FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

fast utvalg for plansaker

Møtested:

 

Møtedato:

05.09.2006

kl. 13:00

 

BEFARING:

08.30 Avreise kommunehuset

09.00 Befaring Knut Klev gnr 129/7

09.45 Avreise Knut Klev

10.45 Befaring HeinzerNippeto gnr 140/2 F11

11.15 Avreise Nippeto

11.45 Befaring Mjøen – Blåberg gnr 7/3 F9

12.30 Lunch

 

Saksliste:

Sakstittel

Saksordfører

PS 52/06

Gnr 95/5 Søknad om dispensasjon - pbl § 7

Sofie Skjold Skrudland

PS 53/06

GNR 110 bnr 12 - NY BEHANDLING

Terje Sandbæk

PS 54/06

GNR 100 BNR 6 - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TØMMERSTUE

Arne Bergan

PS 55/06

Gnr 7/1 F5 Søknad om dispensasjon, pbl § 7

Anne Bekkhus

PS 56/06

Gnr 5/2 F20 Klage på vedtak i FUP-sak 44/06

Sofie Skjold Skrudland

PS 57/06

Gnr 17/8 F35 Søknad om dispensasjon, pbl § 7

Brynjulf Hansen

PS 58/06

Gnr 7/3 F9 Klage på delegasjonsvedtak

Nils Molia

PS 59/06

Pbl 28-1, nr 2 - Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for del av Østre Berget; GNR 13/3

Nils Molia

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

20.08.2006

Arkiv               

95/5/0/0

Saksmappe     

2006/486

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 95/5 Søknad om dispensasjon - pbl § 7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

05.09.2006

52/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker avslår Solfrid Thorbjørnsen og Sverre Torgrimsen dispensasjonssøknad, datert 08.05.06. Søknaden er gjengitt i sakens avsnitt ”Saksopplysninger”.

Avslaget begrunnes med at søknaden inneholder ikke særlige grunner, men generelle grunner, og gir derfor ikke rettslig grunnlag for dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. Se for øvrig sakens avsnitt ”Vurderinger”.

Saksopplysninger:

Fra Solfrid Thorbjørnsen og Sverre Torgrimsen eiere av hytte GNR 95/5 ved Lona i Lyngdal er mottatt følgende dispensasjonssøknad:

”Søknad om dispensasjon på tilbygg hytte 95/5/0/0. Deres ref: 2006/486

Undertegnede vil gjerne få lov å søke Flesberg kommune om dispensasjon for ønske om tilbygg på hytte 95/5, "Lona" i Flesberg kommune.

Da vi nå også har fått godkjent vår søknad om nedgraving av tett tank, og boring etter vann, skulle vi gjerne fått bygd et wc/bad, samtidig ønsket vi å flytte 2 små soverom også inn i tilbygget, for at stua dermed kunne blitt noe større.

Vi er så heldig å ha fem barn, foreløpig kun ett barnebarn, alle stortrives på hytta, men det kan nok dessverre bli litt trangt om plassen når flere kommer på besøk samtidig. Derfor dette brennende ønske om noen flere kvadrat å boltre seg på.

Imøteser deres svar.”

Før søknaden er mottatt er av kommunen følgende skriv sendt Thorbjørnsen / Torgrimsen:

”Gnr 95/5 Vedr. – tilbygg til hytte

Din byggemelding (pbl § 86a) og byggesøknad (pbl § 93) vedrørende tilbygg til hytte er 07.04.06 registrert hos kommunen. Tiltaket krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og tillates først igangsatt etter at det foreligger skriftlig igangsettingstillatelse.

Forutsatt kommunens faste utvalg for plansaker gir nødvendig dispensasjon utstedes igangsettingstillatelse etter pbl § 93. Inntil det skjer må utnyttelsen av tomten ikke øke.

I forhold til arealdelen av kommuneplanen for Flesberg er hytten i område avsatt til Byggeområder hvor følgende bestemmelse gjelder:

§ 2.2.             75-meters belte langs vassdrag (jf. Pbl § 20-4, 2.ledd, bokstav f).

Ny bolig, nærings- eller fritidsbebyggelse eller andre vesentlige terrenginngrep (vei, parkering, massetak) er ikke tillatt i 75-meters beltet langs vann og vassdrag. Det samme gjelder fradeling til slike formål.

I Byggeområder og LNF-områder med mulighet for spredt utbygging kan det tillates utvidelse av:
--eksisterende boliger
--eksisterende fritidsbebyggelse inntil 60m² bebygd areal (BYA) som sum av alle bygninger,
  når
dette ikke kommer i konflikt med allmennhetens frilufts- og miljøinteresser.

I LNF-områder er bygg- og anlegg knyttet til landbruksnæringen tillatt.

Tiltakene skal for øvrig skje i samsvar med kommuneplanens bestemmelser (§§ 2 og 3) eller etter bestemmelser fastsatt i gjeldende reguleringsplaner.

Med vassdrag forstås alle vannspeil, elver og bekker som er avmerket på plankartet.

I følge byggesøknaden blir hyttens bebygde areal etter planlagt utvidelse – 84 m². I luftlinje er hyttens avstand til vassdrag (Øvre Lona) ca 31 meter.

Bebygd areal (BYA) er hyttens ytre mål ved kledning. Hvis sokkel ligger utenfor bygningens fasadeliv, gjelder sokkelen som begrensing. Bygningsdelen utenfor fasadeliv måles fra konstruksjonens utside (eksklusive takrenner, rekkverk og lignende). Overbygd terrasse og eller overbygd inngangsparti regnes også som bebygd areal.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon. I motsatt fall er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon.

I tillegg til alt mottatt materiale består dispensasjonssøknad av:

§         Skriv hvor det fremkommer hva søkes dispensasjon fra og søkers særlige grunner.

§         ”Gjenpart av nabovarsel”* hvor det fremkommer at samtlige naboer, inklusivt grunneiere, er varslet særskilt om planlagt tiltak og at tiltaket er avhengig av dispensasjon.

Etter at relevant gebyrregning er betalt** forelegges dispensasjonssøknad ”Kommunens faste utvalg for plansaker” til behandling.

*”Blanketter for ”Nabovarsel” og ”Gjenpart av nabovarsel” finnes  kommunens nettside.

**Sendes først når kommunen har mottatt komplett dispensasjonssøknad.”

Vurdering:

I følge byggesøknaden er hyttens bebygde areal (BYA) 42 m² og hytten ønskes utvidet med nye 42 m². Dvs. hyttens BYA etter utvidelse ville bli 84 m². I luftlinje er hyttens avstand til vassdrag ca 31 meter. Kommuneplanen tillater ikke hytter i avstand av inntil 75 meter til vassdraget utvidet utover BYA 60 m².

Den nye (27.06.05) kommunedelplanen for Blefjell inneholder ikke særbestemmelse for hytter i 75 meters belte langs vassdrag. Der kan hytter utvides med direkte hjemmel i kommune-delplanen til BYA 100 m² forutsatt det ikke er bygd uthus/anneks. Ved neste rullering av kommuneplanen vil rådmannen ta opp spørsmålet å endre kommuneplanens bestemmelser slik at de blir i samsvar med kommunedelplanen for Blefjell. En slik endring vil muliggjøre omsøkt prosjekt.

Søkerne grunngir søknaden med familiestørrelse – i seg selv en real grunn, men ikke særlig grunn i lovens forstand. Rådmannen kan ikke anbefale kommunens faste utvalg for plansaker å innvilge dispensasjonssøknaden fordi søknaden inneholder ikke særlige grunner, men generelle grunner, og gir derfor ikke rettslig grunnlag for dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

20.08.2006

Arkiv               

110/87/0/0

Saksmappe     

2005/758

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

GNR 110 BNR 12 - NY BEHANDLING

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

05.09.2006

53/06

 

Rådmannens anbefaling:

Topp etasjeskille mellom u-etg og 1 etg på hus tenkt oppført på Gnr 11 Bnr 12 skal være 50 cm. under topp høyde kumlokk i kommunal vei.  Kotehøyden skal godkjennes av teknikk, plan- og ressurs før byggingen kan starte.

Vedlegg:

            Prokonsult sitt brev av 30.05.06.                                                                                         Ørn Antonsson sitt brev av 14.06.06.                                                                              Kjersti/Andreas Aaserud sitt brev av 19.06.06.                                                                      Prokonsult sitt brev av 21.06.06.

