FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

komiteen for livsløp og kultur

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

06.09.2006

kl. 13:00

 

Saksliste

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 18/06

Kriterier for behandling av søknad om parkeringstillatelse

Paul Bratlie

PS 19/06

Søknad om salg av øl - Flesberg Handel AS.

Odd Kåre Dalen

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

14.08.2006

Arkiv               

Q50

Saksmappe     

2006/931

Avd                 

Helse- og omsorgsetaten

Saksbehandler

Helen Catherine Cuenoud

Kriterier for behandling av søknad om parkeringstillatelse

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

06.09.2006

18/06

 

Rådmannens anbefaling:

Ved saksbehandling av søknader om parkeringstillatelser i Flesberg kommune skal en som hovedkriterium følge alternativ ……… , slik det fremgår av saksutredningen.

Vedlegg:

Samferdselsdepartementets veiledning til saksbehandling av søknad om parkeringstillatelse.

 

Saksopplysninger:

 

Kommunen har i oppgave å saksbehandle søknader om Parkeringsbevis.

Legger ved retningslinjer til forskrift om parkering for forflyttningshemmede fra Samferdsels departementet.

 

Forskriften om parkering for forflytningshemmede er vedtatt for å sikre en mest mulig lik og rettferdig behandling av forflytningshemmede. 

 

-     I tettsteder med stor trafikk vil etterspørselen etter parkeringsplasser ofte være større enn tilbudet, og det vil derfor ikke være mulig å gi særskilt tillatelse til alle som selv ønsker å ha lettere tilgang til parkeringsplasser. 

-     Formålet med forskriften er at de som har et reelt behov for parkeringslettelse skal få

      bedret tilgang til parkering sentralt plassert og tilrettelagt med større plass.

-          For at en person skal kunne få parkeringstillatelse, bør det kreves at personen bare kan bevege seg en begrenset strekning, da vedkommende ellers normalt vil kunne benytte seg av vanlige parkeringsplasser. Det er ikke behovet for å nytte motorvogn, men behovet for å parkeringslettelser som skal legges til grunn. 

-          Parkeringstillatelse gir automatisk også fri gjennomgang i en del bomstasjoner.

-          Ved parkeringstillatelse vil bruker kunne stå gratis på kommunale parkeringsplasser.

 

Praksis for å tildele parkeringstillatelser er meget forskjellig fra kommune til kommune. I Flesberg kommune har i prinsipp alle som har søkt fått slik tillatelse inntil nå, og i landkommunene er det nok en tendens til at man er mer liberal med å gi ut parkeringstillatelser enn i byene.

 

I Drammen har man en meget streng praksis der får man avslag dersom man kan gå mer enn 50 meter. I Kongsberg har praksisen vært mer liberal, men man er i ferd med å gå gjennom retningslinjene for å etablere en strengere praksis. Eikerkommunene har også hatt en mer liberal praksis.

 

Som det fremgår av ovenstående har kommunene svært forskjellig praksis på hvilke kriterier som ligger til grunn for saksbehandlingen, og hvilket skjønn man utøver; herunder hvordan man vurderer hvem som skal ha parkeringstillatelser. På denne bakgrunn er det et administrativt behov for retningslinjer på hvordan man skal utøve skjønn i disse sakene.

Vurdering:

 

Relativt sett, er det meget få plasser for funksjonshemmede.

 

Når mange brukere får parkeringstillatelser får man en situasjon der de som trenger det aller mest, ikke finner ledig parkeringsplass når vedkommende har behov. Vi har denne situasjonen allerede i dag. Personer med parkeringstillatelse og store funksjonshemminger, har store problemer med å finne ledige parkeringsplasser for funksjonshemmede. Stadig flere søker om parkeringstillatelse, og det opprettes ikke flere plasser for funksjonshemmede. 

 

Det er fra kommunens side viktig at de brukere som har det største behovet, de som absolutt ikke kan bevege seg mer enn 50 meter for eksempel,  får mulighet til parkere så nær servicetilbud som mulig. Alle andre må bevege seg fra de ordinære parkeringsplassene.

Om man vurderer de mest nærliggende områder, slik som Flesberg kommune og Kongsberg kommune, så er forholdene små, og det er ikke stor forskjell på en ordinær plass og en øremerket parkeringsplass. 

 

Helse- og omsorgsetaten i Flesberg kommune ønsker å arbeide for at disse spørsmålene blir tatt opp og vurdert i en større sammenheng i Kongsbergregionen. Det virker urimelig at de forskjellige kommunene har så vidt forskjellige retningslinjer i disse sakene. I mellomtiden ønsker en administrativt at det etableres noen retningslinjer på hvordan en ønsker saksbehandlingen i disse sakene.

 

Følgende alternativer vurderes som mest aktuelle:

 

Alternativ 1.

