FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

kommunestyret

Møtested:

Kommunehuset

Møtedato:

02.11.2006

kl. 17:00

 

Kl. 17.00:    Orientering om Kongsbergregionen v/ ordfører i Kongsberg Vidar Lande og regional koordinator Jan Erik Innvær

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 50/06

Meldinger

 

PS 51/06

Søknad om støtte til etablering av virksomhet - Fjellrens AS

Sofie Skjold Skrudland

PS 52/06

Tertialrapport 2 - 2006

Thomas Fosen

PS 53/06

Flesberg Handel AS - søknad om utvidet åpningstid for salg av øl/"rusbrus"

Odd-Kåre Dalen

PS 54/06

Justering av vedtekter i barnehage og SFO

Paul Bratlie

PS 55/06

Plan for kompetanseutvikling 2006

Jon Olav Berget

PS 56/06

Forliksråd 2004 - 2008 - valg av møtefullmektiger

Gudveig Førle

PS 57/06

Gnr. 111/19.  Reguleringsplan for boligområdet Furulia, Lampeland sør. Pbl. §27-2. pkt. 1 –

Sluttbehandling.

Terje Sandbæk

PS 58/06

Tilsyn med brann og feiervesenet

Nils Molia

PS 59/06

Gnr 11 bnr 2- Søknad om utsettelse av boplikt

Arne Bergan

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

23.10.2006

Arkiv               

 

Saksmappe     

2006/1218

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

kommunestyret

02.11.2006

50/06

 

Rådmannens anbefaling:

 

Saksopplysninger:

a)      Utskrift fra protokoll kommunestyremøte 21.9.06

 

Vurdering:

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

01.09.2006

Arkiv               

223

Saksmappe     

2006/684

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om støtte til etablering av virksomhet - Fjellrens AS

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

05.09.2006

24/06

komiteen for næring og ressurs

17.10.2006

26/06

kommunestyret

 

 

kommunestyret

02.11.2006

51/06

 

Rådmannens anbefaling:

Fjellrens AS innvilges støtte på kr. 50.000,- til delvis dekning av etableringskostnader. Støtten gis som tilskudd og bevilges over kto. 14721.121.325 med dekning fra næringsfondet.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 05.09.2006:

Saken forelå til gruppemøte 4.9.06.

Repr. Skrudland Skjold fremmet forslag om å utsette saken til neste møte.

Skrudland Skjolds forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i komiteen for næring og ressurs 05.09.2006:

Saken utsettes til neste møte.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 17.10.2006:

Repr. Terje Sandbæk, Frp, fremmet følgende forslag:

Saken utsettes pga manglende retningslinjer for kommunale tilskudd.

Ved votering falt Sandbæks forslag med 5 mot 2 stemmer.

Repr. Terje Sandbæk fremmet følgende  endringsforslag:

Det ytes ikke  tilskudd pga at det ikke finnes oversikt over hvor mange midler som er  til disposisjon.

Ved alternativ votering mellom rådmannens anbefaling og Sandbæks endringsforslag, foreslår komiteen med 6 mot 1 stemme at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for næring og ressurs 17.10.2006:

Fjellrens AS innvilges støtte på kr. 50.000,- til delvis dekning av etableringskostnader. Støtten gis som tilskudd og bevilges over kto. 14721.121.325 med dekning fra næringsfondet.

Vedlegg: Søknad om støtte av 22.05.06

Saksopplysninger:

Firmaet Fjellrens AS søker i brev av 22.05.06 om støtte til delvis dekning av etableringskostnader for firmaet. Etableringskostnadene er på til sammen kr. 200.000,- eks. mva., og Fjellrens AS søker om støtte på kr. 100.000,- (50%).

Rådmannen vil i det alt vesentligste vise til vedlegg til saken som gir en god beskrivelse av eierforhold, forretningsområde og investeringsbehov.

Firmaet er allerede etablert på Søre Moen Eiendom AS, og er nå i en fase der man vil knytte til seg ytterligere en person. Det finnes ingen virksomheter med tilsvarende kompetanse i Flesberg kommune.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at Fjellrens AS innvilges støtte med kr. 50.000,- til delvis dekning av etableringskostnader.

Rådmannen vurderer etableringen som svært positiv, da den vil bidra til å dekke enda et forretningsområde rettet primært mot fritidsbebyggelse. Etableringen vil også styrke oppbyggingen av Søre Moen Eiendom AS som et veksthus for næringsvirksomhet. Målet om et veksthus som dekker de fleste fagområder innenfor utbygging av fritidsområder er kommet mye nærmere med denne etableringen.

Firmaet har solid erfaring og et etablert nettverk, og dette sikrer god kompetanse på de forretningsområdene som firmaet skal operere i. Rådmannen har foretatt en skjønnsmessig vurdering av anbefalt støttebeløp ut fra en vurdering av andre næringssaker.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.10.2006

Arkiv               

153

Saksmappe     

2006/723

Avd                  

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Tertialrapport 2 - 2006

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

19.10.2006

17/06

kommunestyret

02.11.2006

52/06

 

Rådmannens anbefaling:

Tertialrapport for 2. tertial 2006 tas til etterretning.