Saksopplysninger:

Flesberg kommune mottok den 01.06.06 anmodning fra Prokonsult, på vegne av Torill og Jan Grønboengen om ny behandling av fastsettelsen av sokkelhøyden til hus på ovennevnte registreringsnummer. 

Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker fattet den 31.05.05 slikt vedtak i sak 23/05:

1.         Jan Grønboengen gis, i medhold av pbl § 7, dispensasjon fra § 2 i regulerings-               bestemmelsene for Skartumlia boligfelt for oppføring av bolig med u- etg, 1 etg og         hems på gnr 110 bnr 87 på følgende vilkår.  Vedtaket er begrunnet under                      rådmannens vurdering.

2.         Jan Grønboengen må erverve omsøkt tilleggsareal fra Flesberg kommune på 150 m²   før byggingen kan starte.

3.         Plasseringen av boligen må ligge lengre fra kommunal vei, slik at biloppstillingsplass     på egen tomt sikres.  Plasseringen må godkjennes av teknisk etat før byggingen kan         starte.

4.         Topp etasjeskille mellom u-etg og 1 etg skal være 1,0 m under topp høyde kumlokk i            kommunal vei.  Kotehøyden skal godkjennes av teknisk etat, som også skal                 godkjenne byggegrube før arbeidet med oppføring av u- etg igangsettes.

5.         Boligen må ferdigstilles i hht fremlagt fremdriftsplan.

6.         Vedtaket gis oppsettende virkning til en eventuell klage er ferdigbehandlet.”

Vedtaket ble ikke påklaget av Torill og Jan Grønboengen, men vedtaket ble påklaget av Ørn Antonsson innen klagefristen og utvalget fattet på nytt følgende vedtak:

  1. Ørn Antonsson sin klage på vedtak fattet av kommunens faste utvalg for plansaker i sak 23/05 blir å avslå.
  2. Vedtaket gis oppsettende virkning til klagen er ferdigbehandlet av overordnet forvaltningsorgan.
  3. Jan Grønboengen må bære kommunens kostnader ved en eventuell omregulering av friareal til boligformål.

Fast utvalg sitt vedtak ble senere stadfestet av Fylkesmannen i brev av 06.01.06.

Det er å merke seg at Fast uvalg for plansaker i sitt vedtak ikke valgte å følge rådmannen sin anbefaling om fastsetting av sokkelhøyden og at vedtaket ikke ble påklaget av Grønboengen innen Forvaltningslovens klagefrist på 3 uker.  Klagen må derfor avvises etter Forvaltningslovens § 34, dersom det ikke foreligger nye vilkår for å behandle klagen, eller klagen må tas under behandling etter § 31.  Dersom man velger å behandle saken på nytt så kan ikke vedtaket endres til det verre for klager. 

Prokonsult skriver bla følgende i sitt brev av 30.05.06, journalført i Flesberg kommune 01.06.06 (vedlegges i sin helhet):  ”Når det gjelder bestemmelsene vedr. sokkelhøyde i Planutvalgets vedtak, velger vi å tro at dette kan bero på en misforståelse, kanskje fordi det ikke ble gitt tilstrekkelig informasjon, eller foretatt en nøye vurdering av tomten.  Vi finner ingen begrunnelse i vedtaket for at Planutvalget fravek rådmannens innstilling, men antar at vedtaket er gjort med sikte på å imøtekomme protesten fra nabo.

 

Når det gjelder sokkelhøyde, har arkitekten her lagt seg svært nær det nivå administrasjonen v/rådmannen foreslo i sin anbefaling i møte den 31.05.05., nemlig i plan med topp vegdekke i kommunal vei.

 

Til Planutvalgets vedtak vedr. sokkelhøyde vil vi tillegg til det som fremkommer ovenfor og vedlagte notat, bemerke følgende:

I bestemmelsene for overtakelse av byggetomt fremgår det at innkjørsler skal ha helling maks             1:10 i 5 meters lengde fra vegside.  Med den sokkelhøyde som Planutvalget har fastsatt, vil innkjørsel måtte bli atskillig brattere, og da pga. følgende: Med topp etasjeskille 1,0 m. under kumlokk (=vegnivå), vil bunn utv. Kledning ligge ca. 1.25m.          under veg.  Med 25 cm. Klaring fra underkant kledning til planert bakkenivå ved vegg, vil dette bli liggende ca. 1,5 m. under veg.  Med forskriftsmessig fall på ca. 2,0 m. ut fra vegg, vil     laveste punkt i innkjørsel måtte ligge minimum 1,55 m. under vegnivå.

 

På bakgrunn av ovennevnte anmoder vi Planutvalget om ny behandling, hvor flg. Vedtak fattes: 

Søknad fra Prokonsult AS om enkelt tiltak vedr. bolig for Torill og jan Grønboengen godtas.  Etasjeskille mellom u-etg og 1 ets. Legges i flukt med dekkehøyde i kommunal veg.”

 

Til Prokonsult sin anmodning vil rådmannen kommentere at så snart nødvendige dispensasjoner er i orden, så er videre saksbehandling delegert til Teknikk, Plan- og Ressurs.

 

Kjersti og Andres Aaserud har sendt følgende protest av 19.06.06(vedlegges i sin helhet):  ”Vi mener dette ikke lenger er en sak, da klagefristen er ute for lengst, nesten 1 år etter at fristen utløp.  Og mener dermed også at denne vil bli behandlet slik videre.  Saken må avvises og de ovennevnte punkter etterfølges.”

 

Ørn Antonsson og Unni Gåserud har sendt følgende protest av 14.06.06 (vedlegges i sin helhet):  ”Jan Grønboengen er underrettet om vedtaket ved kommunens skriv av 07.06.05.  Adgang til å klage på vedtaket er innen 3 uker fra underretning kom frem til mottakers postkasse eller postboks, jf. Forvaltningslovens kav VI.  Jeg benyttet klageadgangen innen fristen og Fylkesmannen i Buskerud ved behandling av min klage konkluderte: ”Fylkesmannen finner etter dette at kommunen har hjemmel for sitt vedtak.  Vi har for øvrig ikke merknader til det utviste skjønn”.

 

Fylkesmannen vedtok:  Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket fattet av Flesberg kommune den 31.05.05,sak 23/05 stadfestes.  Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. Forvaltningslovens § 28 tredje ledd.”

 

Rådmannen vil her bemerke at klagesaken gjaldt søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for oppføring av bolig på eiendommen og plasseringen av høyde topp etasjeskille ble gjort fordi Flesberg kommune mente at dette var den beste måten å fastsette høyden til huset på.  Noe som for øvrig Fylkemannen bifaller i sitt brev av 06.01.06.

 

Plasseringen av Grønboengens 2½ etasjes bolig er av kommunens faste utvalg for plansaker fastsatt i utvalgets vedtak i FUP-sak 23/05, pkt 3 og 4.  utvalget har hjemmel for vedtaket jf. Fylkesmannen i Buskerud”

 

Prokonsult sin kommentar av 21.06.06:  ”Når det gjelder nevnte brev fra naboer, gjelder begge disse innsigelser basert op at klagefristen på vedtaket av 31.05.05 er oversittet, men har ingen innvendinger mot den begrunnelse vi har gitt for klagen av 30.05.06 hva gjelder sokkelhøyde.

 

Både vi og tiltakshaver beklager disse fristoversittelsene, men har imidlertid fortsatt kommunen der hen at de ønsker å behandle saken, til tross for dette, med det mål og for øye å komme fram til en løsning som alle parter ”kan leve med”.

 

På bakgrunn av de momenter som kom fram ved befaringen med medlemmer fra Planutvalget den 19.06.2006, har vi utarbeidet flg. Justerte tegninger som følger vedlagt:

           

·         Situasjonsplan.                                                                                            

Som det fremgår av denne, er huset forskjøvet 1,5 m. mot syd, samtidig som det som følge av kurven på grensen mot vei, blir forskjøvet med ca. 0,5 m. mot vest.  I tillegg er garasjen flyttet 1,0 m. mot vest.

·         Snitt.

