersom det fremkommer automatiske fredede kulturminner ved anleggsarbeider eller   annen virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunen         varsles jfr kulturminneloven.

 

Vedlegg:  Kart, reguleringsplan og bestemmelser med revisjonsdato 18.09.06.

Behandling i fast utvalg for plansaker 28.11.2006:

Repr. Nils Molia fremmet følgende endringsforslag:

Pkt. 1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 1  vedtar  kommunestyret reguleringsplanen for del av Gnr 130 bnr 1 Bogrenda Bråtaberja med revisjonsdato 18.09.06 og revisjonsdato 10.11.06 for reguleringsbestemmelsene.

Pkt 2 og 3 strykes.

Pkt. 4   som  rådmannens  anbefaling,  som nytt pkt. 2.

Ved alternativ votering mellom rådmannens anbefaling og Miolias endringsforslag, foreslår planutvalget  enstemmig at kommunestyret vedtar Miolias forslag.

Anbefaling i fast utvalg for plansaker 28.11.2006:

  1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 1  vedtar kommunestyret reguleringsplanen for del av Gnr 130 bnr 1 Bogrenda Bråtaberja med revisjonsdato 18.09.06 og revisjonsdato 10.11.06 for reguleringsbestemmelsene.
  2. Dersom det fremkommer automatiske fredede kulturminner ved anleggsarbeider eller annen virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunen varsles jfr kulturminneloven.

Saksopplysninger:

Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker fattet den 14.03.06, sak 11/06, følgende vedtak: ”Kommunens faste utvalg for plansaker – med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-1, nr. 2 – legger forslag for Bogrenda Bråtaberja – del av Gnr 130/1 – ut til offentlig ettersyn.”

Statens vegvesen og Fylkesmannens Miljøvernavdeling hadde innsigelse til planen på følgende grunnlag:

Statens vegvesen skriver følgende i sitt brev av 22.06.06: ”Vi har innsigelse til kommunens egengodkjenning inntil vi har mottatt ovennevnte dokumentasjon og kunnet vurdere, og akseptere i ny uttalelse at hensynet til opparbeidelse av fylkesvegen med siktutbedring, kryss, avkjørsler er tilstrekkelig ivaretatt.”

Dokumentasjonen som Statens vegvesen etterlyser er at fylkesveien forbi det aktuelle området har kurvatur med svinger og kneiker der siktforholdene er dårlige.  Vegvesenet krever derfor at fylkesveien utbedres og at planmateriellet skal vise i detalj hvordan kryss og avkjørsler skal utformes.

Fylkesmannens Miljøvernavdeling skriver følgende i sitt brev av 13.07.06: ”Vi har innsigelse ut fra mangelfull ivaretakelse av landskaps-, natur- og friluftsinteresser tilknyttet vassdragnære arealer.  Vi anbefaler at det i større grad søkes å samle områdene for småbåthavner.” 

Miljøvernavdelingen påpeker at flere av de nye boligtomtene avsatt til byggeområde for boliger ligger helt ned til vannkanen.  Selv om det er inntegnet en byggegrense som hindrer bebyggelse ned mot vannet, vil arealbruksformålet kunne åpne for en opparbeidelse og bruk, som ikke vil være i tråd med ivaretakelse av miljøverdier tilknyttet vassdragsnære areal.  Det påpekes også at det for eksisterende fritids- og boligeiendommer heller ikke er avsatt noen byggegrense mot vannet, som skal forhindre nye bygg- og anleggstiltak i strandområdende.

På bakgrunn av innsigelsene ble planen omarbeidet for å imøtekomme Miljøvernavdelingens innsigels og den ble etter anbefaling fra Fylkesmannens miljøvernavdeling sendt ut på begrenset høring til overordnede forvaltningsorgan og nabo.  Grunnen til at begrenset høring ble valgt var at planens omfang ville bli redusert i forhold til den opprinnelige.

Statens vegvesen skriver nå i sitt brev av 10.10.06:  Planen er nå omarbeidet og ivaretar de hensyn som Vegvesenet har påpekt.  Det bør imidlertid presiseres at eksisterende direkte avkjørsler (for tomt T11 og T12) til fylkesvegen skal stenges når planen gjennomføres.  Med ovennevnte forutsetninger trekker Vegvesenet innsigelsen mot planen med de foreslåtte endringene.

Nødvendig frisiktsone i kryss inn til reguleringsplanområdet er nå tegnet inn på plankartet, samtidig står det følgende i reguleringsbestemmelsene:

3.5.      ”Rekkefølgebestemmelser

  1. Når frisiktsonene er ryddet og krysset ved fylkesvegen flyttet 15 m nordover kan 1 ny tomt utbygges og tas i bruk.
  2. Når fylkesvegen er utvidet til to felt innenfor sikttrekantenes utstrekning, krysset utbedret og tilstrekkelig frisikt er etablert i henhold til gjeldende vegnormaler, kan de øvrige tomter utbygges og tas i bruk.”

Denne bestemmelse gjelder ikke tomtene 6, 7,8 ,9 og 13 som alt er tatt i bruk.

I tillegg er avkjøringene fra fylkesveien til tomtene T10, T11 og T12 flyttet til hovedveien i feltet.

Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen, skriver nå følgende i sitt brev av 12.10.06:  ”Miljøvernavdelingen har ikke lenger innsigelse i saken ut fra de endringer som er foretatt i det reviderte planforslaget.  Planforslaget er nå omarbeidet med sikte på å imøtekomme vår innsigelse.  For de vassdragsnære arealene er tidligere byggeformål i stor grad redusert og erstattet med grønne arealer.  Videre er det for de eksisterende fritids- og boligeiendommene fastsatt byggerense mot vannet.  I tråd med vårt tidligere innspill er det også utarbeidet en reguleringsbestemmelse som sikrer ivaretakelse av kantvegetasjon langs vannet.  Det er positivt at det reviderte planforslaget følger opp vår anbefaling om å i større grad samle områdene for småbåthavner.  Videre er det innarbeidet en bedre grønnstruktur.

Fylkesmannen i Buskerud, Beredskap-, Justis- og kommuneavdelingen, skriver følgende i sitt brev av 30.10.06: 

§ 3.2 Gjennomsnitthøyde

”Av planbestemmelsen fremgår det at arker og takoppløft med utstrekning inntil 1/3 av takflaten ikke skal regnes med ved beregningen av gjennomsnitthøyden.  Av forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) § 4-2 om høyde fremgår det at hvor taket er forsynt med ark eller brystning som stikker mer enn 0,3 meter opp over takflaten ved brystningen regnes høyden til toppen av arken eller brystningen.  Fylkesmannen anbefaler at planbestemmelsen § 3.2 bringes i samsvar med TEK § 4-2.

§ 4.1 og § 7.1 Utnyttelse

Av teknisk forskrift kap III, grad av utnytning, § 3-2 fremgår det at det skal angis en eller flere av følgende beregningsmåter:

            a)  Prosent bebygd areal (%-BYA)                                                                                      b)  Tillatt bruksareal (T-BRA)                                                                                                    c)  Prosent tomteutnyttelse (%-TU)

Dersom hensikten er å bestemme forholdet mellom bebygd og ubebygd del av tomten må beregningsmåten prosent bebygd areal (%-BYA) anvendes.

Dersom det er hensikten å sette en øvre grense for tillatt bruksareal på tomten må beregningsmåten tillatt bruksareal (T-BRA) anvendes.

Videre må prosent tomteutnyttelse (%-TU) benyttes dersom hensikten er å angi forholdet mellom tillatt bruksareal og tomtearealet.

Dersom planbestemmelsene ikke har hjemmel i TEK vil dette føre til at bestemmelsen ikke kan anvendes som hjemmel i konkrete byggesaker.  Fylkesmannen anbefaler derfor at planbestemmelsen § 4.1 og 7.1 bringes i samsvar med TEK § 3-2.”

Buskerud Fylkeskommune skriver i sitt brev av 12.10.06:  ”Det er gjort noen endringer på plankartet.  En vei er lagt om, byggeområde er tatt ut, og det er lagt inn et areal for fjernvarmeanlegg.  Det er lagt inn formål for bevaring av bygninger og anlegg.  Hovedveistrengen inn i dette området kan reguleres som privat vei.  De andre veiene kan reguleres som privat felles adkomst.  Når det gjelder slike mindre stikkveier er det viktig å fastsette hvem som skal eie, drive og vedlikeholde disse veiene.  Det samme gjelder også hovedveien.  Videre er det ikke nødvendig å regulere fylkesveien, men kun krysset.  Alle formål må ha en betegnelse på planen.  Disse opplysningene fylles inn som egenskaper til hvert av formålene når planen konstrueres.  Det ble ikke funnet automatiske fredete kulturminner eller nyere tids kulturminner i planområdet jmf vår uttalelse av 29.08.06.”

Vurdering:

Endringene i reguleringsplanen ble sendt ut på begrenset høring fordi foreslåtte endringer i planen ikke ville føre til endringer som ville føre til økt arealbruk, derimot la endringene i planen opp til en mindre utnyttelse av området.  Fylkesmannens Miljøvernavdeling ved Lise Økland sa seg enige i konklusjonen og derfor ble begrenset høring valgt uten å gå veien om kommunens Faste utvalg for plansaker.

Rådmannen sier seg enig i Beredskap-, Justis- og Kommuneavdelingens merknad om at § 3.2, § 4.1 og § 7.1 i reguleringsbestemmelsene må bringes i samsvar med bestemmelsene i teknisk forskrift (TEK).  Dersom dette ikke gjøres kan kommunen risikere å komme opp i byggesaker der reguleringsbestemmelsene ikke kan anvendes som hjemmel i konkrete saker.  Rådmannen vil derfor sterkt anbefale at disse blir rettet, slik at de kommer i samsvar med teknisk forskrift.

Fylkeskommunens merknad om at hovedveien bør reguleres som privat vei og de andre veiene som private veier tas ikke til følge.  Rådmannen vil imidlertid bemerke følgende:  Tilførselsveiene inn til tomtene er tegnet lengre en høyst nødvendig, rådmannen vil derfor henstille til utbygger om at disse blir endret slik at veiene bare blir ført like inn på tomtene.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.