Behandling i formannskapet 19.10.2006:

Økonomisjef Anne Rudi var tilstede og svarte på spørsmål. Etterpå presenterte hun forslag til økonomiplanen for 2007-2010 med rammer for etatene.

Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 19.10.2006:

Tertialrapport for 2. tertial 2006 tas til etterretning.

Vedlegg: Rapport for 2. tertial 2006.

Saksopplysninger:

Rådmannen viser til vedlagte tertialrapport med kommentarer.

 

Kommunens driftsregnskap totalt sett holdes innenfor akseptable rammer i forhold til periodisert budsjett. Kommunens skatteinngang er positiv og ligger over kommunens anslag i budsjettet.

 

Oversikt over etatenes driftsregnskap med kommentarer følger i rapporten.

 

Det er utarbeidet egen oversikt på investeringsprosjekter som inneholder rest bevilgning og kommentarer til prosjektet. I tillegg følger fraværsrapport pr. 31. august.

Rådmannen foreslår ingen budsjettreguleringer i tilknytning til tertialrapporten.

Vurdering:

Rådmannen vurderer utviklingen så langt i året som tilfredsstillende. På økonomisiden har en god kontroll, samt også inkluderer vekst i viktige inntekter. For øvrig følges i stor grad arbeidsprogrammet opp i de ulike etatene. Utviklingen i sykefravær gir heller ingen grunn til bekymring.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

11.10.2006

Arkiv               

U62

Saksmappe     

2006/801

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Flesberg Handel AS - søknad om utvidet åpningstid for salg av øl/"rusbrus"

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

18.10.2006

24/06

kommunestyret

02.11.2006

53/06

 

Rådmannens anbefaling:

  1. Flesberg Handel AS gis utvidet åpningstid for salg av øl/”rusbrus” i Flesberg Handels lokaler til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager – i perioden 2.11.06-31.12.2007.
  2. For øvrig gjelder kst-vedtak av 21.9.06, sak 46/06.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 18.10.2006:

Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 18.10.2006:

  1. Flesberg Handel AS gis utvidet åpningstid for salg av øl/”rusbrus” i Flesberg Handels lokaler til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager – i perioden 2.11.06-31.12.2007.
  2. For øvrig gjelder kst-vedtak av 21.9.06, sak 46/06.

Saksopplysninger:

Flesberg Handel v/ Kristen Dokken søker i brev av 9.10.06 om utvidet åpningstid for salg av øl/rusbrus i Flesberg Handels lokaler:

”Da våre nye åpningstider vil være fra kl. 9.00-20.00 på hverdager og fra kl. 9.00-18.00 på lørdager, søker vi med dette om utvidet bevilling for salg av øl/rusbrus for ovennevnte butikk innenfor disse åpningstidene”.

Det vises for øvrig til kst-sak 46/06, av 21.9.06, hvor de fikk bevilling for salg av øl/rusbrus fra 21.9.06-31.12.07.

I henhold til alkoholloven kan det gis bevilling for utvidet åpningstid utover normalbestemmelsene, dvs. til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager. Kiwi har slike åpningstider, som den eneste forretning i Flesberg.

Vurdering:

I tråd med Kiwis bevilling, bør også Flesberg handel AS også gis utvidet åpningstid for Flesberg Handel, da de begge betjener et større hyttemarked i tillegg til lokalbefolkningen, og bør ha samme konkurranseforhold. Rådmannen går derfor inn for å g utvidet åpningstid.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

06.10.2006

Arkiv               

A10

Saksmappe     

2006/1151

Avd                 

Oppvekst- og kulturetaten

Saksbehandler

Ann Mari Stjernløw

Justering av vedtekter i barnehage og SFO

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

18.10.2006

22/06

kommunestyret

02.11.2006

54/06

 

Rådmannens anbefaling:

Forslaget til endring av vedtektene for SFO, §5 og vedtektene for Flesberg barnehage, § 9 vedtas slike det fremgår av saksutredningen.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 18.10.2006:

Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 18.10.2006:

Forslaget til endring av vedtektene for SFO, §5 og vedtektene for Flesberg barnehage, § 9 vedtas slike det fremgår av saksutredningen.

Saksopplysninger:

Felles økonomikontor for Numedalskommunene (FØNK) arbeider for å få likest mulig rutiner i alle kommunene og har i den forbindelse bla gått til innkjøp av et felles innfordringssystem. I dette ligger det at dersom du en-1 måned etter betalingsfrist skylder betaling, vil plassen bli oppsagt.

Både i vedtektene for skolefritidsordningen i Flesberg kommune (§5) og for Flesberg barnehage(§9) finnes en paragraf som heter foreldrebetaling. Her står det bla at ”ved manglende betaling utover to-2 måneder etter betalingsfrist, vil plassen bli oppsagt.” Vedtektene i Rollag og Nore og Uvdal har tilsvarende 1 måned.

Vurdering:

Dersom innfordringssystemet skal kunne benyttes, må Flesberg kommune endre sine vedtekter mht oppsigelse av plass pga manglende betaling.

I tiden etter betalingsfristen er gått ut vil foresatte som ikke har betalt innen fristen få betalingsoppfordring før oppsigelse gjennomføres. Etter rådmannens vurdering er dette faste og kjente utgifter for foresatte og ut fra dette ser en ikke noe problem med og gå ned fra dagens regel på 2 mnd til 1 mnd.