Av dette fremgår at huset er senket slik at grunnmurssokkel ligger 70 cm under kumlokk i vei, dvs topp etasjeskille 50 cm. Under kumlokk.  Ved å legge garasjegulv ca. 20 cm. Høyere enn etasjeskille, og ved at garasjen er forskjøvet 1,0 m. mot vest, oppnås en tilfredsstillende stigning på innkjørselen (ca 1:10,5).”

 

Flesberg kommunes faste utvalg diskuterte saken under møtet den 19.06.06 og besluttet å anbefale Flesberg kommunes administrasjon å opprettholde utvalgets tidligere vedtak.  Til tross for dette ønsker rådmannen at utvalget ser på saken en gang til, da rådmannen mener at følgende forhold spiller inn.  Mellom kommunal vei (kumlokk) og tenkt plassering av Grønboengens hus går det ei renne, nord/sør, i fjellet.  Rennas dybde er ca. 80 cm. under kumlokk og vil sørge for en naturlig drenering av vann ut av tomta.  Rådmannen er selvsagt klar over at problemet lar seg løse med sprengning, men mener at dette må tale for å endre grensen for høyden av topp etasjeskille.

 

Rådmannen vil derfor fremme forslag om å legge topp etasjeskille 50 cm. under kumlokk.  Dersom kommunens faste utvalg for plansaker ikke er enige i dette vil rådmannen anbefale at det blir fattet følgende vedtak:   Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker, i medhold av Forvaltingslovens § 34, avviser Prokonsult sin klage på utvalgets vedtak i sak 23/05, fattet den 31.05.05, og stadfestet av Fylkesmannen i Buskerud i brev av 06.01.06.

Vurdering:

Rådmannen vil mene at Grønboengen gjennom Fast utvalg sitt vedtak i sak 23/05 har fått dispensasjon fra § 2 i reguleringsbestemmelsene for Skartumlia for oppføring av enebolig med u-etg, 1-etg og hems.  At Grønboengen burde ha anket vedtaket innen Forvaltningslovens bestemmelser på 3 uker er en ting, men dette forhindrer ikke utvalget i å behandle saken på nytt etter § 31 i samme lov eller å avvise etter § 34.

 

Flesberg kommune har hatt som politikk å prøve å tilrettelegge og stimulere til ny boligbygging og aktivitet i bygda, selv om dette ikke betyr at vi skal ta godt vare på de innbyggerne vi har.  Rådmannen fremmet derfor i sak 23/05 forslag om at topp etasjeskille skulle ligge plant med kommunal vei.  Rådmannen har full forståelse for at Fast utvalg for plansaker endret innstillingen, men Prokonsult har nå i sin nye skisse av 21.06.06 foreslått å senke huset, slik at topp etasjeskille ligger 50 cm. under kumlokk, og i tillegg skyve huset lengre vestover for å imøtekomme utvalgets tidligere vedtak. Rådmannen mener derfor at saken bør ses på en gang til pga administrasjonen i sitt opprinnelige forslag anbefalte at samme høyde skulle være plant med kommunal vei. Ettersom Prokonsult ikke har sendt ut nabovarsel av de nye skissene bør utvalget nå kun ta stilling til høyden på huset (etg skille) og dersom rådmannens forslag til vedtak får flertall må Prokonsult sende ut nabovarsel med den nye plasseringen.

 

Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

03.08.2006

Arkiv               

100/6/0/0

Saksmappe     

2006/794

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

GNR 100 BNR 6 - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV TØMMERSTUE

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

05.09.2006

54/06

 

Rådmannens anbefaling:

1.         Bjørg Hære, Skotselv, gis med dette i medhold av Pbl § 7 dispensasjon fra                      kommuneplanens arealdel for oppføring tilbygg på 23 m². i stavlaft til tømmerstue på      Gnr 100 Bnr 6 i Flesberg kommune.  Hvorfor dispensasjonen anbefales innvilget er   grunngitt under sakens vurderinger.

2.         Før byggetillatelse kan gis må det søkes om utslipptillatelse for planlagt wc/bad.

Vedlegg:

            Kart.                                                                                                                                      Planskisse.

Saksopplysninger:

Bjørg Hære søker i brev av 19.06.06 om tillatelse til å rive og oppføre ny tømmerstue i stavlaft ved Gunnerud - Gnr 100 Bnr 6 i Flesberg kommune.  Hære skriver følgende:  ”Alle bygningene på husmannsplassen Gunnerud er nå så å si ferdig restaurert med unntak av en bygning ”Nystua”.  Denne bygningen er i dårlig forfatning, grunnen er våt og fuktig så bygget råtner unnenifra, og den er også ”lappet på” flere ganger.  Vi har over lengre tid vurdert hva og hvordan vi skal ta fatt her og har vel kommet til at det beste er å ta bygningen ned, få orden på grunnforholdene og sette opp et nytt bygg på samme sted.

Vi har nå kommet over ei ny, lita tømmer/stavlaftsstue laftet i rundtømmer etter gammel mal.  Denne vil beholde særpreget på husmannsplassen og firkanttunet.  Med et lilte stavlafttilbygg i forlengelse vil den være på omtrent samme størrelse som den som står der i dag.”

I følge mottatt situasjonsplan er nåværende tømmerstue på 47 m²., mens den med ett tilbygg vil være på totalt 70 m².  Pga tilbygget på 23 m². trenger Bjørg Hære dispensasjon fra kommuneplanens arealdel pga området der husmannsplassen ligger er regulert som LNF område.

Husmannsplassen ligger enslig til uten naboer og Hære er tidligere tildelt byggeskikkprisen for nybygg på plassen, etter at det opprinnelige hovedhuset brant opp.

Vurdering:

Pga det arbeidet som Hære har nedlagt for å bygge opp og restaurere husmannsplassen mener rådmannen at det foreligger særlige grunner for å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg på 23 m2. på Gnr 100 Bnr 6 i Flesberg kommune.

Ettersom det er planlagt wc og bad i bygget må det søkes om utslipptillatelse før byggetillatelsen kan gis.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

22.08.2006

Arkiv               

7/1/5/0

Saksmappe     

2006/664

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 7/1 F5 Søknad om dispensasjon, pbl § 7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

05.09.2006

55/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker – med hjemmel i pbl § 7 – gir Lene Gulliksen dispensasjon i hht. til hennes søknad, datert 14.05.06.

Vedtaket begrunnes i sakens avsnitt ”Vurdering”.

Saksopplysninger:

Fra eier av hytte 7/1 F5 Lena Gulliksen er mottatt følgende dispensasjonssøknad – datert 14.05.06:

”Jeg søker herved om dispensasjon fra reguleringsplan § 3 punkt 3.1 Arealbruk.

Jeg søker om å få sette opp en bod/anneks på gnr. 7/1-5

Særlige grunner: I 2005 ble 75m beltet fjernet på området der jeg har hytte, men i 2004 ble reguleringsplanen revidert pga. en adkomstvei til Djupvann, og jeg vil da tro at de som godkjente reguleringsplanen i 2004 ikke hadde i tankene at 75m beltet kunne bli fjernet noen gang. Jeg mener at den reguleringsplanen er en overlevning fra gamle dager. Føler derfor at det er rimelig at det blir gitt dispensasjon til å sette opp en bod/anneks.

Jeg skal primært bruke den som lagerplass men den vil også sporadisk brukes til overnatting. Selve hytta er på 58m².Grunnareal. Og boden/annekset er på 12,5m², vi har ingen store overbygde terrasser.

Jeg søkte om anneks i 2003 og sendte ut nabovarsel i den forbindelse, fikk ingen tilbakemeldinger den gang.

Det er ingen nye naboer så jeg regner med at ingen ny varslinger trenger å sendes ut.”

Kommunen i skriv den 13.06.06 gjorde Gulliksen oppmerksom på at nabovarsling om at tiltaket krever dispensasjon – er obligatorisk. Den 30.06.06 mottok kommunen ”Gjenpart av nabovarsel” hvor det fremkommer at tiltaket krever dispensasjon. Gjenparten mangler side nr 2 av 2. Dvs. oversikten over varslede.

