FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

komiteen for næring og ressurs

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

05.09.2006

kl. 13:00

 

Saksliste

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 21/06

Byggesaksgebyr for ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på plan og bygningsloven

Arne Bergan

PS 22/06

Kjøp av ny brannbil

Nils Molia ( N/R-møtet)

PS 23/06

Søknad om tilskudd  - Lyngdal nye barnehage

Brynjulf Hansen

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

17.08.2006

Arkiv               

231

Saksmappe     

2006/941

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

Byggesaksgebyr for ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på plan og bygningsloven

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

05.09.2006

21/06

 

Rådmannens anbefaling:

  1. Byggesaksgebyr for ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på plan og bygningsloven vedtas som fremlagt i nytt pkt 8.
  2. Gebyret gjelder fra vedtaksdato.

Vedlegg:        Byggesaksgebyrer.

Saksopplysninger:

Kommunene er i nåværende utgave av Pbl pålagt å utføre tilsyn/kontroll med utførende firmaer i byggesaker, samt kontroll av nybygg, rehabiliteringer og andre byggeanmeldte saker etter Pbl.  De fleste kommuner, bla Flesberg, har hittil utført minimalt med tilsyn i slike saker.  Dette vil bli endret i den nye Plan og bygningsloven, som kommer i 2007.  Dersom loven går igjennom i Stortinget må alle entreprenører og håndverkere ha sentral godkjenning.  Kommunene vil da bli fratatt retten til å gi lokale godkjenninger og vil bli pålagt å rapportere tilbake til Statens Byggtekniske Etat (BE) i hver enkelt byggesak.  Hvordan Flesberg kommune skal møte dette problemet vil teknikk, plan- og ressurs komme tilbake til under økonomiplanarbeidet. 

Sporadisk tilsyn på fjellet i vår og sommer har avdekket at det foregår en god del arbeider, som er søknadspliktige etter Pbl, og som ikke er anmeldt til kommunen.  Sigdal og Kongsberg kommuner har bla startet opp arbeidet med tilsyn etter Pbl og innført nødvendige gebyrer for slik kontroll.  Sigdal tar gebyr etter timesats og med ett minimumsgebyr på kr. 6.140,-, mens Kongsberg kun tar betaling etter timesats.  Rollag og Nore og Uvdal vil innføre lignende gebyrer.

For at Flesberg kommune kan starte opp tilsyn i høst vil Rådmannen anbefale at følgende ny gebyrsats tilføyes i byggesaksgebyrene.

Pkt 1.8                                                                                                                                  For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl, her under           tiltak som utføres i strid med ramme- og eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid iht. timesatser og minimum kr. 6.500,-.  

Vurdering:

Den sporadiske kontroll som TPR etaten har utført på fjellet i sommer har avdekket et veldig stort behov for å utføre tilsyn/kontroll etter Pbl.   Det er behov for å føre kontroll med at alle arbeider er byggeanmeldt og utføres i hht gjeldende reguleringsbestemmelser i området.  Ett stort innslag av utenlandsk arbeidskraft og mindre ukjente firmaer gjør ikke at behovet for å følge med på hva som skjer i byggeområdene mindre.  Rådmannen vil derfor anbefale at det allerede nå innføres ett gebyr som gjør at kommunens utgifter til slik kontroll kan gebyrlegges og at arbeidet kan uføres uten store kostnader for Flesberg kommune.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.  

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

09.08.2006

Arkiv               

651

Saksmappe     

2006/262

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

Kjøp av ny brannbil

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

05.09.2006

22/06

 

Rådmannens anbefaling:

1.                  Flesberg kommune går til innkjøp av ny brannbil i hht fremlagte spesifikasjoner og at kjøpesummen på kr. 2.018.000,- + mva. finansieres gjennom økonomiplanen for 2007 – 2010.

