FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

01.09.2006

Arkiv               

223

Saksmappe     

2006/684

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om støtte til etablering av virksomhet - Fjellrens AS

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

05.09.2006

24/06

kommunestyret

21.09.2006

 

 

Rådmannens anbefaling:

Fjellrens AS innvilges støtte på kr. 50.000,- til delvis dekning av etableringskostnader. Støtten gis som tilskudd og bevilges over kto. 14721.121.325 med dekning fra næringsfondet.

Vedlegg: Søknad om støtte av 22.05.06

Saksopplysninger:

Firmaet Fjellrens AS søker i brev av 22.05.06 om støtte til delvis dekning av etableringskostnader for firmaet. Etableringskostnadene er på til sammen kr. 200.000,- eks. mva., og Fjellrens AS søker om støtte på kr. 100.000,- (50%).

Rådmannen vil i det alt vesentligste vise til vedlegg til saken som gir en god beskrivelse av eierforhold, forretningsområde og investeringsbehov.

Firmaet er allerede etablert på Søre Moen Eiendom AS, og er nå i en fase der man vil knytte til seg ytterligere en person. Det finnes ingen virksomheter med tilsvarende kompetanse i Flesberg kommune.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at Fjellrens AS innvilges støtte med kr. 50.000,- til delvis dekning av etableringskostnader.

Rådmannen vurderer etableringen som svært positiv, da den vil bidra til å dekke enda et forretningsområde rettet primært mot fritidsbebyggelse. Etableringen vil også styrke oppbyggingen av Søre Moen Eiendom AS som et veksthus for næringsvirksomhet. Målet om et veksthus som dekker de fleste fagområder innenfor utbygging av fritidsområder er kommet mye nærmere med denne etableringen.

Firmaet har solid erfaring og et etablert nettverk, og dette sikrer god kompetanse på de forretningsområdene som firmaet skal operere i. Rådmannen har foretatt en skjønnsmessig vurdering av anbefalt støttebeløp ut fra en vurdering av andre næringssaker.