Vurdering:

Gulliksens hytte er ved Djupvatn på nordre Ble og er innefor reguleringsplan for ”adkomstveg ved Djuvatn, del av GNR 7/1,5”. Reguleringsplan vedtatt av kommunestyret 16.12.04. Gulliksen søker dispensasjon fra følgende avsnitt i reguleringsbestemmelse 3.1 – Arealbruk:

”Det er kun eksisterende tomter med punktfeste i området. (Avgrensningen av byggeområdet er derfor illustrerende). Eksisterende ubebygd tomt kan bebygges i samsvar med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Eksisterende fritidsbebyggelse innenfor 75 meters grense mot vassdrag kan utvides inntil 60 m² bebygd areal (BYA) som sum av alle bygninger når dette ikke kommer i konflikt med allmennhetens frilufts- og miljøinteresser. …”

Når reguleringsplanen ble vedtatt gjaldt arealdelen av kommuneplanen for hele kommunen. Den 27.06.05 vedtok kommunestyret egen plan for Blefjell; kommunedelplan for Blefjell. Etter utfyllende bestemmelser til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell kan Gulliksens kan uthuset/annekset godkjennes. Dvs. der gjelder ikke ”75 meters regelen” slik den er fremstilt i reguleringsbestemmelsene. Nå kan generelt hytter i ”Byggeområder” som Gulliksens utvides til BYA 100 m². Uthus/anneks BYA 15 m². Forutsatt hytte + uthus/anneks ikke utgjør til sammen mer enn 100 m².

Gulliksens planlagte uthus/anneks er på ca BYA 12,5 m² og i følge hennes søknad er hyttens BYA 58 m².

Rådmannen anbefaler kommunens faste utvalg for plansaker å gi Gulliksen omsøkt dispensasjon. Det er rimelig at Gulliksen kan benytte sin hyttetomt i hht. gjeldende kommunedelplan for Blefjell.

Det forutsettes at hun har varslet grunneier og hyttenaboer i tilstrekkelig grad.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

22.08.2006

Arkiv               

5/2/20/0

Saksmappe     

2006/420

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 5/2 F20 Klage på vedtak i FUP-sak 44/06

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

05.09.2006

56/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker tar ikke Odd-Einar Christophersens klage på utvalgets vedtak i FUP-sak 44/06 til følge, og opprettholder sakens vedtak.

Grunnen for at klagen ikke tas til følge er at den inneholder ikke momenter som tilsier at det foreligger særlige grunner til å dispensere etter plan- og bygningslovens § 7 i hht. Christophersens dispensasjonssøknad av 23.03.06.

Vedlegg:

-          FUP-sak 44/06

Saksopplysninger:

Odd-Einar Christophersen eier av hytte med GNR 5/2 F20 søkte kommunen om dispensasjon fra utfyllende bestemmelser til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell.

Kommunens faste utvalg for plansaker i møte 19.06.06, FUP-sak 44/06, avslo Christophersens dispensasjonssøknad ved følgende vedtak:

”Kommunens faste utvalg for plansaker avslår Odd-Einar Christophersen dispensasjonssøknad datert 23.03.06. Søknaden er gjengitt i sakens avsnitt ”Saksopplysninger”.

Avslaget begrunnes med at søknaden inneholder ikke særlige grunner, men generelle grunner, og gir derfor ikke rettslig grunnlag for dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. Se for øvrig sakens avsnitt ”Vurdering”.”

FUP-sak 44/06 avsnitt Vurdering:

”Christophersens hytte (GNR 140/2 F11) er på nordre Ble med atkomst fra store Bleveg. Hytten er i område uten reguleringsplan. I forhold til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell er hytten i område avsatt til «Byggeområder» hvor følgende bestemmelse gjelder:

Hytter som utvides med direkte hjemmel i kommunedelplanen kan ha følgende størrelser:

-              inntil 100m² bebygd areal (BYA) for hovedbygning når dette ikke kommer i konflikt med frilufts- og miljøinteresser

-               grunnmur/pilarhøyde inntil 1,0 meter

-              maksimal gesimshøyde inntil 3,5 meter på den enkelte fasade og maksimal mønehøyde 5,5 meter (over gjennomsnittlig planert terreng)

-              uthus/anneks inntil 15m² kan bygges forutsatt at total BYA 100 m² ikke overskrides og forutsatt at det plasseres nær eksisterende hytte, maksimalt 10 meter fra denne. Maksimal gesimshøyde skal være 2,5 meter, maksimal mønehøyde 3,0 meter.

-               lave terrasser (maks 0,5 m over bakken) inntil 20m².

Bebygd areal (BYA) er hyttens ytre mål ved kledning. Hvis sokkel ligger utenfor bygningens fasadeliv, gjelder sokkelen som begrensing. Bygningsdelen utenfor fasadeliv måles fra konstruksjonens utside (eksklusive takrenner, rekkverk og lignende). Overbygd terrasse og eller overbygd inngangsparti regnes også som bebygd areal.

I følge mottatte tegninger fra Norske Fjellhus AS har Christophersens hytte (slik den fremstår i dag) bebygd areal (BYA) ca 110 m². Etter planlagt utvidelse ville BYA bli ca 165 m².

Kommunestyret har vedtatt maks. utvidelsesmulighet for hytter lokaliserte slik Christophersens hytte er, dvs. i «Byggeområder» uten reguleringsplan. Å dispensere i hht. Christophers søknad vil i realiteten slå beina unna praktisering av kommunestyrevedtaket.

Andre størrelser på hytter kan fastsettes gjennom reguleringsplan. Hvorvidt det er aktuelt å regulere området, og da bl.a. endre hyttestørrelser må hytteeier ta opp med grunneier.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon. I motsatt fall er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon.

I plan- og bygningslovens forstand inneholder ikke Christophersens søknad særlige grunner. I allmenn forstand inneholder søknaden generelle grunner – grunner vi alle kan ha.

For øvrig: «Brutto grunnflate» er til forskjell fra «bebygd areal (BYA)» ikke standardisert begrep (NS-3940). «Brutto grunnflate» defineres i MD-rundskriv 18/90 som «bebygd areal».”

Innenfor utløp av lovfestet frist er mottatt fra Christophersen følgende klage på utvalgets vedtak i FUP-sak 44/06:

”GNR. 5, BNR. 2, FESTE NR. 20: KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM DISPENSASJON I HENHOLD TIL PLAN OG BYGNINGSLOVEN § 7

Jeg har mottatt Flesberg kommunes avslag på min dispensasjonssøknad i brev datert 23. juni 2006 den 26. juni 2006. Kommunens vedtak påklages.

Det vesentlige poeng i min dispensasjonssøknad er overhode ikke behandlet. Kommunestyrets vedtak om maksimal utvidelsesmulighet for hytter i området uten reguleringsplan vil i praksis innebære en betydelig forskjellsbehandling av nye, forhold til gamle hytter. Nye hytter kan med en vedtatt BYA på 100 kvm. og en maksimal gesimshøyde på inntil 3,5 meter få et effektivt boareal på opp i mot 200 kvm. Gamle hytter med begrensede muligheter for påbygging av 2.etg. vil ikke kunne få et boareal som overstiger BYA, d.v.s. 100 kvm. Dette er en diskriminerende forskjellsbehandling og et vesentlig inngrep i utnyttelsesmulighetene for eksisterende hytter. Jeg kan ikke akseptere at Flesberg kommune på denne måten griper inn i vår mulighet for å utbygge eiendommen med en størrelse vi ellers kunne oppnådd med et nybygg i planområdet. Å knytte en mulighet for å oppnå en høyere utnyttelse til en fullstendig regulering av området, er å påføre eiere av enkelteiendommer en urimelig byrde for å kunne oppnå en rettighet og mulighet som ellers tilligger nye, ubebygde eiendommer.

Det må etter mitt skjønn være tilstrekkelig "særlig grunn" til å dispensere at min hytte (og andre eksisterende hytter) rammes urimelig og utilsiktet av den generelle arealbegrensning som er innført.