Rådmannen vil derfor foreslå følgende:

Dagens setning: ”Ved manglende betaling utover 2 måneder etter betalingsfrist, vil plassen bli oppsagt” erstattes med: ”Ved manglende betaling utover 1 måned etter betalingsfrist vil plassen bli oppsagt”. Gjelder § 5 i vedtektene for skolefritidsordningen og § 9 i vedtektene for Flesberg barnehage.

For familier med spesielle sosiale og/eller økonomiske vansker har sosial-/barneverntjenesten (interkommunalt samarbeid) en ordning hvor en kan dekke utgiftene til SFO og/eller barnehageplass.

Rådmannen har valgt ikke å sende saken på høring da det kun er snakk om mindre justeringer av vedtektene. Vedtektene både for barnehage og SFO var oppe i sin helhet til evaluering i kommunestyret i desember 2004. 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

04.10.2006

Arkiv               

233

Saksmappe     

2005/531

Avd                 

Oppvekst- og kulturetaten

Saksbehandler

Ragnhild Vihovde Kaldestad

Plan for kompetanseutvikling 2006

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

18.10.2006

23/06

kommunestyret

02.11.2006

55/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kompetanse for utvikling i grunnskolen, Plan for grunnskolene i Flesberg kommune 2006, vedtas som lokal kompetanseutviklingsplan.

Behandling i komiteen for livsløp og kultur 18.10.2006:

Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur 18.10.2006:

Kompetanse for utvikling i grunnskolen, Plan for grunnskolene i Flesberg kommune 2006, vedtas som lokal kompetanseutviklingsplan.

Vedlegg:

Saksopplysninger:

Den nye skolereformen ”Kunnskapsløftet” ble iverksatt 01.08.06.  For å gjøre skolene best mulig i stand til å gjennomføre reformen, ble det våren 2005 utarbeidet en langsiktig kommunal plan ”Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008”. 

Stortinget bevilger øremerkede midler til kompetanseutvikling i hver kommune.  Kravet som stilles for utbetaling av midlene er at skoleeier har utarbeidet en plan for kompetanseutvikling.  Denne planen må være basert på sentrale føringer og lokale behov.

I tillegg til den langsiktige planen, skal det utarbeides en plan for det enkelte budsjettår som redegjør for konkrete tiltak og skoleeiers egenfinansiering.

Midlene utbetales når Fylkesmannen har fått melding om at planen er vedtatt.  Siden etaten har manglet skolefaglig personell i 2006, har Flesberg kommune fått utsettelse på fristen for innsending til Fylkesmannen, som opprinnelig var 1.mai.

Utarbeiding av planen

Planen for 2006 er utarbeidet på bakgrunn av ”Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008” som ble vedtatt i kommunestyret våren 2005.  Det er gjort små endringer i forhold til målsettingene i denne planen.  Tre delmål er lagt til under pkt.2.2., disse konkretiserer tiltak som i særlig grad understreker skolene sitt viktige arbeid med å utvikle elevenes digitale kompetanse.  Dette er en av de grunnleggende ferdighetene som skolene iflg. den nye læreplanen skal arbeide med i alle fag.

Vesentlige behov ved den enkelte skole som ikke er tatt hensyn til i planen, har hver skole laget en egen tilleggsplan for.  Denne planen skal ikke oversendes Fylkesmannen.

Budsjett

Tiltakene under hvert delmål er ikke kostnadsberegnet, men samlet budsjett er på 246.240,- kroner, hvorav 80.240,- er kommunal egenfinansiering gjennom skolenes kursbudsjett.  I Strategisk plan 2005-2008 forutsettes at det bevilges tilsvarende beløp i hele perioden.

Vurdering:

Planen synes å tilfredsstille sentrale føringer og lokale behov. 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

02.10.2006

Arkiv               

033

Saksmappe     

2006/1141

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Forliksråd 2004 - 2008 - valg av møtefullmektiger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

19.10.2006

16/06

kommunestyret

02.11.2006

56/06

 

Rådmannens anbefaling:

For inneværende periode oppneves flg. 4 møtefullmektiger til forliksrådet:

Behandling i formannskapet 19.10.2006:

Representant Eilev Bekjorden, FrP, foreslo følgende:  Partigruppene sjekker ut aktuelle navn før kommunestyremøtet – og legger dem fram som forslag i kommunestyret 2.11.06.

Formannskapet vedtok enstemmig Bekjordens forslag.

Vedtak i formannskapet 19.10.2006:

Partigruppene sjekker ut aktuelle navn før kommunestyremøtet – og legger dem fram som forslag i kommunestyret 2.11.06.

Saksopplysninger:

Lensmannen/sekretariatet for forliksrådet ber om at Flesberg kommune oppnevner 3 – 4 møtefullmektiger til forliksrådet.

Forliksrådsforskriftens § 3 har regler om oppnevning av utvalg av faste møtefullmektiger:

Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. I kommuner med mer enn 25.000 innbyggere skal det være minst 5 medlemmer i utvalget. Kommuner med mer enn 50.000 innbyggere skal ha et utvalg med minst 7 medlemmer, og i kommuner med mer enn 90.000 innbyggere skal utvalget ha minst 10 medlemmer.

Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser.

Maksimal godtgjørelse til møtefullmektig tilsvarer maksimalsatsen for møtegodtgjørelse i henhold til forskrift 23. juli 1993 nr. 768 om maksimalsatser for utmåling av sakskostnader i forliksrådet § 1 annet ledd og § 2. Godtgjørelsen dekkes av vedkommende part.

Oppnevnelse av medlemmer til utvalget kan delegeres til administrasjonen.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at kommunestyret oppnevner 4 møtefullmektiger.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

27.09.2006

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2005/1840

Avd                  

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ellen Korvald

Gnr. 111/19. Reguleringsplan for boligområdet Furulia, Lampeland sør.

Pbl. §27-2 nr. 1 - Sluttbehandling.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

17.10.2006

71/06

kommunestyret

02.11.2006

57/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunestyret i Flesberg vedtar – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 - Reguleringsplan for boligområdet Furulia, Lampeland sør (gnr. 111/19) med kart og bestemmelser datert 28. september 2006.

Behandling i fast utvalg for plansaker 17.10.2006:

Repr. Brynjulf Hansen, Ap, fremmet følgende tilleggspunkt:

Dersom vegen gjennom Lampeland Øst realiseres må kommunen også kunne realisere tomter som ligger langs vegen. Plantutvalget vil også anbefale at veiarbeidet legges ut på anbud dersom kommunen skal delta i prosjektet.

Planutvalget foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling med Hansens tilleggspunkt.

Anbefaling i fast utvalg for plansaker 17.10.2006:

Kommunestyret i Flesberg vedtar – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 - Reguleringsplan for boligområdet Furulia, Lampeland sør (gnr. 111/19) med kart og bestemmelser datert 28. september 2006.

Dersom vegen gjennom Lampeland Øst realiseres må kommunen også kunne realisere tomter som ligger langs vegen. Plantutvalget vil også anbefale at veiarbeidet legges ut på anbud dersom kommunen skal delta i prosjektet.

Vedlegg:

Trykket vedlegg:

1.      FUP-sak 48/06 – vedtak om offentlig ettersyn

2.      plankart revidert 28.09.06.

3.      planbestemmelser revidert 28.09.06

Utrykt vedlegg: Høringsuttalelser

Saksopplysninger og vurderinger:

Planutvalget vedtok i sak 48/06 å legge forslag til reguleringsplan for Furulia – Lampeland ut til offentlig ettersyn. Jfr. vedlagte sak.

Kart og bestemmelser revidert i henhold til utvalgets vedtak ble sendt på høring til aktuelle offentlige etater og berørte parter, samt kunngjort i Lågendalsposten, tidlig i juli. Høringsfrist ble satt til 25. august.

Kommunen har mottatt merknader fra 5 parter:

Buskerud fylkeskommune har en del kommentarer og noen forslag til endringer. Nedenfor refereres endringsforslagene:

·         Anbefaler at atkomst til KS3 (konsentrert småhusbebyggelse) avklares på plankartet.

·         Anbefaler at senterlinje i kjøreveger reguleres på plankartet.

·         Mener formuleringene i reguleringsbestemmelsens § 4.4 om gjennomsnittshøyder er noe vanskelig å forstå, og bør endres.

·         Ber om at teksten fareområde settes på plankartet i det aktuelle området.

Rådmannens vurdering:

To adkomster til KS3 er vist med pil, og etter rådmannens vurdering tilstrekkelig ivaretatt. Senterlinje ligger som del av grunnlagsmaterialet, men er nå ikke vist på plankartet. Rådmannen anbefaler at den vises på revidert kart. Videre anbefaler rådmann å legge tekstinformasjonen om fareområde på kartet, i tillegg til nåværende skravur.

For å klargjøre § 4.4 anbefaler rådmannen å supplere teksten noe, og da endre til ”Gjennomsnittshøyde for gesims er…..

Fylkesmannen i Buskerud bemerker følgende:

·         forutsetter at gangstien utenfor planområdet (fra krysset mellom kommunehuset og HS-senteret til Rv40) opparbeides før boligene tas i bruk.

·         anbefaler at prinsippene om universell utforming vektlegges i det videre arbeidet, og helst tas med i bestemmelsene.

·         forutsetter at lokale miljøverdier i området er blitt i varetatt.

Rådmannens vurdering:

Gangforbindelsen fra krysset ved kommunehuset og ned til Rv40 har lenge vært etablert som gangsti. Ytterligere bestemmelser om dette vurderes som unødvendig.

§4.5 anbefales supplert med en tilleggsbestemmelse om universell utforming: ”Gangveier/fortau skal så langt hensiktsmessig bygges med universell utforming.”

Så langt kommunen har oversikt, finnes ikke spesielle miljøverdier og/eller forekomster som kreves spesielle tiltak i planen.

Statens Vegvesen påker at

planen ikke viser nok detaljer for utforming av nytt kryss mot Rv 40, slik at de ikke kan ta stilling til dette punktet. De anbefaler at planområdet utvides for å vise stegning av eksisterende privat avkjørsel til bolig nord for planområdet (tidligere Bekjorden). De forutsetter at detaljutforming av krysset blir bestemt i egen utbyggingsavtale med Vegvesenet.