Søkere som har en funksjonshemming som medfører problemer med å gå mer enn 50 meter og som søker om parkeringstillatelse får slik tillatelse for 2 år om gangen.

I tillegg gis vedtaksteamet mulighet til å utøve et skjønn basert på søkerens individuelle situasjon. 

 

Alternativ 2.  

Søkere som har en funksjonshemming som medfører problemer med å gå mer enn 100 meter og som søker om parkeringstillatelse får slik tillatelse for 2 år om gangen

I tillegg gis vedtaksteamet mulighet til å utøve et skjønn basert søkerens individuelle situasjon. 

 

Alternativ 3.

Søkere som har en funksjonshemming som medfører problemer med å gå mer enn 50/100 meter og som søker om parkeringstillatelse får slik tillatelse for 5 år om gangen

I tillegg gis vedtaksteamet mulighet til å utøve et skjønn basert på søkerens individuelle situasjon. 

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

26.07.2006

Arkiv               

U62

Saksmappe     

2006/801

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om salg av øl - Flesberg Handel AS.

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

06.09.2006

19/06

Rådmannens anbefaling:

  1. Flesberg Handel AS gis bevilling for salg av øl/”rusbrus” i lokalene til Flesberg Handel for perioden 21.september  2006 – 31.desember 2007.
  2. Salg av øl tillates fra kl. 08.00-18.00 på hverdager, og til kl. 15.00 på dager før søn- og helligdager. Salg av øl er forbudt på søn- og helligdager, 1.mai og 17.mai og på stemmedagen for stortings/-fylkestingsvalg- og kommunestyrevalg og på folkeavstemning vedtatt er etterlov.
  3. Merete Grue Pedersen godkjennes som styrer under forutsetning av at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått innen 1.11.06
  4. Hilde Dokken godkjennes som stedfortreder under forutsetning av at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått innen 1.11.06
  5. Bevillingsgebyret for salg av øl for 2006, fastsettes etter innsending av tall for omsetningen.

Saksopplysninger:

Flesberg Handel AS v/ daglig leder Kristen Dokken søker om salgsbevilling for øl i dagligvarelokalene til Flesberg Handel. Flesberg Handel har overtatt driften av forretningen Flesberg Matsenter AS.  Det søkes om salg av øl fram til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 på søndager/helligdager.

Merete Grue Pedersen, f. 17.09.62 søker om å bli styrer med Hilde Dokken, f. 30.01.71 som stedfortreder.  En person kan ha flere bevillinger, men i følge alkohollovens bestemmelser kan 1 person kun være styrer på ett sted.

Av vedlegg er det sendt firmaattest, firmaet er registrert i Brønnøysundregistret.  Søkere har fått beskjed om å avlegge og bestå alkohollovens kunnskapsprøve for å bli styrer, se forslag om dette i forslag til vedtak pkt. 3.

Søknaden er oversendt lensmannen, sosialsjefen og økonomiavdelingen til uttalelse. Lensmannen og sosialsjefen har ingen merknader til søknaden. Økonomiavdelingen har ikke avgitt uttalelse.

Søker har søkt om bevilling i henhold til alkohollovens normalbestemmelser for salg av øl/rusbrus. Ihht. Alkohollovens normalbestemmelser kan salg av øl/rusbrus skje fra 08.00-18.00, til kl. 15.00 på dager før søn- og helligdager

Kommunestyret kan generelt eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg, men salg og utlevering av øl er forbudt etter kl. 20.00 på hverdager og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager. Salg og utlevering av øl er forbudt på søn- og helligdager, 1 og 17.mai og på stemmedagen for stortings-/fylkestings- og kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Det kan ikke bestemmes at salg av øl ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager.

Alkoholloven har bestemmelser om at styrer/stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve for å inneha salgsbevilling. Alle bevillingshavere må også betale et årlig gebyr i bevillingsavgift til kommunen etter omsatt mengde vareliter, hvor satsen pr. vareliter er bestemt av staten. Staten har samtidig bestemt minstegebyr for salg av øl, eller skjenking. Minstegebyret for salg av øl er på kr. 1.000,-. Kommunen sender skjema til bevillingshaverne for å få oppgitt omsetningen, som brukes som grunnlag for å beregne avgiften.

Gjeldende bevillingsperiode varer til og med 31.12.2007.  Pr. i dag går driften på den tidligere bevillingen (delegert vedtak av 1.7.06) inntil 1.10.06.

Vurdering:

Rådmannen går inn for at søker gis tillatelse til salg av øl, inkl. ”rusbrus”, selv om det eksplisitt ikke er søkt om ”rusbrus”.  Bevillingen skjer på samme vilkår som andre bevillingshavere med alkohollovens normaltid som grunnlag.