I kommunens vurdering av dispensasjonssøknaden kommer det bl.a. til uttrykk at "å dispensere i henhold til Christophersens søknad vil i realiteten slå beina unna praktisering av kommunestyrevedtaket". Jeg finner denne delen av begrunnelsen fullstendig usakelig, men allikevel som et uttrykk for det som egentlig er kommunens begrunnelse for ikke å godkjenne dispensasjonssøknaden. Kommunen har overhode ikke vurdert mine konkrete anførsler som går på hyttas beliggenhet, området, forholdet til fjellområdene osv. Jeg oppfatter kommunens vedtak som et uttrykk for en generell uvilje mot å dispensere fra et nylig fattet kommunestyrevedtak av frykt for hvilke konsekvenser dette kan få ved senere behandling. Jeg tror ikke Flesberg kommune overhode har vurdert konsekvensene for eksisterende bebyggelse av de innførte arealbegrensninger som jeg har påpekt i min dispensasjonssøknad. Det kan ikke være slik at kommunen "ved et pennestrøk" kan innføre en arealbegrensning som medfører en slik forskjellsbehandling mellom gamle og nye eiendommer og i hvert fall ikke uten å åpne for dispensasjoner der det er gode grunner til det.

Med henvisning til ovenstående og dispensasjonssøknaden med begrunnelse påklages Planutvalgets vedtak. Jeg ønsker å få en rettslig prøving av Flesberg kommunes vedtak om arealbegrensning og konsekvensene dette har for eksisterende hyttebebyggelse. I denne forbindelse imøteser jeg Flesberg kommunes og eventuelt Fylkesmannens behandling av klagesaken.”

Vurdering:

Utfyllende bestemmelser til Kommunedelplanen for Blefjell vil kun kunne fravikes for den enkelte hytteeier ved vedtak fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. Det krever at hytteeieren kan pårope seg individuell grunn, dvs. særlige grunner i lovens forstand.

For at lovvilkåret særlige grunner skal være oppfylt, må det foreligge spesifiserte, klare og relevante grunner som etter en nærmere konkret vurdering er av en slik karakter og har en slik tyngde at de kan slå gjennom ovenfor de hensyn kommunedelplanen og de tilhørende bestemmelser er ment å ivareta.

Plan- og bygningsloven § 7 bestemmer at det kan dispenseres bl.a. fra kommunedelplaner. "Særlige grunner" vil etter praksis foreligge dersom de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta ikke blir skadelidende om dispensasjon gis, eller en overvekt av interesser taler for det omsøkte tiltak. I lovens formulering ligger det at dispensasjon ikke skal være en kurant sak, og at ingen har rettskrav på å få dispensasjon. Hvorvidt det foreligger «særlige grunner», beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering basert på forholdene i den konkrete sak.

Etter rådmannens vurdering er det ikke anført særlige grunner verken i dispensasjons-søknaden eller etterfølgende klage som kan gi grunnlag for å dispensasjon fra gjeldende kommunedelplan for Blefjell. En dispensasjonsvurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den enkelte tiltakshaver. De anførte forhold er mer allmenne grunner som ikke anses som en særlig grunn i hht. plan- og bygningsloven § 7.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

22.08.2006

Arkiv               

17/8/35/0

Saksmappe     

2006/493

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 17/8 F35 Søknad om dispensasjon, pbl § 7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

05.09.2006

57/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker avslår Trond Myhres dispensasjonssøknad, mottatt datert 10.03.06. Søknaden er gjengitt i sakens avsnitt ”Saksopplysninger”.

Avslaget begrunnes med at søknaden inneholder ikke særlige grunner, og gir derfor ikke rettslig grunnlag for dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. Se for øvrig sakens avsnitt ”Vurdering”.

Saksopplysninger:

Fra eier av hytte GNR 17/8 F35 Trond Myhre er mottatt, den 10.04.06, følgende dispensasjonssøknad:

”Vi har hatt hytte på denne eiendommen siden 1969 og våre tre barn har alle vært der siden de ble født. De er nå gift/samboere alle tre og ønsker at vi skal ha hvert vårt soverom slik at alle kan være der samtidig.

Da både jeg og den ene sønnen vår har store søvnvansker, er det viktig å ha gode soverom/oppholdsrom.

Da jeg tegnet tilbygget var det viktig at ikke hytta skulle bli for høy og ruvende, samtidig som vi også gjerne ville ha litt sol inn i den nye stuedelen. Da jeg holdt på med tegningene, var jeg ikke klar over at det var satt en grense på 100m². Jeg har prøvd å redusere med de 15m² som er blitt for mye, men det vil bli et mye dårligere resultat for oss.

Jeg håper på et positivt resultat slik at vi kan få en hytte som fungerer for hele familien.”

Vurdering:

Myhres hytte (GNR 17/8 F35) er på søre Ble innenfor det som var disposisjonsplan for del av eiendommen Ålsland søndre (grunneier Jon Olav Lia). Per i dag er området ikke regulert. I forhold til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell er hytten i område avsatt til «Byggeområder» hvor følgende bestemmelse gjelder:

Hytter som utvides med direkte hjemmel i kommunedelplanen kan ha følgende størrelser:

-              inntil 100m² bebygd areal (BYA) for hovedbygning når dette ikke kommer i konflikt med frilufts- og miljøinteresser

-              grunnmur/pilarhøyde inntil 1,0 meter

-              maksimal gesimshøyde inntil 3,5 meter på den enkelte fasade og maksimal mønehøyde 5,5 meter (over gjennomsnittlig planert terreng)

-              uthus/anneks inntil 15m² kan bygges forutsatt at total BYA 100 m² ikke overskrides og forutsatt at det plasseres nær eksisterende hytte, maksimalt 10 meter fra denne. Maksimal gesimshøyde skal være 2,5 meter, maksimal mønehøyde 3,0 meter.

-              lave terrasser (maks 0,5 m over bakken) inntil 20m².

Bebygd areal (BYA) er hyttens ytre mål ved kledning. Hvis sokkel ligger utenfor bygningens fasadeliv, gjelder sokkelen som begrensing. Bygningsdelen utenfor fasadeliv måles fra konstruksjonens utside (eksklusive takrenner, rekkverk og lignende). Overbygd terrasse og eller overbygd inngangsparti regnes også som bebygd areal.

Hytten ønskes utvidet til BYA 115 m², dvs. BYA 15 m² over det tillatte. Vedlagt Myhres søknad er legeerklæring hvor legen bekrefter at både Myrhe selv og hans nå 23 år gamle sønn har store og betydelige søvnvansker.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon. I motsatt fall er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon.

Etter rådmannens vurdering er det ikke anført særlige grunner i saken som kan gi grunnlag for å dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for Blefjell. En dispensasjonsvurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den enkelte tiltakshaver. De anførte forhold knyttet til helse er mer allmenne grunner som ikke anses som en særlig grunn i hht. plan- og bygningsloven § 7.

Andre størrelser på hytter kan fastsettes gjennom reguleringsplan. Hvorvidt det er aktuelt å regulere området, og da bl.a. annet hyttestørrelser, må hytteeier ta opp med grunneier.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

21.08.2006

Arkiv               

7/3/9/0

Saksmappe     

2005/553

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 7/3 F9 Klage på delegasjonsvedtak nr 222/06

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

05.09.2006

58/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker tar ikke Gunnar Erik Mjøens klage på kommunens delegasjonsvedtak nr. 222/06 til følge.

Kommunens befaring med deltakelse av Mjøen og hans sønn bekreftet kommunens begrunnelse for avslag i delegasjonssak nr. 222/06.

At avslutte stikkvegen og etablere parkeringsplass et stykke fra hytten gjør at stikkvegen ikke kommer inn under bestemmelse 1.3 i utfyllende bestemmelser til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell.

Vedlegg:

-          Kartutsnitt

Saksopplysninger:

Fra eier av hytte GNR 7/3 F9 Gunnar Erik Mjøen mottok kommunen, den 02.03.06, søknad om bygging av inntil 40 meter stikkveg til hytten. Hytten er på nordre Ble innenfor reguleringsplanen for Hytteområder Hølsetra, del av eiendommen GNR 7/3 – grunneier Arne Ørstein.

Fra vedlegg til Mjøens søknad:

”Det er etter hvert blitt uholdbart å parkere på Juvenesveien. En er jo til hinder både for ferdsel og ikke minst brøyting. Søker derfor om å få avkjørsel / stikkvei fra Juvensveien og i retning hytta. Lengde inntil 40 meter. Se skisse.”