Rådmannens vurdering:

Denne eksiterende avkjørselen er i praksis stengt ved at den ikke er vist på plankartet. Rådmannen anbefaler at dette tydeliggjøres på kartet.

Nødvendige detaljtegninger for krysset ligger i planmaterialet. Disse vil gi grunnlag for avtale med vegvesenet når avtale skal inngås.

Elisabeth Kjenås er grunneier i området og har følgende bemerkninger:

·         Hun skal fortsatt være eier av skogområder innenfor planområdet, definert som friluftsområder, og ber om at reguleringsplanen også ivaretar at skogressursene skal nyttes. Påpeker videre at hun som skogeier ikke må få kostnader av noe slag knyttet til friluftsområdene.

·         Ber om at nåværende skogsbilveg forbi kommunehuset, som planlegges som gangvei og atkomst til tomtene 111/16 og 111/17, også opprettholdes som skogsbilveg. Hun har behov for denne atkomsten for å drifte skogen høyere opp. Naboen på 115/1 har samme behov.

Rådmannens vurdering:

Skogsområdene innenfor planområdet er definert som friluftområder fordi det vurderes som beste løsning når så mange boliger legges i området. Skogbruket må da bli noe nedprioritert. Bestemmelsenes §7.2 sier at området skal skjøttes parkmessig. Rådmannen anbefaler en tilleggsbestemmelse om at avvirking av skogen skal skje i samråd med skogbrukssjefen for å ivareta både skogbruksfaglige hensyn og friluftsinteressene i området.

Nåværende skogsvei forbi kommunehuset (M1) frarådes brukt som skogsbilvei etter at boligområdet er tatt i bruk. Da må denne veien forbeholdes gående og atkomst til 111/16 og 111/17. Det forutsettes at øvrige atkomstveier til boligfeltet kan benyttes som skogsvei. Rådmannen anbefaler å presisere dette i bestemmelsenes §6.1

Ingeborg Kjenås
spør om det er riktig at deler av skogsbilvegen skal ha status som gangvei når den også skal være atkomst for to boligtomter. Og om skogsdriften er tatt godt nok hensyn til når dette skal være gangvei.

Rådmannens vurdering:

Vei M1 er primært gangvei, men bestemmelsene i § 6.1 gir kjøreatkomst til boliger på 111/16 og 111/17 på M1. Rådmannen fraråder å tillate skogsbiltrafikk her, jfr. vurdering ovenfor.

Annet:

Ved vedtak om offentlig ettersyn i FUP-sak 48/06 vedtok utvalget at rådmannen innen sluttbehandling av planen skulle fremme en egen kommunestyresak om realisering av atkomstvei til Furulia via Skartumlia. Rådmannen har ikke fullført dette, men fremmer likevel reguleringsplanen til sluttbehandling.

Planen regulerer hovedatkomst fra Rv40 nord for HS-senteret. Det betyr at denne muligheten ligger der. Men regulanten ønsker en enklere og mindre kostbar løsning ved oppstart av prosjektet. I praksis vil derfor ikke Furulia bli realiseres før vegspørsmålet via Skartumlia er løst. Rådmannen prioriterer å finne en snarlig løsning på dette.

Oppsummering:

Rådmannen anbefaler følgende endringer i kart og bestemmelser:

  • Plankart:

- senterlinjen i veg innarbeides på plankartet

- stenging av nåværende innkjøring til Bekjorden tydeliggjøres på kartet (ingen realitetsforskjell)

- teksten ”fareområde” innarbeides på kartet i definert fareområde ved kraftledning.

  • Planbestemmelser:

§ 4.4 endres til            Gjennomsnittshøyde for gesims er…..

§ 6.1 suppleres med   Gangveier/fortau skal så langt hensiktsmessig bygges med universell utforming.

§6.1 suppleres med:   Gangvei M1 kan benyttes som skogsbilveg inntil første bolig i Furulia tas i bruk. Etter dette skal hovedatkomst til boligområdet benyttes som skogsbilveg.

7.2 suppleres med:     Avvirking skal skje i samråd med skogbrukssjefen for å ivareta både skogbruksfaglige hensyn og friluftsinteressene i området.

Disse endringene er tatt inn i revidert kart og bestemmelser datert 28.09.06.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

29.09.2006

Arkiv               

M80

Saksmappe     

2006/144

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

TILSYN MED BRANN- OG FEIERVESENET

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

17.10.2006

28/06

kommunestyret

02.11.2006

58/06

 

Rådmannens anbefaling:

1          Kommunestyret tar DSB (Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap) sin               tilsynsrapport til etterretning.

2.         Kommunestyret godkjenner den oppsatte tidsplanen for fjerning av avvik og                   merknader.

3.         Flesberg kommunens myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter delegeres til rådmannen for videre delegering til brannsjefen.  Det forutsettes at viktige prinsipielle saker blir forelagt kommunestyret.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 17.10.2006:

Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for næring og ressurs 17.10.2006:

1          Kommunestyret tar DSB (Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap) sin               tilsynsrapport til etterretning.