2.                  Som leverandør av brannbilen velges Braco AS.

Saksopplysninger:

I kommunens økonomiplan for 2006 – 2009 ble det vedtatt å sette ned en gruppe for å utrede behovet for ny brannbil for Flesberg brannvesen.  Brannmannskapene valgte følgende til gruppen:

Brynjulf Hansen, tillitsvalgt.                                                                                                  Jon Olav Berget, verneombud.                                                                                      Ole Richard Halvorsen, brannkonstabel.

Fra administrasjonen har følgende deltatt:

            Erik Hole, varabrannsjef/leder beredskap.                                                                          Jon Kåre Jonsson, brannsjef.

Gruppa har foretatt befaring til Kongsberg brannvesen, Hvittingfoss brannvesen og Industribrannvesenet i Næringsparken for å se på forskjellige type biler.  Gruppa har også foretatt befaring til Braco i Lier sammen med Rollag brannvesen for å se på forskjelleige påbygg.

I tillegg til interne møter hadde gruppa møter med Rollag brannvesen for å få til ett felles innkjøp for å redusere kostnadene.

På grunnlag av hva gruppa kom frem til ble det fremmet sak til formannskapets møte den 16.03.06, sak 3/06, om gruppa skulle gå videre med å hente inn pristilbud på ny brannbil.  Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak: ”Formannskapet anbefaler at arbeidsgruppa innhenter pristilbud på ny brannbil(er) i samarbeid med andre kommuner.”  Formannskapet stilte også gruppa en del tekniske spørsmål, som gruppa har besvart på beste måte.  Gruppa har ikke fått nye tilbakemeldinger fra formannskapet etter at svaret ble oversendt.

Valget av biltype, som begge kommunene har falt ned på, er en løsning som er anbefalt og benyttes jevnlig i alle landets brannvesen, både store og små.  Arbeidsgruppa vil særlig påpeke at den har lagt vekt på å velge en biltype, som er lett å kjøre, og som lett kan manøvreres på trange gårdsveier og gårdstun, av sjåfører som gjør dette på en frivillig basis.

Etter at anbudet hadde ligget ute på Doffin basen i 60 dg ble det foretatt anbudsåpning den 01.06.06.  Følgende tilbud ble levert.  (Alle summer er eks mva.)

 

Autokaross                             kr. 2.262.300,-                                                                       Egenes Brannteknikk            kr. 2.148.885,-                                                                       Braco                                               kr. 2.110.000,-                       

Etter en gjennomgang av anbudet til de to laveste anbyderne ble resultatet slik:

            Braco                                      kr. 2.018.000,-                                                                       Egenes                                   kr. 2.069.845,-

I vedtatt økonomiplan for 2006 – 2009 er det avsatt 1 million i 2007 og 2008 til finansiering av ny brannbil.  Ettersom leveringstiden er beregnet til 10 mnd så vil, om kommunestyret velger å gå til innkjøp av ny brannbil) ingen utbetalinger i 2006, men kommunen må ut med hele kjøpesummen i 2007. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utførte den 15.05.06 tilsyn med Flesberg brannvesen.  DSB skriver følgende i sin rapport:

Anmerkning 1 – Mannskapsbil:                                                                           Mannskapsbilen er 30 år og kommunen bør følge planene for utskifting i 2007/2008.

Ref:                                                                                                                                                  Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen      jf. § 6.1.

Kommentar:                                                                                                                                   Brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekelig og egnet utstyr med høy                      driftssikkerhet til innsats ved de branner og ulykker som kan forventes, herunder             transportmidler.

DSB sin definisjon av anmerkning er følgende: Forhold som ikke omfattes av definisjonen avvik, men som tilsynsmyndighetene mener det er nødvendig ¨påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.  (Hele DSB sin rapport vil bli fremmet for politisk behandling i oktobermøtene.)

Den siste tiden har det vært arbeidet med flere modeller for brannsamarbeide i regionen og selv om det foreløpig ikke foreligger noen konklusjon er det ikke til å komme unna at det må være brannbil stasjonert på Lampeland brannstasjon pga innsatstiden som er fastsatt i § 4-8 i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.  Bla er brannklassifiseringen av Flesbergtunet fastsatt i hht innsatstiden til brannvesenet.