Kommunen til Mjøen - 21.03.06:

”Din søknad om ”Enkle tiltak” vedrørende stikkveg til din hytte er 02.03.06 registrert hos kommunen. Tiltaket kan ikke behandles som søknad etter plan- og bygningslovens (pbl) § 95b - enkle tiltak - fordi eventuell godkjenning avhenger av kommunens befaring på bar mark til våren. Tiltaket vil bli behandlet som en ordinær «ett-trinns søknad» etter pbl § 93 og krever skriftlig igangsettingstillatelse utstedet av kommunen før igangsetting.

Vedlegg: Gebyrregning

Gjenpart: Arne Ørstein, 3620 FLESBERG”

Kommunen til Mjøen – 06.06.06:

”Med referanse til din søknad, mottatt 02.03.06, og kommunens skriv av 21.03.06 angående befaring på barmark. Før kommunen kan behandle søknaden må den kompletteres med:

·         «Søknad om ansvarsrett» for vegbyggingen fra kvalifisert foretak supplert med «søknad om lokal godkjenning av foretak» i tilfelle foretaket ikke har sentral godkjenning. Skjemaer NBR-5158-1 og NBR 5159.

·         Redegjørelse for stedlige forhold: skjæringer, fyllinger, grunnforhold, vegbredd og beskrivelse av spesielle løsninger hvis noen.

Vedlegg: Skjemaer NBR-5158-1 og NBR 5159.”

Kommunens delegasjonsvedtak nr 222/06 gjort av teknisk sjef og meddelt Mjøen ved kommunens skriv av 19.06.06

”Gnr 7/3 F9 Søknad om tillatelse til tiltak – anleggelse av stikkvei til hytte

Saken gjelder:

Din søknad om anlegging av inntil 40 meter lang stikkveg til din hytte med GNR 7/3 F9. Søknaden er ikke datert. Søknaden er mottatt 02.03.06. Av kommunen skriv til deg, datert 21.03.06, fremkommer at tiltaket krever skriftlig igangsettingstillatelse utstedet av kommunen og at igangsettingstillatelse ville avhenge av utfall av kommunens befaring på bar mark.

Kommunens representant har foretatt befaring.

Vedtak:

På delegert myndighet fra kommunestyret er fattet følgende vedtak:

Søknaden avslås. Avslaget begrunnes med:

1.      Terrenget ligger ikke til rette for stikkveg.

2.      Hensyn til ferdsel langs hovedvegen – Hølsetravegen.

Avslaget gjør at innehold i kommunens skriv av 06.06.06, ikke lenger er relevant.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til Flesberg kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når du mottok dette brevet.”

Mjøens klage – mottatt 28.06.06, datert 25.06.06:

”Klage på vedtak om avslag ift anleggelse av avkjørsel/stikkvei til hytte med Gnr 7/3 F9

Jeg viser til brev fra Flesberg kommune v/teknisk sjef, datert 19: juni 2006, der mion søknad om anlegging av avkjørsel/stikkvei til min hytte, mottatt av kommunen 2. mars 2006., avslås. Da avslaget kommer både overraskende og opptattes som urimelig sett i lys av den foregående muntlige kommunikasjonen med kommunens saksbehandler; finner jeg det riktig å påklage vedtaket der jeg får avslag på minn søknad. Jeg vil nedenfor redegjøre nærmere for bakgrunnen for klagen.

Prosessen med å få anlagt vei til hytta startet med møter med kommunen i 2004. Saksbehandler Øm Antonsson skisserte da et opplegg ifm hvordan jeg kunne søke om å få anlagt en stikkvei. I hovedsak ble en vei løsning med utgangspunkt i fra ny vei i hyttefeltet øst for min hytte diskutert. En innkjøring fra østsiden ble betraktet som mest hensiktsmessig ut fra terrengets flate utforming på denne siden av hytten. Lenden på veien ble imidlertid på ca 100 meter og jeg måtte søke om dispensasjon som jeg ikke fikk. 

På bakgrunn av dette avslaget fant jeg det derfor nødvendig å finne en veiløsning der jeg kunne holde meg innenfor en veilengde på 40 meter ift kommuneplanens arealdel § 3-1 plankrav. Sendte derfor 31. februar i år en ny søknad, denne gangen om anleggelse av avkjørsel/stikkvei fra Hølsetravegen vest for min hytte. Tiltaket kunne av en eller annen grunn ikke behandles som "enkle tiIltak" fordi en eventuell godkjenning fordret befaring på bar mark fra kommunens side. Jeg hendvendte meg til kommunens saksbehandler så snart snøen var borte og ba om å få være med på denne befaringen. Denne henvendelsen ble imidlertid avslått av Antonsson, noe jeg­ finner merkelig, da mye kunne vært avklart på en slik befaring. Som privatperson har jeg ikke innsikt i alle bestemmelser og plankrav ift anleggelse av slike stikkveier og er derfor helt avhengig av veiledning fra kommunens saksbehandler for å gå korrekt frem.  Det oppfattes derfor i lys av det senere avslaget, urimelig at jeg ikke fikk være med på befaringen og ble avvist da jeg ville ha et møte med saksbehandleren kort tid etter befaringen var gjennomført.

Kommune begrunner avslaget med blant annet hensynet til ferdsel langs hovedvegen, Hølsetravegen. Dette finner underlig, da jeg vet at min hytte har hatt og benyttet en liten parkeringslomme på østsiden av Hølsetravegen i nærmere 40 år. Parkeringslommen er imidlertid etter at veien stadig har blitt utbedret blitt så grunn at det ikke lenger er forsvarlig å bruke den til parkering. Jeg kan derfor ikke se at en ny avkjøring/stikkvei vil medføre noe større belastning ift ferdsel langs Hølsetravegen en det som allerede er i dag. Etter min mening må det utfra er trafikksikkerhets perspektiv være bedre å få sikrere og mer egnet avkjørsel enn å fortsette å bruke den eksisterende parkeringslommen. Den. omsøkte veien slik det fremgår av den vedlagte skissen til søknaden vil treffe Høtsetravegen på et punkt som er oversiktlig og med god sikt både nordover og sørover. Det er flere hundre meter til nærmeste kryss/avkjørsel i begge retninger og jeg finner det urimelig at den omsøkte stikkveien/avkjørselen skulle være til noe ulempe for ferdselen langs Hølsetravegen. Jeg har også de senere årene registrert at et flertall av mine hyttenaboer har fått tillatelse til å anlegge stikkveier fra Hølsetravegen og finner det derfor urimelig at det i avslaget på min søknad blir hevdet at hensynet til ferdsel langs denne veien skal være til hinder for at jeg skal få bygget ny avkjørsel, spesielt når jeg heller ikke får lov å legge stikkvei fra hyttefeltet øst for min hytte (ref ovennevnte).

Kommunen legger også til grunn i sitt avslag at terrenget der den omsøkte veien skal ligge ikke ligger til rette for stikkvei. Jeg regner med at det er de siste meterne opp mot hytta det siktes til, Som nevnt ovenfor ville en vei fra det nye hyttefeltet øst for min hytte være mer hensiktsmessig ift terrenget, men som kjent ble en vei fra denne siden så lang at den krevde dispensasjon, noe jeg dessverre ikke fikk. Likevel mener jeg at det er fullt mulig å legg en vei ift den nå omsøkte traseen fra Hølsetravegen på en slik måte at den både blir farbar og glir godt inn i det eksisterende terrenget. En evt. deltagelse fra min side på befaringen ville helt sikkert ha vært nyttig ift å diskutert mulige andre traseer/muligheter og jeg føler det urimelig at kommunen avviste min henvendelse om å få delta på befaringen. Kommunen har etter min mening plikt til å veilede meg som ønsker å anlegge vei, på en slik måte at jeg med en viss forutsigbarhet vet om søknaden ligger innfor de kommunale plankrav eller ikke.

Når kommunen ikke er enig i at min vurdering av trase ligger til rette for en stikkvei, ønsker jeg at det blir foretatt en ny befaring på stedet der jeg og evt. grunneier også får anledning til å delta. Dersom kommunens vurdering er begrunnet i for bratt stigning de siste meterne opp til hytta, kan jeg eventuelt halvere lengden på veien dersom det vil være lettere å akseptere ut fra hvordan veien blir liggende i terrenget.