2.         Kommunestyret godkjenner den oppsatte tidsplanen for fjerning av avvik og                   merknader.

3.         Flesberg kommunens myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter delegeres til rådmannen for videre delegering til brannsjefen.  Det forutsettes at viktige prinsipielle saker blir forelagt kommunestyret.

Saksopplysninger:

Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap (direktoratet) foretok tilsyn med Flesberg brannvesen den 15.05.06 i henhold til brann og eksplosjonsloven av 14. juni 2002 nr. 20 § 31.  Flesberg kommune har dokumentasjon i form av vedtatt brannordning datert 18.06.98, vedtatt av kommunestyret i sak 9800692.  Direktoratet har akseptert brannordningen ved sin behandling datert 02.09.98 saksnr. 97/2655-2.

 

I sin rapport av 16.05.06 skriver DSB følgende under generelt inntrykk:

”Personellet fra brannvesenet var engasjert og godt forberedt, slik at tilsynet ble gjennomført på en effektiv og grei måte.  Kommunen har felles feier/branninspektør med Rollag kommune.  Det forebyggende arbeidet er variert og brannvesenet når mange av kommunens innbyggere i løpet av året.  De fleste utrykningene er til trafikkulykker og det er sjelden brann i kommunen”. 

Ved forrige tilsyn i august 2002 ble det registrert 7 avvik og gitt 8 anmerkninger.  De fleste avvikene og anmerkningene er   lukket.

 

Alle avvik og mangler er ført opp punktvis under saksopplysninger, slik de fremstår i tilsynsrapporten, sammen med relevante opplysninger (skrevet i kursiv).   Forslag til løsninger er satt opp på samme måte og drøftet under vurderinger.

 

Avvik:             Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav.

Merknad:       Forhold som ikke omfattes av definisjonen av avvik, men som                 tilsynsmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.

Kommentarer:          Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold:

 

Avvik 1 – Delegering av myndighet

Brannsjefen har ikke delegert myndighet etter ny lovgivning.  Forskrift av 26. juni 2002 om organisering og dimensjonering av brannvesen, jf. § 2-2.

DSB sin kommentar: Kommunen plikter å delegere myndighet p en slik måte at brannsjefen kan utføre sine oppgaver tilfredsstillende i henhold til Brann- og eksplosjonsloven.

Brannsjefen sin kommentar: Nødvendig delegasjonsvedtak er ikke fattet..

 

Avvik 2 – Feiing                                                                                                                 

Flesberg kommune har ikke gjennomført lovpålagt feiing fullt ut i 2005.  Forskrift av 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn, jf § 7-3.

DSB sin kommentar: Det er viktig at kommunen i fremtiden tar hensyn til hvordan ny forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg skal gjennomføres.

Brannsjefen sin kommentar: Flesberg brannvesen utfører feiing som vedtatt i kommunens brannordning, dvs tilnærmet 100 % feiing og ikke behovsprøvet feiing etter nevnte forskrift.

 

Avvik 3 – Kompetanse brannsjef/leder for forebyggende avdeling

Brannsjefen har ikke forskriftsmessig kompetanse.  Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen, jf. § 7-11.

DSB sin kommentar: Brannsjefen, som også er leder forebyggende, mangler yrkesutdanning i forebyggende brannvern.  Det må søkes om fravik fra kravet.  Det må sendes egen søknad til direktoratet, innen 1. juni 2006, med opplysninger om formell kompetanse og plan for når avviket vil bli lukket.

Brannsjefen sin kommentar: Spørsmålet om brannsjefen sin kompetanse etter den gamle utdanningsordningen ble tatt opp med DSB under tilsynet i 2002 uten at den ble anmerket.   Brannsjefen har søkt om og fått innvilget fravik i fra kravet til høsten 2008.

 

Avvik 4 – Innsatsplaner

Brannvesenet har ikke utarbeidet innsatsplaner for viktige risikoobjekter.  Forskrift av 26. juni 2002 om organisering og dimensjonering av brannvesen, jf. § 2-4, og internkontrollforskriften § 5,2. ledd nr. 6.

DSB sin kommentar: Det må utarbeides innsatsplaner for alle viktige risikoobjekter, slik at brannvesenet har oversikt over sårbarhet og risiko i objektene og vet hvilke tiltak som må gjøres ved brann- og redningsinnsatsen.

Brannsjefens kommentar: kommunen har utarbeidet noen planer bla for Lampeland hotell, men arbeidet er ikke ferdigstilt.

 

Avvik 5 – Røykdykking

Alle røykdykkerne har ikke bestått fysisk test.  Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, jf. § 4-9.

DSB sin kommentar: Røykdykkere som ikke bestått fysisk test ihht kjemikalieforskriften er ikke kvalifisert til å røykdykke.

Brannsjefen sin kommentar: Flesberg har 9 godkjente røykdykkere, som må gjennomføre og bestå en fysisk test for å beholde godkjenningen. Røykdykkerne er gjort oppmerksomme på at de ikke får tjenestegjøre som røykdykkere dersom de ikke klarer den fysiske testen.  Årets test vil bli gjennomført i november -06.

 

Anmerkning 1 – mannskapsbil

Mannskapsbilen er 30 år gammel og kommunen bør følge planene for utskifting i 2007/2008.  Forskrift av 26. juni 2002 0m organisering og dimensjonering av brannvesen, jf. § 4-9.