Dersom kjøpet blir realisert vil brannvesenet beholde Unimogen som reservebil ved skogbranner med selge nåværende redningsbil ettersom ”nybilen” vil være en kombinert brann- og redningsbil.

Vurdering:

Kjøp av ny brannbil har vært en gjenganger i økonomiplanen siden slutten av 90 årene, men innkjøpet har ved hver budsjettbehandling blitt skjøvet på pga ett slikt innkjøp vil være en stor økonomisk utgift for Flesberg kommune.  Rådmann og brannsjef ser imidlertid at det vil være vanskelig å få ett bedre tilbud i fremtiden og med nåværende brannbils alder og tilstand vil det bare være ett tidsspørsmål før det oppstår en større feil, eller at DSB ved neste tilsyn gjennom avvik pålegger Flesberg kommune å kjøpe ny bil.  Nåværende tilbud er innhentet sammen med Rollag kommune, (Braco har også laveste tilbud i Rollag) kommunene har derfor fått en god pris på to nesten identiske biler.  Dette vil være av stor betydning i ett fremtidig brannsamarbeid, eller i en situasjon der begge brannvesen deltar, da alt utstyr vil passe mellom bilene.  I øvelse og opplæring vil kommunene også lettere kunne samarbeide pga identiske biler og utstyr.  (Det har de siste årene vært flere branner der begge brannvesen har deltatt.)

Finansiering av kjøpet vil bli avklart gjennom økonomiplanen for 2007 – 2010 og behandlet av kommunestyret gjennom denne.  Rådmannen ser imidlertid at det kan være nødvendig å rokkere på TPR sitt innvesteringsbudsjettet ved rullering av denne for å få økonomisk rom til finansieringen.

Kommunestyret satte i sin tid ned ei arbeidsgruppe som skulle arbeide med å komme frem til forslag til innkjøp av ny brannbil.  Rådmannen har full tiltro til at gruppa, som har bestått av medlemmer fra Flesberg brannvesen, har klart å komme frem til ett godt tilbud på en brannbil, som er godt teknisk tilpasset en kommune av Flesberg sin størrelse og behov.  Rådmannen vil derfor anbefale at kommunestyret følger rådmannens og gruppas anbefaling til innkjøp av ny brannbil.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

18.08.2006

Arkiv               

A10

Saksmappe     

2006/444

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om tilskudd - Lyngdal nye barnehage

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

05.09.2006

23/06

 

Rådmannens anbefaling:

Saken legges frem uten anbefaling.

Vedlegg: Søknad inneholdende drifts- og investeringsbudsjett samt beskrivelse av investeringer.

Saksopplysninger:

I forbindelse med søknad om godkjenning av Lyngdal nye barnehage, som ble behandlet i k.styret 11.05.06, fulgte det også med en søknad om tilskudd til etablering av barnehagen. I saken ble det presisert at denne del av søknaden måtte behandles senere i en egen sak, og at kommunen ikke tidligere hadde gitt denne type støtte. Det søkes om tilskudd på totalt kr. 890.000,- fordelt på kr. 540.000,- i etableringstilskudd og kr. 350.000,- for å tilfredsstille krav fra Arbeidstilsynet, tilrettelegge for rullestol og etablering av spesialpedagogisk rom.

Private barnehager har en grunnfinansiering på driften bestående av foreldrebetaling, statstilskudd og kommunalt driftstilskudd. Sistnevnte i medhold av forskrift om likeverdig behandling av offentlige og private barnehager. I tillegg må kommunen dekke søskenmoderasjon. På investeringssiden gis det statlig investeringstilskudd til nye barnehageplasser, og Husbanken har også en låneordning rettet mot nye barnehager og SFO.

Den foreliggende søknaden er en søknad som går utover de ordningene som finnes, d.v.s. kommer i tillegg til gjeldende ordninger, og må således håndteres som en søknad om etableringsstøtte. Kommunen har ikke tidligere hatt søknader om støtte til etablering av privat barnehagedrift av denne type, da det i nyere tid ikke har vært etableringer utover de to familiebarnehagene som pr. i dag er i drift. Familiebarnehagene har ikke mottatt kommunal pengestøtte, men har mottatt veiledning delvis dekket av kommunen.