Jeg er som nevnt i tidligere søknad relativt avhengi av å få en enklere atkomst til hytten en det jeg har i dag. Hytten er over 40 år og rehabiliteringsbehovet blir ikke noe mindre med årene. Jeg ønsker å få opp maskiner som kan drenere rundt hytta og likeledes er det behov for å komme frem med materialer til vedlikehold og lignende. Håper derfor at vi i samarbeid kan komme frem til en løsning som begge parter kan akseptere.”

Kommunen, ved teknisk sjef, til Mjøen – 26.07.06:

”Med referanse til din søknad, mottatt 02.03.06, og kommunens avslag av 19.06.06. Din klage på avslaget er mottatt 28.06.06. Undertegnede har siden foretatt befaring med din deltakelse.

Fra for eksempel ”Hølsetravegen” hjemler, etter vanlig byggesaksbehandling, utfyllende bestemmelser til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell etablering av inntil 40 meter lange stikkveger til enkelthytter.

Ved befaringen fremkom at stikkvegen er verken tenkt anlagt slik antydet i søknaden, eller frem til hytten. Bestemmelsene gjelder kun stikkveger (maks. 40 m) frem til enkelthytter der forholdende ligger til rette for vegbygging, dvs. stigningsforhold, sikt, m.m.

Kommunens avslag av 19.06.06 står ved lag og din klage av 25.06.06, mottatt 28.06.06, blir forelagt kommunens faste utvalg for plansaker til behandling. Utfallet meddeles.”

Mjøens vedlegg til klagen – mottatt 15.08.06, datert 13.08.06:

”Vedlegg til klage på vedtak om avslag ift anleggelse av avkjørsel/stikkvei til hytte med Gnr 7/3 F9 datert 25. juni 2006

Jeg viser til korrespondanse med Flesberg kommune, senest befaring 17. juli 2006 og brev fra kommunen datert 26. juli 2006 vedrørende avkjørsel/stikkvei intill 40 meter til min hytte. I sistnevnte brev fremkommer det at kommunen opprettholder sitt avslag av 19. juni 2006, noe vi finner underlig da befaringen med teknisk sjef i Flesberg kommune ga et helt annet inntrykk. Nedenfor vil jeg derfor redegjøre litt for sakens historikk.

Etter å ha tatt avslag på søknaden om vei fra østsiden (det avslaget tok det 2 år å ta 2004 og 2005) søkte vi 2. mars 2006 om avkjørsel/stikkvei inntil 40 m. fra Hølseterveien. Vi hadde i samråd med saksbehandler i kommunen forstått at dette ligger innen kommunens regelverk. Siden alle nye hytter og de fleste eldre hytter nå har yei, regnet vi med at dette ville være en enkel sak.

Kommunen svarer i brev datert 21. mars 2006 at kommunen måtte ha befaring på bar mark, før vi kunne sette i gang. Jeg kontaktet Antonsson i mai når snøen hadde gått og fikk da beskjed om befaring sist i mai. Jeg ba om å ta være med, eller at grunneier kunne bistå, da vi syntes det var enklere å forklare traseen fysisk enn at han bare skulle gå ut fra en strek på kartet. Anmodningen om å få delta på befaringen ble avslått. Befaringen ble gjennomført av teknisk sjef, men resultatet av befaringen ble ført i pennen av Antonsson 06.06 og han la ved papirer som entreprenør skulle undertegne. Vi leverte papirene til Arne Ørstein, da han har en entreprenør som han bruker. Så dukket plutselig opp ett nytt brev fra kommunen vi teknisk sjef datert 19.06 der det fremgikk søknaden var avslått og at vi måtte se bort fra brevet datert 06.06.

Siden teknisk sjef hadde ferie kontaktet min sønn Geir Mjøen Antonsson, hans eneste svar var en oppramising av hvilke klagerettigheter jeg hadde ift Forvaltningsloven og viste liten eller ingen vilje å finne en konstruktiv løsning som begge parter kunne akseptere. For å ikke oversitte klagefristen, så sendte jeg derfor en klage datert 25. juni 2006. Vi fikk beskjed om at vår klage først skulle opp i kommunens faste utvalg for plansaker tidligst 05.09. Dette innebar lang vente tid og jeg hadde på det tidspunktet fortsatt planer om å ta igangsatt veiarbeidet i løpet av sommeren 2006 og ba derfor om et møte/befaring med teknisk sjef så snart han var tilbake fra ferie (Antonsson var ikke interessert i å ha noe møte eller bli med på befaring).

Befaring med teknisk sjef ble gjennomført på hytta mandag 17.07. Under befaringen forsøkte begge parter å finne en løsning ift veivalg som både lå innenfor kommunens regelverk og som jeg kunne akseptere. Resultatet ble at jeg måtte korte ned den omsøkte veien med ca 5-10 meter fordi teknisk sjef mente at siste del av veien ville bli for bratt. Jeg aksepterte dette og teknisk sjef lovet et snarlig svar. Både jeg og min sønn som også deltok på befaringen hadde forståelsen av at vi ville få tillatelse til å bygge veien.

Svaret lot imidlertid vente på seg, og min sønn ringte derfor etter 1½ uke for å høre hvor brevet ble av. Teknisk sjef kunne da fortelle at det nå hadde dukket opp et nytt moment som han ikke kjente til under befaringen. Det at vi hadde blitt enige om å korte ned den omsøkte veien, medførte en helt ny praksis ift kommunens regelverk og at han derfor ønsket at planutvalget skulle uttale seg om hva de mente om saken. Teknisk sjef lovet imidlertid å forelegge saken for leder og nestleder i planutvalget i håp om å få en snarlig behandling av saken. Det var imidlertid ikke umiddelbar enighet ift til dette spørsmålet om teknisk sjef informerte derfor om at saken likevel måtte til behandling i planutvalget den 5. september.

Som det fremgår av redegjørelsen ovenfor så er det ikke mitt ønske å danne noen ny presedens for hytteveier på Blefjell. Jeg ønsker kun å få anlegge en avkjørsel/stikkvei som bringer meg frem til hytta og som ligger innenfor kommunens regelverk. At kommunen pga skjønnsmessige terrengvurderinger ønsker å kutte veilengden ned 5-10 meter for dernest å påberope seg retten til kreve saken behandlet i planutvalget fordi dette medfører en ny praksis i kommunen finner jeg særdeles underlig.

Nå håper jeg imidlertid at behandlingen i planutvalget fører til at jeg får bygget en eller annen form for avkjørsel/stikkvei helt eller delvis frem til hytta. Dersom det ifm behandlingen i planutvalget skal gjennomføres en ny befaring, ber jeg (evt. sammen med grunneier) om å få delta på denne.

Jeg er som nevnt i tidligere søknader relativt avhengig av å få en enklere atkomst til hytten en det jeg har i dag. Håper derfor fortsatt at vi i samarbeid kan komme frem til en veiløsning som kommunen kan akseptere innfor gjeldende regelverk.”

Vurdering:

Stikkvegen Mjøen søker bygd fremkommer ikke av godkjent reguleringsplan. I områder avsatte til ”Byggeområder” som her kan kommunen med medhold i utfyllende bestemmelser til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell – etter vanlig byggesaksbehandling – godkjenne stikkveger inntil (40 meter lengde) fra regulert veg, fra eksisterende bygge-godkjent veg eller fra hovedvegsystemet til enkelthytter. Jf.

2.1          Plankrav (§20-4, a) – fra utfyllende bestemmelser til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell

I områder avsatt til byggeområder kan det ikke utføres bygge- og anleggstiltak som nevnt i § 93 a), h), i) og j) før området inngår i godkjent reguleringsplan.

Unntatt fra plankravet er:

a)            Utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse i områder uten reguleringsplan, forutsatt at det skjer i samsvar med kommunedelplanens øvrige bestemmelser.

b)            Etablering av
- adkomstveier vist i kommunedelplanen,
- stikkveier (inntil 40 m lengde) fra regulert vei, fra eksisterende byggegodkjent vei eller fra hovedveisystemet til enkelthytter, samt
- mindre parkeringsplasser (2-3 plasser).
Det forutsettes at dette ikke medfører konflikt med naboer, nærings- og miljøinteresser og gjennomføres etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

c)            Utbygging på enkelttomter som er godkjent i eldre disposisjonsplaner, forutsatt at planen har maksimalt 3 ledige tomter. Ved flere tomter kreves reguleringsplan. Tiltaket forutsettes å skje i samsvar med kommunedelplanens øvrige bestemmelser. Tomter som er lokalisert i konflikt med landskapshensyn, natur- og friluftsinteresser og/eller i 75-meters beltet ved vassdrag kan først bebygges etter omlokalisering godkjent av kommunen.

d)            Enkelttomter innenfor byggeområder som er kjøpt eller festet med sikte på bygging, men hittil ikke realisert. Tiltaket forutsettes å skje i samsvar med kommunedelplanens øvrige bestemmelser.