DSB sin kommentar: Brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekkelig utstyr med høy driftssikerhet ved de branner og ulykker som kan forventes, herunder transportmidler.

Brannsjefen sin kommentar: Kommunestyret har nå fattet vedtak om innkjøp av brannbil i hht vedtatt økonomiplan.

                            

Anmerkning 2 – Kompetanse tilsynspersonell

Det er uklart om innleid konsulent, som fører tilsyn, har ikke forskriftsmessig kompetanse.  Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering av brannvesen, jf. § 7-6.

DSB sin kommentar: Personellet som utfører tilsyn må ha forskriftsmessig kompetanse.

Brannsjefen sin kommentar: Vedkommende som har utført mye av kommunens tilsyn de siste årene utfører også tilsyn i andre kommuner.  DSB reagerer på at vår innleide tilsynsperson bruker en gammel form/mal på tilsynsrapporten i større grad må samsvare med styrende dokumenter for tilsyn. 

 

Anmerkning 3 – Internkontroll

Det må utarbeides et system for dokumentasjon over opplæring og øvelser med farlig redskap/utstyr (motorsag, frigøringsverktøy, arbeid i kum etc.)  Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse, miljø og sikkerhet i virksomheter (Internkontrollforskriften).

DSB sin kommentar: Brannvesenet har bla. motorsag.  Det er viktig at ledelsen i brannvesenet prioriterer arbeidet med å ivareta rutiner for helse, miljø og sikkerhet på en forskriftsmessig måte.

Brannsjefen sin kommentar: Det er utarbeidet HMS dokumentasjon for Flesberg brannvesen nevnte verktøy bla må bare innarbeides i dokumentasjonen

Vurdering:

Avvik 1 – Delegering av myndighet

Kommunestyret må fatte vedtak om at brennsjef skal ha delegert nødvendig fullmakter.  Rådmannen vil derfor anbefale at kommunestyret allerede nå fatter vedtak om at kommunens myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter delegeres til rådmannen for videre delegering til brannsjefen.  Det forutsettes at viktige prinsipielle saker blir forelagt kommunestyret.

 

Avvik 2 – Feiing

Flesberg kommune forsøker å utføre feiing hos alle som ønsker det i løpet av året i hht vedtatt brannordning.  Dersom kommunen skal utføre behovsprøvet feiing, så er det opp til brannvesenet å vurdere hvem det skal feies hos i løpet av året på grunnlag av de erfaringer man sitter inne med.  Brannsjefen kan ikke se at kommunen skal få avvik for at man feier mer en hva forskriften tilsier, men dersom kommunestyret ønsker det kan kommunen innføre behovsprøvet feiing.  Behovsprøvet feiing må sees i sammenheng med kommunens andre tilsynsoppgaver.  Bla så har Flesberg kommune pr dd tre ansatte som kan utføre brannsyn i spesielle brannobjekter.  Pga begrensede utføres brannsyn i § 13 bygg nå ved innleid konsulent, dersom kommunen gjennomfører behovsprøvet feiing kan personellresurser frigjøres slik at kommunen kan utføre tilnærmet alt tilsyn i egen regi.

Rådmannen vil derfor utrede om kommunen skal innføre behovsprøvet feiing og fremme det for kommunestyret innen den 01.05.2007. 

 

Avvik 3 – kompetanse brannsjef/leder forebyggende avdeling

Brannsjefen har direktoratets gamle utdanning og dette ble diskutert og godkjent under DSB sitt forrige tilsyn.  Brannsjefen har i brev av 09.06.06 fått dispensasjon fra kravet i 2 år og vil derfor gjennomføre nødvendig kurs (5 uker) innen fristen, dersom dette blir nødvendig.  Frist 01.07.2008.

 

Avvik 4 – Innsatsplaner

Arbeidet vil bli prioritert i vinter og brannsjefen forventer at arbeidet kan være ferdigstilt innen sommerferien 2007.  Frist for å utarbeide innsatsplaner settes derfor til den 01.07.2007.

 

Avvik 5 – Røykdykking

Å få godkjent alle røykdykkere ihht kjemikalieforskriften vil kreve egentrening av røykdykkerne i løpet av vinteren og ny godkjenning vil bli gjennomført på vårparten 2007.  Frist for godkjenning av alle røykdykkerne settes til den 01.05.07.

 

Anmerkning 1 – Mannskapsbil

Innkjøp er vedtatt av kommunestyret i hht vedtatt økonomiplan.

 

Anmerkning 2 – Kompetanse tilsynspersonell

Må sees i sammenheng med behovsprøvet feiing.

 

Anmerkning 3 – Internkontroll

Rutiner for bruk av farlig utstyr innarbeides i brannvesenets HMS innen 01.05.07.