Når det gjelder de tilskuddsordningene som eksisterer, så har kommunen orientert søker om disse. Videre er lånesøknad på kr. 1.500.000,- til kjøp og investeringer videresendt til Husbanken fra søker med kommunens anbefaling og kommentarer.

I og med at man ikke tidligere har behandlet en etableringssak av denne typen tidligere, og at finansieringsmulighetene er mer varierte enn ved vanlige etableringer, så er det greit å redegjøre litt for innholdet i de ordningene som eksisterer:

 

Investeringstilskudd

Utgangspunktet er at det gis investeringstilskudd ved etablering av ny barnehagevirksomhet i lokaler som tidligere har vært benyttet til barnehage når det etter reell nedleggelse kommer inn ny barnehageeier og hovedsakelig nye medarbeidere og nye barn. Ut fra det rapporterte barnetallet pr. 1. august vil da barnehagen kunne ha krav på ca. kr. 937 000,- i investeringstilskudd (forutsetter at ugiftene i henhold til tildelingskriteriene er så store). Tilskuddet avkortes tilsvarende barnehageeiers momskompensasjonskrav, og en må også ta forbehold i forhold til skattereglene rundt denne type tilskudd. Når det gjelder dette tilskuddet så vil en vite at de øvrige krav til investeringskrav bør være oppfylt, da det har vært en reell nedleggelse. Det er inngått avtale om salg av bygget med overtagelse og endelig oppgjør for kjøpet den 01.09.06. Statlig investeringstilskudd gis med en bindingstid på 10 år. Søker har ikke sendt inn søknad om investeringstilskudd enda, men det er vanlig at dette tar noe tid all den tid at det kreves ferdigstilt regnskap for investeringen før søknad kan behandles.

 

Driftstilskudd

Det statlige tilskuddet til drift for private barnehager med åpningstid 41 timer og mer pr. uke er som følger:

 

Barn født 2002 og tidligere:   Kr 47 305,- pr. barn pr. år

Barn født 2003 og senere:     Kr 86 975,- pr. barn pr. år     

 

Kommunalt tilskudd i medhold av forskrift om likeverdig behandling er ikke beregnet i skrivende stund. Hovedregelen er at tilskuddet skal beregnes ut fra 85% av kostnadene ved kommunal drift.

Det som skiller denne søknaden fra andre etableringssøknader er at graden av offentlig grunnfinansiering både på drift og investeringer i utgangspunktet er stor. Saken reiser derfor prinsipielle spørsmål som må avklares politisk. Dette dreier seg bl.a. om i hvilken grad kommunen skal gi ytterligere støtte til en virksomhet som i utgangspunktet har en grei offentlig finansiering målt mot andre typer etableringer. Et annet prinsipielt spørsmål er riktigheten av å gi støtte av konkurransevridende karakter. I denne sak er det en kjensgjerning at etableringen av Lyngdal nye barnehage både svekker driftsgrunnlaget for det kommunale tilbudet, men også for den ene av familiebarnehagene. Kommunen har i andre etableringssaker hatt en restriktiv holdning til etableringer som kommer i direkte konkurranseforhold til eksisterende virksomheter. Dette må også vurderes i denne saken.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil ikke legge frem en anbefaling da saken har prinsipielle sider som bør drøftes og avklares politisk.

Det som taler for å innvilge støtte er at man i likhet med andre slike saker bør støtte gode initiativ og nyetableringer i kommunen.

Det som prinsipielt sett taler i mot støtte er at denne etableringen allerede i utgangspunktet har en god offentlig finansieringsbase som få andre etableringer har, og skulle således ikke ha behov for ytterligere kommunal finansiering. Videre taler det i mot søknaden at virksomheten drives i direkte konkurranse med annen tilsvarende virksomhet i kommunen. En konsekvens av etableringen er bl.a. at driftsgrunnlaget svekkes for den kommunale barnehagen og den ene av familiebarnehagene.