Ved teknisk sjefs befaring med deltakelse av Mjøen og hans sønn fremkom at stikkvegen er verken tenkt anlagt slik antydet i søknaden, eller frem til hytten. Bestemmelsen her over gjelder kun etablering av stikkveger (maks. 40 m) frem til enkelthytter. hvor forholdende ligger til rette for vegbygging, dvs. stigningsforhold, sikt, m.m.

Etablering av vegstubber frem til mindre parkeringsplasser uten naturlig tilknytning til enkelthytte bryter med bestemmelser til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell.

I 2005 søkte Mjøen kommunene om dispensasjon for å muliggjøre stikkveg til hytten fra regulert og bygd hytteveg ca. 100 meter unna mot SØ. Kommunen avslo søknaden og Mjøens klage ble ikke tatt til følge av fylkesmannen i Buskerud, som stadfestet kommunens avslag. Avslag som bl.a. hadde følgende begrunnelse: Mjøens ønske om stikkveg kan imøtekommes i grunneiers nye reguleringsplan”. Ett av flere planforslag, som har måttet vente inntil nå på MD’s behandling av kommunedelplanen for Blefjell. Planforslaget legger opp til enklere atkomst til bl.a. Mjøens hytte.

Ved oversendelse av Mjøens klage til fylkesmannen i 2005 fant kommunen riktig å presisere følgende:

”Det presiseres at ved veiledning av potensielle søkere bruker ikke kommunens saksbehandler å si at søknad vil være bortkastet - jf. femte avsnitt i Mjøens skriv av 14.03.05. Sitater får stå for Mjøens egen regning.”

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

20.08.2006

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2005/1372

Avd                  

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Pbl 28-1, nr 2 - Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for del av Østre Berget; GNR 13/3

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

05.09.2006

59/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker vedtar – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 28-1, nr 2 – mindre vesentlig endring av reguleringsplanen for del av Østre Berget; GNR 13/3. Plan vedtatt av kommunestyret 27.05.87. Endringen fremkommer av sakens vedlegg nr 1 og består i 70 meters forlengelse av hytteveg frem til hytte GNR 13/5, samt beskjeden parkering ved hytten.

Vedtaket forutsetter:

  1. At vegforlengelsen har samme regulering og vegen for øvrig, dvs. ”felles avkjørsel”, pbl § 25, nr 7
  2. Asplan Viak tegner vegen inn på reguleringskartet.

Byggingen (anlegging) av vegforlengelsen med relevant p-plass kan først skje etter foretatt vanlig byggesaksbehandling etter pbl § 93.

Vedlegg:

  1. Kart i målestokk 1:1000
  2. FUP-sak 0047/04

Saksopplysninger:

Det foreligger forslag til ”mindre vesentlig endring” av reguleringsplan for del av Østre Berget, GNR 13/3. Hytteplan ved Sjuvasslia på søre Ble, vedtatt av kommunestyret 27.05.87. Grunneiere er Lise F.- og Morten Buvald.

Endringsforslaget er utformet av Asplan Viak Kongsberg på bestilling fra eiere av hytte GNR 13/5 Jacob- og Tone Børs Lind. Formålet med planendringen er tilrettelegging for ca. 70 meter lang forlengelse av nylig anlagt adkomstveg til hyttene i området. Adkomstveg tilrettelagt ved ”mindre vesentlig endring” av reguleringsplanen gjort av planutvalget i møte den 07.09.04, FUP-sak 047/04.

Grunneiere har gitt sitt samtykke til denne videreføring av vegen. Det er ikke mottatt merknader eller protest fra varslede naboer.

Asplan Viak:

”Gnr 13/3 Søknad om å anlegge stikkvei til hytte Gnr 13/5. Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for del av østre Berget gnr.13/3.

Vi viser til svarbrev fra Flesberg kommune dat. 29.08.05 og 08.09.05 til tiltakshaver Jacob og Tone Børs Lind vedr. deres søknad om å anlegge stikkvei til sin hytte på Gnr 13/5.

Veien er en forlengelse på ca 70 m av nylig anlagt atkomstvei til hyttene i området. Forlengelsen vil følge eksisteren­de sti fram til hytta. Forlengelsen av veien vil ha samme standard som resten av veien; en "gangvei"-standard med bredde 2,5 m. Tiltakshaver har snakket med naboene og allerede sendt nabovarsel. Så vidt undertegnede har fått opplyst er både grunneier og naboer positiv til tiltaket. ­

Vi søker her på vegne av tiltakshaver om endring av reguleringsplanen slik at denne veien kan bygges. Vedlagt følger kart i målestokk 1:1000 som viser hvorledes veien blir liggende. Vi regner med at dette kartet er tilstrekkelig til en behandling i plan utvalget. Etter et vedtak i planutvalget ser vi for oss at vi står for oppretting/ajourføring av reguleringsplankartet på samme måte som ble gjort ved nederste del av stikkveien.”

Jacob- og Tone Børs Linds søknad:

”Søknad om tillatelse til å anlegge tilkomstvei til hytte i Sjuvasslia / Blefjell

Vi vil med dette søke om å anlegge en enkel tilkomstvei til egen hytte (Gnr. B, Bnr. 5). Hytta ligger innenfor regulert område i Sjuvasslia og veien vil være en liten forlengelse av en tilkomst vei som ble godkjent i fjor høst og anlagt i vår. Vi er med på utgiftene på den anlagte veien og er en av de 7 som det er søkt om at skal få benytte den. Det er i dag plass til parkering for oss i enden av veien. Det vil derfor ikke bli ytterligere belastning enn det som det er gitt godkjenning til. Forskjellen blir at vi kan kjøre helt opp til egen hytte i stedet for å parkere ved to av nabohyttene. Vi fikk dessverre ikke muligheter til å være med i søkeprosessen i fjor da vi nylig har kjøpt hytta og ønsket å se an terrenget på sommerstid.

I henhold til gjeldende reguleringsplan skal det i dag, dersom vi har forstått dette riktig, være en tilkomst av god kvalitet med fast underlag. Slik er det dessverre ikke, idet det i beste fall kan sies bare å være en svært enkel/utydelig sti. Dette gjør ankomst og avreise strabasiøs, spesielt med små barn som må bæres. En enkel vei gjør det også enklere å gjennomføre vedlikehold og innvendig oppussing når materialer skal fraktes til og fra.

For å lage minst mulig sår i naturen ønsker vi å legge veien i de gamle sporene etter kjøretøy som ble brukt ved bygging av hytta. Denne "stien" ligger naturlig i terrenget. For egen del og av hensyn til de to naboene ønsker vi å lage en enkel vei i stil med veien som ble anlagt i vår.

Vi har hatt kontakt med de berørte naboer samt grunneier, Morten Buvald, som alle stiller seg positive til veien.

Vi har hatt stor glede av hytta siden vi tok over høsten 2003 og regner med å tilbringe mye av helger og ferier der fremover. Vi har hatt svært god hjelp av lokale håndverkere og setter pris på den godvilje vi møter som hytteturister hver gang vi trenger noe og drar ned til Flesberg/Lampeland for varer og gode råd. Dette gir oss en ekstra god grunn til å støtte næringslivet i nærområdet.”

Vurdering:

Kommunens faste utvalg for plansaker vedtok mindre vesentlig endring av denne reguleringsplanen i møte den 07.09.04 – FUP-sak 0047/04. Endringen ble gjort for å tilrettelegge for bygging av ca 150 meter stikkveg (hytteveg) fra eksisterende felles-parkeringsplass opp mot hytte GNR 13/20 (Karlstad). Vegen ønskes nå videreført nabohytten GNR 13/5, ca. 70 meter.

Rådmannen anbefaler kommunens faste utvalg for plansaker å vedta planendringen.