 

Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

30.09.2006

Arkiv               

11/2/0/0

Saksmappe     

2006/934

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

GNR 11 BNR 2 - SØKNAD OM UTSETTELSE AV BOPLIKT

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

17.10.2006

27/06

kommunestyret

02.11.2006

59/06

 

Rådmannens anbefaling:

I medhold av Lov om konsesjon og erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) gis med dette Solveig Bakke utsettelse med boplikten på Rabben Gnr 11 Bnr 2 i Flesberg kommune frem til den 01.11.2009.  Dersom boplikten ikke oppfylles innen fristens utløp fremmes sak om mislighold av konsesjonsvilkårene.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 17.10.2006:

Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i komiteen for næring og ressurs 17.10.2006:

I medhold av Lov om konsesjon og erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) gis med dette Solveig Bakke utsettelse med boplikten på Rabben Gnr 11 Bnr 2 i Flesberg kommune frem til den 01.11.2009.  Dersom boplikten ikke oppfylles innen fristens utløp fremmes sak om mislighold av konsesjonsvilkårene.

Vedlegg:        Kartutsnitt.

Saksopplysninger:

Flesberg kommune har fra Solveig Bakke, Oslo, mottatt søknad om utsettelse av boplikten på Rabben Gnr 11 Bnr 2 i Flesberg kommune i 3 år.  Hun skriver bla følgende:

”Den 19.08.06 fikk jeg overført hjemmel på Rabben gård gjennom arv etter mine foreldre Marit og Knut Bakke.

Rabben er ett småbruk på 259 daa hvorav 240 daa er registrert som produktiv skog, 75% høy bonitet og 25% middels bonitet.  Mht jordbruksarealet, så er 8 daa mindre lettbrukt og 5 daa tungbrukt.

Bygningene på gården et våningshus på 1½ etasje bygd i 1950, en gammel låve med fjøs og stall, et eldre stabbur og et gammelt vedskjul.  Våningshuset er dårlig isolert og lite egnet som vinterbolig.  Fjøs og stall er pr i dag lite egnet til dyrehold.  Det er videre en enkel garasje.  Alle hus unntatt garasjen, krever mye vedlikehold.

Bakke skriver videre at hun er uføretrygdet og at hun har en del kroniske lidelser og nedsatt helse pga sin sykdom og at en av konsekvensene er at hun ikke kan kjøre bil eller utføre praktiske gjøremål på gården.  Ettersom Rabben ligger på vestsiden av Lågen, 4 km fra Flesberg, mener hun at det er vanskelig for henne å bosette seg på Rabben.  Hun opplyser videre at hun har to voksne barn, som også er bosatt i Oslo området, og at det er uaktuelt for hennes mann å flytte sammen med henne til Rabben før om 2 – 3 år, selv om han er pensjonist, pga han fortsatt jobber en del og vil fortsette med dette i nevnte periode.  I følge hennes opplysninger oppholder familien seg mye på gården i sommerhalvåret, (ca. 4 mnd) bla for å vedlikeholde og reparere på gården og at jordbruksarealet benyttes til beite og dyrefor.

Saksbehandler har befart eiendommen og funnet at Solveig Bakke sine opplysninger stemmer godt overens med virkeligheten.

Vurdering:

I Landbrukdepartementets rundskriv M-2/2004 om reglene av bo- og driveplikt står det følgende i pkt 9.4.1.5 om husforhold:  ”Alle bygningene på eiendommen kan tas i betraktning, også det forhold at eiendommen er uten bygninger.  Det er husforholdene på den eiendommen som søknaden gjelder som skal tas i betraktning.  Det kan i søkers fordel legges vekt på at det er dårlige hus på den eiendommen søknaden gjelder.  I noen tilfeller vil søker pårope seg som grunnlag for søknaden at han allerede har en boplass med brukbare bygninger.  Hvorvidt det skal gis fritak i et slik tilfelle beror på om hensynene bak bo- og drivepliktsreglene ivaretas uten flytting til eiendommen.

Søker baserer sin søknad delvis på at det må utføres rehabiliteringsarbeider ved bygningene på gården, før man kan bo der fast.  Bla må våningshuset isoleres før det egner seg som bosted om vinteren.  Imidlertid vil fremdriften av et slikt arbeide bero på hvor mye innsats søker legger i arbeidet for å gjøre huset beboelig.  En tidsfrist for når gården må være tilflyttet for å kunne oppfylle boplikten kan her være ett godt virkemiddel.

Etter veiledningens pkt 9.4.1.1 og tilknytning og 9.4.1.2skal det også legges vekt på eiers tilknytning til eiendommen og livssituasjon.

I Flesberg kommune er det ønskelig at bosettingen opprettholdes og kommunen ønsker derfor å bruke reglene og praktiseringen av bo- og driveplikten aktivt for å styrke bosettingen.  I følge de opplysninger som er fremlagt så ønsker søker å flytte til Rabben innen ett tidsperspektiv på 3 år pga hun i sin nåværende livssituasjon ikke kan bo der alene.  Rådmannen mener derfor søker bør gis en frist frem til den 01.11.09 med å oppfylle boplikten ved Rabben, Gnr 11 Bnr 2 i Flesberg kommune.

Dersom boplikten ikke blir oppfylt innen fristens utløp, vil det bli fremmet sak om mislighold av konsesjonsvilkårene.  Dersom kommunestyret ikke finner å kunne utsette boplikten vil søker bli gitt en rimelig frist med å tilflytte eiendommen.

Driveplikten anses oppfylt ved at jordbruksarealene holdes i hevd, disse så velstelte ut ved saksbehandlers uanmeldte befaring.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.